Главная > Документ


10. Studējošie

Imatrikulācija studiju programmā ‘’Biomedicīnas laborants’’ notiek atbilstoši LU P. Stradiņa medicīnas koledžas imatrikulācijas noteikumiem. Studiju programmas prasības nosaka, ka prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību ir pabeigta vispārējā vidējā izglītība.

Ar imatrikulētajiem studentiem LU P. Stradiņa medicīnas koledža slēdz studiju līgumu.

Tabula Nr.6.

Imatrikulēto un eksmatrikulēto studentu skaits pēdējo 6 gadu laikā.

1. gada laikā imatrikulēto studentu skaits

T.sk. par maksu

Absolventu skaits

Absolvēšanas

gads

Eksmatrikulēto skaits (Atbirums)

Eksmatrikulēšanas

laika periods

2004.g.

30

nav

23

2006.g.

7

2004.g. – 2006.g.

2005.g.

25

nav

10

2007.g.

15

2005.g. – 2007.g.

2006.g.

22

nav

14

2008.g.

9

2006.g. – 2008.g.

2007.g.

25

nav

22

2009.g.

3

2007.g. – 2009.g.

2008.g.

26

nav

9

2010.g.

17

2008.g. – 2010.g.

2009.g.

31

nav

Patreiz studē

11

2009.g. – 2010.g.

2010.g.

30

nav

Patreiz studē

-

2005/2007. un 2008/2010. studiju gadā lielais eksmatrikulēto skaits (sk. 6. tabulā) ir izskaidrojams ar to, ka studenti nebija motivēti turpināt studijas, kam viens no iemesliem ir zemais atalgojums veselības aprūpes nozarē.

10.1. Studējošo un absolventu aptaujas analīze

Studentu aptauju rezultāti

2010. gada novembrī tikai veikta studentu aptauja, kurā piedalījās studiju programmas „Biomedicīnas laborants” 25 studenti, 1. un 2. kurss. Aptauja tika veikta, izmantojot interneta aptaujas lapas vietni www.visidati.lv, izveidotās anketas tiešsaiste tika nosūtīta uz studentu e-pastu.

Rezultātā 96% respondenti piedāvātos studiju kursus studiju programmā novērtē, kā izcili un labi. Apmierināti ar izvēlēto studiju programmu ir 88% respondenti, kuri atzīmēja atbildi „izcili” un „labi” (sk. 2.att.).

2. attēls. Studējošo viedoklis par studiju programmu.

Studenti vērtēja arī pasniedzēju darbu kopumā, vai pasniedzējs iepazīstina ar studiju programmas saturu un vērtēšanas kritērijiem, vai efektīvi tiek izmantoti audiovizuālie mācību līdzekļi un tiek atspoguļots jaunākais nozarē. Vairāk kā puse respondentu to novērtēja ar atbildi „izcili” un „labi”, savukārt nozares jaunumi un problēmas ar vērtējumu „viduvēji” novērtēja 28% respondentu. (sk. 3.att.).

3. attēls. Studentu vērtējumus par pasniegšanas kvalitāti.

Bibliotēkas darba laiks pēc anketas vērtējuma ir pieejams „izcili” - 24% un „labi” – 40% respondentu, bet kā, „viduvēju” atzīmēja 24% respondentu. Savukārt vērtējot koledžas bibliotēkā pieejamās mācību literatūras pieejamību, ar „izcili” atzīmēja 12% un „labi” 44% respondentu, kā „viduvēji” – 36% un „slikti” – 8% respondentu. (sk. 4.att.).

4. attēls. Studentu viedoklis par bibliotēkas darbību.

Respondentu atbildes uz jautājumu grupu par prakses novērtēšanu, atbilstoši mērķiem un uzdevumiem, prakses vietas izvēli un organizēšana kopumā tika vērtēta „izcili” un „labi”. (sk. 5.att.).

5. attēls. Praktisko nodarbību vērtējums.

Rezultātā 80% respondenti ar vērtējumu izcili un labi novērtē, personāla attieksmi pret studentiem. Respondentu vērtējums par nodarbību grafiku 44% gadījumu tika vērtēts, kā „izcili” un „labi”, bet 48% novērtēja ar „viduvēji” un 8% ar „slikti”. Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” materiāli tehniskā bāze, tika vērtēta sekojoši – „izcili” – 12%, „labi” – 52%, „viduvēji” – 24% un „slikti” - 12% respondentu. (sk. 6.att.).

6. attēls. Vērtējums par studiju procesa organizēšanu.

44% respondentu studiju laikā dzīvo mājās ar ģimeni, 36% dzīvo dienesta viesnīcā un 20% respondentu īrē dzīvokli. 24% respondenti patstāvīgajam darbam nedēļā velta 10 – 20 stundas, 56% respondenti 3 – 10 stundas nedēļā un 12% vairāk kā 20 stundas nedēļā. Nodarbību apmeklējums no 75% – 100% norādījuši 88% respondentu. (sk. 7.att.).

7. attēls. Studenta personīgā laika organizēšana.

Apkopotie aptaujas rezultāti tiek ņemti vērā katedras sēdēs, ar mērķi uzlabot studiju programmas kvalitāti.

Informācija par absolventiem saskaņā ar kuratoru sniegtajām ziņām.

Absolvēšanas gads

Absolventu skaits

Strādā profesijā

Turpina studijas nākoša līmenī

Nestrādā

Nav informācijas

2010.

9

7

3

1

1

2009.

22

13

3

1

5

2008.

14

11

1

2

1

2007.

10

4

1

3

2

2006.

23

14

4

2

3

kopā

78

49

12

9

12

Pēc iegūtās informācijas, par biomedicīnas laboranta diplomu saņēmušo studentu tālākajām gaitām var spriest, ka vairāk kā puse (49 no 78) strādā savā profesijā, 1/5 daļa turpina studijas, lai paaugstinātu savas profesionālas uzglītības līmeni, daži no tiem veiksmīgi apvieno studijas ar darbu profesijā. Diemžēl nav bijusi iespēja iegūt informāciju par 12 absolventiem. Pašreiz ir zināms, ka nestrādā 9 absolventi.

Absolventu anketas apkopojums 2009/2010 ak. gads

Absolventu anketēšana notiek trīs gadus, anketēšana tiek veikta katra gada jūlijā. Aptaujas anketas paraugu skat. 3. pielikumā.

2009./2010. akadēmiskā gadā respondentu skaits 9, kas sastāda 81% no šī gada absolventu skaita. Anketā iekļautie jautājumi ir vispārīga rakstura, taču iegūtā informācija dod iespēju precizēt jautājumu loku, kuros programmas izaugsmes un attīstības procesā ir jāpievērš uzmanība.

Absolventu kopējais novērtējums par studiju programmu ir „teicams” (20%) un „labs” (80%).

8.attēls. Absolventu studiju programmas vērtējums.

Novērtējums par studiju kursu kvalitāti tika vērtēts „teicami” (20%) un „labi” (80%).

9. attēls. Studiju kursu kvalitātes vērtējums.

Studiju programmas docētāju kompetence ir novērtēta „labi” (60%) un „teicami” (20%), un 20% respondenti novērtēja apmierinoši.

10. attēls. Docētāju kompetences novērtējums.

Visi absolventi ir gatavi ieteikt studēt šo studiju programmu citiem.

11. attēls. Studentu viedoklis par studiju programmu un profesiju kopumā.

Jautājumi par pētniecisko metožu pielietošanu turpmākai zinātniskai darbībai liecina, ka visi respondenti (100%) atzīst, ka spēj pielietot pētnieciskās metodes un patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru.

12. attēls. Absolventu pašnovērtējums pētniecisko metožu pielietošanā.

80% respondentu plāno strādāt profesijā un 20% neplāno, jo neinteresē profesija.

13. attēls. Plānotājs absolventu īpatsvars profesijā.

40% respondentu plāno studijas turpināt nākamajā līmenī, savukārt 60% nav plānojuši turpināt studijas.

14. attēls. Plānotājs absolventu īpatsvars studijām nākotnē.

10.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā realizē, izsakot savus priekšlikumus aptaujās studiju priekšmeta pasniedzējiem, katedras vadītajam un katedras padomē vai arī ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās koledžas padomes sēdēs. Galvenās studentu aktivitātes:

1. Studentu pašpārvaldes darbības sākumā akcents tika likts uz koledžas tradīciju stiprināšanu, bet, attīstoties un iegūstot lielāku pieredzi, studentu darbības virzieni ir paplašinājušies un notiek konstruktīvs dialogs starp koledžas administrāciju, pedagogiem un studentiem. Brīvas informācijas plūsma ir viens no galvenajiem efektivitātes faktoriem attiecībās ar studentiem.

2. Studentu pašpārvaldes organizētās aptaujas, kurās tiek iegūta informācija par trūkumiem un nepilnībām studiju procesa organizēšanā, priekšlikumi par studiju satura un metožu pilnveidošanu, kā arī noskaidrotas studējošo vēlmes turpmākajam studiju procesam.

3. Studiju programmas un koledžas popularizēšana, kas ir neatņemama studiju daļa un tiek organizēta gan ar ikgadējo, gan vienreizējām akcijām.

Katru gadu – pavasarī studenti piedalās koledžas atvērto durvju dienu organizēšanā. Studenti piedalās informatīvo materiālu izstrādē, demonstrē vienkāršāko laboratorijas tehniku, stāsta par studiju programmu un studentu dzīvi.

4. Koledžā regulāri notiek Latvijas medicīnas koledžu zinātniski pētnieciskās konferences, kurās ziņojumus par saviem pētījumiem sniedz studenti un docētāji, bez tam mūsu studenti un docētāji piedalās arī starptautiskajās konferencēs.

26.05.2006. P. Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža

Latvijas medicīnas koledžu starptautiskā studentu konference „Pētniecības nozīme veselības un sociālās aprūpes profesionālajās studijās”

BL2A Edīte Fridrihsone „Hemostāzes traucējumi pie hemofilijas; to veidi, cēloņi, rādītāju noteikšanas tehniskie risinājumi un salīdzinošā analīze”

BL2A Krista Ārgale „Skarlatīna – viena no streptokoku infekcijām; raksturojums, profilakses pasākumi”

01.06.2007. P. Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža

Zinātniski praktiska konference „Biomedicīnas laboranta izglītības un prakses tendences”

BL2A Svetlana Čalko „Rotavīrusu infekcijas laboratoriskās diagnostikas metožu salīdzinājums”

BL2A Agnese Bērziņa „Sifilisa diagnosticējošie seroloģiskie testi Latvijā un to pielietojums piedzimtā sifilisa diagnostikā”

23. - 24.11.2007. P. Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža

Zinātniski praktiskā konference „21. gadsimts – jaunu zināšanu un tehnoloģiju laikmets”

25. – 26. 10.2007. Kauņa, konference „Biomedicīnas inženierija

BL2A Viktorija Arhipoviča, doc. Alevtīna Leice „Influence of hydroxyapatite coated titanium on human blood cells”

15. – 17. 11. 2007. Kijeva, konference „Biomedicīnas inženierijas, informātikas, kibernētikas un telemedicīnas aktuālās problēmas”

BL2A Viktorija Arhipoviča, doc. Alevtīna Leice „Asins šūnu adhēzijas īpašības ”

22.05.2008. Liepājas medicīnas koledža

Medicīnas koledžu konference „Studentu pētniecības ieguldījums veselības aprūpes praksē”

BL2A Marina Ivanova „Mikroorganismu jūtības noteikšana pret antibiotikām”

BL2A Viktorija Arhipoviča, doc. Alevtīna Leice „Eritrocītu un leikocītu izmaiņas asinīs in vitro stundas laikā”

BL2A Ināra Kozlova „HIV izplatība Latvijā un diagnostikas paņēmieni”

04.11.2010. LU P. Stradiņa Medicīnas koledža

Konference „Pētniecības elementi profesionālās izglītības praksē”

BL2A Ivonna Zbitkovska, doc. Alevtīna Leice „Cukura diabēts un tā izmeklēšanas iespējas”

5. Kopš 2010. gada 4. oktobra koledžā darbojas Studentu Zinātniskais pētniecības pulciņš desmit cilvēku sastāvā.

Zinātniskās pētniecības pulciņa pētnieciskās aktivitātes ir:

 • miega traucējumi, lektores Dr. S. Seimanes vadībā,

 • paraugu paņemšana un preparātu sagatavošana histoloģijā, Dr. S. Rogas vadībā,

 • fizikālo faktoru ietekme uz asins šūnu parametriem, docentes A. Leices vadībā,

 • uztura ieradumi un tā sekas jauniešu vidū, docentes R. Geskes vadībā.

Plānotie pētniecības virzieni 2011./2012. studiju gadam:

 • Kaitīgie ieradumi,

 • Stress,

 • Uzturs,

 • Dzīves kvalitāte.

Plānotie semināri, konferences:

2011. gada 28. aprīlī - P. Stradiņa medicīnas koledžas studentu konference.

2011. gada 11. maijā Zinātniski praktiska studentu konference Uztura ieradumi un problēmas.

2011./2012. studiju gadā plānotas trīs studentu konferences:

- Hemodialīze un nieru transplantācija,

- Kultūriespaids uz aprūpi,

- Baltijas valstu studentu konference

11. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

Akadēmiskā personāla struktūra procentos studiju programmas ietvaros ir parādīts tabulā Nr.7.

Tabula Nr.7.

Akadēmiskā personāla sastāvs

Grāds

Amats

Ar doktora grādu

(skaits)

Ar maģistra grādu (skaits)

Citi

(ar augstāko izglītību)

(skaits)

Speciālisti ar profesionālo kvalifikāciju

(skaits)

Kopā

(skaits)

Docenti

1

1

Lektori

8

4

12

Asistenti

Ārštata pasniedzēji

1

4

5

Kopā

18

Akadēmiskā personāla atlases pamatprincipi ir balstīti uz to, lai studiju programmas realizācijā iesaistītu atbilstošas kvalifikācijas speciālistus. Biomedicīnas laborantu studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācijas prasības tiek īstenotas saskaņā ar Latvijas likumdošanu un LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem.

LU P.Stradiņa koledžas vadības iekšējā politika ir atbalstīt un dot iespēju docētāju līdzdalībai starptautiskos projektos, konferencēs, semināros. Docētājiem tiek dota iespēja papildināt savas zināšanas pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmā” Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, kur papildina zināšanas mūsdienu teorijā un praksē, kā arī inovācijās augstākās izglītības sistēmā.

Šobrīd viens no akadēmiskā personāla pasniedzējiem A. Leice papildina izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē, Biomedicīnas un Nano tehnoloģiju institūtā, doktorantūrā, ar promocijas darba tēmu” Fotokolorimetrijas, elektrovadamības un izteces metožu metroloģisko īpašību izvērtēšana”.

Savukārt, viens no akadēmiskā personāla pasniedzējiem Inga Štrause - Patmanatane, šogad ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs jurista kvalifikāciju.

Divi studiju programmas „Biomedicīnas laborants” lektori pēdējo divu gadu laikā ir ieguvuši maģistra grādu:

L. Mihailovska – maģistra grāds vispāraptverošā kvalitātes vadībā

Ļ. Šuvalova – profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās atziņas tiek izmantotas studiju procesā, tā ir saistīta arī ar studijām bakalaura programmā, maģistrantūrā un doktorantūrā. (skat. Tabulu Nr. 8.)

Tabula Nr.8.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSstudijuprogrammasakreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studijuprogrammasakreditācijai, kura strādā pie studijuprogrammas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..