Главная > Документ


Akadēmiskā personāla pētnieciskā darba tēma, virzieni.

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Pētnieciskā darba tēma, virzieni

Aelita Koha

Pacientu integrēšanās sabiedrībā pēc apdeguma traumas

Agnese Oliņa

Medicīnas koledžas darbības novērtējums un attīstības iespējas Latvijā

Alevtīna Leice

Fotokolorimetrijas, elektrovadamības un iztecēs metožu metroloģisko īpašību izvērtēšana

Arta Olga Balode

Meticilīna rezistentā Stafilokoka molekulārā epidemioloģija Latvijā

Laura Mihailovska

Kvalitātes nodrošināšana medicīniskajā diagnostikā ar rentgenstarojumu

Ļubova Šuvalova

„Bluetooth” tehnoloģijas ietekme uz teleelektrokardiogrammu signālu reģistrāciju; Rentgeniekārtu parametru ietekme uz radiācijas drošības kvalitāti

Maija Kurmiņa

Vides izglītība kā integrēts kurss

Ruta Akermane

Galvenās psiholoģijas apakšnozares P.Birketa interpretācijā Latvijā 20.gadsimtā 20.-30. gados.

Koledžā realizētie projekti

 1. 01VSAKZP – 07 Projekta vadītājs, Mg. biol. Alevtīna Leice. Projektā iesaistīti – Dr. hab. Phys., RTU profesors Jurijs Dehtjars, Pētnieks, biomedicīnas laborante, Laura Arabere un biomedicīnas studente Viktorija Arhipoviča „Asins šūnu adhēzijas īpašības”, Zinātnes nozare – Medicīna, hematoloģija, medicīnas fizika.

 1. 04VSAKZP – 08 Projekta vadītāja – Mg. biol. BINI doktorante Alevtīna Leice. Projektā iesaistīti – RTU profesors Jurijs Dehtjars, RTU Asoc. Profesors Aleksejs Kataševs, LU Latvijas Kardioloģijas Institūts, pētniece Natālija Bricina, biomedicīnas laborante Laura Arabere, studente Viktorija Arhipoviča. „Titāna un hidroksilapatīta slāņa ietekmes uz hematoloģiskiem rādītājiem izvērtēšanas analīzes metodes”, Zinātnes nozare – medicīna, hematoloģija, medicīnas fizika.

12. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums biomedicīnas laborantu programmas īstenošanā

Amata nosaukums

Skaits

Uzdevumi

Medicīnas tehnoloģiju katedras lietvede

1

Pildīt struktūrvienības vadītāja norādījumus. Apkopot un sistematizēt struktūrvienības lietvedību un apmeklētāju uzņemšanu. Administratīvā, mācību – metodiskā. Zinātniskā darba organizēšana, tā tehniskais noformējums (darbs ar datoru). Studentu kustības dokumentācijas noformēšana. Studentu lietvedības uzskaite un sistematizācija. Korespondences noformēšana un nosūtīšana. Materiāli – tehniskā aprīkojuma organizēšana.

Izglītības metodiķis

1

Organizēt studiju programmas īstenošanu atbilstoši mācību plāniem un programmai, sadarbībā ar katedras vadītāju izstrādāt prakses grafiku studiju gadam un koordinēt tā izpildi, nodrošināt mācību procesu nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu.

Biomedicīnas laborants

3

Sekot laboratorijas iekārtu tehniskajam stāvoklim, veikt nepieciešamo apkopi, uzturēt pierakstus par iekārtu tehnisko stāvokli. Uzraudzīt vides mikroklimata atbilstību izmeklēšanas procesam un veikt nepieciešamos korektīvos pasākumus. Uzturēt reaģentu izlietojuma pierakstus, veikt reaģentu un piederumu pieprasījumu apkopojumu. Atbilstoši mācībspēka norādījumiem, nodrošināt un sagatavot nepieciešamos līdzekļus studentu praktisko darbību veikšanai. Veikt epidemioloģiskos pasākumus saskaņā ar laboratorijas kabineta tīrības uzturēšanas un dezinfekcijas plānam, pēc darba sakopt darba vietas un telpas.

13. Struktūrvienību uzskaitījums

Struktūrvienība

Uzdevumi

Medicīnas tehnoloģiju katedra

Nodrošina un organizē vispārizglītojošo studiju kursunorisi un konsultācijas.

Nodrošina un organizē nozares studiju kursu norisi un konsultācijas, ietverot obligātos, profesijas un izvēles studiju kursus.

Studentiem tiek nodrošinātas pirmsklīnikas prakses, konsultācijas dažāda profila laboratorijās – ķīmijas/vides izmeklējumos, mikrobioloģijas, klīnikas un bioķīmijas/hematoloģijas mācību laboratorijās.

Ārstniecības katedra

Nodrošina vispārizglītojošā studiju kursa „Cilvēka anatomija un fizioloģija, latīņu medicīniskā terminoloģija”, nozaresstudiju kursa „Neatliekamā palīdzība un procedūru tehnika” un izvēles studiju kursa „Masāžas pamatkurss” pasniegšanu un sniedz konsultācijas. Studentiem tiek nodrošināta profesionālās kompetences jeb zināšanu, iemaņu un prasmju pakāpes veidošana atbilstoši profesijas standartam.

14. Ārējie sakari

Lai nodrošinātu jauno speciālistu sekmīgu iekļaušanos dinamiskajā darba tirgū, būtiska ir sadarbība starp izglītotājiem un darba tirgus pārstāvjiem.

14.1 Sadarbība ar darba devējiem

Sadarbības mērķis ir veidot atgriezenisko saiti starp koledžu un darba devējiem, lai nodrošinātu programmas absolventu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām Sadarbība tiek īstenota vairākos virzienos:

 • prakses nodrošināšana,

 • izglītības un prakses vienotības nodrošināšana,

 • pētniecības un projektu realizācija.

Sadarbības koordinācijas ietvaros koledžai ir tradīcija rīkot studiju programmu starptautiskās konferences, piesaistot darba devējus un ārzemju partnerus. Konferencēs notiek domu un viedokļu apmaiņa starp dažādām Latvijas un ārzemju izglītības, veselības iestādēm. Kā pozitīvs šādu konferenču rezultāts ir minams iespēja novērtēt prezentētas tēmas, gūt informāciju par jaunākajām tendencēm pētniecībā un diagnostikā, kā arī dibināt kontaktus vieslektoru piesaistīšanā, piemēram, „Polimerāzes ķēdes reakcijas metodes pamatprincipi”, „Cilvēka genoma izpēte Latvijā un sabiedrībā – pašreizējā situācija un perspektīvas” u.c.

Koledžai ir sadarbība ar darba devējiem, kurās tiek uzklausīti darba devēju ieteikumi par studiju programmas pilnveidošanu, kā arī veiktas aptaujas par studējošo zināšanām un prasmēm. Kvalifikāciju eksāmena komisijas sastāvs katru gadu tiek noteikts ar koledžas direktores rīkojumu atbilstoši kotedžas „Valsts noslēguma pārbaudījumu nolikumam”. Kvalifikācijas eksāmenu komisijā ir iekļauti speciālisti no Latvijas vadošo klīniku laboratorijām un Latvijas laborantu asociācijas, ar kuriem tiek noslēgti līgumi.

Katru gadu tiek rīkotas tikšanās ar prakšu vadītājiem, kas ir potenciālie darba devēji absolventiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par studentu sagatavotības līmeni.

14.2. Sadarbības projekti

Medicīnas tehnoloģiju katedra studiju programmas ietvaros sadarbojas ar ārējo sakaru speciālistu, kuras mērķis ir nodrošināt koledžas starptautisko sadarbību un dibināt kontaktus ar veselības un sociālās aprūpes izglītības iestādēm un institūcijām ārvalstīs.

Studiju programmā „Biomedicīnas laborants” ir plānots Erasmus programmas ietvaros diviem studiju programmas studentiem 2010-2011 akadēmiskajā studiju gadā kvalifikācijas praksi iziet Plovdivas medicīnas koledžā (Bulgārija) (Medical College – Plovdiv). Prakses uzdevumos ietilpst jaunu prasmju un iemaņu apgūšana laboratorā diagnostikā, medicīnas tehnoloģiju iepazīšana, starpkultūru saskarsmes attīstīšana un svešvalodu zināšanu uzlabošana.

Projekta ietvaros 2007./2008. akadēmiskajā studiju gadā, trīs programmas pasniedzēji apmeklēja Institudio de Education Secundaria Nr1. De Gijon (Spānija). Pasniedzēji apguva jaunas prasmes un iemaņas, metodikas uzlabošanai, paaugstinot savu pedagoģisko kompetenci, zināšanu un prasmju tālāko attīstību un jaunu metožu un tehnoloģiju pielietošanu profesionālajā darbībā.

Savukārt 2007./2008. studiju gadā 8 Institudio de Education Secundaria Nr1. De Gijon studenti Leonardo da Vinci projekta ietvaros un 2008./2009. akadēmiskajā studiju gadā 5 studenti, 2009./2010. gadā 8 spāņu studenti un divi studenti no Tartu Health Care koledžas Erasmus projekta ietvaros Latvijas laboratorijās sadarbībā ar LU P.Stradiņa medicīnas koledžu realizēja kvalifikācijas praksi.

2009./2010. akadēmiskajā studiju gadā, laika periodā no 26. 04. līdz 30.04., trīs studiju programmas „Biomedicīnas laborants” pasniedzēji Erasmus programmas ietvaros iepazinās ar Tartu medicīnas koledžā realizēto studiju programmu „bioanalītiķis”. Projekta ietvaros tika īstenots mērķis - iepazīties ar studiju programmas „Bioanalyst” saturu, studiju procesa un prakses organizēšanas un norises kārtību, noskaidrot, kādā veidā notiek studentu piesaiste konkrētai programmai, kā tiek veidota sadarbība ar potenciālām prakšu vietām klīnikās un laboratorijās.

Ir izveidota sadarbība ar Tartu medicīnas koledžu, kur arī tiek īstenota studiju programma „bioanalītīķis”. Tās ietvaros tiek realizētas vairākas aktivitātes:

 • pasniedzēju pieredzes apmaiņa;

 • studentu pieredzes apmaiņa;

 • studiju kursa pilnveide;

 • jaunu tehnoloģu un metožu pielietojums laboratorā diagnostikā;

Ar līdzīga profila izglītības iestādēm Latvijā sadarbība netiek realizēta, jo

LU P.Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā izglītības iestāde, kas realizē biomedicīnas laborantu sagatavošanu LR .

15. Studiju programmas attīstības plāns

Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” attīstības plāns ietver šādas aktivitātes:

 • ES līdzekļu piesaistīšana studiju programmas attīstībai,

 • akadēmiskā personāla tālākizglītības veicināšana, motivējot un atbalstot tālākizglītības iespējas un dalību dažādās zinātniskās konferencēs,

 • studiju programmas vadības un kvalitātes nodrošināšanas un pašnovērtēšanas sistēmas pilnveidošana (katedras vadības un koledžas vadības sadarbība, studējošo un akadēmiskā personāla aptauju analīze u.c.),

 • studentu prasmju pilnveidošana patstāvīgā darba veikšanai,

 • regulāra metodisko materiālu un izdales materiālu izstrādāšana un pilnveidošana, mācību literatūras, periodikas, mācību filmu iegāde,

 • mācību metodes pilnveidošana, galveno akcentu liekot uz mācību metodēm, kas veicina izziņas, problēmu risināšanas un kritiskās domāšanas attīstību studentos; informāciju tehnoloģiju izmantošanas iespēju palielināšana (Internets, E – pasts u.c.),

 • studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes sekmēšana ES ietvaros,

 • regulāra dalība konferenču, semināru organizēšanā,

 • regulāra vieslektoru piesaiste, sadarbības veidošana ar ārvalstu izglītības iestādēm, kas realizē biomedicīnas laborantu izglītības programmas,

 • studiju iespēju popularizēšana ar dažādu informācijas līdzekļu palīdzību (informācija mājas lapā, braucieni uz skolām, informatīvie pasākumi u.c.) un sadarbība ar darba tirgus pārstāvjiem,

 • bibliotēkas grāmatu un citu resursu fondu papildināšana ar jaunākajiem mācību līdzekļiem un izziņas materiāliem atbilstoši studiju kursu programmām,

 • regulāra darba devēju un absolventu aptaujas, tādejādi nodrošinot atgriezenisko saiti un pilnveidojot studiju programmu,

 • studiju materiāltehniskās bāzes regulāra atjaunošana un modernizēšana,

 • prakses dokumentācijas pilnveidošana,

 • regulāra studiju priekšmetu programmu pārskatīšana,

 • sadarbības veidošana ar otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību realizējošām izglītības iestādēm studiju pēctecības nodrošināšanai (LU bioloģijas fakultāte, RTU biomedicīnas un nanotehnoloģiju fakultāti).

16. Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” SVID analīze

STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

 • Iegūstama kvalitatīva, darba tirgum nepieciešama izglītība;

 • Studējošie nodrošināti ar labiem mācību un sadzīves apstākļiem;

 • Salīdzinoši augsts profesijas prestižs;

 • Atzīta profesija ES valstīs un pasaulē;

 • Vienīgā izglītības iestāde, kura sagatavo speciālistus Latvijas darba tirgum;

 • Laba starptautiskā sadarbība;

 • Regulāra studentu ieteikumu un vēlmju analīze;

 • Studiju programmas aktualizācija atbilstoši darba tirgus prasībām;

 • Mūsdienīgs aprīkojums studiju procesa nodrošināšanai;

 • Studentu un akadēmiskā personāla darbība zinātniski pētnieciskajā darbā;

 • Vieslektoru piesaistīšana.

 • Pieredzējuši un kvalificēti mācībspēki;

 • Sadarbība starp pasniedzējiem un studējošiem;

 • Multimediju un komunikāciju tehnoloģiju kā aktīvo mācību metožu izmantošana;

 • Sadarbība ar sociālajiem partneriem jaunāko tehnoloģiju apguvē

 • Dalība ERAF projekta ietvaros studiju programmas infrastruktūras uzlabošanai.

 • Studējošo priekšzināšanas;

 • Nepietiekošs finansējums sakarā ar normatīvajiem aktiem;

 • Izmaksu palielināšanās studējošo prakses nodrošināšanai;

 • Programmas realizācijai ir nepieciešami šauras specializācijas docētāji ar medicīnisko izglītību.

IESPĒJAS

DRAUDI

 • Jaunu studiju kursu izstrāde un esošo pilnveidošana;

 • Absolventu pieprasījums Latvijā un Eiropas Savienībā

 • Reklāmas pasākumu pilnveidošana profesijas atpazīšanai;

 • ES līdzekļu piesaistīšana programmas attīstībai;

 • Zinātniski pētnieciskās darbības aktivitātes palielināšana studiju procesā;

 • Tālākizglītības kursu realizācija koledžā sadarbībā ar sociālajiem partneriem.

 • Studentu skaita samazināšanās sakarā ar demogrāfisko stāvokli;

 • Finansējuma samazināšana izglītībai;

 • Motivācijas trūkums docētājiem studijām doktorantūrā un promocijas darba izstrādē.

STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSU APRĒĶINS

STUDIJU PROGRAMMU IZMAKSU APRĒĶINS

Skolotāju izglītības un izglītības studiju programmas

izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2010.g.

Apzīmējums

Normatīvs

Aprēķinātie lielumi

1

2

3

N1

darba alga uz vienu studiju vietu gadā

Ls 735.87

N2

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Ls 177.27

N3

komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

0

N4

pakalpojumu apmaksa

Ls 66.59

N5

materiāli, energoresursi,

ūdens un inventārs

Ls 45

N6

grāmatu un žurnālu iegāde

Ls 2.25

N7

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

Ls 30

Tb-vienas studiju vietas izmaksas gadā

(N1+N2+N3+N5+N6+N7)

Ls 1056.98

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

direktore Ilga Eriņa

STUDIJU PLĀNS

Latvijas universitātes p. Stradiņa medicīnas koledža

Studiju plāns

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ‘’Biomedicīnas laboranta” pilna laika studijas (4 semestri)

Iepriekšējā izglītība_vidējā_

Nr. p. k.

Studiju kursi

Docētājs

Pārbaudes

veids

Kredīt-

punkti kopā

Stundu skaits

KredīPUNKTU sadale pa semestriem

KONTAKTSTUNDAS

Patstāvīgais darbs

1.gads

2.gads

Lekcijas

Semināri

Praktiskās nodarbības

1. sem.

2.sem.

3. sem.

4.sem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Obligāta daļa (A daļa)

I

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI

Uzņēmumu organizācija un dibināšana, lietvedība un finanšu uzskaites sistēma

A. Oliņa

eksāmens

2

16

24

-

40

2

-

-

-

Zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīviem aktiem

R. Akermane

L.Štrause

eksāmens

2

12

28

-

40

2

-

-

-

Projektu izstrādes un vadīšanas pamati, informātikas tehnoloģijas

A. Oliņa

eksāmens

2

4

36

-

40

2

-

-

-

Pētniecības metodes un ētiskās vadlīnijas

R. Akermane

eksāmens

2

4

36

-

40

-

2

-

-

Ķīmijas pamatkurss

M. Kurmiņa

eksāmens

3

6

54

60

3

-

-

-

Ievads šūnas bioloģijā un ģenētikas pamati

R. Kārklīte

eksāmens

3

12

48

-

60

-

3

-

-

Profesionālā angļu valoda

M. Kurmiņa

eksāmens

2

12

26

-

42

2

-

-

-

8.

Cilvēka anatomija un fizioloģija, latīņu medicīniskā terminoloģija

R. Akermane

M. Briņķe

eksāmens

2

12

28

-

40

2

-

-

-

9.

Ievads profesijā, kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā

A. Leice

L. Mihailovska

eksāmens

2

12

14

14

40

-

2

-

-

Kopā vispārizglītojošie kursi

20

13

7

0

0

II

Nozares studiju kursi

II.A

Obligātie studiju kursi

Ievads medicīnas fizikā un inženierzinātnē

J. Dehtjars

eksāmens

2

20

16

-

44

-

-

2

-

Histoloģija

S. Roga

eksāmens

2

2

-

38

40

-

-

2

-

Citoloģija

A. Leice

eksāmens

2

2

-

38

40

-

-

2

-

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija

A. Koha

D. Lutinska

eksāmens

2

4

36

-

40

-

-

2

-

Neatliekamā palīdzība un Procedūru tehnika

M. Zute

A. Koha

eksāmens

2

4

-

36

40

-

-

2

-

Infekciju slimību pamati un imunoloģija

A. Koha

I. Jaunalksne

eksāmens

2

4

18

18

40

-

2

-

-

Vides veselība un ekoloģija, arodmedicīna

M. Kurmiņa

S. Daudze

eksāmens

2

12

10

18

40

2

-

-

-

Kopā obligātie studiju kursi

14

2

2

10

-

Prakse - A daļa

16

-

-

-

-

-

4

-

12

Kvalifikācijas darbs – A daļa

8

-

-

-

-

-

-

-

8

Kopā A daļā

58

15

13

10

20

Obligātās izvēles daļa (B daļa)

II.B

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS STUDIJU KURSI

Mikrobioloģija un epidemioloģija, parazitoloģija I

Ļ.Šuvalova

A.O. Balode

eksāmens

3

4

-

56

60

 -

3

-

Mikrobioloģija un epidemioloģija, parazitoloģija II

Ļ.Šuvalova

A.O. Balode

eksāmens

3

2

-

58

60

-

3

-

Hematoloģija un koaguloģija

A. Leice

eksāmens

4

2

-

78

80

-

4

-

-

Klīniskās izmeklēšanas metodes

L. Mihailovska

eksāmens

5

2

-

98

100

5

-

-

-

Bioķīmijas izmeklēšanas metodes

A. Leice

eksāmens

5

2

-

98

100

-

-

5

-

Kopā B daļā

20

5

7

8

-

III.C

IZVĒLES STUDIJU KURSI (C daļa)

22.

Lietišķā etiķete

R.Akermane

eksāmens

2

20

20

-

40

-

-

2

-

Masāžas pamatkurss

A. Ādmine

eksāmens

2

2

-

44

34

-

-

2

-

Vadības teorija un mārketings

A.Oliņa

eksāmens

2

20

20

-

40

-

-

2

-

Kopā A daļā

58

15

13

10

20

Kopā B daļā

20

5

7

8

-

Kopā C daļā

2

-

-

2

-

KOPĀ

80

20

20

20

20

PIELIKUMI

PIELIKUMS NR. 1

STUDIJU PROGRAMMĀ IEKĻAUTO STUDIJU KURSU APRAKSTIСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSstudijuprogrammasakreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studijuprogrammasakreditācijai, kura strādā pie studijuprogrammas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..