textarchive.ru

Главная > Документ


Станом на 31.12.2008 р. у заставу надана будівля (м. Київ, вул.Червоноармійська, 39-А, 39-Г, 39-Д), балансовою вартістю - 154 689 тис. грн. згідно іпотечного договору від 31.10.2008 р.

Примітка 40. Облік хеджування

У 2008 р. та 2007 р. банк не здійснював операцій хеджування

Примітка 41.Справедлива вартість фінансових інструментів

Розрахункову справедливу вартість фінансових активів і зобов’язань банк визначає з використанням ринкової інформації (за ії наявності) та відповідних методик оцінки.

Фінансові активи, що відображені за справедливою вартістю.

Цінні папери у торговому портфелі банку та у портфелі банку на продаж обліковуються за справедливою вартістю. Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю. Методика визначення справедливої вартості для кожної категорії цінних паперів, що знаходяться в портфелі Банку визначається нормативно–правовими актами Національного банку України, МСФЗ та внутрішніми документами ВАТ АБ «Укргазбанк».

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких надалі неможливо достовірно оцінити, обліковуються за собівартістю у портфелі банку на продаж.

Таблиця 41.1. Балансова та розрахункова справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, які не відображаються в балансі банку за справедливою вартістю

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

2008 рік 

2007 рік 

балансова вартість 

справедлива вартість 

балансова вартість 

справедлива вартість 

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 702 061

1 702 061

784 971

784 971

2

Кошти в інших банках

2 236 886

2 236 886

3 512 681

3 512 681

3

Кредити та заборгованість клієнтів

8 956 339

8 956 339

4 693 393

4 693 393

4

Інші фінансові активи

139 913

139 913

67 051

67 051

5

Усього фінансових активів, які не відображаються в балансі банку за справедливою вартістю

13 035 199

13 035 199

9 058 096

9 058 096

ЗОБОВЯЗАННЯ

6

Кошти банків

4 619 648

4 619 648

3 206 936

3 206 936

7

Кошти клієнтів

8 018 978

8 018 978

5 231 297

5 231 297

8

Боргові цінні папери, емітовані банком

262 941

264 338

426 295

426 267

 9

Інші залучені кошти  

182 097  

182 097  

367 550  

367 550  

10

Інші фінансові зобов’язання

73 664

73 664

11 526

11 526

11

Субординований борг

50 508

50 508

50 510

50 510

12

Усього фінансових зобовязань, які не відображаються в балансі банку за справедливою вартістю

13 207 836

13 209 233

9 294 114

9 294 086

Розкриття очікуваної справедливої вартості фінансових інструментів подається відповідно до вимог МСФЗ 7 „Фінансові інструменти: розкриття інформації” та МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка”. Справедлива вартість визначається як вартість, за якою фінансовий інструмент може бути придбаний під час здійснення операції між добре поінформованими, незалежними сторонами, які мають намір провести таку операцію, крім випадків примусового або ліквідаційного продажу. Оцінки, представлені у цій фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які Банк зміг би отримати при фактичній реалізації тих чи інших фінансових інструментів.

Справедлива вартість облігацій, випущених на внутрішньому ринку, визначена за даними котирування ПФТС

Справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів, коштів в інших банках, кредитів та заборгованості клієнтів, інших фінансових активів, коштів банків, коштів клієнтів, ощадних (депозитних) сертифікатів, інших залученіх коштів, інших фінансових зобовязань та субординованого боргу приблізно дорівнює балансовій вартості

Справедливу вартстість окремих інвестицій в інструменти власного капіталу у портфелі банку на продаж (примітка 9), які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку, неможливо оцінити достовірно.

Примітка 42. Операції з пов'язаними особами

Таблиця 42.1. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2008 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи 

Торгові цінні папери 

0

0

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

0

0

Кошти в інших банках 

0

0

0

0

Кредити та заборгованість клієнтів 

0

56 690

0

12 641

Резерв під заборгованість за кредитами 

0

(2 418)

0

(714)

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

0

0

0

3 102

Цінні папери в портфелі банку до погашення 

0

0

0

0

Інвестиції в асоційовані компанії 

0

0

0

0

Інші активи 

0

0

0

531

10 

Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття 

0

0

0

0

11 

Кошти банків 

0

0

0

0

12 

Кошти клієнтів 

45

25 423

0

18 315

13 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

0

0

0

0

14 

Інші залучені кошти 

0

0

0

0

15 

Резерви за зобов'язаннями 

0

94

0

14

16 

Інші зобов'язання 

0

0

0

812

17 

Субординований борг 

0

0

0

0

18 

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 

0

0

0

0


Таблиця 42.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи 

Процентні доходи 

0

3 881

0

1 472

Процентні витрати 

0

(1 494)

0

(2 070)

Резерви під заборгованість за кредитами 

0

(2 951)

0

454

Дивіденди 

0

0

0

0

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

0

0

0

0

Результат від переоцінки інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

0

0

Результат від торгівлі іноземною валютою 

0

0

0

0

Результат від переоцінки іноземної валюти 

0

16 580

0

1 970

Комісійні доходи 

0

0

0

19

10 

Комісійні витрати 

0

0

0

0

11 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову 

0

0

0

0

12 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову 

0

0

0

0

13 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

0

0

0

0

14 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

0

0

0

0

15 

Резерви за зобов'язаннями 

0

(32)

0

(70)

16 

Інші операційні доходи 

0

0

0

133

17 

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 

0

0

0

0

18 

Адміністративні та інші операційні витрати 

0

(11)

0

(11 744)

19 

Частка прибутку асоційованих компаній 

0

0

0

0


Таблиця 42.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня 2008 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи 

Гарантії надані 

0

4 697

0

30

Гарантії отримані 

0

10 319

0

10 685

Імпортні акредитиви 

0

0

0

0

Експортні акредитиви 

0

0

0

0

Інші зобов'язання 

0

0

0

0

Інші потенційні зобов'язання 

0

499

0

4 782


Таблиця 42.4. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 2008 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи 

Сума кредитів, що надані пов'язаним особам протягом року 

0

64 922

0

15 577

Сума кредитів, що погашені пов'язаними особами протягом року 

0

(14 316)

0

(10 111)

Таблиця 42.5. Залишки за операціями з пов'язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи 

Торгові цінні папери 

0

0

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0

0

0

Кошти в інших банках 

0

0

0

0

Кредити та заборгованість клієнтів 

0

15 208

0

7 450

Резерв під заборгованість за кредитами 

0

(338)

0

(139)

Цінні папери в портфелі банку на продаж 

0

0

0

3 102

Цінні папери в портфелі банку до погашення 

0

0

0

0

Інвестиції в асоційовані компанії 

0

0

0

0

Інші активи 

0

0

0

561

10 

Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття 

0

0

0

0

11 

Кошти банків 

0

0

0

9 000

12 

Кошти клієнтів 

0

9 698

0

24 621

13 

Боргові цінні папери, емітовані банком 

0

0

0

2

14 

Інші залучені кошти 

0

0

0

0

15 

Резерви за зобов'язаннями 

0

54

0

137

16 

Інші зобов'язання 

0

0

0

313

17 

Субординований борг 

0

0

0

0

18 

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) 

0

0

0

0


Таблиця 42.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2007 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи 

Процентні доходи 

0  

1 085  

0  

1 367  

Процентні витрати 

0  

(1 029)  

0  

(2 214)  

Резерви під заборгованість за кредитами 

0  

209  

0  

220  

Дивіденди 

0  

0  

0  

0  

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

0  

0  

0  

0  

Результат від переоцінки інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0  

0  

0  

0  

Результат від торгівлі іноземною валютою 

0  

0  

0  

0  

Результат від переоцінки іноземної валюти 

0  

(13)  

0  

757  

Комісійні доходи 

0  

0  

0  

9  

10 

Комісійні витрати 

0  

0  

0  

0  

11 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову 

0  

0  

0  

0  

12 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову 

0  

0  

0  

0  

13 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

0  

0  

0  

0  

14 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

0  

0  

0  

0  

15 

Резерви за зобов'язаннями 

0  

(54)  

0  

(116)  

16 

Інші операційні доходи 

0  

0  

0  

66  

17 

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості 

0  

0  

0  

0  

18 

Адміністративні та інші операційні витрати 

0  

(10)  

0  

(6 695)  

19 

Частка прибутку асоційованих компаній 

0  

0  

0  

0  


Таблиця 42.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи 

Гарантії надані 

0

2 702

0

418

Гарантії отримані 

0

3 843

0

1 286

Імпортні акредитиви 

0

0

0

0

Експортні акредитиви 

0

0

0

0

Інші зобов'язання 

0

0

0

0

Інші потенційні зобов'язання 

0

2 154

0

8 666

Таблиця 42.8. Кредити, що надані пов'язаним особам та погашені пов'язаними особами протягом 2007 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Найбільші учасники (акціонери) банку 

Провідний управлінський персонал 

Асоційовані компанії 

Інші пов'язані особи 

Сума кредитів, що надані пов'язаним особам протягом року 

0  

12 274  

0  

15 683  

Сума кредитів, що погашені пов'язаними особами протягом року 

0  

8 317  

0  

15 397  

Основними власниками (найбільшими акціонерами) банку є:

 • ТОВ "Фінансово-інвестиційний альянс" яке володіє 231 043 750 акціями банку загальною номінальною вартістю 231 044 тис.грн., що складає 33,0063% статутного капіталу банку;

 • ТОВ "Компанія "Укргазінвест плюс" яке володіє 133 003 655 акціями банку загальною номінальною вартістю 133 004 тис.грн., що складає 19,0005 % статутного капіталу банку

Таблиця 42.9. Виплати провідному управлінському персоналу

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

2008 рік 

2007 рік 

витрати 

нараховане зобов'язання 

витрати 

нараховане зобов'язання 

Поточні виплати працівникам 

5 186

0

3 413

0

Виплати по закінченні трудової діяльності 

702

0

369

0

Інші довгострокові виплати працівникам 

0

0

0

0

Виплати при звільненні 

0

0

0

0

Виплати інструментами власного капіталу банку 

0

0

0

0

Примітка 43. Основні дочірні та асоційовані компанії

Станом на 31.12.2008 р. та 31.12.2007 р. банк не має дочірніх та асоційованих компаній

Примітка 44. Об'єднання компаній

Протягом 2008 р. та 2007 р. банк не здійснював об’єднання компаній.

Примітка 45. Події після дати балансу

27.02.2009 в зв’язку з погіршенням економічної ситуації в Україні рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» понизило рейтинг ВАТ АБ «Укргазбанк» та випуску облігацій серій «А», «В», «D», «Е» з рівня uaA до рівня uaBBB. Керівництво банку очікує, що у довгострокової перспективі ця подія не буде мати суттєвого фінансового впливу.

13.03.2009 позачерговими загальними зборами учасників ВАТ АБ «Укргазбанк» прийнято рішення щодо необхідності звернутись до держави (в особі її уповноважених органів) з пропозицією про участь у капіталізації ВАТ АБ «Укргазбанк» у розмірі 1,5 млрд.грн.

Примітка 46. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту.

Аудиторська фірма – ТОВ «Грант Торнтон Україна», свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №2166 від 26.01.2001 (Рішення Аудиторської палати  від 26.01.2001 №98).

Аудитор, який підписав аудиторський висновок: Константінов Ігор Леонідович – партнер з аудиту (сертифікат  №0000051 від 03.02.2005).

Вид аудиторського висновку – безумовно позитивний.

Примітка 47. Рахунки довірчого управління

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На

01.01.2009р.

На

01.01.2008р.

Зміни після дати останньої річної звітності

(+;-)

Готівкові кошти за операціями довірчого управління

0

0

0

Поточні рахунки банку – управителя з довірчого управління 

0

0

0

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління 

0

0

0

Цінні папери в довірчому управлінні 

11 781

11 781

0

Банківські метали в довірчому управлінні 

0

0

0

Інші активи в довірчому управлінні 

5 251

5 251

0

Витрати за операціями довірчого управління  

0

0

0

Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління 

0

0

0

9

Усього за активними рахунками довірчого управління

17 032

17 032

0

10 

Фонди банківського управління 

0

0

0

11 

Рахунки установників 

17 032

17 032

0

12 

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління 

0

0

0

13

Доходи від операцій довірчого управління 

0

0

0

14

Усього за пасивними рахунками довірчого управління

17 032

17 032

0

Головa Правління В.П. Ляшко

Головний бухгалтер Н.Г. Ільницька

19 березня 2009 року

Вик.:Лещенко Л.В.

Тел. 239-28-36

Довідка.

Щодо проведеної роботи по отриманню в письмовій формі підтверджень залишків особових рахунків за всіма рахунками юридичних осіб за станом на 01.01.2009р. повідомляємо наступне:

За усіма поточними рахунками були вручені або надіслані через підприємства зв‘язку письмові підтвердження залишків за особовими рахунками. Робота по отриманню підтверджень залишків рахунків завершена до 01.02.2009 року. Розбіжностей даних обліку банку з даними обліку клієнтів не встановлено.

Усі працюючі клієнти ВАТ АБ “Укргазбанк” залишки підтвердили, але це складає 48,5 % від загальної кількості відкритих поточних рахунків клієнтів.

Голова Правління В.П. Ляшко

Головний бухгалтер Н.Г. Ільницька

Вик.: Лещенко Л.В.

тел.: 239-28-36

1 Рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 30.12.2008 № 765

2 http://www.bank.gov.ua/Fin_ryn/Pot_tend/index.htm

3 /ukr/press/news/2009/01/20/2090/

4 /ukr/press/news/2009/01/19/2084/

5 http://www.bank.gov.ua/Balance/2008_PB/State_2008_pr.pdf

6 http://www.bank.gov.ua/Balance/2008_PB/State_2008_pr.pdf

7 http://www.bank.gov.ua/Balance/2008_PB/State_2008_pr.pdf

8 http://www.bank.gov.ua/FSI/Table%20A.xls

9 http://www.bank.gov.ua/Macro/pok_2008.htm

10 Монетарный обзор за 3 квартал.2008 год/Департамент монетарной политики Национальный банк Украины. - http://www.bank.gov.ua/Publication/Analytical/Mon_review/2008/3-2008.pdf. - С. 9

11 http://www.bank.gov.ua/Statist/electronic%20bulletin/112008/1-Макроiндикатори.xls#'1.2'!A1

220

фінансова звітність за 2008рікСкачать документ

Похожие документы:

 1. Акціонерний банк “укргазпромбанк”

  Документ
  ... 16003010100118 IINB UAUK АБ “Укргазбанк”, вул. Єреванська, 1, ... автомобільних кранів”; ВАТ „Червоноградський завод металоконструкц ... дкритого акціонерного товариства Акціонернийбанк „Укргазпромбанк” на Публічне акціонерне товариства Акціонернийбанк „ ...
 2. Стаття 1 загальні положення

  Документ
  ... ії АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах філії. Орган ... ічне акціонерне товариство акціонернийбанк «Укргазбанк»; російською мовою: Публичное акционерное общество акционерный банк «Укргазбанк»; англ ...
 3. Дочірнє підприємство " Запорізьке спеціалізоване управління № 1"

  Документ
  ... акціонерне товариство "КИЇВЗОВНІШТРАНС" фірма "КЗТ-Запоріжжя "ВАТ" ... дальністю"КОНСУЛЬТ" Публічне акціонерне товариство Акціонернийбанк "УКРГАЗБАНК" Товариство з обмеженою відпов ... фiлiї дирекцiя первинної мережi ВАТ "Укртелеком" Товариство з обмеженою ...
 4. Інформація про банк 1 загальні положення

  Документ
  ... акціонерне товариство “Полтава-банк” є правонаступником Полтавського акціонерного банку “Полтава-банк”, створеного у вигляді відкритого акціонерного ... ВАТ “БПС-Банк” (Мінськ, Білорусь), ВАТ «Банк ВТБ (Москва, Росія), ВАТ “Альфа-банк ... ПАТ «Укргазбанк» в ...
 5. Квартальна інформація Зміна до Квартальної інформації Вступ Розділ I

  Документ
  ... ндустріалбанк", члена Спостережної Ради ВАТ "Запоріжкокс", члена Ради Громадського ... Ревізійної комісії ПАТ "Акціонернийбанк "Експрес-Банк", код ЄДРПОУ 20053145. На ... "Укргазбанк" 320478 16000111698 мультивалютний рахунок (USD, EUR, XAU, UAH) ПАТ "БАНК ...

Другие похожие документы..