Главная > Документ


АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

До 15-рiччя

Академїї муніципального управління

НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»

ВИПУСК 2/2010

За заг. ред. В.К. Присяжнюка,

В.Д. Бакуменка

Заснований у 2004 році

КИЇВ – 2010

УДК (351+352+353+354)(477)(06)

Наукове фахове видання України з державного управління.

Засновник: Академія муніципального управління.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року.

Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол 3 від 10 лютого 2010 р.

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегіїВ.Д.Бакуменко, д.держ.упр., професор;

члени редакційної колегії:

М.М.Білинська, д.держ.упр., професор;

О.І.Васильєва, к.держ.упр., доцент;

В.Є.Воротін, д.держ.упр., професор;

Т.В.Іванова, к.е.н., професор;

М.Х.Корецький, д.держ.упр., професор;

Т.О.Лукіна, д.держ.упр., професор;

С.В.Майборода, д.держ.упр., професор;

В.І.Тимцуник, д.держ.упр., доцент.

Рецензенти: Корецький М.Х., д.держ.упр., професор;

Іваницька О.М., д.держ.упр., професор.

Збірник висвітлює результати досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Адреса редколегії: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі,33, к. 214, к. 316.

Контактні телефони: +38 (044) 529-00-23 (внутр. 1157,1206),

+38 (044) 529-05-16(факс).

© Академія муніципального

управління, 2010

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 6

РОЗДІЛ I. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 7

Бакуменко В.Д.Статистика та динаміка захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2006-2009 рр.. 7

Бойко-Бойчук О. В. Модель державного управління розвитком міста:

суб’єкт-просторова інтерпретація. 15

Алейнікова О.В. Державне регулювання відносин власності

та господарювання в аграрному секторі. 29

Бова Т.В. Розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління 34

Гурковський В.І. Теоретико-методологічні підходи до вивчення феномену глобалізації. 40

Кушнір М.А.Організаційно-правові засади надання зовнішньої технічної допомоги: світовий досвід та реалії України. 49

Любімов В.І.Напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку 60

Малиш Н.А. Екологічно-інноваційні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності. 69

Олійченко І.М.Інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління. 78

Пельтек Л.М. Індикативне планування як напрям

підвищення ефективності державного управління інвестиційними ресурсами в промисловості. 85

Піддубна Л.П.Роль і завдання Академії муніципального управління у підготовці фахівців з документознавства та інформаційної діяльності для органів державного управління та місцевого самоврядування. 92

Попов С.А.Суспільство: історична змінність та інновації. 99

Романенко К.М. Об’єктна підсистема та функції системи

державного маркетингу. 109

Руденко О.М. Аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні. 117

Рудкевич І.В. Чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави. 129

Щербакова Н., Сороко В. М.

Формування компетентностей державних службовців для надання послуг у сфері підпримницької діяльності. 134

Стойка А.В. Проблеми управління девіацією процесів соціалізації в

умовах ринкової трансформації економіки. 143

Темиргалієв Р.І.Процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями. 154

Чала Н.Д.Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни. 163

Черленяк І.І. Синергетико-системологічний підхід та організація державного управління. 169

Шевченко Н.О.Державна інноваційна політика визначення стратегічних пріоритетних напрямів в сільському господарстві. 180

Балабанова Н.В. Методологічний аспект державного механізму стратегічного регулювання машинобудування в Україні. 186

Бачинська К.В. Інституційні системи управління : світова практика. 194

Бобро А. Ю.Державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до уряду. 199

Бурлаков П.М. Функції держави в управлінні соціально-економічними процесами. 211

Вітенко О. А.Громадянське суспільство як основа демократичної держави. 223

Ветвицький Д.О.Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля щодо забезпечення якості життя. 233

Ганєва О.М. Житлово-комунальне господарство як об’єкт державного управління. 239

Гнатенко Л.А.Нормативно-законодавче регулювання діяльності залізничного транспорту органами державної влади. 248

Денисенко О.М.Мегарегулятор фінансових ринків:

чи готова Україна до його створення?. 255

Дончик Н.П.Аналіз стану сучасних досліджень міжрівневої взаємодії у системі державного управління. 263

Застрожнікова І.В.Ефективне управління в ієрархічних системах аграрної сфери. 273

Карпенко Н.М.Аналіз концентрації, монополізму і ефекту масштабу для антимонопольного регулювання 283

Колісніченко М.П.Формування системи науково – обґрунтованого державного регулювання сфери виноградарства в Автономній Республіці Крим. 292

Коломієць А.О.Організаційний аспект механізму державного регулювання споживчих ринків в Україні. 299

Кравченко В. В. Досвід вироблення політики розвитку

шкільної освіти США. 307

Матвєєнко І. В. Теоретичні аспекти впливів інформаційно-комунікативних технологій на становлення громадянського суспільства. 319

Микитенко Д. О.Інкорпорація технологій державного регулювання в

системно-топологічний аналіз ефективності медико-генетичної служби. 326

Морозова Н. Г. Сучасний кадровий менеджмент на державній службі

в країнах світу та європейського союзу:досвід для України. 343

Новицька Т.А. Сучасні пріоритети інвестиційної політики України. 354

Савоста О.П.Державне регулювання розвитку курортів як складова екологічної функції державного управління. 359

Парій Я.П. Особливості формування інвестиційного клімату в країнах

з перехідною економікою (досвід республіки Польща). 367

Побережний О.В. Зарубіжний досвід реалізації соціальної політики держави. 374

РОЗДІЛ ІІ. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ 381

Валентюк І. В.Механізми побудови системи контролю

на регіональному рівні. 381

Іванова Т.В. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. 387

Хвесик Ю.М. Засади формування державної інвестиційної політики в АПК на регіональному рівні. 393

Зайцева І. О.Концептуальні підходи до формування змісту статуту територіальної громади. 398

Захаренко К. В. Шляхи співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування України з молодіжними організаціями. 407

Марковський С.С. Фінансове забезпечення регіональної політики ЄС 414

Охоцький І. Л. Вплив способу формування органів місцевого самоврядування у адміністративному районі на соціально-економічний розвиток держави. 422

ПЕРЕДМОВА

Черговий 2/2010 випуск Наукового вісника Академії муніципального управління (серія «Управління»), який є фаховим виданням у галузі науки «Державне управління», присвячений широкому спектру актуальних питань державного та регіонального управління і місцевого самоврядування як в Україні, так і за рубежем. Більшість статей в ньому представлено докторантами, аспірантами та здобувачами.

Наукове видання зорієнтовано, насамперед, на наукові спеціальності 25.00.02 – «механізми державного управління» та 25.00.04 – «місцеве самоврядування» галузі науки «Державне управління», що найбільше відображає напрями освітньої та наукової діяльності його засновника.

У виданні отримали розвиток дослідження з сучасних проблем державного управління та місцевого самоврядування, зокрема: напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку; розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління; державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до Уряду; аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні; інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління; чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави; процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями та інші.

Даний збірник оформлено відповідно до вимог ВАК України. Для кожної статті наведено анотації на трьох мовах (українській, російській та англійській), зазначено рецензентів.

Зміст збірника виставлено на WEB-сайті Академії муніципального управління: www.amu.kiev.ua.

РОЗДІЛ I

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 351: 002.8Бакуменко В.Д.,

проректор з наукової роботи

Академії муніципального

управління, д.держ.упр.,

професор, Заслужений діяч науки і техніки України,

Почесний доктор НАДУ при Президентові України

СТАТИСТИКА ТА ДИНАМІКА ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ У ГАЛУЗІ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 2006-2009 РР.

Анотація. Представлені статистика та динаміка й виявлені тенденції захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007 - 2009 роках.

Аннотация. Представлены статистика и динамика и выявлены тенденции защит диссертаций в области науки государственного управления в 2007 - 2009 годах.

Annotation. Presented statistics and dynamics of current trends and protection of the theses in the science of public administration in 2007 - 2009 years.

Постановка проблеми. На сьогодні маємо вже достатньо велику кількість захищених дисертацій у галузі науки державного управління, що перевищує 700 й швидко наближається до 800 найменувань. Постає питання з’ясування динаміки таких досліджень, виявлення тенденцій, притаманних ним, а також необхідності їх координації з метою виключення дублювання тематики та спрямування останньої на актуальні потреби розвитку науки державного управління в Україні.

Мета даного дослідження полягає у формування та аналізі статистики та динаміки захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007-2009 рр. на предмет виявлення тенденцій, притаманних ним.

Аналіз наукового доробку. Серед відомих вітчизняних вчених, що мають сучасні праці за обраною тематикою дослідження, слід зазначити В.М. Князєва, Т.В. Мотренка, Ю.П. Сурміна та ін. [1 - 7].

Виклад основного матеріалу. Для отримання вихідних даних використано реєстр дисертацій у галузі науки державного управління, який ведеться в Експертній раді ВАК України з державного управління (далі – Експертна рада) і започаткований В.Д.Бакуменко та О.І.Васильєвою. Станом на 2 лютого 2010 року через Експертну раду пройшло або розглядалося в ній 769 дисертацій, серед яких 102 докторських та 667 кандидатських робіт. В даній статті для аналізу обрано період 2007 – 2009 роки, оскільки в ній продовжено дослідження, започатковане в роботах [3, 6], що охоплювали період з 1997 року до 2006 року, виходячи з визначеної парадигми дисертаційних досліджень у галузі науки державного управління, та період 2007-2008 років на предмет відповідності таких досліджень вимогам ВАК України.

У табл. 1 наведено статистику, а на рис. 1 динаміку захистів дисертаційних робіт у галузі науки державного управління за період 2007 – 2009 рр. Рис.1 дає підстави для висновку, що захисти дисертацій у галузі науки державного управління мають стійку позитивну динаміку у весь цей період в цілому, насамперед за рахунок кандидатських дисертацій. В той же час, у 2008 році відбувався суттєвий спад захистів докторських дисертацій (з 12 до 4), але вже у 2009 році цей спад не тільки припинився, а й відбулося значне зростання кількості захищених дисертацій (з 4 до 27). На нашу думку, в першу чергу, це пов’язано з формуванням значної кількості кандидатів наук з державного управління у 1997-2004 роках, їх зацікавленістю у подальшому професійному зростанні, а також із збільшенням кількості спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій у галузі науки державного управління, покращанням організації їх роботи, доступністю фахових наукових видань.

Таблиця 1.

Статистика захистів дисертаційних робіт у галузі науки

державного управління за 2007-2009 роки

Вид дисертацій

2007

2008

2009

Докторські

12

4

27

Кандидатські

73

97

120

Всього

85

101

147

У табл. 2 та на рис. 2 відповідно наведено статистику та динаміку захистів дисертаційних робіт за спеціальностями (основними напрямами) галузі науки державного управління за період 2007 – 2009 рр. На рис. 3 для порівняння наведено відповідну динаміку захистів докторських дисертацій за спеціальностями галузі науки державного управління. Спостерігається значне зростання захистів докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Продовжується повільне зростання захистів за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (з 16-17 на рік до 21). У 2009 році помітно зросла кількість захищених дисертацій за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування (від середніх 6-7 на рік до 17). Немає зростання кількості захищених дисертацій за спеціальністю 25.00.03 – державна служба (у середньому 6 на рік).

Таблиця 2.

Статистика захистів дисертаційних робіт за спеціальностями

галузі науки державного управління

Спеціальності галузі науки державного управління

2007

2008

2009

25.00.01

16/3

17/-

21/3

25.00.02

54/5

71/1

103/22

25.00.03

9/3

6/3

6/1

25.00.04

6/1

7/-

17/1

Примітка: через / показано кількість докторських дисертацій

Серед захистів докторських робіт безумовним лідером є спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління (у 2009 році це 81% від усіх захистів).

У табл. 3 та на рис. 4, 5 наведені статистика та динаміка (загальна та докторських дисертацій) захистів дисертаційних робіт за проблемними сферами державного управління. Найбільше дисертацій захищено з наукових проблем та завдань державного управління, що пов’язані з економікою. Кількість їх швидко та невпинно зростає й набагато перевищує інші. Також мають позитивну стійку динаміку зростання захисти з наукових проблем та завдань державного управління, що пов’язані з державотворчою діяльністю, з соціальною та гуманітарною сферами. Специфікою захистів докторських дисертацій за проблемними сферами державного управління є те, що на друге місце після економічної вийшла соціальна проблематика. Це відображає реальні запити суспільства на наукові розробки.

Таблиця 3.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць

  Документ
  АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛІННЯНАУКОВИЙ ВІСНИКАКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛІННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ» ВИПУСК 3/2010 За ... дходи домуніципальногоуправління, орієнтація управління на задоволення потреб споживача управлінських ...
 2. Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць

  Документ
  АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛІННЯНАУКОВИЙ ВІСНИКАКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГОУПРАВЛІННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ» ВИПУСК ... з наукової роботи Академії муніципальногоуправлінняДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ...
 3. Управління освіти і науки миколаївської облдержадміністрації миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти звіт миколаївського обласного інституту

  Конкурс
  ... сник експерименту. Самоаналіз компетентностей, набутих у процесі науково ... 15-20.08.11); Сокуренко О. О. (Російська академ ... півріччі 2011 ... Миколаївський муніципальний колегіум, ... доуправління сучасною сільською школою”; науково-методичного центру управління ...
 4. Науковий консультант

  Документ
  ... і комуни (муніципальні одиниці); ... протиборства у середньовіччі забезпечило швидке ... наукових закладів – університету Аль-Азхар з Академ ... чий намісник Кутубуддін ... група 15 (G-15), сп ... управління Корпусом стражів ісламської революції (КСІР). Організаційно до ...
 5. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

  Документ
  ... кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципальногоуправління ДЕРЖАВНЕ ... . У першому півріччі 2009 р. найбільше ... доходи фізичних осіб — до15 % (на перехідний ... ів виробництва в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. — 2009 ...

Другие похожие документы..