textarchive.ru

Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень

нових надходжень літератури

у квітні 2012 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за 2011 рік / Житомир. ін-т медсестринства. – Житомир, 2011. – 88 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Н34

Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 5. /

голов. ред. Я. С. Яцків; НАН України. – К. : Академперіодика, 2011. – 156 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

О-75

Осоргин, Михаил Андреевич

Заметки старого книгоеда / М. А. Осоргин. – М. : Книга, 1989. –

287 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

0

Р62

Рожанский, Иван Дмитриевич

Античная наука / И. Д. Рожанский. – М. : Наука, 1980. – 199 c. – (История науки и техники). –5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Р64

Розенталь, Дитмар Эльяшевич

Язык рекламных текстов : учеб. пособ. для студ. вузов по спец. "Журналистика" / Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кохтев. – М. : Высш. школа, 1981. – 127 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004(075.8)

І-74

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : підруч. для студ. ВНЗ / авт. кол.: В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. С. Резніков та ін.; Київ. нац. ун-т будів. і архіт.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 592 c. –

Затв. МОНУ. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1 — Філософія. Психологія

1

А43

Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць. Вип. 12 / за заг. ред. Я. В. Шрамка; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 397 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Б33

Башкеева, Елена Николаевна

Особенности генезиса категории "ментальность" (историко-философский анализ) : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 /

Е. Н. Башкеева. – Д., 2011. – 209 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Б82

Боревой, Максим Борисович

Генезис и трансформация понятия веры в экзистенциальной философии С. Кьеркегора : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 /

М. Б. Боревой. – Д., 2011. – 189 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Б93

Бутченко, Тарас Іванович

Соціальне проектування: проблема взаємозв'язку суспільних потреб і державних інтересів : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 /

Т. І. Бутченко. – Запоріжжя, 2011. – 409 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

В11

В предверии философии / Г. Франкфорт, Дж. Уилсон, Т. Якобсен. –

М. : Наука, 1984. – 236 c. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Е70

Еременко, Александр Михайлович

Историческое событие в контексте европейской традиции (социально-философский анализ) : дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.03 /

А. М. Еременко. – Луганськ, 2010. – 419 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

З-38

Захарчук, Алексей Феликсович

Концепция общества в социально-философских воззрениях Ф. Ницше : дис. .. канд. филос. наук: 09.00.03 / А. Ф. Захарчук. – Д., 2011. – 221 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

К26

Карпова, Светлана Геннадиевна

Археология знания М. Фуко в контексте постструктуралистской философии : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 / С. Г. Карпова. – Д., 2011. – 228 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(075.8)

К59

Козырев, Геннадий Иванович

Социология: 100 вопросов - 100 ответов : учеб. пособ. ] /

Г. И. Козырев. – М. : Гуман. изд. центр Владос, 2007. – 190 c. – (Внимание экзамен !). – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К65

Копилов, Володимир Олександрович

Феномен епістемократії: соціально-філософська концептуалізація : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / В. О. Копилов. – Х., 2010. – 418 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

К72

Костюк, Наталья Петровна

Своеобразие экспликации феминности и маскулинности в западноевропейской философии : дис. … канд филос. наук : 09.00.05 /

Н. П. Костюк. – Д., 2011. – 209 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М64

Мирошников, Олег Анатольевич

Сущность и структура модерной традиции ( социально-философский анализ ) : дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03 / О. А. Мирошников. – Д., 2010. – 406 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Н48

Некрасов, А. И.

Этика : учеб. пособ. для студ. вузов 1-4-го уров. акред. /

А. И. Некрасов. – 2-е изд., перераб. – Х. : Одиссей, 2007. – 384 c. –

37 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

С72

Спиркин, Александр Георгиевич

Философия : учеб. для студ. вузов / А. Г. Спиркин. – 2-е изд. – М. : Гардарики, 2009. – 736 c. – (disciplinae). – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

1

С76

Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2004 роки : звіт за даними дослід. / підгот. Л. Паливода, О. Кікоть,

О. Власова. – К. : Творчий центр Каунтерпарт, 2005. – 164 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ф56

Философия. Религия. Культура : критич. анализ соврем. буржуаз. философии / отв. ред. Г. М. Тавризян. – М. : Наука, 1982. –8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1

Я77

Ярош, Олексій Миколайович

Містичний вимір неоплатонічного вчення Ніколи Кузанського : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / О. М. Ярош. – Д., 2011. – 207 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

159.9 - Психологія

15

Г55

Глушко, Ольга Ігорівна

Психологічна структура та форми прояву суб'єктивної активності особистості : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / О. І. Глушко. – Д., 2011. – 214 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

15(075.8)

М17

Максименко, Сергій Дмитрович

Загальна психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. Д. Максименко. – 3-є вид., перероб. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 288 c. –

Реком. МОНУ. – 39 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Н22

Наконечна, Марія Миколаївна

Допомога іншому: психологічні аспекти : монографія /

М. М. Наконечна. – К. : Слово, 2012. – 184 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Н34

Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей.

Вип. 26(29) / голов. ред. ради М. М. Слюсаревський; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2011. – 400 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Н34

Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей.

Вип. 27(30) / голов. ред. ради М. М. Слюсаревський; Ін-т соц.. та політ. психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2011. – 364 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Н34

Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей.

Вип. 28(31) / голов. ред. ради М. М. Слюсаревський; Ін-т соц.. та політ. психології НАПН України. – К. : Міленіум, 2011. – 356 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П78

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. Вип. 11 / упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко; за заг. ред. М. М. Слюсаревського; Асоц. політ. психологів України; Ін-т соц. та політ. психол. НАПН України. – К. : Міленіум, 2011. – 312 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П78

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. Вип. 12 / упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко; за заг. ред. М. М. Слюсаревського; Асоц. політ. психологів України; Ін-т соц. та політ. психол. НАПН України. – К. : Міленіум, 2011. – 288 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

У80

Устименко, Василь Євдокимович

Зведи свій храм. З історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині / В. Є. Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – К. : Академпрес, 2011. – 240 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.

Вип. 93. Ч. І. / голов. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2010. – 196 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.

Вип. 93. Ч. ІІ. / голов. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2010. – 274 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.

Вип. 94. Ч. ІІ. / голов. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2010. – 292 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.

Вип. 95. Ч. ІІ. / голов. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 194 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.

Вип. 96. Ч. ІІ. / голов. ред. В. В. Копійка; Київ. нац. ун-т і

м. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 166 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.

Вип. 97. Ч. ІІ. / голов. ред. В. В. Копійка; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 197 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.

Вип. 98. Ч. ІІ. / голов. ред. В. В. Копійка; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 152 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.

Вип. 99. Ч. ІІ. / голов. ред. В. В. Копійка; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 302 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.

Вип. 101. Ч.1. / голов. ред. В. В. Копійка; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 204 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. Вип. 94. Ч. І. / голов. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2010. – 215 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. Вип. 95. Ч. І. / голов. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка,

Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 191 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. Вип. 96. Ч. І. / голов. ред. В. В. Копійка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка,

Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 178 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. Вип. 99. Ч. І. / голов. ред. В. В. Копійка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К., 2011. – 92 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

А47

Алєксєєнко, Ігор Григорович

Форма державного правління як парадигма політико-правової взаємодії політичних інститутів : дис. ... канд. д-ра політ. наук: 23.00.02 / І. Г. Алєксєєнко. – Д., 2011. – 462 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

Г70

Гороховський, Денис Ілліч

Політичний імідж регіону: особливості формування в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Д. І. Гороховський. – Д., 2011. –

223 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

Г94

Гуляєв, Олег Володимирович

СПІН-операції в сучасному політичному процесі : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / О. В. Гуляєв. – Д., 2011. – 241 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

Д36

Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша пол. 2011 рр.) / кер. проекту

М. С. Кармазіна, упоряд.: Т. А. Бевз, Д. В. Вєдєнєєв, П. П. Гай-Нижник та ін. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 808 c. –

80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(47+57)

Е58

Ельцин, Борис Николаевич

Исповедь на заданную тему / Б. Н. Ельцин. – М. : Вариант, 1990. –

102 c. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32

І-75

Іоненко, Данило Анатолійович

Політико-інституційні засоби контролю правоохоронних органів громадянським суспільством : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

Д. А. Іоненко. – Д., 2011. – 209 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

327(075.8)

К65

Конспект лекцій з курсу "Зовнішня політика України" (1991-2000) /

В. І. Кремена; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Пороги, 2008. – 94 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

М33

Матвеев, С. А.

Политология : учеб. пособ. для вузов / С. А. Матвеев,

Л. С. Буланенко. – 7-е изд. – Х. : Одиссей, 2008. – 304 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

327

М43

Международные отношения: социологические подходы : [учеб. пособ.] / под ред. П. А. Цыганкова. – М. : Гардарики, 1978. – 352 c. – (disciplinae). – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

М69

Міхейченко, Марія Анатоліївна

Вплив профспілок на процеси прийняття політичних рішень ( на матеріалах країн ЄС ) : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

М. А. Міхейченко. – Д., 2011. – 200 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

М74

"Модель ООН" Програма та методичні рекомендації до спецкурсу / авт. Л. А. Кобзар, Н. В. Стаценко, Г. О. Рева. – К. : ТОВ"Батискаф", 2004. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Н44

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХ1 століття : зб. матер. міжнар. наук. конф. ( Київ, 22 серп. 2011 р.) / упоряд.

Я. А. Фаліло, С. О. Янішевський; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 192 c. – До 20-річчя незалежності України. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П27

Пермінов, Володимир Олександрович

Концепція транснаціональної державності у сучасній політичній науці : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / В. О. Пермінов. – Д., 2011. – 211 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

П32

Пікалов, Сергій Васильович

Громадянська дія як складова демократичної трансформації політичної системи : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / С. В. Пікалов. – Д., 2011. – 204 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

32

П50

Політологія : підруч. для студ. ВНЗ / авт.: В. Г. Антоненко,

В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна та ін.; за ред. О. В. Бабкіної,

В. П. Горбатенка. – 3-є вид., перероб., допов. – К. : Вид. центр "Академія", 2010. – 568 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 53 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

32

Р32

Регуляторна політика: нові можливості : метод. посіб. / упоряд.:

К. Ляпина, Д. Ляпін, Я. Демченков; Ін-т конкурентного суспільства. –

2-ге вид., допов. – К., 2004. – 170 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(420)

С37

Симонов, Владимир Александрович

Британия без туманов / В. А. Симонов. – М. : Изд-во Агентства печати Новости, 1985. – 311 c. – (Б-чка АПН). – 1 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

32

С83

Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. №4(21) / голов. ред.

А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід.. – К. : НІСД, 2011. – 200 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Ф59

Фінансування федеральних виборів. – К. : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 114 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

33(075.8)

А65

Андреев, Борис Федорович

Системный курс экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика : учеб. пособ. / Б. Ф. Андреев. – СПб. : Лениздат, 1998. – 574 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Б61

Більська, Ольга Володимирівна

Корекція механізму забезпечення функціонування й розвитку економіки в умовах її просторово-часової динаміки : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / О. В. Більська. – Д., 2011. – 232 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

33

В40

Взяв землю у власність-господарюй : поради, запитання і відповіді / авт.-упоряд. О. В. Крисальний, М. Й. Малік, А. А. Фесіна; за ред.

П. Т. Саблука. – К. : Знання, 2001. – 56 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

В59

Вмій захищати свої права : інформація для пересічного споживача ком. послуг / відп. за вип. М. Дворак; Комітет виборців України. – Ужгород : Ліра, 2003. – 96 c. – Вид. здійснюється за підтримки посольства США в Україні. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д36

Деркач, Микола Іванович

Становлення парадигми фіскальної децентралізації державного управління у контексті забезпечення сталого розвитку України : дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / М. І. Деркач. – Д., 2011. – 4536 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

33(075.8)

Д43

Дзюбик, Степан Данилович

Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 491 c. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Е45

Економіка природокористування : навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту / О. В. Садченко, Н. С. Нічітайлова, Н. В. Андерсон,

М. С. Нічітайлова. – О. : Астропринт, 2011. – 184 c. – 31 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45

Економічна та соціальна географія : наук. зб. Вип. 2 (63) / відп. ред.

С. І. Іщук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 293 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е90

Ефективність використання некомерційного маркетингу громадськими організаціями України : результати опитування, провед. у 2011 р. / упоряд.: Павлик Х., Бордун Н.; ІЛУ УКУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Л. : СПОЛОМ, 2011. – 48 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(03)

Є24

Європейський Союз: економіка, політика, право. : енцикл. сл. / редкол.: В. В. Копійка (голова), О. І. Шнирков, В. І. Муравйов та ін. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 368 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

З-12

Заблоцький, Богдан Федорович

Регіональна економіка : навч. посіб. для студ. заоч. форми навч. /

Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 352 c. – (Вища освіта в Україні). – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

З-51

Земельна реформа та земельні відносини в Україні : посіб. для журналістів / Інформ.-ресур. центр "Реформування земельних відносин в Україні". – К., Б. р. – 152 c. – 7 гн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К54

Князевич, Анна Олександрівна

Механізми управління інноваційним розвитком : монографія /

А. О. Князевич, О. В. Крайчук ; Рівен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Видавець О. Зень, 2011. – 136 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К56

Ковальчук, Світлана Володимирівна

Маркетингова цінова політика : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 352 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

К89

Кузнецов, Владимир

Охрана труда на предприятии / В. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х. : ИД "Фактор", 2006. – 626 c. – 34 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Л64

Литвин, Марина Валентинівна

Глобальні детермінанти впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 /

М. В. Литвин. – Д., 2011. – 246 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

33

Н72

Новак, Андрій Яремович

Як підняти українську економіку : монографія / А. Я. Новак. – К. : Гнозіс, 2006. – 304 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79

Формування оборонно-промислової політики України в умовах позаблоковості : зб. матер. "круглого столу" / за заг. ред. А. І. Шевцова; Нац. ін-т стратег. дослід.; Регіон. філ. в м. Дніпропетровську. – Д., 2011. – 105 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34 - Право. Юриспруденція

34

А14

Абетка з захисту прав людини в Україні. Економічні права в Україні. Право на освіту : матер. експертних круглих столів / сост. І. Акімова,

Є. Герасименко. – К. : Дім Свободи Україна, 2005. – 126 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В41

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року : інформ. вид. / голов. ред. кол. В. М. Шаповал; Центр. виборча комісія (ЦВК). – К. : Фенікс, 2011. – 844 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

В41

Вибори: навч. посіб. молодому кандидату в депутати / авт.-упоряд.:

С. Тимченко, К. Шалаєва, відп. за вип. В. Безносенко. – К. : Ліберальне молодіжне об'єднання, 2002. – 100 c. – Вид. здійснено при підтримці МЗС Королівства Нідерланди. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д54

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Науковий вісник. № 1 (52) / ред. кол.: К. В. Антонов, І. Г. Богатирьов,

М. Г. Вербенський та ін. – Д. : ДДУВС, 2011. – 451 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д54

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Науковий вісник. № 2 (54) / голова ред. кол. С. М. Алфьоров. – Д. : ДДУВС, 2011. – 420 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д54

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Науковий вісник. № 3 (55) / голов. ред. кол. С. М. Алфьоров. – Д. : ДДУВС, 2011. – 368 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(09)(075.8)

Д61

Дождев, Дмитрий Вадимович

Римское частное право : учеб. для вузов / Д. В. Дождев ; под. общ. ред. В. С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2010. – 784 c. –

65 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

Д99

Дягілєв, Олексій Володимирович

Конституційно-правовий інститут лобізму: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / О. В. Дягілєв. – Х. : Майдан, 2011. – 252 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19

Закон України "Про статус депутатів місцевих рад". За станом

а 21 лютого 2007 року / ВР України. – К. : Парламент. вид-во, 2007. –

40 c. – (Серія "Закони України"). – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-36

Застосування законодавства про працю. Судові рішення Верховного Суду України (2001-2010) : роз'яснення судової практики / за заг. ред.

А. Г. Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 751 c. – (Бюл. законодавста і юрид. практики, №1-2 /2012). – 96 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41

Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб'єктів виборчого процесу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад.та сільських, селищних, міських голів

31 жовтня 2010 року / Голов. ред. кол. В. М. Шаповал; Центр. виборча комісія. – К. : Фенікс, 2011. – 1024 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

1-90

Історія держави і права України : підручник / за ред.

А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 512 c. – Реком. МОНУ. – 41 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Житловий кодекс : Прийн. ВР Української РСР 30.06.83 р. №5464-Х: Офіц. текст зі змін. та допов. станом на 02.02.12 р.. / Відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2012. – 113 c. – (Кодекси України. № 2 /2012). – 90 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К78

Кравчук, В. М.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – К. : Істина, 2006. – 944 c. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К82

Кримінологія. Загальна та Особлива частини : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / За ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2009. – 288 c. – Затв. МОНУ. – 50 грн.; 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)

34

М85

Мотиль, Володимир Ігорович

Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і практика : монографія / В. І. Мотиль. – Л. : ЛНУ, 2011. – 302 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Н30

Наровлянський, Олександр Данилович

Основи правознавства : підруч. для 9 кл. / О. Д. Наровлянський. 

5-те вид., прегл. і допов. – К. : Парламентське вид-во, 2005. – 384 c. – Затв. МОНУ. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н35

Національна і міжнаціональна безпека в сучасних трансформаційних процесах : матер. наук.-практ. конф. (Київ, 29 грудня, 2011 р.). – К. : Видавець Ліпкан О. С., 2011. – 124 c. – Імперативи розвитку юрид. та безпековоїх науки. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 165. Ч. 2. Серія "Право" / відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2011. – 328 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-28

Общетеоретическая юриспруденция: учеб. курс : учебник. – О. : Фенікс, 2011. – 436 c. – Утв. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П32

Підготовка і проведення виборчих кампаній : [довід. і навч. посіб. ] / авт.-уклад. В. О. Наумов. – 2-ге вид. – К. : СП "Інтертехнодрук", 2002. – 340 c. – Дайджест навч. посіб. Респ. партії США ( за матер. експертів Міжнар. Респуб. ін-ту США). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68

Право та державне управління : зб. наук. пр. №4 / голов. ред.

А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2011. – 195 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

П68

Правознавство : підруч. для студ. ВНЗ / авт. кол.: А. І. Берлач,

С. С. Бичкова, Д. О. Карпенко та ін.; Київ. нац. ун-т внутр. справ. –

2-ге вид., допов. – К. : Правова єдність, 2009. – 790 c. – Затв. МОНУ; Пам'яті акад. Копєйчикова В. В. – 70 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)

34

П68

Правоохоронні органи: розмова на рівних : (норм. база станом на 01.09.03 р.) / відп. за вип. М. Дворак; ЗОВ ВГО "Комітет виборців України". – Ужгород : Ліра, 2003. – 40 c. – Видання здійснюється на реалізацію проекту "Знайте свої права та вмійте їх захищати", за підтримки посольства США в Україні. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П78

Проблеми філософії права. Міжнародний часопис = Philosophy of law issues. An International Journal. Том IV-V. 2006-2007 / ред. кол.

В. Д. Бабкин, І. В. Бичко та ін. – Київ-Чернівці : Рута, 2008. – 288 c. –

25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С42

Скакун, Ольга Федорівна

Теорія держави і права : підруч. для студ. вузів / О. Ф. Скакун. – стер. вид. – Х. : Консум, 2006. – 656 c. – Затв. МОНУ. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

С51

Смолярчук, Василий Иванович

Анатолий Федорович Кони (1844-1927) : о нем. Суд в России,

19-20 вв. / В. И. Смолярчук. – М. : Наука, 1981. – 214 c. : ил. –

(Науч. биографии). –7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34(075.8)

Т33

Теория государства и права. Курс лекций : учеб. для студ. юридич. вузов / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 768 c. – 34 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

Т33

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Вип. 11 / співгол. ред. кол. : М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько; Харків. НДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса; Нац. ун-т "Юрид.. акад." України ім. Я. Мудрого. – Х. : Прапор, 2011. – 744 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т34

Теплюк, Михайло Олександрович

Введення в дію законів України: питання теорії та практики /

М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – К. : Парламент. вид-во, 2011. – 200 c. –

10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Т98

Тюріна, Оксана Володимирівна

Основи права Європейського Союзу : [навч. посіб.] / О. В. Тюріна. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 100 c. – (Студент ХХ1 століття). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Х22

Харченко, Вадим Борисович

Уголовное право Украины. Общая и Особенная части в вопросах и ответах : конспект лекций / В. Б. Харченко. – 4-е изд., испр., перераб. и доп. – К. : Атика, 2006. – 272 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Х91

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / сост. В. А. Томсинов. – 2-е изд., доп. – М. : ЗЕРЦАЛО-М, 2004. – 560 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

Ч-49

Чернівецький національний університет. Науковий вісник : зб. наук. праць. Вип. 427. Правознавство / наук. ред. П. С. Пацурківський. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2007. – 128 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ч-49

Чернівецький національний університет. Науковий вісник : зб. наук. праць. Вип. 461. Правознавство / наук. ред. П. С. Пацурківський. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2008. – 124 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ч-49

Чернівецький національний університет. Науковий вісник : зб. наук. праць. Вип. 489. Правознавство / наук. ред. П. С. Пацурківський. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – 124 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ч-49

Чернівецький національний університет. Науковий вісник : зб. наук. праць. Вип. 492. Правознавство / наук. ред. П. С. Пацурківський. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – 124 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ч-49

Чернівецький національний університет. Науковий вісник : зб. наук. праць. Вип. 522. Правознавство / наук. ред. П. С. Пацурківський. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – 124 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ш70

Шляхи та перспективи розвитку кримінального права України. Юридичні читання : матер. всеукр. наук. студ. (курсантської) конф.

7 жовтня 2011 р. / Одеський держ. ун-т внутр.. справ. – О. : ОДУВС, 2011. – 186 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ю78

Юров, Андрей

Введение в концепцию прав человека и универсальных механизмов защиты / А. Юров. – Воронеж : Изд-во Профсоюза литераторов, 2006. – 36 c. – (Права человека и гражданские действия). – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

35 -- Державне адміністративне управління. Військова справа

355(075.3)

Б40

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / под общ. ред. С. В. Белова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2003. – 357 c. : ил. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

355(075.8)

В61

Вогнева підготовка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / авт.: М. М. Ляпа,

В. М. Петренко, О. І. Судніков та ін. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 283 c. – Реком. МОНУ. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(075.8)

Г14

Гайда, Павло Іванович

Основи теорії польоту і конструкції ракет : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа. – Суми : Сумський держ.

ун-т, 2011. – 248 c. – Реком. МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(075.8)

Д36

Дерев'янчук, Анатолій Йосипович

Експлуатація артилерійського озброєння : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Й. Дерев'янчук, А. О. Вакал. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 132 c. – Реком. МОНУ. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(075.8)

Д44

Дії взводу управління у бою : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

авт.: П. Є. Трофименко, Ю. І. Пушкарьов, О. В. Панченко та ін. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 163 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355.4(09)

М52

Меринг, Франц

Очерки по истории войн и военного искусства / Ф. Меринг. – 4-е изд., испр.. – М. : Военное изд-во, 1941. – 340 c. – (Б-ка командира). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(075.8)

П68

Правила ведення робочої карти артилерії : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. П. Трофименко, Ю. І. Пушкарьов, О. В. Панченко та ін. – Суми : Сумский держ. ун-т, 2011. – 147 c. – Реком. МОНУ. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(075.8)

Т15

Тактична підготовка підрозділів артилерії : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. Є. Трофименко, Ю. І. Пушкарьов, О. В. Панченко та ін. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2010. – 528 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355(075.8)

Т76

Трофименко, Павло Євгенович

Бойова робота вогневих підрозділів артилерії : навч. посіб. для студ. вузів / П. Є. Трофименко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 252 c. – Реком. МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

А69

Анотації дипломних робіт випускників Дніпрпетровського національного університету ім. Олеся Гончара 2011 р. : відп. за вип.

С. О. Чернецький. Ч. 3. Гуманітарні науки і право. – Д. : ДНУ, 2011. – 338 c. – 54 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

378(016)

З-36

Заслужений професор Сумського державного університету Володимир Альбінович Марцинковський. До 85-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. наук. праць за 1958-2011 роки / уклад. І. Є. Булига,

В. С. Рудецька. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 103 c. – (Бібліографія вчених ун-ту. Вип. 5). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

І-74

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Дніпрпетровського національного університету ім. Олеся Гончара за 2011 рік / ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2012. – 63 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

О-36

Огієнко, Іван

Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа : курс читаний в українськім народнім ун-ті / І. Огієнко. – Катеринослав; Ляйпціг : Українське вид-во в Катеринославі, 1923. –

272 c. : з малюн. і порт. укр. культурних діячів. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

37

П52

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Вип. 3 /

голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 140 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

С69

Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 256 c. – Затв. МОНУ. – 26 грн., 23 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

37

У45

Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть : укр. культурологічний альманах. Вип. 80. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2009. –

652 c. – (Хроніка 2000). – 67 грн. 44 к., 70 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

42

А61

Американская новелла XIX века / сост. Я. Засурский. – М. : Прогресс, 1970. – 534 c. – 1 р. 68 к.

Кільк. прим.: 50 (УБГ. – 50)

42

Б48

Берджес, Энтони

Заводной апельсин = А Clockwork orange : книга для чтения на англ. яз. / Э. Берджес ; Подгот. текста, коммент., задания, словарь

Н. В. Демидова. – СПб. : Корона принт: КАРО, 2007. – 288 c. – (Oridinal Reading). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Б64

Бирс, Амброз

Избранное : сборник / А. Бирс ; сост. А. М.Зверев. – М. : Прогресс, 1982. – 535 c. – На англ. яз. – 2 р. 20 к.

Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 4)

Б81

Бондаренко, Лариса Ивановна

Структурно-семантический анализ жанра "совет" в современных русскоязычных СМИ : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 /

Л. И. Бондаренко. – Д., 2010. – 236 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42

Б81

Бонк, Наталья Александровна

Учебник английского языка в 2-х частях. Ч. 2 / Н. А. Бонк,

Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. – М. : Деконт, 2010. – 512 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

В31

Верба, Георгій Васильович

Граматика сучасної англійської мови = Moderrn Englisch Grammar : довідник: посібник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : ТОВ "ВП Логос-М", 2007. – 352 c. – (Учням та абітурієнтам). – Реком. МОНУ. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

4Р:46(03)

В48

Виниарски, Мария Дебора

Русско-испанский учебный словарь / М. Д. Виниарски,

Ю. В. Ванников, Б. Р. Фернандес. – 2-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 1989. – 304 c. : ил. – 23 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 3, УБП. – 3, Б3. – 1)

42

Г30

Геккер, М.

Англійська література. Ч. 2 = English Literature. Book 2 : посіб. для учнів ст. кл. / М. Геккер ; Т. Волосова, А. Дорошевич. – Тернопіль : Вид-во Карп'юка, 2001. – 272 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

43

Г43

Гессе, Герман

Избранное : сб. : [стихи, сказки, повесть "Паломничество в страну Востока" и эссе] / Г. Гессе ; сост. С. С. Аверинцев. – М. : Прогресс, 1981. – 432 c. – На нем. яз. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

Г69

Горлачева, Виктория Владимировна

Структура семантического поля цветообозначений в современном русскоязычном рекламном дискурсе : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / В. В. Горлачева. – Запоріжжя, 2011. – 269 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

44

Д96

Дюма, Александр

Три мушкетера. : роман / А. Дюма. – М. : Прогресс, 1977. – 619 c. –

20 грн.-( на фр. яз.)

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

З-33

Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Вісник. № 3 (56 ) / 2011 / голов. ред.

С. М. Алфьоров. – Запоріжжя, 2011. – 355 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

З-36

Засоби забезпечення якості управління інтернаціоналізацією = Quality Assurance Tools for the Management of Internationalization / Coordinator: Carl von Ossietzky of Oldenburg, Germany. – К. : Hoverla-CEL, 2011. –

200 c. – Англ. мовою. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42(075.8)

И20

Иванов, Алексей Олегович

Английские разговорные формулы : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз." / А. О. Иванов, Д. Поуви. – М. : Просвещение, 1989. – 128 c. – 30 к.

Кільк. прим.: 67 (КСХ. – 4, Чз3. – 3, УБГ. – 59, Б3. – 1)

42

И90

История Лондона в художественной литературе : пособ. для изуч. англ. яз. / сост. В. Т. Петрова. – М. : Наука, 1966. – 350 c. –

10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

42

К82

Кристи, Агата

Рассказы = Short Stories / А. Кристи ; Адапт. текста, упраж. и слов.

И. И. Кошмановой. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 224 c. – (Английский клуб. Домашнее чтение). – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

К95

Кухаренко, Валерия Андреевна

Семинарий по стилистике английского языка = Seminars in style /

В. А. Кухаренко. – М. : Высшая школа, 1971. – 184 c. – 3 грн., 28 к.

Кільк. прим.: 49 (УБГ. – 45, КСХ. – 4)

Л37

Левун, Ніна Віталіївна

Практичні заняття з морфеміки і словотвору : посібник / Н. В. Левун. – Д. : РВВ ДНУ, 2004. – 40 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 28 (КСХ. – 3, УБГ. – 25)

М14

Майструк, Тетяна Сергіївна

Англійські запозичення у функціонально-стильових різновидах української мови кінця XX - початку XXI століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. С. Майструк. – Кривий Ріг, 2010. – 264 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42

М23

Мансі, Єлизавета Олександрівна

Тексти з художньої англійської та американської літератури : навч. посіб. для старшокл., абітур. і студ. / Є. О. Мансі, Л. І. Третяк. – Х. : Гімназія, 2007. – 280 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

43

М75

Молчанова, Ирина Дмитриевна

Пособие по грамматике немецкого языка / И. Д. Молчанова. – М. : Междунар. отношения, 1977. – 144 c. –6 грн.

Кільк. прим.: 17 (КСХ. – 6, Чз3. – 2, УБГ. – 9)

44

М77

Монтень, Мишель

Опыты. В 3-х книгах. Кн. 3 / М. Монтень. – 2-е изд. – М. : Наука, 1979. – 535 c. – 6 грн., 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 1, КСХ. – 2)

43

Н67

Німецька мова : підруч. для студ. гуман. ф-тів ун-тів / авт.:

М. Р. Корольова, Е. І. Лисенко, В. Ю. Залевська та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вища школа, 1992. – 303 c. – 4 грн., 4 грн. 64 к.

Кільк. прим.: 35 (КСХ. – 2, УБГ. – 27, Чз3. – 1, Б4. – 5)

459

Р86

Румынско-русский словарь : 42000 слов / под ред. Б. А. Андрианова. – 2-е изд. , стер. – М. : Госиниздат, 1954. – 975 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

С23

Сборник упражнений по грамматике английского языка : пособ. для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер,

О. Н. Кожевникова и др. – М. : Фирма "Страт", 2009. – 214 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

44

С31

Сент-Экзюпери, Антуан де

Маленький принц = Saint-Exupery. Le petit prince : сказка, комент. и словарь / А. де. Сент-Экзюпери. – М. : Высш. школа, 1965. – 69 c. – 15 к.

Кільк. прим.: 6 (УБГ. – 6)

44

С31

Сент-Экзюпери, Антуан де

Земля людей : кн. для чтения на фр. яз. для студ. пед. ин-тов / А. де. Сент-Экзюпери. – Л. : Учпедгиз, Ленинград. отд., 1962. – 167 c. – 19 к.

Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 4)

42

С79

Стейнбек, Джон

Сборник рассказов. = Stories : адапт. / Д. Стейнбек. – М. : Высш. школа, 1981. – 96 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 2, УБГ. – 18)

42

У13

Уайльд, Оскар

Избранные произведения. : в 2-х т. Т. 1 / О. Уайльд. – М. : Прогресс, 1979. – 391 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)

У45

Українська мова : зб. текстів для переказів із творчими завданнями: держ. підсумкова атестація, 11 клас / Л. В. Скуратівськиц,

Г. Т. Шелехова, М. Г. Парфьонов та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : ФОРУМ, 2002. – 224 c. – Реком. МОНУ. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

У49

Улуханов, Игорь Степанович

Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания / И. С. Улуханов. – М. : Наука, 1977. – 256 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

Ф79

Формановская, Наталья Ивановна

Спросите, попросите... : учеб. пособ. для иностр., изуч. рус. яз. /

Н. И. Формановская, А. А. Акишина, Т. Е. Акишина. – М. : Рус. яз., 1989. – 284 c. – 80 к., 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

43(07)

Ц20

Царькова, Вера Бенедиктовна

Речевые упражнения на немецком языке : пособ. для учителей ст. кл. сред. школы / В. Б. Царькова. – М. : Просвещение, 1980. – 144 c. – 20 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

Э38

Эккерсли, К. Э.

Учебник английского языка = Essential English : для студ. иностр. яз. Кн. 2 / К. Э. Эккерсли. – Баку : Азербайджан, 1993. – 250 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.1

Л24

Лаптєв, Іван Дмитрович

Надії зеленого дому : наук.-худож. кн. для ст. шк. віку / І. Д. Лаптєв ; пер.з рос. А. Кривошея. – К. : Веселка, 1983. – 286 c. – Суспільство і природа в історії, сьогодні, в майбутньому. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

504.61(043)

Н55

Неспляк, Оксана Степанівна

Екологічні особливості формування флори і рослинності золошлаковідвалів Бурштинської теплової електростанції та їх використання в рекультивації : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 /

О. С. Неспляк. – Івано-Франківськ, 2011. – 206 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

502/504

П75

Приймак, Олена Петрівна

Фітоіндикація забруднення автотранспортом культурфітоценозів в межах Дніпропетровського мегаполісу : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / О. П. Приймак. – Д., 2011. – 365 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

502.211

Р75

Рослини та урбанізація : матер. другої міжнар. наук.-практ. конф.

(м. Дніпропетровськ, 29-30 листопада 2011 р.) / відп. ред.

В. П. Бессонова. – Д. : ТОВ ТВГ Куніца, 2011. – 137 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.211

С50

Смарагдова мережа в Україні / під ред. Л. Д. Проценка; Державна служба заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. – К. : Хімджест, 2011. – 192 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

519.6

Б12

Бабенко, Константин Иванович

Основы численного анализа / К. И. Бабенко. – М. : Наука, 1986. –

743 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

517.518

Г65

Гончаров, Сергій Валерійович

Збіжність рядів Фур'є-Якобі у просторах інтегровних функцій : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.01 / С. В. Гончаров. – Д., 2011. – 123 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

517.954

К76

Кощий, Александр Федорович

Неклассические двойственные методы решения краевых задач : монография / А. Ф. Кощий, А. И. Ропавка. – Х. : ФОП Шейніна

О. В., 2011. – 175 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

513

К85

Крыжановский, Д. А.

Изопериметры. Максимальные и минимальные свойства геометрических фигур / Д. А. Крыжановский. – 3-е изд. – М. : Физматгиз, 1959. – 115 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

519.85(043)

Л33

Лебідь, Оксана Юріївна

Методи та алгоритми розв'язування нечітких задач оптимального розбиття множин : дис. ... канд. фіз.-мат.. наук: 01.05.01 /

О. Ю. Лебідь. – Д., 2011. – 230 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

519.4

М21

Мальцев, Анатолий Иванович

Избранные труды. Т. 1. Классическая алгебра / А. И. Мальцев. – М. : Наука, 1976. – 483 c. –4 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 3, КПМ. – 1)

517

М34

Математичесий анализ в примерах и задачах : учеб. пособ. для студ. ун-тов и техн. вузов. Ч. 1. Введение в анализ, производная, интеграл /

И. И. Ляшко, А. К. Боярчук и др. – К. : Вища школа, 1974. – 680 c. –

20 грн.

Кільк. прим.: 26 (ВНЛ. – 10, УБП. – 3, Б3. – 11, Чз2. – 2)

51(092)

П50

Полищук, Ефим Михайлович

Эмиль Борель, 1871-1956 / Е. М. Полищук. – Л. : Наука, 1980. –

165 c. – 25 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

51(076)(075.8)

С23

Сборник задач по высшей математике преподавателей Ин-та инженеров путей сообщения / авт.: А. А. Адамов, А. П. Велиджанин,

Н. М. Гюнтер и др. – СПб. : Типография Ю. Н. Эрлихъ

( влад. А. Э. Коллинсъ, 1912. – 250 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

517

С50

Смирнов, Владимир Иванович

Курс высшей математики : учеб. пособ. для мех.-мат. фак. ун-тов.

Т. 4. Ч.2 / В. И. Смирнов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1981. – 550 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 23 (УБП. – 22, Б3. – 1)

517

Ш59

Шилов, Георгий Евгеньевич

Математический анализ функции нескольких вещественных переменных : учеб. пособ. для студ. мех.-мат. фак. ун-тов. Ч. 1-2 /

Г. Е. Шилов. – М. : Наука, 1972. – 622 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 64 (ВНЛ. – 11, Б3. – 4, УБП. – 49)

53 Фізика

537.86(043)

А48

Алексін, Сергій Геннадійович

Відновлення профілю діелектричної проникності шаруватих структур за значенням коефіцієнта відбиття : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / С. Г. Алексін. – Д., 2011. – 195 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

530.145

Б74

Боголюбов, Николай Николаевич

Квантовые поля : учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов /

Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. – М. : Наука, 1980. – 319 c. –20 грн.

Кільк. прим.: 28 (УБП. – 28)

539.3(043)

В68

Волошко, Олег Іванович

Аналіз привершинних зон тріщини в тонкому прошарку, що з'єднує два ізотопних матеріали : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 /

О. І. Волошко. – Д., 2011. – 171 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.3(043)

Г57

Говоруха, Володимир Борисович

Розрахункові моделі механіки руйнування п'єзокерамічних тіл з міжфазними тріщинами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.04 /

В. Б. Говоруха. – Д., 2011. – 333 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

53(075.8)

Г67

Горбачев, Владимир Васильевич

Физика полупроводников и металлов : учеб. пособ. для вузов /

В. В. Горбачев, Л. Г. Спицына. – М. : Металлургия, 1976. – 368 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

539.3(043)

Г93

Гук, Наталия Анатольевна

Обратные стационарные задачи деформирования тонкостенных оболочек : дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.02.04 / Н. А. Гук. – Д., 2011. – 380 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

532.2

К26

Карпенко, Надія Валеріївна

Закономірності багатофазної евтектичної кристалізації у сплавах заліза з фосфором та бором : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 /

Н. В. Карпенко. – Д., 2011. – 180 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

53(075.8)

М13

Мазуренко, Дмитро Миколайович

Задачі і вправи з теоретичної фізики : навч. посіб. для фіз.-мат. фак. пед. ін-тів / Д. М. Мазуренко, М. М. Альперин. – 2-ге вид.., перероб. і допов. – К. : Вища школа, 1978. – 183 c. –7 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

536.48

Н61

Низкотемпературная калориметрия / под ред. С. А. Улыбина ;

пер. с англ. Ю. В. Мамонова и В. З. Новикова. – М. : Мир, 1971. –

264 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

532.516(043)

П32

Пилипенко, Антон Алесандрович

Численное исследование режимов трансзвукового отрывного турбулентного обтекания аэродинамических профилей /

А. А. Пилипенко ; дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.05. – Д., 2011. –

184 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

532.516(043)

П49

Полевой, Олег Борисович

Численное моделирование взаимодействия ударных волн с пограничным слоем при наличии тепло- и массообмена с обтекаемой поверхностью : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.05 / О. Б. Полевой. – Д., 2011. – 312 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.3(043)

П50

Полищук, Александр Сергеевич

Описание неупругого деформирования материалов, чувствительных к виду напряженного состояния : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 /

А. С. Полищук. – Д., 2011. – 133 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

530.1(060.55)

П75

Прикладні проблеми механіки і математики : наук. зб. Вип.9. /

голов. ред. Р. М. Кушнір. – Л. : Ін-т прикл. проблем мех.. і мат.

ім. Я. С. Підстригача, 2011. – 199 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.293(075.8)

Ш18

Шалимова, Клавдия Васильевна

Физика полупроводников : учеб. для студ. вузов по спец. "Полупроводниковые и микроэлектронные приборы" /

К. В. Шалимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия, 1976. –

416 c. – 40 грн., 8 грн.

Кільк. прим.: 73 (УБП. – 71, ВНЛ. – 2)

54-Хімія. Кристалографія. Мінералогія

548.734

Л61

Липсон, Г.

Интерпретация порошковых рентгенограмм / Г. Липсон, Стипл ;

пер. с англ. Е. Н. Беловой и Г. П. Литвинской. – М. : Мир, 1972. – 384 c. : ил. –7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

55 - Геологія. Науки про землю

551.4

А47

Алексеев, Дмитрий Анатольевич

По следам "таинственных путешествий" : очерки / Д. А. Алексеев,

П. А. Новокшонов. – М. : Мысль, 1988. – 205 c. : ил. –1 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

551.4(5)

Б81

Бонифатьева, Лидия Ивановна

Шри-Ланка / Л. И. Бонифатьева, И. В. Сучков. – М. : Мысль, 1985. – 110 c. : ил. – (У карты мира). – 1 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

551.8

В26

Веклич, Максим Федорович

Основы палеоландшафтоведения / М. Ф. Веклич. – К. : Наук. думка, 1990. – 189 c. : ил. – 45 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

551.4(6)

Г83

Григорович, Александр Анатольевич

Кабо-Верде / А. А. Григорович, В. В. Грибанов. – М. : Мысль, 1988. – 108 c. : ил. – (У карты мира). – 1 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

551.4

Г95

Гуру, Пьер

Азия / П. Гуру ; пер.с фр. Н. М. Макаровой. – М. : Иниздат, 1956. –

466 c. – 3 р. 30 к., 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

551.4

П64

Потёмкина, Ирина Геннадиевна

Монголия / И. Г. Потёмкина. – М. : Мысль, 1988. – 142 c. : ил. –

(У карты мира). – 1 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

551.4

Р82

Рубан, Игорь Павлович

Льды. Люди. Встречи / И. П. Рубан. – Л. : Гидрометиоиздат, 1985. – 192 c. : ил. –10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

553.89

С75

Сребродольский, Борис Иванович

Жемчуг / Б. И. Сребродольский. – М. : Наука, 1985. – 136 c. – (Человек и окружающая среда). – 50 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2)

551.4

Ф33

Федоров, Алексей Федорович

За кронами ливанских кедров / А. Ф. Федоров. – М. : Мысль, 1988. – 157 c. : ил. – 1 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

551.4

Ш96

Шумовский, Теодор Адамович

По следам Синдбада. Океан. Аравия : ист.-геогр. очерк /

Т. А. Шумовский. – М. : Мысль, 1986. – 138 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

57 -Біологічні науки в цілому

57(07)

Б73

Богданова, Дарья Кузьминична

Дидактический материал по общей биологии : пособ. для учителей /

Д. К. Богданова. – К. : Рад. школа, 1986. – 149 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

576.8(075.8)

О-28

Общая микробиология : учеб. пособ. для биол. фак. ун-тов / под общ. ред. А. Е. Вершигора. – К. : Вища освіта, 1988. – 342 c. : ил. –

1 грн. 10 к., 10 грн., 15 грн.

Кільк. прим.: 155 (Б3. – 150)

58 - Ботаніка

582.29(477)

(043)

А19

Аверчук, Антон Сергійович

Екологічні особливості ліхеноіндикації антропогенно трансформованного середовища на південному сході України : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / А. С. Аверчук. – Донецьк, 2011. – 266 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

581.45

Н42

Недуха, Олена Макарівна

Гетерофілія у рослин : монографія / О. М. Недуха. – К. : Альтерпрес, 2011. – 192 c. – ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

581.1

Ф50

Фізіолого-біохімічні аспекти адаптації сільскогосподарських рослин до комплексної дії абіотичних факторів середовища : монографія /

О. М. Вінниченко, В. С. Бельчук, І. О. Філоник та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Нова ідеологія, 2011. – 224 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

59 - Зоологія

599

К43

Кірієнко, Світлана Михайлівна

Середовищетвірна функція ссавців і біологічна активність еталонних та техногенних грунтів Степового Придніпров'я : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / С. М. Кірієнко. – Д., 2011. – 217 c.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

595.42(477.64)(043)

Л83

Лугінін, Микола Сергійович

Екологічні особливості іксодових кліщів (IXODIDAE) в біогеоценозах лісових насаджень Запорізької області : дис. ... какд. біол. наук: 03.00.16 / М. С. Лугінін. – Д., 2011. – 202 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

599.8

Ф88

Фридман, Эман Петрович

Приматы. Современные полуобезьяны, обезьяны и человек /

Э. П. Фридман. – М. : Наука, 1979. – 208 c. – (Планета Земля и вселенная). – 45 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

61- Медичні науки

611(075.8)

А64

Анатомія людини : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Г. Чаус,

Г. Г. Сидоренко, В. П. Ляшенко та ін. – К. : Вид-во НПУ

ім. М. Л. Драгоманова, 2010. – 237 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

611(084)

Б86

Боянович, Юрий Владимирович

Анатомия человека / Ю. В. Боянович. – М. : Эксмо, 2010. – 736 c. : ил. – (Медицинский атлас). – 97 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615

Г33

Гембицкий, Евгений Владиславович

Военно-полевая терапия : учеб. для студ. мед. ин-тов /

Е. В. Гембицкий, Ф. И. Комаров. – М. : Медицина, 1983. – 256 c. – (Учеб. лит. для студ. мед. ин-тов). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.84

К33

Кейдель, Вольф Дитер

Физиология органов чувств. Ч. 1. Общая физиология органов чувств и зрительная система / В. Д. Кейдель ; пер. с нем. А. В. Блека. – М. : Медицина, 1975. – 216 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

615.85

М18

Малахов, Геннадий Петрович

Биоритмология и уринотерапия / Г. П. Малахов. – С.Пб. : Комплект, 1994. – 342 c. – (Целительные силы Т. 3.). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.8

Р98

Рябов, Геннадий Алексеевич

Экстренная анестезиология / Г. А. Рябов, В. Н. Семенов,

Л. М. Терентьева. – М. : Медицина, 1983. – 304 c. – (Б-ка практического врача. Неотложная помощь). – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.82

У89

Ухтомский, Алексей Алексеевич

Доминанта / А. А. Ухтомский. – М. : Наука, 1966. – 273 c. : ил. –15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

62 - Машинобудування. Техніка в цілому

624.04

Б79

Болотин, Владимир Васильевич

Механика многослойных конструкций / В. В. Болотин,

Ю. Н. Новичков. – М. : Машиностроение, 1980. – 375 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

62-50

Б86

Ботвинник, Михаил Моисеевич

О решении неточных переборных задач / М. М. Ботвинник. – М. :

Сов. радио, 1979. – 149 c. – (Кибернетика). –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.1

Б88

Бродянский, Виктор Михайлович

Эксергетический метод и его приложения / В. М. Бродянский,

В. Фратшер, К. Михалек. – М. : Энергоавтомиздат, 1988. – 286 c. : ил. –12 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.7

В41

Вигдорович, В. Н.

Очистка металлов и полупроводников кристаллизацией /

В. Н. Вигдорович. – М. : Металлургия, 1969. – 294 c. –7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.317

В67

Воллернер, Наум Филиппович

Аппаратурный спектральный анализ сигналов : радиосигналы, спектры, измерение / Н. Ф. Воллернер. – М. : Сов. радио, 1977. – 208 c. –6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.397

Е59

Ельяшкевич, Самуил Абрамович

Цветные телевизоры : справ. пособ. / С. А. Ельяшкевич. – М. : Радио и связь, 1989. – 142 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.397

Е59

Ельяшкевич, Самуил Абрамович

Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров : справ. пособ. / С. А. Ельяшкевич. – М. : Радио и связь, 1982. – 191 c. : ил. –

7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.7

И73

Интерметаллические соединения / под ред. И. И. Корнилова ; пер. с англ. В. А. Брыксина. – М. : Металлургия, 1970. – 440 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.7

К93

Курдюмов, Алексей Васильевич

Плавка и затвердение сплавов цветных металлов / А. В. Курдюмов. – М. : Металлургия, 1968. – 228 c. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.311

Н35

Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. №712. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / відп. ред.

Є. П. Пістун. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. – 172 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.317.75

Н74

Новопольский, Владимир Александрович

Работа с электронно-лучевым осциллографом / В. А. Новопольский. – М. : Энергоатомиздат, 1993. – 176 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.7

Н84

Носова, Г. И.

Фазовые превращения в сплавах титана / Г. И. Носова. – М. : Металлургия, 1968. – 180 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.37(060.55)

Р15

Радиотехника : всеукр. межвед. науч.-техн. сб. Вып. 167 / глав. ред.

В. М. Шокало, ответ. – Х. : Харків. нац. ун-т радіоелектр., 2011. – 32 c. – 45 грн. 85 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.7

Т57

Тонкая структура и свойства твердых растворов / под ред.

Я. П. Селисского ; пер. с нем. И. Я. Бокшицкого, В. Я. Агароника. – М. : Металлургия, 1968. – 224 c. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.031

Ф53

Филиппов, Анатолий Петрович

Воздействие динамических нагрузок на элементы конструкций /

А. П. Филиппов. – К. : Наук. думка, 1974. – 175 c. : ил. –5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.375

Ц94

Цыкина, Анна Васильевна

Электронные усилители : учеб. пособ. для техн.. связи /

А. В. Цыкина. – М. : Радио и связь, 1982. – 288 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

629.114.2(03)

Ш37

Шевченко, Александр Иванович

Справочник слесаря по ремонту тракторов / А. И. Шевченко,

П. И. Сафронов. – Л. : Машиностроение, 1989. – 512 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

635.965

Э68

Энциклопедия комнатного цветоводства / сост. М. В. Цветкова. – Х. : Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 512 c. : ил. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

64 - Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

641.5

К52

Клявиня, Айна Мартыновна

Обед на каждый день / А. М. Клявиня ; пер.с латыш. С. Клявиньша. – М. : Агропромиздат, 1987. – 383 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

641.5

С56

Современная молочная кухня / М. Теплы, Р. Плавцова, В. Румлова и др. ; пер.с чеш. И. В. Холодовой. – М. : ВО "Агропромиздат", 1987. – 240 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

669.018

В65

Войтович, Раиса Фоминична

Высокотемпературное окисление металлов и сплавов : справочник /

Р. Ф. Войтович, Э. И. Головко. – К. : Наук. думка, 1980. – 295 c. : ил. –

7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

68 - Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.2(060.55)

В47

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 72 / відп. ред. Б. Стадник; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Вид-во Львів.ї політехн. 2011. – 159 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

687 – Швейная промышленость

687

Г85

Грищенко, Алла Прокофьевна

Раскрой детской одежды / А. П. Грищенко. – Х. : Прапор, 1976. –

159 c. : ил. –6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

7.01

Б82

Борев, Юрий Борисович

Эстетика / Ю. Б. Борев. – 4-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1988. –

496 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 17 (КСХ. – 4, УБГ. – 10, Чз2. – 2, Чз3. – 1)

7

К94

Кусково. Останкино. Архангельское / сост. И. М. Глозман. – М. : Искусство, 1976. – 207 c. : ил. –7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

7.01(510)

Т48

Ткаченко, Григорий Александрович

Космос, музыка, ритуал. Миф и эстетика в "Люйши чуньцю" /

Г. А. Ткаченко. – М. : Наука, 1990. – 284 c. – (Исслед. по фольклору и мифологии Востока). –8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

712.3

А91

Астахова, Ольга Викторовна

Ландшафтный дизайн: современные решения / О. В. Астахова,

Т. Крупа, М. Череватенко. – Х. : Кн. клуб семейного досуга, 2007. –

318 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72 Архітектура

730(477)

Н39

Володимир Небоженко. Альбом до 70-річчя майстра / упоряд.

В. П. Небоженка, К. Д. Ткаченка. – Д. : Лізунов Прес, 2011. – 200 c. : ілюстр. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78 Музика

78.071.1

С70

Союз композиторов Украины : справочник / сост. А. И. Муха. – К. : Мотор Сич, 1978. – 264 c. : ил. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

78.071

Т41

Тимохин, Всеволод Васильевич

Елена Образцова : творческий портрет / В. В. Тимохин. – 2-е изд. – М. : Музыка, 1988. – 32 c. : ил. – (Мастера исполнительного искусства). –

1 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

791.44(477)

А69

Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів ім.. Олександра Довженка 1928-2011 / Нац. кіностуд. худож. фільмів

ім. О. Довженка. – 2-е вид., випр. й допов. – К., 2011. – 632 c. : ілюстр. –

120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

792.071

Г14

Гайдабура, Валерій Михайлович

Єлизавета Хуторна : нарис / В. М. Гайдабура. – К. : Мистецтво, 1985. – 124 c. : ілюстр. – (Майстри сцени та екрана). – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

792

М45

Мейерхольд, Всеволод Эмильевич

Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 2. 1917-1939 гг. / В. Э. Мейерхольд. – М. : Искусство, 1968. – 643 c. –20 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

791.44

М48

Мельниченко, Владимир Ефимович

Богдан Ступка : к 70-летию Богдана Сильвестровича Ступки /

В. Е. Мельниченко, А. А. Овсянникова ; Нац. культ. центр Украины в Москве. – М. : Агентство печати "Столица", 2011. – 472 c. : ил. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.51

П90

Путешествия на теплоходе. Плановые маршруты по рекам СССР : [путеводитель] / подгот. Ю. Я. Гоголев, К. Е. Шапакина, О. А. Марков и др.; сост. Я. А. Каганов. – М. : Профиздат, 1983. – 174 c. : ил. – 1 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

791.44

Я49

Якубович, Одиссей Викторович

Николай Караченцов / О. В. Якубович. – М. : Киноцентр, 1988. –

32 c. : ил. – 50 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8 – Літературознавство

8

Б30

Бахтин, Михаил Михайлович

Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин ; сост.: С. Г. Бочаров, В. В. Кожинов. – М. : Худож. лит., 1986. – 543 c. : портр. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Б61

Білоус, Петро Васильович

Історія української літератури XI - XVIII ст. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. В. Білоус. – К. : Вид. центр "Академія", 2009. – 424 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

8

В49

Винокур, Григорий Осипович

Филологические исследования. Лингвистика и поэтика /

Г. О. Винокур. – М. : Наука, 1990. – 451 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

В74

Вопросы сюжета и композиции : межвузов. сб. / отв. ред.

Г. В. Москвичева. – Горький : Горьков. гос. ун-т, 1978. – 176 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Д64

Долинин, Александр Алексеевич

История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели /

А. А. Долинин. – М. : Книга, 1988. – 315 c. – (Судьбы книг). – 1 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, НМВ. – 1)

8

З-43

Звенья : сб. матер. и док. по ист. лит, искусства и общественной мысли Х1Х века. Т. 3 - Т. 4 / под ред. В. Бонч-Бруевича, Л. Б. Каменева и

А. В. Луначарского. – М.: Л. : Acadevia, 1934. – 971 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

8

И90

История зарубежной литературы конца XIX - начало XX в. Курс лекций : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. М. Е. Елизаровой,

Н. П. Михальской. – М. : Высшая школа, 1970. – 622 c. –12 грн.

Кільк. прим.: 148 (УБГ. – 132, КСХ. – 16)

8

Ф83

Іван Франко. "Зів'яле листя" : тексти, матеріали, дослідження /

упоряд. П. Салевича. – Л. : ТзОВ Сплайн, 2007. – 425 c. – (Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Вип. 7). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

І-90

Історія української літератури кінця XIХ - початку ХХ століття : навч. посіб. до вивч. курсу студ.-філол. денного та заоч. від. ун-ту / упоряд.

О. В. Гонюк; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2010. – 42 c. – 7 грн., 4 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

К21

Кардівар, Наталя Іванівна

Творчість Миколи Трублаїні і становлення пригодницького жанру в українській літературі першої половини XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. І. Кардівар. – О., 2011. – 200 c. + автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

К56

Коваль, Віталій Кирилович

"Собор" і навколо собору / В. К. Коваль. – К. : Молодь, 1989. – 272 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, УБГ. – 2, ЛК. – 1)

8

М48

Мельниченко, Татьяна Владимировна

Психоаналитическое направление в литературоведении Англии первой половины XX в.: национальный вариант и типология развития : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Т. В. Мельниченко. – Сімф., 2010. – 181 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

М64

Мірошніченко, Любов Василівна

Художня трансформація євангельських міфів у романах Г. Тарасюк : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. В. Мірошніченко. – Д., 2011. – 201 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

П30

Петровский, Мирон Семенович

Городу и миру: Киев. Очерки / М. С. Петровский. – К. : Рад. письменник, 1990. – 334 c. : ил. – (Лит. путешествия). –7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

П95

Письменники Радянської України : довідник / упоряд.:

О. В. Килимник, О. І. Петровський. – К. : Рад. письменник, 1976. –

418 c. : ілюстр. – 1 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 4, ЛК. – 1, Чз3. – 1, УБГ. – 1)

8

П88

Пузиков, Александр Иванович

Рыцари истины / А. И. Пузиков. – М. : Книга, 1986. – 445 c. : ил. –

10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Р77

Росстальна, Олена Анатоліївна

Вессекський цикл оповідань Т. Гарді : жанраво-стильова своєрідність : дис. ...канд. філол. наук : 10.01.04 / О. А. Росстальна. – Д., 2011. – 214 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

С14

Сажин, Валерий Николаевич

Книги горькой правды : [О судьбе произв. писателей-разночинцев:

Н. Г. Помяловского "Очерки бурсы", Ф. М. Решетникова "Подлиповцы", В. А. Слепцова "Трудное время" / В. Н. Сажин. – М. : Книга, 1989. –

222 c. : ил. – (Судьбы книг). – 1 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 3, УБГ. – 4)

8

С89

Сулейманова, Наталия Валерьевна

Модификационные формы психологизма в художественной системе романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Н. В. Сулейманова. – Горловка, 2011. – 215 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Т19

Тарарива, Лідія Юріївна

Міфопоетика творчості Максима Рильського : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. Ю. Тарарива. – Луганськ, 2010. – 199 c. – Б. автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

У45

Українське літературознавство : респуб. міжвід. зб. Вип. 32 / Львівський гос. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. Львів. ун-та, 1972. –

129 c. –5 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБГ. – 1, ЛК. – 1, КСХ. – 2)

8

Ч-46

Черейский, Лазарь Абрамович

Пушкин и его окружение / Л. А. Черейский. – Л. : Наука, 1976. – 519 c. : ил. –10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Ч-49

Чернышевская, Нина Михайловна

Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко : воспоминания, заметки, материалы / Н. М. Чернышевская. – К. : Дніпро, 1974. – 112 c. : 12 ил. – 1 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Чз3. – 1)

8

Ш64

Ширяев, А. Ф.

Синхронный перевод. Деятельность синхронного переводчика и методика преподаввания синхронного перевода : [учеб. пособ.] /

А. Ф. Ширяев. – М. : Воениздат, 1979. – 183 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Я49

Якубіна, Юлія Василівна

Проблеми формування творчої особистості Миколи Гоголя і дискурс гімназії вищих наук у його художній спадщині : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Ю. В. Якубіна. – Д., 2011. – 229 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

84 — Художня література

84(4Рос)5

Б72

Боборыкин, Петр Дмитриевич

Собрание романов, повестей и рассказов : в 12-ти т. Т. 5 - Т .6 /

П. Д. Боборыкин. – СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1897. – 329 c. – Прилож. к журн. "Нива" за 1897 год. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Бєл)

Б73

Богданович, Максим Адамович

Избранные произведения : пер. с бел. / М. А. Богданович. – М. : Гослитиздат, 1953. – 295 c. : порт. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

Б82

Бордуляк, Тимофій

Твори / Т. Бордуляк ; упоряд., підгот. текстів, прим. та критико-біогр. нарис О. Засенка. – К. : Держлітвидав України, 1958. – 478 c. : портр. –

2 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

В31

Вересаев, Викентий Викентьевич

Полное собрание сочинений. Т. 1 - Т. 2 / В. В. Вересаев. – СПб. :

Изд. тов-ва А. Ф. Маркса, 1909. – 320 c. – Прилож. к жукн."Нива" за 1909 г. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)6

В61

Вовк, Віра

Чар-писанка : [ казки, легенди, оповідання ] / В. Вовк. – Л. : БаК, 2012. – 120 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Нор)

Г18

Гамсун, Кнут

Полное собрание сочинений. С крит.-биогр. очерком А. А. Измайлова и с прилож. порт. Гамсуна : пер. с норв. Т. 2 / К. Гамсун. – СПб. :

Изд. А. Ф. Маркса, 1940. – 484 c. – Прилож. к журн. "Нива" на

1910 год. – 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 1, ВРК. – 1)

84(4Нім)

Г29

Гейне, Генрих

Избранное / Г. Гейне. – М. : Детгиз, 1952. – 448 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Нім)

Г44

Гете

Страдания юного Вертера : [роман] / Гете ; пер.с нем. Н. Касаткиной. – М. : Гослитиздат, 1957. – 143 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Вел)

Г63

Гольдемит, Оливер

Векфильдский священник : роман / О. Гольдемит ; пер.с англ.

Т. М. Литвиновой. – М. : Гослитиздат, 1959. – 231 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)

84(4Рос)5

Г65

Гончаров, Иван Александрович

Полное собрание сочинений : в 12-ти т. Т. 1 -Т. 2 / И. А. Гончаров. – СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1899. – 241 c. : порт. – Прилож. к журн. "Нива" за 1899 г. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Рос)6

Г71

Горький, Максим

Разсказы. Т. 5 - Т. 6 / М. Горький. – 5-е изд. тов-ва Знаніе". – СПб. : Изд. тов-ва "Знаніе", 1903. – 166 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Укр)6

Г97

Гуцало, Євген Пилипович

Позичений чоловік, або ж Хома невірний і лукавий : роман /

Є. П. Гуцало. – К. : Дніпро, 1981. – 255 c. – (Романи й повісті, № 5). –

1 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Іта)

Д19

Данте, Алигьери

Божественная комедия. АД / А. Данте ; пер.с ит. и прим.

М. Лозинского. – М. : Худож. лит., 1986. – 223 c. – (Школьная библиотека). – 1 грн.

Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 4, УБГ. – 2)

84(4Рос)5

Д70

Достоевский, Федор Михайлович

Полное собрание сочинений. Т. 5. Преступление и наказание /

Ф. М. Достоевский. – СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1894. – 546 c. – Прилож. к журн. "Нива" на 1894 г. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

84(4Рос)6

Е60

Емец, Дмитрий Александрович

Таня Гроттер и магический контрабас : повесть / Д. А. Емец. – М. : Эксмо, 2003. – 416 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

З-53

Земляк, Василь Сидорович

Лебедина зграя. Зелені млини : романи / В. С. Земляк. – К. :

Рад. письменник, 1977. – 624 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 1, АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

З-53

Земляк, Василь Сидорович

Чарівний кінь : повість, кіноповісті, драма, оповідання, поезії /

В. С. Земляк. – К. : Рад. письменник, 1978. – 343 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 1, АХЛ. – 2)

84(4Фра)

З-81

Золя, Эмиль

Собрание сочинений. Т. 3. Марсельские тайны: роман. Мечты: роман / Э. Золя ; пер.В. А. Тимирязева. – СПб. : Издатель Г. Ф. Пантелеев, 1896. – 134 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Фра)

К18

Камю, Альбер

Избранное : пер. с фр. / А. Камю ; предисл. С. Великовского. – М. : Прогресс, 1969. – 544 c. – 4 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

К32

Квітка-Основ'яненко, Григорій

Маруся : повість / Г. Квітка-Основ'яненко. – К. : Держлітвидав, 1954. – 84 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Рос)6

М51

Меньшиков, Станислав Михайлович

Тайна папок Йонсона / С. М. Меньшиков. – М. : Междунар. отношения, 1988. – 257 c. –3 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

П18

Паращак, Левко

З покоління незламних : оповідання / Л. Паращак. – Л. : ТзОВ Афіша, 2011. – 160 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

П27

Перекрестова, Анна Георгиевна

Мысль изреченная. Стихи / А. Г. Перекрестова. – Клинцы : Клинцовская город. типогр., 2009. – 728 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)5

П34

Писемский, А. Ф.

Полное собрание сочинений. Т. 1. Кн. 1 / А. Ф. Писемский. – СПб. : Изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1910. – 652 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ВРК. – 1)

84(4Укр)6

С16

Салевич, Павло Ярославович

Бачити сей світ : поезії / П. Я. Салевич. – Л. : Кобзар, 1993. – 48 c. : ілюстр. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Бол)

С56

Современный болгарский детектив : [романы ]: пер. с болг. /

сост. А. С. Собкович. – М. : Прогресс, 1979. – 554 c. : ил. – Содерж.: Добровольное признание / П. Вежинов; Последнее приключение Аввакуиа Захова; Тайфуны с ласковыми именами / Б. Райнов. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Ісп)

С56

Современный испанский детектив : пер. с исп. и каталонск. /

сост. Х. Кобо. – М. : Радуга, 1985. – 688 c. : ил. – Содерж.: Ответ /Мануэль де Педролу. Рыжие сестры/ Франциско Гарсиа Павон. Карьера /Жауме Фустор. Одиночество менеджера / Мануэль Васкес Монтальбан. –20 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Нід)

С56

Современный нидерландский детектив : пер. с нидерл. /

сост. С. Белокриницкая. – М. : Радуга, 1983. – 432 c. : ил. – Содерж.: Коварный лед / В. Х. ван Эмландт. С прискорбием извещаем / Вилли Корсари. Главный свидетель - кошка / А. Лауренс-Кооп. –12 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Норв)

С56

Современный норвежский детектив : пер. с норв. / сост. Л. Жданова. – М. : Радуга, 1986. – 544 c. : ил. – Содерж.: Навеки твой / Гюннар Столесен. Бастион / Герт Нюгордсхауг. Неизвестный партнер / Элла Гриффитс. –15 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Пол)

С56

Современный польский, чешский и словацкий детектив : [романы]: пер. с пол., чешск. и словац. – М. : Прогресс, 1972. – 608 c. : ил. – Содерж.: Открытое окно / А. Пивоварчик. Операция "С-L" / Э. Фикер. Катастрофа на шоссе /Ю. Ваг. – 20 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Чех)

С56

Современный чехословацкий детектив : [романы]: пер. с чеш. / сост. И. А. Богданова. – М. : Радуга, 1982. – 464 c. : ил. – Содерж.: Девятнадцатый километр / Э. Фикер; Смерть художника-самоучки /

В. Эрбен. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Чех)

С56

Современный чехословацкий детектив : сборник: пер. с чешск. и словац. – М. : Радуга, 1990. – 479 c. – Содерж.: Как убить золотого соловья / В. Стеклач; Избранное общество / П. Андрушка; Пресказание прошлого / Э. Качиркова. – 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Юго)

С56

Современный югославский детектив / сост. Н. Смирнова. – М. : Радуга, 1986. – 370 c. – Содерж. Пропуск в ад / М. Николич. Белая роза / П. Павличич. Шарф Ромео / П. Равник. Ищи меня в песке / Т. Тэтчер. – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Вел)

С80

Стивенсон, Роберт Льюис

Потерпевшие кораблекрушение : роман / Р. Л. Стивенсон ;

худ. О. А. Литвинов; послесл. М. В. Урнова ; пер.с англ.

Т. А. Озерской. – О. : Маяк, 1987. – 320 c. – (Морская б-ка. Кн. 38). –

6 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)5

Т87

Тургенев, И. С.

Полное собрание сочинений в 12-ти томах. Т. 11, Т. 12 /

И. С. Тургенев. – СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1898. – 416 c. – Под одной обложкой два тома Т. 11 и Т. 12. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ВРК. – 1)

84(4Нім)

Ш58

Шиллер, Фридрих

Вильгельм Телль : драма в 5-ти дейст.: для ст. возр. / Ф. Шиллер. – М. : Детгиз, 1946. – 191 c. – (Б-чка школьника). – 1 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Нім)

Ш58

Шіллер, Фрідріх

Розбійники : драма на 5 дій / Ф. Шіллер ; пер.з нім. Б.Тена. – К. : Мистецтво, 1953. – 204 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

 1. - Географія. Біографії. Історія

9(4/6)

Г97

Гутнова, Евгения Владимировна

Историография истории средних веков ( средина Х1Х . - 1917 г.) : учеб. пособ. для студ. ист. ф-тов ун-тов и пед. ин-тов / Е. В. Гутнова. – М. : Высшая школа, 1974. – 400 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 2, УБГ. – 6)

9(С210К)

И90

История Киева : в 3-х т., 4-х кн. Т. 2. Киев периода позднего феодализма и капитализма / гл. ред. Ю. Ю. Кондуфор; АН УССР; Ин-т истории. – К. : Наук. думка, 1983. – 463 c. – 2 р. 90 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

9(38)(075.8)

И91

Источниковедение древней Греции. Эпоха эллинизма : учеб. пособ. для студ. ист. спец. вузов / под ред. В. И, Кузищина. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 239 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 23 (КСХ. – 4, УБГ. – 17, Чз3. – 2)

9(520)

К43

Кирквуд, Портер Кеннет

Ренессанс в Японии. Культурный обзор семнадцатого столетия /

П. К. Кирквуд ; АН СССР. Отд. ист.; Ин-т востоковедения ; пер.с англ. А. М. Кабанова. – М. : Наука, 1988. – 303 c. – (Культура народов Востока; Материалы и исслед.). – 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

9(37)

Ц75

Цицерон, Марк Туллий

Три трактата об ораторском искусстве / М. Т. Цицерон ; пер.с лат.

Ф. А. Петровского, И. П. Стрельниковой и др. – М. : Наука, 1972. –

470 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 5, УБГ. – 2)

 1. - Краєзнавство

908(477)

Д85

Духовні обереги рідного краю / упоряд.: Л. Голота, Є. Букет. – К. : Український пріоритет, 2011. – 240 c. – (Бібліотека "Слова Просвіти"; кн.6). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908(574)

П28

Песнь Абая = Abay's Song : альбом / сост. Х. А. Тлемисов. – Алма-Аты : Кайнар, 1995. – 304 c. : ил. – на казах. яз. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94 Історія

94(4)

А46

Алексаха, Андрій Григорович

Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII-XVII ст.: теоретико-методологічний аспект : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / А. Г. Алексаха. – Д., 2011. – 193 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(075.8)

Б79

Болебрух, Анатолий Григорович

Передовая общественно-политическая мысль России и Украины ( от Радищева до декабистов) : учеб. пособ. / А. Г. Болебрух ; ДНУ. – Д., 1987. – 64 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 11 (УБГ. – 11)

94(470)

В15

Валишевский, К.

Вокруг трона / К. Валишевский. – М. : СП ИКПА, 1989. – 488 c. : ил. – Репринт. воспроизв. изд. 1911 г. –10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(4/9)

В87

Вторая мировая война. Итоги и уроки / ред. П. Н. Шарпило,

Н. П. Ваганов. – М. : Воениздат, 1985. – 438 c. –50 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

94(477)

Г91

Грушевський, Михайло

Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і ніжчих класів шкіл середніх / М. Грушевський. – К. : Варта, 1993. –

256 c. – 5 грн., 6 грн.

Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 8, Чз8. – 3, УБП. – 2, Б4. – 1, УБГ. – 1)

94(477)

Г91

Грушевський, Михайло Сергійович

Твори у 50-ти томах. Т. 9. Серія Історичні студії та розвідки (1917-1923) / М. С. Грушевський ; голов. ред. П. Сохань; НАН України.

Ін-т археограф. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – Л. : Світ, 2009. – 567 c. – 78 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 6, Чз3. – 1, Чз8. – 1)

94(4)

Е28

Еган, Едмунд

Економічне становище руських селян в Угорщині. Меморандум : до 100-річчя вбивства Е. Егана на Закарпатті / Е. Еган. – Ужгород, 2001. – 40 c. : ілюстр. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)(075.8)

И90

История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев,

Н. Г. Георгиева и др.; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2008. – 528 c. – 58 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(477)

К64

Кондратова, Катерина

Барви рідного краю : історія села Василівка Новомосковського р-ну Дніпрпетровської обл. / К. Кондратова. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2011. – 82 c. – (Історичне краєзнавство Придніпров'я). – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

К64

Коновалов, Олексій Львович

Історична роль будівництва залізничної і трамвайної мереж у господарській системі Херсонської і Таврійської губерній ( кінець Х1Х - початок ХХ ст. ) : дис. ...кан. іст. наук: 07.00.01 / О. Л. Коновалов. – Херсон, 2011. – 250 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Л17

Лазнева, Ірина Олександрівна

Українсько-бразильське співробітництво: становлення та розвиток (1991-2004 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. О. Лазнева. – Запоріжжя, 2011. – 222 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(477)

М67

Митрофаненко, Юрій Станіславович

Отаманщина як суспільний феномен української революції періоду директорії 1918-1919 років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 /

Ю. С. Митрофаненко. – Д., 2011. – 229 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(470)

Р76

Россия и США: становление отношений 1765-1815 гг. : сост.

Н. Н. Башкина, Н. Н. Волховитинов. – М. : Наука, 1980. –30 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)

94(075.8

С22

Сахаров, Анатолий Михайлович

Историография истории СССР. Досоветский период : учеб. пособ. для ист. фак. пед. ин-тов / А. М. Сахаров. – М. : Высшая школа, 1978. –

256 c. – 75 к.

Кільк. прим.: 66 (КСХ. – 5, УБГ. – 56, Чз3. – 5)

94(4)

С38

Сінкевич, Євген Григорович

Краківська історична школа в польській історіографії другої половини XIX - початку XXI століття : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 /

Є. Г. Сінкевич. – Миколаїв, 2011. – 467 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(4)

Ч-20

Чаркіна, Тетяна Іванівна

"Німецька історична школа" другої половини XIX - початку ХХ століття про генезу капіталізму : дис. .... канд. іст. наук:07.00.06 /

Т. І. Чаркіна. – Х., 2011. – 203 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

С28

Севастьянов, Олександр Валерійович

Внесок російського товариства з вивчення Криму у розвиток історико-краєзнавчих досліджень (1922-1932) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / О. В. Севастьянов. – Сімф., 2010. – 242 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

С91

Сухоніс, Фідель

Україні - українського президента / Ф. Сухоніс. – Д., 2004. – 100 c. : ілюстр. – (Б-ка "Видання журналу "Бористен"). – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Т39

"Тії слави козацької повік не забудем..." : істор.-краєзнав. нариси про пам'ятні місця Дніпропетровщини періоду Визвольн. війни укр. народу 1648-1654 рр. / сост. Ю. А. Мицик, І. С. Стороженко, С. М. Плохій та ін. – Д. : Промінь, 1989. – 118 c. : ілюстр. – 25 к., 1 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(477)

Т89

Турченко, Федор Григорьевич

История Украины. Конец XVIII - XX века : учеб. для 9 класса /

Ф. Г. Турченко, В. Н. Мороко. – Запорожье; К : Просвіта: Генеза, 2001. – 424 c. – Допущ. МОНУ. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45

Україна - Угорщина : укр. культуролог. альманах. Вип.2(88). Ч.1. / голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. – 364 c. – (Хроніка - 2000). – Вид. здійснено в рамках проекту "Україна: історія великого народу". – 47 грн. 58 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Україна - Угорщина : укр. культуролог. альманах. Вип.3(89). Ч.2. / голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2011. – 462 c. – (Хроніка - 2000). – Вид. здійснено в рамках проекту "Україна: історія великого народу". – 47 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

У45

Українська Гельсінська група : до 30-річчя створення: історія, документи / упоряд.: О. Зінкевич, В. Овсієнко. – К. : Смолоскип, 2006. – 128 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Я47

Яковенко, Наталя

Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України /

Н. Яковенко. – 4-те вид. – К. : Критика, 2009. – 581 c. : ілюстр. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

94(477)(075.8)

В75

Воронянський, Олександр Володимирович

Історія України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Воронянський. – Х. : Парус, 2005. – 544 c. – (Шанс школярам, абітурієнтам, студ.). – Реком. МОНУ. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за квітень місяць 2012 р.

358 назви документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки

http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.

Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний (1)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 2. Дніпропетровський національний (2)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 3. Дніпропетровський національний (4)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 4. Дніпропетровський національний

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
 5. Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара скрипник наталія євгенівна удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики

  Документ
  Додаток К Довідка про використання результатів дисертаційної роботи Головним управлінням економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 230
 6. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (2)

  Документ
  3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

Другие похожие документы..