textarchive.ru

Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень

нових надходжень літератури

у січні 2012 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. 84 Художня література.

8 Літературознавство

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ

0

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №12. Т. 19. : серія: соціальні комунікації. вип.11. / відп. ред.

В. Д. Демченко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 146 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

0

З-30

Запаско, Аким Прохорович

Львівські стародруки : книгознавчий нарис / А. П. Запаско,

О. Я. Мацюк. – Л. : Вид-во Каменяр, 1983. – 175 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

0

І-65

Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського університету = Incunabula Bibliothecac Universitatis Leopoliensis : каталог / уклав Ф. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наукова бібліотека. – 2-ге вид., розшир. та допов. – Л. : ЛНУ, 2011. – 123 c. – 25 грн., 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ВРК. – 1)

0

К29

Каталог неперіодичних та продовжуваних видань 1861 - 1917 рр., створених у межах території сучасної Сумщини : матеріали до бібліогр. репертуару / уклад. Н. С. Подоляка; Сумська обл. наук. унів. б-ка. – Суми : Слобожанщина, 2009. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М50

Менеджмент научных исследований: теория и практика : монография / О. А. Джусов, О. П. Крупський, О. В. Приз, Ю. М. Стасюк. – Д. : Інновація, 2010. – 174 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Т31

Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. Вип. 10 / гол. ред.

В. В. Лизанчук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І Франка, 2011. – 360 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.4

Д21

Дащенко, Александр Федорович

MATLAB в механике деформируемого твердого тела. Алгоритмы и программы : учеб. пособ. / А. Ф. Дащенко, В. Ф. Оробей,

Н. Г. Сурьянинов. – Х. : Бурун книга, 2011. – 480 c. – 85 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(03)

Д60

Додонов, Александр Георгиевич

Компьютерные информационно-аналитические системы : толковый слов. / А. Г. Додонов, Д. В. Ландэ, В. Г. Путятин. – К. : Наук. думка, 2011. – 384 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.45(075.8)

К29

Катренко, Анатолій Васильович

Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 396 c. – (Комп’ютинг). – Затв. МОНУ. – 68 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.934

К63

Компьютерные технологии распознавания речевых сигналов : монография / авт.: О. Н. Карпов, А. Г. Габович, Б. Г. Марченко и др. – К. : ООО ПолиграфКонсалтинг, 2005. – 138 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004:33

М54

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із курсу «Економічна інформатика» : для студ. 1 курсу екон. фак-ту ДНУ / уклад. В. А. Дмитрієва; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 88 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б4. – 8)

004(060.55)

Н35

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник. № 699. Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. – Л., 2011. – 388 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

П89

Пустоваров, В. И.

Язык Ассемблера в программировании информационных и управляющих систем / В. И. Пустоваров. – 2-е изд., стер. – К. : Юниор, 1997. – 304 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.655

Т30

Тейлор, Аллен Дж.

SQL для «чайников» / А. Д. Тейлор ; пер.с англ. Н. В. Наумовой,

О. Н. Дудки. – 5-е изд. – М.: К.; СПб : Изд-ский дом «Вильямс»; Диалектика, 2005. – 336 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ФТФ. – 1)

004.3

Т57

Тонкошкур, Олександр Сергійович

Мікроконтролерні пристрої : навч. посіб. для студ. спец. «Мікро- та наноелектроніка» / О. С. Тонкошкур, І. В. Гомілко, О. В. Коваленко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 264 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 12 (КСХ. – 2, УБП. – 10)

004.67

Ш55

Шиб, Йорг

EXCEL 7.0 : сотни полезных рецептов / Й. Шиб ; пер.с нем.

А. И. Пробитюка. – К. : BHV, 1997. – 464 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1 — Філософія. Психологія

1

Б61

Білик, Олексій Михайлович

Міф і філософія : монографія / О. М. Білик. – Х. : Едена, 2010. –

188 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Д31

Демченко, Сергій Володимирович

Масова комунікація як чинник формування громадянського суспільства в незалежній Україні (глобальне і національне) : монографія / С. В. Демченко. – Д. : Вид-во Макавецький, 2009. – 368 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1(076)

М15

Макаренко, Віра Анатоліївна

Посібник до вивчення курсу «Соціологія маркетингу» : для студ. ДНУ спец. «Соціологія» / В. А. Макаренко ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 28 c. – 20-річчю соціолог. освіти в ДНУ присв.. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (УБГ. – 10)

1

Ч-46

Черепанова, Світлана

Філософія освіти.Світоглядно-гуманітарний вимір: людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення : монографія / С. Черепанова. – Л. : Світ, 2011. – 408 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

159.9 - Психологія

15(075.8)

А73

Ануфрієва, Наталія Михайлівна

Соціальна психологія : навч. -метод. посіб. для студ. ВНЗ /

Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2010. – 216 c. – Реком. МОНУ. – 46 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

Б28

Батраченко, Іван Георгійович

Психологія антиципації : монографія / І. Г. Батраченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 264 c. – 12 грн

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15

Б28

Батраченко, Іван Георгійович

Психологія життєвої антиципації особистості : монографія /

І. Г. Батраченко, О. Г. Рихальська ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 168 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

М15

Маклаков, Анатолий Геннадьевич

Общая психология : учеб. пособ. для вузов / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2009. – 583 c. – (Учебник для вузов). – 95 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

О-39

Огоренко, Виктория Викторовна

Введение в психологию принятия решений : монография /

В. В. Огоренко, В. П. Малайчук ; Нац. металург. акад.. Украины. – Д. : Системные технологии, 2009. – 150 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

П21

Пахальян, Виктор Эдуардович

Психологическое консультирование : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. Э. Пахальян. – СПб. : Питер, 2006. – 256 c. – (Учебное пособие). –

51 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15(075.8)

П30

Петровский, Артур Владимирович

Психология : учеб. для студ. вузов / А. В. Петровский,

М. Г. Ярошевский. – 6-е изд., стер. – М. : Изд. центр Академия, 2007. – 512 c. – (Классическая учеб. кн.). – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15(075.8)

П69

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. А. А. Крылова и

С. А. Маничева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.; СПб. : Питер, 2007. – 560 c. – (Практикум по психологии). – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

П86

Психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. Л. М. Кудояра. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 331 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П86

Психологія : підруч. для студ. ВНЗ / за ред. Ю. Л. Трофімова. –

6-те вид., стер. – К. : Либідь, 2008. – 560 c. – Затв. МОНУ. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

15(075.8)

Р82

Рубинштейн, Сергей Леонидович

Основы общей психологии : пособ. для студ. вузов /

С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2004. – 713 c. : ил. – (Мастера психологии). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15(075.8)

С72

Співак, Любов Миколаївна

Діагностика і корекція «Я-концепції» молодщих школярів з низьким рівнем навчальних досягненнь : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Л. М. Співак. – 2-ге вид., допов. – К. : Каравела, 2011. – 224 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

Р78

Ростовский Димитрий (святой)

Жития святых : на рус. яз. изложенные по руководству четьих - миней с доп. , примеч. и изображениями святых. Кн. 1. / Ростовский Димитрий (святой). – М. : Православная книга, 1991. – 672 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

32

А43

Актуальні проблеми національної безпеки України / ред. та упоряд.

Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : ГО «Молодіжна Альтернатива», 2010. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

А72

Антимонопольно-конкурентна політика: теорія та практика : зб. наук. праць. Вип. 3. – К. : Фенікс, 2008. – 260 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Д36

Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації : зб. матер. «круглого столу» 24 лютого 2011 р. / за ред. М. Г. Гуцало. – К. : НІСД, 2011. – 120 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 10/1. Т.19 : серія: Економіка. Вип. 5 (1) / Відп. ред. Н. І. Дучинська. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 172 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

32

Д70

Дотримання прав національних меншин в Україні / ред. Л. Кудіна,

С. Горобчишина, Ю. Тищенко та ін. – К. : ГО «Молодіжна Альтернатива», 2011. – 156 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Є22

Єврейська громадсько-політична думка ХХ - початку ХХІ сторіччя в Україні : монографія / авт. кол. М. М. Гон, О. В. Заремба, О. В. Козерод та ін. – К. : ІПіЕД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 362 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(03)

З-19

Закордонне українство’ 2011 : інформ. каталог. / упоряд.

І. Винниченко. – Д. : АРТ-Прес, 2011. – 120 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

И90

История нам не поставит двойки... : [сб. творч. работ конкурса «Комсомол. юность моей семьи»] / гл. редкол. В. Я. Шибко. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 268 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

К82

Кривошеєнко, Олександр Васильович

Київ: від виборів до виборів. Електоральна історія столиці /

О. В. Кривошеєнко. – К. : Альтерпрес, 2005. – 220 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

К92

Купрій, В.

Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади : навч. посіб. / В. Купрій, Л. Паливода. – К. : Макрос, 2011. –

131 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н16

Нагорна, Лариса Панасівна

Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань : монографія / Л. П. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2011. – 272 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н35

Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації : матер. «круглого столу» / за заг. ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2011. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н35

Національний університет «Острозька академія». Наукові записки : серія «Політичні науки». Вип.3. Демократ. транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004 - 2007 рр. – Острог, 2008. – 266 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Н72

Нова влада: виклики модернізації / голов. ред. І. Бураковський. – К. : К.І.С., 2011. – 260 c. – (Консорціум незалежних експертів). – 10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

32

Р70

Ромовська, Зорислава

Роздуми небайдужої жінки : про політику і життя / З. Ромовська. – Л. : Ліга-Прес, 2011. – 280 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(477)

С76

Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007-2009, 2011 рр. : звіт за результатами соціол. дослід. / Київ. міжнар. ін-т соціології. – К., 2011. – 47 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83

Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. №2 (19), 2011 р. / голов. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 224 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С91

Сучасна молодь: проблема чи надія / ред. та упоряд. Л. Кудіна,

Л. Яцюк. – К. : ГО «Молодіжна Альтернатива», 2010. – 104 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

33(075.8)

Е45

Економіка підприємства : підручник / за заг. ред.

С. Ф. Покропивного. – 4-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 c. : ілюстр. – Затв. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33

Е45

Економічний простір : зб. наук. праць. № 22/1 / голов. ред.

Ю. В. Орловська. – Д. : ПДБА, 2009. – 332 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45

Економічний простір : зб. наук. праць. № 23/1 / голов. ред.

Ю. В. Орловська. – Д. : ПДБА, 2009. – 316 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(03)

Е64

Енциклопедія вітчизняного підприємництва. Здобутки. Досягнення. Успіх. : Вип. перший. – К. : ВАТ «Поліграфкнига», 2007. – 214 c. –

50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

И43

Илаев, Асланбек Александрович

Экономические ресурсы повышения эффективности предприятия : учеб. пособ. для студ. эконом. спец. вузов / А. А. Илаев, Г. Г. Потапов. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2011. – 98 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.5)

К29

Катренко, Анатолій Васильович

Управління ІТ-проектами : підруч. сер. «Комп’ютинг». кн. 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ;

за наук. ред. В. В. Пасічника. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 550 c. – Затв. МОНУ. – 84 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБП. – 1)

33

К38

Київський інститут бізнесу та технологій. Вісник. Вип. № 3 (16) / голов. редкол. В. В. Пастухова. – К. : Вид-во КІБіТ, 2011. – 106 c. –

12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К64

Кондратюк, Наталія Вячеславівна

Конспект лекцій із дисципліни «Організація виробництва на підприємствах ресторанного господарства» : для студ. ДНУ спец.

«Харч. технол.» та «Готельно-ресторанна справа» / Н. В. Кондратюк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

56 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 17)

336(075.8)

К78

Кравченко, Юлій Якович

Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю. Я. Кравченко. – 2-е вид., змін. та допов. – К. : Декор, КНТ, 2009. – 672 c. – Реком. МОНУ. –

70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К90

Кулаковська, Людмила Петрівна

Організація і методика аудиту : підруч. для студ. ВНЗ /

Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544 c. – (Українська книга). – Затв. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 4 (УБП. – 4)

33(075.8)

М21

Мальська, Марта Пилипівна

Організація туристичного обслуговування : підручник /

М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько ; Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка. – К. : Знання, 2011. – 275 c. – Затв. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

33(075.8)

М29

Мартиненко, Микола Мефодійович

Основи менеджменту : підруч. для студ. ВНЗ / М. М. Мартиненко. – К. : Каравела, 2008. – 496 c. – (Вища освіта в Україні). – 48 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБП. – 2, Б4. – 1)

33

М30

Марюта, Александр Никитович

Конспективное представление информационных основ макроэкономической теории : монография / А. Н. Марюта. – Д. : Системні технології, 2006. – 213 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

М75

Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва / ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : Молодіжна альтернатива, 2010. – 112 c. – (Молоді автори). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

О-50

Окландер, Михайло Анатолійович

Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : монографія / М. А. Окландер,

І. Л. Литовченко, М. І. Ботушан. – О. : «Астропринт», 2011. – 232 c. –

25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

О-65

Орехівський, Григорій Анастасійович

Тестово-словниковий практикум з економічної теорії : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. А. Орехівський. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2009. – 216 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

33

П34

Пистунов, Николай Иванович

60 лет в строю / Н. И. Пистунов. – Д. : Свидлер А. Л., 2009. – 288 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С40

Системи підтримки прийняття рішень : практ. вид. для студ. ДНУ, які навч. за спец. «Економічна кібернетика» / уклад.: О. А. Романюха,

О. Г. Яковенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2011. – 60 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б4. – 8)

33И

С34

Сіденко, Світлана Володимирівна

Неекономічні чинники світового економічного розвитку : монографія / С. В. Сіденко. – К. : «Аврора-Прінт», 2011. – 234 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник : серія Економіка. спецвип. 33. Ч. 3 / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2011. – 224 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник : серія Економіка. спецвип. 33. Ч. 4 / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2011. – 150 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Х82

Хорошковський, Валерій Іванович

Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / В. І. Хорошковський. – К. : Інформ.-вид. центр Інтелект, 1999. – 196 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

А16

Абрамов, Николай Александрович

Обновленный Хозяйственный процесс Украины : учеб. пособ., курс лекций / Н. А. Абрамов. – 3-е изд., обновл. и доп. – Х. : Бурун книга, 2012. – 192 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

А61

Амджадін, Лідія Миколаївна

Розбудова системи адміністративного судочинства в Україні: проблеми та потреби розвитку (за даними соціологічного дослідження) / Л. М. Амджадін, О. С. Гончарук, П. Г. Павличенко ; за ред.

Ю. Привалова та Ю. Саєнка. – К. : Прецедент, 2006. – 262 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

В41

Виборчі системи та виборчі технології: актуальні проблеми / ред. та упоряд. Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : ГО Молодіжна Альтернатива, 2010. – 76 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д30

Демин, Юрий Михайлович

Таможенный контроль в Украине : монография / Ю. М. Демин. – К. : Преса України, 2004. – 542 c. – (Bibliotheca studiorum). – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : законодавство, судова практика / за заг. ред. Л. В. Єфіменка; Держ. реєстраційна служба України. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 352 c. – (Бюл. законозавства і юрид. практики України, №9). – 37 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-33

Запотоцький, Андрій Петрович

Документи як процесуальні джерела у кримінальному судочинстві : монографія / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 220 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-36

Заслужені юристи України на Запоріжжі : інформ.-довід. вид. / уклад.: В. В. Лень, О. І. Немченко; за заг. ред.

С. М. Алфьорова; Запорізький юрид. ін-т ДДУВС. – Запоріжжя : Кераміст, 2011. – 76 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57

Кодекси України. Цивільний процесуальний кодекс України : кодекс України від 18.03.04 № I6181V: офіц.текст зі змін. та допов. станом на 30.09.11 р. / М-во юстиції України. – К. : ФОРУМ, 2011. – 250 c. – (Кодекси України, №10/ 2011). – 81 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К65

Конституційні акти Європейського Союзу. Ч.1. / упоряд. Г. Друзенко, за заг. ред. Т. Качки. – К. : Юстініан, 2005. – 512 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К77

Кравчук, Леонід

Держава і влада: досвід адміністративної реформи / Л. Кравчук. – К. : «Інтелект», 2001. – 192 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М58

Міжнародні стандарти незалежності суддів : зб. док. / відп. за вип.

А. Г. Алєксєєв; Центр суддівських студій; Всеукр. незалежна суддівська асоціація. – К. : Поліграф-Експресс, 2008. – 183 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П25

Пенсійне забезпечення: загальні положення / упоряд.:

В. С. Ковальський, І. С. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 c. – (Бюл. законозавства і юрид. практики України, №10). – 39 грн. 04 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П48

Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів : аналіт. звіт /

авт. А. Л. Петрів, Н. І. Шпег; за заг. ред. О. В. Кравченко,

Г. І. Хомченко. – Л. : МБО «Екологія-Право-Людина», 2011. – 48 c. –

8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С50

Смітюх, Андрій Володимирович

Корпоративне право України. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Смітюх ; Одеський нац. ун-т ім. І. Мечникова. – К. : Істина, 2011. – 182 c. – Реком МОНУ. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

С50

Смітюх, Андрій Володимирович

Корпоративне право у схемах : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

А. В. Смітюх ; Одеський нац. ун-т ім. І. Мечникова. – К. : Істина, 2011. – 244 c. – Реком МОНУ. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т48

Ткачук, Анатолій

Планування територій сільських рад на основі захисту економічних та соціальних прав громад / А. Ткачук, В. Купрій, Р. Шутов. – К. : ТОВ Авега, 2011. – 188 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ч-88

Чукаєва, Вероніка Олександрівна

Навчальний посібник із курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування України» : для студ. юрид. фак-ту ДНУ / В. О. Чукаєва ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

96 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 55 (КСХ. – 5, Чз8. – 10, УБГ. – 40)

34

Ш37

Шевчук, Станіслав

Порівняльне прецедентне право з прав людини / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2002. – 344 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Я11

Я депутат міської Ради. Мої дії... / ред. та упоряд. Л. Кудіна,

Л. Яцюк. – К. : ГО Молодіжна Альтернатива, 2010. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Я65

Янукович, Виктор Федорович

Правительство Украины: первые 100 дней / В. Ф. Янукович. – К. :

Изд. Дом Дм. Бураго, 2006. – 74 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37(075.8)

Б81

Бондаренко, Зоя Петрівна

Опорний конспект лекцій до спецкурсу «Соціально-педагогічна робота з усвідомленого батьківства» : для студ. пед. спец. ДНУ /

З. П. Бондаренко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 36 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б5. – 2, УБГ. – 6)

37

З-33

Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник.

Вип. 45 / голов. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. –

284 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

І-90

Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття) : хрестоматія / упоряд.: О. С. Радул, Т. О. Кравцов,

С. В. Куркіна та ін. – Кировоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 464 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П31

Печерская, Анна Николаевна

Праздники в детском саду : сценарии, игры, викторины /

А. Н. Печерская ; худож. А. Лукьянов. – М. : Росмэн, 2001. – 79 c. : ил. – (Я играю, мы играем). – МЕГАПРОЕКТ Пушкинская б-ка». –

11 грн. 56 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П32

Підготовка фахівців за напрямом «Соціологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» : зб. метод. матер. /

за ред. В. Г. Городяненка; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 292 c. – 66 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 15, Чз2. – 1, Чз3. – 1)

37

П52

Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Педагогічні науки. : зб. наук. праць. вип. 2 / гол. ред. М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 134 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Р15

Радул, Валерій Вікторович

Соціальна активність у структурі соціальної зрілості : монографія /

В. В. Радул. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2011. – 256 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Т65

Традиції та інновації викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 травня 2004 р. Ч. ІІ. – Д. : НГУ, 2004. – 125 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

У45

Україна освітня: історія, персоналії, поступ : український культурологічний альманах. Вип. 71. / проект А. В. Толстоухова,

голов. ред. Ю. Буряк. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – 860 c. – (Українські пропілеї. Хроніка 2000). – 34 грн. 49 к.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

378(477.63)

Х97

Хто людство розумом перевершив : нариси / ідея та заг. ред.

М. В. Полякова; авт.-упоряд.: В. В. Іваненко, І. С. Попова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 360 c. – 86 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, ЧзП. – 1, ЧзГ. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1, КПМ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

42

А23

Агабекян, Игорь Петрович

Английский для инженеров / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. –

6-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 317 c. – (Высшее образование). – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

А40

Акмалдінова, Олександра Миколаївна

Automation in aviation : навч. посіб. / О. М. Акмалдінова,

С. П. Фатєєва, В. А. Каширський. – К. : НАУ, 2006. – 156 c. –

Кредитно-модульна система. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

42

А64

Английский для юристов. Базовый курс = Just English : учеб. пособ. для юрид. вузов / Ю. Л, Гуманова, В. А. Королева-МакАри,

М. Л. Свешникова, Е. В. Тихомирова; Под ред. Т. Н. Шишкиной. –

2-е изд., перераб. и расш. – М. : Зерцало, 2003. – 256 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Б24

Барановская, Татьяна Владимировна

Грамматика английского языка. Сборник упражнений = Exercises in English Grammar : учеб. пособ. / Т. В. Барановская. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : ООО «ИП Логос-М», 2009. – 384 c. – (Вас ждет успех). –

25 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБГ. – 3)

42

В31

Верба, Лідія Георгіївна

Граматика сучасної англійської мови (довідник) = Modern English Grammar (reference book) / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – К. : ТОВ «ВП Логос-М», 2010. – 352 c. – (Учням та абітурієнтам). – Реком. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

В43

Вікторіна, Олена Миколаївна

Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини / О. М. Вікторіна. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2006. – 436 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Г30

Геккер, Морсела Юліївна

Англійська література частина перша. : посіб. для учнів старш. класів шкіл з поглибленим вивч. англ. мови / М. Ю. Геккер ; Т. Волосова,

В. Рогов. – Тернопіль : Вид-во Карп’юка, 2001. – 240 c. : ілюстр. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Г60

Голіцинський, Юрій Борисович

Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський. – 4-те вид. – К. : А.С.К., 2005. – 544 c. – (Англ. мова для школярів). – 12 грн.

Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

Д70

Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. Вип. 10 / за ред. А. М. Поповського; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 302 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

43

З-73

Знанецький, Вячеслав Юрійович

Тексти для читання німецькою мовою. Посібник до вивчення курсу «Іноземна мова» : для студ. перших курсів ДНУ фак-ту біол., екол. та мед. і ф-ту психології / В. Ю. Знанецький, В. І. Голяк ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 6, Б5. – 2)

З-91

Зубков, Микола Григорович

Українська мова. Універсальний довідник / М. Г. Зубков. – 6-те вид., допов. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2009. – 512 c. – Реком. МОНУ. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

К18

Камянова, Татьяна Григорьевна

Deutsch. Практический курс немецкого языка / Т. Г. Камянова. –

5-е изд., испр. и доп. – М. : ООО «Дом славянской книги», 2009. –

384 c. – Изд. с ключами. – 37 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

К21

Караман, Станіслав Олександрович

Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. для студ. філол. спец. ВНЗ / С. О. Караман ; О. В. Караман, М. Я. Плющ. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 560 c. – (Б-ка студента, вчителя, методиста). – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

К28

Касьянов, Володимир Олександрович

Теоретична механіка. Статистика. Кінематика : конспект лекцій, англ. мовою / В. О. Касьянов, В. В. Карачун, А. В. Гончаренко. – К. : НАУ, 2005. – 148 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

К65

Концепти та концептосфери : колективна монографія / упоряд.

О. І. Панченко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2009. – 160 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

К66

Корж, Антоніна Василівна

Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4(075.8)

К71

Косенко, Юлія Вікторівна

Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Ю. В. Косенко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 282 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

К88

Курдаченко, Леонид А.

Проникновение в модули над дедекиндовыми областями = Insight into Modules over Dedekind Domains / Л. А. Курдаченко, Н. Н. Семко,

И. Суботин. – К. : Ин-т мат. НАНУ, 2008. – 120 c. – На англ. языке. –

10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

Л97

Ляпичева, Елена Леонидовна

Структура и лексическое наполнение семантического поля «Фауна» в современном русском языке (системно-структурный, когнитивный и образный аспекты) : монография / Е. Л. Ляпичева. – Д. : Новая идеология, 2010. – 276 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. іноземні мови: зб. наук. праць. Вип. 18 / гол. ред. Р. С. Помірко. –

Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 250 c. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

М87

Моэм, Уильям Сомерсет

Театр : книга для чтения на англ языке / У. С. Моэм. – С.Пб. : КАРО, 2009. – 384 c. – (Classical Literature). – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

Н16

Нагорная, Александра Викторовна

Все местоимения английского языка : справочник / А. В. Нагорная. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 96 c. – (Английский - это просто). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

42

Н16

Нагорная, Александра Викторовна

Английские прилагательные и наречия : справочник /

А. В. Нагорная. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 96 c. – (Английский - это просто). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

П32

Пивоваров, В. М.

Ділова українська мова : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Пивоваров, Ю. І. Калашник, Л. Г. Савченко. – Х. : Одіссей, 2007. – 232 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

47

П34

Писаренко, Наталя Дмитрівна

Посібник до вивчення курсу «Латинська мова» : для студ. гуманіт. спец. ДНУ / Н. Д. Писаренко, М. Ю. Шевченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 72 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

4

П32

Південноукраїнський державний педагогічний університет

ім. К. Д. Ушинського. Науковий вісник : лінгвістичні науки, зб. наук. праць. Вип. 2 / гол. ред. Т. М. Корольова. – О. : ПДПУ, 2005. – 95 c. –

6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

П56

Пономарьова, Лілія Федорівна

Форми підприємств у Німеччині.Товариства : посіб. із нім. мови для студ. 3-4 куксу ДНУ екон. спец. / Л. Ф. Пономарьова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 4, Б4. – 4)

44

П58

Попова, Ирина Николаевна

Французский язык = Manuel de francais : учебник для I курса вузов и ф-тов ин. яз. / И. Н. Попова ; Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. –

21-е изд., исправ. – Х. : ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2008. – 576 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

42

П69

Практикум із ділової іноземної мови : для студ. ф-ту міжнар. екон. ДНУ / уклад. О. Г. Косьянова; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

43

П69

Практикум із позааудиторного читання : для студ. ДНУ 1 курсу нім. від-ня, та для студ., які вивч. нім. мову як другу іноземну / уклад.

С. В. Маркіна; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 7, Чз3. – 1)

42

П78

Проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу : конспект лекцій для студ. денної форми навч. / уклад.

В. О. Дорда; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2011. – 51 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Р64

Розенталь, Дитмар Эльяшевич

Современный русский язык : пособ. для студ. вузов / Д. Э. Розенталь ; И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. – 11-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2010. –

448 c. – (От А до Я). – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

С48

Слобода, Наталя Володимирівна

Синтаксис поетичної метафори : монографія / Н. В. Слобода ; Державний ВНЗ «Нац. гірничий ун-т». – Д. : НГУ, 2011. – 136 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

С91

Сучасна українська літературна мова : підруч. для студ. філол. спец. ВНЗ / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред.

М. Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – К. : Вища школа, 2009. – 430 c. – Затв. МОНУ. – 32 грн., 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)

С91

Сучасна українська літературна мова. Стилістика / за заг. ред.

І. К. Білодіда; Ін-т мовознавства ім. О. Потебні Акад. наук УРСР. – К. : Наук. думка, 1973. – 588 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 32 (УБГ. – 27, КСХ. – 5)

42

Т40

Тіллі, Роберт

Ділове лістування / Р. Тіллі. – К. : Знання, 2010. – 160 c. – (Fit for Business English). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

4

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник : серія: Філологія. Соціальні комунікації. Вип. 24 / голов. ред. Ю. М. Бідзіля. – Ужгород : Говерла, 2011. – 252 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Я96

Яшкіна, Вікторія Володимирівна

Посібник до вивчення курсу «Теорія та практика перекладу» : для студ. 4-го курсу романо-герман. від-ня ДНУ / В. В. Яшкіна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

504.5(063)

Е45

Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів : матер.

наук.-практ. конф., присв. 10-річчю каф. екол. 12-14 трав. 2008 р. / редкол. А. С. Бешта, А. І. Голова, Л. Т. Крупська та ін. – Д. : Нац. гірничий ун-т, 2008. – 233 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.211

З-76

Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття : матер. міжнар. наук. конф., присв. 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» 23 - 27 верес. 2008 р. / ред. М. А. Голубець, Н. М. Сичак. – Л. : ТзОВ Простір-М, 2008. – 482 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

Н34

Наукові основи збереження біотичної різноманітності : щорічник.

Т. 1 (8), №1, 2010 / голов. ред. М. А. Голубець; Ін-т екології Карпат

НАН України. – Л., 2010. – 332 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.7(075.8)

Р83

Рудько, Георгій

Екологічний моніторинг геологічного середовища : підруч. для студ. геол., екол. спец. ВНЗ / Г. Рудько, О. Адаменко. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 260 c. – Допущ. МОНУ. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

51 - Математика

519.246(075.8)

В51

Випадкові процеси: редагування та фільтрація : навч. посіб. для студ. спец. «Приклад. математика» та ін. спец. інж. і техн. напрямів ДНУ / авт.: О. П. Приставка, П. О. Приставка, Т. Г. Ємел’яненко, О. М. Мацуга; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

72 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, Б3. – 2, ФТФ. – 1, КПМ. – 4)

519.45(075.8)

Г62

Горбатов, Вячеслав Афанасьевич

Основы дискретной математики : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. А. Горбатов. – М. : Высшая школа, 1986. – 311 c. : ил. – 20 грн.

Кільк. прим.: 45 (ВНЛ. – 4, УБП. – 41)

512.8

И46

Ильин, Владимир Алексадрович

Линейная алгебра : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Физика» и «Прикладная мат.» / В. А. Ильин, Є. Г. Поздняк. – М. : Наука, 1974. –

296 c. – (Курс высшей математики и мат. физики. Вып. 6). – 77 к.;

20 грн.

Кільк. прим.: 22 (ВНЛ. – 5, Б3. – 6, Б4. – 8, УБП. – 3)

51-7

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

серія прикладна математика та інформатика. Вип. 17 / гол. ред.

Г. Шинкаренко, відп. за вип.: Г. Цегелик та Ю. Щербина. – Л. : ЛНУ, 2011. – 142 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

518(075.8)

М30

Марчук, Гурий Иванович

Методы вычислительной математики : учеб. пособ. для вузов /

Г. И. Марчук. – М. : Наука, 1977. – 455 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 47 (КСХ. – 1, Б3. – 41, Чз2. – 3, УБП. – 2)

51(060.55)

М34

Математичний вісник наукового товариства ім. Шевченка. Т. 5. / голов. ред. А. М. Самойленко. – Чернівці : НТШ, 2008. – 318 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.6

П19

Пасічник, Володимир Анатолійович

Математичне моделювання інформаційних процесів : навч. посіб. для студ. ДНУ, що вивч. дисц. мат. моделювання / В. А. Пасічник ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

68 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 6, КПМ. – 2)

52 - Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження.Геодезія

528.9

В78

Востокова, Анна Васильевна

Оформление карт. Компьютерный дизайн : учебник / А. В. Востокова, С. М. Кошель, Л. А. Ушакова. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 288 c. –

25 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

520.1

І-90

Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету ім. Івана Франка / за ред. Б. Новосядлого. – Л. : ЛНУ, 2011. – 240 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

528(075.8)

Н72

Новак, Богдан Іванович

Геодезія : підручник / Б. І. Новак, Г. О. Порицький, Л. П. Рафальська. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Арістей, 2008. – 284 c. : ілюстр. –

42 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

53 - Фізика

537.525

Г41

Герцрикен, Дина Соломоновна

Тлеющий разряд и инертные газы в металлах : монография /

Д. С. Герцрикен, В. М. Тишкевич. – К. : Вид. дом Академперіодика НАНУ, 2006. – 280 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

531/534

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №5. Т. 19. : серія: механіка. Вип.15. Т.1. / відп. ред.

О. Г. Гоман. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 228 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

531.5

К17

Калениченко, Александр Григорьевич

Свойство гравитонов образовывать явления и формировать физические системы материального мира в рамках фундаментального единого закона взаимодействия / А. Г. Калениченко. – Препринтне вид. – К. : Техніка, 2008. – 40 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

530.1

Л22

Ландау, Лев Давидович

Теоретическая физика : учеб. пособ. для физ. спец. ун-тов. Т. 9. Статистическая физика. ч. 2 Теория конденсированного состояния /

Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М. : Наука, 1978. – 448 c. –20 грн.

Кільк. прим.: 11 (ВНЛ. – 2, УБП. – 9)

539.61

М36

Мацевитый, Владимир Михайлович

Физико-технические аспекты адгезии твердых тел : монография /

В. М. Мацевитый, И. Б. Казак, К. В. Вакуленко. – К. : Наук. думка, 2010. – 254 c. – Проект «Наукова книга». – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

537(076)

С13

Савчук, Варфоломій Степанович

Фізичний практикум. Електрика і магнетизм : навч. посіб. для студ. техн. спец. ВНЗ / В. С. Савчук ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. :

РВВ ДНУ, 2000. – 96 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.211

Х76

Хомяк, Володимир Васильович

Поверхневі явища в напівпровідниках : навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. В. Хомяк. – Чернівці : Рута, 2007. – 88 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

54-Хімія. Кристалографія. Мінералогія

54(03)

Г83

Григорович, Алексей Владиславович

Химия : учеб.-практ. справ. / А. В. Григорович, А. Ю. Мацаков. – Х. : Веста, 2011. – 400 c. – 37 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

549(060.55)

М61

Мінералогічний збірник. №60. Вип. 2 / гол. ред. О. Матковський; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. –

170 c. – 29 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

547.057

С33

Сеферова, Марина Федорівна

Посібник до вивчення курсу «Методи органічного синтезу» : для студ. хім. фак-ту ДНУ / М. Ф. Сеферова, С. І. Оковитий ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

544

Ю83

Юрченко, Наталя Петрівна

Навчальний посібник із фізичної та колоїдної хімії : для студ. ВНЗ /

Н. П. Юрченко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2011. – 100 c. – Реком. МОНУ. – 5 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 5, УБП. – 1)

55 - Геологія. Науки про землю

55

Д54

Днепропетровский государственный университет. Научные записки : сб. работ геолого-географического фак-та и ин-та геологии. Том ХХХІХ / ред. Г. Л. Агаян. – Д. : ДГУ, 1954. – 156 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

55(060.55)

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Вісник. № 3/2. Т. 19 : серія: Геологія. Географія. Вип. 13 / Відп. ред.

Г. П. Євграшкіна. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 104 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

550.84

К56

Ковалевский, Александр Леонидович

Биогеохимия урановых месторождений и методические основы их поисков : монография / А. Л. Ковалевский, О. М. Ковалевская ; науч. ред.А. М. Плюснин; Геологический ин-т СО РАН. – Новосибирск : Акад. изд-во «Гео», 2010. – 362 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. геологічна: зб. наук. праць. Вип. 24 / гол. ред. М. М. Павлунь. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 250 c. – 33 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

556.3(076)

М54

Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Гідрогеологія та основи гідромеліорації» : для студ. III і IV курсів ДНУ спец. «Гідрометеорологія та геоекологія» / уклад.: Г. П. Євграшкіна,

Т. В. Сібуль, В. В. Войцеховська; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, Б5. – 8)

57 -Біологічні науки в цілому

579(075.8)

Д18

Данилейченко, Валерій Васильович

Мікробіологія з основами імунології : підруч. для вищ. мед. навч. закл. 3-4-го рівнів акред. / В. В. Данилейченко, Й. М. Федечко,

О. П. Корнійчук. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : Медицина, 2009. – 392 c. – Допущ. МОНУ. – 65 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

577.472

Д54

Дніпропетровський державний університет. Наукові записки.

Том ХІІІ. : вісник Дніпропетровської гідробіол. станції. Т.5. Дніпровське водосховище (гідробіол. дослід.). Т.2., Вип.2. / під ред.

Д. О. Свіренка. – Д. : ДГУ, 1939. – 248 c. – 8 крб.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

57

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №7. Т. 19 : серія: Біологія. Екологія. Вип. 19, Т. 2. / відп. ред.

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 148 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

57

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №7/1. Т.19 : серія: Біологія. Медицина. Вип. 2, Т. 2 / Відп. ред.

О. Є. Пахомов. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 136 c. – 31 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

57:51(076)

Л12

Лабораторний практикум із математичних методів у біології. Основи статистики : для студ. ф-ту біол., екол. та мед. ДНУ / уклад.:

М. В. Поляков, Ю. П. Совіт, І. Є. Платонова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 80 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 170 (КСХ. – 3, УБП. – 167)

57

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. біологічна: зб. наук. праць. Вип.56 / голов. ред. В. Федоренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 270 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. біологічна: зб. наук. праць. Вип. 55 / голов. ред. В. Федоренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 205 c. – 26 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58(477)

М34

Матеріали XIII з’їзду Українського ботанічного товариства

19-23 вересня 2011 р., м. Львів / Укр. ботанічне т-во. – Л. : ТзОВ Простір М, 2011. – 508 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

578(075.8)

Ш71

Шмараков, Ігор Олександрович

Основи вірусології : підруч. для студ. біол. спец. / І. О. Шмараков,

М. М. Марченко, М. Я. Співак ; за ред. В. С. Підгорського. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 86 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

577.35(075.8)

Ш95

Шуба, Ярослав Михайлович

Основи молекулярної фізіології іонних каналів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я. М. Шуба. – К. : Наук. думка, 2010. – 448 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

59 - Зоологія

59(075.8)

Г40

Гертвиг, Рихард

Учебник зоологии / Р. Гертвиг ;пер.с нем. В. Заленскаго. – 5-е изд., испр. и доп. по 8-му нем. изд. – О. : Изданіе Э. Берндта, 1909. – 796 c. : с 636-ю рисунками. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

59(03)

Ш26

Шарлеман, М.

Словник зоологічної номенклатури. Ч. 1. Назви птахів (проект) /

М. Шарлеман ; зредагувала зоологіч. секція природничого відділу ін-ту укр. наук. мови УАН. – К. : Держ. вид-во України, 1927. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

61- Медичні науки

611(084)

А64

Анатомия человека. : иллюстрированный атлас / гл. ред. С. С. Скляр ; пер.с англ. И. Севастьянова. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2011. –

192 c. : ил. – 112 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

614.253

А72

Антропова, Тетяна Олександрівна

Медсестринство в сімейній медицині : підруч. для студ. вищ. мед. закладів / Т. О. Антропова. – 2-ге вид, стер. – К. : Медицина, 2010. –

488 c. – 75 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

614.253

Г12

Гаврилюк, Олександр Федорович

Основи медсестринства. Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів / О. Ф. Гаврилюк, Л. С. Залюбівська. – К. : Медицина, 2010. – 352 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

615.825(075.8)

Г93

Губенко, Виталий Павлович

Мануальная терапия в вертеброневрологии : пособие / В. П. Губенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Медицина, 2006. – 496 c. : ил. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

616.2

Н72

Нова тактика діагностики і лікування отогенних внутрішньочерепних ускладнень : метод. реком. / уклад. Г. І. Гарюк, Т. В. Почуева,

О. І. Гетьманцева. – К. : ФОП Васильєва Н. В., 2009. – 26 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

614.894

П32

Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих : монографія / авт.: В. І. Голінько, С. І. Чеберячко, Д. І. Радчук та ін.; Нац. гірничий ун-т. – Д. : ЧП Федорченко, 2010. – 104 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

61(03)

Р18

Райт, Кетрин

Медицинский справочник : как уберечься и вылечиться от болезней / К. Райт ; пер.с англ. С. Савченко. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 480 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

614.2(477.43)

Р36

Рекреаційні природні ресурси Хмельниччини : реком. бібліогр. покажч. Вип.1. / уклад. В. О. Мельник; Хмельниц. обл. унів. наук. б-ка ім. М. Островського. – Хмельницький, 2009. – 49 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

611(075.8)

С19

Сапин, Михаил Романович

Анатомия человека : учеб. для студ. биол. спец. вузов / М. Р. Сапин,

Г. Л. Билч ; Г. Л. Билч. – М. : Высшая школа, 1989. – 544 c. : ил. –

50 грн., 20 грн.

Кільк. прим.: 106 (КСХ. – 4, УБП. – 102)

611(075.8)

С34

Сидоренко, Петро Іванович

Анатомія та фізіологія людини : підруч. для студ. ВНЗ /

П. І. Сидоренко, Г. О. Бондаренко, С. О. Куц. – 2-ге вид., випр. – К. : Медицина, 2009. – 248 c. : ілюстр. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

616.89(03)

С74

Справочник по психиатрии / под ред. А. В. Снежневского. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Медицина, 1985. – 416 c. – 8 грн., 2 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б5. – 1)

62-Машинобудування. Техніка в цілому

628.3

Д64

Долина, Леонид Федорович

Очистка сточных вод от биогенных элементов : монография /

Л. Ф. Долина. – Д. : Континент, 2011. – 198 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622.3

І-66

Інноваційні розробки Національного гірничого університету :

наук.-техн. зб. / уклад. О. С. Бешта, О. Є. Хоменко. – Д. : НГУ, 2007. – 73 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.394

К65

Копничев, Леонид Никтополеонович

Оконечные устройства документальной электросвязи : учеб. пособ. для вузов / Л. Н. Копничев, В. С. Алешин. – М. : Радио и связь, 1986. – 248 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.0

Н35

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник. № 702. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. З. А. Стоцько. – Л., 2011. – 108 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622.7

Н74

Новое в технологии и технике переработки минерального сырья :

сб. науч. тр. / пред. редкол. Н. К. Воробьев; ПАО НИПИ «Механобрчермет». – Кривой Рог, 2011. – 218 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.9

П79

Проектування компоновки агрегатного верстата : методичні вказівки до викон. курсових та диплом. проектів для студ. ст. курсів

фіз.-техн.ф-ту ДНУ / уклад.: О. В. Карпович, І. В. Шибко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, ФТФ. – 8)

629.7(082)

С40

Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної

техніки : зб. наук. пр. Т. ХІ / наук. ред. С. О. Давидов;

упоряд. Л. А. Кулініч; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Пороги, 2011. – 139 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

620.22

С76

Стабильность композиционных материалов : монография /

авт.: И. М. Спиридонова, А. Д. Панасюк, Е. В. Суховая и др.; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. :

Изд-во Свидлер А. Л., 2011. – 244 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.454

Т26

Твердотопливные ракетные двигатели. Материалы и технологии : учеб. для студ. ВНЗ / Ф. П. Санин, Л. Д. Кучма, Е. А. Джур,

А. Ф. Санин. – Д. : Вид-во ДНУ, 1999. – 320 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 24 (УБП. – 21, КСХ. – 2, ФТФ. – 1)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

631.461

М54

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу «Екологія мікроорганізмів» : для студ. біол. спец. ДНУ /

уклад.: Н. В. Черевач, Л. П. Голодок, О. А. Дрегваль, К. В. Лаврентьєва; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

32 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

631.41(076)

М54

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу «Хімічний аналіз грунтів» : для студ. 4- 5 курсів фак-ту біол., екол. та медицини ДНУ, які навч. за спец. «Ботаніка» та «Екологія» / уклад.:

А. О. Дубина, М. С. Якуба; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 28 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. № 163 ,Ч. 1. : серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / відп. за вип. В. К. Терещенко. – К., 2011. – 292 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. № 164, Ч.1. : серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2011. –

288 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. №164, ч. 2. : серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2011. –

288 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. №165, Ч. 1. : серія «Право» /

відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2011. – 288 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.4

П16

Панас, Ростислав Миколайович

Картування грунтів: польовий практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. М. Панас. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 212 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 34 грн.

Кільк. прим.: 2 (Б5. – 2)

63(060.55)

Х21

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. Вісник : серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». Вип. 1 / голов. ред. Д. Г. Тихоненко. – Х. : ХНАУ, 2011. – 272 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Х21

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. Вісник : серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». Вип. 2 / голов. ред. Д. Г. Тихоненко. – Х. : ХНАУ, 2011. – 246 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

64 -Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

640.43

І-72

Інструкції до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Технологія виробництва продукції ресторанного господарства» : для студ. ДНУ спец. «Технол. харчування» / уклад.: Т. О. Колісниченко, Л. Л. Івашина; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

20 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

65 - Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

659.154

М54

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Проектування

упаковки» : для студ. 3-5-го курсів ДНУ, які навч. за спец. «Дизайн» / уклад. М. І. Храмцов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 24 c. – 1 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБГ. – 25, Чз3. – 2)

66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

662.1/.4

С73

Спорягін, Едуард Олексійович

Навчальний посібник до вивчення курсу «Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості спецматеріалів» : для студ. ДНУ спец. «Хімічна технологія високомол. сполук» / Е. О. Спорягін, К. Є. Варлан ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

68 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБП. – 8)

68 - Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681.5 - Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.5(060.55)

Н35

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник. № 695. Автоматика, вимірювання та керування / відп. ред. В. Б. Дудикевич. – Л., 2011. – 148 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

69 - Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

69(082)

С86

Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. трудов. Вып. 60. Создание высокотехнологических социоэкокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития / под общ. ред. В. И. Большакова. – Д. : ПГАСА, 2011. – 218 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

69(082)

С86

Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. трудов. Вып. 61. Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения / под общ. ред. В. И. Большакова. – Д. : ПГАСА, 2011. – 548 c. : ил. –

45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

7.036

Д36

Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР : альбом / авт.-упоряд. В. Ф. Яценко, І. О. Горбачова, Л. С. Ковальська. – К. : Мистецтво, 1985. – 167 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7.012(075.8)

М69

Михайленко, Всеволод Євдокимович

Основи біодизайну : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Є. Михайленко,

О. В. Кащенко ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – К. : Каравела, 2011. – 224 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 79 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

711.4

М65

Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 40. Ч. 2. / відпов. ред. М. М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2011. – 651 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72 - Архітектура

72

И46

Ильин, Михаил Андреевич

Каменная летопись Московской Руси. Светские основы каменного зодчества XV - XVII вв. / М. А. Ильин ; под ред. А. Б. Стерлигова. – М. : МГУ, 1966. – 271 c. – 1 руб. 41 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

72:711.4

С91

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. 27 / відп. ред. М. М. Дьомін. – К. : КНУБА, 2011. – 380 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

74 - Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

744(075.8)

М69

Михайленко, Всеволод Євдокимович

Інженерна та комп’ютерна графіка : підруч. для студ. ВНЗ /

В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов. – 5-те вид. – К. : Каравела, 2010. – 360 c. – (Українська книга). – Затв. МОНУ. – 87 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

792

Б86

Бояджиев, Григорий Нерсесович

От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров /

Г. Н. Бояджиев. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1981. – 336 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.071.42

Л87

Луческу, Мирча

Моя шахтерская история / М. Луческу ; лит. запись Ю. Юрис. – Донецк : Новый мир, 2011. – 242 c. : ил. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796.412

Н15

Навчальні заняття з аеробіки: зміст і методика виконання : для студ. ДНУ, які вивч. фіз. виховання в рамках держ. стандартів вищ. освіти / Уклад.: Н. В. Бачинська, Г. В. Лопуга; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 52 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1)

796.5(075.8)

П18

Парфіненко, Анатолій Юрійович

Туристичне країнознавство : навч. посіб. для ВНЗ /

А. Ю. Парфіненко. – Х. : Бурун книга, 2009. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

8 – Літературознавство

8

В64

Возняк, Михайло

Студії над українськими літописами : зб. наук. пр. / М. Возняк ; упорядкув. та комент. Н. Федорака; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ, 2011. – 596 c. – 49 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Е37

Ежеквартальник русской филологии и культуры. Т. 3., №4. / Гос. Эрмитаж. – СПб., 2001. – 412 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К72

Костенко, Анатоль

Леся Українка : худож.-докум. біографія / А. Костенко. – Вид. 2-ге, із змін., допов. – К. : Дніпро, 1985. – 393 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Л89

Львівський національний університет ім.. Івана Франка. Вісник :

серія філологічна. Вип.43 / гол. ред. Т. Салига, упоряд.: Р. Марків,

А. Вовчак. – Л. : ЛНУ, 2010. – 387 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П52

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1 (4) /

голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава, 2010. – 126 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П52

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2 (5) /

голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава, 2010. – 148 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П52

Полтавський національний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка. Філологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 3 (6) /

голов. ред. М. І. Степаненко. – Полтава, 2010. – 122 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

П75

Привалова, Людмила Петрівна

Актуальні проблеми вивчення течій раннього модернізму в західноєвропейській літературі кінця XIX - початку XX ст. : навч. посіб. для студ. ДНУ / Л. П. Привалова ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 100 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, УБГ. – 8)

8

У11

У сяйві Замцєрли : зб. публ. про творч. М. Миколаєнка - з нагоди

92-ліття. Вип. 2 / упоряд. Ю. М. Радіонова. – Д. : Вид-во

Маковецький Ю. В., 2011. – 196 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

87/88

Ч-68

Чистякова, Наталья Александровна

История античной литературы : учеб. пособ. для филол. спец. ун-тов и пед. ин-тов / Н. А. Чистякова, Н. В. Вулих. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1972. – 454 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 26 (УБГ. – 22, Чз3. – 1, КСХ. – 3)

84 — Художня література

84(4Укр-4Дні)6

Б59

Бідняк, Григорій Прокопович

Планида : роман-сповідь / Г. П. Бідняк. – Д. : Січ, 2010. – 423 c. –

35 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

Б59

Бідняк, Григорій Прокопович

Месія : роман-сповідь / Г. П. Бідняк. – Д. : Січ, 2010. – 451 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г12

Гаврилів, Віра

Зажура / В. Гаврилів. – Л. : ФОП Сорока С. В., 2011. – 17 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

К72

Костенко, Ліна Василівна

Мадонна перехресть : [поезії різних років] / Л. В. Костенко. – К. : Либідь, 2011. – 112 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Рос)6

М19

Малинин, Евгений Николаевич

Шут королевы Кины : фантаст. роман / Е. Н. Малинин. – М. : АСТ, 2003. – 507 c. – (Заклятые миры). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр-4Дні)6

М59

Миколаєнко, Микола

Причал - Печаль : поезії / М. Миколаєнко. – Д. : Ліра, 2011. – 108 c. –

7 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9- Географія. Біографії. Історія

9(11)

Ш77

Шнирельман, Виктор Александрович

Происхождение скотоводства : культ.-ист. проблема /

В. А. Шнирельман. – М. : Наука, 1980. – 333 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902 - Археологія

902

П31

Петроглифы древней Сибири : эпоха камня и бронзы. Скифское и хунно-сармат. время. Ср. века и этнограф. время: альбом /

подготовил И. Л. Кызласов, авт. вступ. ст. Ю. Н. Есин, фото

М. М. Виноградова. – М. : Галарт, 2010. – 190 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.7

П81

Пронников, Владимир Алексеевич

Японцы : этнопсихологические очерки / В. А. Пронников,

И. Д. Ладанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1985. – 348 c. : ил. – 7 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

91 - Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

91(075.8)

Г35

Географія. Тести 6 - 10 класи : посіб. абітурієнту / авт. -уклад.

В. В. Безуглий, Н. М. Дук. – К. : Вид. центр «Академія», 2007. – 447 c. – Схвал. МОНУ. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

91

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

сер. географічна: зб. наук. праць. Вип. 39 / гол. ред. С. Позняк. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 375 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94- Загальна історія

94(477)

Г91

Грушковський, Іван Миколайович

Роздуми про долю України. Історико - публіцистичні матеріали. /

І. М. Грушковський. – 5-те вид., допов. – Вижниця : Черемош, 2011. –

44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д67

Донбасс в гуманитарном пространстве Русского мира : матер. творческого конкурса молодых ученых. – Донецк, 2011. – 300 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Д76

Другий зимовий похід. Листопадовий рейд Базар. /

ред. Н. Удовиченко. – К. : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 240 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Е67

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького : каталог. музейної колекції / уклад. С. В. Абросимова, А. І. Перкова, О. В. Піцик, А. С. Журба. – Д. : Пороги, 1992. – 222 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(477)

Є70

Єременко, Микола

Солдати Перемоги : біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни. Ч. 2 / М. Єременко. – Чернігівка : ПП Пенежко В. А., 2011. – 56 c. : ілюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-42

Звагельський, Віктор Борисович

Історична географія Лівобережної України доби середньовіччя (в контексті досліджень «Слова о полку Ігоревім») : монографія /

В. Б. Звагельський. – К. : Сумський держ. ун-т, 2010. – 236 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-55

Земський, Юрій

Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. : монографія / Ю. Земський. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 350 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

І-90

Історична пам’ять : наук. зб. № 1 (25) / 2011 / голов. ред.

М. І. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 146 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник :

серія історична. Вип. 45 / голов. ред. К. Кондратюк, відп. ред.

О. Вінниченко. – Л. : ЛНУ, 2010. – 756 c. – 70 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М64

Мирский, Рудольф Яковлевич

Знаменитые евреи Украины / Р. Я. Мирский, А. Я. Найман. – Б. м. :

Б. и., 2009. – 96 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П78

Проблемы региональной идентичности Донбасса : сб. аналит. ст. /

авт.-сост. А. Иванов, А. Мартынов. – Донецк : ТОВ Цифрова типографія, 2011. – 174 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(016)

С79

Феодосій Стеблій (1994 - 2009) : біобібліогр. покажч. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка; уклад. О. Галевич; наук. ред. В. Голубко. – Л. : ЛНУ, 2010. – 228 c. – (Українська бібліографія. Нова серія; чис. 28: Біобібліографія вчених університету). – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(5)(075.8)

Т52

Толстих, Ірина Василівна

Всесвітня історія: історія Японії (Новий та Новітній час) : навч. посіб. для студ. ДНУ / І. В. Толстих ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2011. – 132 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 95 (КСХ. – 5, УБГ. – 88, Чз3. – 2)

94(477)

У33

Ужгородський національний університет. Науковий вісник :

серія: Історія. Вип. 26. – Ужгород : Говерла, 2011. – 316 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(3)

Ч-49

Черненко, Сергій

Ідентифікація «Скіфії» Геродота на території Східної Європи /

С. Черненко. – Золотоноша, 2011. – 24 c. : карт. – За основу взято кн. Геродота із Галікарнасу «Скіфія», К., 1992, в пер. Теофіла Коструби. –

3 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)

Я22

Яворницький, Дмитро Іванович

Україно-руське козацтво перед судом історії / Д. І. Яворницький ; упоряд., авт. вступ. ст. та наук. ред. Б. Якимович; Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка, наук. б-ка. – Л., 2010. – 68 c. – (Дрібненька бібліотека,

Ч. 14). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

„Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за січень місяць 2012 р.

266 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки

http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л.І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.

Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний (1)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний університет ... Т. Г. Чаус, Г. Г. Сидоренко, О. В. Севериновська; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ ... грунту" / Ю. В. Лихолат, Н. В. Мартинова ; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ...
 2. Дніпропетровський національний (4)

  Документ
  ... c. – 7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1) 4 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11 ... грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5) 4 Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет ім. О. Гончара. Вісник № 11 ...
 3. Дніпропетровський національний

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний університет ім. Олеся Гончара ... прим.: 1 (КСХ. – 1) 378(03) Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет імені Олеся Гончара ... прим.: 1 (КСХ. – 1) 378(03) Д54 Дніпропетровськийнаціональний університет імені Олеся Гончара ...
 4. Дніпропетровський національний (3)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональний уні ... України" (1991-2000) / В. І. Кремена; Дніпропетровськийнац. ун-т. – Д. : Пороги, 2008. – ... М. Вінниченко, В. С. Бельчук, І. О. Філоник та ін.; Дніпропетровськийнац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Нова ідеологія, ...
 5. Дніпропетровський національний університет імені олеся гончара скрипник наталія євгенівна удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики

  Документ
  ... управління підприємством Дніпропетровськогонаціонального університету за темою ... управління підприємством Дніпропетровськогонаціонального університету в рамках ... та управління національним господарством Дніпропетровськогонаціонального університету, де ...

Другие похожие документы..