textarchive.ru

Главная > Документ


Dati uz atskaites 2006.gada 1. oktobri1. gadā imatri-kulēto studentu skaitsStudējošo skaits pa studiju gadiemKopā mācāsT.sk. par maksuAbsol-ventu skaitsEksma-trikulēto skaits (Atbi-rums)1.2.3.4.5.6.Bakalauri

235256209221---68647815247Maģistratūra 14715383----23619611317Doktorantūra2020191011--6036212

Dati uz atskaites 2007.gada 1. oktobri1. gadā imatri-kulēto studentu skaitsStudējošo skaits pa studiju gadiemKopā mācāsT.sk. par maksuAbsol-ventu skaitsEksma-trikulēto skaits (Atbi-rums)1.2.3.3,54.20208

Bakalauri

PLK2402722192046954981549020208

Bakalauri

NLK1221251191249646446475284638133

Maģistratūra 20221990----3092681212430201

Doktorantūra19191910216948914

Dati uz atskaites 2008.gada 1. oktobri1. gadā imatri-kulēto studentu skaitsStudējošo skaits pa studiju gadiemKopā mācāsT.sk. par maksuAbsol-ventu skaitsEksma-trikulēto skaits (Atbi-rums)1.2.3.3,54.20208

Bakalauri

PLK2402602202056854941666420208

Bakalauri

NLK12013312210014249749767694638133

Maģistra 152154140----29424712035

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas

Aptauja par studiju programmu:

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju gadiemAptauja par studiju kursiem: aptaujāto studiju kursu skaitsAbsolventu aptauja:

aptaujāto absolventu skaits1.2.3.4.5.6.2005/200672Doktorantūra8653----Maģistra5167 - - - -1172Bakalaura230210 - 5-

Aptauja par studiju programmu:

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju gadiemAptauja par studiju kursiem: aptaujāto studiju kursu skaitsAbsolventu aptauja:

aptaujāto absolventu skaits1.2.3.4.5.6.2006/200714630201

Doktorantūra972-34638133

Maģistra6743 - - - -16-

2007./2008.Aptauja par studiju programmu:

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju gadiemAptauja par studiju kursiem: aptaujāto studiju kursu skaitsAbsolventu aptauja:

aptaujāto absolventu skaits1.2.3.4.5.6.Bakalaura5554204---4135Maģistra4638133

Maģistra32 - - - -1432Doktorantūra7-----1-

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri):

Amats, grāds2005/20062006/20072007/2008u.t.t.Profesori569Asociētie profesori563Docenti247Lektori:323435t.sk: ar doktora grādu 151ar maģistra grādu 252534citi*640Asistenti:131t.sk: ar doktora grādu 000ar maģistra grādu 131Citi: līguma un stundu pasniedzēji263439Akadēmiskais personāls KOPĀ718794* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri)

Amats 2005/20062006/20072007/2008iesprofesori314Viesdocenti111Vieslektori:600Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji)000t.sk: ar doktora grādu 000ar maģistra grādu 000citi*000Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ425* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme:

2005/20062006/20072007/2008u.t.t.Studē doktorantūrā271312Ieguvuši doktora grādu151Apguvuši profesionālās pilnveides programmu200Akadēmiskajā atvaļinājumā264

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:

2005/20062006/20072007/2008u.t.t.Dalība pētnieciskos, akadēmiskos un citos projektos (projektu skaits)29126Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču skaits) 634144Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits1275463Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos (studējošo skaits)8104

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa:

ValstsSkaits pa akadēmiskajiem gadiem2005/20062006/20072007/2008Mācībspēku apmaiņaNo Latvijas uz ārvalstiVācija1Polija111No ārvalsts uz LatvijuASV11Vācija12Nīderlande2Igaunija1Krievija1Studējošo apmaiņaNo Latvijas uz ārvalstiVācija, Francija, Dānija, Spānija, Nīderlande, Itālija12 125No ārvalsts uz LatvijuVācija, Beļģija, Francija, Polija, Gruzija, Lietuva796

2006. / 2007. akad. stud. gadu

1. pielikums

Tiesību zinātnes BSP (3.kurss)VĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)        VidējaisModa* Moda % **Nevar pateikt *** 1Studiju kursu piedāvājums studiju programmā1.97277%2 2Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs1.86264%13Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs2.22255%34Izvēles iespējas starp B daļas kursiem1.89140%45Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus2.34243%36Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas2.13249%77Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt1.89255%38Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to)2.24243%79Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli2.51238%410Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā2.46244%811Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām2.16258%912Nodarbību plānojums pa semestriem2.59538%5513Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē)2.32229%3414Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem2.24255%615Fakultātes personāla attieksme pret studentiem2.19253%716Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē2.32243%2417Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā2.03255%618Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi utt.)1.65144%1719LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus2.20240%1620Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās2.58347%2221Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam?1.62247%520-10h 22Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju programmu LU2.10273%1* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējušiAptaujāti 146 respondenti2007. gada pavasara semestris

Aptaujas rezultātu kopsavilkumsStudiju programmas saturs2.01 Studiju programmas piedāvātās iespējas2.18 Prasmju attīstīšana studiju laikā2.27 Studiju procesa organizēšana2.26 Materiāli - tehniskais nodrošinājums2.14 Vai jūs plānojat turpināt studijas?LU akad.LU prof.LU citā noz.citā augstsk.nestudēs%47%16%6%6%25%Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei?jāvairāk jāvairāk nēnēnevaru pateikt%76%1%11%0%12%Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē?jādrīzāk jādrīzāk nēnēnevaru pateikt

2007./2008. akad stud. gads

Tiesību BSPVĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)        VidējaisModa* Moda % **Nevar pateikt *** 1Studiju kursu piedāvājums studiju programmā1.94276%2 2Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs1.95264%03Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs2.11255%24Izvēles iespējas starp B daļas kursiem1.78144%25Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus2.50244%66Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas2.22245%107Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt2.01259%28Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to)2.37247%19Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli2.67336%810Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā2.54243%211Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām2.20259%212Nodarbību plānojums pa semestriem2.70535%4713Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē)2.23234%2914Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem2.41249%215Fakultātes personāla attieksme pret studentiem2.33253%616Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē2.48239%1817Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā2.22250%318Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi utt.)1.65144%819LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus2.33248%720Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās2.54340%2221Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam?1.70252%420-10 H32Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju programmu LU2.19268%2* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējušiAptaujāti 135 respondenti2008. gada jūnijs

Aptaujas rezultātu kopsavilkumsStudiju programmas saturs2.00 Studiju programmas piedāvātās iespējas2.23 Prasmju attīstīšana studiju laikā2.40 Studiju procesa organizēšana2.39 Materiāli - tehniskais nodrošinājums2.17 Vai jūs plānojat turpināt studijas?LU akad.LU prof.LU citā noz.citā augstsk.nestudēs%54%17%9%6%14%Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei?jāvairāk jāvairāk nēnēnevaru pateikt%75%4%8%0%13%Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē?jādrīzāk jādrīzāk nēnēnevaru pateikt%59%27%4%1%8%

Tiesību MSPVĒRTĒJUMA SKALA (1 - ļoti labi, 2 - labi, 3 - apmierinoši, 4 - neapmierinoši)        VidējaisModa* Moda % **Nevar pateikt *** 1Studiju kursu piedāvājums studiju programmā2.31256%0 2Studiju programmā piedāvāto studiju kursu saturs2.52241%53Studiju programmas noteikto A daļas kursu saturs2.67241%84Izvēles iespējas starp B daļas kursiem2.50575%245Iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus2.39244%46Studiju programmas piedāvātā iespēja attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaņas2.21241%87Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei un noformēšanai utt1.85244%58Studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to)2.00128%79Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, diskutēt un pamatot viedokli2.86534%1110Studiju programmas sniegtās iespējas apgūt nozares speciālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā2.00134%411Nodarbību plānojums pa nedēļas dienām2.57528%912Nodarbību plānojums pa semestriem3.00569%2213Iespēja kursus apgūt arī elektroniski (Web CT vidē)2.50575%2414Iespējas klausīties lekcijas pie vieslektoriem1.94547%1515Fakultātes personāla attieksme pret studentiem2.32247%116Informācijas iegūšana par studiju procesu fakultātē2.53553%1717Fakultātes personāla darbība studiju procesa uzlabošanā2.67228%818Studiju materiāli-tehniskais nodrošinājums (telpas, mācību līdzekļi utt.)2.47547%1519LU nodrošinātās iespējas izmantot datorus2.60231%720Studijām nepieciešamās literatūras pieejamība LU bibliotēkās2.57578%2521Cik stundas nedēļā veltāt patstāvīgajam darbam?1.96244%620-10 H32Kopumā vērtējot, vai esat apmierināts, ka izvēlējāties šo studiju programmu LU2.28266%0* moda - visbiežāk sastopamais vērtējums studentu anketās attiecīgajam jautājumam.** moda % - procentuāli, cik studenti pauduši attiecīgo viedokli***nevar pateikt - studentu skaits, kas atzīmējuši variantu nevar pateikt vai nav atbildējušiAptaujāti 32 respondenti2008. gada jūnijsAptaujas rezultātu kopsavilkumsStudiju programmas saturs2.50 Studiju programmas piedāvātās iespējas2.31 Prasmju attīstīšana studiju laikā2.18 Studiju procesa organizēšana2.62 Materiāli - tehniskais nodrošinājums2.55 Vai jūs plānojat turpināt studijas?LU akad.LU prof.LU citā noz.citā augstsk.nestudēs%78%13%3%3%3%Vai jūs strādājat darbu atbilstoši savai specialitātei?jāvairāk jāvairāk nēnēnevaru pateikt%13%19%0%19%50%Vai jūs plānojat strādāt savā studiju specialitātē?jādrīzāk jādrīzāk nēnēnevaru pateikt%69%9%6%0%16%


2006./2007. akad. stud. gads

2. pielikums

akadēmiskā personāla publikācijas

Tiesību teorijā un vēsturē

Raksti starptautiski atzītos, recenzētos zinātniskos žurnālos:

 1. Iļjanova, D. Vispārējo tiesību principu funkcionālā nozīme rakstīto tiesību normu piemērošanā. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. – 2007. – Nr. 719 – p. 59–76 (0,5 a.l.).

 2. Lazdiņš, J. Die Entstehung und Entwicklung des Eherechts in Lettland Latvijas. Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. 2007. – Nr. 719 – S. 76 – 90. lpp. (1,2 a.l.)

 1. Lazdiņš, J. Experience of Nationalisation and Denationalisation of Land Ownership in Latvia (19th and 20th centuries). // Law and Justice. – 2007 – p. 15–22. (1,2 a.l.)

 2. Osipova S. Genése et évolution du notariat en Lettonie du XIIIe au XIXe siécle. Le Gnomon. Revue internationale d'histore du notariat. 2007. - Nr. 152. – p. 15. – 24. (1, 2 a.l.)

 3. Osipiova S. Lettische Rechtswissenschaft nach der Gründung des lettischen Staates 1918. Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte. 2007. - Nr. ½, S. 60- 66. (0,5 a.l.).

Raksti zinātniskos žurnālos:

 1. Apse, D. Sekundāro tiesību avotu fraktalitāte konstitucionālajā un administratīvajā jurisdikcijā. Drošība un tiesiskums Latvijā, Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts: 2007, 78.-92.lpp. (1 a.l.)

 2. Liepa, L. Advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas prakse. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2007. gada 29.maijs –Nr.22 – 4.–6. lpp. (475), (0,5 a.l.).

 3. Liepa, L.Izeja no krīzes jāmeklē kopīgi. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2007. 11.septembris– Nr.37 (490) – 10.–13. lpp. (0,5 a.l.).

 4. Markvarts, R. Intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2006. 31.oktobris – Nr.43 (446) – 13.–20. lpp. (0,75 a.l.).

Civiltiesībās

Monogrāfijas:

10. Balodis, K. Ievads civiltiesībās. R.: Zvaigzne ABC, 2007

(24,7 a.l. vai 383 lpp.).

11. Torgāns, K. Saistību tiesības. 1.daļa Mācību grāmata. R.: TNA 2006, (14,3 a.l. vai 315 lpp.).

Kolektīvās monogrāfijas:

12. Torgāns, K. Priekšvārds, CPL 342.—357. panta komentāri (0,3 izd. l.) un visa izdevuma zinātniskā rediģēšana. - Papildinājumi grāmatai “Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums”. Rīga: TNA, 2006, (4,8 a.l. vai 106. lpp.)

Raksti starptautiski atzītos žurnālos:

13. Balodis, K. Wiederinkrafttreten und Reformen des lettischen Zivilgesetzbuches. Zivilrechtsreform im Baltikum. / Helmut Heiss (Hrsg.). Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, S. 59-81. (1,2 a.l. vai 22 lpp.,).

14.Bitāns, A.Legal liability for non-pecuniary loss in civil laws of different countries. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne. 719.sēj., 2007., 110-121.lpp. (0,5 a.l. vai 11 lpp.).

15. Lībiņa-Egner, I. Personības tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijas civiltiesību sistēmā (I). Likums un tiesības, 2007, 9.sēj., nr. 5 (93), Personības tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijas civiltiesību sistēmā (II). Likums un Tiesības, 2007, 9.sēj., nr. 6. (94). (2,7 a.l. vai 58. lpp).

16. Rozenfleds, J. The concept and content of property rights in Latvian law. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne. 719.sēj., 2007., 19-36 lpp. (0,5 a.l. vai 17.lpp.).

17. Torgāns, K. Latvian Report on Tort Law. Digest of European Tort Law. Volume 1: Essential Cases on Natural Causation. Springer Wien New York. Wien, 2007., 66 - 69 p., 148 – 149 p. (0,5 a.l.)

Raksti zinātniskos žurnālos:

18. Torgāns, K. Vairāki zaudējumus (kaitējumu) izraisoši cēloņi. Jurista Vārds, 10.07.2007., Nr.28 (481), 3-7 lpp. (0,5 a.l.)

19. Torgāns, K. Komerclikumā jāiestrādā Eiropas līgumu tiesību principu normas. Jurista Vārds, 20.02.2007., Nr. 8, (461), 1-4 lpp. (0,5 a.l.)

Citas publikācijas:

20. Ose, D., Seržante, I. Darba tiesiskie pamati, RTU, papildinātais mācību līdzeklis. R. RTU. 2007. (3 a.l. vai 66.lpp.).

21. Torgāns, K. Kuri komersanti priecāsies- “labie” vai “sliktie”? Dienas bizness, 23.02.07., Nr. 38 (3050), 26.02.07., Nr. 39(3051), 19.lpp. (0,3 a.l.)

Valststiesībās

Citas publikācijas:

22. Balodis, R. Lygiateisiškumo principas ir religijos laisvė Baltijos valstybėse/Jurisprudencija MOKSLO DARBAI Mykolo Romerio Universitetas 2006 12 (90) p. 103-106.

23. Balodis, R. Religious Entities as Legal Persons - Latvia/ Churches and Other Religious Organisations as Legal Persons. Proceedings of the 17th Meeting of the European Consortium for Church and State Research Höör (Sweden) 17-20 November 2005/ (Ed. Lars Friedner). PEETERS, LEUVEN – PARIS – DUDLEY, MA 2007 p. 149.-157.

Krimināltiesībās un kriminālprocesā

Monogrāfijas:

24. Liholaja, V. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās. 2. grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007. (268 lpp. vai 12,3a.l.)

25. Liholaja, V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007. (474 lpp. vai 23,6 a.l.)

Kolektīvās monogrāfijas:

26. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 1. Vispārīgā daļa. Rīga: AFS, 2007. (Krastiņš U. - 101 lpp. vai 4,4 a.l.

Liholaja V. – 23 lpp. vai 1 a.l.)

27. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. Vispārīgā daļa. Rīga: AFS, 2007. (Krastiņš U. - 151 lpp. vai 4,4 a.l.

Liholaja V. – 196 lpp. vai 8,5 a.l.)

28. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 3. Vispārīgā daļa. Rīga: AFS, 2007. (Krastiņš U. - 128 lpp. vai 5,6 a.l.

Liholaja V. – 107 lpp. vai 4,7 a.l.)

Raksti zinātniskos žurnālos:

29. Hamkova, D. Gods un cieņa kā kriminālistiskās aizsardzības objekts Baltijas reģionā. Jurista Vārds. 2007. – Nr. 19 – 18.-21. lpp. (0,5 a.l.)

30. Hamkova, D. Vai bērnu pornogrāfija Latvijā nav sodāma? Jurista Vārds. 2007. – Nr. 13 – 8.-10. lpp (0,2 a.l.)

31. Krastiņš, U. Konceptuāli par vainu administratīvajās tiesībās. Jurista Vārds. 2007. – Nr. 23 – 6.-10. lpp. (0,25 a.l.)

32. Krastiņš, U. Kriminālsods un citi kriminālie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Jurista Vārds. 2007. – Nr. 11 – 2.-7. lpp. (0,3 a.l.)

33. Kūtris, G. Noziedzīgi iegūta manta: tiesiskais regulējums un problemātika. Jurista Vārds. 2007. – Nr. 16 – 1.-5. lpp. (0,7 a.l.)

34. Liholaja, V. Atkārtoti izdarītu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmjautājumi. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. 2007. Nr. 1 – 4.-5. lpp. (0,2 a.l.)

35. Liholaja, V. Kukuļošanas kvalifikācija un sods: daži problēmjautājumi. Jurista Vārds. 2007. – Nr. 32 – 1.-10. lpp (0,9 a.l.).

36. Nīmande, E. Возможности криминалистики. Труды НИИ судебных экспертиз. 2007. – c. 25–31. (0,3 a.l.).

37. Nīmande, E. Problems of Establishing the Object of Criminalistic Recognition. Research Papers. 2007. – p. 91.–98. (0,4 a.l.).

38. Reigase, A. Kriminalizācija un dekriminalizācija- krimināltiesību politikas īstenošanas metodes. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. Nr. 2 – 11.-15. lpp. (0,55 a.l.)

39. Reigase, A. Krimināllikums un likumdošanas politika. Jurista Vārds. 2007. – Nr. 11 – 16.-17. lpp. (0,2 a.l.)

40. Strada-Rozenberga K., Meikališa, Ā. Kriminālprocess. Struktūrloģiskās shēmas ar paskaidrojumiem. A (vispārīgā) daļa. Latvijas Vēstnesis. 2007.

41. Vilks, A. Juridisko zinātņu mūžizglītības aspekti. Jurista Vārds. 2007. – Nr. 30 – 11.-13. lpp. (0,1 a.l.)

Konferenču materiāli:

42. Hamkova, D. Уголовная-правовая защита чести и достоинства государственного должостного лица. Материалы II Российского конгресса уголовного права 31 мая-01 июня 2007 г. Mосковa, 2007, c. 454–456.

43. Krastiņš, U. Системность и иные уголовно-правовые меры принудительного воздействия. В сб. Системность в уголовном праве//Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося  31 мая – 1 июня 2007 г. – М.: ТК Велби, 2007, c. 215 – 218 (0,2 a.l.).

44. Liholaja V. Четкая нормативная база как условие правильной квалификации преступных деяний // Системность в уголовном праве. Материалы Российского конгресса уголовного права 31 мая – 1 июня 2007 года. Москва: Проспект, 2007, 5 lpp., 0,2 a/l.

45. Vilks, A. Drošības problēmas globalizācijas kontekstā// RSU, 2007. gada Zinātniskās konferences tēzes, Rīga, 2007.- 271. lpp. (0,05 a.l.)

46. Vilks, A. Juridiskās izglītības problēmas mūžizglītības kontekstā// Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība.” materiāli, Rēzekne, 2007.- 440.-444. lpp. (0,25 a.l.)

47. Vilks, A. Kriminalitātes psiholoģiskie aspekti// Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Psiholoģija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra: mūsdienu aktuālās problēmas”. Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīga, 2006.- 57.-58. lpp. (0,1 a.l.)

48. Vilks, A. Noziegumu upuru kvantitāte Latvijā- ceļā no nozieguma kaitējuma uz taisnīgu kompensāciju// Starptautiskā semināra „Nozieguma upuri- kā kompensēt kaitējumu” tēzes. RSU, JPA, Rīga, 2007.- 24.-25. lpp. (0,1 a.l.)

49. Vilks, A. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas problēmas juridiskās izglītības sistēmā//Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos” rakstu krājums. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2007.- 341.-350. lpp. (0,5 a.l.)

50. Винкална Э. Причинная связь в угуловном праве: терия и закон. Maskavas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes II Krievijas krimināltiesību kongresa rakstu krājums. 2007. g. 5. lpp. (0,25 a.l.)

Starptautiskās tiesībās un Eiropas tiesībās

Monogrāfijas:

51. Broks, E. Latvian Education Law case. Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, Oxford University Press, 2007 (100 lpp. vai 5 a. l.)

52.Broks, E. Report on the Judgment of the Constitutional Court no. 2004-01-06. Oxford Reports on International Law in Domestic Courts. Oxford University Press, 2007, (22 lpp. vai 1 a. l.).

Kolektīvās monogrāfijas:

53.Blūzma, V., Buka, A., Bruno – Deksnis, E. Eiropas tiesības. Otrais

papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs T. Jundža zin. red. Rīga :Juridiskā

koledža, 2007. – 628. lpp. (7. autorloksnes)

54.Kučs, A. Likuma vara un taisnīguma nodrošināšana.Cik demokrātiska ir

Latvija, Demokrātijas monitorings 2005 – 2007. Rīga : Zinātne, 2007. 18.-27.lpp. (12. lpp vai 0,5 a. l.)

2007./2008. akad. stud. gads

2.pielikums

Akadēmiskā personāla publikācijas

Tiesību teorijā un vēsturē

Kolektīvās monogrāfijas

 1. Apse, D. Karjeras konsultēšanas un vadības tiesiskā regulējuma aspekti. Karjeras attīstības atbalsts. Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. Valsts izglītības aģentūra, 2008, 197.–213. (0.8. a.l.).

 2. Ārvalstu tiesību vēstures avoti. zin. red. Blūzma, V., Osipova, S., Zemītis, G. Osipova S. ir zinātniskais redaktors: Saliešu tiesai (152.–187.lpp.), Sakšu spogulim (219.–261.lpp) un Zelta Bullai (262.–285.lpp.) Rīga: BAT, 2007.

(4 a.l.)

 1. Grigore-Bāra, E. The Origins of the Institution of Expropriation in Europe (81. – 94. lpp). Developing the Rule of Law in Latvia. Ed. Sanita Osipova. Münster: Sonderpunktverlag, 2008. (0,8 a.l.)

Raksti starptautiski atzītos žurnālos

 1. Apse, D. Kazuistikas nozīme Latvijas tiesību teorijā un vēsturē. Likums un tiesības. 2008.g. jūnijs 10.sējums, Nr.6 /(106), 177-189.lpp. (1,5 a.l.)

 2. Apse, D. Sekundāro tiesību avotu fraktalitāte konstitucionālajā un administratīvajā jurisdikcijā. Drošība un tiesiskums Latvijā . Zin. red. A. Tabūns. Rīga: LU Filozofijas un sociloloģijas institūts, 2007., 78. līdz 92. lpp. (0.8. a.l.)

 3. Jelāgins, J. Tiesiskās domas atspoguļojums sabiedrisko un tiesību zinātņu žurnālā Jurists (1928 – 1940). Likums un Tiesības, 2007.gada novembris Nr.11.(0,5 a.l.)

 4. Lazdiņš, J. Die Entstehung und Entwicklung des Eherechts in Lettland Latvijas // Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. – 2007. – Nr. 719 – S. 76 – 90. (1.22 a.l.)

 5. Lazdiņš, J. Taisnīguma principa ievērošana iedzīvotāju ienākumu aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. – 2008. - Nr. 740 - 95.-111. lpp. (1.2 a.l.)

 6. Lazdiņš, J. 1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas privāttiesību avotu identificēšanas problēmas un ar to saistītā tiesu prakse. Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki. – 2008. – Nr. 3 (71) – 19.–33. lpp. (1,5 a.l.)

 7. Osipova, S. Hamurapi kodekss Latvijas zinātnieku darbos par cilvēktiesībām. Latvijas Universitātes raksti 740.sējums Juridiskā zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. 27.– 41. lpp (1 a.l.).

 8. Osipova, S. Lettische Rechtswissenschaft nach der Gründung des lettischen Staates 1918. Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. Nr.719. 7.–8. lpp. (0,75 a.l.)

 9. Osipova, S. Voldemāra Kalniņa ieguldījums Latvijas pilsētu tiesību zinātniskajā pētniecībā. Likums un Tiesības. 2008. Jūnijs, 10. sējums, Nr.6. (1 a.l.)

 10. Osipova, S., Roze, I.Tiesiskā nihilisma saknes Latvijā. Drošība un tiesiskums Latvijā. Zin. red. A.Tabūns. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007., 40.–59.lpp.(1 a.l.)

 11. Roze, I. Ļeva Petražicka ieguldījums tiesiskās domas attīstībā Latvijā. Likums un Tiesības. 2008.gada jūlijs, 10. sējums, Nr. 7. (107.), (1.1 a.l.)

Konferenču materiāli

 1. Osipova, S. Voldemāra Kalniņa ieguldījumsLatvijas pilsētu tiesību zinātniskajā pētniecībā. Likums un Tiesības. 2008. Jūnijs. (1 a.l.)

Zinātniskie raksti

 1. Liepa, L. The Modern Dilemma of Legal Profession: Client Secrecy of Duty to Notify?. (28.–55. lpp). Developing the Rule of Law in Latvia. Ed. Sanita Osipova. Münster: Sonderpunktverlag, 2008. (1,7 a.l.)

 2. Neimanis, J. Teleological Reduction: A Method of Further Development of Law Little Know in Latvia (94.–110. lpp). Developing the Rule of Law in Latvia. Ed. Sanita Osipova. Münster: Sonderpunktverlag, 2008. (1 a.l.)

 3. Osipova, S. Rechtsbewusstsein in Lettland . Developing the Rule of Law in Latvia. Ed. Sanita Osipova. Münster: Sonderpunktverlag, 2008. (1,6 a.l.)

 4. Roze, I. The Contribution of Leo Petraźycki to the Development of Legal Idea in Latvia (55.–81. lpp). Developing the Rule of Law in Latvia. Ed. Sanita Osipova. Münster: Sonderpunktverlag, 2008. (1,6 a.l.)

 5. Strupišs, A. Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata, Rīga: Dienas bizness, 2003.-2008. 2008. gada 16.septembis.(21 i.l.)

Civiltiesībās

Monogrāfijas

 1. Torgāns, K. Saistību tiesības II daļa. Mācību grāmata. R.: TNA, 2008, 359 lpp., (18 a.l.)

Kolektīvās monogrāfijas:

 1. Broka, B. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. 3. papildinātais izdevums. Līdzautorībā. R.: TNA, 2008 (4.3 a.l.).

Raksti starptautiski atzītos žurnālos

 1. Rozenfelds, J. Romiešu civiltiesību pasniegšanas metodika Latvijas Universitātē un tās ietekme uz Latvijas tiesībām (I). Likums un tiesības 10. sējums, Nr. 6., 2008.g. jūnijs. (0,3 a.l.)

 2. Rozenfelds, J. Romiešu civiltiesību pasniegšanas metodika Latvijas Universitātē un tās ietekme uz Latvijas tiesībām (II). Likums un tiesības 10. sējums, Nr. 7., 2008.g. jūlijs. (0,3 a.l.)

 3. Torgāns, K. Fault and Remedies in the European Civil Law. Trends and Perspectives in the Development of Contemporary Civil Law. Justitia, Vilnius, 2007.p. 210.–216. (0,3 a.l.)

 4. Bitāns, A. Tort developments in Latvia. Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2007. Springer Wien New York, 2008. p. (0,7 a.l.).

Raksti zinātniskos žurnālos

 1. Torgāns, K. Šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanai der sevišķās tiesāšanās kārtība. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2007.gada 18. decembris, Nr.51/52 (504/505), 10.–12.lpp. (0,5 a.l.)

 2. Torgāns, K. Eiropas Jurisprudences vērtības civiltiesībās: pārņemt vai nogaidīt. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2007.gada 20.novembris, Nr. 47 (500), 17.–19.lpp. (0,3 a.l.)

 3. Čepāne, I., Meiere S., Statkus S. Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007.gadā. Nr.13., R., 2008., (0,6.a.l.)

 4. Čepāne, I. Teritorijas plānošanas aktuālās tiesiskās problēmas. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2007.gada 4.decembris, Nr. 49 (502), (3.–7.lpp.) (0,5 a.l.)

 5. Broka, B. Šķīrējtiesu reglamentācija jaunajā likumprojektā. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2007.gada 18. decembris, Nr. 51/52 (504/505), (6.–9.lpp.) (0,2 a.l.)

 6. Lībiņa-Egner, I. The perspective of the privacy rights in Latvia. Developing the Rule of Law in Latvia. Ed. Sanita Osipova. Münster: Sonderpunktverlag, 2008. (1,9 a.l.)

Konferenču materiāli

 1. Krūmiņš, M. Intelektuālā īpašuma aizsardzība un civilprocess. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums „Civilprocesa aktuālie jautājumi”. Rīga.: TNA, 2008. 249.–263. lpp. (0,6 a.l.)

 2. Bitāns, A. Senāta loma civilprocesā un izskatot prasības nemantisko kaitējumu. Civilprocesa aktuālie jautājumi. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums. Rīga.: TNA, 2008. 73.–106.lpp. (1,6. a.l.)

 3. Ose, D. Tiesas paziņojumi un izsaukumi, un tiesas dokumentu izsūtīšana. 2007.gada zinātniskās konferences materiālu krājums „Civilprocesa aktuālie jautājumi”. Rīga.: TNA, 2008. 107.–120.lpp. (0,8 a.l.)

Starptautiskās tiesībās un Eiropas tiesībās

Kolektīvās monogrāfijas:

 1. A.Salmiņš, A., Krastiņš, A., Čevers, A. u.c. „Divejāda pielietojuma preču kontrole”, Rīga: A. Salmiņa un A. Krastiņa redakcija 2007., 256 lpp. (4,5 a.l.)

Raksti starptautiski atzītos žurnālos

 1. Kučs, A., Burbergs, M. 60 Years of UDHR in EU Member States. Itālija: European Inter-University Centre, 2008. 10. lpp. (0,5 a.l.)

Raksti zinātnisko žurnālos

 1. Kučs, A. Neiecietības kurināšanas aizliegums un tiesības uz vārda brīvību: tiesisko risinājumu iespējas un ierobežojumi Latvijā. Latvijas Republikas Valsts Prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas rakstu krājums par sabiedrības radikalizāciju, Rīga: Zinātne, 2008. 345.–376. lpp. (1,5 a.l.),

 2. Kačevska, I. Pušu autonomijas princips un šķīrējtiesas līgums. Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds. 2007. gada 18. decembris - Nr. 51(504), 16.–18. lpp.(0,3 a.l.)

 3. Dupate, K. Valsts valodas zināšanu prasības Latvijā nodarbinātības jomā ES tiesību un cilvēktiesībās noteiktā diskriminācijas aizlieguma principa kontekstā. Juridiskā koledža zinātniskie raksti. Rīga: Juridiskā koledža, 2008. (0,5 a.l.)

Valststiesībās

Monogrāfijas

 1. Ruķers, M. „Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri”, R. 2008. 208 lpp. (10 a.l.)

Raksti starptautiski atzītos žurnālos

 1. Balodis, R. Latvia/Encyclopedia of World Constitutions Volume II Ed. G.Robbers - U.S. Facts on File, 2007, p.513-519. (0,3 a.l.)

 2. Balodis, R. Państwo i kościół w Lotwie/ Państwo i kościół w krajach unii Europerskiej // Wrocław Kolonia Limited 2007, p.243–263. (1 a.l.)

Raksti zinātniskos žurnālos

 1. Briede, J. Satversmes 104.pantā garantēto tiesību īstenošana administratīvajā procesā. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2007.gada 27.novembris. Nr.48 (501). (0.3 a.l.)

 2. Briede, J. Acīmredzami nepamatotie pieteikumi: problēmas un risinājumi. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2008.gada 26.augusts Nr. 32 (537). (0.3 a.l.)

Krimināltiesībās

Kolektīvās monogrāfijas

 1. Krastiņš, U., Liholaja, V. Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Beļģija, Dānija, Nīderlande. Rīga.: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.,493 lpp. (21 a.l)

Raksti starptautiski atzītos žurnālos

 1. Liholaja, V. Biotēka un krimināltiesības. Latvijas Universitātes raksti.740. Juridiskā zinātne. Rīga: LU, 2008, 7.–27.lpp. (1 a.l.)

Raksti zinātnisko žurnālos

 1. Liholaja, V. Bērnu aizsardzība no vardarbības ar krimināltiesiskiem līdzekļiem: likums un prakse. Latvijas Policijas akadēmijas Raksti Zinātnisko rakstu krājums. 15. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2008, 9.–42.lpp. (1,5 a.l.)

 2. Liholaja, V. Personas atbrīvošana no kriminālatbildības, no soda un no soda izciešanas. Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds. 2008.gada 26.marts. Nr.12., 1.– 5.lpp. (0,7 a.l.)

 3. Strada-Rozenberga, K. Personas, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, loma kriminālprocesa uzsākšanā. Administratīvā un kriminālā justīcija. Rīga, 145.–160.lpp. (1,6 a.l.)

 4. Hamkova, D. Goda un cieņas civiltiesiskās un krimināltiesiskās aizsardzības nianses. Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds. 2008.gada 15.janvāris. Nr.2., 8.–11.lpp. (0,4 a.l.)

 5. Nīmande, E. Kriminālistikas izzināšanas objekta noteikšanas problēma. Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds. 2007.gada 30.oktobris. Nr.44., 11.–13.lpp. (0,35 a.l.)

 6. Nīmande, E. Kriminālistikas vieta zināšanu sistēmā. Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds. 2008.gada 15.janvāris. Nr.2., 14.–18.lpp. (0,6 a.l.)

 7. Nīmande, E. Kriminālistikas zināšanas priekšmeta īpatnības. Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds..2008.gada 5.augusts. Nr.29., 16.–19.lpp. (0,4 a.l.)

 8. Reigase, A. Kriminālsoda - piespiedu darbs saturs un mērķis. Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds., 2008.gada 9.septembris Nr.34., 1.–7.lpp. (0,6.a.l.)

 9. Vīnkalna, E. Cēloņsakarības loma grupveida nodarījumos. Latvijas Vēstnesis. Jurista vārds. 2007.gada 11.decembris. Nr. 50., 20.–22. lpp. (0,3 a.l.)

Konferenču materiāli

 1. Liholaja, V. Krimināllikums kā bērnu seksuālās izmantošanas ierobežošanas līdzeklis un tā piemērošana praksē. - Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība. LPA starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība” 2008.gada 24.–25.janvāris. Rīga: LPA 2008., 87.–95.lpp. (0,5 a/l.)

 2. Liholaja, V. 2008.gada 29.–30.maijs. «Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты» Piedalīšanās ar referātu „Уголовный закон и защита несовершеннолетних от насилия. - Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы Российского конгресса уголовного права. Москва: Проспект., c.625.-626 (0,2 a.l.)

 3. Meikališa, Ā. Kriminālprocesa īpatnības izmeklēšanas darbībās ar nepilngadīgajiem. LPA VI Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Nepilngadīgo drošības un aizsardzība”, rakstu krājums LPA, Rīga, 2008, 114.–122. lpp.( 0,8 a.l.)

 4. Strada-Rozenberga, K. „Nepilngadīgā, kuram ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums, statuss kriminālprocesā”. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Nepilngadīgo drošība un aizsardzība”. Rīga: LPA, 2007.gada 24.–25.janvāris, rakstu krājums, R.: LPA, 2008, 192.–201.lpp. (0,7 a.l.)

 5. Hamkova, D. Tiesību normas konstrukcija kā viens no pretdarbības veidiem noziedzībai. „Pretdarbība noziedzībai: krimināltiesiskie, kriminoloģiskie un sodu izpildes aspekti. III Krievijas kongress krimināltiesībās. 2008., 683.– 685.lpp. (0,3 a.l.)

 6. Kūtris, G. Защита прав человека - существенная функция Конституционного суда и Правозащитника в Латвии. Альманах «Конституционное правосудие в новом тысячелетие», XII Yerevan International Conference „International experience of the cooperation between Constitutional Courts and Ombudsmen in the field of ensuring and protection of Human Rights”, Yerevan, 2007, p.74. – 77. (0,2 a.l.)

 7. Vīnkalna, E. Kaitējums un tā nozīme soda noteikšanā. Starptautiska zinātniska konference. Kongresa materiāli. MVU, Maskava, 2008., 582.–584.lpp. (0,7a.l.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..