Главная > Документ


(10 – augstākā atzīme, 4 – minimālā sekmīgā atzīme)

4.5. Kvalifikācijas klase: nav

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:

5.1. Turpmākās studiju iespējas:

tiesības studēt bakalaura un otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās

5.2. Profesionālais statuss:

nav paredzēts piešķirt

6. PAPILDINFORMĀCIJA:

6.1. Kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā:

aw=sum(a*f)/sum(f),

kur: aw – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums, f – šā kursa apjoms kredītpunktos.

6.2. Sīkāka informācija:

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Biomedicīnas laborants” biomedicīnas laboranta kvalifikācijas iegūšanai ir akreditēta 20.04.2005. (Nr. 000-833) uz pilnu akreditācijas laiku līdz 31.12.2011.

6.2. Papildinformācijas avoti:

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija PK E 0001

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS:

7.1. Datums: 29.06.2011.

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: Ilga Eriņa

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas direktore

7.4. Zīmogs: (zīmogs)

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ:

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei).

 

 

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā.

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai.

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS).

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu.

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē.

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS).

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi.

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi programmu veidi.

 •   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju program­mas, pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.

 •   Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu
  (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija.

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:

 

 Apguves līmenis

 Atzīme

 Skaidrojums

 Aptuvenā ECTS atzīme

  ļoti augsts

  10

  izcili (with distinction)

  A

  9

  teicami (excellent)

  A

  augsts

  8

  ļoti labi (very good)

  B

  7

  labi (good)

  C

  vidējs

  6

  gandrīz labi (almost good)

  D

  5

  viduvēji (satisfactory)

  E

  4

  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

  E/FX

  zems

  3–1

  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

  Fail

 

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome.

 

Papildinformācija:

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv

                                          http://www.aic.lv

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

Piezīme.

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.

P.StradiNS MEDICAL COLLEGE OF THE UNIVERSITY OF LATVIA

Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010,

Phone 67752507, fax 67752214, e-mail: st-skola@apollo.lv

DIPLOMA SUPLLEMENT

(For diploma PK E Nr. 0001)

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. Information in all eight sections shall be provided.

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION:

1.1. First name XXX

1.2. Family name XXXXXXXXXXX

1.3. Date of birth XX.XX.XXXX.

1.4. Student code XXXXXX-XXXXX

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION:

2.1. Name of qualification:

Biomedical laboratory assistant

2.2. Main field(s) of study for the qualification:

Laboratory diagnostic

2.3. Name (in the original language) and status of the awarding institution:

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (P.Stradins Medical College of the University of Latvia), state-accredited since 20.04.2005. accreditation certificate Nr. 056, educational institution supervised by the University of Latvia

2.4. Name and status of the institution administering the studies:

The same as in 2.3.

2.5. Language(s) of instruction/examination:

Latvian

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION:

3.1. Level of the qualification:

First level professional higher education diploma (see 6.2.);

Fourth level professional qualification

3.2. Official length of programme, start and end date of the acquisition of the programme:

2 years full time studies, 80 Latvia credit points (120 ECTS credit points),

01.09.2009.-29.06.2011.

3.3. Access requirements:

General secondary education or vocational secondary education

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED:

4.1. Mode of studies: Full time studies

4.2. Programme requirements:

 • acquire basics of chemistry, informatics, professional English, medical physics and engineer science, that provides understanding in laboratory diagnostics;

 • acquire basics of anatomy, physiology, general pathology, biology, genetics, histology, environment health and ecology, that provides analyses evaluation in laboratory diagnostics;

 • acquire research methods of microbiology, haematology, coaguology, cytology, histology, clinical and biochemical, environment, that allows practical analyses in laboratory diagnostics;

 • complete practical skills, providing versatile practical opportunities in different profile laboratories (not less than 16 credit points);

 • make an independent research in the sphere chosen, (microbiology, haematology, coagulology, histology, cytology, immunology, clinical and biochemical research methods etc.) and summarize results in qualification work (8 credit points).

4.3. Programme details and the individual marks obtained:

A section OBLIGATORY

Courses

Credit points

ECTS credits

Grades

Foundation and management of companies, documentation and financial accounting system

2

3

8 (very good)

Knowledge on social dialogue development in community and normative acts of legal relationship between employers and employees

2

3

9 (excellent)

Basics of project development, management and management methods, informatics

2

3

8 (very good)

Research methods and ethical guidelines

2

3

7 (good)

Basic course of chemistry

3

4,5

8 (very good)

Introduction to cell biology and basics of genetics

3

4,5

8 (very good)

Professional English

2

3

6 (almost good)

Human anatomy and physiology, Latin medical terminology

2

3

7 (good)

Introduction to speciality, quality assurance system in medical laboratory

2

3

7 (good)

B sectionOBLIGATORY CHOICE

Courses

Credit points

ECTS credits

Grades

Introduction to medical physics in engineer science

2

3

8 (very good)

Histology

2

3

9 (excellent)

Cytology

2

3

8 (very good)

General pathology and pathological physiology

2

3

7 (good)

Emergency medical treatment and procedure techniques

2

3

8 (very good)

Infectious disease basics and immunology

2

3

8 (very good)

Environmental health and ecology, occupational medicine

2

3

6 (almost good)

Microbiology and epidemiology, parasitology I

3

4,5

7 (good)

Microbiology and epidemiology, parasitology II

3

4,5

7 (good)

Haematology and coagulogy

4

6

7 (good)

Clinical research methods

5

7,5

6 (almost good)

Biochemical research methods

5

7,5

7 (good)

C section FREE CHOICE

Courses

Credit points

ECTS credits

Grades

Massage

2

3

8 (very good)

Courses

Credit points

ECTS credits

Grades

PRACTICE

Qualification practice

16

24

7 (good)

STATE FINAL EXAMINATION, inclusive:

8 (very good)

Test

8 (very good)

Qualification work

8

12

8 (very good)

Name of theme:

Weighed average grade of the qualification holder: 7,337

4.4. Grading scheme and if available, grade distribution quidance

Grade

Meaning

Frequency of the grade among the graduates of the programme in question

10

with distinction

4,17 %

9

excellent

32,50 %

8

very good

22,50 %

7

good

20,56 %

6

almost good

15,28 %

5

satisfactory

4,17 %

4

almost satisfactory

0,83 %

3-1

unsatisfactory

0,00 %

(10 – highest grade, 4 – the lowest successful grade)

4.5. Overall classification of the qualification (in the original language): none

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION:

5.1. Access to further studies:

Access tobachelor studies and second level professional higher education study programmes

5.2. Professional status:

No professional status officially awarded

6. ADDITIONAL INFORMATION:

6.1. Weighed average grade of the qualification holder is calculated as:

aw=sum(a*f)/sum(f),

where: aw – weighed average grade, a – grade in each course, f – course workload in credit points.

6.2. Additional information:

P.Stradins Medical College of the University of Latvia First level professional Higher Education study programme “Biomedical Laboratory Assistant” for the acquirement of biomedical laboratory assistant qualification is accredited 20.04.2005. (Nr. 000-833) for full accreditation time until 31.12.2011.

6.3. Further information sources:

This diploma supplement is valid only with diploma Nr. PK E 0001

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT:

7.1. Date: 29.06.2011.

7.2. Signature: ____________________ Ilga Eriņa

7.3. Capacity: P.Stradins Medical College of the University of Latvia Director

7.4. Official stamp:

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM:

The secondary education is required for the admission to studies in a university/college. All holders of certificates and diplomas the general secondary education or vocational secondary education meet the general admission requirements. However, the universities/colleges are free to set specific admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school level to quality for admission to a particular programme.

 

Higher education (HE)

 

 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and professional higher education programmes.

The objectives of academic higher education(HE) are to prepare graduates for an independent research, as well as to provide theoretical background for professional activities.

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits [1] : compulsory part – ≥ 50 (75 ECTS) credits, electives ≥20 (30 ECTS) credits, thesis ≥10 (15 ECTS) credits, and the rest is left for students as free choice. Duration of full-time studies is 6 – 8 semesters.

Academic programmes, leading to amaster degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which ≥ 20 (30 ECTS) credits are allocated for thesis, compulsory part of the programme includes theoretical aspects of the specific field of scientific discipline ≥ 30 (45 ECTS) credits and their practical application in solving of actual problems ≥15 (22,5 ECTS) credits .

Academic education programmes are implemented according to the state standard of  academic education.

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular field, preparing graduates for desing or improvement of systems, products and technologies, as well as to prepare them for creative, research and teaching activities in this field.

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed to ensure professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general courses ≥20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen field ≥36 (54 ECTS) credits, specialization courses ≥60 (90 ECTS) credits, optional courses ≥6 (9 ECTS) credits, practical placement ≥26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis ≥12 (18 ECTS) credits.

Professional HE programmes, leading to a professional masterdegree, comprise no less than 40 (60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field – in theory and in practice ≥7 (10,5 ECTS) credits, practical placements ≥6 (9 ECTS) credits, state examinations including thesis ≥20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, psychology etc.

Graduates of both types of thebachelor degree have access to master studies, graduates of the master degree – to doctoral studies.

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year studies), are equal to the master degree and the graduates can continue their studies in doctoral level programmes.

Apart from the programmes, leading to bachelor  and master degrees, there are other types of professional higher education programmes.

 •   first-level professional HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits and lead to the 4th level professional qualification. These programmes are targeted mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-level programmes can continue their studies in second-level professional programmes.

 •   second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional qualification. Such programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of thebachelor  degree or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school leavers. In both cases programmes should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation examinations including thesis ≥10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor  programme, have access to master studies.

 

Doctoral studies

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoraldegree is awarded after public defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the chosen scientific discipline. The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions in the scientific discipline and may be a result of three to four years of doctoral studies at a higher education institution or an equivalent amount of independent research. The doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. The rights to award the doctoraldegree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to promotion councils established at the universities. The procedure for awarding the doctoraldegree is controlled by the Commission of the Scientific Qualification.

 

Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment.

 

 Achieve­ment level

 Grade

 Meaning

 Approx. ECTS grade

 very high

 10

 izcili (with distinction)

 A

 9

 teicami (excellent)

 A

 high

 8

 ļoti labi (very good)

 B

 7

 labi (good)

 C

 medium

 6

 gandrīz labi (almost good)

 D

 5

 viduvēji (satisfactory)

 E

 4

 gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

 E/FX

 low

 3–1

 negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

 Fail

 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized degrees/diplomas may be awarded upon completion of an accredited programme in an accredited HE institution holding a state-approved Satversme (By-law) or college statute. Decisions on programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher Education Council.

 

More information:

1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv;

2. On status of programmes/institutions:http://www.aiknc.lv

[1] Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. An average workload of a full-time study year in most HE programmes is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with ECTS. The number of ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian credit points by a factor of 1.5.

 

 

PIELIKUMS NR. 14

VIENOŠANĀS PROTOKOLI PAR STUDIJU PĒCTECĪBAS IESPĒJĀM RTU UN LU

PIELIKUMS NR. 15

IESKATS LATVIJAS LABORANTU ASOCIĀCIJAS UN P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS

ASOCIĀCIJAS BIEDRU APTAUJAS REZULTĀTOS

Labdien, Cien. kolēģi!

Latvijas Laborantu asociācija un P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes koledža lūdz Jūsu atbalstu biomedicīnas laborantu studiju procesa kvalitātes novērtēšanai, lai uzlabotu un pilnveidotu laborantu apmācības programmu. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks apkopoti, izanalizēti un par iegūtiem rezultātiem Jūs tiksiet informēti. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

Lūdzam izlasiet piedāvātos jautājumus, atzīmējiet Jūsuprāt atbilstošāko atbildi un/vai aizpildiet tukšās vietas.

 1. Specialitātes iegūšanas gads ________________

 1. Kā Jūs vērtējat (apvelciet atbilstošo vērtējumu) jauno biomedicīnas laborantu zināšanas un praktiskās iemaņas, pabeidzot koledžu?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Neapmierinoši Ļoti labi

 1. Kāda veida apmācībai būtu jāliek lielāks uzsvars:

 • patstāvīgā apmācība

 • teorētiskā apmācība

 • praktiskā apmācība

cits variants _________________________________________

 1. Atzīmējiet kādus mācību priekšmetus vajadzētu padziļināti apgūt vai paplašināt?

Bioķīmiskās izmeklēšanas metodes

Citoloģija

Klīniskās izmeklēšanas metodes

Histoloģija

Hematoloģija un koaguloģija

Cilvēka anatomija

Parazitoloģija

Cilvēka fizioloģija

Mikrobioloģija un epidemioloģija

Ķīmija

Neatliekamā palīdzība

Procedūru tehnika

Imunoloģija

 1. Vai ir kādi mācību priekšmeti, kas vēl būt jāiekļauj studiju programmā?

 • Jā (nosauciet, lūdzu, kādus) _____________________________________

_______________________________________________________________

Aptaujā piedalījās 107 respondenti.

1. jautājums:Nosauciet iegūšanas gadu specialitātē.

Praktizējošo biomedicīnas laborantu skaits atbilstoši absolvēšanas gadam.

Latvijas laborantu asociācijas veiktais pētījums norāda uz biomedicīnas laboranta profesijas novecošanos – lielāko īpatsvaru veido personas, kas ir ieguvušas laboranta vai feldšera-laboranta specialitāti laika posmā no 1955g. līdz 1986.g., kopā tas veido 52% no aptaujātajiem respondentiem.

2. jautājums: Kā Jūs vērtējat (apvelciet atbilstošo vērtējumu) jauno biomedicīnas laborantu zināšanas un praktiskās iemaņas, pabeidzot koledžu?

Jauno biomedicīnas laborantu zināšanu un praktisko iemaņu vērtējums vidēji tika novētēts „labi”, kas atbilst vērtējumam 7 balles.

3. jautājums: Kāda veida apmācībai būtu jāliek lielāks uzsvars?

67% no aptaujātajiem respondentiem uzskata, ka lielāks īpatsvars topošo speciālistu sagatavošanas procesā ir jābalsta uz praktisko apmācību.

4. jautājums: Atzīmējiet kādus mācību priekšmetus vajadzētu padziļināti apgūt vai paplašināt?

Mācību priekšmeti Cilvēku skaits

5. jautājums: Vai Jūsuprāt ir kādi papildus mācību priekšmeti, kas vēl būt jāiekļauj studiju programmā?

61% aptaujāto respondentu, kas tika iepazīstināti ar studiju programmu un tās realizēšanu, minēja, ka ir nepieciešams iekļaut papildus studiju kursus, kā, piemēram: „Kvalitātes kontrole”, „Molekulārā bioloģija”, un dažādi klīniski priekšmeti, lai veidotos priekšstats par saslimšanām.

1 Ja tas darbam nepieciešams.

2 To apjomu nosaka katedra.

3 Ja tie darbam nepieciešami.

4 Ja tie darbam nepieciešami.

5 Katedra var noteikt citus darba izstrādes posmus.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSstudijuprogrammasakreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studijuprogrammasakreditācijai, kura strādā pie studijuprogrammas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..