Главная > Документ


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Biomedicīnas laborants” atbilstība Profesionālās augstākās izglītības standartam

Rādītājs programmai

Standarta prasības

Programmas apjoms

80

Programmas apjoms ir no 80 līdz 120 kredītpunktiem

Studiju priekšmetu kopējais apjoms

56

ne mazāk kā 56 kredītpunkti

Vispārizglītojošie mācību kursi Uzņēmumu organizācija un dibināšana, lietvedība un finanšu uzskaites sistēma

Projektu izstrādes un vadīšanas pamati, informātikas tehnoloģijas

Zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīviem aktiem

Pētniecības metodes un ētiskās vadlīnijas

Ķīmijas pamatkurss

Ievads šūnas bioloģijā un ģenētikas pamati Profesionālā angļu valoda

Cilvēka anatomija un fizioloģija, latīņu medicīniskā terminoloģija

Ievads profesijā, kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā

20

ne mazāk kā 20 kredītpunktu

Nozares mācību kursi

Ievads medicīnas fizikā un inženierzinātnē Histoloģija

Citoloģija

Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija Neatliekamā palīdzība un Procedūru tehnika

Infekciju slimību pamati un imunoloģija

Vides veselība un ekoloģija, arodmedicīna

Mikrobioloģija un epidemioloģija, parazitoloģija I

Mikrobioloģija un epidemioloģija, parazitoloģija II

Hematoloģija un koaguloģija

Klīniskās izmeklēšanas metodes

Bioķīmijas izmeklēšanas metodes

44

ne mazāk kā 36 kredītpunkti

Prakse

16

ne mazāk kā 16 kredītpunktu

Kvalifikācijas darbs

8

ne mazāk kā 8 kredītpunkti

Patstāvīgā darba apjoms

50%

ne mazāk kā 30% no studiju kursu apjoma

Pēc apkopotā salīdzinājuma ir uzskatāmi redzams, ka profesionālā programma „Biomedicīnas laborants” pilnībā atbilst valsts 1. līmeņa Profesionālās augstākās izglītības standartam.

Studiju programmas saturs un struktūra ir izstrādāta pamatojoties uz profesiju standartā noteiktiem biomedicīnas laboranta pienākumiem un uzdevumiem, lai izglītības procesa gaitā students apgūtu standartā noteiktās kopīgās prasmes nozarē, specifiskās prasmes profesijā un attīstītu savas individuālās vispārējās prasmes un spējas (profesijas standartu sk. pielikumu Nr.11).

Tabula Nr.2.

Profesijas standarta salīdzinājums ar studiju programmu.

Profesijas standarts

Priekšstats

Izpratne

Pielietošana

Atspoguļojums studiju programmā

Ekonomikas principi;

X

Lietvedība un finanšu uzskaites sistēma

Valsts veselības aprūpes sistēmas organizācija; tiesību pamati;

X

Darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīvie akti

Personības psiholoģija.

X

Zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā

Cilvēka anatomija un fizioloģija;

X

Cilvēka anatomija un fizioloģija

Patoloģiskā fizioloģija;

X

Patoloģiskā fizioloģija

Neorganiskā un organiskā ķīmija; analītiskā ķīmija; bioloģiskā ķīmija;

X

Ķīmijas pamatkurss

Vides veselība, to ietekmējošie fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie faktori; novērtēšana un ietekmēšanas iespējas; sabiedrības veselība; veselības veicināšana;

X

Vides veselība un ekoloģija, arodmedicīna

Farmakoloģija;

X

Hematoloģija, Infekciju slimības, Bioķīmija, Mikrobioloģija un epidemioloģija, Neatliekamā palīdzība un Procedūru tehnika,

Latīņu valodā medicīniskā terminoloģija;

X

Latīņu medicīniskā terminoloģija

Pedagoģijas principi biomedicīnas laboranta darbā- pacientu, kolēģu un studentu apmācības procesā.

X

Ētiskās vadlīnijas, Vispārējā patoloģija, Hematoloģija un klīniskās izmeklēšanas metodes

Citoloģija;

X

Citoloģija; Ievads šūnu bioloģijā

Ģenētika;

X

Ievads šūnu bioloģijā un ģenētikas pamati

Vides izmeklēšanas metodes, uztura izmeklēšanas metodes, ekoloģija; vides aizsardzība;

X

Vides veselība un ekoloģija, arodmedicīna

Mikrobioloģija un mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes;

X

Mikrobioloģija un epidemioloģija,

Parazitoloģija un parazitoloģiskās izmeklēšanas metodes;

X

Parazitoloģija

Epidemioloģija un pamatzināšanas infekcijas slimībās;

X

Infekciju slimību pamati

Histoloģija un histoloģiskās izmeklēšanas metodes;

X

Histoloģija

Hematoloģija un hematoloģiskās izmeklēšanas metodes; koaguloģija un koaguloģiskās izmeklēšanas metodes;

X

Hematoloģija un koaguloģija

Imūnhematoloģija un imūnhematoloģiskās izmeklēšanas metodes;

X

Imunoloģija

Klīniskā ķīmija - klīniskās un bioķīmiskās izmeklēšanas metodes;

X

Klīniskā izmeklēšanas metodes; Bioķīmijas izmeklēšanas metodes

Ētikas pamati; saskarsmes psiholoģija;

X

Ētiskās vadlīnijas

Profesionālā angļu valoda;

X

Profesionālā angļu valoda

Informācijas apstrādes organizēšana;

X

Informātikas tehnoloģijas

Pētniecība, pētniecības metodes specialitātē;

X

Pētniecības metodes

Laboratorijas darba organizācija un laboratorijas darba dokumentēšanas principi; laboratorijas kvalitātes sistēmas programmu principi;

X

Ievads profesijā, kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā

Lietvedība;

X

Lietvedība un finanšu uzskaites sistēma

Laboranta darba drošība un darba aizsardzība; darba aizsardzība;

X

Ievads profesijā, arodmedicīna

Neatliekamā medicīniskā palīdzība;

X

Neatliekamā palīdzība

Pacienta cilvēktiesību juridiskie aspekti; darba tiesiskās attiecības;

X

Darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīviem aktiem

Transkulturālās saskarsmes pamati;

X

Ētiskās vadlīnijas

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

Pārvaldīt valsts valodu.

Vispārējās prasmes un spējas ir integrētas visos studiju kursos

Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

Ievērot darba higiēnas un drošības prasības.

Veikt citu veselības aprūpes speciālistu un pacientu izglītošanu par izmeklējamo materiālu pareizu savākšanu un transportēšanu uz laboratoriju.

Plānot darbu, strādājot komandā.

Ievērot lietvedības normatīvos aktus.

Veikt precīzu asins paraugu, biopsijas un citu materiālu savākšanu no pacienta laboratorisko izmeklējumu veikšanai; ja nepieciešams, nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai un pareizu transportēšanas organizēšanu.

Veikt augsnes, gaisa, ūdens, pārtikas produktu un citu materiālu no apkārtējās vides pareizu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai, nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai.

Novērtēt saņemto izmeklējamo materiālu un veikt tā marķēšanu, izmeklēšanu atbilstoši metodikai un standartiem, ievērot precizitāti un piedalīties laboratorijas iekšējās un ārējās kvalitātes sistēmas programmās.

Dokumentēt testēšanas rezultātus, novērtējot preanalītiskās, analītiskās un postanalītiskās fāzes un citu faktoru iespējamo ietekmi uz izmeklējuma rezultātiem.

Veikt korektīvās darbības gadījumos, kad kontroles materiāla testēšanas rezultāti ir ārpus pieļaujamām robežām

Lietot datoru un elektroniskās laboratorijas ierīces analīžu veikšanai, iegūto rezultātu apkopošanai, datu bāzes uzkrāšanai, grafiku veidošanai.

Uzņemties atbildību par profesionālo darbību.

Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.

Apgūt laboratorijā lietojamās tehnoloģijas (analizatorus, aparatūru) un prast pielietot to praksē.

Ievērot tehnoloģiju lietošanas noteikumus.

Ievērot konfidencialitāti.

Ievērot vispārējās cilvēktiesību normas, ētikas normas un saskarsmes principus.

Uzturēt savu profesionālo kompetenci.

Sniegt neatliekamo palīdzību.

Pienākumi

Darba vietas un darba apstākļu novērtēšana.

Ķīmijas pamatkurss; Histoloģija; Citoloģija; Imunoloģija; Mikrobioloģija un epidemioloģija; Parazitoloģija; Vides veselība un ekoloģija; arodmedicīna; Hematoloģija un koaguloģija; Klīniskās izmeklēšanas metodes; Bioķīmijas izmeklēšanas metodes; Procedūru tehnika

Darba vietas sagatavošana izmeklējumu veikšanai.

Histoloģija; Citoloģija; Imunoloģija; Mikrobioloģija un epidemioloģija; Parazitoloģija; Vides veselība un ekoloģija; arodmedicīna; Hematoloģija un koaguloģija; Klīniskās izmeklēšanas metodes; Bioķīmijas izmeklēšanas metodes;

Darba plānošana.

Ievads profesijā, kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā; Ētiskās vadlīnijas;

Izmeklējamā materiāla noņemšana, nogādāšana un pieņemšana laboratorijā.

Histoloģija; Citoloģija; Imunoloģija; Mikrobioloģija un epidemioloģija; Parazitoloģija; Vides veselība un ekoloģija; arodmedicīna; Hematoloģija un koaguloģija; Klīniskās izmeklēšanas metodes; Bioķīmijas izmeklēšanas metodes; Procedūru tehnika;

Izmeklējumu veikšana.

Histoloģija; Citoloģija; Imunoloģija; Mikrobioloģija un epidemioloģija; Parazitoloģija; Vides veselība un ekoloģija; arodmedicīna; Hematoloģija un koaguloģija; Klīniskās izmeklēšanas metodes; Bioķīmijas izmeklēšanas metodes; Procedūru tehnika;

Darba kvalitātes sistēmas nodrošināšana visos diagnostisko izmeklējumu posmos un tās efektivitātes novērtēšana.

kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā; Hematoloģija un koaguloģija; Klīniskās izmeklēšanas metodes; Bioķīmijas izmeklēšanas metodes;

Izmeklēšanas rezultātu novērtēšana.

Histoloģija; Citoloģija; Imunoloģija; Mikrobioloģija un epidemioloģija; Parazitoloģija; Vides veselība un ekoloģija; arodmedicīna; Hematoloģija un koaguloģija; Klīniskās izmeklēšanas metodes; Bioķīmijas izmeklēšanas metodes;

Profesionālās kvalifikācijas celšana.

Ievads profesijā, kvalitātes sistēmas nodrošinājums medicīnas laboratorijā;

Mācību – audzināšanas darba veikšana.

Ievads profesijā

Veselīga dzīvesveida principu veicināšana.

Cilvēka anatomija un fizioloģija Patoloģiskā fizioloģija Vispārējā patoloģija Vides veselība un ekoloģija, arodmedicīna

Cilvēka dzīvībai bīstamo stāvokļu novērtēšana un atbilstoša reaģēšana.

Neatliekamā palīdzība un Procedūru tehnika

4.Studiju programmas salīdzinājums ar citām Latvijas un ES studiju programmāmСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSstudijuprogrammasakreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studijuprogrammasakreditācijai, kura strādā pie studijuprogrammas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..