textarchive.ru

Главная > Документ


BED57 Kršjaková, Soňa: Potreba kurikulárnej zmeny v športovo-zdravotných témach vo vzťahu k tvorbe kurikula 1. stupňa ZŠ [elektronický optický disk (CD ROM)]

In: Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 5-9. - ISBN 978-80-223-2295-9

[Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 30.11.2006]

BED58 Kuruc, Martin: Pohľad do vnútra agresívneho správania [CD ROM]

In: Sociálnopedagogické štúdie 2006. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 97-100. - ISBN 80-223-2248-2

[Aktuálne problémy výskumu a vzdelávania sociálnej pedagogiky. Odborný seminár. Bratislava, 19.9.2006]

BED59 Kusá, Mária: Cena Jána Hollého za preklad za rok 2005

Recenzovaný zborník

In: Letná škola prekladu 5 : subštandardizácia prekladu a čitateľská kultúra. - Bratislava : AnaPress, 2007. - S. 99-107. - ISBN 978-80-89137-30-5

[28. letná škola prekladu. Budmerice, 19.-21.9.2006]

BED60 Kusá, Mária: Preklad literárnovedných textov, preklad textov reflektujúcich literatúru-

In: Odborný preklad 2. - Bratislava : AnaPress, 2006. - S. 33-38. - ISBN 80-89137-24-5

[Tvorba a využívanie prekladových, terminologických a výkladových slovníkov. 10. seminár. Budmerice,

BED61 Kvasničková, Adela: Náboženstvo na Slovensku v 90. rokoch

In: Slovensko optikou sociológov. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006. - S. 27-34. - ISBN 80-7164-412-9

BED62 Kyselovičová, Oľga: Inovácia vzdelávania trénerov rekreačného aerobiku

In: Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 72-77. - ISBN 80-89197-62-0

BED63 Laurenčík, Tomáš: Príprava a organizácia súťaží vo volejbale. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007

In: Zapletalová, L. a kol.: Volejbal : Základy techniky, taktiky a výučby. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 126-134. - ISBN 978-80-223-2280-5

BED64 Lehoťanová, Brigita: Práca s literárnym textom ako prostriedok multikultúrnej výchovy na prvom stupni ZŠ

In: Tvorivo-humanistická výchova znevýhodnených a rómskych žiakov. - Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2006. - S. 129-135. - ISBN 80-89192-49-1

BED65 Lemešová, Miroslava: Chat - sociálne vzťahy v novej realite

In: Študentské fórum 8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2006. - S. 50-57. - ISBN 80-969146-5-0

[Študentské fórum 8. Stretnutie študentov. Modra, jún 2005]

BED66 Lemešová, Miroslava: Školský rituál alebo ako silnejšie pripútať študentov k škole ? [elektronický optický disk (CD ROM)]

In: Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 272-277. - ISBN 978-80-223-2295-9

[Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 30.11.2006]

BED67 Lopúchová, Jana: Matra - integrácia verzus segregácia

In: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. - Bratislava : Sapientia, 2007. - S. 300-306. - ISBN 978-80-89229-06-2

[Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 6.12.2005]

BED68 Lopúchová, Jana: Základy pedagogiky zrakovo postihnutých

In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 73-91. - ISBN 978-80-89113-30-9

BED69 Lubelcová, Gabriela: Trendy v kriminalite : (kriminalita na Slovensku)

In: Slovensko optikou sociológov. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006. - S. 64-69. - ISBN 80-7164-412-9

BED70 Lukšík, Ivan: Nekonformita a rebelstvo mladých ľudí

In: Tvorivo-humanistická výchova znevýhodnených a rómskych žiakov. - Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2006. - S. 116-128. - ISBN 80-89192-49-1

BED71 Lukšík, Ivan: Sexuálna výchova v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu

In: Metodická príručka pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu. - Bratislava : OKAT PLUS, s.r.o., 2007. - S. 9-14. - ISBN 978-80-88720-10-2

BED72 Lysý, Jozef: Globalizácia ako dimenzia modernity v perpektíve globálneho a rozvojového vzdelávania

In: Globálne rozvojové vzdelávanie. - Bratislava : Album, 2007. - S. 10-20. - ISBN 978-80-968667-7-9

BED73 Lysý, Jozef: Koľko symbolického kapitálu unesie občan v štátoch V 4?

In: Voľby 2006 v štátoch V4. - Prešov : Prešovská univerzita, 2006. - S. 313-320. - ISBN 978-80-8068-595-9

[Prešovské politologické dni. Prešov, 28.-29.9.2006]

BED74 Majzlan, Oto - Tyrner, Pavel - Deván, Pavel: Blyskavkovité (Hymenoptera: Chrysididae) PR Ostrov Kopáč

In: Príroda ostrova Kopáč. - Bratislava : Fytoterapia OZ pri Pedagogickej fakulte UK, 2007. - S. 207-212. - ISBN 978-80-969718-7-9

BED75 Majzlan, Oto: Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera)

In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 187-192

BED76 Majzlan, Oto: Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera)

In: Naturae Tutela, 10. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2006. - S. 193-198

BED77 Majzlan, Oto: Vybrané druhy hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Neuroptera) južnej časti Strážovských vrchov

In: Rosalia 18. - Nitra : Tribeč - základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Nitre, 2006. - S. 179-206. - ISBN 80-900489-8-6

[História, súčasnosť a perspektívy ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Konferencia. Nitra, 20.-21.10.2005]

BED78 Malík, Branislav: Globálne rozvojové vzdelávanie a jeho príspevok k posilneniu zodpovednosti za súčasný svet

In: Globálne rozvojové vzdelávanie. - Bratislava : Album, 2007. - S. 42-55. - ISBN 978-80-968667-7-9

BED79 Mandáková, Alexandra: Názor absolventov špecializačného inovačného štúdia pre učiteľov rómskych žiakov na vzdelávanie rómskych žiakov

In: Tvorivo-humanistická výchova znevýhodnených a rómskych žiakov. - Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2006. - S. 75-82. - ISBN 80-89192-49-1

BED80 Manková, Martina: Záujmy a voľný čas detí staršieho školského veku

In: Tvorivo-humanistická výchova znevýhodnených a rómskych žiakov. - Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2006. - S. 83-91. - ISBN 80-89192-49-1

BED81 Matovčík, Ľuboš - Fetisovová, Želmíra: Programovanie hypertextovej prezentácie pre neštátnu neziskovú organizáciu Hospice, občianske združenie v Martine

Recenzovaný zborník

In: Mozaika hospicovej starostlivosti. - Martin : Hospice, občianske združenie, 2007. - S. 105-110. - ISBN 978-80-969736-2-0

[Medzinárodná konferencia pracovníkov hospicovej starostlivosti. Martin, 4. novembra 2006]

POZNÁMKA: Vyšlo aj - Medzinárodná konferencia pracovníkov hospicovej starostlivosti. Zborník abstraktov. - Martin : Hospice, o.z. 2006. - S. 20 (LJ607/06). - ISBN 80-969589-3-3

BED82 Mencerová, Ingrid - Kotrecová, Alexandra: Spĺňajú pojmy ujma na zdraví, ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví sémantické vlastnosti právneho jazyka?

In: Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva : zborník príspevkov z celoštátneho seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 27. novembra 2007. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - S. 113-116. - ISBN978-80-8054-401-0

[Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva. Bratislava, 27.11.2006]

BED83 Mihálik, Marek: Charakter prípravného konania vo väzbe na negatívne dôkazné bremeno obvineného

In: Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva : zborník príspevkov z celoštátneho seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 27. novembra 2007. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007. - S. 117-119. - ISBN978-80-8054-401-0

[Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva. Bratislava, 27.11.2006]

BED84 Mikulajová, Mária - Mikušová, Renáta - Polák, Štefan - Mráz, Peter: Poznámky k používaniu anatomického názvoslovia = Remarks to the use of anatomical terminology

Venované nedožitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. - Recenzovaný zborník

In: Polák, Š. - Pospíšilová, V. - Varga, I. (Eds.) : Morfológia v súčasnosti. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 482-486. - ISBN 80-223-2029-3

BED85 Minarovičová, Katarína: Význam rodu pre globálne rozvojové vzdelávanie

In: Globálne rozvojové vzdelávanie. - Bratislava : Album, 2007. - S. 108-117. - ISBN 978-80-968667-7-9

BED86 Mistrík, Erich: Kultúrny šok v rozvojovej pomoci

In: Globálne rozvojové vzdelávanie. - Bratislava : Album, 2007. - S. 64-80. - ISBN 978-80-968667-7-9

BED87 Mistríková, Ľudmila: Zdravotníctvo

In: Slovensko optikou sociológov. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006. - S. 56-63. - ISBN 80-7164-412-9

BED88 Moravec, Roman: Metodika výberu talentov pre šport

In: Výber talentovanej mládeže pre šport. - Prešov : Prešovská univerzita, 2007. - S. 5-8

[Výber talentovanej mládeže pre šport. Prešov, 21. 5. 2007]

BED89 Mračníková, Renáta - Palcútová, Michaela: Aký máte vzťah k Slovensku? : (slovenčina dnešných českých študentov)

Recenzovaný zborník

In: Varia 13. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 2006. - S. 171-177. - ISBN 80-89037-04-6

[13. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok, 3.-5.12.2003]

BED90 Mydlíková, Eva: Štandardy kvality sociálneho poradenstva [elektronický optický disk (CD ROM)] = Standards of quqlity of social consulting : (prezentácia časti výsledkov výskumu úrovne na Slovensku)

In: Nové trendy v príprave a uplatnení sociálnych pracovníkov. - Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2007. - S. 182-185. - ISBN 978-80-89185-27-6

[Nové trendy v príprave a uplatnení sociálnych pracovníkov. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 29.-30.2006]

BED91 Novotný, Vladimír - André, Ivan - Cook, Jana: Toxické psychózy

In: Novotný, V. a spol. : Kapitoly z psychopatológie. X. Guensbergerov deň. - Nové Zámky : Psychoprof, spol. s.r.o., 2007. - S. 53-66. - ISBN 978-80-968798-9-2

BED92 Novotný, Vladimír: 10 Guensbergerových dní-desať podujatí venovaných psychopatológii

In: Novotný, V. a spol. : Kapitoly z psychopatológie. X. Guensbergerov deň. - Nové Zámky : Psychoprof, spol. s.r.o., 2007. - S. 5-8. - ISBN 978-80-968798-9-2

BED93 Palkovičová, Eva: Vie čitateľ, že číta subštandardný preklad?

Recenzovaný zborník

In: Letná škola prekladu 5 : subštandardizácia prekladu a čitateľská kultúra. - Bratislava : AnaPress, 2007. - S. 89-98. - ISBN 978-80-89137-30-5

[28. letná škola prekladu. Budmerice, 19.-21.9.2006]

BED94 Pavličková, Katarína: Dištančné štúdium ochrany životného prostredia a udržateľného miestneho a regionálneho rozvoja na Slovensku, [Distance Education for Environmental Protection and Sustainable Regional and Local Development in Slovakia]

In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 14, No. 2. - Bratislava : UK, 2006. - S. 139-143

BED95 Porubčan, Vladimír: Meteorické roje

In: Astronomická ročenka 2007, Roč. 27. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2006. - S. 104-405. - ISBN 80-85221-51-9

BED96 Profant, Milan - Kabátová, Zuzana - Šimková, Ľudovíka - Groma, Marián - Seginko, Kamil: Program kochleárnej implantácie na Slovensku

In: Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom. - Bratislava : SNEPEDA, 2007. - S. 40-46. - ISBN 978-80-969695-0-0

[Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom. Seminár. Bratislava, 6.10.2006]

BED97 Přidal, Vladimír: Plážový volejbal. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007

In: Zapletalová, L. a kol.: Volejbal : Základy techniky, taktiky a výučby. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 135-151. - ISBN 978-80-223-2280-5

BED98 Přidal, Vladimír: Rozbor obsahu volejbalu. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007

In: Zapletalová, L. a kol.: Volejbal : Základy techniky, taktiky a výučby. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 5-23. - ISBN 978-80-223-2280-5

BED99 Rafael, Vladimír: Špecifiká výchovy a vzdelávania rómskych žiakov [CD ROM]

In: Sociálnopedagogické štúdie 2006. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 77-85. - ISBN 80-223-2248-2

[Aktuálne problémy výskumu a vzdelávania sociálnej pedagogiky. Odborný seminár. Bratislava, 19.9.2006]

BED100 Rakšányiová, Jana: Čo zmôže a nezmôže didaktika prekladu

Recenzovaný zborník

In: Letná škola prekladu 5 : subštandardizácia prekladu a čitateľská kultúra. - Bratislava : AnaPress, 2007. - S. 127-134. - ISBN 978-80-89137-30-5

[28. letná škola prekladu. Budmerice, 19.-21.9.2006]

BED101 Rigo, Jozef: Význam a využitie pantomímy a dramatickej výchovy pre nadaných sluchovo postihnutých

In: Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. - Bratislava : Sapientia, 2006. - S. 153-163. - ISBN 80-89229-04-2

BED102 Schmidtová, Margita: Integratívna pedagogika

In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 5-18. - ISBN 978-80-89113-30-9

BED103 Schraggeová, Milica: Vplyv nezamestnanosti na sebaobraz : (multidimenzionálny prístup)

In: Sociálne procesy a osobnosť 2006. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2007. - S. 344-351. - ISBN 978-80-969628-4-6

[Sociálne procesy a osobnosť 2006. Konferencia. Stará Lesná, 4.-6.9.2006]

BED104 Slaninka, Augustín: Porovnanie stavby katolíckych kázní 19. storočia s dnešnou kazateľskou tvorbou

Recenzovaný zborník

In: Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2006. - S. 271-272. - ISBN 978-80-7162-638-1

[Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. Trnava, 12. -14.9.2005]

BED105 Slezáková, Judita: 10 % talentu a 90 % driny ?

In: Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. - Bratislava : Sapientia, 2006. - S. 78-83. - ISBN 80-89229-04-2

BED106 Slováková, Dagmar: Fatálna žena v reklame = Femme fatale in advertising

In: Nové trendy v marketingu. - Trnava : UCM, 2007. - S. 167-168. - ISBN 978-80-89220-55-7

[Nové trendy v marketingu. Medzinárodná odborná konferencia. Smolenice,

BED107 Šajánková, Monika: Pedagogická prax a jej perspektívy

In: Pedagogická prax, súčasnosť a perspektívy. - Nitra : UKF, 2007. - S. 341-346. - ISBN 978-80-8094-145-1

[Pedagogická prax, súčasnosť a perpspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Nitra, 2007]

BED108 Škoviera, Albín: Legislatívne otázky špecifického vzdelávania detí s poruchami emocionality a správania [CD ROM]

In: Sociálnopedagogické štúdie 2006. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 90-96. - ISBN 80-223-2248-2

[Aktuálne problémy výskumu a vzdelávania sociálnej pedagogiky. Odborný seminár. Bratislava, 19.9.2006]

BED109 Škoviera, Albín: Možnosti uplatnenia komunitných prvkov v práci s deťmi na základnej škole [CD ROM]

In: Sociálnopedagogické štúdie 2006. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 101-104. - ISBN 80-223-2248-2

[Aktuálne problémy výskumu a vzdelávania sociálnej pedagogiky. Odborný seminár. Bratislava, 19.9.2006]

BED110 Škoviera, Albín: Špeciálne výchovy alebo terapie? [CD ROM]

In: Sociálnopedagogické štúdie 2006. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 63-69. - ISBN 80-223-2248-2

[Aktuálne problémy výskumu a vzdelávania sociálnej pedagogiky. Odborný seminár. Bratislava, 19.9.2006]

BED111 Štefániková, Katarína: Guerrilla marketing = Guerrilla marketing

In: Nové trendy v marketingu. - Trnava : UCM, 2007. - S. 192-198. - ISBN 978-80-89220-55-7

[Nové trendy v marketingu. Medzinárodná odborná konferencia. Smolenice,

BED112 Šulaj, Miroslav: Ako motivovať študentov - existuje univerzálny návod? : Skúsenosti z predmetu Prvá pomoc

In: Mattová, Irina - Gregušová, Gabriela : Ako kvalitne učiť ?. - Bratislava : Alternatíva Komunikácia Občania, 2007. - S. 23-26. - ISBN 978-80-969636-1-4

BED113 Šuverová, Silvia: Metóda koncepčnej zmeny v školskom vzdelávaní [elektronický optický disk (CD ROM)]

In: Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 69-75. - ISBN 978-80-223-2295-9

[Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 30.11.2006]

BED114 Tarcsiová, Darina: Štúdium študentov so sluchovým postihnutím na vysokých školách - bariéra či výzva ?

In: IV. medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. F. Saleského. - Nitra : Effeta - Stredisko sv. Františka Saleského, 2006. - S. 171-175. - ISBN 80-89245-00-5

[Nadaní sluchovo postihnutí. Odborný seminár. Nitra, 23.-29.1.2006]

BED115 Tarcsiová, Darina: Základy pedagogiky sluchovo postihnutých

In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 56-72. - ISBN 978-80-89113-30-9

BED116 Tichá, Erika: Základy špeciálnopedagogickej diagnostiky v období voľby povolania

In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2007. - S. 31-43. - ISBN 978-80-89113-30-9

BED117 Tížik, Miroslav: Urbanizácia Slovenska

In: Slovensko optikou sociológov. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006. - S. 19-26. - ISBN 80-7164-412-9

BED118 Tomo, Igor - Tomo, Igor Jr - Barteková - Tomová, Silvia - Varga, Ivan: Právo na život z hľadiska bioetických princípov = The right for life from view of bioetical principles

Venované nedožitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. - Recenzovaný zborník

In: Polák, Š. - Pospíšilová, V. - Varga, I. (Eds.) : Morfológia v súčasnosti. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 501-503. - ISBN 80-223-2029-3

BED119 Truhlářová, Jana: Zopár poznámok k prekladu literárnovedného textu do slovenčiny

In: Odborný preklad 2. - Bratislava : AnaPress, 2006. - S. 19-32. - ISBN 80-89137-24-5

[Tvorba a využívanie prekladových, terminologických a výkladových slovníkov. 10. seminár. Budmerice,

BED120 Uhrová, Viera: O rebelstve, konformite a životných štýloch z generačného pohľadu

In: Tvorivo-humanistická výchova znevýhodnených a rómskych žiakov. - Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2006. - S. 136-145. - ISBN 80-89192-49-1

BED121 Vaculíková, Nadežda: Právny štát a princípy právneho štátu

In: Robert Vlček a kolektív : Vybrané kapitoly zo štátneho práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. - Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2007. - S. 74-84. - ISBN 978-80-8057-702-5

BED122 Vaculíková, Nadežda: Právo na súdnu a inú právnu ochranu

In: Robert Vlček a kolektív : Vybrané kapitoly z teórie práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. - Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2007. - S. 111-125. - ISBN 978-80-8057-703-2

BED123 Vaculíková, Nadežda: Realizácia a aplikácia práva

In: Robert Vlček a kolektív : Vybrané kapitoly z teórie práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. - Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2007. - S. 95-109. - ISBN 978-80-8057-703-2

BED124 Valachová, Daniela: Diagnostika tvorivosti v kresbe detí z multikultúrneho prostredia

In: Tvorivo-humanistická výchova znevýhodnených a rómskych žiakov. - Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2006. - S. 17-25. - ISBN 80-89192-49-1

BED125 Valter, Ján: Vzťahy a prepojenia jednotlivých médií pri tvorbe reklamnej kampane = Relations and interconnections of individual media at an advertising campaign creation

In: Nové trendy v marketingu. - Trnava : UCM, 2007. - S. 255-256. - ISBN 978-80-89220-55-7

[Nové trendy v marketingu. Medzinárodná odborná konferencia. Smolenice,

BED126 Vančová, Alica: Základy pedagogiky mentálne postihnutých

In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2007. - S. 92-108. - ISBN 978-80-89113-30-9

BED127 Vargová, Dáša: Medzinárodná migrácia ako globálny problém

In: Globálne rozvojové vzdelávanie. - Bratislava : Album, 2007. - S. 118-129. - ISBN 978-80-968667-7-9

BED128 Vaska, Ladislav: Odborná prax študentov sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, jej limity, možnosti a význam pre profesiu sociálneho pracovníka

In: Význam študentskej odbornej praxe pre prípravu sociálnych pracovníkov. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. - S. 40-48. - ISBN 978-80-8084-208-6

[Význam študentskej odbornej praxe pre prípravu sociálnych pracovníkov. Medzinárodný odborný seminár. Ružomberok, 8.11.2006]

BED129 Vatolík, Vojtech: ECDL pre učiteľov : (European Computer Driving License)

Recenzovaný zborník

In: Communication, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union. - Bratislava : Retaas, 2007. - S. 283-295. - ISBN 978-80-89113-31-6

[Komunikácia, interakcia a proces výučby cudzích jazykov po vstupe do Európskej únie. Medzinárodné vedecké sympózium. Čilistov, 25.-26.1.2006]

BED130 Važan, Róbert - Beracka, Ján: Pohľad študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na hodiny telesnej výchovy = The view of students of Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava on physical training lessons

Venované nedožitým narodeninám prof. MUDr. Ivana Staneka, DrSc. - Recenzovaný zborník

In: Polák, Š. - Pospíšilová, V. - Varga, I. (Eds.) : Morfológia v súčasnosti. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 504-507. - ISBN 80-223-2029-3

BED131 Vopálenská, Eva: Frazeologizmy a neofrazeologizmy v reklamnom texte/slogane = Idiomatic expressions and new idiomatic expressions in advertising texts/slogans

In: Nové trendy v marketingu. - Trnava : UCM, 2007. - S. 209-216. - ISBN 978-80-89220-55-7

[Nové trendy v marketingu. Medzinárodná odborná konferencia. Smolenice,

BED132 Vopálenská, Eva: Reklamný text - kreativita verzus klišé = Advertising text - creativity versus cliché : trendy a riešenia nového tisícročia

In: Nové trendy v marketingu. - Trnava : UCM, 2007. - S. 206-208. - ISBN 978-80-89220-55-7

[Nové trendy v marketingu. Medzinárodná odborná konferencia. Smolenice,

BED133 Zelina, Miron: Znevýhodnené deti a tvorivosť

In: Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. - Bratislava : Sapientia, 2006. - S. 191-194. - ISBN 80-89229-04-2

BED134 Žigo, Pavol: Jazykovedec Ján Stanislav a hudobná kultúra

Recenzovaný zborník

In: K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. - Bratislava : Stimul, 2007. - S. 245-250. - ISBN 978-80-89236-20-6

[Podiel osobnosti na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry. Muzikologická konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 4.-6.10.2006]

BED135 Žilková, Katarína: Výsledky verifikácie vplyvu IKT v matematickom vzdelávaní [elektronický optický disk]

In: did ZA 3 : Nové trendy vo vyučovaní matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách. - Žilina : Žilinská univerzita, 2006. - S. [2]. - ISBN 80-8070-557-7

[did ZA : 3. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. Žilina, 15.6.2006]

BED136 Žucha, Ivan - Čaplová, Tatiana: "Schizo-": čo s tým ?

In: Novotný, V. a spol. : Kapitoly z psychopatológie. X. Guensbergerov deň. - Nové Zámky : Psychoprof, spol. s.r.o., 2007. - S. 9-13. - ISBN 978-80-968798-9-2

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

Počet záznamov: 24

BFA01 Bánsky, Roman - Hájek, Július - Palenčár, Drahomír - Fedeleš, Jozef: Použitie proteázy modulujúcej matrix PROMOGRAN v liečbe nehojacich sa rán

In: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. V. celostátní kongres ČSLR. Abstrakta. - Pardubice : GEUM, 2007. - S. 17

[V. celostátní kongres ČSLR. Pardubice, 26.-27.1.2007]

BFA02 Bzdúch, Vladimír - Pevalová, Ľubica - Behúlová, Darina - Gerinec, Anton - Fabriciová, Katarína - Buzásyová, D. - Kozák, L.: Klinicky závažné orgánové komplikácie u polymalformačného Smithovho-Lemliho-Opitzovho syndrómu

In: 22. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Program a abstrakta. - Praha : [s.n.], 2007. - S. 67

[22. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Průhonice, 16.-18.5.2007]

BFA03 Csehy, Zoltán: "Post Ianum palma secunda tibi est" : Girolamo Balbi és Magyarország

In: Az elóadások összefoglalói. - Debrecen : [s.n.], 2006. - S. 53. - ISBN 963-06-0605-4

[Az elóadások összefoglalói. 6. medzinárodný kongres hungarológov. Debrecen, 22.-26.8.2006]

BFA04 Fabriciová, Katarína - Bzdúch, Vladimír - Kramplová, M. - Behúlová, Darina - Holešová, D. - Škodová, J. - Šalingová, A. - Köppl, J. - Bibza, J. - Šuba, Ján - Benedeková, Marta: Opakované hospitalizácie u detí s akútne prebiehajúcimi dedičnýmimetabolickými poruchami

In: 22. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Program a abstrakta. - Praha : [s.n.], 2007. - S. 59

[22. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Průhonice, 16.-18.5.2007]

BFA05 Fedeleš, Jozef - Palenčár, Drahomír - Žiak, P.: Sy Gorlin-Cohen in twins

In: International Congress of Plastic Surgery. Book of Abstracts. - Brno : Fakultní nemocnice u sv. Anny, 2007. - abstrakt č. 20

[International Congress of Plastic Surgery. Brno, 17.-19.5.2007]

BFA06 Hensel, Karol - Machala, Zdenko: Microdischarges in porous ceramics and atmospheric DC discharges for environmental and biological applications [elektronický dokument]

Popis urobený 16.1.2007

In: Laboratoire de physique des gaz et des plasmas : Séminaires. - [S.l.] : [s.n], 2006

[L.P.G.P. Séminaires. Paris, 30.11.2006]

BFA07 Hlaváčová, N. - Tisoňová, Jana - Wawruch, Martin - Dunčko, R. - Ježová, D.: Neuroendocrine response during stress in healthy women in relation to trait anxiety

In: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP). Final Program and Book Abstracts. - Tallinn : [s.n.], 2006. - S. 35

[Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP). Tallinn, Estonia, October 5-7, 2006]

BFA08 Kolníková, M. - Sýkora, Pavol - Klčová, V. - Bzdúch, Vladimír - Fabriciová, Katarína - Behúlová, Darina: Ketogénna diéta v liečbe farmakorezostentnej epilepsie

In: 22. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Program a abstrakta. - Praha : [s.n.], 2007. - S. 16

[22. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Průhonice, 16.-18.5.2007]

BFA09 Kupčová, Viera - Turecký, Ladislav - Zelinková, Z. - Vaľková, Martina - Szántová, Mária - Neligová, E.: Changes of paraoxonase activities in sera of pregnant women with intrahepatic cholestasis

In: XXXV. Májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 20

[XXXV. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary, 9.-12.5.2007]

BFA10 Palenčár, Drahomír - Fedeleš, Jozef - Simonová, K.: Facial nerve paralysis

In: International Congress of Plastic Surgery . Book of Abstracts. - Brno : Fakultní nemocnice u sv. Anny, 2007. - abstrakt č. 16

[International Congress of Plastic Surgery. Brno, 17.-19.5.2007]

BFA11 Petrakovičová, Zuzana - Szántová, Mária - Litvíková, Jana - Zavacká, Katarína - Liška, Dávid - Belan, Víťazoslav - Turecký, Ladislav - Olejník, Juraj - Vicián, Marek: Problém diferenciálnej diagnostiky fokálnej nodulárnej hyperplázie a denómu pečene

In: XXXV. Májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 18

[XXXV. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary, 9.-12.5.2007]

BFA12 Szántová, Mária - Petrakovičová, Zuzana - Turecký, Ladislav: AT -1 blocker in liver disease - possibility for antifibrotic treatment ?. - CD ROM

In: 6th Congress European Federation of Internal Medicine. 13th National Congress of Internal Medicine. - Lisbon : [s.n.], 2007. - P-36-05

[6th Congress European Federation of Internal Medicine. 13th National Congress of Internal Medicine. Lisbon, Portugal, May 23-26, 2007]

BFA13 Szántová, Mária - Turecký, Ladislav - Petrakovičová, Zuzana: Epidemiológia spotreby alkoholu v SR a ČR - hrozba pre nové tisícročie ?

In: XXXV. Májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 19

[XXXV. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary, 9.-12.5.2007]

BFA14 Szántová, Mária - Petrakovičová, Zuzana - Turecký, Ladislav: Etiology, diagnosis and clinical course of portal vein thrombosis. - CD ROM

In: 6th Congress European Federation of Internal Medicine. 13th National Congress of Internal Medicine. - Lisbon : [s.n.], 2007. - P-36-04

[6th Congress European Federation of Internal Medicine. 13th National Congress of Internal Medicine. Lisbon, Portugal, May 23-26, 2007]

BFA15 Szántová, Mária - Turecký, Ladislav - Petrakovičová, Zuzana - Trunečka, P.: Hemangioendotelióm - zriedkavá indikácia k transplantácii pečene

In: XXXV. Májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 1

[XXXV. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary, 9.-12.5.2007]

BFA16 Szántová, Mária - Turecký, Ladislav - Petrakovičová, Zuzana: Heparin II cofactor deficiency - Cause of portal vein thrombosis

In: Falk Symposium. No. 160. Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology. - Portorož : [s.n.], 2007. - S. 99

[Falk Symposium No. 160. Portorož, June 15-16, 2007]

BFA17 Szántová, Mária - Petrakovičová, Zuzana - Turecký, Ladislav: Má AT-1 blokátor vplyv na rozvoj fibrózy ? (Pilotná štúdia)

In: XXXV. Májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 9

[XXXV. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary, 9.-12.5.2007]

BFA18 Szántová, Mária - Petrakovičová, Zuzana - Turecký, Ladislav: Non-recordad alcohol consumption - Cause of high mortality on cirehosis ?

In: Falk Symposium. No. 160. Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology. - Portorož : [s.n.], 2007. - S. 97

[Falk Symposium No. 160. Portorož, June 15-16, 2007]

BFA19 Szántová, Mária - Kupčová, Viera - Turecký, Ladislav - Petrakovičová, Zuzana: Salmonelosis - Cause of venoocclusive disease ?

In: Falk Symposium. No. 160. Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology. - Portorož : [s.n.], 2007. - S. 98

[Falk Symposium No. 160. Portorož, June 15-16, 2007]

BFA20 Szántová, Mária - Turecký, Ladislav - Petrakovičová, Zuzana - Kupčová, Viera: Trombóza portálnej vény - klinické a zobrazovacie aspekty

In: XXXV. Májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 17

[XXXV. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary, 9.-12.5.2007]

BFA21 Szántová, Mária - Petrakovičová, Zuzana - Turecký, Ladislav: Unusual case of venooclusive disease. - CD ROM

In: 6th Congress European Federation of Internal Medicine. 13th National Congress of Internal Medicine. - Lisbon : [s.n.], 2007. - P-36-08

[6th Congress European Federation of Internal Medicine. 13th National Congress of Internal Medicine. Lisbon, Portugal, May 23-26, 2007]

BFA22 Turecký, Ladislav - Kupčová, Viera - Divéky, Ľubomír - Kubičková, K. - Kršáková, Antónia - Szántová, Mária - Uhlíková, Eva: Changes of paraoxonase activities in sera of pregnant women with intrahepatic cholestasis

In: XXXV. Májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 4

[XXXV. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary, 9.-12.5.2007]

BFA23 Turecký, Ladislav - Kupčová, Viera - Szántová, Mária - Uhlíková, Eva - Vozár, Igor: The effect of anti-TNF-alpha therapy on parameters of liver proteosynthetic function

In: XXXV. Májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 5

[XXXV. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary, 9.-12.5.2007]

BFA24 Uhlíková, Eva - Kupčová, Viera - Szántová, Mária - Turecký, Ladislav: Glutation a glutation-dependentné enzýmy v pečeni zvierat s experimentálnym diabetes mellitus II. typu

In: XXXV. Májové hepatologické dny. Sborník abstrakt. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 6

[XXXV. Májové hepatologické dny. Karlovy Vary, 9.-12.5.2007]

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

Počet záznamov: 26

BFB01 Bratská, Mária: Študentské psychologické dni : zmeny v súčasnom a budúcom smerovaní

In: Metanoia - harmónia človeka. - Bratislava : Slovenská psychologická spoločnosť SAV, 2007. - S. 2-3

[Metanoia - harmónia človeka. 25. psychologické dni. Trenčín, 6.-8.9.2007]

BFB02 Hudec, Roman - Kriška, Milan - Božeková, Lýdia: Názory lekárov na utilizáciu analgetík

Recenzovaný zborník. Vedecká konferencia a prezentácia LFUK v Bratislave na MOV Incheba EXPO a.s. tvorí súčasť riešenia GP MŠSR KEGA 3/5153/07 a 3/3186/05

In: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v EÚ. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 17. - ISBN 978-7167-102-2

[Vedecká konferencia "Súčasné formy a prostriedky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Európskej únii v nadväznosti na závery medzinárodnej konferencie AMEE 2006". Bratislava, 17.-18.5.2007]

BFB03 Jalili, Nasir - Staneková, D.: Malária a HIV

In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 6, č. SD/2006 (2006), s. 45

[XI. Prowázkove dni. Komárno, 20.-21.10.2006]

BFB04 Jankyová, Stanislava - Líšková, Silvia - Vojtaššáková, Elena - Vojtko, Róbert - Mátyás, Štefan: Zlepšenie funkčnosti endotelu po podaní štandardizovaného extraktu flavonoidov u diabetických potkanov

In: XVII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2007. - S. 13/14

[XVII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. Martin, 23.-25. mája 2007]

BFB05 Kotulová, Daniela: Ceftobiprol - nové cefalosporínové antibiotikum s účinkom na meticilín rezistentné stafylokoky

In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 6, č. SD/2006 (2006), s. 15

[XI. Prowázkove dni. Komárno, 20.-21.10.2006]

BFB06 Kupčová, Viera - Šeligová, E. - Szántová, Mária: Focal lesions of the liver in patients with chronic viral hepatitis C

In: 35. májové hepatologické dni. Hepatológia '07. Abstrakty. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 5-6

[35. májové hepatologické dni "Hepatológia '07". Tále, 24.-26.5.2007]

BFB07 Laššánová, Monika - Wawruch, Martin - Kriška, Milan - Kristová, Viera: Liekové informačné centrum - 10 rokov poskytovania nezávislých liekových informácií zdravotníckej verejnosti = Drug information center - 10 years of providing independent drugsinformation for health care professionals

Recenzovaný zborník.Vedecká konferencia a prezentácia LFUK v Bratislave na MOV Incheba EXPO a.s. tvorí súčasť riešenia GP MŠSR KEGA 3/5153/07 a 3/3186/05

In: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v EÚ. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 28. - ISBN 978-7167-102-2

[Vedecká konferencia "Súčasné formy a prostriedky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Európskej únii v nadväznosti na závery medzinárodnej konferencie AMEE 2006". Bratislava, 17.-18.5.2007]

BFB08 Longauerová, Andrea - Slobodníková, Lívia - Kotulová, Daniela: Vplyv tvorby biofilmu na MIC vankomycínu u koaguláza negatívnych stafylokokov

In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 6, č. SD/2006 (2006), s. 16

[XI. Prowázkove dni. Komárno, 20.-21.10.2006]

BFB09 Mojto, Viliam - Mikulecký, Miroslav Sen: Sezonalita pôrodov - Tiež u diabetikov so začiatkom v dospelosti ?

In: XVII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2007. - S. 24

[XVII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. Martin, 23.-25. mája 2007]

BFB10 Mojto, Viliam - Turecký, Ladislav - Kupčová, Viera - Vozár, Igor: Zmeny hepatálnych laboratórnych ukazovateľov u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

In: XVII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. - Martin : [s.n.], 2007. - S. 25

[XVII. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. Martin, 23.-25. mája 2007]

BFB11 Petrakovičová, Zuzana - Litvíková, Jana - Szántová, Mária - Zavacká, Katarína - Liška, Dávid - Belan, Víťazoslav - Turecký, Ladislav - Olejník, Juraj - Vicán, Marek: Úskalia diferenciálnej diagnostiky fokálnej nodulárnej hyperplázie a adenómu pečene

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 254-255

[XII. Gastrofórum 2007. Štrbské Pleso, 23.-26.1.2007]

BFB12 Petrakovičová, Zuzana - Szántová, Mária - Turecký, Ladislav: Vplyv AT-1 blokátora ba rozvoj fibrózy a portálnej hypertenzie ( prvá etapa)

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 254

[XII. Gastrofórum 2007. Štrbské Pleso, 23.-26.1.2007]

BFB13 Pospíšilová, Viera - Tóth, F. - Polák, Štefan - Varga, Ivan: Potrebuje vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore pôrodná asistencia predmet "Embryológia" ?

In: XIV. kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 29

[XIV. Kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou. Poprad, Slovakia, 31.05.-02.06.2007]

BFB14 Rajec, Ján - Kriška, Milan - Polakovičová, Simona - Varga, Ivan: Bezpečnosť liečiv v gravidite - súčasný pohľad na teratogenitu tetracyklínov

In: XIV. kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 5-6

[XIV. Kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou. Poprad, Slovakia, 31.05.-02.06.2007]

BFB15 Slobodníková, Lívia: Baktérie tvoriace varianty s drobnými kolóniami v chronických a rekurentných infekciách

In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 6, č. SD/20006 (2006), s. 13

[XI. Prowázkove dni. Komárno, 20.-21.10.2006]

BFB16 Szántová, Mária: Alkoholové poškodenie pečene

In: 35. májové hepatologické dni. Hepatológia '07. Abstrakty. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 18-19

[35. májové hepatologické dni "Hepatológia '07". Tále, 24.-26.5.2007]

BFB17 Szántová, Mária - Turecký, Ladislav - Kupčová, Viera: Epidemiológia spotreby alkoholu v SR a ČR - hrozba 21. storočia

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 254

[XII. Gastrofórum 2007. Štrbské Pleso, 23.-26.1.2007]

BFB18 Szántová, Mária - Petrakovičová, Zuzana - Turecký, Ladislav - Kupčová, Viera: Etiopatogenéza, diagnóza a klinika trombózy portálnej vény

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 254

[XII. Gastrofórum 2007. Štrbské Pleso, 23.-26.1.2007]

BFB19 Szántová, Mária - Kupčová, Viera - Petrakovičová, Zuzana - Turecký, Ladislav: Farebná duplexná ultrasonografia v určení stupňa portálnej hypertenzie

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 253-254

[XII. Gastrofórum 2007. Štrbské Pleso, 23.-26.1.2007]

BFB20 Szántová, Mária: Liečba NASH

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 255

[XII. Gastrofórum 2007. Štrbské Pleso, 23.-26.1.2007]

BFB21 Szántová, Mária: Necirhotická portálna hypertenzia - súčasný konsenzus

In: 35. májové hepatologické dni. Hepatológia '07. Abstrakty. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 12

[35. májové hepatologické dni "Hepatológia '07". Tále, 24.-26.5.2007]

BFB22 Szántová, Mária - Hrušovský, Štefan - Kupčová, Viera - Danninger, Filip: Prínos ultrasonografie pred a po transplantácii pečene

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 255

[XII. Gastrofórum 2007. Štrbské Pleso, 23.-26.1.2007]

BFB23 Szántová, Mária: Racionálna liečba portálnej hypertenzie - aktualizácia odborných odporúčaní

In: Satelitné sympózium - Racionálna liečba portálnej hypertenzie. - Štrbské Pleso : [s.n.], 2007. - nestr.

[Satelitné sympózium. Štrbské Pleso, 24. január 2007]

BFB24 Varga, Ivan - Pospíšilová, Viera - Rajec, Ján - Tóth, F. - Polák, Štefan: Etiológia, patogenéza a prevencia kongenitálnych defektov neurálnej rúry

In: XIV. kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 42-43

[XIV. Kongres SGPS SLS s medzinárodnou účasťou. Poprad, Slovakia, 31.05.-02.06.2007]

BFB25 Wawruch, Martin: Antibiotiká v liečbe infekcií dolných dýchacích ciest u geriatrických pacientov

In: IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 2007. - S. 5-6. - ISBN 978-8088866-42-8

[IV. Haľákove dni s medzinárodnou účasťou. Martin, 14.-15.6.2007]

BFB26 Závacká, Katarína - Kupčová, Viera - Szántová, Mária: HELLP syndróm

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 256-257

[XII. Gastrofórum 2007. Štrbské Pleso, 23.-26.1.2007]

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 7

CDE01 Bachletová, Eva: Biely kostol evanjelia

In: Ľudové noviny. - Roč. 51, č. 3 (2007), s. 10

CDE02 Farkašová, Etela: Popytka sotvoriť druga

In: Koľco "A". - Č. 42 (2007), s. 26-38

CDE03 Grendel, Lajos: The cousin

In: Pilvax. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 7-10

CDE04 Rakús, Stanislav - Hizsnyai, Ildikó: A géniuszokról

In: Magyar Lettre Internationale. - Č. 63 (2006/2007), s. 47-50

CDE05 Taneski, Zvonko: Sonliv den. Procen(t)i. Čokolado vo portfolio. Lavirintot nazrelite jabolka

In: Koreni. - Roč. 5, č. 20 (2006), s. 3377-3380

CDE06 Vilikovský, Pavel - Hizsnyai, Ildikó: Emlékek ura

In: Magyar Lettre Internationale. - Č. 63 (2006/2007), s. 66-70

CDE07 Zambor, Ján - Taneski, Zvonko: Melancholičen ždrebec

In: Naše pismo. - Roč. 12, č. 61 (2006), s. 39-41

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

Počet záznamov: 30

CDF01 Ashbery, John - Solotruk, Martin: Nevídaná výška

In: Vlna. - Roč. 8, č. 26 (2006), s. 17

CDF02 Bachletová, Eva: Pierko : hnedočervený august Dolnej zeme

In: Slovenské národné noviny. - príl. Orol tatranský. Roč. 18 (22), č. 19 (2007), s. II

CDF03 Blandiana, Ana - Páleníková, Jana: Plány minulosti

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 43, č. 1 (2007), s. 7-23

CDF04 Bremová, Ilse - Farkašová, Etela: Z nových veršov

In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 20, č. 25-26 (2007), s. 7

CDF05 Butulescu, Valeriu - Páleníková, Jana: Dočasná večnosť

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 43, č. 1 (2007), s. 82-102

CDF06 Daniš, Miroslav: 13 rodu v rid

In: Dukľa. - Roč. 55, č. 1 (2007), s. 75-78

CDF07 Duranti, Riccardo - Hochel, Braňo - Laudani, Daniela: V budúcnosti. Zvyšky miazgy sa vyparia

In: Rak. - Roč. 11, č. 8 (2006), s. 3-4

CDF08 Eliade, Mircea - Páleníková, Jana: Štrnásť rokov stará fotografia...

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 43, č. 3 (2007), s. 49-59

CDF09 Farkašová, Etela: Prvý deň času, ktorý ostáva

In: Slovenské pohľady. - Roč. 4+123, č. 7-8 (2007), s. 213-222

CDF10 Ferréová, Rosario - Palkovičová, Eva: Posledná bábika. Rozhovor psíc

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 4 (2006), s. 43-50

CDF11 Figueiredo, Ivo de - Žitný, Milan: Henrik Ibsen. Človek

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 3 (2006), s. 5-9

CDF12 Fuentes, Carlos - Palkovičová, Eva: Chac mool

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 4 (2006), s. 38-42

CDF13 Fuentes, Carlos - Šišmišová, Paulína: Jorge Luis Borges: Babylonská rana

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 4 (2006), s. 16-25

CDF14 Fuentes, Carlos - Šišmišová, Paulína: Obidva brehy

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 4 (2006), s. 32-37

CDF15 Gaarder, Jostein - Žitný, Milan: Je vedomie kozmická náhoda ?

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 3 (2006), s. 91-96

CDF16 Galeano, Eduardo - Vertanová, Silvia: Hore nohami - lekcie zo sveta naruby

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 4 (2006), s. 99-103

CDF17 Gizzi, Peter - Solotruk, Martin: Nastav sa na 5:10 do Hypnolandie. Znovuzrodenie

In: Vlna. - Roč. 8, č. 26 (2006), s. 21-22

CDF18 Hochel, Braňo: Candida : (nevyžiadané správy o stavoch)

In: Rak. - Roč. 11, č. 6 (2006), s. 6-7

CDF19 Hochel, Braňo: Gogén, čiže ÚDVRSEKVK

(Dokončenie z minulého čísla)

In: Rak. - Roč. 11, č. 1 (2006), s. 35-57

CDF20 Hochel, Braňo: Prach

In: Rak. - Roč. 12, č. 7 (2007), s. 22

CDF21 Huke, Marte - Žitný, Milan: Delta

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 3 (2006), s. 64-66

CDF22 Ibsen, Henrik - Žitný, Milan: Spomienky na detstvo

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 3 (2006), s. 2-4

CDF23 Kapitáňová, Daniela - Trebatická, Heather: It stays in the family

In: Slovak literary review. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 26-27

CDF24 Kjaerstad, Jan - Žitný, Milan: Objaviteľ

In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 3 (2006), s. 10-21

CDF25 Mitana, Dušan - Trebatická, Heather: The revelation

In: Slovak literary review. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 19-21

CDF26 Paštrnáková, Iva: Tvorivé obrazy

In: Médium. - Roč. 10, č. 7 (2006), s. 18-19

CDF27 Pinsky, Robert - Solotruk, Martin: Ginza Samba

In: Knižná revue. - Roč. 17, č. 20 (2007), s. 4

CDF28 Podjavorinská, Ľudmila - Trebatická, Heather: Vague longings

In: Slovak literary review. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 9-10

CDF29 Slančíková-Timrava, Božena - Trebatická, Heather: Who to marry?

In: Slovak literary review. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 6-8

CDF30 Solotruk, Martin: Planktón gravitácie

In: Romboid. - Roč. 42, č. 2 (2007), s. 35-40

561

______________________________________________________________________________________________

Prehľad publikačnej činnosti – Univerzita Komenského v BratislaveСкачать документ

Похожие документы:

  1. Univerzita komenského v bratislave – lekárska fakulta prehľad publikačnej činnosti vykazovaný k 31 10 2007 skupina a1 - knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa aab aba abb) počet záznamov 18

    Документ
    ... UniverzitaKomenského v Bratislave – Lekárska fakulta Prehľadpublikačnej činnostivykazovaný k 31.10.2007SkupinaA1 - Knižné publikáciecharakteruvedeckejmonografie (AAA, AAB, ABA, ABB) Početznamov: 18 AABVedecké monografie ... č. 87, č. 2 (2007), ...
  2. Ekonomická univerzita bratislava

    Документ
    ... vykazovaná v roku 2009 a to z dôvodu uzávierky publikačnej činnosti k 31.10 ... skumného grantu: SkupinaA1 - Knižné publikáciecharakteruvedeckejmonografie (AAA,AAB, ABA, ABB) AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Početznamov: ...

Другие похожие документы..