textarchive.ru

Главная > Документ


Bogliste: Faglitteratur o. lig.

Abel, Wilhelm: Agricultural fluctuations in Europe. From the thirteenth to the twentieth centuries. With a foreword and bibliography by Joan Thirsk.

Abendroth, Wolfgang: Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung.

Abendroth, Wolfgang red.: Faschismus und Kapitalismus. Theorien über die sozialen Ursprünge und die Funktion des Faschismus. Kurt Kliem, Jörg Kammler og Rüdiger Griepenburg: Einleitung zur Theorie des Faschismus. August Thalheimer: Über den Faschis­mus. Herbert Marcuse: Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung. Arthur Rosenberg: Der Faschismus als Massenbewegung. Otto Bauer: Der Faschismus. Angelo Tasca: Allgemeine Bedingungen der Entstehung und des Aufstieges des Faschismus.

Abendroth, Wolfgang: Aufstieg und Krise der deutschen Sozialdemokratie. Das Problem der Zweckentfremdung einer politischen Partei durch die Anpassungstendenz von Institutionen an vorgegebene Machtverhältnisse.

Abendroth, Wolfgang: Den europæiske arbejderbevægelses historie.

Abendroth, Wolfgang: Einführung in die Geschichte der Arbeiterbewegung.

Abraham, Richard: Rosa Luxemburg. A Life for the International.

Abrahamowitz, Finn: Psykiatrien i dag.

Abrahamowitz, Finn: Fra angst til ånd. Psykologi leksikon.

Abrahamsen, Mona og Jette Toftdal Pedersen: Arbejderbørn. Børns vilkår i byerne i slutningen af 1800 tallet. Kilder. Barndomsopfattelsen før 1700-tallet. 1. Beretning om opdragelsen hos adelen omkring 1600 fra S.M. Gjellerup: Nogle bemærkninger om samfundsforholdene, især opdragelsen hos den danske adel i tidsrummet 1536-1600. 2. Kongens forslag til indretning af et hittebørnshus i 1873 fra B. Grothe Nielsen: Letfæridge Quindfolk. 3. Grims eventyr. Hans og Grete. Fra Grims samlede eventyr. 4. Epitafiemaleri (gravmæle) af sognepræst Chr. Lauridsen Glob med familie 1633. 5. Kirsten Munch, Christian d. 4’s hustru, med sine børn, maleri af Jacob van Doort. 6. John Locke. Nogle tanker om opdragelse. 7. J.J. Rousseau: Emilé. Om opdragelse af drengebørn. Borgerlig børneopdragelse. 8. Illustreret børneblad 26/8 1877. 9. Illustreret børneblad 3/12 1876. 10. Oberstsønnen Axel Potippidan født 1882, fortæller om forholdet til sine forældre, fra P. Bagge: Danske hjem ved århundredsskifter. 11. Det Waage-Petersenske familiebillede. 1836, maleri af Wilhelm Marstrand. Børn på landet. 12. Karen Marie Rosager, fynsk gårdmandsdatter, født, fortæller om børneopdragelse og børnenes pligter I hjemmet, fra Anette Bøtker-Jensen: Opvækst, erindringer. 13. Marius Langeland, et husmandsbarn født 1872 beretter om sin barndom i Midtjylland, fra Anette Bøtker-Jensen: Opvækst, erindringer. 14. Markarbejde. Husmandsfamilien Jacob Hansens (fotografi.). 15. Genrebillede fra 1800-tallet, Carlo Dalgas. Vogterdreng, malet i 1843. 16. Hyrdedreng I Vestjylland, 1900, fotografi af vogterdreng Ingvar Jørgensen. Arbejderbørn. 17. Elly Key: Barnets århundrede. 18. Forfatteren Martin Andersen-Nexø skrev I bogen “Et lille kræ om sin barndom i 1870’erne, fra Martin Andersen-Nexø: Et lille kræ. 19. Juleaften hos en arbejderfamilie omkring århundredskiftet, Billede fra ca. 1900. 20. En arbejderfamilie ca. 1905, billede. 2. Arbejderbefolkningens levevilkår. 21. Den gennemsnitlige årsfortjeneste I kroner for en fuldt beskæftiget arbejder 1870-1910, fra J.P.Christensen: Lønudvikling inden for dansk håndværk og industri 1870-1914. 23. To arbejderfamiliers indtægter og udgifter I Hobro I 1879, fra Th. Sørensen: Et bidrag til belysning af købstadsarbejdernes levevilkår. 24. Økonomen K. Dalgaard vurderer arbejderklassens økonomiske forhold i sidste 3-del af 1800-tallet , fra K. Dalgaard. Arbejderklassens økonomiske kår i Danmark i de sidste 50 år. 3. Hjemmet. 25. Bebyggelsestætheden I de to gader, kilde Fengerkort fra 1902. 26. Gadebillede fra Randers, ca. 1915. 27. Gadebillede fra Randers, Østergrave ca. 1895. Kildematerialet til bolig og familieforholdene. 28. Matrikel 353c Missionsvej, kilde Matrikelkort over Missionsvej. 29. Hovedliste 1901. kilde Folketælling 1901. 30. Tilstanden I 70’erne og 80’erne, fra K.Dalgaard: Arbejderklassens økonomiske kaar i Danmark de sidste 50 år. 31. Th. Sørensens undersøgelse fra provinsen, fra Th. Sørensen: Kjøbstadsarbejdernes vilkår. 32. A. Rasmussen erindringer fra Århus omk. År 1900 fra A. Rasmussens erindringer. 33. Lejligheds-annoncer, fra Randers Arbejderblad mellem 1890-97. 34. Børnetallet I familier fra forskellige socialgrupper fra J. Warming: Danmarks erhvervs- og samfundsforhold. 35. Artikel I Randers Arbejderblad 21/9 1900. 36. Erindringer fra Randers, 1890’erne. 37. Erindring fra Randers i 1880’erne fra en skræddersøn. 38. Maleri af Viggo Johansen: Børnevasken 1887. 39. En skomagermesters erindringer fra Ålborg omk. År 1900, kilde: Dagligliv i Ålborg v århundredskifter, Ålborgbogen 1974. 40. Erindring fra Århus omk. Århundredskiftet, fra V. Jensen: Klunketid og krigsår. 4. Skolen. 41. Uddrag af skoleloven af 24.3. 1899. 42. Den procentvise elevfordeling på skolerne I Randers fra Randers byrådsforhandlinger 1875-1900. 43. Ansøgning til skolekommissionen I Århus 1870 fra Skolekommissionens forhandlingsprotokol. 44. Ellen Bindslev fra Ålborg erindrer fra “Dagligliv i Ålborg v. århundredeskiftet”. 45. Børnenes sociale baggrund på forskellige skoler I København år 1899 og 1914 fra C.A. Trap: Københavnske skolebørns fordeling efter skolernes art og forældrenes samfundsstilling. 46. Ansøgning til skolekommissionen i Århus, fra Skolekommissionens korrespondance 1869-1910. 47. Den ugentlige timefordeling I friskolen og borgerskolen I Randers I 1890 fra Randers byrådsforhandlinger 1890. + Om mennesker i England, Holland, Tyskland, Kina og Frankrig fra N.c.Rom. Geografi fra B. Mauritzen. Sådan var det dengang. 48. Uddrag fra ordensbestemmelser for eleverne i Århus friskoler 1880. 49. Lovlige og ulovlige forsømmelser i friskolen og i borgerskolen i Randers fra 1892-1905 fra Randers byrådsforhandlinger 1892-1905. 50. Årsager til ulovlige forsømmelser i Århus friskoler i 1902 i procent, fra Skolekommissionens korrespondancesager 1902. 51. A. Rasmussen erindrer fra A. Rasmussen erindring. Århus Stifts årbøger 1974. 52. Marie Mide fortæller fra Randers lokalhistoriske arkivs erindringer. 53. Ansøgning til skolekommissionen fra Skolekommissionens korrespondancesager. 54. Klaus Berntsen erindrer fra Skolebørn i Danmark. 55. Erindring af L.P. Poulsen fra 1870’erne, fra Anette Bøtker-Jensen. ”Opvækst” erindringer. 56. Til Skolekommissionen, Århus 19. maj 1900. fra Fl. Sørensen. 57. Lægeerklæring v. læge Gørtz. 58. Lærer Hansens forklaring. 59. Indlæg i Randers Arbejderblad 25/12 1888. 5. Børnenes arbejde. 60. Kammerherre J.C.Jessen i Landstinget fra Rigsdagstidende 1872-73. 61. Gårdejer L.S. Schøler i Landstinget fra Rigsdagstidende 1872-73. 62. Skolebestyrer Th. Nielsen i Folketinget fra Rigsdagstidende 1872-73, Folketingets Forhandlinger. 63. Lægen E. Hornemann undersøgte I 1872 børnearbejdet på 49 fabrikker og gav følgende vurdering fra E. Hornemann: Om børns anvendelse i fabrikker. 64. Indberetning fra Arbejdstilsynet til Indenrigsministeriet, fra 2. fabriksinspektorats korrespondancesager. 65. Skolebørns arbejde i procent af elevtallet, 1874 og 1899 fra Arbejdstilsynets beretning, Ministerialtidende B 1875 og Oplysninger om skolebørns arbejde udenfor hjemmet. 66. Otto Birch, der var barn ved århundredskiftet, fortæller, fra Randers lokalhistoriske arkivs erindringer. 67. Christian Christensen fortæller i bogen “En rabarberdreng vokser op”. 68. En lærer skriver ompigernes budarbejde i 1873 fra Socialisten 13/8 1873. 69. børnenes procentvis andel af den samlede arbejdsstyrke i 5 industrier, fra Arbejdstilsynets årlige beretning i Ministerialtidende B. Hvor gamle var de arbejdende børn. 70. Uddrag af register over børnearbejderne på Tholstrups tobaksfabrik I Randers. 71. Johan Sørensen fortæller om barndommen i 1880’erne. 72. Michael Poulsen, der var barn ved århundredskiftet, beretter. 73. En læges beskrivelse af børnearbejdet på glasværkerne, 1872 fra E. Hornemann: Om børns anvendelse i fabrikker. 74. En læges vurdering af børnearbejdet på glasværkerne I 1872 fra E. Hornemann. 75. En tidligere mælkedrengs erindring fra 1890’erne fra C.Haugbøll: svajerne. Foreningen af Danmarks folkeminde. 76. Børnenes løn pr. uge i kroner ved forskelligt arbejde, 1908 fra Statistiske Meddelelser 4, R. 1910-11. 77. Betydningen af børnenes arbejde vurderes i 1910 på denne måde, fra Adolf Jensen: Skolebørns erhvervsmæssige arbejde. Dansk Forening til Arbejderbeskyttelse. 78. Julius Moberg, der var barn i 1880’erne fortæller. 79. Læreren M. Christensen skrev i 1907 fra Millchou Christensen: Børnemisbrug. Et indlæg til forsvar af vore små lønarbejdere. 80. Lauritz Jessen arbejdede på en tobaksfabrik og skriver om arbejdet, fra O. Hyldtoft. Det industrielle Danmark 1840-1914. 81. Carl Marius Andersen skriver om arbejdet som bydreng. 82. S. Wilken beretter om sin tid som bydreng fra C. Haugbøll: Svajerne. 6. Børnenes sundhedstilstand. 84. Børnedødeligheden i provinsbyerne i procent af levendefødte børn fra Th. Sørensen: Børnedødeligheden i forskjellige samfundslag i Danmark. 85. Antal syge I procent af de undersøgte elever 1883, fra Betænkning afgiven af den under 23. juni 1882 nedsatte Kommission til at tilvejebringe oplysninger om Skolevæsenet. 86. Lægen P. Niemeyers beskrivelse af “Kirtelsyge” fra P. Niemyer: Om kirtelsyge. 87. Lægen P. Niemyers beskrivelse af “engelsk syge” fra P. Niemyer: Om kirtelsyge. 88. Arbejderfamiliernes kost i1870- og 80’erne fra K. Dalgaard: Arbejderklassens økonomiske Kaar i Danmark i de sidste 50 Aar. 89. Husholdningsregnskaber i 2 Hobro-familier i 1890 fra Th. Sørensen: Et bidrag til belysning af Kiøbstandarbejdernes Levevilkaar. 90. En blikkenslagerfamilies daglige kost I 1880’erne fra Byens Børn ved Ib Gejl. 91. Adolf Rasmussen fortæller, fra A. Rasmussen. En proletardrengs erindringer. 92. Adolf Rasmussen fortæller om skolebespisningen I Århus ved århundredskiftet. 93. En skolelæges beretning fra 1902. fra Beretning om skolelægens virksomhed i Århus. 94. Oversigt over børn invalideret ved arbejdsulykker i København og Frederiksborg amter, 1880-84. fra Th. Sørensen: Statistisk Fremstilling af Ulykkestilfælde under arbejdet. 95. Beretning om en arbejdsulykke. Randers Arbejderblad 23/11 1899. 96. Farmaceuten I. Glahn i Industriforeningen 1847. fra I. Glahn: OM de vigtigste giftarter. Quartalsberetning for Industriforeningen. 97. Justitsministerens lovforslag om tændstikfabrikationen, 1873 fra Rigsdagstidende 1873/74. 98. Læge E. Hornemann, 1872, fra E. Hornemann. Om børns anvendelse i fabrikker. 99. Læserbrev fra en anonym lærer, 1873 I Socialisten 13/8 1873.

Achton, Steen og Jesper Jensen: Om pædagogik. En introduktionsbog.

Acta sociologica. Journal of the Scandinavian sociological Association. Vol 15 No. 2. Harald Swedner: Some thoughts on receptors and regulators. Martha Foschi: On the concept of “expectations” Dan Jonsson: The perspective of the social sciences. Egil Augedal: Patterns in mass media use and other activities. Albert A Blum with Jan Plovsing: Organizing Danish white collar workers: The attitudes of white collar union officials. Book reviews: Edmund Dahlström: Klass och samhällen. (Classes and Societies). Teorier om social skiktning och social integration; Takeo Yazaki: Social Change and the City of Japan; Gunnar Viby Mogensen: The Social Consequences of Structual Changes in Danish Agriculture; W. Brandis and D. Henderson: Social Class, Language and Communication; Joyce Warham: Social Policy in Context; James D. Halloran: Demonstrations and Communication. Vol. 16 No. 1. Arthur L. Stinchcombe: Theoretical domains and measurement: part 1. Derek L. Philips: Paradigms, falsification, and sociology. Jon Hendricks and C. Breckinridge Peters: The ideal type and sociological theory. Theodore D. Kemper: The fundamental dimensions of social relationship: A theoretical statement. Book reviews: Joachim Israel: Om konsten att lyfta sig själv i håret och behålla barnet i badwattnet. Kritiska synspunkter på samhällsvetenskapens vetenskapsteori; Robert W. Friedrichs: A Sociology of sociology; Nils Christie: Hvis skolen ikke fantes; F. G. Castles, D. J. Murray and D. C. Potter: Decisions, organizations and society. Selected readings; Rapid Population Growth. Consequences and Policy Implications; Arun Sahay: Max Weber and Modern Sociology; Orlando Fals Borda: Subversion and Social Change in Columbia. Vol. 16 No 2. Arthur L. Stinchcombe: Theoretical Domains and Measurement: Part II. Stein Bråten: Model monopoly and communication: Systems theoretical notes on democratisation. B. Guy Peters: Income inequality in Sweden and the United Kingdom: A Longitudinal analysis. John de Vries: A transition model of language shift in nine Finnish cities, 1920-1930. Book Reviews: David Chaney: Processes of Mass Communication; Alan Wells: Mass Media and Society; Rolf Kjolseth, Fritz Sach: Zur Soziolgie der Sprache, Ausgewählte Beiträge vom 7. Weltkongress der Sozioilogie; Seymour Martin Lipset: Rebellion in the University; Bernt Schiller and Birgitta Odén: Statistik för historiker; David Sudnow: Studies in social Interaction; Richard N. Henderson: The King in Every Man. Evolutionary trends on Onitsha Ibo society and culture; Vol. 16 No 3. Göran Therborn: Social Practice, social action. Social Magic. John Urry: Towards a structural theory of the middle class. Thomas Burns: A structural theory of social exchange. Review symposium on the 1968 level of living survey in Sweden. Sten Johansson: The level of living survey: A presentation. Hannu Utusitalo: A review of the Swedish study of the level of living. Carsten von Otter: sociology in the service of politics – comments on the Swedish level of living survey. Book Reviews. Arne Martin Klausen: Kultur – variasjon og sammenheng; J. Mayone Stycos: Ideology, faith, and family planning in Latin America; Stanley Liberson: Language and Ethnic Relations in Canada; Antonio Carbonaro: Stratificazione e classi sociali. (Stratification and social Classes); M. Harting und U. Kurz: Sprache als soziale Kontrolle. Neue Ansätze zur Soziolinguistik; W. P. Robinson: Language & Social Behavior. Vol. 16 No 4. Erik Jørgen Hansen: The problem of equality in the Danish educational structure. Boel Berner: Some comments on Erik Jörgen Hansen’s paper: The problem of Equality in the Danish Educational structure”. Erkki Olkinuora: On the Problems of developing educational indicators. Lena Johansson: Some comments on Erkki Olkinuora’s Paper “On the problems of developing educational indicators”. Torsten Husén: The Standard of the elite – some findings form the idea International survey in Mathematics and science. Yrjö-Paavo Häyrynen: Some remarks on the Educability of people on the vasis of Torsten Husen’s report. Suzanne Stiver Lie: regulated social change: A Diffusion study on the Norwegian comprehensive school reform. Book Reviews: György Széll: Privilegierung und Nichtprivilegierung im Bildungssystem; Fred Polak: The Image of the Future; Guy Benveniste: The Politics of Expertise; Russel L. Ackoff and Fred E. Emery: On Purposeful Systems; Linder Darwyn: Psychological Dimensions of social Interaction: Readings and Perspectives. Vol. 17 No 1. Edmund Dahlström: Developmental direction and welfare goals. Some comments on functionalistic evolutionary theory about highly developed societies. Special section on sociology in eastern European countries. Sten Tellenback: Patterns of stratification in socialist Poland. Edmund Mokrzycki: From social knowledge to social research: The case of polish sociology. Kerstin Nyström: Soviet Sociology and the scientific-technological revolution. Jiri Kolaja: Notes on Romanian sociology. Book Reviews: Stephen P. Dunn: Sociology in the USSR. A Collection of Readings from Soviet sources; M.N. Rutkevich: The Career Plans of Youth; L.G. Churchward: The Soviet Intelligentsia – an essay on the social structure and roles of the Soviet Intellectuals during the 1960s; Kai Søren Christensen & Tage Kristensen: Kollektiver i Danmark; Michael Young and Peter Willmott: The Symmetrical Family. Vol. 17 No 2. Walter Korpi: Conflict and the balance of Power. Lawarence E. Hazelrigg: Partitioning structural effects and endogenous mobility processes in the measurement of vertical occupational status change. John de Vries: Net effects of language shift in Finland 1951-1960. Ted Goldberg: On the mount Olympus perspective. D. J. Hatch: Hearing the blues: An Essay in the sociology of Music. Kjell Grønhaug: Education and buyer behavior. Book Reviews: Albert J. Reiss: The Police and the Public; Group Maze. Experiments and simulations in problem-solving by groups. By K. Rainio; R. E. A. Mapes: stochastic Processes in sociology; Ralf Dahrendorf: Home sociologicus; Bente Ørum: Sex differences in Attitudes and Patterns of Youths at School; Nancy Baster: Measuring Development: The Rule and Adequacy of Development Indicators; Magdalena Jaakkola: Språkgränsen. En studie I tvåspråkighetens sociologi; Ian Taylor, Paul Walton and Jock Young: The New Criminology: For a Social Theory of Deviance. Vol. 17 No 4. Joachim Israel: The Welfare state – a manifestation of Late capitalism. A tentative Attempt for a Conceptualisation. Göran Ahrne: Normative order, reification and role distance applied to consumer behaviour. Helena Streijffert: The women’s movement – a theoretical discussion. Elina Haavio-Mannila and Kerstin Stenius: Mental Health problems of new ethnic minorities in Sweden. Tor Christoffersen: Gerontology: Towards a general theory and a research strategy. Jeremy Gould: Myrdal’s Dilemma and Soviet Development Studies (Review article). Book Reviews: Peder Hård af Segerstad: Litteratursociologi. Ett bidrag till ämnets teoriutveckling; A. Giddens: The Class Structure of the Advanced Societies; Martin Carnoy: Education as Cultural Imperialism; E.K.Scheuch: Studienskripten zur Soziologie; E.K. Scheuch and Th. Kutsch: “Grundbegriffe der Soziologie. Bd. 1. Grundlegung und Elementare Phänomene; K. Allerbeck: Datenverabeitung in der empirischen Sozialforschung. Eine Einführung für Nichtprogrammierer. Gunnar Persson: Research note. In Social Mobility increasing? Vol. 18 No. 2-3. Veronica Stolte-Heiskanen: The Population Problem and Underdevelopment. Walter Korpi: Poverty, social assistance and social policy in post-war Sweden. Berit Ås: On Female Culture an attempt to formulate a theory of women’s solidarity and action. Rolv Mikkel Blakar: How sex roles are represented, reflected and conserved in the Norwegian Language. Irja Eskola and Elina Haavio-Mannila: The careers of professional women and men in Finland. Erik Grønseth: Work-sharing families: Adaptations of pioneering families with Husband and Wife in Part-time Employment. Jo Freeman: Political organization in the feminist movement. Red.: Current Projects. Synnøva Aga: Institute of sociology, university of Oslo. The Female employment situation. Hannu Uusitola: The research group for comparative sociology university of Helsinki. Sex Caussally Affects individual income. Inger Koch-Nielsen: The Danish national Institute of Social Research. Marriage and the law. Tove Stange Dahl: The violence of privacy. Mette Starch: A Note on the position of Danish Women. Book Reviews: Frances Cook Macgregor: Transformation and Identity; Pierre L. van den Berghe: Age and Sex in Human Societies. A Biosocial Perspective. Vol. 18 No. 4. Stephen Mennell: Ethomethodology and the new Methodenstreit. Karl Erik Rosengren, Peter Arvidson & Dahn Sturesson: The Barsebäck ‘Panic’: A Radio Programme as a Negative Summary Event. Seppo Pöntinen and Hannu Uusitalo: Socioeconomic Background and Income. Jon Frode Blichfeld: Relations between School and the Place of Work. Robert Erikson: Sociological Encounters. Is social mobility increasing? A tale of the reversed revolution. A rejoinder to Gunnar Persson. Book Reviews: Review of Lewis S. Feuer: Ideology and Ideologists; Karl Erik Rosengren, Dahn Sturesson: Katastrofen I Barsebäck. En fingrad nyhetssändning och dess följder; Johan Niezing: Urban Guerilla. Studies on the theory, strategy and practice of political violence in modern societies; Roy Turner: Ethnomethodology: Selected readings; Carl B. Klockars: The Professional Fence; Thomas Szasz: Law, Liberty and Psychiatry. An Inquiry into the social uses of mental health practices; James W. Hughes: New Dimensions in Urban Planing: Growth Controls; Trent Schroyer: The Critque of Domination: The Origins and Development of Critical Theory; Elizabeth Ann Weinberg: The Development of Sociology in the Soviet Union; Howard E. Michell: The University and the urban crisis; Peter P. Ekeh: Social Exchange Theory. The Two Traditions; John Galtung: “A structural theory of revolution”; Natalie Rogoff Ramsøy & Maiken Vaa: Det norske samfunn. Vol. 19 No. 1. Edmund Dahlstrøm: Developmental Direction and Societal Rationality. The Organization of Social Knowledge Creation. Josip Obradovic: Sociology of Organization in Yugoslavia. Kari Lilja: The Functional Forms of the Regulations System of the Production Process and Their Socio-Economic Determinations. Peter Gundelach and Helge Tetzschner: Measurement of Influence in Organizations – Critique of the Control-Graph Method. P.G. Herbst: Non-Hierachical Forms of Organization. Thoralf Ulrik Qvale: Comment: What about the Foreman? Current Projects by Bertil Gardell. The working class in welfare capitalism: Work, unions and strikes in Sweden by Walter Korpi. Long-range planning, futures studies and democracy – “technique”, Epistemological and social conditions by Åke Sandberg. Sociology of Work organizations in Finland by Kari Vähätalo. On position and influence in social work organizations by George Walls. Book Reviews: Finn Carling: Skapt I vårt bilde; David Dunkerley: The Foreman: Aspects of Task and Structure; H. Gullestrup, T.J. Hegland and B. Herskin: The Experts and Power; Amitai Etzioni: A Comparative Analysis of Complex organizations. Vol. 19 No. 3. Tone Schou Wetlesen: The politics of governmental reorganization: the case of Norway. Erik Allardt: Dimensions of welfare in a Comparative Scandinavian Study. Ragnvald Kalleberg: On Industrial Research and Development in the Scandinavian Countries. Ørjar Øyen: social research and the protection of privacy: A review of the Norwegian development. Ann-Mari Sellerberg: Social policy and social psychology “Social welfare interaction” analysed from three theoretical perspectives. Bjørn Gustavsen: The social context of investment decisions. Book reviews: Iver Hornemann Møller: The effectiveness of shop stewards and supervisors; Bengt Abrahamsson: The example of Yugoslavia and the Swedish debate about employees management; J.D. Edelstein and M. Warner: Comparative Union Democracy; Dogan Mattei: The Mandarins of Western Europe: The Political Role of Top Civil Servants; Eva Stina Lyon: anm. Om On Teaching sociology; David Tuckett: An Introduction to Medical sociology; Committee for Scientific and Technological Policy: social Science Policy, Norway. Vol. 19 No. 4. Norman Shulman: Network Analysis: A New Addition to an Old Bag of Tricks. Elina Haavio-Mannila: social Linkages Used by Migrant and Nonmigrant Families in solving Health, Work and Economic Problems. Mette Madsen: An Application of the Log-linear Model for Mulitple contingency Tables to a Sociological Problem. Jon Gulowsen: From Technological to Ecological dominance. Vigdis Christie: Poverty, social Contact and Social Class. Gösta Carlsson: sociological Encounters 1 On Mortality, inequality and social theory. Gunnar Persson: sociological Encounters 2. Mobility patterns and mobility indices. Book Reviews: Jack Rothman, John L: Erlich and Joseph G. Teressa: Promoting Innovation and Change in Organizations and communities; Inger Bernth: Instiusjonsbarn og hjemmebarn; Jens Ravnkilde: Transparency, privacy and falibilism. A critique of some eontemporary Materialist Theories of the Mind; Proletarians in the Educational society. Liv Mjelde: “Yrkesskileelever og lærlinger. Proletarer i utdanningssamfunnet; Gavin Jones: Population Growth and Educational Planning in Developing Nations; Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre: Vælgere i 70-erne; Haluk Soydan: social Structure and Subjective Structure. A Microsociological Inquiry into an Atlas of Affective meaning; Tony Manocchio and William Petitt: Families under Stress. A Psychological Interpretation. Vol. 21 no. 1. Pekka Kiviaho: Sport and Intracultural social Change: A Longitudinal Analysis. Kaare Svalastoga: Differential Rates of Change and Violence: France and Germany, 1820-1920. Pekka Sulkunen: Individual Consumption in Capitalism. An Exercise in the Logic of Capital. Lawrence J. Saha: The ‚New’ sociology of Education and the Study of Learning Environments: Prospects and Problems. Rolv Mikkel Blakar and Hilde Eileen Nafstad: Current social Psychology in Norway: A Trend Report. Book Reviews: V.M. Bader, J. Berger, H. Ganssmann & J. Knesebeck: Einführung in die Gesellschaftstheorie, 1-2. Gesellschaft, Wirtschaft und Staat bei Marx und Weber; Thomas Mathiesen: Rett og Samfunn; Michael Harloe: Captive Cities. Studies in the Political Economy of Cities and Regions; Michael R. A. Chance and Ray R. Larsen: The social Structure of Attention; Fred Emery (in cooperation with Merrelyn Emery, Geoff Caldwell and Alastair cormbie): Futures We are in; John Higley, G. Lowel Field & Knut Grøholt: Elite Structure and Ideology. A theory with Applications to Norway; Linda Lubrano: soviet Sociology of Science; Eric Batstone, Ian Boraston, Stephen Frenkel: Shop Stewards in Action. The Organization of Workplace Conflict and Accommodation. Vol. 21 No. 2. Ingalill Eriksson: Soft-Data Sociology. Dagfinn Ås: Studies of Time-Use: Problemes and Prospects. Paul Oquist: The Epistemology of Action Research. Linn Mo: An Adventure in Exploratory Research. Communication. The 1st Soviet-Finnish Symposium of Sociology, Helsinki8, Jan. 24-25, 1978. Lena Jonson: coordinating and Planning sociological Research in the Soviet Union.

D’Adamo, Peter med Catherine Whitney: Spis efter din blodtype. Blodtypediæten. Knut T. Flytlie: Forord.

Adamovitj, Ales og Daniil Granin: Blokadebogen.

Adam af Bremen (Adamus Bremensis): De hamburgske ærkebispers historie og nordens beskrivelse. Oversat af Carsten L. Henrichsen. Forord ved Carsten L. Henrichsen. Indledning ved Carsten L. Henrichsen.

Adams, D.K.: America in the 20th century. A Study of The United States since 1917.

Adkins, Lesley og Roy Adkins: Antikkens Rom.

Adler, Alfred: Der Sinn des Lebens. Mit einer Einführung von Wolfgang Metzger.

Adler-Karlsson, Gunnar: Vestblokkens økonomiske krigføring. 1947-1967. Forfatterens forord til den norske utgaven. Gunnar Myrdals forord til den større boka hvorfa dette utdraget er hentet.

Adrian, Henrik og Mette Mortensen: Fra slave til fæstebonde. Problemer i dansk middelalder. Tekst 1. Kong Knuds gavebrev til Lund domkirke 1085. Tekst 2. biskop eskils gavebrev til klosteret i Næstved 1135. Tekst 3. Grev Jakob overdrager (Nørre-) Halland til Norges kong Håkon 8. marts 1305 i Tønsberg. Tekst 4. Kong Kristoffer forlener grev Johan af Holsten med dele af Danmark 12. nov. 1329 i Ringsted. Tekst 5. Uddrag af Øm klosters krønike. Tekst 5a Indledning. Tekst 5b. Kap. 1. Når og af hvem dette kloster er grundlagt. Tekst 5c. Kap 22. Om bisp Sven, den vigtigste grundlægger, og om det jordegods, han skænkede klostret. Tekst 5d. kap. 24. Nok et testamente (Biskop Svens testamente). Tekst 5e. Kap 29. Pave Alexanders brev om tiendefritagelse. Tekst 5.f. Kap. 36. (-om plyndringer, Århusbispen og indvielse af en ny kirke). Tekst 5g. Af kap. 36. (- om Århusbispens første gæsteribesøg). Tekst 5h. Af kap 36. (- om Århusbispens 2. gæsteribesøg). Tekst 6. Landsbyfællesskab og nyopdyrkning, fra Kierkegaard og Winding (Danamrk ca. 1050-1241. Kirke og kongemagt i vækst). Tekst 7. Polvtyper og dyrkningsformer: 7a. Ard og plov (Arden, Hjulploven, svingploven). Tekst 7B. Pløjesystemer (Ardpløjning, Højryggede agre, Plane agre). Tekst 7c. Trevangsbrug. Vang-ås-ager. Tekst 8: Det dyre brød – det billige kød – den daglige mad i middelalderen. Af Erik Kjersgaard: Det daglige brød. Tolkning: Henrik Adrian: Tolkninger og opfattelser af middelalderens samfundsstruktur i Danmark. Henrik Adrian: Sammenfattende fremstilling af middelaldersamfundets økonomiske grundlag. Tekst 11. Om begrebet feudalisme. Tekst 11a. Feudalisme, fra Trond Hegna i Arbeidernes Leksikon. Tekst 11b. Feudalisme, fra Fundamental historie, alfabetisk opslagsbog. Tekst 12. Uddrag af yngre sjællandske krønike (1348-1357). Tekst 13: Henrik Adrian: Dyrkningsstrukturen på Sjælland 1370 og i 1600-tallet. Tekst 14. Antallet af hovedgårede og sogne i senmiddelalderen. Tekst 15. Overgangen til fæste. Pesten, fra Erik Arup. Danmarks historie. Tekst 15a. Overgangen til fæste. Bøndernes skattenægtelse. Tekst 15b. Pesten Tekst 16. Troels Dahlerup: Bondestandens fødsel, anmeldelse af Erik Ulsig: Danske Adelsgodser i middelalderen. Tekst 17. Bryder, landboer og gårdsæder. Den store landbrugskrise, fra Erik Kjersgaard: Politikens Danmarkshistorie bd. 4. Tekst 18. Den europæiske agrarkrise, fra Johan Schreiner: Middelalderen. Tekst 19: Henrik Adrian: 1300-tals krisen: Feudalkrise eller overgangskrise? Diskussion af produktionsmåder i dansk middelalder. Tekst 20. Uddrag af Knudsgildets skrå, Flensborg o. 1200, fra Landliv og byliv i højmiddelalderen ved Jørgen Mentz. Tekst 21. Om Knutsgillena. Fra Curt Wallin: Knutsgillet i Ronneby och Knutskyrkan i Rödeby. Tekst 22. Stadfæstelse af lübeckernes privilegier på Skånemarkedet 1328, 30 november. Fra Danmarks Riges breve. Tekst 23. Beretning om en hanseatisk forhandlingsdelegations rejse til Danmark 1355, fra Ellen Jørgensen: Valdemar Atterdag. Tekst 24: Privilegiebrev til Slagelse 1348, 13. april. Tekst 25. Erik af Pommerns Købstadsforordning. 15. februar 1422. (tekst 25a. gammel dansk udgave af 25, oversat til nutidsdansk tekst 25b). Tekst 26. Hvad møntfundene fortæller, fra Kirsten Bendixen. Danmarks Mønt. Tekst 27. Om Kirial-fundet, fra Kirsten Bendixen: Kirialfundet. Tekst 27: Henrik Adrian: Det feudale møntsystem, vareproduktionen i middelaldersamfundet og kapitalens rolle. Tekst 29. Danske Kæmpeviser og Folkesange fra Middelalderen, fra Svend Grundtvig: Danske Kæmpeviser og Folkesange fra Middelalderen. Tekst 30. Indledningen til Danske Folkeviser, fra Ernst Frandsen: Danske Folkeviser. Tekst 31. Brev fra Erik Sønderholm. Tekst 32. Folkevisehåndskrifterne ved Mette Mortensen, fra Danmarks gamle Folkeviser. Tekst 33. Folkeviseproblemer – med særlig henblik på Villy Sørensen, fra Flemming Harrits: Folkeviseproblemer – med særligt henblik på Villy Sørensen. Tekst 34. Om sandhed i viserne, diskussionsindlæg i forbindelse med Svale Solheims foredrag: Historie og munnleg historisk visetradition, fra thorkild Knudsen: Om sandhed i viserne. Tekst 35. Folkeviser og forlovelser, fra Villy Sørensen: Digterne og dæmoner. Tekst 36. Elverskud. Tekst 37. Ridder Sigs runer og Bryllup. Tekst 38. Ridderens Runeslag. Tekst 39. Hr. Ebbes døtre. Tekst 40. Hr. Erlands vold og straf. Tekst 41. Lave og Jon. Tekst 42. Dronning Bengerd. Tekst 43. Erik Emuns drab. Tekst 44. Kællingen til skrifte. Tekst 45. Uddrag af legenden om abbed Vilhelm. Tekst 46. Uddrag af legenden om Hellig Nils. Tekst 47. Mette Mortensen og Henrik Adrian: Samfundsstruktur og bevidsthedsformer. Tekst 48. Henrik Adrian: Hvorfor beskæftige sig med middelalderens Danmark?

Adrian, Henrik, Gorm Christensen, Marianne Dideriksen og Mette Mortensen: Europa i krise – 30’rne. Forord ved Henrik Adrian, Gorm Christensen, Marianne Dideriksen, Mette Mortensen. I. Indledning: Tekst 1. Fra Det uendelige små og det uendelige store i arbejderklassens hverdagsliv i mellemkirgstiden ved Margit Thorsvang, Lisbeth Pedersen, Gurli Rasmusen, Nielsine Poulsen, Vibeke Tornhøj og Lone Bentsen. Tekst: Modstand i Wuppertal – Tyskland ved Cläre Quast: Modstand i Wuppertal. Tekst 3. Revolution i Membilla – spanien, fra kollektiviseringer, selvstyre og selvforvaltning i spanien under brogerkrigen.Henrik Adrian: Historisk oversigt. Europa fra krig til krise og fra krise til krig (1918-1939) Livshistorie om (Victor Serge, Rudolf Hilferding, Hans Beimler, Emma Goldman og Marie Nielsen). Marianne Dideriksen: Danmark. Historisk indledning ved Marianne Dideriksen og Henrik Adrian. Tekst 4. Mande-hverdag fra Med trillebør og barnevogn. Jord og betonarbejderdagligdagen i 30’rne. Tekst 5. Hverdagen tager form, fra Peter Hansen: Ved byens yderste grænse. Tekst 6. Familiejournalen, fra Illustreret Familiejouranl nr. 48, 28 nov 1933 (Novelle af Barbara Hedworth: Ægteskab og Bøf). Tekst 7. Socialdemokratisk ønsketænkning, fra Julius Bomholt: Moderne Skribenter. Tekst 8: Morten Korch: I morgen får vi sol. Tekst 9: Landelige erfaringer, fra Harald Herdal: En egn af landet. Tekst 10: Oprør og forvirring, fra Martin A. Hansen: Nu opgiver han. Gorm Christensen: Tyskland – fra borgerlig republik til fascistisk diktatur. Historisk indledning ved Henrik Adrian og Gorm Christensen. Tekst 11. Alfred döblin: Karl, fra Alfred Döblin: Pardon wird nicht gegeben. Tekst 12: bruno gluchowski: fliederkamp overgiver sig aldrig. Tekst 13: Hans Marchwitza: Fælden. Tekst 14: Artikel fra NSDAP’s partiorgan. Tekst 15: Uddrag af programerklæring fra KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) af 24. august 1930 om det tyske folks sociale og nationale befrielse. Tekst 16. Valgopråb fra det Tyske Socialdemokrati fra 19.7.1930. Tekst 17. Meddeles fra socialdemokratiets rigsdagsgruppe udsendt efter valget i septemper 1932. Tekst 18. Henvendelse til Rigspræsident von Hindenburg fra industriledere, bankiers og storgodsejere. Tekst 19. Walter Dach: Kammerat Müllers omvendelse. Tekst 20. ”Folkefællesskab” – fra en nazistisk skolebog. Tre beretninger om arbejderklassens levevilkår og illegalt arbejde i de første år efter fascisternes magtovertagelse: Tekst 21. Jan Petersen: Kontrol på dansecafeen. Tekst 22. Hans Beimler: Fange i Dachau. Mette Mortensen: Spanien: borgerlig republik – folkefornt/social revolution – fascistisk diktatur. Historisk indledning ved Henrik Adrain. Tekst 23. Spaniens fattigdom de riges skyld, fra Pablo Neruda: Spanien i hjertet. Tekst 24: Madrid (1936) fra Pablo Neruda: Spanien i mit hjerte. Tekst 25. Solsang til folkearmeen fra Pablo Neruda: Spanien i hjertet. Tekst 26: Sidste sang ved Miguel Hernández.. Fra 8 spanske digtere. Tekst 27. Anarkisme i hæren, fra Hans Magnus Enzenberger: Anarkiets korte sommer. Tekst 28. Kollektiviseringer, fra Kollektiviseringer, selvstyre og selvforvalting i Spanien under borgerkrigen. Tekst 29. Anarkisme og kvindebevægelse, fra Michael Helm: Cataloniens frie kvinder. (Lucia Sanches Saornil: Kvindespørgsmålet i vore rækker; Nita Nahuel: De, der vanærer anarkismen; Soledad Estorach: Vores kamp; Seksuelle problemer og revolutionen; Kultur – redegørelse fra ”Mujeres Libres”; Ikke hun er den bedste mor, som trykker sit barn fastest ind til sit bryst, men hun, som hjælper med at skabe en ny verden til barnet). Tekst 30. Kominterns politik i spanien. Sovjetledernes brev til Caballero, 21. december 1936. Tekst 31. Kominterns ledelse om det spanske kommunistparti’s politik. Tekst 32. Kontrerevolutionen i Katalonien, fra Dolores Ibarruri: Den eneste vej. La Passionarias erindringer. Tekst 33. Hvad var det dog der skete? Fra George Orwell: Hyldest til Catalonien. Tekst 34. Langs middelhavskysten, fra Martin Andersen Nexø: Det røde falg. Taler og artikler. Tekst 35. tolkning af revolutionsforløbet, fra Noam Chomsky: Objektivitet og liberal videnskab. Fra Amerikas magt og de nye mandariner. Tekst 36. Saksen, fra Arturo Barea: Manegens midtpunkt. Tekst 37: De to haner. Teori og tolkning, Folkefrontsregeringen 1936-39 ved Henrik Adrian og Mette Mortensen. Henrik Adrian: Opsamling og teori. Var en fascistisk kriseløsning uundgåelig? Den amerikanske tolkning af fascismen. Henrik Adrian: Kominterns politik 20’rne og 30’rne. Henrik Adrian: Kriseløsninger i 30’rne: socialisme eller forskellige former for statsindgreb. Henrik Adrian og Marianne Dideriksen: Økonomisk teori i 30’rnes Europa. Efterskrift ved forfatterne.

Adrian, Henrik og Henrik Arbo-Bähr: Samfundsvidenskabelige teknikker.

Adrup, K.A.: Anden verdenskrig. Den 9. april. Danmark og Norge.

Agerskov, M og E. Rørdam red.: Dansk litteratur før 1800. Haandbog i den ældre danske litteratur med prøver af den oldnorsk-islandske litteratur. Forord ved udgiverne. Bjarkemaal ved Axel Olrik (fornyelse). Af ”Den ældre Edda”: 1: Vølvens Spaadom. II: Balders Drømme. III: Af ”Den Højes Tale”. IV: Trymskvadet. V: Det gamle Kvad om Vølsungerne. VI: Det første Kvad om Gudrun. Øjvind Finnsøn: Haakonarmaal. Snorre Sturlason: Af ”Den yngre Edda”: Balders død og Lokes Straf. AF Heimskringla: Haakon Adelstensfostres Fald. Torfinn Karlsevnes Saga: Amerikas første Opdagelse. Af Egils Saga: Torolf Skallagrimssøns Fald. Egil Skallegrimssøn: Sønnetabet. Af Kongespejlet. Af Sakses Danmarkshistorie. Starkads Kamp med Angantir og hans Brødre (6. Bog), Gorm hin Gamle hos Gerud (8. bog), Kongemødet i Roskilde (14. bog). De gamle Landslove: Skaanske lov, Valdemars sjæll. Lov, Eriks sjæll. Lov, Jydske lovs fortale, Andre Skrifter fra det 13de Aarhundrede: Fra Striden mod Jakob Erlandssön. (Skaanske kirkelov), Flensborg Bylov, Harpestrengs Urtebog, Efter gamle køgebøger, Sankt Kristines Død: Legendebrudstykke, Af Riber Ret, Af Lucidarius; Af: ”Flores og Blanseflor”: Kongens Have i Babylon. Af ”Den danske Rimkrønike”, Af ”Peder Laales Ordsprog”. En saakaldt Mariavise. En Bøn af Jomfru Maria; Hr. Michael: Af ”De creatione rerum”. Folkeviser: Tor af Havsgaard. Germand Gladensvend. Moder under Mulde. Dronning Dagmar og Junker Strange. Dronning Dagmars Død. Rane Jonsøns Giftermaal. Herr Palles Bryllup. Unge Svend Dyre. Hr. Karl paa Ligbaare. Axel tordsøn og Valdborg Immersdotter. Morten Børup: Majsang. Kristiern Pedersen: Et Jertegen om dem som icke reffse deriss børn. Af: fortalen paa det Ny Testamente. Af: Om børn at holde til skole og Studium. Povel Helgesen: Af Svar til Hans Mikkelsen. Hans Tavsen: Af Et kort Antsvaar til Bispens Sendebrev af Odense. En Vise om Løgn og Sandhed. Peder Palladius: Af. En Visitatsbog. Af: Broder Rus. Af: Dødedansen. Af Dialogus. Af: En historie om Peder Smed og Adser Bonde. Niels Bredal: Af Børne Speigel. Thomas Knudsøn Hygom. En bøn for gamle Folk. Hans Thomissøn: Aftensang. Morgensang. Anders Sørensen Vedel: Tilegnelse til Enkedronning Sophia. Hans Christensøn Sthen: En morgensang. En klagelig og dog trøstelig Sang og vise. Hieronymus Justesen Ranch: Møllervise. Af Karrig Niding. Anders Christensen Arreboe: Den XXIII Psalme (Davids Psalme, Davids Huses Vielse, Af Hexaemeron: Himmel og Jord; Moskestrømmen). Søren Terkelsen: Af Astree Sjungekor. Anders bording: Frisk op naar Djævlen gør sig vred; Et Menneskes stemme berørres over alle Djurs, Fugles og Instrumenters Lyd. Leonora Christina Ulfeldt: Jammersminde. Peder Syv: Af forord til Den danske sprog-kunst eller Grammatica. Thomas Kingo: Tilskrift til dronningen. Den 5te Aftensuk. Den sjette Morgensang. Hver har sin Skæbne. Jesus indtog i Jerusalem. Paaskesalme. Ver, skrevet foran i et Eksemplar af Kingos Psalmebog 1689. Dorthea Engelbrets-datter: Aften-Sang. Petter Dass: Den norske Dale-vise. Om Ledingsbergene. Mogens Skeel: Af Grevens og Friherrens Komedie. Jørgen Sorterup: Karl den Tolvtes død ved Frederikshald. Ludvig Holberg: Første Sang af Peder Paars. Af Barselstuen. Af det lykkelige Skibbrud. Af karakteristik af Christian II. Af Niels Klim. Epistola 51. epistola 92. epistola 257. Epistola 277. Christian Falster: Af Verden som et dolhus afdelt i sine besynderlige Værelser. Hans Adolf Brorsen: Troens rare Klenodie (Jeg er en Rose i Saron; En liden Psalme for børnene; Jeg gaar i FareOm de troendes forborgne Liv, afSvanesang. Jens Høysgaard: Om Aandelavene. Ambrusious Stub: Aria. Livet som en Sejlads. Christian Friderich Wadskiær: Af Poetiske reflexioner fra denberømte philosophiske gang paa Sorøe. Jens Schelderup Sneedorff: Af Den patriotiske Tilskuer. Christian braunmann Tullin: Majdagen. Thyrsis til Melikrona. Peter Friederich Suhm: Af Sigrid eller Kærlighed, Tapperheds belønning. Johan Clemens Tode: Sømandssang. Christian Bastholm: Af Den gejstlige Talekunst. Johan Herman Wessel: Gaffelen. Mosters Pølser. Johannes Ewald: Motetto med Klagesange. Af Adam og Eva. Til Jomfru Anna Hedevig Jacobsen. Af Balders Død. Rungsteds Lyksaligheder. Af Fiskerne. Til min Moltke. Til Sjælen. Af Levnet og Meninger. Ved dødens Komme. Werner Hans Frederik Abrahamson: Vise. Johan Nordal Brun: Norges Herlighed. Norges Skaal Alle Helgens Dag. Claus Frimann: Øresund. Thomas Thaarup: Sange af Høstgildet. Edvard Storm: Thorvald Vidførle. Levin Christian Sander: Dødens Vuggevise. Christen Henriksen Pram: Stærkodders Sang. Peter Andrea Heiberg: Selskabssang; Pantelaaneren Snydenstrup belærer sin søn; Vise deb 2. Juni 1794.; Min politiske Omvendense; Af Sproggranskning. Ole Johan Samsøe: Af Dyveke. Knud Lyne Rahbek: Af Breve fra en gammel Skuespiller til hans Søn; Drikkevise; Selskabssang; Af: Til mit Bakkehus. Jonas Rein: En Faders Sang. Jens Zetlitz: Selskabssang; Hvordan det er gaaet til. Jens Baggesen: Da jeg var lille. Kallundborgs Krønike eller Censurens Oprindelse. Af Labyrinten; Til mit fædreneland. Oluf Christian Olufsen: Scener af Gulddaasen. Malthe conrad Bruun: Af Aristokraternes katekismus; En besynderlig Trykkefrihedslov i Kejserdømmet Abessinien.

Agerskov, M og E. Rørdam red.: Dansk litteratur efter 1800. Haandbog i den nyere danske litteratur med prøver af den dansk-norske litteratur. M. Agerskov og E. Rørdam: Forord til 1.udgave. + forord til 2. udgave. Adam Gottlob Øhlenschlæger: Romance af ”Anden April 1801”; En Ynglings Sang om Sjælland; Guldhornene; ”Sankt Hans Aftenspil”; ”Sonet af ”Frejas Alter”; ”Langelandsrejsen”; ”Jesu Lære”; ”Aladdin”; ”Thor drager paa Eventyr med Loke”; ”Harald Hildetand”; ”Helge”; ”Ridderen ved Kulsvierhytten”; ”Bjarkes Komme til Lejre”; ”Ved Festen d. 14. November 1849”. Henrik Stffens: Indledning til filosofiske Forelæsninger. Jens Baggesen: Noureddin til Aladdin; Frederiksberg Slot; Gengangeren om Københavnskritikken; Agnete fra Holmegaard; Væddeløbet i det lave (Til Digteren Øhlenschlæger i Paris); I Anledning af Professor Øhlenschlægers Erklæring til Publikum. Adolph Wilhelm Schack V. Staffeldt: Indvielsen; Troubadouren; Kunstnerlængsel; Aks og blomster; Springvandet; Til et vissent Løv. Jacob Peter Mynster: Tale ved Øhlenschlægers Jordefærd d. 26. Januar 1850. Hans Christian Ørsted: Om Overtro. Steen Steensen Blicher: Fødelandet; Den unge Lærkes Foraarssang; Hedelærkens Velkommen hjem tl Nattergalen; Kæltringer; Høstferierne; E. Bindstouw. Nikolai Frederik Severin Grundtvig: Indskrift paa Oddens Mindesten; Harald Blaatand og Palnatoke; Wittenberg; Til Bernhard Ingemann; Nyaarsmorgen; Højtidspsalme til Tusindaarsfesten 1826; Skribenten N.F.S. Grundtvigs literære Testamente; Udrundne er de gamle Dage; De levendes Land; Rimbrev til nordiske paarørende; Den borgerlige Højskole; Nyaarsaften; Et jævnt og muntert, virksomt Liv; Aabent Vennebrev til en engelsk Præst; Oplysning; Israels Gang over det røde Hav; Henrik Steffens; Stalbroderskabet i de tre nordiske Riger; Grundlovssang 1854. Christian Hvidd Bredahl: En Galgebanke. Rasmus Kristian Rask: Mekanisk Sprogbehandling og Sprogfilosofi. Joachim Frederik Schouw: Misteltenen. Bernhard Severin Ingemann: Varner til sin elskete; Vaarsang; Indledning til ”Valdemar den Store og hans Mænd”; Prins Otto af Danmark”; Morgensang; Aftensang; Den hemmelighedsfulde Port. Johannes Carsten Hauch: Vilhelm Zabern; Christiane Øhlenschlæger; Bekendelse; Marsk Stig; Sang ved Naturforskermødet i København 1860; Sangfuglen; Valdemar Atterdag; Polen og Danmark; Efter Dannevirkes Rømning. Niels Mathias Petersen: Yggdrasill; Indledningen til ”Bidrag til den danske Litteraturs Historie. Johan Ludvig Heiberg: Vaaren og Freden; Sankt Hans Aftenspil; Lanterna magica; Til Lanterna-magica-Dublanten i Sorø; En Sjæl efter Døden; Charlottenlund; Den yngre Digterskole. Thomasine Christine Gyllembourg: Bakkehuset. Ludvig Adolf bødtcher: Mødet med Bacchus; Mod slutningen. Poul Martin Møller: Den gamle Elsker; Om Jenses Lidenhed; Studentersang; Scener i Rosenborg Have; Hans og Trine; Gløde over Danmark; Den krøllede Frits; Kunsternes Tilstand i Lægdsgaarden i Ølseby-Magle; Kunstneren mellem Oprørerne. Rasmus Christian Villads Fredinand Winther: Studentervise; Erik og Ellen; Flyv, Fugl! Flyv; Naar kommer Høsten?; Ravnens Kvide; Sjælland; En Sommernat; Af Digtene ”Til én”; I Hjemmet. Henrik Hertz: Af Knud Sjællandsfars Testamente eller Gengangerens allersidste Villie; Posthuset i Hirschholm; Hyacinterne; En Søndag om Sommeren; Sang af Svanehammen; Kong René og Jolanthe. Christian Frederik Emil Wilster: Ludvig Holberg; Dublet-Billeder. Niels Laurits Høyen: Om Betingelserne for en skandinavisk Nationalkunsts Udvikling. Calr Bernhard: (Andreas Nicolai de Sanint-Aubain) Den gamle kammerherre. Carl Ludvig Emil Aarestrup: Skøn Ellens Elsker; Huldskab og Troskab; Erotiske Situationer; Øhlenschlæger; Ritorneller om Ewald, Baggesen, Øhlenschlæger, Grundtvig; Tidlig Skilsmisse; Epistel til Christian Winther; Professor Clausen og Væver Hansen; Ritorneller. Hans Christian Andersen: Det døende Barn; Hjertets Melodier; Prinsessen paa Ærten; Klokken; Den grimme Ælling; Mit Livs Eventyr; En Digters sidste Sang. Carl Christian Bagger: Ønskerne; Et Sendebrev. Hans Lassen Martensen. Den kristelige Etik. Frederik Paludan-Müller: Moden; Adam Homo; Mørkets Aander i Natten; Gensyn. Hans Peter Holst: Ved Frederik den 6tes Død; Huset i Oprør; Paa Udstillingsmedaillen 1872. Søren Aabye Kierkegaard: Diapsalmata; Erindringens Kærlighed; Den bekymrede Lillie. Parmo Carl Ploug: Til Christian Winther; Norden; Ved Afslørnigen af Mindesmærket over de faldne i Fredericia; Den danske Bonde; Ved Studenter-Fanernes Overrækning 1862; Du kommer; Vil du elske mig?. Peter Ludvig Møller: Af Adam Øhlenschlæger. Et Erindringsblad. Christian Ludvig Edvard Lembcke: For Danmark. Jørgen Christian Schiødt: Til forsvar for nyttige Dyr. Jens Christian Hostrup: Til en Natteravn; En Spurv i Tranedans; Rejsesang; Ungdommen; Drøm og Liv; Risbøgen; Holberg. Hans Vilhelm Kaalund: Til Familien i Præstegaarden; Den brudte Straale; Stæren; Den brogede Verden; Til den yngre Slægt; Havet. Meïr Aron Goldschmidt: Korsaren; Patrick O’Brien og Cathleen; Hauchs Dødsleje. Jens Jacob Asmussen Worsaae: Den ældre Jernalder i Norden. Christian Knud Frederik Molbech: Naturaanderne. Erik Bøgh: Paa Fredag. Carl Frederik Vilhelm Mathias Rosenberg: Humanismen. Christian Ernst Richardt: Ved Løvspring; Efteraarsstormen; Glæden ved Guds grønne Jord; Ved Lærkens Komme; I Høst; Steen Steensen Blicher. Peter Edvard Holm: Om Trykkefrihedslitteraturens Præg i Almindelighed. Mads Hansen: Fyn; Bondens Sang. Jørgen Vilhelm Bergsøe: Et Lægebesøg under Koleratiden. Sophus Christian Frederik Schandorph: En Københavnstur i gamle Dage. Julius Henrik Lange. Erindringens Kunst. Ludvig Frands Adalbert Wimmer: Danmarks historiske Runemindesmærker. Adolf Ditlev Jørgensen: Vore nationale Opgaver. Frederik Troels-Lund: Mad og Drikke i Slutningen af det 16de Aarhundrede. Vilhelm Christian Sigurd Topsøe: Familien v. Taugenichts. Vilhelm Ludvig Peter Thomsen: Rasmus Kristian Rask. Georg Morris Cohen Brandes: H.C. Andersen som Eventyrdigter; Sprogstil, gammel og ny. Harald Høffding: Religionsfilosofiens Opgave. Johannes C.H.R. Steenstrup: Hvilken Betydning fik Normannernes Erobring for England? Jens Peter Zakarias Nielsen: Krybskytteri i gamle Dage. Ingovr Andreas Nicolaj Bondesen: Svinerygsuppen. Kristian Frederik Vilhelm Kroman: Erkendelsens Formaal. Poul La Cour: Tælling og Talord. Holger Henrik Herholdt Drachmann: Digte. Engelske Socialister; Ude og hjemme; Da Bygen kom op; Improvisation om Bord; Sange Ved Havet; Jeg hører i ensomme Stunder; Prinsessen og det halve Kongerige; Smedevise; Walther von der Vogelweide; Ved Smeltehytten; En stum Beretning om et Forlis; Naar Linden blomstrer; Danske Fædrelandssang. Jens Peter Jacobsen: Den vilde Jagt; To Verdener; Doktor Faust; Det bødes der for. Ernst v.d. Recke: En Engel har rort din Pande; I Vaaren knoppes; Sophus Gustav Bauditz: Saadan gaar det! Frederik Rønning: Indledning til ”Rationalismens Tidsalder” I. Peter Alfred Buntzen Ipsen: Frederik Paludan-Müller. Kristian Sofus August Erslev: Dronning Margrete og hendes Værk i Samtidens Omdømme. Carl Ewald: Jorden og Kometen. Herman Joachim Bang: Præsten; Frøkenen; Karl Adolf Gjellerup: En Fugl synger; Paa Kværnloftet. Henrik Pontoppidan: Hum Galgebakke; Et L’hombreparti; Ørneflugt. Gustav Johannes Wied. Et Høstgilde. Jakob Christian Lindberg Knudsen: Fader og Søn. Niels Laurids Møller: Grænsevagt. Karl Halfdan Eduard Larsen: Dengang Hans Peter Egskov traadte ud i Forretningslivet. Johan Martinus Nielsen Skjoldborg: Kallerup Bakker; Den gamle Husmand. Viggo Henrik Fog Stuckenberg: Ensom Vaar; Asmadæus rejser til København. Vilhelm Andersen: Erasmus Montanus. Ludvig Holstein: Far, hvor flyver Svanerne hen?. Sophus Mechaëlis: Æbelø; Aftenvandring; Christian Winther. Sophus Claussen: : Landsbyveje; Udenlands. Jens Johannes Jørgensen: St. gotthard; Stilleliv; Vildgæssene; Traaden ovenfra. Jeppe Aakjær: Vesterfra; Jylland. Lauritz Christian Nielsen: Vandringer; Grave. Valdemar Rørdam: Tre Strenge. Johannes Vilhelm Jensen: Kristiern II paa Lillebælt. Norske Forfattere: Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven: Norges Dæmring; Dyre Vaa; Nøkken. Henrik Arnold Wergeland: Smukke Skyer; Hardanger; Til min Gyldenlak; Et Helvedes jevndøgn. Peter Christian Asbjørnsen: En Troldkjærringshistorie. Henrik Ibsen: Bergmanden; Peer Gynt; Brændte Skibe; Et rimbrev. Bjørnstjerne Bjørnson. Bergliot; Valg; Trofasthed; Landkjending; Skifærden. Jonas Lie: Kvalholmen. Amalie Skram. Majkaland. Alexander Lange Kielland: Vaaren kommer til Norge. Knut Hamsun: Vaar i Nordland.Скачать документ

Похожие документы:

Поиск не дал результатов..