Главная > Документ


ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2005 / № 4

2005/№4


Засновники:

Головне управління освіти

інауки Львівської

облдержадміністрації

Львівський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Науково-редакційна рада:

М.Барна (голова)

Б.Біляк

О.Гірний

О.Дуда

Л.Мазур

І.Приходько

Головний редактор:

Н.Пастушенко

Редакційна колегія:

І.Підласий

В.Кемінь

М.Савчин

Л.Романишина

Д.Герцюк

Р.Шиян

В.Маслов

Заступник головногоредактора:

М.Кацюба

Літературний редактор:

Я.Сенчишин

Коректор:

В.Станкевич-Іванова

Технічний редактор:

Г.Грицишин

Дизайн та верстка:

Т.Козак

Адреса редакційної колегії:

Львів-79007, Огієнка, 18 - а,

тел. 72-47-73, 74-23-87,

72-95-05

Е-таіl: lоірро@ukr.пеt

Редакційна рада

розглядає рукописи

обсягом до 20 сторінок, роздруковані

з дискети у форматі А-4 (додається)

через два міжрядкові інтервали.

Автори статей подають також:

повні відомості про себе,

ким і де працюють або

навча­ються,

фото розміром 6см х9 см,

домашню адресу з поштовим індексом.

ЗМІСТ

Актуальна тема

Основні напрямки розвитку освіти Львівщини на 2006-2008 рр. .. 3

Психологія

Стефанія Макаренко

Формування психічного здоров’я школяра .................................... 10

Наталія Жигайло

Формування комунікативних вмінь учнів підліткового віку ........ 13

Ірина Середницька

Стресостійкість як спосіб попередження конфліктів у студентської молоді .......................................................................... 20

Каріна Шамлян

Проблема взаємного сприйняття учасників навчально-виховного процесу у вищій школі ................................ 25

Виховання

Марія Чумарна

Світ на дотик і на смак .........................................…......................... 29

Галина Занік

Виховуємо спільно ............................................................................ 36

Методика. практика. досвід

Мирослав Зінкевич

Формування базових природничо-наукових знань учнів засобами геграфії .............................................................................. 40

Надія Шушкевич

Формування компетентності особистості школяра через позакласну роботу з біології ............................................................ 42

Олена Волтарніст

Можливості використання інтегрованих електронних комплексів у навчальному процесі .................................................. 46

Зіновія Гулка

Дошкілля Бузеччини: ефективно, доступно, цікаво ...................... 50

Ґордон Драйден, Джаннетт Вос

Революція в навчанні ........................................................................ 53

Редакція зберігає

за собою право

на редагування і скорочення статей. Думки авторів

не завжди збігаються

з точкою зору редакції.

За достовірність фактів,

цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.

Статті не рецензуються і не повертаються.

Редакція приймає благодійні внески, а також замовлення на випуск тематичного номера, окремого розділу або вміщення реклами за кошти замовника.

Посилання на публікації

Педагогічної думки” обовязкові.

Редакція і видавець не несуть відповідальності за достовірність інформації в рекламних матеріалах.

Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

Свідоцтво про державну

реєстрацію

серія КВ №6917 від

30.01.2003р.

Рекомендовано до друку вченою радою Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

(Протокол № 11

від 9 лмстопада 2005 року)

Сучасний світ

Михайло Кріль

Словацька республіка: 1993-2005 рр. ........................................... 58

у контексті філософії освіти

Леонід Мазур

Сприйняття тілесності та психічне здоров’я особистості ........... 66

Ліліана Кудрик, Юрій Сурмяк

Структура педагогічної діяльності, особливості її організації у контексті філософії освіти XXІ ст. .......................... 75

Іван Ковальчук, Тамара Ковальчук

Актуальні проблеми екологічної освіти та виховання ................. 80

з педагогічної спадщини

Марія Барна

Дидактика Дьюї як основа діяльності прогресивістської школи .......................................................................…....................... 85

наукове життя

Марія Барна, Світлана Ефімова

Всеукраїнський науково-практичний семінар “З досвіду інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами” ...........................…...…..........................................…..... 91

Володимира Лазар

З досвіду інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітній школі ...........................…...……..... 91

культура мови

Надія Сащак

Культура мови та культура мовлення людини ............................... 94

нам пишуть ...

Василь Лаба

Як будемо вивчати “Соціологію” та “Основи філософських знань”? (спроба рецензії на нові навчальні програми) ... 98

новини

Ніна Новикова

Всеукраїнський турнір юних біологів визначив переможців ..... 101

Актуальна тема


Основні напрямки розвитку освіти Львівщини на 2006-2008 роки

Проект

Пріоритети розвитку системи освіти Львівської області визначаються загальними тенденціями розвитку освіти в Україні у загальносвітовому, зокрема європейському, контексті з урахуван-ням регіональних особливостей.

До пріоритетів розвитку системи освіти належать:

 • Надання рівного (справедливого) доступу до закладів освіти;

 • Забезпечення належної якості освітніх послуг;

 • Ефективність ресурсного забезпечення галузі.

У відповідності до перелічених пріоритетів пропонують такі напрямки розвитку освіти:

1. Розвиток мережі навчальних закладів;

2. Інформатизація системи освіти;

3. Моніторинг та оцінювання якості;

4. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

5. Освіта осіб з особливими потребами;

6. Виховання;

7. Професійний розвиток педагогічних працівників.

Ці напрямки стосуються навчальних закладів усіх рівнів і типів та забезпечують єдність підходів до розв’язання проблем освітнього комплексу Львівщини в цілому.

Реалізація “Основних напрямків…” передбачає впровадження цільових інвестиційних програм розвитку, а саме:

  • Шкільний автобус;

  • Шкільна парта;

  • Інформатизація освіти;

  • Підтримка обдарованої студентської молоді.

Окрім того, в межах загальних асигнувань на освіту передбачено впровадження програм:

 • Шкільна бібліотека;

 • Шкільне обладнання;

 • Енергоменеджмент;

 • Школи-інтернати. Поліпшення матеріально-технічної бази;

 • Оздоровлення школярів.

Документ ґрунтується на положеннях Указу Президента України № 1013/2005 “Про невід-кладні заходи щодо забезпечення функціо-нування та розвитку освіти в Україні, проекті “Програми розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки, оприлюдненого на під-сумковій колегії Міністерства освіти і науки України “Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України Назустріч лю-дям щодо забезпечення доступу до якісної освіти 18 серпня 2005 року, на рішенні Колегії Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2005 року “Про підсумки робо-ти Міністерства освіти і науки України за 9 місяців 2005 року та пріоритетні напрями розвитку освіти і науки у 2006 році. Окрім того, використаноДокладну робочу прог-раму досягнення цілей систем загальної та професійної освіти в Європі від 14 лютого 2002 року та інші документи програми Євро-пейської комісії “Загальна та професійна освіта 2010, а також на Угоді про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Проект “Рівний доступ до якісної освіти в Україні).

Вперше проект було представлено на нараді керів-ників місцевих органів управління освітою Львів-ської області 26 жовтня 2005 року. Передба-чається його подальше громадське обговорення та доопрацювання за участю експертів, зокрема, керівників органів управління освітою та навчаль-них закладів, а також інших зацікавлених сторін.

1. Розвиток мережі навчальних закладів

Мета:Створення умов для рівного доступу до якісної освіти тазменшення розбіжностей у якості освітніх послуг, пов’язаних з місцем проживання та соціальним статусом.

Зокрема, передбачається розбудова освітнього комплексу області шляхом створення локальних освітніх округів у складі навчальних закладів різних рівнів та типів.

Організаційні заходи здійснюватимуться одночасно з навчанням керівників органів управління освітою та шкіл на базі ЛОІППО з використанням досвіду Сокальського району (проект “Розвиток освітньої політики на місцевому рівні), програми “Школа як осе-редок розвитку громади Всеукраїнського Фонду “Крок за кроком” та ресурсів позики Світового банку (проект “Рівний доступ до якісної освіти в Україні).

1.1. У сфері дошкільної освіти здійснюватиметься значно більше охоплення дітей дошкільного (зокрема, 5-річного) віку шляхом впровадження різноманітних форм їхнього залучення до суспільного виховання.

Передбачається:

 • Запровадження гнучкого режиму дня у дошкільних закладах, зокрема короткотривалого перебування дітей;

 • Розширення мережі навчально-виховних комплексів “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”;

 • Підтримка сімейних, приватних та інших форм організації суспільного виховання;

 • Поширення апробованих у попередні роки інноваційних програм дошкільної освіти.

Організаційні заходи з розвитку дошкільної освіти полягатимуть у:

 • Визначенні прогнозованих потреб територіальних громад у послугах з дошкільної освіти;

 • Проведенні інвентаризації та паспортизації дошкільних навчальних закладів;

 • Відновленні та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів (груп).

1.2. У сфері загальної середньої освіти здійснюватиметься поступове впорядкування мережі шкіл шляхом їхньої оптимізації в контексті подальшого переходу основної школи на новий зміст та структуру навчання. При цьому відбуватиметься підтримка мережі відокремлених початкових шкіл та урізноманітнення форм початкової освіти, а також зміцнення опорних (провідних) шкіл ІІ-ІІІ ступеня з одночасним розвитком місцевої освітньої інфраструктури.

Передбачається:

 • Розробка, апробація, розповсюдження та впровадження навчальної та навчально-методичної літератури:

  • Підручників і посібників місцевих авторів з християнської етики, літератури, історії, математики, природознавства, географії тощо;

  • Навчально-методичних комплексів шляхом видання посібників для учнів та вчителів на традиційних та електронних носіях;

  • Періодичних педагогічних видань.

 • Поліпшення умов навчання передбачає:

 • Пристосування до роботи з додатковим контингентом школярів (для базових шкіл) або

 • Перепрофілювання приміщень, що звільняться у разі зменшення контингенту (зокрема під дошкільні групи, бібліотеки тощо);

 • Обладнання шкіл (насамперед опорних) засобами навчання;

 • Комп’ютеризація та інформатизація навчальних закладів;

 • Розвиток шкільних бібліотек;

 • Надання засобів перевезення (“шкільний автобус”);

 • Якісне забезпечення шкіл педагогічними кадрами відповідної кваліфікації;

 • Поступовий перехід на нову структуру та облік робочого часу вчителя;

 • Підготовка вчителів до роботи в умовах змін.

Організаційні заходи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів полягатимуть у:

 • Аналізі їх ефективності;

 • Підготовці районних, міських планів розвитку;

 • Обговоренні планів розвитку за участю територіальних громад та залучення усіх зацікавлених сторін до прийняття рішень, звітування та оцінювання;

 • Експериментальному впровадженні планів оптимізації в окремих локальних освітніх округах;

 • Підтримці інноваційної діяльності.

1.3.У сфері професійно-технічної освіти здійснюватиметься створення передумов для істотного підвищення професійної, соціальної та територіальної мобільності робочої сили шляхом належної освітньо-професійної підготовки через приведення мережі професійно-технічних навчальних закладів у відповідність до поточних та перспективних вимог ринку праці.

Передбачається:

 • Поглиблення інтеграції системи професійно-технічної освіти в освітній комплекс області;

 • Трансформування мережі професійно-технічних навчальних закладів, зокрема:

  • створення на базі професійно-технічних училищ центрів професійно-технічної освіти, професійних ліцеїв, вищих професійних училищ тощо;

  • розвиток навчально-виробничих комплексів багаторівневої професійної освіти типу “професійно-технічне училище – вище професійне училище – вищий навчальний заклад”;

 • Забезпечення закладів професійно-технічної освіти відповідною навчальною літера-турою та технічними засобами навчання;

 • Розширення обсягу підготовки та підвищення кваліфікації працівників професійно-технічної освіти.

Організаційні заходи з розвитку професійно-технічної освіти полягатимуть у:

 • Розробці та реалізації перспективних планів педагогічних досліджень (на базі Львівського науково-практичного центру);

 • Здійсненні моніторингу потреб виробництва та сфери послуг у фахівцях та формування на його підставі контингентів учнів ПТО;

 • Створення банку даних про вакантні робочі місця та перспективи потреби у фахівцях;

 • Проведенні атестаційної експертизи професійно-технічних навчальних закладів;

 • Створенні регіональної електронної мережі навчальних закладів ПТО.

1.4. У сфері вищої освіти здійснюватиметься оптимізація структури та обсягів підготовки кадрів у відповідності до вимог Болонської декларації та потреб інноваційного розвитку регіону.

Передбачається:

 • Залучення наукового потенціалу вищих навчальних закладів до вирішення актуальних проблем освітнього, соціально-економічного, науково-технічного та культурного розвитку регіону;

 • Сприяння запровадженню:

 • нового переліку напрямів та спеціальностей;

 • дворівневої (“бакалавр-магістр”) системи підготовки кадрів;

 • кредитно-модульної системи навчання;

 • Забезпечення справедливого відбору студентів через поетапне запровадження зовнішнього тестування випускників шкіл/абітурієнтів;

 • Підтримка студентської молоді шляхом:

 • надання обласних іменних стипендій (премій);

 • залучення банківської системи до надання кредитів на навчання;

 • забезпечення державного замовлення щонайменше на половину місць від загальної кількості вступників.

Основні організаційні заходи з розвитку вищої освіти полягатимуть у:

 • Підтримці розширення академічних свобод та інституційної автономії вищих навчальних закладів;

 • Сприянні створенню регіональних структур зовнішнього тестування випускників/ абітурієнтів;

 • Поширенні практики впровадження кредитно-модульної системи навчання та інших вимог Болонської декларації.

2. Інформатизація системи освіти

Передбачається подальша комп’ютеризація та впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) у навчальний процес, а також розвиток інформаційної сис-теми управління освітою (ІСУО), спря-мований на автоматизацію процесів збирання, обміну, використання та поширення даних (зокрема статистичних),формування культу-ри використання інформації як засобу прий-няття рішень.

Мета: розвиток ІКТ як засобу організації, управління, оцінювання та забезпечення якості навчального процесу в системі освіти.

Передбачається організація інформаційних потоків для забезпечення:

 • відповідності та достовірності інформації;

 • відкритості інформації для керівників, працівників освіти та громадськості;

 • застосування інформації для формування освітньої політики.

Після попереднього аналізу забезпечення місцевих органів управління освітою та навчальних закладів комп’ютерною технікою передбачається поступове оновлення її парку та надання програмних засобів (у т.ч. за рахунок позики Світового банку, наданої за проектом “Рівний доступ до якісної освіти в Україні”).

Здійснюватиметься також підготовка керівників та спеціалістів органів управління освітою як кваліфікованих користувачів ІКТ у процесі прийняття рішень, а вчителів – до застосування ІКТ у навчальному процесі (спільно з компаніями “Майкрософт” та “Інтел”).

Забезпечуватиметься підтримка функціонування освітнього порталу та поступове залучення навчальних закладів до мережі “Інтернет”.

3. Моніторинг та оцінювання якості

Мета – запровадження комплексної політики оцінювання та забезпечення якості освіти.

Передбачається проведення щорічних вибіркових досліджень навчальних досягнень школярів за результатами навчання у початковій, основній та старшій школі, а також інших показників якості освіти.

Стратегія розвитку системи оцінювання та забезпечення якості освіти в області втілюватиметься в контексті інституційної розбудови всеукраїнської мережі оцінювання якості освіти. Для забезпечення цієї діяльності будуть використані ресурси ЛОІППО та рай- (міськ-) методкабінетів (центрів).

Передбачається участь в експериментальному впровадженні зовнішнього оцінювання якості освіти та міжнародних порівняльних дослідженнях якості.

Здійснюватиметься дослідження практики застосування критеріїв оцінювання на рівні школи/класу, її удосконалення та поширення позитивного досвіду.

Навчальні модулі з моніторингу та оцінювання викладатимуться на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх спеціальностей та керівників.




Похожие документы:

 1. Науково-редакційна рада

  Диплом
  ... післядипломної педагогічної освіти Науково-редакційнарада: М.Барна (голова) Б.Біляк О.Гірний ... Мазур І.Приходько Головний редактор: Н.Пастушенко Редакційна колегія: І.Підласий В.Кемінь ... іl: lоірро@ukr.пеt Редакційнарада розглядає рукописи обсягом до ...
 2. Науково-редакційна рада (1)

  Документ
  ... післядипломної педагогічної освіти Науково-редакційнарада: Р.Шиян (голова) Б.Біляк О.Гірний ... Мазур І.Приходько Головний редактор: Н.Пастушенко Редакційна колегія: І.Підласий В.Кемінь ... іl: lоірро@ukr.пеt Редакційнарада розглядає рукописи обсягом до 20 ...
 3. Редакційна колегія шапірко п м

  Документ
  ... :001.891 ББК 67.0 Н73 Редакційна колегія: Директор Відокремленого структурного підрозд ... // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25. – Ст. 131. 2. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар ...
 4. Редакційна колегія

  Документ
  ... .891 ББК 67.0 Н73 Редакційна колегія: Президент Національного ... льні народні дружини (варти правопорядку); 5) ради профілактики, т. ін.; – трудові колективи; ... судах Гетьманщини / О. Левицький // Записки Укр. наукового т-ва. – Харків, 1929. – Т. 3. – 444 ...
 5. Бюлетень західного наукового центру

  Документ
  ... небезпечні об’єкти, які визначить Науково-координаційнарада, опрацьовувались, вивчались, досліджува­лись ... і її наукової діяльності: науково-дослідна, науково-бібліографічна, науково-методична та науково-редакційна. Головними науковими напрямами ...

Другие похожие документы..