Главная > Закон


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МАТЕРІАЛИ

З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ДО ДЕРЖАВНОГО

ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.150000

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

(для денної, вечірньої та заочної форм навчання)

ОДЕСА - 2010

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 15 вересня 2010 р.

Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8.150000 «Державне управління». – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010 – 88 с.

© Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2010.

ЗМІСТ:

1.

З програми підготовки магістрів державного управління

4

2.

Нормативні дисципліни

6

3.

Дисципліни спеціалізацій:

35

3.1.

«Державне регулювання економіки та підприємництва»

35

3.2.

«Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» (для денної форми навч.)

38

3.3.

«Законотворча та нормотворча діяльність»

49

3.4.

«Інформатизація державного управління»

58

3.5.

«Регіональне управління»

63

3.6.

«Соціальна і гуманітарна політика»

68

3.7.

«Управління в інституціях Європейського Союзу» (для вечірньої та заочної форм навчання)

73

3.8.

«Управління в сфері культури»

79

3.9.

«Управління охороною здоров'я»

83

1 З «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

1. Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом президента Академії. Комісія очолюється Головою, який призначається із числа відповідальних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування або провідних вчених. До складу комісії входять завідувачі кафедр, викладачі Академії (регіонального інституту), інших закладів освіти, відповідальні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Оцінка знань слухачів здійснюється за 100-бальною шкалою:

Академічна

Відмінно

Дуже

добре

Добре

Задовільно

Достатньо

Незадовільно

91-100

81-90

71-80

61-70

51-60

31-50

0-30

Оцінка

ЕСТS

А

В

С

Д

Е

F

Національна

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

3. Оцінка «відмінно» виставляється слухачам, які виявили різнобічні, систематичні та глибокі знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою навчання, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури та ознайомились з додатковою літературою, розуміють взаємозв’язок основних понять теми, їх значення для професії державного службовця і виявили творчі здібності у використанні програмного матеріалу.

4. Оцінка «дуже добре» або «добре» виставляється слухачам, які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання навчальної програми, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури, виявили систематичний характер знань з теми іспиту, здатні самостійно їх поповнювати та оновлювати в процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

5. Оцінка «задовільно» або «достатньо» виставляється слухачам, які виявили знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професійної роботи, здатні виконувати завдання навчальної програми і знайомі з основною літературою, що рекомендована програмою, але допустили незначні огріхи у відповідях при складанні іспиту чи при виконанні екзаменаційних завдань та мають необхідні знання і спроможні за допомогою викладача виправити допущені помилки.

6. Оцінка «незадовільно» виставляється слухачам, які виявили прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустилися принципових помилок у виконанні завдань, передбачених програмою, не здатні продовжувати навчання або розпочати професійну діяльність по закінченню навчання без додаткових занять за відповідною програмою.

7. Структура екзаменаційного білету складається з трьох питань: теоретичного з нормативної частини навчального плану, теоретичного та практичного з відповідної спеціалізації.

8. Слухачам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться іспит, після 30 хвилин з початку іспиту. Слухачам не дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені іспитом процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора.

9. Слухачам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери можуть знаходитися.

Будь-який слухач, який здійснив:

а) спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися цими матеріалами під час іспиту

б) спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого слухача, або допомогти іншому слухачеві

буде позбавлений права складати іспит. На вимогу екзаменатора слухач повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію.

10. Під час проведення іспиту слухачам забороняється спілкуватися між собою. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора.

11. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу, склали державний іспит, надається кваліфікація магістра державного управління і видається диплом встановленого зразка.

12. Диплом з відзнакою отримують слухачі, які мають оцінку «відмінно» з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних дисциплін (модулів) - оцінку «добре», склали державний іспит і захистили магістерську роботу з оцінкою «відмінно».

13. Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи з поважних причин президентом Академії (або за поданням директора регіонального інституту) дозволяєтся повторне складання державних іспитів та захист магістерської роботи на наступний навчальний рік.

 1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Теорія та історія державного управління

 1. Галузь науки «Державне управління», її об’єкт, предмет і функції. «Державне управління» як освітня галузь.

 2. Державне управління як різновид соціального управління: поняття, сутнісні риси і система.

 3. Принципи державного управління: поняття, класифікація і особливості застосування.

 4. Функції державного управління: поняття, класифікація і механізм реалізації. Функція надання адміністративних послуг і шляхи її реалізації.

 5. Державне управління і виконавча влада. Система органів виконавчої влади: загальна характеристика і процес реформування.

 6. Вітчизняна традиція організації публічної влади й управління та історичні уроки національного державотворення, їх значення на сучасному етапі.

 7. Сучасні теорії і концепції публічного управління (нова інституційна теорія, новий державний менеджмент, теорія соціальних мереж, концепція демократичного врядування, ін.) як методологічна основа реформування (модернізації) системи державного управління.

 8. Зарубіжний досвід публічного управління і проведення адміністративних реформ: можливості використання в Україні.

 9. Сучасний етап адміністративної реформи. Взаємозв’язок політичної, судової та адміністративної реформ.

 10. Державна регіональна політика. Форми та методи державної підтримки регіонального розвитку: зарубіжний досвід.

 11. Організаційно-функціональна структура державного управління і її раціоналізація. Функціональне обстеження органів виконавчої влади.

 12. Уроки розбудови системи публічної влади і управління в Україні за роки незалежності (1991-2010 рр.).

 13. Результативність та ефективність державного управління. Критерії ефективності діяльності державного органу і основні методи оцінювання.

 14. Забезпечення відкритості і прозорості в діяльності органів державної влади.

 15. Представництво інтересів у державному управлінні. Міжсекторне партнерство.

Документи:

(Нормативно-правові акти, послання Президента України, інші документи)

 1. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

 2. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України //Урядовий кур'єр. – 1995. – №86. – С. 5–6.

 3. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004). – [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96- %E2%F0&p=1233668155408378.

 1. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика) //Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки /Упорядник Л.Г.Мельник. – 1991. – №2; // http://www.nbuv.gov.ua/articles/history/1710cnst.htm

 2. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. - 1997. - №1 – 2 (3). – С. 95–97.

 3. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. - №1 – 2 (3). – С. 90–94.

 4. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР”. 5 липня 1991 року, N 1293-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1293-12.

 5. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про Президента Української РСР”. 5 липня 1991 року, N 1295-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1295-12

 6. Закон Української РСР “Декларація прав національностей України”. 1 листопада 1991 року, № 1771-ХІІ // Закони України. Т.2. – С. 231–232.

 7. Закон України ";Про Представника Президента України";. 5 березня 1992 року, №21167-ХІ1 //Закони України. Т. 3. – К., 1996. – С.113 –117.

 8. Закон України “Про Представництво Президента України в Республіці Крим”. 17 грудня 1992 року, № 2796-ХІІ // Закони України. Т. 4. – С. 313–314.

 9. Закон України “Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723 – XII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=3723-12.

 10. Закон України ";Про формування місцевих органів влади і самоврядування";. 3 лютого 1994 року №3917-ХІІ //Закони України. – Т.7. – К., 1997. – С. 116–117 (В редакції Закону України від 28 червня 1994 року №64/94).

 11. Закон України “Про Автономну Республіку Крим”. 17 березня 1995 року, № 95/95-ВР // Закони України Т.8. – С. 204 – 206;

 12. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 21 травня 1997 року № 280/97-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу :

  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

 1. Закон України ";Про столицю України – місто-герой Київ";. 15 січня 1999 року, №401-XIV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=401-14

 2. Закон України ";Про місцеві державні адміністрації";. 9 квітня 1999 року, №586 – ХІV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14

 3. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 11 вересня 2003 року N 1160-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1160-15

 4. Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”. 8 вересня 2005 року №2850-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2850-15

 5. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”. 16 травня 2008 року N 279-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=279-17.

 6. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки. Комітет з економічних реформ при Президентові України. Версія для обговорення. 2 червня 2010 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

 7. Виступ Президента України Віктора Януковича на урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності України на Майдані Незалежності. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/17881.html

 8. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 року № 810/98 // Вісник державної служби України. – 1998. – № 3. – С. 7 – 8.

 9. Указ Президента України “Про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи” від 20 листопада 1998 р. № 1284/98 IV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1284%2F98

 10. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 9 січня 1999 р. № 5 /99 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=810%2F98

 11. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року № 1572/99 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1572%2F99

 12. Указ Президента України “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України” від 15 грудня 1999 року № 1573/99 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1573%2F99

 13. Указ Президента України “Про склад Кабінету Міністрів України” від 15 грудня 1999 року № 1574/99 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1574%2F99

 14. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 1 серпня 2002 року №683/2002 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=683%2F2002

 15. Указ Президента України “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики“ від 15 вересня 2005 р. № 1276 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1276%2F2005

 16. Указ Президента України “Про Національну конституційну раду” від 27 грудня 2007 року №1294/2007 (Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 477/2010 (477/2010) від 02.04.2010) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1294%2F2007

 17. Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/17307.html.

 18. Концепція адміністративної реформи в Україні / Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. – К., 1998. – 61 с.

 19. Концепція Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011 – 2015 роки. Проект Головдержслужби України… [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/

 20. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 90-р – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=90-2006-%F0.

 21. Тимчасовий порядок надання державних, у тому числі адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N737 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=737-2009-%EF.

 22. Реєстр державних та адміністративних послуг. Головне управління державної служби України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://reestr.center.gov.ua/Items/Main/main.php.

 23. Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 532 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=532-2009-%EF.

 24. Концепція проекту Закону України ";Про адміністративні послуги"; [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 682 р – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=682-2009-%F0.

 25. Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035-р – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1035-2007-%F0.

 26. Порядок проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Наказ Головного управління державної служби України 30.03.2010 N 84 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0306-10.

 27. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій” від 1 серпня 2007 р. N 996 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-2007-%EF.

 28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки». Програма від 23 вересня 2003 року № 1494 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1494-2003-%EF

 29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади” від 11 травня 2006 р. N 614 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=614-2006-%EF.

 30. Постанова Кабінету Міністрів від 24 червня 2006 р. № 860 „Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=860-2006-%EF

 31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя” від 20 червня 2007 р. N 833 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=833-2007-%EF

 32. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року N 1001 – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-2006-%EF

 1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 26 листопада 2009 р. N 1302 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1302-2009-%EF

 2. Механізм взаємодії центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів під час проведення консультацій з громадськістю на урядовому веб-сайті ";Громадянське суспільство і влада"; [Електронний ресурс] : наказ міністерства юстиції України від 13 квітня 2009р. N 324/7 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v324_323-09.

 3. Порядок залучення громадян до формування та реалізації державної політики [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 10 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=10-2010-%EFСкачать документ

Похожие документы:

 1. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯПРИПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИОдеськийрегіональний інститутдержавногоуправління МАТЕРІАЛИ З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.150000 - «ДЕРЖАВНЕУПРАВЛІННЯ» (для заочно ...
 2. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Одеський регіональний інститут державного управління (2)

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯПРИПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИОдеськийрегіональний інститутдержавногоуправління МАТЕРІАЛИ З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.150000 «ДЕРЖАВНЕУПРАВЛІННЯ» (для заочно ...
 3. Національна академія державного управління при президентові україни

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯПРИПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИОДЕСЬКИЙРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯ ПОГОДЖЕНО Директор Одеськогорегіонального інститутудержавногоуправління НАДУ приПрезидентові України ЗАТВЕРДЖУЮ Перший віце- ...
 4. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯПРИПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИОдеський інститутдержавногоуправління МАТЕРІАЛИ З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.150000 - «ДЕРЖАВНЕУПРАВЛІННЯ» (для денно ...
 5. Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8 15

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯПРИПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИОДЕСЬКИЙРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛИ З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.150000 “ ДЕРЖАВНЕУПРАВЛІННЯ” (вечірня ...

Другие похожие документы..