Главная > Документ


1. Līguma priekšmets

  1. Puses vienojas sadarboties akadēmiskās starpaugstskolu maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” (turpmāk tekstā – Starpaugstskolu programma uzturzinātnē, SPU) realizēšanā starpaugstskolu līmenī.

  1. SPU ir izstrādājuši LLU, LU, RSU mācību spēki ar atklātā sabiedriskā fonda “ Fonds medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam” (turpmāk tekstā – Fonds) atbalstu.

 1. Līguma realizācija

2.1. Līguma realizāciju vada Pušu vadības pārstāvji prorektoru līmenī.

2.2. SPU A daļā apkopoti 7 moduļi, kas sastāv no atsevišķiem kursiem atbilstoši moduļa tematikai un tiem pakārtotiem B daļas kursiem, par kuru realizāciju, savstarpēji sadarbojoties, ir atbildīgas Puses:

 • LLU par A 3 moduļa un tam pakārtotiem B daļas kursiem;

 • LU par A2, A4, A6 un A7 moduļiem un tiem pakārtotiem B daļas kursiem;

 • RSU par A1 un A5 moduļiem un tiem pakārtotiem B daļas kursiem.

  1. Katra no Pusēm pamatkursu moduļos ietverto A kursu un tiem pakārtoto B izvēles kursu īstenošanā iesaista savu vai sadarbības partneru akadēmisko personālu.

  2. Katra no Pusēm ieceļ Atbildīgās personas par SPU moduļu realizāciju, kuras ir par savu darbu atbildīgas savas augstskolas prorektoram, kurš vada Līguma realizāciju, kā arī SPU direktoram.

2.5. SPU vada direktors, kuru apstiprina ar Pušu senātu lēmumiem. SPU direktors veic Līguma ietvaros paredzētos darbus un uzdevumus un koordinē starpaugstskolu aktivitātes.

2.6. Par SPU un līguma realizāciju Puses rīko kopīgas sanāksmes. Sanāksmes sasauc SPU direktors pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes semestrī. Sanāksmēs piedalās katras Puses atbildīgās personas par SPU realizāciju, kuras sniedz atskaiti par programmā ietilpstošo kursu īstenošanu un ziņo par problēmu jautājumiem. Vajadzības gadījumā var tikt pieaicinātas no katras puses arī citas ar šī Līguma realizāciju saistītās atbildīgās personas.

 1. Pušu pienākumi un saistības

  1. LLA:

   1. nodrošina pamatpriekšmetu modulī A3 (Pārtikas produktu ražošanas pamati) ietverto studiju kursu īstenošanu:

 1. pārtikas produktu tehnoloģija;

 2. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi;

 3. Pārtika un uztura kvalitāte;

un nodrošina modulim A3 pakārtoto B izvēles kursu īstenošanu.

  1. LU:

   1. nodrošina pamatpriekšmetu modulī A2 (Pārtikas un uzturvielu ķīmija) ietverto studiju kursu īstenošanu:

 1. Pārtikas ķīmija;

 2. Pārtikas produktu uzturvērtība;

un nodrošina modulim A2 pakārtoto B izvēles kursu un vispārīgo B izvēles kursu īstenošanu;

   1. nodrošina pamatpriekšmetu modulī A4 (Cilvēka fizioloģija un uzturs) ietverto studiju kursu īstenošanu:

 1. Cilvēka bioķīmija un molekulārā bioloģija;

 2. Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā;

un nodrošina modulim A4 pakārtotos B izvēles kursus;

   1. nodrošina pamatpriekšmetu modulī A6 (Klīniskā uzturzinātne) ietverto studiju kursu īstenošanu:

 1. Uzturs imūndeficītu un ģenētisku traucējumu profilaksē un ārstēšanā;

 2. Medicīniskais uzturs hronisko slimību ārstēšanā;

 3. Medicīniskais uzturs akūtu slimību ārstēšanā;

 4. Uztura psiholoģija un neirotiskie ēšanas traucējumi;

un nodrošina modulim A6 pakārtotos B izvēles kursus;

   1. nodrošina pamatpriekšmetu modulī A7 (Sabiedrības veselība un epidemioloģija) ietverto studiju kursu īstenošanu:

  1. Sabiedrības veselība un epidemioloģiskie pētījumi;

  2. Bioloģiskā statistika;

un nodrošina modulim A7 pakārtotos B izvēles kursus.

  1. RSU:

   1. nodrošina pamatpriekšmetu modulī A1 (Uzturs un uzturpolitika) ietverto studiju kursu īstenošanu:

 1. Uzturpolitika un uzturzinātne;

 2. Uztures un vielmaiņas novērtēšana;

   1. nodrošina pamatpriekšmetu modulī A5 (Uzturs cilvēka mūža laikā) ietverto studiju kursu īstenošanu:

 1. Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves periodos;

 2. Bērnu un pusaudžu uzturs;

 3. Uzturs gados veciem cilvēkiem;

 4. Uzturs un mutes veselība;

 5. Uzturs fiziskā un garīgā slodzē;

un nodrošina moduļiem A1 un A5 pakārtoto B izvēles kursu īstenošanu.

  1. Visas Puses savas un līguma priekšmeta kompetences ietvaros:

   1. veicina sadarbību ar starptautiskām organizācijām, zinātniski pētnieciskajām institūcijām nacionālajā un starptautiskā līmenī;

   2. informē un iesaista Sadarbības līguma Puses zinātniski pētnieciskos projektos, organizē līgumos partneru un maģistrantu iesaisti;

   3. apkopo un analizē līguma ietvaros veikto pētījumu rezultātus un sagatavo priekšlikumus, lai veicinātu Latvijā īstenot pamatnostādnes “Veselīgs uzturs (2003. 2013.) “iestrādātos mērķus un uzdevumus;

   4. apkopo un izvērtē uztura, pārtikas un veselības jaunākās atziņas un veic studiju programmā ietverto tēmu aktualizēšanu;

   5. SPU likvidācijas gadījumā apņemas nodrošināt šajā programmā studējošiem iespēju iegūt radniecīgu izglītību savā augstskolā, vai vienojas ar sadarbības partneriem;

   6. studējošo sūdzības par SPU realizācijas jautājumiem un pārbaudījumiem apelācijas komisija izskata atbilstoši savā augstskolā noteiktajai kārtībai;

   7. katru gadu saskaņā ar IZM normatīvajiem aktiem, savstarpēji vienojas par SPU realizēšanas veidu (pilna laika, nepilna laika utt.) un imatrikulējamo skaitu nākošajam akadēmiskajam gadam;

   8. katru gadu līdz 30. septembrim Pušu atbildīgās personas (skat 2.4.) iesniedz SPU direktoram savu pašnovērtējuma ziņojumu par savā augstskolā realizēto studiju programmas sadaļu, kurš sagatavots saskaņā ar pašnovērtējuma principiem (skat. sadarbības līguma 1. pielikums). SPU direktors līdz 31. oktobrim veic atbildīgo personu pašnovērtējumu apkopošanu, un sagatavo SPU kopējo pašnovērtējumu. Ziņojumu, kuru apspriež Pušu atbildīgo personu sanāksmē, izsniedz katrai no pusēm apstiprināšanai Senātā.

 1. Pušu tiesības

  1. Uz valsts mērķtiecīgi piešķirtām budžeta vietām Puses SPU imatrikulē vienādu skaitu studentu;

  2. Priekšlikumu par maģistra gala pārbaudījuma komisijas sastāvu sagatavo direktors un iesniedz Pušu augstskolu atbilstošās fakultātes domē apstiprināšanai, lai to tālāk varētu apstiprināt prorektors;

  3. Veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē piešķir Pušu augstskolu atbilstošās fakultātes Dome;

  4. Katra Puse izdod diplomu, kura pielikumā tiek atspoguļoti studentu iegūtie rezultāti visās SPU realizēšanā iesaistītajās augstskolās.

 1. Finansiālās attiecības

5.1. Viena studenta sagatavošanas izmaksas SPU maģistra grāda iegūšanai sastāda izmaksas, kas paredzētas A un B daļas kursu apgūšanai, maģistra darba izstrādei, administratīviem izdevumiem un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, kuras sedzamas gan no valsts budžeta, gan no privātpersonu finansējuma.

  1. Katru gadu Pušu atbildīgo personu SPU pašnovērtējuma ziņojuma apspriešanas sanāksmēs Puses, savstarpēji vienojoties, precizē viena kredītpunkta izmaksas un nosaka studiju maksu studējošiem visam SPU laikam, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  2. Pušu atbildīgās personas par SPU realizāciju veic savas augstskolas ieguldījuma kredītpunktos uzskaiti (2.pielikums).

  3. Puses saņem finansējumu proporcionāli savam ieguldījumam kredītpunktos.

  4. Programmas administrēšanas izmaksas nepārsniedz 10% no SPU realizēšanai paredzētā finansējuma.

  5. Puses apņemas SPU akreditācijas izdevumus segt vienādās daļās.

 1. Strīdu atrisināšanas kārtība un vispārīgie noteikumi

  1. Visus strīdus, kas saistīti ar šī līguma izpildi Puses vienojas risināt sarunu ceļā.

  2. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses.

  3. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

  4. Visas tiesiskās attiecības, kas izriet no šī līguma, bet nav šajā līgumā minētas, tiek regulētas saskaņā ar LR likumiem un citiem spēkā esošo normatīvo aktu normām.

 1. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

Lielā iela 2, Jelgava, LV - 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase Reģ.Nr. 90000050138

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

Konts LV91TREL2160030220200

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV – 1586

VK Rīgas Norēķinu centrs

IBAN: LV90TREL2150100030100

Latvijas Banka kods:LACBLV2X

PVN reģ.nr. LV90000076669

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

Dzirciema iela 16, Rīga, LV – 1007

Reģ. Nr. 90000013771

RNC N/k LV05TREL2290020300

Latvijas Banka, kods LACBLV2X

_______________________

_______________________

_______________________

A.Mugurēvičs

I.Muižnieks

I.Ozolanta

1.pielikums

29.11.2004 Sadarbības līgumam

STUDIJU PROGRAMMU PAŠNOVĒRTĒJUMA PRINCIPI)

 1. Pašnovērtējuma galvenais mērķis ir studiju, pētījumu un administrēšanas procesu uzlabošana.

 1. Pašnovērtējumam:

  1. jāakcentē: izmaiņas, jāiezīmē problēmas, attīstības iespējas,

  2. jāparāda stiprās un vājās puses to grūtību un iespēju kontekstā, kādās studiju programma darbojas,

  3. jārosina programmu direktorus un izpildītājus domāt par iespējām realizēt izmaiņas un pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas mehānismus, kā arī stratēģiskai plānošanai un attīstībai.

  4. Jārosina studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls apzināties, ka katrs no tiem ir atbildīgs par studiju kvalitāti un par uzlabojumu ieviešanu.

 1. Pašnovērtējuma ziņojumam jāietver virkni kvantitatīvu datu (indikatoru) uz katra akadēmiskā gada 1.oktobri:

  1. Studējošo skaits;

  2. Mācībspēku raksturojums:

kopējais skaits,

ar doktora vai h. dokt. grādu, maģistra grādu,

profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā;

  1. Studentu skaits uz 1 akadēmisko personālu ;

  2. Starptautiskā mācībspēku apmaiņa;

  3. Starptautiskā studentu apmaiņa.

 1. Pašnovērtēšanās procesā jāiesaista atbilstošās nozares valsts vadošie profesori.

 1. Pašnovērtējuma ziņojuma apjoms:

 • Pašnovērtējuma ziņojumu maksimālais garums ir 10 lappuses, atskaitot

kvantitatīvo datu pielikumus vai cita veida pielikumus.

6. Studiju programmu pašnovērtējuma struktūra:

6.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

6.2. Studiju programmas organizācija

6.2.1.Kā izmainījusies studiju programmas struktūra (grādi un līmeņi, formas) atbilstošajā pašnovērtēšanas periodā?

6.2.2.Līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskajiem un praktiskajiem kursiem, kursiem vienā disciplīnā un multidisciplinārajiem kursiem. Studiju plāna uzbūves atbilstība struktūrvienības mērķiem un uzdevumiem

6.3. Studiju programmas praktiskā realizācija

6.3.1.Izmantotās pasniegšanas metodes (piemēram, lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, patstāvīgās (individuālais darbs) un komandas (grupu darbs) studijas): apraksts, metožu izvēles pamatojums un analīze

6.3.2.Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un citu ar to saistīto aktivitāšu (piedalīšanās konferencēs, piedalīšanās zinātniskās darbības kolēģu novērtējumos) ietekme uz studiju darbu

6.3.3.Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos – kursa, bakalaura, maģistra, doktora darbu izstrādāšanas procesā

6.3.4.Mācību prasmes kursi studiju programmā (piem., kā konspektēt, kā iemācīties mācīties, kritiskā domāšana)

6.4. Vērtēšanas sistēma

6.4.1.Izmantotās novērtēšanas metodes apraksts, izvēles pamatojums un analīze

6.4.2.Novērtēšanas biežums (nepārtraukta novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra beigās) : apraksts, izvēles pamatojums un analīze

6.5.Studenti

6.5.1.Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

6.5.2.Studentu aptaujas (ietverot katra pasniedzēja un katra studiju kursa aptauju) , analīze, rezultāts

6.5.3.Studentu atbalsta dienesti (padomdevēju, konsultāciju, individuālu nodarbību, nodarbošanās ar nesekmīgajiem)

6.5.4.Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti un darba devēju apmierinātība ar beidzējiem

6.6.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls

6.6.1.Akadēmiskā un administratīvā personāla skaita attiecības pret studentu skaitu studiju programmā

6.6.2.Personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošana

6.6.3.Akadēmiskā personāla skaita attiecība pret akadēmisko personālu, kurš ir iesaistījies reģistrētu pētniecības projektu realizācijā.

6.6.4.Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs: projektu vadīšana, vai piedalīšanās pētnieciskajos projektos, publikācijas, ekspertu darbs

6.6.5.Pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei

6.6.6.Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

6.6.7.Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti

6.7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais

nodrošinājums

6.7.1.Infrastruktūras nodrošinājums uz 1 studentu

6.7.2.Vai materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājumsir organizēti tādā veidā, kas palīdz studentiem tos izmantot (piemēram, pieejamība, izziņas un informācijas avoti, tehniskais nodrošinājums)?

6.7.3.Auditorijas un nodarbību klases: vai to skaits, lielums un stāvoklis ir adekvāts studiju programmas mērķiem un uzdevumiem

6.7.4.Mācību resursu pieejamība studentiem (studiju centrs, datorcentrs, utt.)

6.7.5.Vai bibliotēkas saturs un laboratoriju aprīkojums ir atbilstošs struktūrvienības lielumam un tās darbības plašumam?

6.7.6.Kādā veidā pieņem lēmumus par jaunu grāmatu un laboratoriju aprīkojuma iegādi?

6.7.7.Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms (Piedalīšanās ERASMUS vai citās Eiropas apmaiņas programmās, piemēram, Phare u.c.)

6.8. Ārējie sakari

6.8.1.Saites ar darba devējiem (pārtikas ražošanas uzņēmumiem, slimnīcām, pansionātiem, zinātniski pētnieciskajām iestādēm, izglītības iestādēm, valdības iestādēm un profesionālajām organizācijām (piem., asociācijām) studiju programmas mērķu un uzdevumu kontekstā

6.8.2.Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs struktūrvienības mērķu un uzdevumu kontekstā

6.8.3.Mācībspēku skaits, kas pasnieguši ārzemju augstskolās vai veikuši pētījumus (sadalījumā pa valstīm)

6.8.4.Ārzemju augstskolu mācībspēku skaits, kas pasnieguši studiju programmā (sadalījumā pa valstīm)

6.8.5.Studentu skaits, kas studējuši ārzemēs sadalījumā pa valstīm

6.8.6.Ārzemju studenti, skaits programmā, norādot studiju ilgumu (sadalījumā pa valstīm)

2.pielikums

29.11.2004 Sadarbības līgumam

Akadēmiskās starpaugstskolu maģistra studiju programmas

Uzturzinātne” (45722 08) realizēšanā

iesaistīto Latvijas augstskolu ieguldījums kredītpunktos

Augstskola

A kursi

B kursi

Kursa darbs

Maģistra darbs

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

6

8

2 x 10

20 x 10

Latvijas Universitāte

20

21

2 x 10

20 x 10

LU Bioloģijas fakultāte

5

3

LU Ķīmijas fakultāte

5

9

LU Medicīnas fakultāte

10

9

Rīgas Stradiņa universitāte

15

10

2 x 10

20 x 10

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

2

Kopā

Piedāvāts

43

39

60

600

Jāizvēlas

43

15

2. pielikumsСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSstudijuprogrammasakreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studijuprogrammasakreditācijai, kura strādā pie studijuprogrammas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...

Другие похожие документы..