textarchive.ru

Главная > Документ


Publikace pracovníků 3. LF od roku 1993 - 2000 podle jmen vybraných autorů

Data jsou v úplnosti, tak jak byly nahlášeny do SVI 3. LF. Evidují se publikace pouze u pracovníků, kteří měli či mají pracovní úvazek u 3. LF v daném roce. U pracovníků, kteří ukončili pracovní poměr se data nedoplňují.

Zpracovala: PhDr. Martina Hábová

Datum vystavení a aktualizace: 5.4.2002

Datum expirace: 31.12.2010

AKSELRODOVÁ, ZDENKA (12)

AKSELRODOVÁ, Z.: Le bilan des activités de l´association des professeurs de francais en République Tchéque. Bulletin FIPF Univers, 1995, (1), s. 15-26. [původní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Continuité dans l´enseignement du FLE. Bulletin sdružení učitelů francouzštiny, 1995, roč. 5, (15), s. 8-9. [původní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Dvě kolokvia, dvě témata různého dosahu, dva podobné přístupy. Bulletin sdružení učitelů francouzštiny, 1995, roč. 5, (18), s. 8-10. [původní].

AKSELRODOVÁ, Z.: La situation dans l´enseignement du francais en République Tcheque. In: Actes du colloque 'Les Medias dans l´apprentissage du FLE'.Paris, 1995, S. 25-32. [autor abstrakta, sborník].

AKSELRODOVÁ, Z.; DVOŘÁKOVÁ, R.; SVOBODOVÁ, H.: Vyhodnocení výsledků experimentálních maturitních zkoušek 1994/95. Bulletin sdružení učitelů francouzštiny, 1995, roč. 5, (18), s. 20-21. [přehledový].

AKSELRODOVÁ, Z.: 9congres Mondial des Professeurs de Français (Tokyo, du 25 au 31 aout 1996). Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (21), s.23-25. [ostatní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Pourquoi les Nations Francophonnes Tiennent-Elles á la Francophonie. Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (20), s.14-16. [původní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Soutěž ve francouzské konverzaci. Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (21), s. 10. [přehledový].

AKSELRODOVÁ, Z.: La suf á Kralupy nad Vltavou (Le 2e Colloque de L´Association des Professeurs de Français en République Tchéque). Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (19), s. 21-22. [přehledový].

AKSELRODOVÁ, Z.: Zpráva o kolokviu organizace Echanges Internationaux. Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (20), s. 13. [přehledový].

AKSELRODOVÁ, Z.: 3e Symposium de la SUF. Bulletin de l'Association des Professeurs de Français, 1997, roč. 7, (22), s. 8. [ostatní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Évaluation des enseignants du secondaire en République Tchéchque. Fontenay, Sante - Claude, 1997, 30 s. [editor, sborník].

ALUŠÍK, ŠTEFAN (9)

ALUŠÍK, Š.; SKALICKÁ, H.; VENCOVSKÝ, J.; KOHOUTOVÁ, M.: Revmatoidní perikarditida: Korelace s imunologickými parametry. (Rheumatoid pericarditis: Correlation with immunologic parameters).Vnitřní lékařství, 1995, roč. 41, (6), s. 764-766. [původní].

ALUŠÍK, Š.; VALEŠOVÁ, M.: Ultrasonografie talokrurálních kloubů a nohy. (Ultrasonography of talocrural joints and foot).Česká revmatologie, 1995, roč. 3, (3), s. 133-135. [původní].

ALUŠÍK, Š.: Beta 2-mikroglobulinová amyloidóza u dialyzovaných nemocných. (Beta 2-microglobulin amyloidosis in dialysed patients).Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (1), s. 23-25. [původní].

ALUŠÍK, Š.: Crouzonův syndrom, artritida a bércové vředy. (Crouzon syndrome, arthritis and crural ulcers).Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (1), s. 23-25. [původní].

ALUŠÍK, Š.: Dlouhodobé sledované neobvyklého skleromyxedému. (Long term follow-up of unusual scleromyxoedema).Česká revmatologie, 1997, roč. 5, (3), s. 153-156. [původní].

ALUŠÍK, Š.; ŠPELINA, L.: Dna vyvolaná léky. Česká revmatologie, 1997, roč. 5, (3), s. 138-139. [přehledový].

ALUŠÍK, Š.: Minocyklin v léčbě revmatoidní artritidy. (Minocycline in the Treatment of Rheumatoid Arthritis).Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (8), s. 502-504. [přehledový].

ALUŠÍK, Š.; BOČKOVÁ, M.; GALIÁNOVÁ, A.; ŽDIMERA, A.: Tumoral Calcinosis in a Dialysis Patien. Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (5), s. 874-876. [kazuistika].

ALUŠÍK, Š.; ŠPAČEK, P.; HULEJOVÁ, H.; PETRŮ, I.; ADAM, M.: Serum levels of pyridinium crosslinks in patients undergoing hemodialysis. (Serum levels of pyridinium crosslinks in patients undergoing hemodialysis).Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (3), s. 245-249. [původní].

ALUŠÍKOVÁ, MARIE (4)

ALUŠÍKOVÁ, M.: Chronický zánět průdušek . Zdraví, 1997, roč. 45, (6), s. 12. [přehledový].

ALUŠÍKOVÁ, M.: Periarteritis nodosa. Zdraví, 1997, roč. 45, (5), s. 15. [přehledový].

ALUŠÍKOVÁ, M.: Revmatoidní artritida. Zdraví, 1997, roč. 45, (1), s. 16. [přehledový].

ALUŠÍKOVÁ, M.: Změna pohledu na indikace nifedipinu. Farmakoterapeutické informace, 1997, (4), s. 4. [přehledový].

AMBROŽOVÁ, JANA (3)

AMBROŽOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; SMUTKOVÁ, J.: Reconstruction of the Lowe Eyelid after Excision of Major Tumours . Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s. 131-145. [původní].

MĚŠŤÁK, J.; AMBROŽOVÁ, J.; TOMÁŠEK, D.; KRÝSLOVÁ, I.: Our Experience with the Technique of Areolar Rotation in Reduction Mammaplasty. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (1-2), s. 91-95. [původní].

MĚŠŤÁK, J.; AMBROŽOVÁ, J.; TOMÁŠEK, D.; KRÝSLOVÁ, I.: Naše zkušenosti s technikou rotace dvorce u chirurgické léčby gigantomastie. (Our Experience with the Technic of Rotation of the Area in the Surgery of Gigantomasty).Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (1), s. 16-18. [původní].

AMBRUŠ, MILOSLAV (7)

HAHN, A.; PRŮCHA, I.; ČOČEK, A.; AMBRUŠ, M.: Oropharynxtumoren. (Tumors of oropharynx).HNO, 1997, roč. 45, (4), s. 336. [původní]. IF:0,621/97

ČOČEK, A.; AMBRUŠ, M.: Cytostatika v léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (12), s. 13. [popularizující].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Die Behandlung der Patieten mit Oropharynxtumoren 8. Jahrestagung der Vereinigugng Mitteldeutscher HNO. Aerzte, 1999, (4.9.), s. 15. [popularizující].

ZAVORAL, M.; FRIČ, P.; HORÁK, L.; ANTOŠ, F.; AMBRUŠ, M.; LADMANOVÁ, P.: Kolorektální karcinom, screening, diagnostika, léčba. (Colorectal cancer, screening, diagnosis, treatment).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (28-29), s.3-10. [přehledový].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Pozdní diagnostika karcinomů orofaryngu-rozhodující prognostický faktor. (Late Diagnosis of Carcinomas of the Oropharynx-Decisive Prognostic Factor).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (7), s.391-393. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Výsledky léčby karcinomu orofaringu. (Therapeutic Results in Carcinoma of the Oropharinx).Otorinolaryngologie a foniatrie, 2000, roč. 49, (4), s.222-225. [původní].

ZAVORAL, M.; LADMANOVÁ, P.; HORÁK, L.; AMBRUŠ, M.: Kolorektální karcinom, screening, diagnostika, léčba. Směrnice efektivní léčebně preventivní péče. (Colorectal carcinoma, screening, diagnostics and treatment.).Česká a slovenská gastroenterologie, 2000, roč. 54, (2), s.A11-A19. [ostatní].

ANDĚL, MICHAL (177)

ANDĚL, M.: Medicína a tradiční myšlení. (Mýtus, totem, tabu a fetiš v medicíně a ve výživě). Vesmír, 1993, roč. 72, (9), s. 485-489. [ostatní].

ANDĚL, M.: Mýtus, totem, tabu a fetiš v medicíně a ve výživě. Vita Nostra Revue, 1993, roč. 3, (2), s. 5-13. [přehledový].

ANDĚL, M.: Sto let Thomayerovy učebnice vnitřního lékařství. Vesmír, 1993, roč. 72, (10), s. 556. [ostatní].

ANDĚL, M.: Výživa v prevenci onemocnění srdce a cév. In: Otoupal, P.: Naše výživa a zdraví.Praha, Ministerstvo obrany ČR 1993, S. 3-7. [autor statě, sborník].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Klinické zkoušení nutričně definovaného dietetika Nutrilac. Klinická biochemie a metabolismus, 1993, roč. 1/22, (1), s. 52-54. [přehledový].

BRODANOVÁ, M.; ANDĚL, M.: Infúzní léčba, parenterální a enterální výživa 2. Speciální část. Praha, Karolinum 1993, 173 s. [autor mongrafie, monografie].

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; HEROLD, M.: Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu u diabetiků. In: Luhačovický sborník.Luhačovice, 1993, S. 35-41. [autor statě, sborník].

JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Oslerův manévr a pseudohypertenze u diabetiků II. typu. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (11), s. 484-485. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; SVOBODA, P.; OPLTOVÁ, M.; ŠTOLBA, P.: Endoteliální dysfunkce u diabetiků II. typu - reakce vasoaktivních působků na infuzi s nitroglycerinem . In: 29. diabetologické dny, 22.-24. dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 4. [autor abstrakta, sborník].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv proteinové zátěže na glomerulární filtraci v ledvinách u diabetiků II. typu. In: 29. diabetologické dny, 22.-24. dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; KARLOVÁ, V.; ROMANOVÁ, H.; VOMASTKOVÁ, D.; ANDĚL, M.: Odejmutí vysokých dávek inzulinu obezním diabetikům II. typu: výsledky po dvou letech. In: 29. diabetologické dny, 22.-24 dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

VINDUŠKA, V.; ANDĚL, M.; ROHN, V.; TÁBORSKÝ, J.; VRÁNA, A.; PIRK, J.: Do preoperative branched-chain amino acids have a beneficial effect on the heart after cardiac surgery?Cor et Vasa, 1993, roč. 35, (3), s. 102-107. [původní].

ŽELEZNÁ, B.; PALYZOVÁ, D.; ŠTOLBA, P.; SVOBODA, P.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Basální a stimulovaná inzulinemie u rodičů hyperinzulinemických dětí s arteriální hypertenzí]. In: 29. diabetologické dny, 22.-24. dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ANDĚL, M.: Co tedy jíst, aneb poznámky k diabetické dietě na začátku roku 1994. Dia -život, 1994, (únor), s. 3. Číslo grantu:Vládní program Z153-17, [ostatní].

ANDĚL, M.: Diabetes mellitus II. typu zjištění a intervence. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Horváth, M.; Svoboda, P.: Manuál prevence v lékařské praxi.Praha, Statní zdravotní ústav 1994, S. IV 1 - IV 14. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Druhé přikázání o výživě: Udržujte si přiměřenou tělesnou hmotnost. Zpravodaj českých matek, 1994, roč. 4, (duben), s. 12-13. Číslo grantu:Vládní program Z153-17, [ostatní].

ANDĚL, M.: Padesát let od smrti Dr. Maxmiliána Birchera. Vesmír, 1994, roč. 73, s. 28. [ostatní].

ANDĚL, M.: Potřebují nemocní diabetem zvláštní diabetické potraviny. (Do Sufferers from Diabetes Need Special foods?).Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (10), s. 292-294. Číslo grantu:Vládní program Z153-17, [přehledový].

ANDĚL, M.: Preventivní kardiologie. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 163-165. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: První přikázání o výživě: Jezte pestrou stravu. Zpravodaj českých matek, 1994, roč. 4, (březen), s. 12-14. [ostatní].

ANDĚL, M.: Vítáme převdevším diskusi. Vesmír, 1994, roč. 73, s. 35-36. [ostatní].

ANDĚL, M.: Výživa. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Horváth, M.; Svoboda, P.: Manuál prevence v lékařské praxi.Praha, Státní zdravotní ústav 1994, s. XX 1 - XX 10. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Výživa nemocných v těžkých stavech. Parenterální výživa. Brno, IDVPZ 1994, 96 s. [skripta].

ANDĚL, M.: Výživa v prevenci závažných civilizačních onemocnění. In: Anděl, M. et al.: Kapitoly o výživě v primární prevenci.Praha, Státní zdravotní ústav 1994, S. 7-8. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.: Parenterální výživa v gastroenterologii. In: Sborník přednášek. 4. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 10.-12.11.1994.Karlovy Vary, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza . In: Gregor, P.; Widimský, P.; Anděl, M.; Kraml, P.: Kardiologie v praxi.Praha, Galén 1994, S. 126-139. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza . In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 57-61. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; PALYZOVÁ, D.: Ovlivňování vysokého krevního tlaku. In: Provazník, K.: Manuál prevence v lékařské praxi.Praha, Státní zdravotní ústav 1994, kap. VI, 1-24.S. 432. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; WIDIMSKÝ, P.: Příspěvek do diskuse o budoucím vztahu kardiologie a vnitřního lékařství. (A Contribution to the Discussion about the Future of the Relationship of Cardiology and Internal Medicine).Vnitřní lékařství, 1994, roč. 40, (7), s. 469-472. [přehledový].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Hyperglykemický neketotický diabetický syndrom s hyponatremií. (Hyperglycemic Diabetic Syndrome without Ketosis with Hyponatremia).Klinická biochemie a metabolismus, 1994, roč. 2 (23), (2), s. 105-107. [původní].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Poruchy výživy a nutriční podpora onkologicky nemocných. In: Sborník přednášek. 4. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 10.-12.11.1994.Karlovy Vary, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Registr nemocných s domácí nutriční podporou v České republice. Zpráva za rok 1993. In: Abstrakta 10. vědeckého kongresu na téma Interdisciplinární význam nutriční podpory, Akutní metabolické stavy, Hradec Králové, 9.-11.3.1994.Hradec Králové, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; HEROLD, M.; ANDĚL, M.: Vliv i.v. podání tukové emulze Intralipid na elektrickou stabilitu myokardu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In: Abstrakta 10. vědeckého kongresu na téma Interdisciplinární význam nutriční podpory, Akutní metabolické stavy, Hradec Králové, 9.-11.3.1994.Hradec Králové, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; HEROLD, M.; ANDĚL, M.: Vliv intravenozního podání tukové emulze Intralipid na elektrickou stabilitu myokardu u nemocnýc s chronickou ischemickou chorobou srdeční. (Influence of Intravenous Administration of Intralipid the Fat Emulsion on the Electric Stability of the Heart in Patients with Chronic Ischemic Heart Disease).Klinická biochemie a metabolismus, 1994, roč. 2 (23), (2), s. 59-63. [původní].

BRODANOVÁ, M.; ANDĚL, M.: Infúzní terapie, parenterální a enterální výživa. (Infusion Therapy, Parenteral and Enteral Feeding).Praha, Grada 1994, 287 s. [autor monografie, monografie].

GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Kardiologie v praxi. Praha, Galén 1994, 416 s. [autor monografie, monografie].

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.: Endoteliální dysfunkce u diabetu melitu. (Endothelial Dysfunction in Diabetes Mellitus).Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (14), s. 419-422. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.: Endothelin Secretion in Type-2 Diabetics During Infusion with Glycerol Trinitrate. Cor et Vasa, 1994, roč. 36, (1), s. 18-20. [původní].

KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Screening hladin sérového ferritinu u pacientű s diabetem mellitem a s poruchou glukosové tolerance v komunitní studii pražské předměstské populace. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Serum Ferritin Levels in Patients with Diabetes Mellitus or with Imparied Glukose Tolerance in the Prague Suburban Community Study. Atherosclerosis, 1994, roč. 110, (suppl), s. 598. Číslo grantu:IGA 3610-4, [ostatní]. IF:3,095/94

KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PETROVÁ, K.; ANDĚL, M.: Stanovení protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD II) v periferní krvi metodou ELISA . In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PETROVÁ, K.; ANDĚL, M.: Stanovení protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD II) v periferní krvi metodou ELISA. Klinická imunológia a alergológia, 1994, roč. 4, s. 105. [abstrakt].

MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.; KIMLOVÁ, I.: Hyperinzulinemie - společný jemnovatel pro diabetes mellitus II. typu, obezitu, hypertenzi, hypertriglyceridemii a aterosklerozu. (Hyperinsulinemia - Common Denominator for Diabetes Mellitus Type II, Obesity, Hypertension, Hypertriglyceridemia, and Atherosclerosis).Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (2), s. 41-45. [původní].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; BÁRTOVÁ, B.; ANDĚL, M.: Nutriční spotřeba u pacientů s hyperinzulinémii. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MENZEL, R.; ANDĚL, M.: Coma diabeticum - Diabetissche Ketoazidose und Hyperglykamisches nichttagdotisches Coma. Diabetes - Dialog: Information Diskussion, Praxis, 1994, roč. 1, s. 5-10. [ostatní].

PETROVÁ, K.; KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; KARLOVÁ, V.; ANDĚL, M.: Protilátky proti glutamátdekarboxyláze u diabetiků ve vyšším věku. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994. 1994, S. 40. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv omezení bílkovin v dietě na glomerulární filtraci v ledvinách u diabetikű II.typu. (Influence of Protein Reduced Diet on Glomerular Filtration in Kidneys in Type II Diabetes).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (4), s. 75-77. [původní].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv proteinové zátěže na glomerulární filtraci u diabetiků II.typu. (Influence of Protein Load on Glomerular Filtration in Type II Diabetics).Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (4), s. 156-159. [původní].

TREŠLOVÁ, L.; KASALOVÁ, Z.; NEJEDLÝ, A.; STEHLÍK, J.; ANDĚL, M.: Osteomyelitis patní kosti - příklad úspěšného řešení problému diabetické nohy týmem diabetologa, angiologa, orthopeda a plastického chirurga. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, 165 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: 2.3 Výživa stáří. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 47. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: 3.1 Výživa v patogenezi atherosklerózy. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 48-50.Číslo grantu: GAUK 117/97/C, [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: 3.2 Výživa v prevenci nádorových onemocnění. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 50-53. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: 3.3 Výživa v prevenci diabetes mellitus. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 53-54.Číslo grantu: GAUK 117/97/C, [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Jak sepsat grantovou přihlášku tak, aby nebyla přijata. Vita Nostra revue, 1995, (1-2), s. 54-56. [přehledový].

ANDĚL, M.: Jsou nutné speciální diabetické potraviny?Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (11), s. 11. [ostatní].

ANDĚL, M.: Poruchy lipidového metabolismu u nemocných diabetem II. typu. In: Symposium Lipanthyl 200M. Žofin 31. ledna 1995.Praha, 1995, S. 10-12. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ANDĚL, M.: Postavení učitelů klasické medicíny. Vita Nostra Revue, 1995, (1-2), s. 46-49. [přehledový].

ANDĚL, M.: Substituční terapie inzulinem nahrazuje jeho vlastní sekreci. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (11), s. 6-7. [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; TREŠLOVÁ, L.; POTOČKOVÁ, J.: Hladiny feritinu u nemocných s diabetem II. typu. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; ANDĚLOVÁ, K.: Kardiovaskulární změny u žen v postmenopauze. (Cardiovascular changes in postmenopausal women).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (1), s. 49-54. [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených vyživovacích dávek u těhotných v různých zemích. (Comparison of recommended nutrition doses for pregnant women in various countries).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (2), s. 131-147. [přehledový].

JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; OŠANCOVÁ, K.; OKÉNKOVÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; KOMÁREK, L.; HEŘMAN, D.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Program prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění - intervence v komunitě. (Preventive program for cardiovascular and cerebrovascular diseases - community intervention).Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 3-10. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; ŠTOLBA, P.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Vliv aminokyselin, glukózy a lipidů v parenterální výživě na hladiny endotelínů u diabetiků II. typu a zdravých osob. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 67. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KOMÁREK, L.; KEBZA, V.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POTOČKOVÁ, J.; HAVEL, R.J.; ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BARTÁKOVÁ, H.; HEŘMAN, D.; PALMER, S.; STAŇKOVÁ, I.: 'Healthy Dubeč' - Design of a Joint Czech-American Community Project for the Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular Disease . Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 230-233. [původní].

KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Výsledky intervence tzv. high risk skupiny v komunitní studii Dubeč. In: XII. pracovní konference Arteriální hypertenze a prevence kardiovaskulárních chorob, Hradec Králové, 11.-13.10.1995.Hradec Králové, 1995, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PETROVÁ, K.; ANDĚL, M.: Výsledky vyšetření protilátek proti GAT u neobezních diabetiků ve vyšším věku. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 33. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BÁRTOVÁ, B.; ANDĚL, M.: Nutriční spotřeba a hyperinzulinémie u osob s vysokým rizikem pro kardiovaskulární choroby . (Nutrient consumption and hyperinsulinemia in persons at high risk of cardiovascular diseases).Česká a slovenská gastroenterologie, 1995, roč. 49, (6), s. 200-204. [původní].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; POLEDNE, R.; FAHRQUHAR, J.W.; KOMÁREK, L.; ANDĚL, M.: Inzulinová resistance a riziko kardiovaskulárních chorob. In: Sborník abstrakt. III. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Zlín, 18.-20.5.1995.Zlín, Česká kardiologická společnost 1995, S. 33. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TREŠLOVÁ, L.; HAHN, A.; ANDĚL, M.: Hypogeusie u diabetu mellitus II. typu. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 67. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

VYHNÁNEK, F.; ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; PELÁK, Z.: Použití totální parenterální výživy All-in-One pro poúrazovou a pooperační nutriční podporu na chirurgické JIP . (Use of total parenteral nutrition All-in-one for post-traumatic and post-operative nutrition support at surgical intensive care unit).Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, roč. 6, (2), s. 55-57. [původní].

ZAMRAZIL, V.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Patnáct let trvající hypertofická lipodystrofie po subkutánní aplikaci depozitních inzulínů u mladého diabetika I. typu. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetolog společnost 1995, S. 76. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ZOUBKOVÁ, B.; PALYZOVÁ, D.; ŠTOLBA, P.; SVOBODA, P.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Zvýšená insulinémie a tělesná hmotnost u rodičů hyperinsulinemických dětí s arteriální hypertenzí . (Increased insulinaemia and body weight in parents of hyperinsulinaemic children with arterial hypertension).Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (3), s. 188-190. [původní].

ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KOMÁREK, L.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; KEBZA, V.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.: A Program to Reduce Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in the Czech Republic: Design and Methods of the Healthy Dubeč Project. Int Quart Comm Health Education, 1996, roč. 16, s. 265-275. [původní].

ANDĚL, M.: Diabetes mellitus. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 97-122. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Diabetická dieta. Sestra, Tématický sešit 2, 1996, roč. 6, (2), s. 10 . [ostatní].

ANDĚL, M.: Diabetická dieta v léčbě DM 2. typu. In: Perušičová, J. et al.: Diabetes mellitus 2. typu. Praktická rukověť.Praha, Galén 1996, S. 40-50. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.: Diabetická dieta v léčbě DM 2. typu. In: Perušičová, J. et al.: Diabetes mellitus 2. typu. Praktická rukověť.Praha, Galén 1996, S. 99-107. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.: Glykogenózy. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 126-128. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Hypoglykemie. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 122-125. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Poruchy vnitřního prostředí. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 162-180. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Život s cukrovkou. Praha, Grada Publ. 1996, 115 s. [autor monografie, monografie].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.: Bakalářské studium výživy na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Výživa a potraviny. Zpravodaj školního stravování, 1996, roč. 51, (6), s. 16 . [ostatní].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.; KALVACHOVÁ, B.; KRAML, P.; KUŽELA, L.; MALÝ, J.; NERADILOVÁ, M.; NĚMEC, J.; PYTLÍK, R.; STÁRKA, L.; ŠTICH, V.; ZAMRAZIL, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy. Praha, Karolinum 1996, 201 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu, poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. I. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. I).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (1), s. 43-50. Číslo grantu:IGA 0610-4, [původní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu, poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. II. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. II).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (2), s. 104-112. Číslo grantu:IGA 0610-4, [původní].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Podvýživa. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 148-149. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Srovnání doporučených výživových dávek pro kojence, děti a mladistvé v různých zemích. (Comparison of recommended daily doses of nutrients for breast-fed babies, children, and adolescents in various countries).Hygiena, 1996, roč. 41, (5), s. 275-294. [přehledový].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených výživových dávek v různých zemích. (Comparison of recommended daily doses of nutrients in various countries).Hygiena, 1996, roč. 41, (3), s. 167-185. [původní].

FAIT, T.; HRACHOVINOVÁ, I.; VORLOVÁ, Z.; ANDĚL, M.: Hemoragická kožní nekróza při léčbě warfarinem u pacientky s APC rezistencí. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (12), s. 599-601. [kazuistika].

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.; ŠTOLBA, P.: Effects of Amino Acid, Glucose and Lipid Solutions in the Form of Parenteral Nutrition on the Endothelin 1, 2 Levels in Diabetics and Non-diabetics . Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (3), s. 134-138. [původní].

KRAML, P.; ANDĚL, M.: Hyperlipoproteinémie. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 129-137. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KRAML, P.; ANDĚL, M.: Železo a riziko arterosklerózy. (Iron and risk of atherosclerosis).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (6), s. 271-274. Číslo grantu:IGA 3610-4, [přehledový].

KUČERA, P.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.: Autoimunita a protilátky proti glutamátdekarboxyláze v patogenezi diabetes mellitus I. typu v experimentu a klinické praxi. (Autoimmunity and antibodies against glutamate-decarboxylase in pathogenesis of diabetes mellitus type I in experiment and practice).Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (5), s. 359-367. [původní].

MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Hormonální substituce a prevence kardiovaskulárních chorob u postmenopauzálních žen. Klimakterická medicína, 1996, roč. 1, (2), s. 39-42. [původní].

ANDĚL, M.: 95 let profesora Jiřího Syllaby. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (3), s. 160. [ostatní].

ANDĚL, M.: Laťka děkana Höschla je nastavena pro skok o tyči. Vita Nostra Revue, 1997, (1), s. 9-11. [ostatní].

ANDĚL, M.: Nutritional Epidemiology in the Czech Republic after the Fall of Communism: Problems with Interpretation. Nutrition, 1997, roč. 13, s. 1008-1009. [přehledový]. IF:0,832/97

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Podíl infekce na vzniku a rozvoji aterosklerózy. Vesmír, 1997, roč. 76, (11), s. 605-608. Číslo grantu:GAUK 117/97/C, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; DLOUHÝ, P.; MÁLKOVÁ, J.; HAJER, J.: Patogeneze aterosklerózy - od metabolických změn k chronickému zánětu s aspekty střídavého onemocnění. (Pathogenesis of atherosclerosis - from metabolic changes to a chronic inflammation with aspects of alternating disease).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (6), s. 266-275. Číslo grantu:GAUK 117/97/C, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, Z.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.: Fasting Plasma Insulin Levels in an Unselected Prague Suburban Population. Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 6, (1), s. 4-9. Číslo VZ: OPRAVA, [původní].

BÁRTKOVÁ, H.; VOTRUBA, J.; ANDĚL, M.: Nutriční aspekty plicních onemocnění. (Nourishment aspects of lung diseases).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (8), s. 370-373. [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Několik poznámek k výživě diabetiků. Výživa a potraviny. Zpravodaj školního stravování, 1997, roč. 52, s. 117. [původní].

ANDĚL, M.: Antropoložka na Marsu. Vesmír, 1998, roč. 77, (2), s. 5. [ostatní].

ANDĚL, M.: Blahopřání MUDr. Zdence Slabochové. (Congratulations to dr.Zdenka Slabochová).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 148. [ostatní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; SAMCOVÁ, E.: Ketogeneze. (Ketogenesis).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 113-118. Číslo grantu:IGA MZ ČR reg.č.5048/3, [původní].

ANDĚL, M.; KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PERUŠIČOVÁ, J.; KARLOVÁ, V.; RICHTEROVÁ, A.; POTOČKOVÁ, J.: Diabetes mellitus I. typu ve vyšším věku. (Diabetes Mellitus Type I in Advanced Age).Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (4), s. 232-236. [přehledový].

BARTÁKOVÁ, H.; ANDĚL, M.: Plicní komplikace diabetes mellitus. (Lung Complications of Diabetes Mellitus).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (4), s. 173-178. [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Trans formy mastných kyselin ve výživě a jejich možná rizika pro zdraví. (Trans Fatty Acids in the Diet and their Possible Health Risks).Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (11), s. 330-337. Číslo grantu:IGA MZ 3616-4, [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; ŽÁK, A.: Trans-formy mastných kyselin a jejich rizika. (Trans Fatty Acids and Health Risks).In: Sborník z konference Výživa a zdraví 98, Teplice 22.-24. září 1998.Teplice, OHS Teplice 1998, S. 45-54.Číslo grantu: IGA 3616-4, [autor kapitoly, sborník].

JIRMÁŘ, R.; PELOUCH, V.; ANDĚL, M.; ČAKRTOVÁ, M.; RYCHTEROVÁ, V.: Vztah skladby kolagenu k funkci levé srdeční komory a tvorbě aneuryzmatu po infarktu myokardu. (The Relationship of Collagen Composition to left Ventricular function and Aneurysm Formation after Myocardial Infarction).Cor et Vasa, 1998, roč. 40, (7), s. 340-346. Číslo grantu:IGA MZ ČR 8732-2, [původní].

KOMÁREK, L.; RÁŽOVÁ, J.; PIVNIČKOVÁ, M.; VIGNEROVÁ, J.; ROTH, Z.; OŠANCOVÁ, K.; ŠOLTYSOVÁ, T.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Indicators of Risk of Ischaemic Heart Disease in Patients with Acute Myocardial Infarction under 65 ears and Their Relatives. Central European Journal of Public Health, 1998, roč. 6, (3), s. 202-210. [původní].

KRAML, P.; ANDĚL, M.: Mechanismus účinku hypolipidemik. (The Mechanism of the Effect of Hypolipidaemic Drugs).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (1), s. 14-19. [původní].

KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Tryptofan, jeho metabolismus a funkce v lidském těle (s ohledem na metabolické choroby a depresivní syndrom). (Tryptophan, Metabolism of Tryptophan and its Function in Human Body (with Accentuation on Metabolic Disease and Depressive Syndrome)).Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (5), s. 288-293. [přehledový].

LANG, O.; ČINČÁROVÁ, E.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Radionuklidové metody v diagnostice osteomyelitidy u pacientů se syndromem diabetické nohy. (Radionuclide Methods in the Diagnosis of Diabetic Foot Osteomyelitis).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (2), s. 69-73. [původní].

ROKYTA, R.; ANDĚL, M.; OŠŤÁDAL, B.; SVOBODA, B.: Kombinované vědecké a profesní postgraduální studium na lékařských fakultách. (The combined scientific and professional postgradual study on medical faculties).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (11), s. 628. [ostatní].

TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ANDĚL, M.; ŽÁK, A.: Capillary gas chromatographic determination of trans fatty acids in edible fats - comparison of two columns. In: Workshop Lipids from Alpha to Omega.Bordeaux, 1998, nestr.1. Číslo grantu: IGA 3616-4, [autor kapitoly, sborník].

TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ANDĚL, M.; ŽÁK, A.: Stanovení polohových izometrů mastných kyselin v potravinových tucích. (Determination of Isomers Fatty acids in Edible Fats).In: Aterosklerosa - diagnostika, léčba, prevence.Praha, ČLS JEP 1998, S. 48-50.Číslo grantu: IGA 3616-3, [autor kapitoly, sborník].

ANDĚL, M.: 100 let od narození prof. MUDr. Jiřího Malého (6. 11. 1899 - 7. 7. 1950). Vesmír, 1999, roč. 78, (11), s. 617. [ostatní].

ANDĚL, M.: 65 let od narození dr. Vladimíra Brodana. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (2), s. 98. [ostatní].

ANDĚL, M.: Aterosklerosa. (Atherosclerosis).In: Anděl, M.: Vnitřní lékařství IIb - Angiologie.Praha, Galén 1999, S. 20-34.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Blahopřejeme prof. MUDr. Vladimíru Bartošovi, DrSc.Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (2), s. 99. [ostatní].

ANDĚL, M.: Diabetes mellitus. (Diabetes mellitus).In: Klener, P.: Vnitřní lékařství.Praha, Galén 1999, S. 725-742.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Preventivní kardiologie. (Preventive cardiology).In: Gregor, P.; Widimský, P.: Kardiologie.Praha, Galén 1999, S. 527-532.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M. et al.: Vnitřní lékařství IIb- Angiologie. (Internal Medicine IIb - Angiology).Praha, Galén 1999, 87 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.; ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].

ANDĚL, M.; HERIBANOVÁ, L.; BROŽ, J.; KRAML, P.: Kardiovaskulární komplikace diabetu a diabetická makroangiopatie. (Cardiovascular complications of diabetes mellitus and diabetic macroangiopathy).Kapitoly z kardiologie pro lékaře v praxi, 1999, roč. 1, (1), s. 18-21. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza . (Atherosclerosis).In: Gregor, P.; Widimský, P.: Kardiologie.Praha, Galén 1999, S. 157-182.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, H.; TREŠLOVÁ, L.: Cardiovascular risk factors in type 1 diabetic patients with manifestation after 35 years (LADA) compared with type 2 diabetics. Diabetologia, 1999, roč. 42, (Suppl. 1), s. A 281. Konference: 35th Annual Meeting of the EASD, 28. 9. 2. 10. 1999 Brusel Belgie. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [abstrakt]. IF:5,177/99

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; ANDĚL, M.; PROCHÁZKA, B.; RICHTROVÁ, A.: Výskyt tyreopatií u diabetiků s manifestací diabetu po 35. roce věku. (The occurence of thyroid diseases in diabetes mellitus patients with diabetes onset after 35 years).In: Abstrakta XXV. Diabetologické dny v Luhačovicích 15. 17.4. 1999.Luhačovice, Diabetolog. spol. 1999, S. 4.Konference: XXXV. Diabetologické dny Luhačovice 1999, 15.-17. 4. Číslo grantu: NB 5040, [autor abstrakta, sborník].

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; DVOŘÁKOVÁ, M.; VRBÍKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; PROCHÁZKA, B.; KUČERA, P.; ŠTERZL, I.: Klinická charakteristika tyreopatií u diabetiků středního věku. (Clinical presentation of thyroid diseases in middle-age diabetic patients).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (Suppl. 1), s. 21-22. Číslo grantu:NB 5040, [abstrakt].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŽÁK, A.: Obsah trans forem mastných kyselin v potravinách. (The Content of Trans Fatty Acids in Foods).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí.Plzeň, MAIL, graf.studio s.r.o. 1999, S. 27-29.Konference: Metabolické dny, 4. 5. červen 1999 Železná Ruda. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ3616, [autor statě, sborník].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŽÁK, A.: Tuky ve výživě a možná rizika trans izomerů mastných kyselin. (Dietery fat and risk of trans fatty acids).In: 27. Ostravské dny dětí a dorostu.Praha, Státní zdravotní ústav 1999, S.155-159. [autor statě, sborník].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; VECKA, M.; ŽÁK, A.; STRAKA, Z.; FANTA, J.; PACHL, J.; BÍLKOVÁ, D.: Obsah trans izomerů mastných kyselin v podkožní tukové tkáni u pacientů s aterosklerózou koronárních arterií. (Content of trans fatty acids in subcutaneous fat of patients with coronary atherosclerosis).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí.Praha, IV. interní klinika 1.LF UK 1999, S. 13-14.Konference: Atherosklerosa diagnostika, léčba prevence 30. 6. 3. 7. 1999 Česká Třebová. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ3616, [autor statě, sborník].

DLOUHÝ, P.; TVRZICKÁ, E.; ANDĚL, M.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŽÁK, A.: Obsah trans forem mastných kyselin v jedlých tucích na českém trhu. (Trans Fatty Acid Content in Edible Fats on the Czech Market).Hygiena, 1999, roč. 44, (2), s. 110-116. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3616, [přehledový].

DLOUHÝ, P.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; WIEREROVÁ, O.; POKORNÝ, R.; ANDĚL, M.: Obsah trans izomerů mastných kyselin v podkožní tukové tkáni těhotných, v mateřském mléce a v umělé kojenecké výživě. (The Content of Trans Fatty Acids in Subcutaneous Fat of Pregnant Women, in Human Milk and Infant Formulas).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s. 74-75. Konference: XIII. Neonatologické dny, 15.-17. 9. 1999 Olomouc. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3616, [abstrakt].

DVOŘÁNKOVÁ, B.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; ŠILHOVÁ, E.; PETROVÁ, K.; SMETANA, K.; HOLÍKOVÁ, Z.; VACÍK, J.: Application of cultured keratinocytes - the new method in the treatment of skin defects in the syndrome of diabetic foot. Diabetologia, 1999, roč. 42, (Suppl 1), s. A307. Konference: 35th Annual Meeting of the EASD, 28. 9-2. 10. 1999 Brusel Belgie. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4399, [abstrakt]. IF:5,177/99

HERIBANOVÁ, L.; ANDĚL, M.; HEROLD, M.: Diabetes mellitus a náhlá srdeční smrt. (Diabetes mellitus and sudden cardiac death).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (4), s. 170-176. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology, 1999, roč. 8, (24), s. 785-797. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [původní]. IF:2,045/99

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. In: Proceedings of the 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society.Praha, Czech. Neurosc. Society 1999, S. 51.Konference: 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague 14. 15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [autor abstrakta, sborník].

HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.: New Medical Curriculum at the 3rd Faculty of Medicine. (New Medical Curriculum at the 3rd Faculty of Medicine).In: Höschl, C.; Anděl, M.: Supplementum 1. mezinárodní konference o novém curriculu lékařství, Praha, 9.-10. 1. 1998.Praha, Tigis 1999, S. 9-15. [autor kapitoly, sborník].

KOŽICH, V.; VÍTOVÁ, A.; SVATOŠ, J.; KRIJT, J.; MEIXNEROVÁ, L.; VACKOVÁ, M.; ZVÁROVÁ, J.; ANDĚL, M.: Homocysteine may elicit oxidative stress: sequestration of cysteine and glutathione from plasma into erythrocytes during methionine load. Journal of Inherited Metabolic Disease, 1999, roč. 22, (Suppl.), s. 79. Konference: SSIEM 37th Annual Symposium, Ženeva 7. 10. září 1999. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:1,577/99

KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; ZVÁROVÁ, J.; ŠTEFEK, M.: Sonografické měření šířky intimy společné karotické tepny u diabetiků. (Sonographic Measurement of Intima Thickness of Common Carotid Artery in Diabetes Patients).Vnitřní lékařství, 1999, roč. 45, (8), s. 457-462. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [původní].

KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Central serotonergic activity and plasma cholesterol. Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl.1), s. S89. Konference: 2nd Congress of FEPS, 29. 6. 4. 7. 1999 Praha. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ4013, [abstrakt]. IF:0,521/99

KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Does serotonergic activity independently regulate peripheral insulin sensitivity?Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl.1), s. S89. Konference: 2nd Congress of FEPS, 29. 6. 4. 7. 1999 Praha. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ4013, [abstrakt]. IF:0,521/99

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Triglycerides and hyperinsulinemia ingroup of high risk of cardiovascular diseases in Czech suburban population. Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. K123. [původní].

ŠTOLBOVÁ, K.; HAHN, A.; BENEŠ, P.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.: Gustometry of Diabetes Mellitus Patientsand Obese Patients. International Tinnitus Journal, 1999, roč. 5, (2), s. 135-140. [původní].

TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; ŽÁK, A.; ANDĚL, M.; VECKA, M.; STAŇKOVÁ, B.: Trans fatty acid content in plasma, milk and subcutaneous fat of healthy mothers. Atherosclerosis, 1999, roč. 147, (Suppl.2), S. 35. [abstrakt]. IF:2,877/99

ALBRIGHT, CL.; KOMÁREK, L.; OŠANCOVÁ, K.; KEBZA, V.; JANOVSKÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KRAEMER, H.C.; FARQUHAR, J.W.: Results of a Multifactor Cardiovascular Risk Reduction Program in the Czech Republic: The Healthy Dubec Project. International Journal of Behavioral Medicine, 2000, roč. 7, (1), s.44-61. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

ANDĚL, M.: Léčit symptom či nemoc? Léčit nemocného! (To treat symptom or disease? To treat the patient!).Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (9), s.489-500. Číslo VZ: MSM 111200001, [ostatní].

ANDĚL, M.: Poruchy metabolismu lipidů, Obezita, Mentální anorexie a mentální bulimie. Diabetes mellitus . In: Herold, G.: Vnitřní lékařství.Praha, P.Dlouhý 2000, s.528-541, 542-566. [recenzent kapitoly překladu, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Studie, lékař a pacient. (The farmacological studies, the physician and the patient).Kapitoly z kardiologie, 2000, roč. 1, (2), s.41. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

ANDĚL, M.: Vylévati s vaničkou dítě. (To throw the baby out with the bath water).Vesmír, 2000, roč. 79, (46), s.123. [původní].

ANDĚL, M.; BOLLI, B.G.; BOULTON, A.J.M. a kol.: Recommendations for the Management of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in the Central, Eastern and Southern European Region-Consensus Statement. International Journal for Postgraduate Training in Medicine, 2000, roč. 8, (3), s.1-26. Konference: Consensus Meeting, November 1999 January 2000 Budapest. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; NOVÁK, J.; TREŠLOVÁ, L.; RICHTEROVÁ, A.: The Differences between Type 2 and LADA (Type 1) Diabetic Patients of Same Age. Diabetes Research and Clinical Practice, 2000, roč. 50, (Suppl 1), s.113. Konference: 17th International Diabetes Federation Congres, Mexico City Novemter 5-10 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:0,982/00

ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.; POTOČKOVÁ, J.; NOVÁK, J.; KUČERA, P.; BRUNNEROVÁ, L.; KARLOVÁ, V.; RICHTEROVÁ, A. : Diabetes mellitus 1. typu ve vyšším věku: Bližší charakteristika souboru. (Type 1 diabetes mellitus in higher age: the characterization of the group of patients).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.3. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

BAKALÁŘ, B.; ANDĚL, M.; PACHL, J.: Vliv glutaminu na poúrazovou inzulinovou rezistenci. (Influence of glutamine on insulin resistance in trauma patients).In: Sborník vědecké konference 3. LFUK část VZ -1.Praha, 3.LF 2000, s.5-6.Konference: Vědecká konference 3. LFUK část VZ -1, 23. listopadu 2000. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: NB6112, [autor abstrakta, sborník].

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; VRBÍKOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M.; PROCHÁZKA, B.; ŠTERZL, I.; KUČERA, P.; ANDĚL, M.: Middle-aged Onset Type 1 Diabetes: Differences Among Individuals With and Without Autoimmune Thyroiditis. Diabetologia, 2000, roč. 43, (Suppl. 1), s.A110. Konference: 36th Annual Meeting of the EASD, Jerusalem Israel 17-21 September 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:5,721/00

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; VRBÍKOVÁ, J.; HILL, M.; PROCHÁZKA, B.; KUČERA, P.; ANDĚL, M.: Autoimunitní tyroiditida a diabetes mellitus 1.typu s manifestací po 35.roce věku. (Autoimmune thyroiditis and type 1. diabetes mellitus with onset after 35.year of age).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.2), s.13-14. Konference: XXIII. Endokrinologické dni Košice, 4.-7. 10. 2000 Slovensko. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: 7 let domácí nutriční podpory v ČR. (7 years of home artificial nutrition in Czech Republic).In: Abstrakta 9.konference SSPEV.Banská Bystrica, SSPEV 2000, S.5.Konference: 9.konference SSPEV, Banská Bystrica 2000. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

BROŽ, J.; ANDĚL, M.; TSEVEGJAV, A.; ROUBALOVÁ, K.; HRUBÁ, D.; ŠVANDOVÁ, A.; BALA, J.: Serological Markers of Acute and Chronic Infection with Chlamydia Pneumoniae, Cytomegalovirus and Helicobacter Pylori in Diabetic and Nondiabetic Patients with Unstable Angina Pectoris. Diabetes Research and Clinical Practice, 2000, roč. 50, (Suppl.1), s.289-289. Konference: 17th International Diabetes Federation Congres, Mexico City Novemter 5-10 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:0,982/00

BROŽ, J.; TSEVEGJAV, A.; ROUBALOVÁ, K.; HRUBÁ, D.; ANDĚL, M.; ŠVANDOVÁ, E.: Infekce Chlamydia pneumoniae a cytomegalovirus u diabetiků a nediabetiků s nestabilní anginou pectoris. (Infection of Chalmydia pneumoniae and cytomegalovirus at patients with diabetes mellitus and non-diabetics patients with unstable angina pectoris).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.5. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

ČERNÁ, M.; ŽĎÁRSKÝ, E.; ANDĚL, M.: HLA systém a diabetes mellitus 1. typu. (HLA Systems and Type 1 Diabetes Mellitus).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (2), s.83-91. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

HERIBANOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Průběh hospitalizační fáze akutního infarktu myokardu u pacientů s diabetes mellitus. (Accute myocardial infarction in patients with diabetes mellitus: in hospital phase).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.11. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

JIRMÁŘ, R.; ANDĚL, M.: Nežádoucí účinky některých návykových látek z pohledu kardiologa. (Cardiovascular side effect of drug abusse).Kapitoly z kardiologie, 2000, roč. 1, (2), s.60-62. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

KASALOVÁ, Z.; KASAL, P.; ANDĚL, M.: Zvláštnosti internetových informací a jejich využití v diabetologii se zaměřením na problém diabetické nohy. (The Use of Internet Information-Example of Diabetic Foot).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.19. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

KOŽICH, V.; VÍTOVÁ, A.; VESELÁ, K.; MUŠKOVÁ, B.; MEIXNEROVÁ, L.; KRIJT, J.; SOKOLOVÁ, J.; SVATOŠ, J.; KRAML, P.; HYÁNEK, J.; ZVÁROVÁ, J.; ANDĚL, M.: Hyperhomocysteinémie u pacientů s aterosklerózou: analýza alelických variant v genech methioninového cyklu. (Hyperhomocysteinemia at the patients with atherosclerosis: analysisi of alelic variables in genes of methionine cycle).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.3), s.15-16. Konference: 4. kongres o ateroskleróze. 7.-9.12.2000. Špindlerův Mlýn. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

KRAML, P.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; POLEDNE, R.; ZVÁROVÁ, J.; ŠTEFEK, M.: Serum Ferritin Levels in Subjects at High Risk of Atherosclerosis. Central European Journal of Public Health, 2000, roč. 8, (1), s.4-9. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Vyšší hladiny plazmatického feritinu u diabetiků v kohortě pacientů s koronarograficky prokázanou koronární aterosklerózou. (Higher plasma ferritin concentrations in diabetics in the cohort of patients with coronarographically assessed coronary atherosclerosis ).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.25-26. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Hodnocení markerů myokardiální ischemie technikou CEQUAL a QGSPECT u diabetiků. (The Assessment of Myocardial Ischemia using CEQUAL and QGSPECT Techniques in Diabetic Patients).In: XXXVII. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí-Abstrakta.České Budějovice, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP 2000, s.P5.Konference: XXXVII. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí, České Budějovice. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; JIREŠOVÁ, E.; KAREL, I.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Quantitative Evaluation of Stress Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Diabetes Mellitus-a Comparison with Nondiabetic Patients. European Journal of Nuclear Medicine, 2000, roč. 27, (8), s.1021. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:3,772/00

LANG, O.; MALÁ, M.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.; ŠKVAŘILOVÁ, M.: Zobrazení myokardiální perfuze metodou SPECT v souboru pacientů se suspektivní nebo potvrzenou ICHS-srovnání pacientů s diabetem a bez diabetu. (Myocardial perfusion by SPECT in patients with ischemic heart desease-group with diabetes mellitus and non-diabetics group).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.28-29. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

MAZANEC, R.; VYŠATA, O.; BEDNAŘÍK, J.; FILOVÁ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Sledování účinnosti preparátu Thioctacid v ambulantní léčbě diabetické neuropatie. (Thioctacid in therapy of diabetics neuropathy).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.35. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; MARHOL, P.; KRŠIAK, M.; ANDĚL, M.: The Levels of MDA, SOD and GPx in the Brain Tissue as the Markers of Oxidative Stress in a Model of Acute Hypoglycemia in Laboratory Mice. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 2000, roč. 108, (5), s.A7. Konference: International Symposium on Non-Enzymatic Glycation and Oxidative Stress in Diabetes mellitus, Praha 14. 16. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt]. IF:1,406/00

TREŠLOVÁ, L.; HELEKALOVÁ, E.; PETROVÁ, K.; ŠVANDA, J.; ANDĚL, M.: Diabetik na jednotce intenzivní metabolické péče. (Diabetic patient in unit of intensive metabolic care).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl. 1), s.49. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

VÍTOVÁ, A.; ANDĚL, M.; KOŽICH, V.; KRAML, P.; MEIXNEROVÁ, L.: Hladiny celkového plazmatického homocysteinu nalačno a po šestihodinové methioninové zátěži u diabetiků 2. typu. (Levels of total plasma homocysteine basal and after 6hrs. stimulation of methionine at the patients with diabetes mellitus type 2).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.54-55. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; ANDĚL, M.: Prevalence of coronary atherosclerosis in asymptomatic population [editorial; comment]. European Heart Journal, 2000, roč. 21, (1), s.13-4. [původní]. IF:3,840/00Скачать документ

Похожие документы:

 1. Publikační činnost od roku 1993 – 2000 podle pracovišť 3 LF UK

  Документ
  Publikační činnost odroku19932000podle pracovišť 3. LF UK Data jsou ... sobilosti pracovníků pro odchyt toulavých, zdivočelých a vybraných synantropních zvíř ... Epilepsy, Tromso, Norway, June 26-29, 1993. 1993, [autor abstrakta, sborník]. MAREŠ, ...
 2. Publikace za rok 2001 podle fakultních autorů

  Документ
  ... Publikace za rok 2001 podle fakultníchautor ... otázky. Praha, 3.LF ... 1993 ... Jana: Kardiovaskulární riziko v menopauze. (Cardiovasculary risk ... vybraných tělesných ... 2000)).In: Schneiber, F.: Tradiční setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů, dětských ...
 3. Publikace vydané tiskem 1993-1999 evidováno v obd 3 lf – podle forem (typu)

  Документ
  ... řebu pracovníků 3. LF. Řazeno podle formy (typu) publikace a v rámci formy podle prvního autora v publikaci. Obsah: 1993 ... , C.: Biologická psychiatrie roku2000. Psychiatrie, 1997, 1(3-4): 107-116. [přehledový] Höschl, C.: Co je schizofrenie ...
 4. Publikace vydané tiskem 2000-2003 evidováno v obd 3 lf – podle forem (typu)

  Документ
  ... pracovníků 3. LF. Řazeno podle formy (typu) publikace a v rámci formy podle prvního autora v publikaci. Obsah: 2000 ... roce2000. 4. část. Časopis českých lékárníků, 2000 ... June 7-10, 2000. Praha: Galén, 2000 ... chýře. In: Vybrané ot ... ých v letech 1993-2000. ...
 5. Přehled publikační činnosti podle typů dokumentů od 1993 do 2000

  Документ
  ... SVI 3. LF. Evidují se publikace pouze u pracovníků, kteří měli či mají pracovní úvazek u 3. LF v daném roce. U pracovníků, kte ... 2000, 1.-2. 12. 2000Jena. Číslo grantu: NJ6109, IAA7011813, [autor statě, sborník]. MAIXNEROVÁ, M.: Výskyt vybraných ...

Другие похожие документы..