Главная > Документ


Studiju procesa grafiks

Teorija

Prakse

Kvalifikācijas darbs(nedēļās)

Kopā(nedēļās)

Rudens sem. (nedēļās)

Pavasara sem.

(nedēļās)

Rudens sem.

(nedēļās)

Pavasara sem.

(nedēļās)

I kurss

20

15

-

5

-

40

II kurss

20

1

-

11

8

40

Kopā

40

16

-

16

8

80

Biomedicīnas laboranta pirmā līmeņa profesionālās augstākās programmas studiju programmu veido atsevišķi studiju kursi ar apjomu pārsvarā no 2 KP līdz 5 KP. Studiju noslēgumā students kārto valsts noslēguma pārbaudījumu, kurā ietilpst tests un kvalifikācijas darba aizstāvēšana.

Galvenās studiju formas programmā ir lekcijas, semināri, studentu patstāvīgais darbs, grupu darbs, praktiskie darbi. Lai nodrošinātu profesionālo zināšanu, iemaņu apgūšanu un prasmi praktiski pielietot apgūto teorētisko materiālu, studiju procesā tiek izmantotas dažādas interaktīvās studiju metodes, no kurām lekcijas veido tikai vienu daļu; īpašs uzsvars tiek likts uz izpratni par teorijas un prakses vienotību, spēju pielietot jaunās un jau esošās zināšanas, kā arī citos studiju priekšmetos iegūtās zinašānas. Patstāvīga darba ietvaros students apkopo un analizē dažādu izziņu avotus, kurus iztirzā semināros un praktiskajās nodarbībās, tādejādi detalizētāk iepazīstot diagnostiskās metodes un to nozīmi dažādu nozaru laboratorijās. Mācību metožu izvēli nosaka studiju kursu mērķi, uzdevumi un saturs.

Pirmsklīnikas praksēs docētājs strādā ar studentu grupām (8-10 studenti) gan koledžas pirmsklīnikas kabinetos, gan veselības aprūpes institūcijās. Mācību praksēs studenti nostiprina iemaņas un prasmes docētāja vadībā. Praktiskās mācību metodes palīdz nostiprināt zināšanas, attīsta darbības veidu pieredzi, palīdz realizēt saikni ar reālo darba vidi, parāda teorētisko zināšanu pielietošanas iespējas.

Otrajā studiju gadā studenti realizē kvalifikācijas praksi, izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu, kas ir nozīmīgs studiju nobeiguma posms profesionālajā sagatavošanā. Kvalifikācijas darbs ir patstāvīgs pētījums, kas apliecina studenta profesionālo kompetenci, spēju veikt pētījumu, apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, prasmi analizēt literatūru un dažādus izziņas avotus, kas būs nepieciešami turpmākajā profesionālajā darbībā, un izdarīt secinājumus.

Pārbaudījumos iegūto studentu zināšanu novērtējumu, saskaņā ar studiju nolikumu, docētāji atzīmē ieskaišu, eksāmenu protokolos un studenta sekmju grāmatiņā.

Studiju programmas detalizēta struktūra ir attēlota 4. tabulā.

Tabula Nr.4.

Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” struktūra

Studiju programmas sastāvdaļa

Kredīt-

punkti

Studiju kursa saturs

Īpatsvars programmā procentos

OBLIGĀTĀ DAĻA (A daļa)

Vispārizglītojošie studiju kursi

Uzņēmumu organizācija un dibināšana, lietvedība un finanšu uzskaites sistēma

Zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīviem aktiem

Projektu izstrādes un vadīšanas pamati, informātikas tehnoloģijas

Pētniecības metodes un ētiskās vadlīnijas

Ķīmijas pamatkurss

Ievads šūnas bioloģijā un ģenētikas pamati

Profesionālā angļu valoda

Cilvēka anatomija un fizioloģija, latīņu medicīniskā terminoloģija

Ievads profesijā, kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā

20 KP

Vispārizglītojošo mācību kursu blokā atbilstoši MK noteikumiem Nr.141 ir iekļauts modulis par uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanu, studiju kursi, kas studentiem sniedz iespēju papildināt svešvalodu zināšanas, apgūt prasmi pielietot informāciju tehnoloģijas informācijas apstrādei, glabāšanai un prezentācijai, iegūt izpratni par ētiskām vadlīnijām, sniedz zināšanas ķīmijā, anatomijā, fizioloģijā, bioloģijā un ģenētika, kā arī sniedz nepieciešamās zināšanas profesijas izpratnei un kvalitātes sistēmu nodrošinājumā medicīnas laboratorijās.

25 %

Nozares obligātie studiju kursi

Ievads medicīnas fizikā un inženierzinātnē

Histoloģija

Citoloģija

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija

Neatliekamā palīdzība un Procedūru tehnika

Infekciju slimību pamati un imunoloģija

Vides veselība un ekoloģija, arodmedicīna

14 KP

Nozares studiju kursi veido izpratni par vispārējām patoloģijām un patoloģisko fizioloģiju, iegūst zināšanas procedūru tehnikas veikšanā un neatliekamajā palīdzībā. Apgūst infekciju slimību pamatus un imunoloģiju, vides veselību, ekoloģiju un arodmedicīnu. Iepazīstas ar medicīnas fiziku un inženierzinātnēm.

Biomedicīnas laborantu pamatkurss sniedz zināšanas par citoloģiju un histoloģiju.

17.5%

Klīniskā prakse

16 KP

Studiju programmas ietvaros ir plānotas divas prakses. Pirmās prakses laikā studenti iepazīstas ar laboranta lomu, pienākumiem, uzdevumiem dažādu nozaru laboratorijās, ar izmeklējamā materiāla pieņemšanas, reģistrācijas un marķēšanas noteikumiem, savākšanas un transportēšanas nosacījumiem. Nostiprina pamat prasmes izmeklējumos.

Otrās prakses laikā students nostiprina iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas laboratorā diagnostikā, prakses vadītāja uzraudzībā.

20%

Kvalifikācijas darbs un kvalifikācijas eksāmens

8 KP

Kvalifikācijas darbs un kvalifikācijas eksāmens ir noslēguma pārbaude, kas apliecina studenta profesionālo kompetenci laboratorā diagnostikā, studenta spēju pielietot un interpretēt iegūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas.

10%

Kopā A daļa

58

72.5%

OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA (B daļa)

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi

Mikrobioloģija un epidemioloģija, parazitoloģija

Hematoloģija un koaguloģija

Klīniskās izmeklēšanas metodes

Bioķīmijas izmeklēšanas metodes

20

Profesionālo studiju kursa ietvaros studentiem tiek veidota izpratne par mikroorganismu un cilvēku savstarpējo mijiedarbību, par asinīm un asins radošiem orgāniem, to sastāvu, funkcijām un slimībām, kā arī par raksturīgākām izmaiņām asins sastāvā pie dažādām patoloģijām, dažādu ķīmisko savienojumu funkcijām organismā, uzturvielu ķīmiskām pārvērtībām vielmaiņas procesā. Apgūst teorētiskus un praktiskus iemaņu pamatus, kurus pielieto analītisko metožu grupām un testēšanas principus klīniskajā, bioķīmiskajā, hematoloģiskajā un mikrobioloģiskajā diagnostikā.

25%

Kopā B daļa

20

25%

IZVĒLES STUDIJU KURSI (C daļa)

Izvēles mācību kursi

Lietišķā etiķete

Masāžas pamatkurss

Vadības teorija un mārketings

2 KP

Izvēles studiju kursi ļauj apgūt studentiem disciplīnas, kas paplašina zināšanas un prasmes izvēlētajā nozarē.

2.5%

Kopā C daļa

2

2.5%

Pavisam kopā A,B,C daļas

80

100%

Detalizēta studiju programma ir atspoguļota studiju programmas plānā (sk. 61. lpp).

Izmaiņas studiju programmas organizācijā un struktūrā pēc iepriekšējās akreditācijas ir saistītas ar programmas pilnveidošanu, kurā studiju kursi tika izveidoti 2 kredītpunktu apjomā, pamatojoties uz Latvijas Universitātes studiju programmas nolikumu, kā arī pielāgoti atbilstoši MK noteikumiem Nr.141 par „Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, iekļaujot moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai (uzņēmumu organizācija un dibināšana, lietvedība un finanšu uzskaites sistēma (2KP), zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīviem aktiem (2KP), projektu izstrādes un vadīšanas pamati, informātikas tehnoloģijas (kopā 2KP). Patstāvīgā darba apjoms studiju programmā ir 50 % no studiju kursu apjoma, pārējās paredzētās studiju priekšmeta stundas galvenokārt tiek realizētas semināros un praktiskajās nodarbībās, tādejādi nodrošinot atgriezenisko saiti par studentu patstāvīgo darbu izpratni un kvalitāti.

Sakarā ar jaunu studiju priekšmetu pievienošanu, tika mainīts atsevišķu studiju kursu apjoms (sk. 5. tabulu).

Tabula Nr.5.

Veiktās izmaiņas studiju programmā no iepriekšējās akreditācijas

Studiju programmas sastāvdaļa

Apjoms (KP) iepriekšējā BML studiju programmā

Apjoms (KP) pašreizējā BML studiju programmā

Vispārizglītojošie studiju kursi

Ķīmijas pamatkurss

6

3

Profesionālā angļu valoda

3

2

Cilvēka anatomija un fizioloģija

2

1

Nozares obligātie studiju kursi

Histoloģija

1,5

2

Citoloģija

1,5

2

Vides veselība, un ekoloģija, arodmedicīna

3

2

Profesijas studiju kursi

Hematoloģija un koaguloģija

5

4

Klīniskās izmeklēšanas metodes

4

5

Bioķīmijas izmeklēšanas metodes

4

5

Izmantojot studentu aptaujas rezultātus (tie ir pieejami pie sabiedrisko attiecību speciālista medicīnas tehnoloģiju katedrā) un izvērtējot studiju priekšmetu apjomu, studiju programmas pilnveidošanas ietvaros tika palielināts profesionālās nozares obligāto studiju kursu apjoms, piemēram, klīniskās izmeklēšanas metodes, bioķīmijas izmeklēšanas metodes un tika samazināts īpatsvars vispārizglītojošos kursos.

Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” pilnveidošanas procesā tika iekļauti jauni studiju kursi:

 • Ievads profesijā, kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā,

 • Infekciju slimību pamati un imunoloģija,

 • Neatliekamā palīdzība un procedūru tehnika.

Notiek vieslekcijas par dažādām inovatīvām tēmām pētniecībā un diagnostikā, piemēram, „Molekulārās bioloģijas metožu pielietojums diagnostikā”, „Cilvēka genoma izpēte Latvijā un sabiedrībā – pašreizējā situācija un perspektīvas”, „Polimerāzes ķēdes reakcijas metodes pamatprincipi”, „Mākslīgā apaugļošana sadarbībā ar AVA CLINIC, problēmas aktualitāte, vēsture, mākslīgās apaugļošanas metodes un papildmetodes, Ieskats AVA CLINIC Laboratorijā ”.

LU P.Stradiņa medicīnas koledžai ir vienošanās (sk. 14. pielikumu) ar LU Bioloģijas fakultāti par koledžas absolventu tālākizglītības iespēju bioloģijas bakalaura studiju programmā ar iespējamo imatrikulāciju 3. studiju semestrī, pēc studiju kursu pielīdzinājuma. Studenti var izvēlēties specializāciju: mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā vai molekulārās bioloģijas un bioķīmijas katedrā.

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu veido atgriezeniskā saite no studējošo aptaujām, analizējot iegūtos rezultātus, pārrunās ar studentiem un docētājiem. Darba devēju viedoklis, kurš ir arī prakses izpildes vērtētājs, tiek apzināts aptaujās (sk. pielikumu Nr.3), kā arī prakšu dienasgrāmatu vērtējumos un atsauksmēs. Studiju gadu beidzot, docētāji sniedz pašvērtējuma ziņojumu katedras vadītājiem, katedras vadītājs apkopo, izvērtē un sniedz kopsavilkuma atskaiti koledžas administrācijai, kas pēc iepazīšanās un izvērtēšanas apkopo un sniedz ziņojumu koledžas padomes sēdē. Studiju gada pašavērtējuma ziņojums ir publiski pieejams koledžas mājas lapā.

Iekšējā koledžas kvalitātes vērtēšana tiek veikta salīdzinot datus dinamikā, rezultāti tiek apkopoti un publicēti gada pārskatā, kā arī prezentēti vadības, vispārējā personāla un koledžas padomes sēdēs divas reizes gadā.

6. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

Studiju programmas realizācijai ir tikai valsts budžeta finansējums. Valsts piešķirtais finansējums studiju programmai „Biomedicīnas laborants„ ir 25 budžeta vietām katru gadu.

Studijas notiek Jūrmalā, Vidus prospektā 36/38. Koledžas pārvaldījumā ir 7 ēkas ar kopīgo zemes platību 6622 m2. īpašumi ir reģistrēti Zemesgrāmatā. Ikgadējā budžeta ietvaros bijušās sanatorijas ";Bulduri"; ēkas ir pilnībā pielāgotas koledžas vajadzībām un rekonstrukcijas darbi turpinās. Laika periodā no 1999. gada, pilnībā rekonstruēts mācību administratīvais korpuss, veikta laboratorijas korpusa izbūve un kapitāli izremontēta' dienesta viesnīca.

Lai efektīvi sasniegtu koledžas izvirzītos mērķus studiju programmas realizācijā, ir izveidota organizācijas struktūra, kas nodrošina saistību starp vadības līmeņiem, katedrām, studentiem un struktūrvienībām. Struktūrvienības pilnveido saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos, jaunu studiju programmu atvēršanu un citiem iekšējiem un ārējiem faktoriem. Studenti studiju programmu apgūst ne tikai auditorijās, pirmsklīnikas kabinetos un laboratorijās, bet arī labiekārtotā bibliotēkā.

Bibliotēkas fondā ir vairāk kā 10000 tūkstoši vienību; apmēram 5 tūkstoši ir medicīnas nozares grāmatu, līdz ar to ir pieejama literatūra visos studiju kursos. Uzsākot jaunu studiju kursu apguvi, bibliotēkas fonds tiek regulāri papildināts ar nepieciešamo literatūru konkrētajam studiju kursam, lai maksimāli nodrošinātu koledžas studentus ar nepieciešamo literatūru mācību un pētnieciskajā darbā.

Bibliotēkas fondā ievērojama daļa ir literatūra par psiholoģiju, pedagoģiju, ētiku, kultūras vēsturi, LU P. Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēka sadarbojas ar Medicīnas zinātnisko bibliotēku. Koledžas studenti var izmantot LU bibliotēku kā jebkura privātpersona (bez privilēģijām).

Lasītavā ir pieejami dažādu augstāko mācību iestāžu izdotie rakstu krājumi. Fondā ir arī koledžas pasniedzēju sagatavotie mācību materiāli, mācību videofilmas, CD. Kopumā bibliotēkā ir vidēji 30 informācijas vienību uz vienu lasītāju. Bibliotēkas lasītavā ir pieejams plašs preses izdevumu klāsts. Bibliotēkā ir iekārtotas 13 darba vietas un 4 ir aprīkotas ar datoru un interneta pieslēgumu. Studenti tiek nodrošināti ar kopēšanas, printēšanas un iesiešanas pakalpojumiem.

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai tiek uzlabots un papildināts auditoriju iekārtojums, pirmsklīnikas kabinetu aprīkojums, iegādāta mācību literatūra. (sk. 7. pielikumu).

Materiāli tehniskās bāzes aprīkojuma nodrošinājumu nosaka studiju programmas saturs un sasniedzamie mērķi. Koledžā studiju programmas īstenošanai ir iekārtoti 6 kabineti t.sk. 5 mācību pirmsklīniskās laboratorijas, 3 auditorijas, 1 konferenču zāle, ir informātikas kabinets ar 13 darba vietām. Auditorijās un kabinetos ir atbilstošs aprīkojums, kas nodrošina studentu kvalitatīvu studiju procesu, studentiem apgūstot gan vispārizglītojošos studiju kursus, gan nozares studiju kursus, gan praktiskās iemaņas.

Būtisks uzdevums biomedicīnas laborantu izglītībā ir nodrošināt kvalitatīvu saikni starp koledžu un darba tirgu. Pirms prakses uzsākšanas laboratorijās, studenti nepieciešamās prasmes un iemaņas apgūst pirmsklīnikas laboratorijās, kuras ir aprīkotas vidēji ar 8 darba vietām, t.sk. ar nepieciešamajiem materiāliem līdzekļiem.

7. Imatrikulācijas nosacījumi

Imatrikulācija 1.līmeņa profesionālās augstākās studiju programmā Biomedicīnas laborants notiek atbilstoši LU Paula Stradiņa medicīnas koledžas kopējiem studiju uzņemšanas noteikumiem.

Imatrikulācijas noteikumi nosaka, ka 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Biomedicīnas laborants pilna laika klātienē var studēt personas, kam ir iegūta vispārējā vidējā vai profesionālā izglītība, nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE) latviešu valodā un svešvalodā valodā (angļu, krievu vai vācu) un pārrunu rezultātiem. Pārrunu un svešvalodu kritēriji tiek pieņemti un saskaņoti koledžas padomes sēdē.

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem latviešu valodā un svešvalodā un pārrunu rezultātiem.

Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam var piedalīties kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. Šajā gadījumā, atbilstoši LU Paula Stradiņa medicīnas koledžas noteiktajām uzņemšanas prasībām un kritērijiem, tiek ņemta vērā vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, vidējās izglītības dokumenta gada atzīme svešvalodā valodā un pārrunu rezultātiem.

Ja reflektantam vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes latviešu valodā un literatūrā, to var aizstāt ar IZM Valsts izglītības satura centra izsniegtu vismaz pamata līmeņa 2.pakāpes (A2) valsts valodas prasmes apliecību.

Imatrikulācija studentiem, kas turpina studijas, pārnākot no citām programmām un citu augstskolu programmām, notiek saskaņā ar koledžas „Koledžas studiju nolikumu” un „Studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos”.

8. Studiju programmas praktiskā realizācija

Studiju programmu veido teorētiskie studiju kursi, pirmsklīnikas prakse un prakse veselības aprūpes iestādēs. Studiju programmu noslēdz kvalifikācijas eksāmens (tests un izstrādātā kvalifikācijas darba aizstāvēšana).

Studiju process, atbilstoši programmai, tiek organizēts:

 1. Koledžas auditorijās, pirmsklīnikas kabinetos, laboratorijās, datoru kabinetā

 2. Veselības aprūpes iestādēs, pamatojoties uz sadarbības līgumiem.

Lai nodrošinātu profesionālo zināšanu un iemaņu apgūšanu, kā arī praktiski pielietot teorētisko materiālu studiju procesā, tiek izmantotas dažādas interaktīvās studiju metodes. Studiju programmā būtiska vieta ir ierādīta praksei dažādu profilu laboratorijās: klīnikā, hematoloģijā, bioķīmijā un mikrobioloģijā u.c.

Praktiskā apmācība tiek realizēta lielākajās klīniku laboratorijās, tādās kā: klīniskajā universitātes slimnīcā ‘’Gaiļezers’’, PSKUS centrālā laboratorija, SIA „Gulbja laboratorija”, RAKUS klīnika „Biķernieki”, SIA „NMS-Laboratorija” u.c., kurās studējošiem ir iespējas papildināt un nostiprināt praksi specialitātē. Par prakses norisi atbildību uzņemas gan izglītības, gan veselības aprūpes iestāde. Prakses norisi reglamentē prakses nolikums (sk. 5. pielikumu) un trīspusējais prakses līgums starp koledžu, studentu un prakses vietu. (sk. 4. pielikumu).

Apgūstot studiju programmu „Biomedicīnas laborants, studējošiem ir plānotas divas prakses daļas. Pirmā kvalifikācija prakses daļa ilgst 4 nedēļas, kas atbilst 4 KP un tiek organizēta pirmā studiju gada beigās.

Prakses mērķis ir sekmēt jau iegūto teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskajā darbībā un veicināt nākamās profesijas kompetenču apgūšanu. Kvalifikācijas prakses laikā, studentam ir iespēja apzināt iespējamās kvalifikācijas darba tēmas un pētnieciskos virzienus.

Studiju programmas kvalifikācijas prakses otrā daļa ir plānota otrā studiju gada noslēgumā. Prakses ilgums ir 12 nedēļas, kas atbilst 12 KP. Prakses mērķis – nodrošināt studentiem individuāli un padziļināti apgūt biomedicīnas laboranta profesijas praktiskās iemaņas, integrēt un pilnveidot praktiski teorētiskās zināšanas un nostiprināt iemaņas pētnieciskā darba veikšanai biomedicīnas laboranta praksē.

Studēju programmas praktiskajā realizācijā izmanto sekojošas pasniegšanas metodes: lekcijas – teorētiskā jautājuma izklāsts, semināri, praktiskie darbi, grupu/individuālie darbi, diskusijas, prezentācijas, lekcijas, lietišķās spēles. Semināros studenti analizē, salīdzina un vērtē patstāvīgi apgūto mācību vielu, kā arī sniedz priekšlasījumus par sagatavoto tēmu. Semināros tiek pārbaudīta studentu izpratne par tematu, attīstīta prasme argumentēt savu viedokli, kā arī tiek attīstītas prezentācijas prasmes. Grupu darba metodes palīdz studentiem attīstīt komandas darba iemaņas un sadarbības prasmes, kuras ir aktuālas studentam darba tirgū. Sadarbības prasmju attīstība ir īpaši nozīmīgas biomedicīnas laboranta profesionālajā darbībā, jo šie speciālisti strādās multidisciplinārā komandā. Nozīmīga loma ir tām interaktīvām studiju apguves metodēm, kas balstās uz docētāja - studenta un studenta – studenta mijiedarbību, tāpēc izglītības programmas apguvē tiek izmantotas diskusijas, situāciju analīze, lomu spēles, grupas projekts. Problēmsituāciju metode tiek pielietota tajos studiju kursos, kuros studentiem jāveido izpratne par sarežģītām, reālām situācijām, kas sastopamas ikdienas un darba dzīvē. Interaktīvo mācību metožu pielietošanas rezultātā attīstās studenta intrapersonālās un interpersonālās prasmes un īpašības. Kvalifikācijas darba izstrādāšanas principus un aizstāvēšanu reglamentē LU P.Stradiņa medicīnas koledžas kvalifikācijas darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība. (pielikums Nr.8)

8.1. Studiju programmas praktiskā realizācija sadarbība ar vadošajām medicīnas preču firmām

Lai uzlabotu praktisko darbu kvalitāti studiju laikā LU P.Stradiņa medicīnas koledžai ir sadarbība ar virkni medicīnas firmu:

 • Metodiskie materiāli par bioķīmiskajiem analizatoriem: „Pentra 400”, „Integra 400 plus”, un hematoloģiskajiem analizatoriem: „Pentra 80”, „Cobas Micros” – SIA „INVITROS”.

 • Praktisks seminārs hematoloģija un metodiskie materiāli – SIA „INVITROS”,

 • Praktisks seminārs par koaguloģiju un ekspresdiagnostiku, metodiskie materiāli par klīnisko ķīmiju un laboratoriju medicīnā, metodiskie materiāli par HEMOSTĀZI noteikšanas metodes un glikozes noteikšanas minianalizatoriem – SIA „DS Tehnoloģijas”;

 • Metodiskie materiāli un seminārs par jauno analizatoru imūnhematoloģijā – SIA „Abbott Laboratories Baltics”;

 • Praktisks seminārs par laboratorijas organizāciju un par hematoloģisko analizatoru „Cobas Micros”,– SIA „BALT INFO LAB”;

 • Jauno tehnoloģiju demonstrācija – SIA „DIAMEDICA”.

9. Vērtēšanas sistēma

Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” vērtēšanas sistēmā var izdalīt divas daļas:

 1. Kvalitatīvais rādītājs ir vērtējums 10 ballu sistēmā (eksāmens vai ieskaite)

 2. Kvantitatīvais rādītājs ir kredītpunktu skaits studiju kursā.

Pārbaudījumus iedala starppārbaudījumos, studiju kursa noslēguma pārbaudījumos, un valsts gala pārbaudījumos (sk. 1. pielikumu).

 • Starppārbaudījumi ir studiju kursa apguves laikā organizētie pārbaudījumi, ko organizē un vada studiju kursa mācībspēks. Starppārbaudījumus vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā vai ar ieskaitīts/neieskaitīts. Starppārbaudījumu veidi ir - kontroldarbi, ziņojumi semināros, praktiskie darbi, referāti un citas formas, kas veicina studiju priekšmeta kvalitatīvu apguvi.

 • Studiju kursu noslēguma pārbaudījumu veidi ir eksāmens, kas ir noteikts studiju programmā. Eksāmens ir pārbaudījums, kurā novērtē studenta attiecīgajā studiju priekšmetā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Tās vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Eksāmens ir sekmīgi nokārtots, ja students iegūst atzīmi, kas nav zemāka par 4 ballēm (gandrīz viduvēji). Eksāmenu pieņem studiju priekšmeta mācībspēks vai katedras norīkots mācībspēks. Minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. Pārbaudījuma rezultātus fiksē pārbaudes protokolā un studenta sekmju grāmatiņā.

 • Valsts gala pārbaudījumi ir kvalifikācijas eksāmens (tests), kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana. Valsts noslēguma pārbaudījumu organizāciju un saturu reglamentē LU P.Stradiņa medicīnas koledžasnolikums par valsts noslēguma pārbaudījumiem. Kvalifikācijas darba aizstāvēšanu reglamentē LU P.Stradiņa medicīnas koledžas kvalifikācijas darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība. (pielikums Nr.8)

 • Studiju kursu, kuri ir izveidoti 2 kredītpunktu apjomā no saturiski līdzīgiem studiju priekšmetiem, gala pārbaudījumā atzīmi veido vidējā svērtā atzīme.

Vērtējumam ir jābūt atklātam un pārliecinošam, jo tas sniedz studentam informāciju un veicina atbildību par studiju sasniegumiem, kā arī radina studentus strādāt sistemātiski. Docētājs gūst informāciju par studenta virzību noteiktā laika posmā, par viņa izpratnes un domāšanas līmeni.

Vienlaicīgi tiek izmantotas arī citas vērtēšanas metodes, kā testi, iemaņu un prasmju demonstrācijas, praktiskās darbības novērošana un situāciju uzdevumu risināšana.

Analizējot kursa aprakstos iekļautās prasības kredītpunktu iegūšanai, jāsecina, ka apmēram 50% no vērtējuma veido studiju kursa gala pārbaudījums.

Procesorientēta vērtēšana tiek veikta arī mācību satura apguves procesā, lai salīdzinātu prognozētos studentu zināšanu raksturojumus ar reālajiem rezultātiem. Svarīgs nosacījums ir studentu iepazīstināšana ar vērtēšanas kritērijiem, ar rezultātu analīzes metodiku, ar argumentiem, kas norāda uz galvenajiem trūkumiem vai nepilnībām viņu darbos un to iespējamiem cēloņiem. Rezultātā gan docētāji, gan studenti attīsta prasmi iegūt un organizēt informāciju, to pārstrādāt un atvasināt jaunas zināšanas, kas nodrošina arī studenta līdzatbildību par viņa mācību sasniegumiem un to atbilstību studiju priekšmetu izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.

Prakses novērtējums tiek veikts atbilstoši LU P.Stradiņa medicīnas koledžas prakses nolikumam. Pirms prakses sākuma studenti tiek iepazīstināti ar prakses vadītāju, prakses programmu un tās gaitā veicamajiem uzdevumiem. Pēc prakses beigām noteiktā termiņā students iesniedz prakses atskaiti un prakses vietas atsauksmi. Prakses vērtējumus tiek izdarīts 10 baļļu sistēmā, kuru veido prakses dienasgrāmatas novērtējums, studenta prakses dienasgrāmatas aizstāvēšana un prakses vietas raksturojums.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSstudijuprogrammasakreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studijuprogrammasakreditācijai, kura strādā pie studijuprogrammas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..