Главная > Документ


PIELIKUMS NR. 3

MĀCĪBSPĒKU CV

Mag.soc. zin., lektore Diāna Apse

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1965.

Izglītība: 2003.-2007. LU doktorantūra

1983.-1989. Studijas LU Juridiskajā fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2001. LU sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē

Nodarbošanās:

1983. aug.-okt. Rīgas rajona tiesas sēžu sekretāre

1983.-1985. Augstākās tiesas krimināllietu tiesas kolēģijas tiesas sēžu sekretāre

1985.-1989. Augstākās tiesas priekšsēdētāja sekretāre

1989.-1997. Augstākās tiesas Kodifikācijas galvenā konsultante

1997. -1998. Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas konsultante

1998. - 2004. Satversmes tiesas tiesneša palīdze

2000. - 2002. LU Tiesību zinātņu pamatu katedras lektore

no 2002. 2. sept. LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras lektore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Tiesu prakse un Latvijas Senāta Administratīvais departaments. Tiesu prakses veidošana: LU zinātniskie raksti. Dr. habil.iur. prof. E.Meļķīša redakcijā.- Rīga, LU, 2001., 68.-101.lpp.

2. Palīgavotu mijiedarbības aspekti administratīvajā un Satversmes tiesas jurisdikcijā.Nolasīts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “ Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs. mijā” 2004.gada 29.-30.janvārī LU Juridiskajā fakultātē, publicēts krājumā ar tādu pašu nosaukumu angļu un latviešu valodās. Riga, LU Juridiskā fakultāte, 2006., 263.-280.lpp.

3. Interplay of subsidiary sources in the constitutional and administrative jurisdiction. Rīga, „Law and Justice” specizlaidums, 2005.

Referāts nolasīts Starpt. programmas Socrates/Erasmus koordinatoru sanāksmē – kolokvijā 2004. g. 27.-29. maijā LU Juridiskajā fakultātē.

4. Tiesību palīgavoti un Satversmes tiesa. Rīga, Latvijas Universitātes Raksti, 2006, 703.sējums, 7.-20.lpp.

5. Atsevišķie viedokļi un tiesību palīgavoti.Nolasīts 2005.gada 25. oktobrī kongresā „Letonika” un nodots publicēšanai .

6. Sekundāro tiesību avotu fraktalitāte.Rīga, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta rakstu krājumā „Drošība un tiesiskums Latvijā”, 2007, 78.-92.lpp.

7. Dissenting opinion as creators of legal ideas in the period of legal system collapse.Nolasīts

2006.gada 21.aprīlī starptautiskajā zinātniskajā koferencē „Pēc 2004.gada ES paplašināšanās: atbildot uz politiskiem, juridiskiem un sociālekonomiskiem izaicinājumiem” (Beyond EU Enlargement 2004, Responding to Challenges, Jean Monnet Conference) , publicēts „European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal ando Socio-Economic Challenges„ University of Latvia, 2006, 29-38.lpp.

8. Tiesību palīgavotu izpratnes evolūcija. Vai izaicinājums Latvijas tiesiskai domai ? Referāts nolasīts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē “ Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” 2007.gada 24.- 27.janvārī LU Juridiskajā fakultātē, nodots publicēšanai.

9. Dissenting opinion and other subsidiary sources of Law as creators of legal idea in the period of the legal system collapse. Rīga, LU Raksti. Juridiskā zinātne 719. sēj. , 2007, 101.-111.lpp.

10. Kazuistikas nozīme Lavijas tiesību teorijā un vēsturē. Referāts nolasītsVoldemāra Kalniņa simtgadei veltītajā piemiņas konferencē 23.-24.11.2007.gadā, publicēts žurnālā „Likums un Tiesības” 2008.gada jūnijā, 10.sējums, Nr. 6/(106), 177.-189.lpp.

11. Karjeras konsultēšanas un vadības tiesiskā regulējuma aspekti. Karjeras attīstības atbalsts. Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008, 197.-213.lpp. (0.8. a.l.).

12. Personība, pēctecība un Latvijas tiesiskā doma. Referāts nolasīts 2009.gada 12.februārī LU 67.konferencē Tiesību teorijas un vēstures sekcijā „Juristi enciklopēdisti Latvijas jurisprudencē”, veltīta Romāna Apsīša 70.gadu jubilejai., publicēts „Likums un Tiesības”,2009.gada maijā, 11.sēj., 155-159.lpp.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 12

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi 1

Konferenču tēzes 8

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Pētījums par abstraktu un kazuistisku normu pielietojuma problemātiku valsts pārvaldē.

Pēc Tieslietu ministrijas pasūtījuma . Rīga, 2007, 80 lpp.

Akadēmiskie kursi:

1. Tiesību teorija A daļa 4 KP

2. Ievads tiesību zinātnē A daļa 4 KP

3. Saimnieciskās tiesības B daļa 4 KP

4. Ievadprakse tiesā 2 KP

5. Tiesību pozitīvisms. (Tiesību integrācija Eiropā - doktorantiem)

6. Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā. (Lekciju cikla izstrādāšana profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai “Karjeras konsultants”).

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

No 2004. gada novembra – 2007. gada septembrim Juridiskās fakultātes Apelācijas komisijas locekle. No 2008.gada Juridiskā fakultātes Domes locekle.

Tālākizglītība

LU Attīstības un plānošanas departamenta sertifikāts Nr. 005380, laikā no 26.03.2008. līdz 18.04.2008. noklausījās un apguva tālākizglītības programmu „Eiropas Savienības struktūrfondu projektu administrēšana” 30 stundu apjomā.

2010.gada 5. janvārī D.Apse

Mg. med., pasn. Anita Apsīte

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1953

Izglītība: 1972-1978. studijas Rīgas Medicīnas institūtā

1978.-1979. internatūra Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā

1981.-1882. specializācija bērnu neiroloģijā Sankt Pēterburgas

Ārstu kvalifikācijas institūtā

1885. specializācija psihiatrijā VSIA „Rīgas psihiatrijas un

narkoloģijas centrs”

Nodarbošanās:

No 1985. gada psihiatre VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas

centrs”

1989.-1993. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

ambulatorā dienesta vadītāja

1995.-2002. tiesu psihiatrijas eksperte VSIA „Rīgas psihiatrijas

un narkoloģijas centrs”

No 2002. gada Tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļas vadītāja

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

No 1993. gada pasniedzēja LU Juridiskajā fakultātē tiesu

psihiatrijas kursam

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1.Spīdzināšanas upuru vēlīnās sekas un to rehabilitācijas specifika, Starptautiska simpozija „Spīdzināšanas upuru rehabilitācija” simpozija materiāli Deli, Indija, 2004.

2. Izdegšanas sindroms, tā izpausmes un profilakse, Starptautiskas konferences „Emocijas – mentāla norma un patoloģija” materiāli Palanga, Lietuva, 2002

3. Pēctraumatiskā stresa sindroma vēlīnās sekas pusaudžiem pēc seksuālas vardarbības”, starptautiskas konferences „Agresija – norma un patoloģija” materiāli Nida, Lietuva, 2001.

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Pēcnāves tiesu psihiatrisko ekspertīžu specifika, metodiskie norādījumi

Akadēmiskie kursi:

 • Tiesu psihiatrija C daļa 2 KP

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

2009. Tieslietu ministrija, tiesu eksperts, sertifikācijas komisijas

locekle

2009. gada 25. novembrī

A. Apsīte

Latvijas Universitātes asociētā profesora Kaspara Baloža dzīves un darba gājums

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

Vārds, uzvārds: Kaspars Balodis

Personas kods: 150571-10502

Svešvalodu zināšanas: Angļu, vācu, krievu

Adrese: Hospitāļu iela 25a-13, Rīga, LV-1013

Telefons: 67034551

E-pasts: Kaspars.Balodis@lu.lv

Izglītība: 1978–1989 Rīgas 5. vidusskola

1989–1993 Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

1993–1994 Minsteres Universitātes Juridiskā fakultāte (Vācijā)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1993 Jurista kvalifikācija un tiesību zinātņu bakalaura grāds

Latvijas Universitātē

1994 Magister Legum (LL.M) Minsteres universitātes Juridiskajā fakultātē; akadēmiskais grāds pielīdzināts Latvijas maģistra grādam

2000 Tiesību doktors (Minsteres universitāte)

2001 Tiesību doktora grāds nostrificēts, pielīdzinot to Latvijas tiesību doktora zinātniskajam grādam

Nodarbošanās: 1994–1995 Jurists juridiskajā birojā “Heidelberga”

1996–1998 Asistents LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedrā

1998–2001 Lektors LU Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedrā

2001– LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors

2002–2007 LU Juridiskās fakultātes dekāns

2007– Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis

II. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS

Piedalīšanās LZP un starptautiskajos pētījumu projektos:

2004 Dalībnieks LZP pētījumu projektā „Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi”, vadītāja prof. I.Čepāne

2004–2006 Eiropas Civillikuma Studiju grupas (Study Group on a European Civil Code) Koordinācijas grupas dalībnieks

Raksti recenzētos izdevumos:

Komersanta uzņēmums kā civiltiesību objekts // Likums un Tiesības. 7. sējums, nr. 3(67). Marts, 2005, 66.–71. lpp.

Tiesisko darījumu noslēgšana elektroniskā formā // Likums un Tiesības. 7. sējums, nr. 7(71). Jūlijs, 2005, 204.–211. lpp.

Contractual Aspects of Formation and Composition of Commercial Partnerships // Juridica International. Volume X/2005 – European Legal Harmony: Goals and Milestones, pp. 79–84.

Legal aspects of activity of Latvian commercial companies in the context of the European Union // Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006, pp. 49–54.

Monogrāfijas:

Sicherungsübereignung im deutsch-lettischen Rechtsvergleich. Monogrāfija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001, 298 lpp. (doktora disertācija).

Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Citas publikācijas:

Wiederinkrafttreten und Reformen des lettischen Zivilgesetzbuches, in: Helmut Heiss (Hrsg.), Zivilrechtsreform im Baltikum. Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 161. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, S. 59–81.

Latvian Private Law and European Enlargement // Bussani M., Matei U. (Editors). Opening Up European Law: The Common Core Project towards Eastern and South Eastern Europe. Berne: Stämpfli Publishers Ltd., 2007, pp. 223–231.

Jaunais komercdarījumu regulējums un tā piemērošana // Jurista
Vārds, 26.05.2009, Nr. 21.

Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs:

2005.g. 15.–16. septembris Viļņas universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Modern Trends and Perspectives of Development of Civil Law”, referāts „Latvian Legal Framework for a European Company (Societas Europaea)”, publicēts: Trends And Perspectives in the Development of Contemporary Civil Law. Vilnius: Justitita, 2007, pp. 136–142.

2007. g. 24.–27. janvāris LU starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās”, referāts „Komercdarījumu tiesiskā regulējuma aktuālās problēmas“.

III. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

Vadītie promocijas darbi: 7 (Ingmara Bergmane (aizstāvējusi disertāciju), Erlens Kalniņš, Inese Druviete, Ansis Spridzāns, Arta Snipe, Sandra Ozola, Beata Joffe)

Vadītie maģistra darbi: Vidēji 2 maģistra darbi gadā

Vadītie bakalaura darbi

un kvalifikācijas darbi: Vidēji 8 bakalaura un kvalifikācijas darbi gadā

Docētie studiju kursi: Civiltiesību vispārīgā daļa (iepriekšējais nosaukums: Ievads civiltiesībās), 3 kp, Komerctiesības, 3 kp.

Darbs studiju programmu padomē: 2001–2007 LU Tiesību zinātnes studiju programmu padome

Izstrādātie studiju kursi: Civiltiesību vispārīgā daļa, LU Tiesību zinātņu bakalaura studiju programmā

Izstrādātās studiju programmas: 2004 – Tiesību zinātņu bakalaura studiju programma un

Tiesību zinātņu profesionālā maģistra studiju programma

Sagatavotie mācību līdzekļi: Studiju materiāli studiju kursā „Civiltiesību vispārīgā daļa” („Ievads civiltiesībās”), pieejami: http://home.lu.lv/~balodis/

Kvalifikācijas celšana ārzemju

augstskolās: 2006. g. septembris – Minsteres universitātes Juridiskā fakultāte

IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS

LU koleģiālo institūciju loceklis:

2004–2007 LU Senāta priekšsēdētāja vietnieks

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas loceklis:

2003– Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne, redkolēģijas loceklis

2005– Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZeuP, izdod Vācijas izdevniecība Verlag C.H.Beck), korespondējošais izdevējs

Starptautisko un Latvijas konferenču organizācijas komiteju loceklis:

LU Juridiskās fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” (2007. g. 24.–27. janvāris) organizācijas komitejas loceklis

07.01.2010

Dr.iur.,prof. Ringolda Baloža

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1966.

Izglītība: 1989.-1994. Studijas Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē

1994.-1997. Studijas LU Juridiskās fakultātes maģistrantūrā

1998.-2001. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantūra

2003. - katedras vadītājs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1997. Tiesību zinātņu maģistrantūra

2001. Nostrificēts tiesību zinātņu doktora grāds, Dr.iur.

2002. Latvijas Universitātes docents

2004. Latvijas Universitātes asociētais profesors

2009 - Latvijas Universitātes profesors

Nodarbošanās: 1996.-1999. Latvijas Tieslietu ministrijas departamenta direktors

2000.- 2004. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks

2006. - Zvērināts advokāts (darbība apturēta)

2008. - Galvenais valsts notārs, Uzņēmumu reģistra vadītājs

Darbība starptautiskās organizācijās:

2007.- ASV Reliģijas un Publiskās Politikas institūta eksperts

2007.- Eiropas Valsts un Baznīcas konsorcija loceklis

Dažas no nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1.R. Balodis. Baznīcu tiesības. – Rīga: Reliģijas Brīvības Asociācija, 2002. (727.lpp.)

2.R.Balodis Chiesa e Stato in Lettonia/ DIRITTO E RELIGIONE NELL’EUROPA POST-COMUNISTA/ Seminario di storia delle istituzioni religiose e relazioni fra Stato e Chiesa dell’ Universitá di Firenze, Sociatá \editricle il Mulino, Bologna 2004. p. 189.-175 – 237.

3. R.Balodis Staat und Kirche in Lettland/Gerhard Robbers (Hrsg.) Staat und Kirche in der Europäischen Union/ Zweite Auflage Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden 2005. s. 279 – 310.

4. R.Balodis Religious Entities as Legal Persons - Latvia/ Churches and Other Religious Organisations as Legal Persons. Proceedings of the 17th Meeting of the European Consortium for Church and State Research Höör (Sweden) 17-20 November 2005/ (Ed. Lars Friedner). PEETERS, LEUVEN – PARIS – DUDLEY, MA 2007 p. 149.-157

5. R. Balodis. Amerikas Savienoto Valstu Konstitūcijas Pirmā labojuma nozīme un izpratnes transformācija (I),(II)/ Likums un Tiesības – R.: Ratio iuris, 2006. augusts, 8.sējums, nr.8.,9 (84/85)

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 94

Konferenču tēzes 29

Zinātniski pētnieciskā darbība:

1997.-1999. Sorosa Fonda Latvija projekts par monogrāfijas Baznīcu tiesību jomā saraksti Grāmata tika izdota 2000.gadā ar nosaukumu ’’Valsts un Baznīca’’ [ R. Balodis. Valsts un Baznīca. –Rīga: Nordik, 2000. (727.lpp.)];

2002.-2005 Weatfalische Wilhelms-Universitat Munster Evangelisch-Theologische Fakultat Institut fur Chrictliche Gesellshaftswissenschaften projekts – grāmatas sadaļa par Latviju [Balodis R. Das Recht der Religionsgemeinschaften in Letland/ Wolfgang Lienemann/ Hans-Richard Reuter (Hrsg.) Das Recht der Religionsgemeinschaften in Mittel-, Ost – und Südosteuropa/ Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden 2005. s. 235 – 259.]

2001 Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība - Reliģijas Brīvības Asociācijas projekta ’’Valsts un Baznīca Baltijas valstīs - 2001’’ vadīšana un nodaļas par Latviju sarakste [Balodis R. State and Church in the Latvia/ State and Church in the Baltic States: 2001. - R.: Reliģijas Brīvības Asociācija, 2001.]

2004-2007 Latvijas Universitātes pilnvarotais pārstāvis mācību gados starptautiskajā maģistru darbu aizstāvēšanās komisijā Eiropas Cilvēktiesību un demokratizācijas maģistru (European Master’s Degree in Human Rights and Democratization) programmā, kas attiecīgi noritējušas 2005. gada 25.septembrī un 2006.gada 23.septembrī Venēcijā (Lido salā) European Inter – Univesity Centre for Human Rights and Democratization (EIUC) Secretaria: MOnasteru of San Nicolò, Riviera San Nicolò, 26.

2005-2007 Amerikāņu izdevniecības ’’Facts on File’’ starptautisks projekts – izdevums trīs sēj. ’’Encyclopedia of World Constitutions’’ sadaļa par Latviju [Balodis R.Latvia/Encyclopedia of World Constitutions Volume II Ed. G.Robbers – U.S. Facts on File, 2007 p.513-519]

2005-2006 Eksperts augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā, Akreditācijas komisiju loceklis Igaunijas Tallinas Juridiskajam Institūta, Tartu Universitātes Juridiskās Fakultātes un Latvijas Policijas Akadēmijas juridisko programmu izvērtēšanā

2006 Programmas komitejas un Rīcības komitejas loceklis starptautiskajai konferencei International Conference on Economics, Law and Management Tîrgu - Mureş (Rumānija)

Akadēmiskie kursi:

 1. Baznīcas tiesības (1999.-) B daļa 2 KP

 2. Ārvalstu konstitucionālās tiesības B daļa 2 KP

(2002.-.)

 1. Salīdzinošās konstitucionālās tiesības B daļa 2 KP

(2001.-)

 1. Eiropas Savienības valstu salīdzinošās B daļa 1 KP

konstitucionālās tiesības (2005-2006)

 1. Cilvēktiesību aizsardzība un konstitucionālā B daļa 2 KP

kontrole (2006.-2008)

 1. Konstitucionālās tiesības (2006.-) A daļa 5 KP

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

2001. Eiropas Savienības Cilvēktiesību direktorāta eksperts

2004.-2006. loceklis Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas konsultatīvā padomē

2004. - loceklis Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības akadēmiskā centra valdes loceklis

2005-2007 Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas eksperts 7 reliģisko savienību (baznīcu) likumprojektu sagatavošanā

2009. gada Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

2009.gada 30.novembrī Ringolds Balodis

Pasn. Dagnija Bērziņa

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1943

Izglītība: 1967. – 1973. Studijas Rīgas Medicīnas institūta (RMI)

Vispārējās ārstniecības fakultātē

1973. – 1974. Internatūra RMI tiesu medicīnas specialitātē

Nodarbošanās: kopš 1974. tiesu medicīnas eksperte Valsts tiesu medicīnas

ekspertīzes centrā (VTMEC)

kopš 1985. lektore LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko

zinātņu katedrā (tiesu medicīnas discipl.)

kopš 1994. pasniedzēja jauno speciālistu apmācībā dzīvo personu

ekspertīzē pēc pēcdiploma izglītības programmas Rīgas

Stradiņa universitātes (RSU) Tiesu medicīnas katedr

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. D.Bērziņa (2007) Vardarbība pret sievieti ģimenē. Tālākizglītības mācību līdzeklis „Tiesu

medicīnas praktikums. RSU, lpp. 41-46.

2 .D.Bērziņa(2007) Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausserhalb der Familie. Abstracts

der 86.Jahrestagung DGRM. Rechtsmedizin, 17, s.274

3. D.Bērziņa(2006) Gewalt gegen Kinder in der Familie. Abstracts der 85.Jahrestagung

DGRM. Rechtsmedizin, 16, s.263

4. D.Bērziņa, S.Skačkova(2006)Injuries caused by sharp objects. Medicina Legalis

Baltica,16, s. 45 – 47.

5. (2005) Насилие над женщиной в семье (судебно-медицинское

социологическое исслед.),Medicina Legalis Baltica,15:c. 79 - 81.

Zinātniski pētnieciskās darbība:

1.Seksuālā vardarbība pret bērniem.

2. Asu ieroču radīto bojājumu ekspertīze.

3. Vardarbība pret bērniem Latvijā.

Akadēmiskie kursi:

 • Tiesu medicīna C daļa 2 KP

Papildus ziņas par profesionālo darbību

kopš 2005 g -VTMEC Ētikas komisijas priekšsēdētāja

2009.gada 25. novembrī

D.Bērziņa

LATVIJAS UNIVERSITĀTES LEKTORA GAIDA BĒRZIŅA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

Vārds, uzvārds: Gaidis Bērziņš

Personas kods: 201070-11219

Dzimšanas vieta: Rīga

Adrese: Draudzības iela 36, Ādaži, Rīgas rajons

Svešvalodas: angļu, krievu

Izglītība: Kopš 2001. gada – LU Juridiskā fakultāte, doktorantūras studijas tiesību zinātņu nozarē;

1999. gads – LU Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību nozarē;

1997. gads – LU Juridiskā fakultāte, augstākā izglītība tiesību zinātnē.

Nodarbošanās: Zvērināts advokāts

Vaļasprieki: hokejs, kalnu slēpošana, riteņbraukšana

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS

Publikācijas:

2004. g. LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni Nr. 10 (līdzautorība) „Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros”;

13.12.2005. LV, Jurista Vārds Nr. 47(402) „Izsole maksātnespējas procesā”;

2006. g. „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā”, Parādnieka tiesiskās aizsardzības ieviešanas aspekti;

28.10.2008. LV, Jurista Vārds Nr. 41(546) „Tiesiskās aizsardzības procesa mērķi”.;

27.10.2009. LV Jurista Vārds Nr. 4 „Sanācijas iespējas tiesiskais regulējums”.

20.10.2009. LV, Jurista Vārds Nr. 42(585) „Vai nodrošinātā kreditora tiesības ir samērojamas ar likuma mērķi”.

Konferences:

Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20. - 21. gs. mijā” – referāts „Parādnieka tiesiskā aizsardzība maksātspējas traucējumos” (2002. gads);

LU 61. konference – referāts „Jaunā Maksātnespējas likuma tiesiskie aspekti” (2003. g.);

LU 63. konference – referāts „Bankrota tiesības un to saistība ar komercdarbību” (2005. g.);

Dišlera biedrības tiesībpolitikas konference (02.12.2006.);

Diskusija – tiesu sistēmas aktuālās problēmas (31.01.2007.);

LU 66. konference - referāts „Sanācijas tiesiskais regulējums” (07.02.2008.).

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

Docētie studiju kursi:

Saistību tiesības. Vispārīgā daļa. A daļa, 64.st. 4 kp.

Saistību tiesības. Sevišķā daļa. A daļa, 64.st. 4 kp.

Bankrota tiesības. B daļa, 32 st. 2 kp.

Vadītie bakalaura darbi: vidēji 9 darbi akadēmiskajā gadā

Vadītie maģistra darbi: vidēji 4 darbi akadēmiskajā gadā

Izdales materiāli Saistību tiesībās un bankrota tiesībās

08.1994. – 03.2005. – Juridiskā biroja „LEX Studio” vadītājs;
Kopš 1997. gada septembra – LU Juridiskā fakultāte, Civiltiesību katedra – lektors

Lekciju kursi “ Tiesnešu mācību centrā ”;

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS

08.1994. – 03.2005. – Juridiskā biroja „LEX Studio” vadītājs;
09.1997. – 08.1999. – VAS BO „Privatizācijas aģentūra” – padomes loceklis;
10.1998. – 11.2001. – Likvidējamās AS „Latvijas Kapitālbanka” – administratora palīgs;
11.1999. – 12.2002. – SIA „Lattelekom” – valsts pilnvarnieks;
04.2000. – 03.2001. – Rīgas Fondu birža – padomes loceklis;
04.2001. – 02.2003. – AS „Trasta komercbanka” – padomes loceklis;
02.2003. – 03.2004. – BO „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” – padomes loceklis;
04.2004. – šobrīd - zvērināts advokāts;
05.2005. – 11.2006. - AS „Rīgas Starptautiskā autoosta” – padomes priekšsēdētāja vietnieks;

07.11.2006. – 12.03.2009. - LR Tieslietu ministrs.

Gaidis Bērziņš

07.01.2010.

Latvijas Universitātes Akadēmiskā amata pretendenta

Agra Bitāna

dzīves un darba gājums (CV)

I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS
Agris Bitāns
220370-10307
Aizpute, Liepājas rajons, Latvija

Artilērijas iela 34 dzīvoklis 15, Rīga, LV 1009, 29213059, agris.bitans@
Pārvalda svešvalodas – angļu valodu un krievu valodu
Izglītība – augstākā

Tiesību maģistrs – 1995.gads Latvijas Universitāte

Tiesību zinātņu bakalaurs – 1993.gads Latvijas Universitāte
Pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Civiltiesisko zinātņu katedrā. Zvērināts advokāts

II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem 6 gadiem)

 • LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks:

- Latvijas Zinātnes padomes projekts 04.1310 (LU nr. 772). „Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros”. Realizē: prof. K.Torgāns, J.Kārkliņš, A.Bitāns, B.Broka, A.Brakša

- Latvijas Zinātnes padomes projekts 2007/ZP-27. „Saistību tiesību modernizācijas grupa. Civillikuma daļu „Saistību tiesību” un „Lietu tiesību” atjaunināšana”. Realizē: prof. K.Torgāns, prof. J.Rozenfelds, J.Kārkliņš, I.Lībiņa-Egner, B.Broka, A.Bitāns.

 • Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks

Eiropas Komisijas (the European Commission) finansēts projekts - Economic Loss Caused by Genetically Modified Crops. Liability and Redress for the Adventitious Presence of GMOs in Non-GM Crops (Tort and Insurance Law, vol. 24). Vienna/New York: Springer 2008, p.271 - 276

 • Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē :

Senāta loma civilprocesā, izskatot prasības par nemantisko kaitējumu. Civilprocesa aktuālie jautājumi. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums. TNA. 2008. (73. – 106.lpp. 1,5 a.l.33.lpp.)

Legal liability for non-pecuniary loss in civil laws of different countries. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne. 719.sēj., 2007., 110-121.lpp. (0,5 a.l. vai 11 lpp.).

Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2008. SpringerWienNew York, 2009. p. 401 - 413 (0,6 a.l. vai 13 lpp.);

Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2007. SpringerWienNew York, 2008. p. 389 - 399 (0,5 a.l. vai 10 lpp.);

Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2006. SpringerWienNew York, 2007. p. 311 – 321 (0,5 a.l. vai 11 lpp.);

Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2005. SpringerWienNew York, 2006. p. 380 – 398) (1 a.l. vai 18 lpp.);

Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2004. SpringerWienNew York, 2005. p. 395 – 404 (0,5 a.l. vai 10 lpp.).

Domēna vārds pret preču zīmiDienas bizness/Saldo, Nr.19 (46), 2006.gada 23.novembris

Rūpnieciskā īpašuma ieguldīšana SIA pamatkapitālā Dienas bizness/Saldo, Nr. 15 (42), 2006.gada 21.septembris

Gaidāms nemantiskā (morālā) kaitējuma lomas pieaugums Dienas bizness/Saldo, Nr. 7 (34), 2006.gada 27.aprīlis

OCTA sedz nelielu daļu no nemantiskā kaitējuma Dienas bizness/Saldo, Nr. 15 (21), 2005.gada 22.septembris

Senāta loma CL 5.p. piemērošanā Latvijas Vēstnesis/Jurista vārds Nr. 121(3069), 2004.gada 3.augusts

Senāta loma CL 5.p. piemērošanā Latvijas Vēstnesis/Jurista vārds Nr. 117(3065), 2004.gada 27.jūlijs

Tiesas ieskats un svarīgi iemesli civiltiesisku strīdu izskatīšanā LU raksti, Juridiskā zinātne, 2004, 667. sēj.

Vispārīgie principi, nosakot kompensāciju nemantisku aizskārumu. Latvijas Vēstnesis, 2003.gada 14.oktobris, Nr. 37 (295)

Taisnības apziņa, nosakot kompensāciju par nemantisku aizskārumu. Latvijas Vēstnesis, 2003.gada 8.jūlijs, Nr. 25/26 (283/284)

Privātuma tiesiskā aizsardzība. LU Raksti, Sociālās zinātnes, 2003, 665 sēj.

Protection of privacy in Latvia, Humanities and social sciences Latvia, 2003.gads, Nr. 3(40)

Preču zīmes tiesiskā aizsardzība Latvijā, Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā. LU, Rīga, 2002. gads

Vai valstij ir jāmaksā par korumpētiem ierēdņiem. www.politika.lv, 2002.gada 17.septembris

Atbildība par Eiropas Kopienas tiesību pārkāpumiem. Likums un tiesības, 2002.gada janvāris, Nr. 1 (29)Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..