Главная > Документ


Основні проблемні питання:

 • організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо на стадії переходу від реєстрації до початку діяльності;

 • недоступність кредитних ресурсів як для започаткування, так і для ведення бізнесу чи його відновлення, недостатні зв’язки міжнародними фінансовими організаціями по залученню інвестицій і грантів;

 • неоднозначність та суперечливість чинної нормативно-правової бази;

 • несприятлива податкова політика, непомірний тягар оподаткування (особливо в питаннях начислення на заробітну плату, що призводить до значної тінізації в малому бізнесі.);

 • громіздка система бухгалтерського обліку та звітності;

 • однією з найвагоміших перепон на шляху розвитку бізнесу є відсутність фінансових ресурсів;

 • слабкість інфраструктури малого підприємництва;

 • -недостатність професійних знань та досвіду тих, хто займається підприємництвом;

 • низький інноваційний потенціал малого та середнього підприємництва.

  1. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери

У механізмі розвитку передових країн інновації становлять майже 60 відсотків, а питома вага інноваційних підприємств в промисловому комплексі таких країн сягає до 70 відсотків. За останні роки цей показник по Україні складав від 12 до 15 відсотків, у м. Полтава від 11 до 15 відсотків.

На останню звітну дату інноваційною діяльністю в промисловому комплексі м.Полтава займалися 17 підприємств, або 14,3% загальної кількості обстежених, тому числі:

 • ГПУ«Полтавагазвидобування»;

 • ВАТ «Полтавхіммаш»;

 • ВАТ «Елемент шість»;

 • ВАТ«Полтавський автоагрегатний завод»;

 • ПАТ «Полтавський олійноекстракційний завод Кернел Груп»;

 • ТОВ «АСМІ»;

 • ПАТ «Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій «Колан»;

 • ЗАТ «Полтавриба»;

 • ВАТ «Електромотор»;

 • ПП «Елсис»;

 • ВАТ «Полтавський машинобудівний завод»;

 • ТОВ «СІМО»;

 • ТОВ «Ді-Стар»;

 • ТОВ «Завод ГРЛ»;

 • СТ «ФІТ»;

 • ПАТ «Полтавський алмазний інструмент»;

 • ТОВ «Полтаваіндустрія».

У результаті інноваційної діяльності підприємствами впроваджено 12 нових технологічних процесів, 41 найменування інноваційних видів продукції, з неї види машин, устаткування, приладів, апаратів тощо 9.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції становить 23,4 млн.грн., або 0,3% від загального обсягу реалізованої промислової продукції.

Аналіз діяльності інноваційно-активних підприємств, свідчить, що три чверті з них зберегли і розширили ринки збуту, збільшили асортимент продукції, половина - знизили забруднення навколишнього середовища та поліпшили умови праці.

Головна причина недостатньої інноваційної активності більшості підприємств - нестача коштів, значна кількість ризиків, недостатні стимули та гарантії з боку Держави.

При цьому впровадження інновацій на 97,0% профінансовано за рахунок власних коштів підприємств і лише 3% - за рахунок кредитних ресурсів.

Джерелами власних ресурсів фінансування впровадження інновацій на підприємствах, в основному, є амортизаційні відрахування і прибуток самих підприємств.

Сприяє пожвавленню інноваційної роботи в місті діяльність Полтавського державного центру науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ). Діяльність Полтавського ЦНТЕІ спрямована на забезпечення науково–технічною та економічною інформацією підприємств та організацій будь-якої відомчої підпорядкованості та форм власності, науковців.

У Полтаві свою діяльність здійснюють науково-дослідницькі установи та вищі учбові заклади різної акредитації та різних форм власності. На останню звітну дату внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт по м.Полтава склали 24,9 млн.грн., з них за рахунок держбюджету – 12,2 млн.грн. Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт 25,6 млн.грн., у тому числі: фундаментальні дослідження – 7,0 млн.грн.; прикладні дослідження – 1,3 млн.грн.; науково-технічні розробки – 10,1 млн.грн.; науково-технічні послуги – 2,7 млн.грн.

Інноваційна діяльність суб’єктів господарювання міста Полтави повинна стати одним із стратегічних напрямків розвитку економіки, громади, яка визначається Законами України « Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», рішенням міськвиконкому про створення міської науково-технічної, інноваційно-інвестиційної ради.

Основні цілі на 2011 рік:

 • розгортання роботи щодо створення інноваційної інфраструктури- запоруки прогресу та розвитку суспільства;

 • співпраця міської науково-технічної, інноваційно-інвестиційної ради з суб’єктами господарювання та науковими установами усіх форм власності міста;

 • сприяння суб’єктам господарювання у розвитку інноваційної діяльності, впровадження новітніх технологій, систем управлінням якістю, спрямованих на зростання конкурентноспроможності економіки та всіх інших сфер життєдіяльності територіальної громади міста.

Основні завдання і заходи на 2011 рік:

 • співпраця та підтримка всіх суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з застосуванням та розвитком інновацій в м.Полтава – структурні підрозділи міськвиконкому, суб’єкти господарювання;

 • стимулювання запровадження в життя інновацій щодо енергозбереження, особливо в комунальній та бюджетній сферах міста - структурні підрозділи міськвиконкому, суб’єкти господарювання;

 • співпраця з Полтавським центром економічної, науково-технічної інформації (ПЦЕНТІ) щодо оновлення та розширення бази даних наукових розробок, особливо готових до впровадження - структурні підрозділи міськвиконкому, суб’єкти господарювання, ПЦЕНТІ.

Основні проблеми та шляхи їх вирішення:

 • необхідність поновлення та застосування ефективного інноваційного законодавства, направленого на реальні позитивні зрушення впровадження інновацій у всіх сферах життєдіяльності людини. Для цього необхідне належне фінансування науки, зацікавленість та спрямованість всіх суб’єктів господарювання, Держави в інноваційному її розвитку;

 • запровадження ефективної співпраці трьох складових інноваційної діяльності – науки, освіти та наукоємного виробництва;

 • активізація дій Держави, суб’єктів господарювання на її індустріалізацію поряд з гармонійним розвитком інших галузей та сфер діяльності суспільства.

Ресурсне забезпечення: за рахунок власних коштів суб’єктів, зовнішні інвестиції, кредитування, бюджетні кошти.

  1. Залучення інвестицій

У сучасному світі зовнішні інвестиції набувають надзвичайної ваги. Вони не лише забезпечують приплив необхідних фінансових ресурсів до місцевих економік, але й приносять з собою нові навички менеджменту, інновації та технології, нові ринки, нові можливості для бізнесу місцевих малих і середніх підприємств. У той же час ця сфера характеризується високим рівнем конкуренції між країнами, регіонами, містами, які пропонують усі можливі пільги для приваблення інвесторів, причому гроші, вкладені в цю конкурентну боротьбу можуть окупитися не раніше ніж через п’ять – десять років.

Спроможність будь-якого міста залучати зовнішні інвестиції визначається багатьма чинниками, серед яких стан технічної інфраструктури, доступність будівель і добре підготовлених ділянок для нової забудови, наявність кваліфікованої робочої сили, бізнес-клімат у місті та його імідж, обсяг та якість послуг, що надаються містом. Безпосередній вплив на здатність влити новий капітал в місцеву економіку має також те, наскільки успішною є поточна стратегія маркетингу та промоції, підтримка якій повинна надаватися на національному рівні.

За останні рік обсяг інвестицій в основний капітал знизився. Внаслідок світової фінансово-економічної кризи, в місті, як і вцілому в державі, спостерігається стагнація будівельної галузі. Банки скоротили інвестування в будівельну сферу, значно зменшилась видача іпотечних кредитів, суттєво збільшилися ставки кредитних ресурсів, спостерігається тенденція виведення іноземними інвесторами своїх грошей з країни. Зростає вартість енергоносіїв та транспортних послуг що спричинило підвищення вартості будівельних матеріалів і будівництва вцілому.

Виконавчий комітет Полтавської міської ради розглядає пропозиції всіх зацікавлених сторін всіх зацікавлених сторін в місті щодо розвитку інвестиційної діяльності в тому числі і міжнародного інвестиційного співробітництва, проводить іміджеві заходи з залученням суб’єктів міжнародної діяльності, дипломатичних представництв, іноземних інвесторів, за результатами укладаються інвестиційні угоди згідно з положеннями чинного законодавства.

Спільно з бізнес-асоціаціями запроваджується система моніторингу ресурсів, рішенням виконавчого комітету полтавської міської ради від 14.07.2010 №225 створено міську науково-технічну інвестиційно-інноваціну раду.

На офіційному веб-сайті міста розміщені інформаційні і промоційні матеріали для забезпечення інвесторів відповідною інформацією та позиціонування Полтави як вигідного місця для ведення бізнесу та інвестування.

Поліпшення комунальної інфраструктури розглядалось як істотно важливий фактор для залучення нових інвестицій у бізнес і створення нових видів бізнесу. Підприємці напевне віддають перевагу тим містам, де стан інфраструктури є добрим або кращим, ніж у їх місцезнаходженні.

Доступність будівель, виробничих та офісних приміщень є надзвичайно важливою для підтримки малих і середніх підприємств, і вимагає іншого підходу, ніж підготовка великих промислових майданчиків для зовнішніх інвесторів.

Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які створюють нові робочі місця, є існування переліку земельних ділянок – не надто дорогих та обладнаних інфраструктурою (з доступними тарифами на енергопостачання). Полтава з її розвинутими промисловими зонами та вільними ділянками під забудову має певний потенціал для підготовки привабливої пропозиції ділянок та/або будівель для інвесторів.

Перелік земельних ділянок, що знаходяться в розпорядженні міської ради, право оренди яких підлягає продажу на земельних аукціонах, затверджений та доповнений відповідними рішеннями міської ради.

Для забезпечення виконання показників Програми економічного і соціального розвитку міста на 2011 рік необхідно залучити 2337,0 млн.грн. інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення), більшою часткою в яких залишаються інвестиції у капітальне будівництво.

Станом на 01.10.10 обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку м. Полтави, по наростаючому підсумку – 60,6 млн. дол. США, темп зростання до обсягів на початок року – 109,0%, Приріст обсягів прямих іноземних інвестицій за період з початку року – 5,8 млн. дол. США.

Інвестиції належать партнерам з 33 країн світу.

Найбільші обсяги внесено в економіку міста Полтави інвесторами:

 • Айзербаджану – 6,7 млн. дол. США (11,1% до сукупного обсягу);

 • Російської Федерації – 12,5 млн. дол. США (21,8% до сукупного обсягу);

 • Кіпру – 12,1 млн. дол. США (20,1% до сукупного обсягу);

 • Сполучених Штатів Америки – 7,2 млн. дол. США (11,8% до сукупного обсягу).

Найбільш інвестиційно привабливою в м.Полтава залишається промисловість, де іноземні капіталовкладення становлять 28,8 млн. дол. США (47,6% ) до загального обсягу інвестицій.

Питома вага прямих зовнішніх інвестицій за напрямками економічної діяльності станом на 01.10.10 р.

У наступному році робота промислового комплексу буде тісно пов’язана із активізацією інвестиційної діяльності. Інвестиції будуть направлені на впровадження енерго- та ресурсозберігаючого обладнання та технологій, технічного та технологічного переоснащення діючих потужностей, будівництва нових.

Основне завданняна 2011 рік – здійснення подальшого розвитку сприятливого середовища сформованого місцевими органами влади для забезпечення умов ефективної взаємодії бізнесу та інвесторів, які матимуть можливість не тільки входження в компанії, а й вихід по закінченню інвестування;

Основні проблеми:

 • відтік кваліфікованих кадрів;

 • невідповідність професійного рівня трудових ресурсів потребам економіки;

 • зношеність основних фондів підприємств;

 • висока матеріало- та енергомісткість продукції;

 • низька інноваційна діяльність підприємств;

 • недостатнє використання рекреаційних ресурсів;

 • житлово-комунальний сектор з високим ступенем енергоспоживання;

 • недостатній розвиток інфраструктури бізнесу;

 • мала кількість інноваційних структур;

 • забезпечення фінансування розроблення, коригування, експертизи містобудівної документації.

Шляхи вирішення:

 • сприяти покращанню інвестиційного клімату через економічне співробітництво;

 • сприяти забезпеченню зайнятості населення через співробітництво з підприємствам та компаніям, що демонструють спроможність до швидкого зростання;

 • збільшувати обсяги інвестицій в основний капітал через реалізацію завдань за соціальними програмами: „Житло-військовим”, „Житло-молодим";;

 • вдосконалювати подальший розвиток зовнішніх економічних зв’язків та експортного потенціалу підприємств та організацій міста, підвищувати їх інвестиційну привабливість;

 • здійснювати залучення довгострокових інвестицій для забезпечення економічної стабільності майбутнього;

 • розвивати подальше удосконалення роботи зі зверненнями інвесторів;

 • продовження виконання робіт з коригування генерального плану м. Полтава в частині зміни меж міських територій, проведення погодження, експертизи та затвердження;

 • забезпечення фінансування, організація розроблення схеми розміщення автостоянок по мікрорайонах міста;

 • організація розроблення містобудівної документації для кварталів (мікрорайонів), що включені до пілотних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на виконання Урядової програми «Територія якісного життя».

Ресурсне забезпечення:

  • збільшення інвестицій в основний капітал передбачено здійснити за рахунок власних коштів вітчизняних підприємств та організацій, бюджетного фінансування, залучення іноземних коштів, розвитку іпотечного кредитування будівництва житла в місті, коштів населення, тощо;

  • фінансування розроблення, коригування, експертизи містобудівної документації здійснюється в передбачених межах з міського та державного бюджету.

ІV. Модернізація інфраструктури та базових секторів економіки

4. Промислова політика

Державним реєстром суб’єктів господарювання міста Полтава налічується понад 12000 підприємств, в тому числі більше 1000 промислових підприємств. Річні обсяги реалізації продукції лише 120 промислових підприємств міста у 2010 році, по яким здійснюється моніторинг, очікуються у розмірі понад 9,0 млрд.грн., при цьому прибутки промислових підприємств -більше 1,0 млрд.грн. В економіці міста задіяно майже 122,0 тис. чол., в промисловості більше четвертої частини від них.

Промисловий комплекс міста складається із підприємств, які справляють свою діяльність у 11 напрямках економічної діяльності, три з них залишаються пріоритетними, а саме:

 • добувна промисловість - питома вага в загальноміських обсягах реалізації продукції – 40,6% (три підприємства) ;

 • виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів –8,3% (25 підприємств);

 • машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування - 12,6% (27 підприємств);

Обсяг реалізації продукції промислових підприємств Полтави становить майже п’яту частину від реалізації по Полтавському регіону.

Питома вага надходжень податків та зборів від промислових підприємств міста до бюджетів усіх рівнів сягає до 60%.

Розвиток промислового комплексу міста, економічно-фінансові результати його діяльності органічно пов'язані із задоволенням соціальних, гуманітарних потреб населення міста, розвитком міської інфраструктури.

Промислова політика в місті спрямована на розвиток промислового виробництва в основному у харчовій та переробній промисловості з врахуванням аграрно-промислового статусу Полтавського регіону, хоча як видно з наведених величин питомих ваг реалізації продукції провідне місце займають підприємства сировинної, добувної галузі промисловості та машинобудування. Це пояснюється не врахуванням в обсягах реалізації продукції харчових та переробних підприємств обсягів переробки продукції давальницької сировини.

Розвиток промисловості у 2011 році буде здійснюватись за рахунок реконструкції та модернізації потужностей підприємств, освоєння територій промислових вузлів та вільних земель на окраїнах міста згідно з реалізацією Генерального плану Полтави. Основні показники динаміки випуску промислової продукції по галузям викладені у таблиці «Промисловість».

  1. Розвиток нафтогазовидобувного комплексу

До підприємств цього напрямку економічної діяльності входять три підприємства міста Полтава – ГПУ «Полтавагазвидобування», НГВУ «Полтаванафтогаз», СП «Газонафтова компанія». За вище вказаними показниками роботи підприємств можна відзначити значимість їх діяльності для економічно-соціального розвитку міста.

ГПУ «Полтавагазвидобування» - одне із найпотужніших підприємств нафтогазодобувної промисловості, якому доручено розробку родовищ вуглеводнів. Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» входить до складу дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України».

Щорічно підприємство видобуває близько п'яти мільярдів кубометрів газу, близько 400 тисяч тонн газового конденсату, понад 120 тисяч тонн нафти, виробляє 46 тисяч тонн скрапленого газу. Це вагомий внесок до паливно-енергетичного балансу країни та забезпечення її енергетичної безпеки. Переважна більшість родовищ, які нині експлуатуються на пізній та завершальній стадіях розробки. Тому колектив управління наполегливо працює над стабілізацією видобутку, зокрема за рахунок впровадження інженерно-технічних заходів, нової техніки та технологій. Незначне падіння видобутку конденсату перекривається нарощенням видобутку нафти, у першу чергу за рахунок освоєння покладів нафти Яблунівського родовища.

Підприємство щороку витрачає більше мільярда гривень на розвідувальне та експлуатаційне буріння, капітальне будівництво. Постійно впроваджується енергозберігаючі технології та модернізується існуючий парк технологічного обладнання. Зокрема, за останні роки на об'єктах управління було впроваджено шість турбодетандерних агрегатів, що дозволило без використання енергоносіїв більш якісно виконувати підготовку газу перед його подачею в магістральні газопроводи та збільшити видобуток газового конденсату. Крім того, на ГС ";Солоха"; впроваджено турбогенератор, завдяки цьому на 25–30 тонн на добу збільшено виробництво широкої фракції легких вуглеводнів на установці низькотемпературної абсорбції. Крім того, стало можливим утилізувати енергію природного газу, яка виділяється при його розширенні, шляхом перетворення її в електричну за допомогою електрогенератора. Щодоби на цій установці виробляється 13000–14000 кВт.год.енергії.

До кінця 2010 року планується ввести в експлуатацію малогабаритні блочні компресорні установки на Опішнянському, Куличихинському та Комишнянському родовищах. Це дозволить щорічно збільшувати видобуток газу на 60–65 мільйонів кубометрів та газового конденсату –  на 2500–3000 тонн, а також збільшити коефіцієнти кінцевого вилучення газу й конденсату. Протягом 2011–2012 років планується провести аналогічні реконструкції на Розпашнівському, Абазівському, Східно-Полтавському, Машівському та Чутівському.родовищах.

Щоб розширити площу розробки Яблунівського родовища та відповідно збільшити видобуток газу й газового конденсату, намивається штучна площадка в заплаві річки Сули, а в 2011–2012 роках планується розпочати намив такої ж площадки в заплаві Коломака на Чутівському родовищі. Проведення цих робіт дозволить пробурити по чотири додаткові свердловини на кожному родовищі та щорічно збільшувати видобуток газу на 180–200 мільйонів кубометрів та газового конденсату – на 14000–15000 тонн.

Проблемним питанням є відведення земель під виробничі об'єкти підприємства. Цей процес складний і занадто тривалий. Іншою проблемою є проведенням екологічних експертиз, через які гальмується затвердження проектно-кошторисної документації, а значить – своєчасне введення об'єктів.

У рік підприємство сплачує близько мільярда гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Це на рівні обсягу річних інвестицій.
Серед внутрішніх проблем – кадрова. Компанія працює в умовах консолідації сплати податку на прибуток та податку на додану вартість. Тобто філії одна одній надають послуги без нарахування ПДВ, у їх вартість не закладається прибуток. Якщо змінити структуру, то підприємства, котрі здійснюють буріння, будівництво, видобуток, будуть змушені закладати у вартість своїх робіт рівень прибутку та сплачувати податок на додану вартість, що неминуче викличе збільшення собівартості природного газу.

На соціально-економічний розвиток регіонів, де ";Укргазвидобування"; здійснює виробничу діяльність, направляються значні кошти. Наприклад, торік Полтавській області надано допомогу на розвиток соціальної сфери у сумі близько п'яти мільйонів гривень. У 2010 році прогнозований обсяг фінансування – понад шість мільйонів гривень.

Щодо соціального захисту працівників підприємства, то 3220 його робітників користуються вагомим соціальним пакетом, що передбачено колективним договором. Працівники своєчасно й у повному обсязі отримують заробітну плату, мають можливість отримати путівки в санаторії, на бази відпочинку. Безпосередньо на виробничих об'єктах діє мережа їдалень та магазинів відділення громадського харчування та торговельного обслуговування. Значна частина продуктів для їдалень та магазинів виробляється в підсобному сільгосппідприємстві ";Світанок";.

НГВУ «Полтаванафтогаз» - сьогодні нафтогазовидобувне управління ";Полтаванафтогаз"; є одним із провідних виробництв своєї галузі в Україні. Район робіт підприємства охоплює територію Полтавської області та прилеглих районів Дніпропетровської і Сумської областей. Загальна площа гірничих відводів складає 231.5 км.кв. Видобуток нафти та газу здійснюється на 23 родовищах, 8 із яких знаходяться у дослідно-промисловій експлуатації. Експлуатаційний фонд свердловин складає 326 одиниць. Організаційно нафтогазовидобувне управління ";Полтаванафтогаз"; відноситься до складу акціонерного товариства ";Укрнафта";. Нафтогазовидобувне управління ";Полтаванафтогаз"; розташоване у межах найбільш розвинутої у господарському відношенні частини України - Донецько-Придніпровському економічному районі. Для нього характерні відлагоджені виробничі зв'язки між галузями та окремими підприємствами регіону, добре розвинута інфраструктура, наявність висококваліфікованих робочих кадрів.

Ще одним сприятливим фактором розвитку нафтогазового господарства є наявність у районі відповідної виробничої та збутової інфраструктури: розгалуженої трубопровідної мережі, у тому числі магістральної, переробних підприємств, розташованих до того ж поруч із промислами, - Качанівського газопереробного і Кременчуцького нафтопереробного заводів та інші. Нарешті, увесь район являє собою надто ємний ринок збуту продукції. Сприятливими також є і природні умови.

Відповідно до нафтогазогеологічного районування територія району робіт підприємства входить до складу Глинсько-Солохівського нафто-газоносного та Руденківсько-Пролетарського газонафтоносного районів Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області. Глінсько-Солохівський район. Він має найбільшу площу перспективних земель (12 тис.км2). Тут на сьогодні відкрито 28 родовищ нафти та газу.

Підприємство продовжить роботи з добичі вуглеводнів Андріяшівському (Сумська обл.), Глинсько – Розбишенському, Рудівсько – Червонозаводському родовищах (Гадячський, Лохвицький р/ни Полтавської обл.), а також геологорозвідувальні роботи на Рудівсько – Червонозаводському родовищі.

Сьогодні частка «Полтаванафтогазу» в добичі вуглеводнів в Україні складає 9,0%.

СП «Газонафтова компанія»є успішним українсько-британським інвестиційним проектом у нафтогазовій галузі України. СП ПГНК є лідером серед недержавних нафтогазовидобувних компаній, дотримуючись у своїй діяльності міжнародних етичних стандартів. В розвиток діяльності компанії в Україні інвестовано понад 200 млн.дол.США.

Цілі Компанії: динамічний розвиток, одержання стабільного та високого прибутку, впровадження і вдосконалення сучасних технологій у нафтогазовидобувній галузі, захист довкілля.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академі я муніципального управління до 15-р i чч я академ її муніципального управління науковий вісник

  Документ
  ... для скликання секретарем-координатором позачергового засі ... економічного і соціальногорозвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради ... сті Одеса рішенням Одеської міської ради затверджено “Концепцію розвитку участі молод ...
 2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0

  Документ
  ... і та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тернополя», затвердженого рішеннясьомої сесії Тернопільської міської радишостогоскликання ...
 3. Укази президента україни зміст

  Документ
  ... сесії відповідних комісії, комітету Ради ... ії до нього від 31 січня 1981 ... шення найгостріших проблем розвитку окремих регіонів: Програмусоціально-економічногорозвитку ... соціально-економічне становище України, у тому числі стан підготовки допозачергових ...
 4. Право xxi століття становлення та перспективи розвитку

  Документ
  ... сестри; до п'ятої – всі інші родичі; дошостої – дружина спадкодавця; досьомої – ... УСРР відбулося на ІІІ сесії ВУЦВК VІІІ скликання 12 жовтня 1924 р. ... міськоюрадою за поданням міського голови і є складовою частиною плану соціально-економічногорозвитку ...
 5. Україна хмельницька обласна рада рішення

  Документ
  ... соціальне - економ ... чного забезпечення та врегулювання відносин власності Головного управління агропромислового розвитку ... шеннямшостої позачергової сесії обласної ради ... шеннямсьомої сесії обласної ради від 31.01.2007 року №16-7/2007 "Про внесення змін до ...

Другие похожие документы..