Главная > Документ


Передмова

Бібліографічний покажчик є продовженням покажчика «Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (1999–2003)» і містить бібліографічні записи друкованих праць викладачів та співробітників ХДАК з 2004 по 2008 рр. Також відображені публікації за 2003 р., відомості про які надійшли після підготовки макету попереднього покажчика.

Відбір матеріалу збережено. Бібліографічний покажчик включає праці, що опубліковані під час роботи авторів на штатних посадах в ХДАК, під час навчання в аспірантурі та докторантурі, а також після їх виходу на пенсію.

У покажчику відображені такі види документів, як: монографії, брошури, статті із збірок, журналів, енциклопедій, огляди і рецензії, навчально-методичні матеріали, бібліографічні покажчики, автореферати дисертацій, тези доповідей, художні та музичні твори, видання, що становлять редакторську роботу авторів. Вперше до покажчика ввійшли електронні документи.

При підготовці покажчика були використані бібліографічні бази даних, картотеки, каталоги та фонди бібліотеки ХДАК, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, електронні ресурси інших бібліотек, матеріали особистих архівів викладачів. Праці, як правило, переглянуті de visu, окрім робіт, відмічених астериском (*) в кінці бібліографічного запису.

Матеріали подані мовою оригіналу за державними та міждержавними стандартами: ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», «Правилами составления библиографического описания» в 2 ч. (М., 2007). ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов», який хоча в Україні і не впроваджений, але чинного замість нього немає. Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТ України 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі» і ГОСТу 7.12–95 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». Складність у випуску покажчика полягала в тому, що новий стандарт на бібліографічний опис набрав чинності в Україні тільки з 2007 р., тому укладачі не гарантують повноту відомостей у описах, як того вимагає чинний стандарт.

Матеріал покажчика будується за абеткою авторів. Персоналії складаються з коротких біографічних довідок про авторів, а саме: прізвище, ім’я та по батькові (автори, які змінили прізвище, подані за теперішнім прізвищем, а в дужках подано попереднє), дати життя, освіта, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, роки роботи в ХДАК, посада, назва кафедри на якій працює викладач, назва структурного підрозділу академії, де працює співробітник, та бібліографічних списків праць. У межах персоналії бібліографічні записи згруповано за хронологією, а в межах року — за абеткою назв творів. Записи пронумеровано також у межах персоналії.

Біографічні відомості про авторів подано за станом на 1 червня 2009 р. Покажчик укладено в автоматизованому режимі на основі бібліографічної бази даних «Друковані праці викладачів», яка функціонує в середовищі ППП CDC/ISIS (розробник І. М. Фоменко). Укладачі вдячні працівникам відділу кадрів за допомогу в складанні біографічних довідок викладачів та співробітників академії.

Абрамов Олег Мартович

1946

Доцент, канд. техн. наук з 1982 р., доцент кафедри інформаційних технологій.

Закінчив Харк. держ. ін-т радіоелектроніки у 1973 р. У ХДАК з 1998 р.

Кандидатська дисертація: Застосування методів теорії нормалізації зображень до розробки оптико-електронних слідкуючих пристроїв.

2003

 1. Дискретная математика : учеб. пособие / Г. Г. Асеев, О. М. Абрамов, Д. Э. Ситников. — Харьков : Торсинг ; Ростов н/Д : Феникс, 2003. — 143 с. — (Учебники).

2005

 1. Збірник контрольних робіт для студентів 1 та 2 курсів заочного відділення зі спеціальності 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Ф-т документознавства та інформ. діяльн. ; [уклад.: Л. М. Воронова, Л. Я. Філіпова, В. М. Дьоміна, М. П. Васильченко, А. А. Соляник, О. М. Абрамов, О. Е. Коноваленко, О. І. Проскурняк, Г. О. Коробка]. — Х. : ХДАК, 2005. — 50 с.

 2. О некоторых возможностях технологии ADO в области электронного документоведения и ее изучении студентами специальности «Документоведение и информационная деятельность» / О. М. Абрамов // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — С. 251–253.

 3. Сучасні інформаційні та освітні технології : прогр. курсу / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. інформ. технологій ; [уклад. О. М. Абрамов]. — Х. : ХДАК, 2005. — 10 с.

2007

 1. Інформаційні технології : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 1 курсу спец. «Документознавство та інформ. діяльн.» / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. інформ. технологій ; [уклад.: Г. Г. Асєєв, О. М. Абрамов, Б. М. Матвєєв, В. О. Ярута]. — Х. : [ХДАК], 2007. — 93 с.

 2. О целесообразности и возможностях применения постреляционных баз данных в электронном документоведении / О. М. Абрамов // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали міжнар. наук. конф., 22–23 листоп. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України. — Х., 2007. — С. 225–227.

2008

 1. Дискретная математика : учебник / Г. Г. Асеев, О. М. Абрамов, Д. Э. Ситников. — Киев : Кондор, 2008. — 162 с. — Библиогр.: с. 161–162.

 2. Комп’ютерна графiка : прогр. та навч.-метод. матерiали до курсу для студ. другого та третього курсiв спец. «Документознавство та iнформ. дiяльн.» / М-во культури i туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. iнформ. технологiй ; [уклад. О. М. Абрамов]. — Х. : ХДАК, 2008. — 57 с.

 3. О политике корпорации Mіcrosoft в области обеспечения доступности средств разработки информационных систем / О. М. Абрамов // Новітні інформаційні технології в освіті : матеріали міжвуз. наук. конф., 26–27 листоп. 2008 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури [та ін.]. — Х., 2008. — С. 13–15. — Библиогр.: 2 назв.

 4. Технологiї програмування iнтерфейсiв : прогр. та навч.-метод. матерiали до курсу для студ. другого курсу спец. «Документознавство та iнформ. дiяльн.» / М-во культури i туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. iнформ. технологiй ; [уклад. О. М. Абрамов]. — Х. : ХДАК, 2008. — 63 с.

Азарова Юлія Олегівна

1977

Канд. філософ. наук з 2005 р., викладач кафедри філософії та політології.

Закінчила Харк. держ. акад. культури у 2000 р. У ХДАК з 2004 по 2006 рр.

Кандидатська дисертація: Культуротворчі інтенції деконструкції Ж. Дерріда.

2003

 1. Деррида и Кант: к вопросу о возможности построения «чистой» эстетики / Ю. О. Азарова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філософія : [зб. наук. пр.]. — Х., 2003. — № 591 : Філософські перипетії. — С. 57–66.

 2. Свобода как пространство деонтологии другого / Ю. О. Азарова // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії : матеріали X Харк. міжнар. Сковородин. читань, м. Харків, 26–27 верес. 2003 р. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. міське т-во «Філософ. освіта», Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — С. 120–122. — Библиогр.: 3 назв.

 3. Свобода как пространство деонтологии другого / Ю. О. Азарова // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук. конф., 21–22 листоп. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — С. 15–16.

2004

 1. Вопрос о культуре как вопрошание культурологии / Ю. О. Азарова // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 130–132.

 2. К вопросу об истоках деконструкции Ж. Деррида / Азарова Ю. О. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Теорія культури і філос. науки : [зб. наук. пр.]. — Х., 2004. — № 615. — С. 3–12.

 3. Кризис литературы, деконструкция и смещение теории / Азарова Ю. О. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філософія : [зб. наук. пр.]. — Х., 2004. — № 638 : Філософські перипетії. — С. 80–90. — Библиогр.: 19 назв.

 4. Культуротворчі інтенції деконструкції Ж. Дерріда : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 17.00.01 — Теорія та історія культури / Азарова Юлія Олегівна ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — 18 с.

 5. Литература как зеркало философии в зеркале литературы / Ю. О. Азарова // Філософія і література : матеріали ХІ Харк. міжнар. Cковородин. читань, м. Харків, 24–25 верес. 2004 р. / Харк. міське т-во «Філософ. освіта» [та ін.]. — Х., 2004. — С. 123–125.

2005

 1. «Антропологическая экспертиза» постмодерна / Азарова Ю. О. // Особистість у системі соціальних зв’язків : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 18–19 квіт. 2005 р., м. Харків / Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — С. 105–109. — (Серия «Наука»). — Библиогр.: 3 назв.

 2. Звук мгновения — мгновение звука / Азарова Ю. О. // Сучасні проблеми науки та освіти = Modern problems of scіence and educatіon : матеріали 6 Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., 30 квіт. — 9 трав. 2005 р., м. Алушта / [Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна та ін.]. — Х., 2005. — С. 110. — *.

 3. О методологическом статусе деконструкции / Азарова Ю. О. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Теорія культури і філос. науки: [зб. наук. пр.]. — Х., 2005. — № 660. — С. 155–163. — Библиогр.: 20 назв.

 4. О музыкальном миросозерцании / Ю. О. Азарова // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — С. 39–40.

 5. Феноменология и деконструкция / Азарова Ю. О. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філософія : [зб. наук. пр.]. — Х., 2005. — № 624 : Філософські перипетії. — С. 34–44. — Библиогр.: 21 назв.

 6. Філософія : навч.-метод. матеріали до курсу / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. філос. та політол. ; [уклад.: М. В. Дяченко, Г. Я. Мамалуй, В. В. Лисенкова, Ю. О. Азарова]. — Х. : ХДАК, 2005. — 36 с.

 7. Філософія : прогр. курсу / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. філос. та політол. ; [уклад.: М. В. Дяченко, Г. Я. Мамалуй, Ю. О. Азарова, В. В. Лисенкова]. — Х. : ХГАК, 2005. — 21 с.

2006

 1. Культура постмодерну : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу / Харк. держ. акад. культури, Каф. філос. та політол. ; [уклад. Ю. О. Азарова]. — Х. : ХДАК, 2006. — 96 с.

 2. Философия как самовопрошание / Азарова Ю. О. // Філософські стратегії ХХІ століття : матеріали ХІV Харк. міжнар. Сковородин. читань, м. Харків, 29–30 верес. 2006 р. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. міське т-во «Філософ. освіта». — Х., 2006. — С. 3–4.

Азарцева Лариса Сергіївна

1958

Доцент, канд. пед. наук з 1989 р., доцент кафедри культурології.

Закінчила Моск. держ. ін-т культури у 1982 р. У ХДАК з 1989 р.

Кандидатська дисертація: Формирование основ профессионального мастерства будущих руководителей самодеятельных оркестровых коллективов в вузах культуры в процессе практики.

2003

 1. Меценатство как культурная традиция Украины / Лариса Азарцева // Теорет. та практ. питання культурології / М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Мелітополь, 2003. — Вип. 13, ч. 2. — С. 105–110. — Библиогр.: 5 назв.

2004

 1. Интерактивные методы обучения в процессе преподавания «истории мировой культуры» / Л. С. Азарцева // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 126–127.

 2. Культура наукового дослідження : навч.-метод. матеріали до курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. історії та теорії культури ; [уклад. Л. С. Азарцева]. — Х. : ХДАК, 2004. — 46 с.

 3. Культура наукового дослідження : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. історії та теорії культури ; [уклад. Л. С. Азарцева]. — Х. : ХДАК, 2004. — 26 с.

2005

 1. Меценатська діяльність Харитоненків / Л. С. Азарцева // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — Вип. 15 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 102–108. — Бібліогр.: 15 назв.

2008

 1. Роль церкви в развитии культуры Харькова XVІІІ–XІX вв. / Л. С. Азарцева // Культура та інформаційне суспільство XXІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2008 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — С. 31–32.

Александрова Марина Вячеславівна

1978

Канд. філософ. наук з 2004 р., ст. викладач кафедри культурології.

Закінчила Харк. держ. акад. культури у 1999 р. У ХДАК з 2003 р.

Кандидатська дисертація: Культура та цивілізація: становлення проблематики в українській філософській думці (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.).

2004

 1. Г. С. Сковорода як засновник традиції критики цивілізації в українській філософській думці / М. В. Александрова // Collegіum. — 2004. — № 15. — С. 15–30.

 2. Культурцивілізаційна проблематика в українській філософській думці / М. В. Александрова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали конф. молодих науковців, 22–23 квіт. 2004 р. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 28–29.

2007

 1. Постмодерн та проблеми екології / М. В. Александрова // Коммунал. хоз-во городов. Сер. Техн. науки и архитектура : науч. и техн. сб. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. — Киев, 2007. — Вып. 74. — С. 324–328. — Бібліогр.: 4 назви.

2008

 1. Молода Україна сьогодні та за часів франківського періоду (часові паралелі) / М. В. Александрова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — Вип. 22. — С. 64–75. — Бібліогр.: 8 назв.

Алфьорова Зоя Іванівна

1959

Доцент, канд. іст. наук з 1989 р., д-р мистецтвознав. з 2008 р., декан ф-ту кіно-, телемистецтва, доцент кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства.

Закінчила Харк. держ. ін-т культури у 1980 р. У ХДАК з 1986 р.

Кандидатська дисертація: Ультраправі організації Великобританії між двома світовими війнами.

Докторська дисертація: Візуальне мистецтво кінця XX — початку XXІ століття.

2003

 1. Мова «Манги» і аніме у фільмах про віртуальну реальність / З. Алфьорова // Традиції та новації у вищ. архітектур.-худож. освіті : зб. наук. пр. вузів худож.-буд. профілю України і Росії / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2003/2004. — № 3/4, 1/2. — С. 7–11. — Бібліогр.: 25 назв.

 2. Теоретико-методологічні засади вивчення екранних проявів етнічної ідентичності / Зоя Алфьорова // Мистецтвознав. України : зб. наук. пр. / Акад. мистец. України. — К., 2003. — Вип. 3. — С. 250–256.

 3. Чиїсь голоси, або Проблема етнічної ідентичності європейця у сучасному кіно / Зоя Алфьорова // Теорет. та практ. питання культурології / М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Мелітополь, 2003. — Вип. 13, ч. 2. — С. 89–97. — Бібліогр.: 9 назв.

2004

 1. Доба «забуття» у фільмах нової кіногенерації / Зоя Алфьорова // Мистецькі обрії’2003 : альманах : наук.-теорет. пр. та публіц. / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. АМУ. — К., 2004. — С. 238–242.

 2. Естетика «манги» й аніме: її вплив на фільми про віртуальну реальність / З. І. Алфьорова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — Вип. 14 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 126–136. — Бібліогр.: 11 назв.

 3. Історія естради і цирку : навч.-метод. матеріали до курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. історії і теорії культури ; [уклад. З. І. Алфьорова]. — Х. : ХДАК, 2004. — 27 с.

 4. Історія кінематографа і телебачення : навч.-метод. матеріали до курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. історії і теорії культури ; [уклад. З. І. Алфьорова]. — Х. : ХДАК, 2004. — 62 с.

 5. Історія художньої культури : навч.-метод. матеріали до курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. історії і теорії культури ; [уклад. З. І. Алфьорова]. — Х. : ХДАК, 2004. — 58 с.

 6. Міфологія «манги» й аніме у фільмах про віртуальну реальність / З. І. Алфьорова // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2004. — Вип. 15. — С. 21–29. — Бібліогр.: 15 назв.

 7. Моделі екранної освіти: Схід–Захід / З. І. Алфьорова // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 127–129.

 8. Нові кадри для «середньовічних» українських масових медій / Зоя Алфьорова // Екранна освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку : зб. наук. пр. / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. — К., 2004. — C. 22–25.

 9. «Образ світу» у фільмах про віртуальну реальність / Зоя Алфьорова // Мистецтвознав. України : зб. наук. пр. / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. АМУ. — К., 2004. — Вип. 4. — С. 214–222. — Бібліогр.: 18 назв.

 10. Цінності традиційної культури в екранних творах молодих українських митців / З. І. Алфьорова // Міжнародна науково-практична конференція «Традиційна народна культура: збереження самобутності в умовах глобалізації», 18–20 вересня 2004 р. : зб. матеріалів / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. центр нар. творчості. — Х., 2004. — С. 3–8.

2005

 1. Ален Флешер: місце автора медійного проекту у просторі сучасної культури / Алфьорова З. І. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архітектура : [зб. наук. пр.]. — Х., 2005. — № 10. — С. 3–7. — Бібліогр.: 10 назв.

 2. Вдохните запах былых времен... / Зоя Алферова // Anіma Rerum = Душа Вещей. — 2005. — № 1. — С. 20–21.

 3. Вплив «манги» і аніме на фільми про віртуальну реальність (міфологія, естетика) / Алфьорова З. І. // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 190-річчю з дня народження видатного українського поета, художника, громадсько-політичного діяча, основоположника сучасної української літературної мови Тараса Григоровича Шевченка / М-во освіти і науки України, Ін-т сходознавства і міжнар. відносин «Харк. колегіум». — Х., 2005. — С. 13–16.

 4. Герой та його оточення у фільмах про віртуальну реальність / З. І. Алфьорова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — Вип. 15 : Мистецтвознавство. Філософія. — С. 152–160. — Бібліогр.: 19 назв.

 5. Кампуси: ласкаво просимо до економіки уявного (перші кроки віртуалізації художньо-мистецької освіти) / З. І. Алфьорова // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — С. 14–16.

 6. «Моя родина там, где театр» : [о творчестве А. Жолдака] / Андрей Корнев, Светлана Рыбалко, Зоя Алферова, Андрей Петров-Черенков // Anіma Rerum = Душа Вещей. — 2005. — № 1. — С. 65.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство культури україни харківська державна академія культури бібліотека віват

  Документ
  ... підрозділу належить і бібліографічнийпокажчик «Друковані праці викладачів і співробітників Харківської державної академії культури», серія бібліографічних покажчиків «Видатні педагоги Харківської державної академії культури»та ін., які високо оц ...
 2. Міністерство культури і туризму України Харківська державна академія культури Бібліотека наталя миколаївна кушнаренко Біобібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) Харків хдак 2010

  Документ
  ... , В. К. Удалової, І. М. Фоменка]. — Х. : ХДАК, 2000. — С. 173–180. Друковані праці викладачів таспівробітників Харківської державної академії культури (19992003). [У 2 ч.]. Ч. 1 : бібліогр. покажч. / Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: С. В. Євсе ...
 3. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць

  Документ
  ... співробітником ... бліотечно-бібліографічних установ і до Державно ... викладач (Бердянський державний педагогічний університет) Зміст та ... Шилова]. – Х. : Харк. держ. акад. культури, 2003. – 30 с. 6. ... праць БДПУ (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2004 ...
 4. М іністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць (2)

  Документ
  ... співробітником ... бліотечно-бібліографічних установ і до Державно ... викладач (Бердянський державний педагогічний університет) Зміст та ... Шилова]. – Х. : Харк. держ. акад. культури, 2003. – 30 с. 6. ... праць БДПУ (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2004 ...
 5. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  ... ографічний ... викладачів та усвідомлення ними мети та завдань по ... продовження ... чні умови впровадження робочих зошитів з друкованою ... 2004-2008рр ... праць. – Випуск 5. – Харків : УИПА, 2003 ... культури спеціаліста (педагога, інженера, співробітникадержавної служби та ...

Другие похожие документы..