Главная > Документ


Laboranta profesiju LU P.Stradiņa medicīnas koledžā (agrāk, P.Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skola, P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža) apgūst kopš 1942. gada. Laika gaitā ir mainījies profesijas nosaukums – laborants, feldšeris-laborants, biomedicīnas laborants, saglabājot profesionālās pamatnostādnes studiju procesā.

LU P.Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā medicīnas izglītības iestāde Latvijā, kurā tiek apgūta biomedicīnas laboranta profesija. Tehnisku dažādu laboranta – tehniķa izglītību, nesaistītu ar medicīnu, var iegūt Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžā.

Studiju programmas salīdzinājums ar vienu no Latvijas studiju programmu

Mācību iestāde

LU P.Stradiņa medicīnas koledža

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

Adrese

Vidus prospekts 36/38 Jūrmala

LV -2010 Latvija

Tel. 67752507

Fax 67752214

E –pasts: st-skola@apollo.lv

http://www.psk.lv/

T.Zeiferta iela 2 Olaine

LV-2114 Latvija

Tel./Fax 67962141    

E –pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv

http://www.omtk.lv/

Izglītība

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība

Mācību ilgums

2gadi

120 ECTS

3200 stundas

2,5 gadi

150 ECTS

4000 stundas

Specializācija

Biomedicīnas laborants

Biotehnologs

ECTS

ECTS

Vispārizglītojošie studiju kursi

Uzņēmumu organizācija un dibināšana, lietvedība un finanšu uzskaites sistēma

Zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīviem aktiem

Projektu izstrādes un vadīšanas pamati, informātikas tehnoloģijas

Pētniecības metodes un ētiskās vadlīnijas

Ķīmijas pamatkurss

Ievads šūnas bioloģijā un ģenētikas pamati

Profesionālā angļu valoda

Cilvēka anatomija un fizioloģija, latīņu medicīniskā terminoloģija

Ievads profesijā, kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā

3

3

3

3

4.5

4.5

3

3

3

Uzņēmējdarbības pamati

Psiholoģijas pamati

Datorika

Svešvaloda

Augstākā matemātika

Vides mācība

Darba aizsardzība

Fizika

3

1.5

3

6

7.5

3

1.5

4.5

Nozares studiju kursi

Mikrobioloģija un epidemioloģija, parazitoloģija

Bioķīmijas izmeklēšanas metodes

Ievads medicīnas fizikā un inženierzinātnē

Histoloģija

Citoloģija

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija

Neatliekamā palīdzība un Procedūru tehnika

Infekciju slimību pamati un imunoloģija

Vides veselība un ekoloģija, arodmedicīna

Hematoloģija un koaguloģija

Klīniskās izmeklēšanas metodes

9

7.5

3

3

3

3

3

3

3

6

7.5

Mikrobioloģija

Bioķīmija

Vispārīga un neorganiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

Analītiskā ķīmija

Fizikālā un koloidālā ķīmija

Instrumentālā analīze

Inženiergrafika

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma un normatīvie akti

Likumdošanas pamati

Ekonomika

Procesi un aparāti

Tehnoloģisko procesu automatizācijas pamati

Biotehnoloģijas pamati

Fermentpreparāru iegūšanas tehnoloģija

Antibiotisko vielu iegūšanas tehnoloģijas

Zāļu preparātu iegūšanas tehnoloģijas

Biotehnoloģijas perspektīvas

4.5

3

4.5

4.5

4.5

4.5

6

4.5

3

1.5

4.5

4.5

4.5

6

3

4.5

10.5

3

Izvēles studiju kursi

Lietišķā etiķete

Masāžas pamatkurss

Vadības teorija un mārketings

3

3

3

-

Klīniskā prakse

24 ECTS

24 ECTS

Kvalifikācijas darbs un kvalifikācijas eksāmens

12 ECTS

15 ECTS

Secinājums.

Salīdzinot abu koledžu studiju programmas ir redzams, ka vispārizglītojošo kursu blokā daļa studiju kursu ir daļēji atbilstoši, piemēram, „Uzņēmumu organizācija un dibināšana, lietvedība un finanšu uzskaites sistēma” un „Uzņēmējdarbības pamati”, „Zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīviem aktiem” un „Psiholoģijas pamati”, „Projektu izstrādes un vadīšanas pamati, informātikas tehnoloģijas” un „Datorika”; tomēr vispārizglītojošo studiju kursu modulī nav ar medicīnu saistīto priekšmetu – „Ievads šūnas bioloģijā un ģenētikas pamati”, „Cilvēka anatomija un fizioloģija, latīņu medicīniskā terminoloģija”.

Taču nozares studiju kursi ļoti būtiski atsšķiras: Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas studiju programmā nav veselas virknes ar cilvēku veselību un patoloģiju diagnostiku sasitītu priekšmetu – „Ievads medicīnas fizikā un inženierzinātnē”, „Histoloģija”, „Citoloģija”, „Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija”, „Neatliekamā palīdzība un Procedūru tehnika”, „Infekciju slimību pamati un imunoloģija”, „Vides veselība un ekoloģija, arodmedicīna”, „Hematoloģija un koaguloģija”, „Klīniskās izmeklēšanas metodes”.

Izanalizējot un novērtējot biomedicīnas laborantu un biotehnologu studiju programmas, var secināt, ka biotehnologa izglītība nedod iespēju strādāt ārstniecības iestāžu laboratorijās.

Programmu salīdzinājums ar citām ES valstu studiju programmas plāniem

Valsts

IGAUNIJA

LATVIJA

BULGĀRIJA

Tartu health care college

LU P.Stradiņa medicīnas koledža

Medical College - Plovdiv

Adrese

Tartu, Nooruse 9

Postiindeks: 50411

Tel. 7 381 642

Fax 7 381 646

E-pasts: nooruse@nooruse.ee

http://www.nooruse.ee

Vidus prospekts 36/38 Jūrmala

LV -2010 Latvija

Tel. 67752507

Fax 67752214

E –pasts: st-skola@apollo.lv

http://www.psk.lv/

ул. ";Братя Бъкстон"; №120

Tel. +359 32 692 347

/

Izglītība

Profesionālā augstākā izglītība,

atbilstoši Igaunijas likumdošanai

(pielīdzināma bakalaura grādam)

Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība

Profesionālā augstākā izglītība – profesionālais bakalaurs

Mācību ilgums

3,5 gadi

210 ECTS

5600 stundas

atbilstoši Igaunijas likumdošanai

2gadi

120 ECTS

3200 stundas

atbilstoši Latvijas likumdošanai

3 gadi

170 ECTS

max. 4050 stundas

atbilstoši Bulgārijas likumdošanai

Specializācija

Bioanalītiķis

Biomedicīnas laborants

Medicīnas laborants

ECTS

ECTS

ECTS

Vispārizglītojošie studiju kursi

Projektu vadība un uzņēmējdarbība

Datormācība, datu apstrāde

Pētniecības metodes

Ētika

Svešvalodas

Psiholoģija, sabiedrības psiholoģija

Sabiedrības veselība

2

4.5

3.5

1

3.5

3

7

Projektu izstrādes un vadīšanas pamati, informātikas tehnoloģijas

Uzņēmumu organizācija un dibināšana, lietvedība un finanšu uzskaites sistēma

Pētniecības metodes un ētiskās vadlīnijas

Profesionālā angļu valoda

Zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīviem aktiem

3

3

3

3

3

Datormācība

Medicīniskā ētika

Svešvalodas

Ekonomika un veselības aprūpes likumdošana

Medicīniskā psiholoģija

Socioloģija

Sociālā medicīna

1.2

1.2

1.2

1.8

1.2

0.6

1.8

Vides zinātņu studiju kursi

Analītiskā ķīmija

Organiskā ķīmija un bioķīmija

Atkritumu ekoloģiskā utilizācija

Arodmedicīna

Zinātņu pamati

3

2

1

2

4

Ķīmijas pamatkurss

Vides veselība un ekoloģija, arodmedicīna

Ievads medicīnas fizikā un inženierzinātnē

Ievads šūnas bioloģijā un ģenētikas pamati

4.5

3

3

3

Organiskā un neorganiskā ķīmija

Analītiskā ķīmija

Higiēna un arodmedicīna

2.4

1.8

0.6

Medicīniskās pamatzināšanas nodrošinošie studiju kursi

Anatomija un fizioloģija

Latīņu valoda

Infekciju slimības

Imunoloģija

Mācība par slimībām

Neatliekamā palīdzība

Procedūru tehnika

Farmakoloģija

Toksikoloģija

Ergonomija laboratorijas praksē

5

1.5

2.5

4

9.5

1.5

1

2

2

1.5

Cilvēka anatomija un fizioloģija, latīņu medicīniskā terminoloģija

Infekciju slimību pamati un imunoloģija

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija

Neatliekamā palīdzība un procedūru tehnika

3

3

3

3

Anatomija

Fizioloģija

Latīņu valoda

Infekciju slimības un epidemioloģija

Vispārējā patoloģija

Iekšķīgās slimības

Bērnu slimības un neonatoloģija

Antropoloģija

Pacientu aprūpe un procedūru standarts

Katastrofu medicīna

Pirmā palīdzība

Farmakoloģija

Medicīniskā ģenētika

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.8

1.2

0.6

1.8

1.2

1.2

1.2

1.8

Profesijas studiju kursi

Ievads specialitātē, laboratorijas darbu pamati

Vispārējā un speciālā mikrobioloģija

Parazitoloģija

Klīniskā ķīmija un hematoloģija

Bioķīmija

Citoloģija

Histoloģija

Imūnhematoloģija

Ģenētika un molekulārā un šūnas bioloģija

Kvalitātes kontrole laboratorijās

Vispārējā patoloģija un laboratorā diagnostika

5

15

3.5

27

2

3

8

1.5

11

2

3

Ievads profesijā, kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā

Mikrobioloģija un epidemioloģija, parazitoloģija

Hematoloģija un koaguloģija

Klīniskās izmeklēšanas metodes

Bioķīmijas izmeklēšanas metodes

Citoloģija

Histoloģija

3

9

6

7.5

7.5

3

3

Laboratorijas tehnika un aparatūra

Mikrobioloģija un virusoloģija

Parazitoloģija

Klīniskās izmeklēšanas metodes

Bioķīmija un patobioķīmija

Histoloģija

2.4

12

3.6

16.2

1.8

5.4

Izvēles studiju kursi

10 ECTS

3 ECTS

6 ECTS

Valodu un kultūras modulis

Zinātnes un dabas zinātnes modulis

Mikrobioloģisko izmeklējumu modulis

Pārtikas laboratorās izmeklēšanas modulis

Laboratorijas darba organizācijas modulis

4

4

7

7

7

Lietišķā etiķete

Masāžas pamatkurss

Vadības teorija un mārketings

3

3

3

Sports

Svešvalodas

Mākslīgās apaugļošanas aspekti

Imunoloģiskā izmeklēšana klīniskajā praksē

Mūsdienu aspekti antibakteriālā terapijā

Medicīniski-diagnostiskās laboratorijas menedžments

Tropiskā parazitoloģija

Informāciju tehnoloģiju prasmes

Mūsdienīgā histoloģija un imūncitoloģija

Nekonvencionālās diagnostiskās metodes mikrobioloģijas praksē

Mūsdienīgās tehnoloģijas klīniskās izmeklēšanas metodēs

Toksikoloģija

6

2.4

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Klīniskā prakse

38 ECTS

24 ECTS

69.6 ECTS

Kvalifikācijas darbs un kvalifikācijas eksāmens

14 ECTS

12 ECTS

Kvalifikācijas eksāmens

8 ETS

Secinājums.

Studiju programmas salīdzinājumā tika analizētas bioanalītiķu un medicīnas laborantu bakalaura studiju programmas ES valstu medicīnas izglītības iestādēs: Tartu veselības aprūpes koledža (Tartu health care college) Igaunijā un Plovdivas medicīnas koledža (Medical College – Plovdiv) Bulgārijā.

1. Tartu bioanalītiķu izglītības programma tiek realizēta 3,5 gados. Studiju programma daļēji ir veidota moduļos. Izanalizējot kursa saturu, galvenie nozares un profesionālās specializācijas studiju kursi Tartu koledžas programmā sakrīt ar LU P.Stradiņu medicīnas koledžas biomedicīnas laborantu studiju programmu. Atšķirība ir stundu apjomā, kas ir izskaidrojams ar ilgāku studiju laiku. Tartu veselības aprūpes koledžas programmā galvenokārt ir izveidoti specializētie laboratoriskie moduļi, kur ir ietverta laboratorā diagnostika pie konkrētām patoloģijām, kā arī pārtikas un vides izmeklējumu modulis.

2. Plovdivas medicīnas koledžas profesionālā bakalaura studiju programmas ilgums ir 3 gadi. Studiju programma saturu veido obligātie un izvēles studiju priekšmetu kursi. Galvenie nozares un profesionālās specializācijas studiju kursi LU P.Stradiņa medicīnas koledžas programmā sakrīt ar Plovdivas medicīnas koledžas obligātajiem studiju priekšmetu kursiem. Izvēles studiju blokā Plovdivas medicīnas koledžas studiju programmā ir 510 stundas, no kurām minimālais priekšmetu skaits, kas obligāti apgūstams, ir 150 stundu apjomā, līdz ar to studentiem tiek dota lielāka izvēles iespēja specializēties konkrētā nozarē (sk. 28. lpp. programmu salīdzinājuma tabula, sadaļa - izvēles mācību kursi).

Kopumā var secināt, ka LU P. Stradiņa medicīnas koledžā realizējamā biomedicīnas laborantu profesionālā izglītības programma ir līdzvērtīga ar ES valstīs realizētajām laborantu studiju programmām. Tartu veselības aprūpes koledžā un Plovdivas medicīnas koledžā studiju programmas tiek realizētas ilgākā laika posmā (3-3,5 gadi), līdz ar to ir iespēja nodrošināt padziļinātu specializēto un profesionālo studiju priekšmetu apguvi, savukārt LU P. Stradiņa medicīnas koledžā studijas programmas ilgums ir 2 gadi un 7.5% no kopējā stundu skaita (MK noteikumiem Nr.141) ir atvēlēti modulim par uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanu (uzņēmumu organizācija un dibināšana, lietvedība un finanšu uzskaites sistēma (2KP), zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīviem aktiem (2KP), projektu izstrādes un vadīšanas pamati, informātikas tehnoloģijas (kopā 2KP)), kas samazina iespējas palielināt stundu skaitu profesionālajiem un nozares studiju kursiem.

5. Studiju programmas organizācija

Biomedicīnas laboranta profesionālā izglītība ir saistīta ar speciālu zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kas atspoguļojas izglītības programmā. Izstrādātā programma ir orientēta uz studentu, nodrošinot profesionālo izaugsmi, sekmējot studenta spēju adaptēties un integrēties mainīgajā darba vidē, pilnveidojot studenta attieksmju un vērtību kritērijus.

Biomedicīnas laborantu studiju programma ir veidota, pamatojoties uz Latvijas Augstskolu likumu un MK noteikumiem Nr.141, studentiem pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas.

Studiju forma ir pilna laika klātienes studijas, studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti, kas paredzēts studijām 2 gadu laikā. KP ir vienība, kas atbilst studējošā 40 darba stundām. Tās sastāv no kontaktstundām un patstāvīgā darba. Studijas tiek īstenotas pa semestriem. Viens studiju gads ilgst 40 nedēļas.

2005. gadā veiktajā akreditācijā tika sniegtas sekojošas rekomendācijas:

 1. izveidot studiju programmas padomi un veicināt studentu līdzdalību tajā,

 2. attīstīt docētāju un studējošo zinātniski-pētniecisko darbību,

 3. paplašināt prakses vietu klāstu ar pētniecības institūciju un Valsts kontroles institūciju,

 4. izveidot kvalifikācijas celšanas kursus strādājošiem laborantiem.

Laika periodā kopš iepriekšējās akreditācijas veikts:

 1. ir izveidota medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmu padome, kurā darbojas katras studiju programmu vadītāji, izglītības metodiķi, docētāji un studenti;

 2. notiek studējošo un docētāju zinātniski pētnieciskais darbs – ir studentu zinātniskais pētnieciskais pulciņš, kas darbojas docētāju vadībā (S.Roga; A.Leice; R.Geske); varākas reizes studiju gadā notiek studentu un docētāju konferences, kurās piedalās dažādu nozaru vieslektori no Latvijas un citām ES valstīm;

 3. prakšu bāzes vietas ir paplašinātas, sadarbojoties ar privātprakšu institūcijām (SIA „E.Gulbja laboratorija”, SIA „NMS” un SIA ";Centrālā laboratorija";); sakarā ar nepietiekamo finansējumu zinātnei nav bijusi iespēja nodrošināt prakses vietu pētniecības institūcijās;

 4. notiek kvalifikācijas celšanas kursi, izmantojot esošo koledžas bāzi.

Studiju procesa grafiks attēlots 3. tabulā

Tabula Nr.3.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSstudijuprogrammasakreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studijuprogrammasakreditācijai, kura strādā pie studijuprogrammas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..