textarchive.ru

Главная > Документ

1

Смотреть полностью

Publikace pracovníků 3. LF od roku 1993 - 2000 podle jmen vybraných autorů

Data jsou v úplnosti, tak jak byly nahlášeny do SVI 3. LF. Evidují se publikace pouze u pracovníků, kteří měli či mají pracovní úvazek u 3. LF v daném roce. U pracovníků, kteří ukončili pracovní poměr se data nedoplňují.

Zpracovala: PhDr. Martina Hábová

Datum vystavení a aktualizace: 5.4.2002

Datum expirace: 31.12.2010

AKSELRODOVÁ, ZDENKA (12)

AKSELRODOVÁ, Z.: Le bilan des activités de l´association des professeurs de francais en République Tchéque. Bulletin FIPF Univers, 1995, (1), s. 15-26. [původní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Continuité dans l´enseignement du FLE. Bulletin sdružení učitelů francouzštiny, 1995, roč. 5, (15), s. 8-9. [původní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Dvě kolokvia, dvě témata různého dosahu, dva podobné přístupy. Bulletin sdružení učitelů francouzštiny, 1995, roč. 5, (18), s. 8-10. [původní].

AKSELRODOVÁ, Z.: La situation dans l´enseignement du francais en République Tcheque. In: Actes du colloque 'Les Medias dans l´apprentissage du FLE'.Paris, 1995, S. 25-32. [autor abstrakta, sborník].

AKSELRODOVÁ, Z.; DVOŘÁKOVÁ, R.; SVOBODOVÁ, H.: Vyhodnocení výsledků experimentálních maturitních zkoušek 1994/95. Bulletin sdružení učitelů francouzštiny, 1995, roč. 5, (18), s. 20-21. [přehledový].

AKSELRODOVÁ, Z.: 9congres Mondial des Professeurs de Français (Tokyo, du 25 au 31 aout 1996). Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (21), s.23-25. [ostatní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Pourquoi les Nations Francophonnes Tiennent-Elles á la Francophonie. Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (20), s.14-16. [původní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Soutěž ve francouzské konverzaci. Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (21), s. 10. [přehledový].

AKSELRODOVÁ, Z.: La suf á Kralupy nad Vltavou (Le 2e Colloque de L´Association des Professeurs de Français en République Tchéque). Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (19), s. 21-22. [přehledový].

AKSELRODOVÁ, Z.: Zpráva o kolokviu organizace Echanges Internationaux. Bulletin de L´Association des Professeurs de Français, 1996, (20), s. 13. [přehledový].

AKSELRODOVÁ, Z.: 3e Symposium de la SUF. Bulletin de l'Association des Professeurs de Français, 1997, roč. 7, (22), s. 8. [ostatní].

AKSELRODOVÁ, Z.: Évaluation des enseignants du secondaire en République Tchéchque. Fontenay, Sante - Claude, 1997, 30 s. [editor, sborník].

ALUŠÍK, ŠTEFAN (9)

ALUŠÍK, Š.; SKALICKÁ, H.; VENCOVSKÝ, J.; KOHOUTOVÁ, M.: Revmatoidní perikarditida: Korelace s imunologickými parametry. (Rheumatoid pericarditis: Correlation with immunologic parameters).Vnitřní lékařství, 1995, roč. 41, (6), s. 764-766. [původní].

ALUŠÍK, Š.; VALEŠOVÁ, M.: Ultrasonografie talokrurálních kloubů a nohy. (Ultrasonography of talocrural joints and foot).Česká revmatologie, 1995, roč. 3, (3), s. 133-135. [původní].

ALUŠÍK, Š.: Beta 2-mikroglobulinová amyloidóza u dialyzovaných nemocných. (Beta 2-microglobulin amyloidosis in dialysed patients).Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (1), s. 23-25. [původní].

ALUŠÍK, Š.: Crouzonův syndrom, artritida a bércové vředy. (Crouzon syndrome, arthritis and crural ulcers).Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (1), s. 23-25. [původní].

ALUŠÍK, Š.: Dlouhodobé sledované neobvyklého skleromyxedému. (Long term follow-up of unusual scleromyxoedema).Česká revmatologie, 1997, roč. 5, (3), s. 153-156. [původní].

ALUŠÍK, Š.; ŠPELINA, L.: Dna vyvolaná léky. Česká revmatologie, 1997, roč. 5, (3), s. 138-139. [přehledový].

ALUŠÍK, Š.: Minocyklin v léčbě revmatoidní artritidy. (Minocycline in the Treatment of Rheumatoid Arthritis).Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (8), s. 502-504. [přehledový].

ALUŠÍK, Š.; BOČKOVÁ, M.; GALIÁNOVÁ, A.; ŽDIMERA, A.: Tumoral Calcinosis in a Dialysis Patien. Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (5), s. 874-876. [kazuistika].

ALUŠÍK, Š.; ŠPAČEK, P.; HULEJOVÁ, H.; PETRŮ, I.; ADAM, M.: Serum levels of pyridinium crosslinks in patients undergoing hemodialysis. (Serum levels of pyridinium crosslinks in patients undergoing hemodialysis).Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (3), s. 245-249. [původní].

ALUŠÍKOVÁ, MARIE (4)

ALUŠÍKOVÁ, M.: Chronický zánět průdušek . Zdraví, 1997, roč. 45, (6), s. 12. [přehledový].

ALUŠÍKOVÁ, M.: Periarteritis nodosa. Zdraví, 1997, roč. 45, (5), s. 15. [přehledový].

ALUŠÍKOVÁ, M.: Revmatoidní artritida. Zdraví, 1997, roč. 45, (1), s. 16. [přehledový].

ALUŠÍKOVÁ, M.: Změna pohledu na indikace nifedipinu. Farmakoterapeutické informace, 1997, (4), s. 4. [přehledový].

AMBROŽOVÁ, JANA (3)

AMBROŽOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; SMUTKOVÁ, J.: Reconstruction of the Lowe Eyelid after Excision of Major Tumours . Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s. 131-145. [původní].

MĚŠŤÁK, J.; AMBROŽOVÁ, J.; TOMÁŠEK, D.; KRÝSLOVÁ, I.: Our Experience with the Technique of Areolar Rotation in Reduction Mammaplasty. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (1-2), s. 91-95. [původní].

MĚŠŤÁK, J.; AMBROŽOVÁ, J.; TOMÁŠEK, D.; KRÝSLOVÁ, I.: Naše zkušenosti s technikou rotace dvorce u chirurgické léčby gigantomastie. (Our Experience with the Technic of Rotation of the Area in the Surgery of Gigantomasty).Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (1), s. 16-18. [původní].

AMBRUŠ, MILOSLAV (7)

HAHN, A.; PRŮCHA, I.; ČOČEK, A.; AMBRUŠ, M.: Oropharynxtumoren. (Tumors of oropharynx).HNO, 1997, roč. 45, (4), s. 336. [původní]. IF:0,621/97

ČOČEK, A.; AMBRUŠ, M.: Cytostatika v léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (12), s. 13. [popularizující].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Die Behandlung der Patieten mit Oropharynxtumoren 8. Jahrestagung der Vereinigugng Mitteldeutscher HNO. Aerzte, 1999, (4.9.), s. 15. [popularizující].

ZAVORAL, M.; FRIČ, P.; HORÁK, L.; ANTOŠ, F.; AMBRUŠ, M.; LADMANOVÁ, P.: Kolorektální karcinom, screening, diagnostika, léčba. (Colorectal cancer, screening, diagnosis, treatment).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (28-29), s.3-10. [přehledový].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Pozdní diagnostika karcinomů orofaryngu-rozhodující prognostický faktor. (Late Diagnosis of Carcinomas of the Oropharynx-Decisive Prognostic Factor).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (7), s.391-393. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Výsledky léčby karcinomu orofaringu. (Therapeutic Results in Carcinoma of the Oropharinx).Otorinolaryngologie a foniatrie, 2000, roč. 49, (4), s.222-225. [původní].

ZAVORAL, M.; LADMANOVÁ, P.; HORÁK, L.; AMBRUŠ, M.: Kolorektální karcinom, screening, diagnostika, léčba. Směrnice efektivní léčebně preventivní péče. (Colorectal carcinoma, screening, diagnostics and treatment.).Česká a slovenská gastroenterologie, 2000, roč. 54, (2), s.A11-A19. [ostatní].

ANDĚL, MICHAL (177)

ANDĚL, M.: Medicína a tradiční myšlení. (Mýtus, totem, tabu a fetiš v medicíně a ve výživě). Vesmír, 1993, roč. 72, (9), s. 485-489. [ostatní].

ANDĚL, M.: Mýtus, totem, tabu a fetiš v medicíně a ve výživě. Vita Nostra Revue, 1993, roč. 3, (2), s. 5-13. [přehledový].

ANDĚL, M.: Sto let Thomayerovy učebnice vnitřního lékařství. Vesmír, 1993, roč. 72, (10), s. 556. [ostatní].

ANDĚL, M.: Výživa v prevenci onemocnění srdce a cév. In: Otoupal, P.: Naše výživa a zdraví.Praha, Ministerstvo obrany ČR 1993, S. 3-7. [autor statě, sborník].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Klinické zkoušení nutričně definovaného dietetika Nutrilac. Klinická biochemie a metabolismus, 1993, roč. 1/22, (1), s. 52-54. [přehledový].

BRODANOVÁ, M.; ANDĚL, M.: Infúzní léčba, parenterální a enterální výživa 2. Speciální část. Praha, Karolinum 1993, 173 s. [autor mongrafie, monografie].

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; HEROLD, M.: Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu u diabetiků. In: Luhačovický sborník.Luhačovice, 1993, S. 35-41. [autor statě, sborník].

JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Oslerův manévr a pseudohypertenze u diabetiků II. typu. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (11), s. 484-485. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; SVOBODA, P.; OPLTOVÁ, M.; ŠTOLBA, P.: Endoteliální dysfunkce u diabetiků II. typu - reakce vasoaktivních působků na infuzi s nitroglycerinem . In: 29. diabetologické dny, 22.-24. dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 4. [autor abstrakta, sborník].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv proteinové zátěže na glomerulární filtraci v ledvinách u diabetiků II. typu. In: 29. diabetologické dny, 22.-24. dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; KARLOVÁ, V.; ROMANOVÁ, H.; VOMASTKOVÁ, D.; ANDĚL, M.: Odejmutí vysokých dávek inzulinu obezním diabetikům II. typu: výsledky po dvou letech. In: 29. diabetologické dny, 22.-24 dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

VINDUŠKA, V.; ANDĚL, M.; ROHN, V.; TÁBORSKÝ, J.; VRÁNA, A.; PIRK, J.: Do preoperative branched-chain amino acids have a beneficial effect on the heart after cardiac surgery?Cor et Vasa, 1993, roč. 35, (3), s. 102-107. [původní].

ŽELEZNÁ, B.; PALYZOVÁ, D.; ŠTOLBA, P.; SVOBODA, P.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Basální a stimulovaná inzulinemie u rodičů hyperinzulinemických dětí s arteriální hypertenzí]. In: 29. diabetologické dny, 22.-24. dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ANDĚL, M.: Co tedy jíst, aneb poznámky k diabetické dietě na začátku roku 1994. Dia -život, 1994, (únor), s. 3. Číslo grantu:Vládní program Z153-17, [ostatní].

ANDĚL, M.: Diabetes mellitus II. typu zjištění a intervence. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Horváth, M.; Svoboda, P.: Manuál prevence v lékařské praxi.Praha, Statní zdravotní ústav 1994, S. IV 1 - IV 14. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Druhé přikázání o výživě: Udržujte si přiměřenou tělesnou hmotnost. Zpravodaj českých matek, 1994, roč. 4, (duben), s. 12-13. Číslo grantu:Vládní program Z153-17, [ostatní].

ANDĚL, M.: Padesát let od smrti Dr. Maxmiliána Birchera. Vesmír, 1994, roč. 73, s. 28. [ostatní].

ANDĚL, M.: Potřebují nemocní diabetem zvláštní diabetické potraviny. (Do Sufferers from Diabetes Need Special foods?).Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (10), s. 292-294. Číslo grantu:Vládní program Z153-17, [přehledový].

ANDĚL, M.: Preventivní kardiologie. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 163-165. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: První přikázání o výživě: Jezte pestrou stravu. Zpravodaj českých matek, 1994, roč. 4, (březen), s. 12-14. [ostatní].

ANDĚL, M.: Vítáme převdevším diskusi. Vesmír, 1994, roč. 73, s. 35-36. [ostatní].

ANDĚL, M.: Výživa. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Horváth, M.; Svoboda, P.: Manuál prevence v lékařské praxi.Praha, Státní zdravotní ústav 1994, s. XX 1 - XX 10. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Výživa nemocných v těžkých stavech. Parenterální výživa. Brno, IDVPZ 1994, 96 s. [skripta].

ANDĚL, M.: Výživa v prevenci závažných civilizačních onemocnění. In: Anděl, M. et al.: Kapitoly o výživě v primární prevenci.Praha, Státní zdravotní ústav 1994, S. 7-8. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.: Parenterální výživa v gastroenterologii. In: Sborník přednášek. 4. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 10.-12.11.1994.Karlovy Vary, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza . In: Gregor, P.; Widimský, P.; Anděl, M.; Kraml, P.: Kardiologie v praxi.Praha, Galén 1994, S. 126-139. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza . In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 57-61. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; PALYZOVÁ, D.: Ovlivňování vysokého krevního tlaku. In: Provazník, K.: Manuál prevence v lékařské praxi.Praha, Státní zdravotní ústav 1994, kap. VI, 1-24.S. 432. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; WIDIMSKÝ, P.: Příspěvek do diskuse o budoucím vztahu kardiologie a vnitřního lékařství. (A Contribution to the Discussion about the Future of the Relationship of Cardiology and Internal Medicine).Vnitřní lékařství, 1994, roč. 40, (7), s. 469-472. [přehledový].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Hyperglykemický neketotický diabetický syndrom s hyponatremií. (Hyperglycemic Diabetic Syndrome without Ketosis with Hyponatremia).Klinická biochemie a metabolismus, 1994, roč. 2 (23), (2), s. 105-107. [původní].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Poruchy výživy a nutriční podpora onkologicky nemocných. In: Sborník přednášek. 4. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 10.-12.11.1994.Karlovy Vary, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Registr nemocných s domácí nutriční podporou v České republice. Zpráva za rok 1993. In: Abstrakta 10. vědeckého kongresu na téma Interdisciplinární význam nutriční podpory, Akutní metabolické stavy, Hradec Králové, 9.-11.3.1994.Hradec Králové, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; HEROLD, M.; ANDĚL, M.: Vliv i.v. podání tukové emulze Intralipid na elektrickou stabilitu myokardu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In: Abstrakta 10. vědeckého kongresu na téma Interdisciplinární význam nutriční podpory, Akutní metabolické stavy, Hradec Králové, 9.-11.3.1994.Hradec Králové, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; HEROLD, M.; ANDĚL, M.: Vliv intravenozního podání tukové emulze Intralipid na elektrickou stabilitu myokardu u nemocnýc s chronickou ischemickou chorobou srdeční. (Influence of Intravenous Administration of Intralipid the Fat Emulsion on the Electric Stability of the Heart in Patients with Chronic Ischemic Heart Disease).Klinická biochemie a metabolismus, 1994, roč. 2 (23), (2), s. 59-63. [původní].

BRODANOVÁ, M.; ANDĚL, M.: Infúzní terapie, parenterální a enterální výživa. (Infusion Therapy, Parenteral and Enteral Feeding).Praha, Grada 1994, 287 s. [autor monografie, monografie].

GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Kardiologie v praxi. Praha, Galén 1994, 416 s. [autor monografie, monografie].

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.: Endoteliální dysfunkce u diabetu melitu. (Endothelial Dysfunction in Diabetes Mellitus).Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (14), s. 419-422. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.: Endothelin Secretion in Type-2 Diabetics During Infusion with Glycerol Trinitrate. Cor et Vasa, 1994, roč. 36, (1), s. 18-20. [původní].

KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Screening hladin sérového ferritinu u pacientű s diabetem mellitem a s poruchou glukosové tolerance v komunitní studii pražské předměstské populace. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Serum Ferritin Levels in Patients with Diabetes Mellitus or with Imparied Glukose Tolerance in the Prague Suburban Community Study. Atherosclerosis, 1994, roč. 110, (suppl), s. 598. Číslo grantu:IGA 3610-4, [ostatní]. IF:3,095/94

KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PETROVÁ, K.; ANDĚL, M.: Stanovení protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD II) v periferní krvi metodou ELISA . In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PETROVÁ, K.; ANDĚL, M.: Stanovení protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD II) v periferní krvi metodou ELISA. Klinická imunológia a alergológia, 1994, roč. 4, s. 105. [abstrakt].

MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.; KIMLOVÁ, I.: Hyperinzulinemie - společný jemnovatel pro diabetes mellitus II. typu, obezitu, hypertenzi, hypertriglyceridemii a aterosklerozu. (Hyperinsulinemia - Common Denominator for Diabetes Mellitus Type II, Obesity, Hypertension, Hypertriglyceridemia, and Atherosclerosis).Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (2), s. 41-45. [původní].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; BÁRTOVÁ, B.; ANDĚL, M.: Nutriční spotřeba u pacientů s hyperinzulinémii. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MENZEL, R.; ANDĚL, M.: Coma diabeticum - Diabetissche Ketoazidose und Hyperglykamisches nichttagdotisches Coma. Diabetes - Dialog: Information Diskussion, Praxis, 1994, roč. 1, s. 5-10. [ostatní].

PETROVÁ, K.; KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; KARLOVÁ, V.; ANDĚL, M.: Protilátky proti glutamátdekarboxyláze u diabetiků ve vyšším věku. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994. 1994, S. 40. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv omezení bílkovin v dietě na glomerulární filtraci v ledvinách u diabetikű II.typu. (Influence of Protein Reduced Diet on Glomerular Filtration in Kidneys in Type II Diabetes).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (4), s. 75-77. [původní].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv proteinové zátěže na glomerulární filtraci u diabetiků II.typu. (Influence of Protein Load on Glomerular Filtration in Type II Diabetics).Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (4), s. 156-159. [původní].

TREŠLOVÁ, L.; KASALOVÁ, Z.; NEJEDLÝ, A.; STEHLÍK, J.; ANDĚL, M.: Osteomyelitis patní kosti - příklad úspěšného řešení problému diabetické nohy týmem diabetologa, angiologa, orthopeda a plastického chirurga. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, 165 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: 2.3 Výživa stáří. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 47. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: 3.1 Výživa v patogenezi atherosklerózy. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 48-50.Číslo grantu: GAUK 117/97/C, [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: 3.2 Výživa v prevenci nádorových onemocnění. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 50-53. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: 3.3 Výživa v prevenci diabetes mellitus. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 53-54.Číslo grantu: GAUK 117/97/C, [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Jak sepsat grantovou přihlášku tak, aby nebyla přijata. Vita Nostra revue, 1995, (1-2), s. 54-56. [přehledový].

ANDĚL, M.: Jsou nutné speciální diabetické potraviny?Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (11), s. 11. [ostatní].

ANDĚL, M.: Poruchy lipidového metabolismu u nemocných diabetem II. typu. In: Symposium Lipanthyl 200M. Žofin 31. ledna 1995.Praha, 1995, S. 10-12. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ANDĚL, M.: Postavení učitelů klasické medicíny. Vita Nostra Revue, 1995, (1-2), s. 46-49. [přehledový].

ANDĚL, M.: Substituční terapie inzulinem nahrazuje jeho vlastní sekreci. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (11), s. 6-7. [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; TREŠLOVÁ, L.; POTOČKOVÁ, J.: Hladiny feritinu u nemocných s diabetem II. typu. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; ANDĚLOVÁ, K.: Kardiovaskulární změny u žen v postmenopauze. (Cardiovascular changes in postmenopausal women).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (1), s. 49-54. [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených vyživovacích dávek u těhotných v různých zemích. (Comparison of recommended nutrition doses for pregnant women in various countries).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (2), s. 131-147. [přehledový].

JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; OŠANCOVÁ, K.; OKÉNKOVÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; KOMÁREK, L.; HEŘMAN, D.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Program prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění - intervence v komunitě. (Preventive program for cardiovascular and cerebrovascular diseases - community intervention).Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 3-10. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; ŠTOLBA, P.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Vliv aminokyselin, glukózy a lipidů v parenterální výživě na hladiny endotelínů u diabetiků II. typu a zdravých osob. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 67. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KOMÁREK, L.; KEBZA, V.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POTOČKOVÁ, J.; HAVEL, R.J.; ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BARTÁKOVÁ, H.; HEŘMAN, D.; PALMER, S.; STAŇKOVÁ, I.: 'Healthy Dubeč' - Design of a Joint Czech-American Community Project for the Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular Disease . Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 230-233. [původní].

KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Výsledky intervence tzv. high risk skupiny v komunitní studii Dubeč. In: XII. pracovní konference Arteriální hypertenze a prevence kardiovaskulárních chorob, Hradec Králové, 11.-13.10.1995.Hradec Králové, 1995, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PETROVÁ, K.; ANDĚL, M.: Výsledky vyšetření protilátek proti GAT u neobezních diabetiků ve vyšším věku. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 33. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BÁRTOVÁ, B.; ANDĚL, M.: Nutriční spotřeba a hyperinzulinémie u osob s vysokým rizikem pro kardiovaskulární choroby . (Nutrient consumption and hyperinsulinemia in persons at high risk of cardiovascular diseases).Česká a slovenská gastroenterologie, 1995, roč. 49, (6), s. 200-204. [původní].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; POLEDNE, R.; FAHRQUHAR, J.W.; KOMÁREK, L.; ANDĚL, M.: Inzulinová resistance a riziko kardiovaskulárních chorob. In: Sborník abstrakt. III. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Zlín, 18.-20.5.1995.Zlín, Česká kardiologická společnost 1995, S. 33. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TREŠLOVÁ, L.; HAHN, A.; ANDĚL, M.: Hypogeusie u diabetu mellitus II. typu. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 67. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

VYHNÁNEK, F.; ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; PELÁK, Z.: Použití totální parenterální výživy All-in-One pro poúrazovou a pooperační nutriční podporu na chirurgické JIP . (Use of total parenteral nutrition All-in-one for post-traumatic and post-operative nutrition support at surgical intensive care unit).Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, roč. 6, (2), s. 55-57. [původní].

ZAMRAZIL, V.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Patnáct let trvající hypertofická lipodystrofie po subkutánní aplikaci depozitních inzulínů u mladého diabetika I. typu. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetolog společnost 1995, S. 76. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ZOUBKOVÁ, B.; PALYZOVÁ, D.; ŠTOLBA, P.; SVOBODA, P.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Zvýšená insulinémie a tělesná hmotnost u rodičů hyperinsulinemických dětí s arteriální hypertenzí . (Increased insulinaemia and body weight in parents of hyperinsulinaemic children with arterial hypertension).Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (3), s. 188-190. [původní].

ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KOMÁREK, L.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; KEBZA, V.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.: A Program to Reduce Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in the Czech Republic: Design and Methods of the Healthy Dubeč Project. Int Quart Comm Health Education, 1996, roč. 16, s. 265-275. [původní].

ANDĚL, M.: Diabetes mellitus. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 97-122. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Diabetická dieta. Sestra, Tématický sešit 2, 1996, roč. 6, (2), s. 10 . [ostatní].

ANDĚL, M.: Diabetická dieta v léčbě DM 2. typu. In: Perušičová, J. et al.: Diabetes mellitus 2. typu. Praktická rukověť.Praha, Galén 1996, S. 40-50. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.: Diabetická dieta v léčbě DM 2. typu. In: Perušičová, J. et al.: Diabetes mellitus 2. typu. Praktická rukověť.Praha, Galén 1996, S. 99-107. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.: Glykogenózy. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 126-128. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Hypoglykemie. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 122-125. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Poruchy vnitřního prostředí. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 162-180. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Život s cukrovkou. Praha, Grada Publ. 1996, 115 s. [autor monografie, monografie].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.: Bakalářské studium výživy na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Výživa a potraviny. Zpravodaj školního stravování, 1996, roč. 51, (6), s. 16 . [ostatní].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.; KALVACHOVÁ, B.; KRAML, P.; KUŽELA, L.; MALÝ, J.; NERADILOVÁ, M.; NĚMEC, J.; PYTLÍK, R.; STÁRKA, L.; ŠTICH, V.; ZAMRAZIL, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy. Praha, Karolinum 1996, 201 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu, poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. I. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. I).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (1), s. 43-50. Číslo grantu:IGA 0610-4, [původní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu, poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. II. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. II).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (2), s. 104-112. Číslo grantu:IGA 0610-4, [původní].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Podvýživa. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 148-149. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Srovnání doporučených výživových dávek pro kojence, děti a mladistvé v různých zemích. (Comparison of recommended daily doses of nutrients for breast-fed babies, children, and adolescents in various countries).Hygiena, 1996, roč. 41, (5), s. 275-294. [přehledový].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených výživových dávek v různých zemích. (Comparison of recommended daily doses of nutrients in various countries).Hygiena, 1996, roč. 41, (3), s. 167-185. [původní].

FAIT, T.; HRACHOVINOVÁ, I.; VORLOVÁ, Z.; ANDĚL, M.: Hemoragická kožní nekróza při léčbě warfarinem u pacientky s APC rezistencí. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (12), s. 599-601. [kazuistika].

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.; ŠTOLBA, P.: Effects of Amino Acid, Glucose and Lipid Solutions in the Form of Parenteral Nutrition on the Endothelin 1, 2 Levels in Diabetics and Non-diabetics . Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (3), s. 134-138. [původní].

KRAML, P.; ANDĚL, M.: Hyperlipoproteinémie. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 129-137. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KRAML, P.; ANDĚL, M.: Železo a riziko arterosklerózy. (Iron and risk of atherosclerosis).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (6), s. 271-274. Číslo grantu:IGA 3610-4, [přehledový].

KUČERA, P.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.: Autoimunita a protilátky proti glutamátdekarboxyláze v patogenezi diabetes mellitus I. typu v experimentu a klinické praxi. (Autoimmunity and antibodies against glutamate-decarboxylase in pathogenesis of diabetes mellitus type I in experiment and practice).Vnitřní lékařství, 1996, roč. 42, (5), s. 359-367. [původní].

MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Hormonální substituce a prevence kardiovaskulárních chorob u postmenopauzálních žen. Klimakterická medicína, 1996, roč. 1, (2), s. 39-42. [původní].

ANDĚL, M.: 95 let profesora Jiřího Syllaby. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (3), s. 160. [ostatní].

ANDĚL, M.: Laťka děkana Höschla je nastavena pro skok o tyči. Vita Nostra Revue, 1997, (1), s. 9-11. [ostatní].

ANDĚL, M.: Nutritional Epidemiology in the Czech Republic after the Fall of Communism: Problems with Interpretation. Nutrition, 1997, roč. 13, s. 1008-1009. [přehledový]. IF:0,832/97

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Podíl infekce na vzniku a rozvoji aterosklerózy. Vesmír, 1997, roč. 76, (11), s. 605-608. Číslo grantu:GAUK 117/97/C, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; DLOUHÝ, P.; MÁLKOVÁ, J.; HAJER, J.: Patogeneze aterosklerózy - od metabolických změn k chronickému zánětu s aspekty střídavého onemocnění. (Pathogenesis of atherosclerosis - from metabolic changes to a chronic inflammation with aspects of alternating disease).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (6), s. 266-275. Číslo grantu:GAUK 117/97/C, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, Z.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.: Fasting Plasma Insulin Levels in an Unselected Prague Suburban Population. Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 6, (1), s. 4-9. Číslo VZ: OPRAVA, [původní].

BÁRTKOVÁ, H.; VOTRUBA, J.; ANDĚL, M.: Nutriční aspekty plicních onemocnění. (Nourishment aspects of lung diseases).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (8), s. 370-373. [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Několik poznámek k výživě diabetiků. Výživa a potraviny. Zpravodaj školního stravování, 1997, roč. 52, s. 117. [původní].

ANDĚL, M.: Antropoložka na Marsu. Vesmír, 1998, roč. 77, (2), s. 5. [ostatní].

ANDĚL, M.: Blahopřání MUDr. Zdence Slabochové. (Congratulations to dr.Zdenka Slabochová).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 148. [ostatní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; SAMCOVÁ, E.: Ketogeneze. (Ketogenesis).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 113-118. Číslo grantu:IGA MZ ČR reg.č.5048/3, [původní].

ANDĚL, M.; KUČERA, P.; TREŠLOVÁ, L.; PERUŠIČOVÁ, J.; KARLOVÁ, V.; RICHTEROVÁ, A.; POTOČKOVÁ, J.: Diabetes mellitus I. typu ve vyšším věku. (Diabetes Mellitus Type I in Advanced Age).Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (4), s. 232-236. [přehledový].

BARTÁKOVÁ, H.; ANDĚL, M.: Plicní komplikace diabetes mellitus. (Lung Complications of Diabetes Mellitus).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (4), s. 173-178. [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Trans formy mastných kyselin ve výživě a jejich možná rizika pro zdraví. (Trans Fatty Acids in the Diet and their Possible Health Risks).Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (11), s. 330-337. Číslo grantu:IGA MZ 3616-4, [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; ŽÁK, A.: Trans-formy mastných kyselin a jejich rizika. (Trans Fatty Acids and Health Risks).In: Sborník z konference Výživa a zdraví 98, Teplice 22.-24. září 1998.Teplice, OHS Teplice 1998, S. 45-54.Číslo grantu: IGA 3616-4, [autor kapitoly, sborník].

JIRMÁŘ, R.; PELOUCH, V.; ANDĚL, M.; ČAKRTOVÁ, M.; RYCHTEROVÁ, V.: Vztah skladby kolagenu k funkci levé srdeční komory a tvorbě aneuryzmatu po infarktu myokardu. (The Relationship of Collagen Composition to left Ventricular function and Aneurysm Formation after Myocardial Infarction).Cor et Vasa, 1998, roč. 40, (7), s. 340-346. Číslo grantu:IGA MZ ČR 8732-2, [původní].

KOMÁREK, L.; RÁŽOVÁ, J.; PIVNIČKOVÁ, M.; VIGNEROVÁ, J.; ROTH, Z.; OŠANCOVÁ, K.; ŠOLTYSOVÁ, T.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Indicators of Risk of Ischaemic Heart Disease in Patients with Acute Myocardial Infarction under 65 ears and Their Relatives. Central European Journal of Public Health, 1998, roč. 6, (3), s. 202-210. [původní].

KRAML, P.; ANDĚL, M.: Mechanismus účinku hypolipidemik. (The Mechanism of the Effect of Hypolipidaemic Drugs).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (1), s. 14-19. [původní].

KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Tryptofan, jeho metabolismus a funkce v lidském těle (s ohledem na metabolické choroby a depresivní syndrom). (Tryptophan, Metabolism of Tryptophan and its Function in Human Body (with Accentuation on Metabolic Disease and Depressive Syndrome)).Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (5), s. 288-293. [přehledový].

LANG, O.; ČINČÁROVÁ, E.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Radionuklidové metody v diagnostice osteomyelitidy u pacientů se syndromem diabetické nohy. (Radionuclide Methods in the Diagnosis of Diabetic Foot Osteomyelitis).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (2), s. 69-73. [původní].

ROKYTA, R.; ANDĚL, M.; OŠŤÁDAL, B.; SVOBODA, B.: Kombinované vědecké a profesní postgraduální studium na lékařských fakultách. (The combined scientific and professional postgradual study on medical faculties).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (11), s. 628. [ostatní].

TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ANDĚL, M.; ŽÁK, A.: Capillary gas chromatographic determination of trans fatty acids in edible fats - comparison of two columns. In: Workshop Lipids from Alpha to Omega.Bordeaux, 1998, nestr.1. Číslo grantu: IGA 3616-4, [autor kapitoly, sborník].

TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ANDĚL, M.; ŽÁK, A.: Stanovení polohových izometrů mastných kyselin v potravinových tucích. (Determination of Isomers Fatty acids in Edible Fats).In: Aterosklerosa - diagnostika, léčba, prevence.Praha, ČLS JEP 1998, S. 48-50.Číslo grantu: IGA 3616-3, [autor kapitoly, sborník].

ANDĚL, M.: 100 let od narození prof. MUDr. Jiřího Malého (6. 11. 1899 - 7. 7. 1950). Vesmír, 1999, roč. 78, (11), s. 617. [ostatní].

ANDĚL, M.: 65 let od narození dr. Vladimíra Brodana. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (2), s. 98. [ostatní].

ANDĚL, M.: Aterosklerosa. (Atherosclerosis).In: Anděl, M.: Vnitřní lékařství IIb - Angiologie.Praha, Galén 1999, S. 20-34.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Blahopřejeme prof. MUDr. Vladimíru Bartošovi, DrSc.Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (2), s. 99. [ostatní].

ANDĚL, M.: Diabetes mellitus. (Diabetes mellitus).In: Klener, P.: Vnitřní lékařství.Praha, Galén 1999, S. 725-742.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Preventivní kardiologie. (Preventive cardiology).In: Gregor, P.; Widimský, P.: Kardiologie.Praha, Galén 1999, S. 527-532.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M. et al.: Vnitřní lékařství IIb- Angiologie. (Internal Medicine IIb - Angiology).Praha, Galén 1999, 87 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.; ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].

ANDĚL, M.; HERIBANOVÁ, L.; BROŽ, J.; KRAML, P.: Kardiovaskulární komplikace diabetu a diabetická makroangiopatie. (Cardiovascular complications of diabetes mellitus and diabetic macroangiopathy).Kapitoly z kardiologie pro lékaře v praxi, 1999, roč. 1, (1), s. 18-21. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza . (Atherosclerosis).In: Gregor, P.; Widimský, P.: Kardiologie.Praha, Galén 1999, S. 157-182.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, H.; TREŠLOVÁ, L.: Cardiovascular risk factors in type 1 diabetic patients with manifestation after 35 years (LADA) compared with type 2 diabetics. Diabetologia, 1999, roč. 42, (Suppl. 1), s. A 281. Konference: 35th Annual Meeting of the EASD, 28. 9. 2. 10. 1999 Brusel Belgie. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [abstrakt]. IF:5,177/99

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; ANDĚL, M.; PROCHÁZKA, B.; RICHTROVÁ, A.: Výskyt tyreopatií u diabetiků s manifestací diabetu po 35. roce věku. (The occurence of thyroid diseases in diabetes mellitus patients with diabetes onset after 35 years).In: Abstrakta XXV. Diabetologické dny v Luhačovicích 15. 17.4. 1999.Luhačovice, Diabetolog. spol. 1999, S. 4.Konference: XXXV. Diabetologické dny Luhačovice 1999, 15.-17. 4. Číslo grantu: NB 5040, [autor abstrakta, sborník].

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; DVOŘÁKOVÁ, M.; VRBÍKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; PROCHÁZKA, B.; KUČERA, P.; ŠTERZL, I.: Klinická charakteristika tyreopatií u diabetiků středního věku. (Clinical presentation of thyroid diseases in middle-age diabetic patients).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (Suppl. 1), s. 21-22. Číslo grantu:NB 5040, [abstrakt].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŽÁK, A.: Obsah trans forem mastných kyselin v potravinách. (The Content of Trans Fatty Acids in Foods).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí.Plzeň, MAIL, graf.studio s.r.o. 1999, S. 27-29.Konference: Metabolické dny, 4. 5. červen 1999 Železná Ruda. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ3616, [autor statě, sborník].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŽÁK, A.: Tuky ve výživě a možná rizika trans izomerů mastných kyselin. (Dietery fat and risk of trans fatty acids).In: 27. Ostravské dny dětí a dorostu.Praha, Státní zdravotní ústav 1999, S.155-159. [autor statě, sborník].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; VECKA, M.; ŽÁK, A.; STRAKA, Z.; FANTA, J.; PACHL, J.; BÍLKOVÁ, D.: Obsah trans izomerů mastných kyselin v podkožní tukové tkáni u pacientů s aterosklerózou koronárních arterií. (Content of trans fatty acids in subcutaneous fat of patients with coronary atherosclerosis).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí.Praha, IV. interní klinika 1.LF UK 1999, S. 13-14.Konference: Atherosklerosa diagnostika, léčba prevence 30. 6. 3. 7. 1999 Česká Třebová. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ3616, [autor statě, sborník].

DLOUHÝ, P.; TVRZICKÁ, E.; ANDĚL, M.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŽÁK, A.: Obsah trans forem mastných kyselin v jedlých tucích na českém trhu. (Trans Fatty Acid Content in Edible Fats on the Czech Market).Hygiena, 1999, roč. 44, (2), s. 110-116. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3616, [přehledový].

DLOUHÝ, P.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; WIEREROVÁ, O.; POKORNÝ, R.; ANDĚL, M.: Obsah trans izomerů mastných kyselin v podkožní tukové tkáni těhotných, v mateřském mléce a v umělé kojenecké výživě. (The Content of Trans Fatty Acids in Subcutaneous Fat of Pregnant Women, in Human Milk and Infant Formulas).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s. 74-75. Konference: XIII. Neonatologické dny, 15.-17. 9. 1999 Olomouc. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3616, [abstrakt].

DVOŘÁNKOVÁ, B.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; ŠILHOVÁ, E.; PETROVÁ, K.; SMETANA, K.; HOLÍKOVÁ, Z.; VACÍK, J.: Application of cultured keratinocytes - the new method in the treatment of skin defects in the syndrome of diabetic foot. Diabetologia, 1999, roč. 42, (Suppl 1), s. A307. Konference: 35th Annual Meeting of the EASD, 28. 9-2. 10. 1999 Brusel Belgie. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4399, [abstrakt]. IF:5,177/99

HERIBANOVÁ, L.; ANDĚL, M.; HEROLD, M.: Diabetes mellitus a náhlá srdeční smrt. (Diabetes mellitus and sudden cardiac death).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (4), s. 170-176. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology, 1999, roč. 8, (24), s. 785-797. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [původní]. IF:2,045/99

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. In: Proceedings of the 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society.Praha, Czech. Neurosc. Society 1999, S. 51.Konference: 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague 14. 15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [autor abstrakta, sborník].

HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.: New Medical Curriculum at the 3rd Faculty of Medicine. (New Medical Curriculum at the 3rd Faculty of Medicine).In: Höschl, C.; Anděl, M.: Supplementum 1. mezinárodní konference o novém curriculu lékařství, Praha, 9.-10. 1. 1998.Praha, Tigis 1999, S. 9-15. [autor kapitoly, sborník].

KOŽICH, V.; VÍTOVÁ, A.; SVATOŠ, J.; KRIJT, J.; MEIXNEROVÁ, L.; VACKOVÁ, M.; ZVÁROVÁ, J.; ANDĚL, M.: Homocysteine may elicit oxidative stress: sequestration of cysteine and glutathione from plasma into erythrocytes during methionine load. Journal of Inherited Metabolic Disease, 1999, roč. 22, (Suppl.), s. 79. Konference: SSIEM 37th Annual Symposium, Ženeva 7. 10. září 1999. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:1,577/99

KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; ZVÁROVÁ, J.; ŠTEFEK, M.: Sonografické měření šířky intimy společné karotické tepny u diabetiků. (Sonographic Measurement of Intima Thickness of Common Carotid Artery in Diabetes Patients).Vnitřní lékařství, 1999, roč. 45, (8), s. 457-462. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [původní].

KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Central serotonergic activity and plasma cholesterol. Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl.1), s. S89. Konference: 2nd Congress of FEPS, 29. 6. 4. 7. 1999 Praha. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ4013, [abstrakt]. IF:0,521/99

KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Does serotonergic activity independently regulate peripheral insulin sensitivity?Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl.1), s. S89. Konference: 2nd Congress of FEPS, 29. 6. 4. 7. 1999 Praha. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ4013, [abstrakt]. IF:0,521/99

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Triglycerides and hyperinsulinemia ingroup of high risk of cardiovascular diseases in Czech suburban population. Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. K123. [původní].

ŠTOLBOVÁ, K.; HAHN, A.; BENEŠ, P.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.: Gustometry of Diabetes Mellitus Patientsand Obese Patients. International Tinnitus Journal, 1999, roč. 5, (2), s. 135-140. [původní].

TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; ŽÁK, A.; ANDĚL, M.; VECKA, M.; STAŇKOVÁ, B.: Trans fatty acid content in plasma, milk and subcutaneous fat of healthy mothers. Atherosclerosis, 1999, roč. 147, (Suppl.2), S. 35. [abstrakt]. IF:2,877/99

ALBRIGHT, CL.; KOMÁREK, L.; OŠANCOVÁ, K.; KEBZA, V.; JANOVSKÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KRAEMER, H.C.; FARQUHAR, J.W.: Results of a Multifactor Cardiovascular Risk Reduction Program in the Czech Republic: The Healthy Dubec Project. International Journal of Behavioral Medicine, 2000, roč. 7, (1), s.44-61. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

ANDĚL, M.: Léčit symptom či nemoc? Léčit nemocného! (To treat symptom or disease? To treat the patient!).Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (9), s.489-500. Číslo VZ: MSM 111200001, [ostatní].

ANDĚL, M.: Poruchy metabolismu lipidů, Obezita, Mentální anorexie a mentální bulimie. Diabetes mellitus . In: Herold, G.: Vnitřní lékařství.Praha, P.Dlouhý 2000, s.528-541, 542-566. [recenzent kapitoly překladu, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.: Studie, lékař a pacient. (The farmacological studies, the physician and the patient).Kapitoly z kardiologie, 2000, roč. 1, (2), s.41. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

ANDĚL, M.: Vylévati s vaničkou dítě. (To throw the baby out with the bath water).Vesmír, 2000, roč. 79, (46), s.123. [původní].

ANDĚL, M.; BOLLI, B.G.; BOULTON, A.J.M. a kol.: Recommendations for the Management of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in the Central, Eastern and Southern European Region-Consensus Statement. International Journal for Postgraduate Training in Medicine, 2000, roč. 8, (3), s.1-26. Konference: Consensus Meeting, November 1999 January 2000 Budapest. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; NOVÁK, J.; TREŠLOVÁ, L.; RICHTEROVÁ, A.: The Differences between Type 2 and LADA (Type 1) Diabetic Patients of Same Age. Diabetes Research and Clinical Practice, 2000, roč. 50, (Suppl 1), s.113. Konference: 17th International Diabetes Federation Congres, Mexico City Novemter 5-10 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:0,982/00

ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.; POTOČKOVÁ, J.; NOVÁK, J.; KUČERA, P.; BRUNNEROVÁ, L.; KARLOVÁ, V.; RICHTEROVÁ, A. : Diabetes mellitus 1. typu ve vyšším věku: Bližší charakteristika souboru. (Type 1 diabetes mellitus in higher age: the characterization of the group of patients).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.3. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

BAKALÁŘ, B.; ANDĚL, M.; PACHL, J.: Vliv glutaminu na poúrazovou inzulinovou rezistenci. (Influence of glutamine on insulin resistance in trauma patients).In: Sborník vědecké konference 3. LFUK část VZ -1.Praha, 3.LF 2000, s.5-6.Konference: Vědecká konference 3. LFUK část VZ -1, 23. listopadu 2000. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: NB6112, [autor abstrakta, sborník].

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; VRBÍKOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M.; PROCHÁZKA, B.; ŠTERZL, I.; KUČERA, P.; ANDĚL, M.: Middle-aged Onset Type 1 Diabetes: Differences Among Individuals With and Without Autoimmune Thyroiditis. Diabetologia, 2000, roč. 43, (Suppl. 1), s.A110. Konference: 36th Annual Meeting of the EASD, Jerusalem Israel 17-21 September 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:5,721/00

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; VRBÍKOVÁ, J.; HILL, M.; PROCHÁZKA, B.; KUČERA, P.; ANDĚL, M.: Autoimunitní tyroiditida a diabetes mellitus 1.typu s manifestací po 35.roce věku. (Autoimmune thyroiditis and type 1. diabetes mellitus with onset after 35.year of age).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.2), s.13-14. Konference: XXIII. Endokrinologické dni Košice, 4.-7. 10. 2000 Slovensko. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: 7 let domácí nutriční podpory v ČR. (7 years of home artificial nutrition in Czech Republic).In: Abstrakta 9.konference SSPEV.Banská Bystrica, SSPEV 2000, S.5.Konference: 9.konference SSPEV, Banská Bystrica 2000. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

BROŽ, J.; ANDĚL, M.; TSEVEGJAV, A.; ROUBALOVÁ, K.; HRUBÁ, D.; ŠVANDOVÁ, A.; BALA, J.: Serological Markers of Acute and Chronic Infection with Chlamydia Pneumoniae, Cytomegalovirus and Helicobacter Pylori in Diabetic and Nondiabetic Patients with Unstable Angina Pectoris. Diabetes Research and Clinical Practice, 2000, roč. 50, (Suppl.1), s.289-289. Konference: 17th International Diabetes Federation Congres, Mexico City Novemter 5-10 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:0,982/00

BROŽ, J.; TSEVEGJAV, A.; ROUBALOVÁ, K.; HRUBÁ, D.; ANDĚL, M.; ŠVANDOVÁ, E.: Infekce Chlamydia pneumoniae a cytomegalovirus u diabetiků a nediabetiků s nestabilní anginou pectoris. (Infection of Chalmydia pneumoniae and cytomegalovirus at patients with diabetes mellitus and non-diabetics patients with unstable angina pectoris).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.5. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

ČERNÁ, M.; ŽĎÁRSKÝ, E.; ANDĚL, M.: HLA systém a diabetes mellitus 1. typu. (HLA Systems and Type 1 Diabetes Mellitus).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (2), s.83-91. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

HERIBANOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Průběh hospitalizační fáze akutního infarktu myokardu u pacientů s diabetes mellitus. (Accute myocardial infarction in patients with diabetes mellitus: in hospital phase).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.11. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

JIRMÁŘ, R.; ANDĚL, M.: Nežádoucí účinky některých návykových látek z pohledu kardiologa. (Cardiovascular side effect of drug abusse).Kapitoly z kardiologie, 2000, roč. 1, (2), s.60-62. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

KASALOVÁ, Z.; KASAL, P.; ANDĚL, M.: Zvláštnosti internetových informací a jejich využití v diabetologii se zaměřením na problém diabetické nohy. (The Use of Internet Information-Example of Diabetic Foot).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.19. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

KOŽICH, V.; VÍTOVÁ, A.; VESELÁ, K.; MUŠKOVÁ, B.; MEIXNEROVÁ, L.; KRIJT, J.; SOKOLOVÁ, J.; SVATOŠ, J.; KRAML, P.; HYÁNEK, J.; ZVÁROVÁ, J.; ANDĚL, M.: Hyperhomocysteinémie u pacientů s aterosklerózou: analýza alelických variant v genech methioninového cyklu. (Hyperhomocysteinemia at the patients with atherosclerosis: analysisi of alelic variables in genes of methionine cycle).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.3), s.15-16. Konference: 4. kongres o ateroskleróze. 7.-9.12.2000. Špindlerův Mlýn. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

KRAML, P.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; POLEDNE, R.; ZVÁROVÁ, J.; ŠTEFEK, M.: Serum Ferritin Levels in Subjects at High Risk of Atherosclerosis. Central European Journal of Public Health, 2000, roč. 8, (1), s.4-9. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Vyšší hladiny plazmatického feritinu u diabetiků v kohortě pacientů s koronarograficky prokázanou koronární aterosklerózou. (Higher plasma ferritin concentrations in diabetics in the cohort of patients with coronarographically assessed coronary atherosclerosis ).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.25-26. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Hodnocení markerů myokardiální ischemie technikou CEQUAL a QGSPECT u diabetiků. (The Assessment of Myocardial Ischemia using CEQUAL and QGSPECT Techniques in Diabetic Patients).In: XXXVII. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí-Abstrakta.České Budějovice, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP 2000, s.P5.Konference: XXXVII. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí, České Budějovice. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; JIREŠOVÁ, E.; KAREL, I.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Quantitative Evaluation of Stress Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Diabetes Mellitus-a Comparison with Nondiabetic Patients. European Journal of Nuclear Medicine, 2000, roč. 27, (8), s.1021. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:3,772/00

LANG, O.; MALÁ, M.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.; ŠKVAŘILOVÁ, M.: Zobrazení myokardiální perfuze metodou SPECT v souboru pacientů se suspektivní nebo potvrzenou ICHS-srovnání pacientů s diabetem a bez diabetu. (Myocardial perfusion by SPECT in patients with ischemic heart desease-group with diabetes mellitus and non-diabetics group).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.28-29. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

MAZANEC, R.; VYŠATA, O.; BEDNAŘÍK, J.; FILOVÁ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Sledování účinnosti preparátu Thioctacid v ambulantní léčbě diabetické neuropatie. (Thioctacid in therapy of diabetics neuropathy).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.35. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; MARHOL, P.; KRŠIAK, M.; ANDĚL, M.: The Levels of MDA, SOD and GPx in the Brain Tissue as the Markers of Oxidative Stress in a Model of Acute Hypoglycemia in Laboratory Mice. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 2000, roč. 108, (5), s.A7. Konference: International Symposium on Non-Enzymatic Glycation and Oxidative Stress in Diabetes mellitus, Praha 14. 16. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt]. IF:1,406/00

TREŠLOVÁ, L.; HELEKALOVÁ, E.; PETROVÁ, K.; ŠVANDA, J.; ANDĚL, M.: Diabetik na jednotce intenzivní metabolické péče. (Diabetic patient in unit of intensive metabolic care).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl. 1), s.49. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

VÍTOVÁ, A.; ANDĚL, M.; KOŽICH, V.; KRAML, P.; MEIXNEROVÁ, L.: Hladiny celkového plazmatického homocysteinu nalačno a po šestihodinové methioninové zátěži u diabetiků 2. typu. (Levels of total plasma homocysteine basal and after 6hrs. stimulation of methionine at the patients with diabetes mellitus type 2).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.54-55. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; ANDĚL, M.: Prevalence of coronary atherosclerosis in asymptomatic population [editorial; comment]. European Heart Journal, 2000, roč. 21, (1), s.13-4. [původní]. IF:3,840/00

ANDĚLOVÁ, KATEŘINA (4)

ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; ANDĚLOVÁ, K.: Kardiovaskulární změny u žen v postmenopauze. (Cardiovascular changes in postmenopausal women).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (1), s. 49-54. [původní].

ANDĚLOVÁ, K.; BARTONÍČKOVÁ, K.; ENGLIŠ, M.; HORÁČKOVÁ, M.: I. Vyšetření nemocného s onemocněním ledvin, 1.4 močový sediment. In: Schuck, O.; Tesař, V.; Teplan, V.: Klinická nefrologie.Praha, Mediprint Praha 1995, S. 21-24. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu, poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. I. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. I).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (1), s. 43-50. Číslo grantu:IGA 0610-4, [původní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu, poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. II. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. II).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (2), s. 104-112. Číslo grantu:IGA 0610-4, [původní].

ANTOŠOVÁ, EVA (1)

KUČERA, P.; ANTOŠOVÁ, E.: Alternativní schémata imunoterapie alergenem. (Alternative Schedule of Allergen Immunotherapy).Alergie, 1999, roč. 1, (3), s. 159-161. [původní].

ARENBERGER, PETR (69)

ARENBERGER, P.; BOBOCKÁ, D.: Kolagenní implantáty v korektivní dermatologii. Československá dermatologie, 1993, roč. 68, (4), s. 223-225. [původní].

ARENBERGER, P.; BUCHTOVÁ, L.; HLADOVEC, J.: Increase of Endothelaemia in Psoriasis. Acta Dermato-venerologica (Stockholm), 1993, roč. 73, (1), s. 35-36. [původní]. IF:0,692/93

ARENBERGER, P.; BUCHTOVÁ, L.; HLADOVEC, J.: Increase of Endothelaemia in Psoriasis. Dermatology Digest, 1993, (10), s. 11-12. [původní].

ARENBERGER, P.; BUCHTOVÁ, L.; LEDER, R.O.: Increased Pyruvate Kinase Activity in Peripheral Blood Cells of Stopic Dermatitis Patiens. Journal of Investigative Dermatology, 1993, roč. 100, s. 535. [přehledový]. IF:3, 548/93

ARENBERGER, P.; BUCHTOVÁ, L.; LEDER, R.O.: Increased Pyruvate Kinase Activity in Peripheral Blood Cells of Stopic Dermatitis Patiens. Clinical Research, 1993, roč. 41, (2), s. 412-413. [původní]. IF:66,273/93

ARENBERGER, P.; BUCHTOVÁ, L.; LEDER, R.O.: Psoriasis Patients Show a Higher Endothelial Cell Blood Level. Journal of Investigative Dermatology, 1993, roč. 100, s. 476-477. [původní]. IF:3, 548/93

ARENBERGER, P.; BUCHTOVÁ, L.; PICKOVÁ, J.: Psoriasis and the 2,3-biophosphoglycerate Blood Level. Dermatology, 1993, roč. 186, (2), s. 158. [ostatní]. IF:0,929/93

ARENBERGER, P.; KEMÉNY, L.; RUZICKA, T.: Characterization of High-affinity 12(S) - hydroxyeicosatetraenoic Acid (12(S)-HETE) Binding Sites on Normal Human Keratinocytes. Epithelial Cell Biology, 1993, roč. 2, (1), s. 1-6. [původní].

ARENBERGER, P.; KULÍKOVÁ, Z.; HUBKOVÁ, M.: Příspěvek k terapii PUVA . Praktický lékař, 1993, roč. 73, (7), s. 296-297. [původní].

ARENBERGER, P.; NELSON, P.; ABRAHAM, A.; LEDER, R.O.: Anti-Rantes Immunoreactivity in Skin. Journal of Investigative dermatology, 1993, roč. 101, s. 446. [přehledový]. IF:3, 548/93

ARENBERGER, P.; NELSON, P.; ABRAHAM, A.; LEDER, R.O.: Anti-Rantes Immunoreactivity in Skin. Journal of dermatological science, 1993, (1), s. 72. [přehledový].

ARENBERGER, P.; RAAP, A.; ARMAH, B.; KEMÉNY, L.; RUZICKA, T.: The Lipoxygenase Inhibitor 2-phenylmethyl-1-naphtol /DuP 654/ Is a 12/S/-hydroxyeicosatetraenoic Acid Receptor Antagonist in the Human Epidermal Cell Line SCL-II. Skin Pharmacology, 1993, roč. 6, (7), s. 148-151. [původní]. IF:0,813/93

HUBKOVÁ, M.; MALINA, L.; VLAŠÍN, Z.; ARENBERGER, P.: Izotretinoin a PUVA v léčbě mycosis fungoides. Česko-slovenská dermatologie, 1993, roč. 68, (1), s. 41-43. [původní].

KEMÉNY, L.; MICHEL, G.; ARENBERGER, P.; RUZICKA, T.: Down-Regulation of Epidermal Growth Factor Receptors by Dithranol. Acta Dermato-venerologica (Stockholm), 1993, roč. 73, (1), s. 37-40. [původní]. IF:0,692/93

NOVÁK, M.; ARENBERGER, P.: Bioinženýrské metody v dermatologii. Česko-slovenská dermatologie, 1993, roč. 68, (4), s. 218-222. [přehledový].

RUZICKA, T.; ARENBERGER, P.; PETER, R.U.; KEMÉNY, L.: Psoriasis Arthtopathics. In: Braun-Falco, O.; Plewig, G.; Meurer, M.: Fortschrifte der praktischem Dermatologie und Venerologie.Berlin, Springer 1993, S. 318-322. [autor statě, monografie].

RUZICKA, T.; ARENBERGER, P.; WAGNER, S.; PETER, R.U.; KEMÉNY, L.: Psoriasis Arthropathique. Annales de Dermatologie et de Venerologie, 1993, roč. 120, (1), s. 5-13. [původní]. IF:0,281/93

ARENBERGER, P.: Fototerapie v léčbě některých dermatóz. (Phototherapy in the Treatment of some Dermatoses).Česko-slovenská dermatologie, 1994, roč. 69, (2), s. 101-108. [přehledový].

ARENBERGER, P.: Mikroskopie kožního povrchu přístrojem Episcope (Welch Allyn) . (Microscopy of Skin Surface with Episcope (Welch Allyn)).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (9), s. 414-415. [přehledový].

ARENBERGER, P.; CHANG, J.K.; ABRAHAM, A.; LEDER, R.O.; FARBER, E.M.: Biotinylated Substance P bin-ding in Human Skin. Skin Pharmacology, 1994, roč. 7, s. 1-2. [původní]. IF:0,597/94

ARENBERGER, P.; CHANG, J.K.; ABRAHAM, A.; LEDER, R.O.; FARBER, E.M.: Substance P bin-ding in Skin Section. Experimental Dermatology, 1994, roč. 3, s. 120. [abstrakt].

BARTÁK, P.; SCHRAMLOVÁ, J.; MARDEŠIČOVÁ, L.; ARENBERGER, P.; HULÍNSKÁ, D.: Contribution to the 'Functional Morphology' of Langerhans Cells During Immune Responses. Journal of Investigative Dermatology, 1994, roč. 103, s. 264. [ostatní]. IF:3,826/94

MALINA, L.; ARENBERGER, P.: Onychodystrophia mediana canaliformia . Česko-slovenská dermatologie, 1994, roč. 69, (4), s. 194-195. [původní].

MALINA, L.; ARENBERGER, P.; KRACÍKOVÁ, J.: Frekvence virové hepatitidy C u nemocných pozdní kožní porfyrií (PCT). (Frequency of Viral Hepatitis C in Patients with Porphyria Tarda (PCT)).Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (19), s. 599-601. [původní].

MATOUŠKOVÁ, E.; BUČEK, S.; ARENBERGER, P.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; CHEBUPLOVÁ, A.; KÖNIGOVÁ, R.: Upside Down Application of Human/Pig Skin Recombinants for Clinical and Research. Journal of Investigative Dermatology, 1994, roč. 103, s. 414. [ostatní]. IF:3,826/94

ARENBERGER, P.: Atopický ekzém je velmi častou a obtížnou dermatózou. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (43), s. 6. [ostatní].

ARENBERGER, P.: Fototerapie při léčbě některých dermatóz (Reakce na článek: Fototerapie při léčbě některých dermatóz). Česko-slovenská dermatologie, 1995, roč. 70, (1), s. 53. [ostatní].

ARENBERGER, P.: Receptory pro kyselinu 12(S)-hydroxyeikosatetraenovou na Langerhansových buňkách.Praha, Univerzita Karlova 1995. 145 s.[doktorská dizertační práce (DrSc.) ].

ARENBERGER, P.; BARTÁK, P.: Dermatologie. Obrazové repetitorium. Praha, Victoria Publishing 1995, 85 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ARENBERGER, P.; LEDER, R.O.; ABRAHAM, A.; CHANG, J.K.; FARBER, E.M.: Substance P binding in normal neonatal foreskin. British Journal of Dermatology, 1995, roč. 132, (1), s. 54-58. [původní]. IF:1,710/95

ARENBERGER, P.; SCHWARZ, I.: Hydrogen Sulphide may Influence the Cytokine Cell Surface Receptors. Journal of Investigative Dermatology, 1995, roč. 105, s. 471. [ostatní]. IF:3,681/95

ARENBERGER, P.; SCHWARZ, I.: Vliv sloučenin síry na cytokinové receptory. (Influence of sulphuric compounds on cytokine receptors).Česko-slovenská dermatologie, 1995, roč. 70, (1), s. 9-11. [původní].

DVOŘÁKOVÁ, M.; ARENBERGER, P.: Kožní snášenlivost běžných pracích prášků. (Skin tolerance of common washing powders).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (1), s. 30-31. [původní].

MATOUŠKOVÁ, E.; ARENBERGER, P.; BUČEK, S.; VESELÁ, P.; KÖNIGOVÁ, R.: Treatment of Burns and Other Skin Defects with Human Keratinocytes Cultured on Dry Pig Dermis and Applied 'Upside-down'. In: Programme and Abstracts. IV. Congress on Burns, Fire Disasters and Symposium on Plastic Surgery, September 18-20, Košice, Slovakia 1995.Košice, Burn Center, Medical Faculty of P.F.Šafárik University 1995, S. 79. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ARENBERGER, P.; SCHWARZ, I.: Down-regulation of the 12-hydroxyeicosaitetraencic acid receptors on keratinocytes under the hydrogen mulphida treatment. Journal of Investigative Dermatology, 1996, roč. 107, (3), s. 452-3. [původní]. IF:4,760/96

BARTÁK, P.; ARENBERGER, P.: Langerhansonovy buňky a kožní imunitní reakce. (Langerhans cells and skin immune reaction).Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (2), s. 164-167. [původní].

BARTÁK, P.; HULÍNSKÁ, D.; ARENBERGER, P.: Apoptosis in the Lyme disease. (Apoptosis in the Lyme disease).Journal of Investigative Dermatology, 1996, roč. 107, (3), s. 469-470. [původní]. IF:4,760/96

ARENBERGER, P.: Apoptosis in the Morphology of the Lyme Disease. Praha, IPVZ 1997, 31 s. [autor příručky, příručka].

ARENBERGER, P.: Bércové vředy - novinky. Praha, IPVZ 1997, 67 s. [editor sborníku, sborník].

ARENBERGER, P.: Dermatochirurgie. [videonahrávka].Praha, IPVZ 1997.60 min.

ARENBERGER, P.: Dermatologie - O čem se hovoří. (Dermatology - hot topics).Praha, Czechopress 1997, 79 s. [autor monografie, monografie].

ARENBERGER, P.: Léčba vitiliga kultivovanými melanocyty. [videonahrávka].Praha, IPVZ 1997.12 min.

ARENBERGER, P.: Operace s volným transplantátem. [videonahrávka].Praha, IPVZ 1997.35 min.

ARENBERGER, P.; BULÁNKOVÁ, M.; FRANĚK, M.; REMEŠOVÁ, L.: Imerzní a epikutánní testy s některými mycími detergentními prostředky. (Inmerse and epicutaneous tests with some detergents for washing).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (2), s. 194-195. [původní].

ARENBERGER, P.; MALINA, L.: Cvičení z dermatovenerologie. Praha, Karolinum 1997, 85 s. [autor učebnice SŠ, učebnice SŠ].

ARENBERGER, P.; SCHWARZ, I.: Down-regulation of the 12-hydroeicosatetraenoic Acid Receptors on Keratinocytes under Hydrogen Sulphide Treatment. Australasian Journal of Dermatology, 1997, roč. 38, (suppl. 2), s. 138. [původní].

ARENBERGER, P.; SCHWARZ, I.: Vliv sirovodíkového působení na cytokinové receptory psoriatických keratinocytů. (The influence of hydrogen sulfide of efects on cytokin receptors of psoriatic ceratinocytes).Česko-slovenská dermatologie, 1997, roč. 72, (6), s. 228-229. [původní].

MALINA, L.; ARENBERGER, P.: Acrodermatitis continua Hallopeau. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (21), s. 678. [původní].

ARENBERGER, P.: Hydrogen sulphide treatment may improve the epidermal growth factor receptor number in psoriatic keratinocytes. Journal of Investigative Dermatology , 1998, roč. 110, (3), s. 559. [původní]. IF:4,822/98

ARENBERGER, P.: Novinky v dermatologii. (News in dermatology.).Revizní lékařství, 1998, roč. 3, (1), s. 15-16. [přehledový].

ARENBERGER, P.: Úpravy kožního povrchu. (Skin Resurfacing).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (4), s. 174-175. [původní].

KORTING, H.; ARENBERGER, P.: Dermatologická terapie. (Dermatotherapy).Praha, Springer 1998, 148 s. [autor monografie, monografie].

MALINA, L.; ARENBERGER, P.: Acrodermatitis continua Hallopeau léčená kalcipotriolem. ( Acrodermatitis Continua Hallopeau Treated with Calcipotriol).Česko-slovenská dermatologie, 1998, roč. 73, (4), s. 130-132. [původní].

MAYSER, P.; MROWIETZ, U.; ARENBERGER, P.; BARTÁK, P.; BUCHVALD, J.; CHRISTOPHERS, E.; JABLONSKA, S.: Omega-3 fatty acid-based lipid infusion in patients with chronic plaque psoriasis: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled multicenter trial.Journal of the American Academy of Dermatology, 1998, roč. 38, (2), s. 539-547. [původní]. IF:1,895/98

ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.; ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].

ARENBERGER, P.: Dermatologie - Eikosanoidy u psoriázy. (Dermatology - Eicosanoids in psoriasis).Praha, Czechopress 1999, 80 s. Číslo grantu: GAUK 198/1998, [autor monografie, monografie].

ARENBERGER, P.: Mykotická onemocnění. (Mycotic diseases).Zdraví, 1999, roč. 47, (7), s.24-26. [popularizující].

ARENBERGER, P.: Nemoci s tvorbou puchýřů. (Diseases with vesicle formation).Praha, Hűthig & Beneš 1999, 81 s. [autor monografie, monografie].

ARENBERGER, P.: Sirovodíková terapie může upravit počet receptorů pro epidermální růstový faktor u psoriatických keratinocytů. (Hydrogen Sulphide Therapy Can Adjust the Number of Receptors for the Receptors for the Epidermal Growth Factor in Psoriatic Keratinocytes).Česko-slovenská dermatologie, 1999, roč. 74, (4), s. 155-157. Číslo grantu:GAUK 198/1998, [přehledový].

ARENBERGER, P.; BARTÁK, P.: Evropské dermatologické fórum. (European dermatology forum).Česko-slovenská dermatologie, 1999, roč. 74, (3), s.141-142. [přehledový].

ARENBERGER, P.; BERGEROVÁ, Y.: Srovnání klinických diagnóz a histologických nálezů névových afekcí a kožních malignit vyšetřovaných na kožní klinice FNKV v letech 1996-1997. (Comparison of clinical diagnoses and histological findings in naevoid affections and dermal malignities examined at the dermrmatological clinic of the faculty hospital in 1996-1997).Česko-slovenská dermatologie, 1999, roč. 74, (6), s.243-245. [původní].

ARENBERGER, P.; MATOUŠKOVÁ EVA: Krankheiten des pigmentbildenden Systems. Chirurgische Vitiligo-Therapie mit kultivierten epidermalen Zellen. (Diseases of the pigment forming system. Surgical vitiligo).Zeitschrift für Hautkrankheiten, 1999, roč. 74, (9), s. 513-515. Číslo grantu:GAUK 198/1998, [původní].

BARTÁK, P.; ARENBERGER, P.: Nová lékařská společnost pro Evropskou unii ve 3. tisíciletí. (New medical society for the European community in the 3rd millenium).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (3), s. 297-298. [přehledový].

ŠILHÁN, P.; ARENBERGER, P.: Standardní epikutánní testy u ambulantních nemocných dermatovenerologické kliniky. (Standard Epicutaneous Tests in Ambulatory Patients of the Dermatovenerological Clinic).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (15), s. 469-473. [původní].

ARENBERGER, P.: Prekancerózy. (Precanceroses).Diagnóza, 2000, roč. 3, (27), s.6. [přehledový].

ARENBERGER, P.; BROŽ, L.; VESELÝ, P.; HAVLÍČKOVÁ, B.; MATOUŠKOVÁ, E.: Tissue-engineered Skin in the Treatment of Vitiligo Lesions. Folia Biologica, 2000, roč. 46, (3), s.157-160. Číslo grantu:NK6126, IZ4368, [původní]. IF:0,351/00

ARENBERGER, P.; JÍROVÁ, M.: Dermatovenerologie do kapsy. (Pocket dermatovenerology).Praha, Czechopress Agency 2000, 112 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ARENBERGER, P.; OBSTOVÁ, I.: Symptomy v dermatologii. (Symptom in dermatology).Praha, Czechopress Agency 2000, 75 s. [autor monografie, monografie].

BARKER, J.; BOS, J.; CHRISTOPHERS, E.; ARENBERGER, P.; FRITSCH, P.: Inflammatory Dermatoses. In: Fritsch, P.: White Book, Dermatology in Europe.Innsbruck, European Dermatology Forum 2000, s.27-31. [autor kapitoly, monografie].

BÁČA, VÁCLAV (1)

BÁČA, V.; ŠKUBAL, J.; STINGL, J.: Správnost užívání anatomické nomenklatury ve vybraných českých odborných časopisech. (Correct Use of Anatomical Terminology in Selected Czech Professinoal Journals).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (11), s. 551-555. [původní].

BADALOVÁ, JANA (3)

BADALOVÁ, J.: Interleukin-4. Studium regulace genové exprese a využití v klinické praxi. (Interleukin-4. Study of gene expression and clinical use).Biologické listy, 1999, roč. 64, (1), s.69-73. [přehledový].

HAVELKOVÁ, H.; BADALOVÁ, J.; DEMANT, P.; LIPOLDOVÁ, M.: A new type of genetic regulation of allogeneic response. A novel locus on mouse chromosome 4, Alan2 controls MLC reactivity to three different alloantigens: C57BL/10, BALB/c and CBA. Genes and Immunity, 2000, roč. 1, (8), s.483-487. [původní]. IF:3,222/00

LIPOLDOVÁ, M.; SVOBODOVÁ, M.; KRULOVÁ, M.; HAVELKOVÁ, H.; BADALOVÁ, J.; NOHÝNKOVÁ, E.; HOLÁŇ, V.; HART, A.A.M.; VOLF, P.; DEMANT, P.: Susceptibility to Leishmania major infection in mice: multiple loci and heterogeneity of immunopathological phenotypes. Genes and Immunity, 2000, roč. 1, (3), s.200-206. [původní]. IF:3,222/00

BAHBOUH, RADVAN (13)

HORÁČEK, J.; MOTLOVÁ, L.; LIBIGER, J.; BAHBOUH, R.: D-fenfluraminový test - Sonda serotoninergní neurotransmise. (D-Fenfluramine Challenge Test - The Probe for Serotoninergic Neurotransmission).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 159-163. [původní].

TOŠNEROVÁ, T.; BAHBOUH, R.: Mini-Mental State - rychlé orientační vyšetření kognitivního stavu. (Mini-Mental State Examination, a quick cognitive state test).Československá psychologie, 1998, roč. 42, (4), s. 328-333. [přehledový].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology, 1999, roč. 8, (24), s. 785-797. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [původní]. IF:2,045/99

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. In: Proceedings of the 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society.Praha, Czech. Neurosc. Society 1999, S. 51.Konference: 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague 14. 15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [autor abstrakta, sborník].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; BAHBOUH, R.: Regulace inzulínové senzitivity u depresivních a nedepresivních osob. (The regulation of insulin sensitivity in depressed and non-depressed persons).In: 42. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, S. 51.Číslo grantu: IZ 4013-3, [autor abstrakta autor statě, sborník sborník].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; BAHBOUH, R.: Vztah mezi centrální aktivitou serotoninu a senzitivitou k inzulínu u zdravých dobrovolníků. (The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers).In: Psychopharmacology for XXIst century.Praha, Galén 1999, S. 30.Konference: 41. neuropsychofarmakologická konference, 6. 1. 1999 Jeseník. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, monografie].

HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; BAHBOUH, R.: The different regulation of insulin sensitivity in depressed and non-depressed subjects. In: Scientific Abstracts of 38th ACNP Annual meeting.Acapulco, Scientific committee of ACNP 1999, S. 165.Konference: 38th ACNP Annual meeting, 12.-16. 12. 1999 Acapulco Mexico. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, sborník].

HORÁČEK, J.; MOHR, P.; LIBIGER, J.; MOTLOVÁ, L.; BAHBOUH, R.; CZOBOR, P.: D-fenfluramine challenge test as a predictor of treatment response to haloperidol in acute schizophrenia. Neuropsychopharmacology, 2000, roč. 23, (S2), s.S89. [abstrakt]. IF:4,759/00

LIBIGER, J.; MOHR, P.; HORÁČEK, J.; CZOBOR, P.; BAHBOUH, R.: Prolactine response to dexfenfluramine challenge test predicts treatment response and the presence of negative symptoms after haloperidol treatment of acute schizophrenia.Schizophrenia Research, 2000, roč. 41, (1), s.241-2. Konference: 10th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia, Davos Switzerland February 5 11 2000. [abstrakt]. IF:3,506/00

LIBIGER, J.; MOHR, P.; HORÁČEK, J.; CZOBOR, P.; BAHBOUH, R.: Test of serotonergic activity in the brain predicts therapeutic response of patients with schizophrenia. European Psychiatry, 2000, roč. 15, (Suppl.2), s.301. Konference: 10th Congress of the Association of European Psychiatrists, Prague Czech Republic October 28 November 1 2000. [abstrakt]. IF:0,748/00

TOŠNEROVÁ, T.; BAHBOUH, R.: Diagnóza demence. Péče o pečující. JAMA-České a slovenské vydání, 2000, roč. 8, (9), s.699-700. [ostatní].

TOŠNEROVÁ, T.; BAHBOUH, R.; BĚLINOVÁ, J.: Monitorování psychické zátěže pečovatelů stárnoucí populace v ČR. (Monitoring of psychic burden in czech ageing caregivers population).In: Raboch., J. et al.: Psychiatrie pro 21. století.Praha, Galén 2000, s.118. [autor kapitoly, sborník].

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.; BĚLINOVÁ, J.; BARTOŠ, A.; JAVŮRKOVÁ, A.; BAHBOUH, R.; ČERNÝ, P.; SEDLÁKOVÁ, M.: Problematika poruch paměti v ambulanci praktického lékaře. (Memory Impairment in Terms of General Practitioner).Causa subita, 2000, roč. 3, (2), s.27-29. [přehledový].

BAITLER, TOMÁŠ (3)

SABRA, R.; URBAN, M.; BAITLER, T.: Co je nového v problematice benigní hyperplazie prostaty. (What is new in the treatment of the BPH?).Prostata, 1995, roč. 2, (4), s. 4-7. [přehledový].

SABRA, R.; BAITLER, T.; GRILL, R.; ŠALDA, S.; LUKEŠ, M.: Medikamentózní léčba BHP - mýtus či realita? Praha, 1996, 12 s. [autor příručky, jiné].

BAITLER, T.: Pár slov o litotrypsi extrakorporální rázovou vlnou (LERV). (Few Worlds about Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) ).Diagnóza, 2000, roč. 3, (45), s.9. [přehledový].

BAKALÁŘ, BOHUMIL (22)

BAKALÁŘ, B.; JANDOVÁ, J.; KAPOUNKOVÁ, Z.; ŠIMÁNKOVÁ, E.: Sedace popálených propofocem. Anesteziologie a neodkladná péče, 1996, roč. 7, (4), s. 153-155. [původní].

BAKALÁŘ, B.: Polytrauma. In: Pachl, J.: Anesteziologie a resuscitační péče. 4. díl.Praha, Nadace AIM 1997, S. 149-159. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

BAKALÁŘ, B.: Poranění hrudníku. In: Pachl, J.: Anesteziologie a resuscitační péče. 4. díl.Praha, Nadace AIM 1997, S. 160-168. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; ŠIDÁK, M.; VYHNÁNEK, F.; ŠPRINDRICH, J.; HLADÍK, J.: Letální případ polytraumatu s obstrukčním šokem, způsobený nahromaděním tukových hmot v pravé síni a komoře srdeční. Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (6), s. 262-265. [překlad].

BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; OTÁHAL, M.: Léčebné účinky oxidu dusnatého u status asthmaticus. (The use of Nitric oxide in status asthmaticus).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě.Praha, Galén 1999, S.140. [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; ŠÍDÁK, M.: Profil nemocných na urgentním příjmu KAR FNKV Praha. (Indication for admisshion in Emergency department - patients profil).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě.Praha, Galén 1999, S.188-189. [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ, B.; ŠÍDÁK, M.; PACHL, J. et al.: Výsledky auditu traumat na urgentním příjmu fakultní nemocnice. (Trauma audit in emergency department of university hospital).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.Praha, Galén 1999, S. 128.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor kapitoly, monografie].

OTÁHAL, M.; BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.: Remifentanil a jeho využití v neodkladné péči. (Remifentanil and its use in critical care).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě.Praha, Galén 1999, S.50. [autor statě, sborník].

PACHL, J.; BAKALÁŘ, B.: Vliv hypokapnie na cerebrální oxygenaci u kriticky nemocných s edémem mozku. (Hypocapnia and brain oxygenation in critical ill patient with brain swelling).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.Praha, Galén 1999, S. 161-162.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor statě, sborník].

PACHL, J.; ZÁBRODSKÝ, V.; BAKALÁŘ, B.: Oscilační ventilace (HFO) u dospělých - první zkušenosti. (High frequency oscilatory ventilation (HFO) in adults first experiences).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě.Praha, Galén 1999, S. 136-137. [autor statě, sborník].

PLESKOT, R.; PACHL, J.; BAKALÁŘ, B.: Vdechovaný oxid dusnatý snižuje plicní zkrat v reperfuzní fázi léčby akutní plicní embolie. (Inhalated Nitric oxide decreases the shunt in reperfusion phase of therapy pulmonary embolism).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě.Praha, Galén 1999, S.141. [autor statě, sborník].

BAKALÁŘ, B.; ANDĚL, M.; PACHL, J.: Vliv glutaminu na poúrazovou inzulinovou rezistenci. (Influence of glutamine on insulin resistance in trauma patients).In: Sborník vědecké konference 3. LFUK část VZ -1.Praha, 3.LF 2000, s.5-6.Konference: Vědecká konference 3. LFUK část VZ -1, 23. listopadu 2000. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: NB6112, [autor abstrakta, sborník].

BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; DUŠEK, F.: Podávání alanylglutaminu zlepšuje buněčnou imunitu a zkracuje délku střevní dysfunkce u nemocných s polytraumatem. (The use of alanylglutamine inproves cell mediated immunity and decreases the period of gut dysfunction in major trauma patients).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.Praha, Galén 2000, s.262.Konference: VII. kongres ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: NB6112, [autor abstrakta, sborník] .

BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; ŠTEFAN, M.: Podávání ademethioninu snižuje dobu trvání intrahepatální cholestázy u kriticky nemocných. (Ademethionine decrease the period of intrahepatic cholestasis in critical illness).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.Praha, Galén 2000, s.261.Konference: VII. kongres ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: NB6112, [autor abstrakta, sborník].

BAKALÁŘ, B.; ZADÁK, Z.; PACHL, J.: Influence of Severe Trauma on Cholesterol Synthesis. Intensive Care Medicine, 2000, roč. 26, (Suppl. 3), s.563. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: NB6112, [abstrakt]. IF:2,098/00

BAKALÁŘ, B.; ZADÁK, Z.; PACHL, J.: Je hypocholesterolémie u polytraumatizovaných způsobena sníženou syntézou cholesterolu? (Is Hypocholesterolemia in Major trauma Patients Caused by Decreased Synthesis of Cholesterol?).In: Sborník vědecké konference 3. LFUK .Praha, 3.LF 2000, s.5.Konference: Vědecká konference 3. LFUK část VZ -1, 23. listopadu 2000. Číslo grantu: NB6112, [autor abstrakta, sborník].

PACHL, J.; BAKALÁŘ, B.; HANINEC, P.: Mechanismy mozkového poškození a možnosti neuroprotekce. (Mechanisms of brain injury and possibilities of neuroprotection).In: Zazula, R.: Intenzivní perioperační péče.Praha, Galén 2000, S.122-126. [autor statě, sborník].

PACHL, J.; HANINEC, P.; BAKALÁŘ, B.; MIZNER, P.; HOUŠŤAVA, L.; ŠIDÁK, M.: První zkušenosti s měřením intraparenchymatozní tenze kyslíku (pO2ti) a pHti v perifokální zóně mozkových lézí. (The first experience with intraparennchymal pO2ti a pHti measurements in the perifocal zone of brain lesions).In: Zazula, R.: Intenzivní perioperační péče.Praha, Galén 2000, S.179-180. [autor statě, sborník].

PACHL, J.; HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.; MIZNER, P.; BAKALÁŘ, B.: The Perifocal Zone of Different Brain Lesion Displays Similar Alteration of pHti (b) and PCO2ti (b) Values. In: Pickard, J.D.: Eleventh International Symposium on Intracranial Pressure and Brain Monitoring.Cambridge, ESA 2000, s.276.Konference: 3rd International Conference on Neurochemical Monitoring, 27. 7. 2000 Cambridge U. K. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].

PACHL, J.; ROUBÍK, K.; ZÁBRODSKÝ, V.; KREJZL, J.; BAKALÁŘ, B.: Volume Controlled High-frequency Oscillatory Ventilation and Haemodynamic Changes in Adults. European Journal of Anaesthesiology, 2000, roč. 17, (12), s.763. Konference: EAA Meeting Abstracts, September 2000 Paris. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: GA305/00/0651, [abstrakt]. IF:0,863/00

ZÁBRODSKÝ, V.; PACHL, J.; ROUBÍK, K.; BAKALÁŘ, B.; SLAVKOVSKÝ, L.: Kyslíkový zisk u dospělých pacientů s ARDS při objemově kontrolované vysokofrekvenční oscilační ventilaci. (Oxigenation Improvement in Patients with ARDS during Volume Controlled High Frequency Ventilation).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2000.Praha, Galén 2000, s.269-269.Konference: VII. kongres ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].

ZADÁK, Z.; HYŠPLER, R.; CRHOVÁ. ŠÁRKA; BAKALÁŘ, B.: Mohou být cholesterol a intermediální metabolity jeho syntézy podmíněně esenciální složky výživy při parenterální výživě a v kritickém stavu. (The role of cholesterol and its intermediary metabolites conditional and/or esencial substrates of nutrition in critical illness).In: Zadák, Z.; Sobotka, L.; Rušavý, Z.: Kritická výživa a metabolická péče u těžce nemocných.Hradec Králové, Nucleus 2000, S.23-24. [autor statě, monografie].

BALA, JAKUB (1)

BROŽ, J.; ANDĚL, M.; TSEVEGJAV, A.; ROUBALOVÁ, K.; HRUBÁ, D.; ŠVANDOVÁ, A.; BALA, J.: Serological Markers of Acute and Chronic Infection with Chlamydia Pneumoniae, Cytomegalovirus and Helicobacter Pylori in Diabetic and Nondiabetic Patients with Unstable Angina Pectoris. Diabetes Research and Clinical Practice, 2000, roč. 50, (Suppl.1), s.289-289. Konference: 17th International Diabetes Federation Congres, Mexico City Novemter 5-10 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:0,982/00

BALCAR, KAREL (22)

BALCAR, K.: Logoterapie a existenciální analýza Viktora E. Frankla. (Logotherapy and existential analysis of Viktor E. Frankl).Československá psychologie, 1995, roč. 39, (2), s. 127-142. [přehledový].

BALCAR, K.: Psychologické aspekty psychosomatických poruch v dětství a dospívání. In: Dětská klinická psychologie.Praha, Grada 1995, S. 109-120. [autor kapitoly, monografie].

BALCAR, K.: Psychoterapie u dětí a dospívajících. In: Dětská klinická psychologie.Praha, Grada 1995, S. 335-376. [autor kapitoly, monografie].

BALCAR, K.: Standardizace dotazníku 'Logo-test' na vzorku studujících českých vysokých škol. (Standardization of 'Logo-test' questionnaire on a sample of Czech university students).Československá psychologie, 1995, roč. 39, (5), s. 400-405. [původní].

BALCAR, K.: Životní smyslupnost a osobnost. (Sense of life and personality).Československá psychologie, 1995, roč. 39, (6), s. 495-502. [původní].

BALCAR, K.: Životní smyslupnost, duševní pohoda a zdraví. (Sense of life, mental welfare and health).Československá psychologie, 1995, roč. 39, (5), s. 420-424. [původní].

BALCAR, K.: 7 prvních let života rozhoduje. Praha, Portál 1996, 112 s. [autor překladu, monografie].

BALCAR, K.: Logoterapie a existenciální analýza. In: Vymětal, J. et al.: Obecná psychoterapie.Praha, J. Kocourek 1997, S. 218-237. [autor kapitoly, monografie].

BALCAR, K.: Logoterapie ve výchově. Praha, Portál 1997, 208 s. [autor překladu, monografie - překlad].

BALCAR, K.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1997, 176 s. [autor překladu, monografie - překlad].

BALCAR, K.: Psychologické aspekty psychosomatických poruch v dětství a dospívání. (Psychological aspects of psychosomatic disorders of childhood and adolescent).In: Říčan, P.; Krejčířová, D. et al.: Dětská klinická psychologie.Praha, Grada Publishing 1997, S. 113-125. [autor kapitoly, monografie].

BALCAR, K.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997, 384 s. [autor překladu, monografie - překlad].

BALCAR, K.: Psychoterapie u dětí a dospívajících. (Psychotherapy in children and adolescents).In: Říčan, P.; Krejčířová, D. et al.: Dětská klinická psychologie.Praha, Grada Publishing 1997, S. 357-413. [autor kapitoly, monografie].

BALCAR, K.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997, 176 s. [autor překladu, monografie - překlad].

BALCAR, K.: K praxi lidské svobody. (Toward the practice of human freedom).Československá psychologie, 1998, roč. 42, (4), s. 339-343. [ostatní].

BALCAR, K.; BOSCHEK, P.; ČÁP, J.: Faktorová analýza vyššího řádu v HSPQ u české mládeže. (Higher order factor analysis of the HSPQ in Czech youth).Československá psychologie, 1998, roč. 42, (1), s. 1-7. Číslo grantu:GA UK 377/96/A, [původní].

BALCAR, K.: Teorie a terapie neuróz. (Theory and therapy of neuroses).Praha, Grada 1999, 171 s. [autor překladu, monografie].

ČÁP, J.; BOSCHEK, P.; BALCAR, K.: K problematice diferencí v rysech osobnosti. (To the problems of differences in personality traits).Československá psychologie, 1999, roč. 43, (5), s. 385-395. Číslo grantu:GAUK 337/96, [původní].

BALCAR, K.: Psychoterapie úzkostných poruch z pohledu logoterapie. (Psychotherapy of anxiety disorders from the viewpoint of logotherapy).In: Vymětal, J. et al.: Speciální psychoterapie (Úzkost a strach).Praha, Jiří Kocourek-Psychoanalytické nakl. 2000, S.200-238. [autor kapitoly, monografie].

BALCAR, K.: Test pozornosti d2. (D2 - Test of attention).Praha, Testcentrum Praha 2000, 58 s. [autor překladu, příručka].

ČÁP, J.; BOSCHEK, P.; BALCAR, K.: Model devíti typů temperamentu a jeho vztah k stylům rodinné výchovy. (A model of nine temperamental types and its relation to the styles of family upbringing).Československá psychologie, 2000, roč. 44, (1), s.1-10. [původní].

LANGMEIER, J.; BALCAR, K.; SPITZ, J.: Dětská psychoterapie. (Child psychotherapy).Praha, Portál 2000, 432 s. [autor monografie, monografie].

BARÁKOVÁ, DRAHOMÍRA (20)

BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.; ŘÁKOVÁ, M.; SEDLÁK, P.: Bezstehová technika u operace katarakty. (Stitchless Technik in an Operation for Cataract).Česká a slovenská oftalmologie, 1994, roč. 50, (6), s. 385-389. [přehledový].

BARÁKOVÁ, D.: Ultrazvuková diagnostika nitroočních afekcí. In: Novinky v oftalmologii.Praha, Oftalmologická klinika 1995, S. 27-31. [autor statě, sborník].

BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.; HNÁDKOVÁ, M.: Bezstehová technika u operace katarakty. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (3), s. 2-3. [ostatní].

BARÁKOVÁ, D.; PROCHÁZKOVÁ, S.: Oční klinika 3.LF a FNKV Královské Vinohrady. [autor scénáře a námětu, odborný spolupracovník, videonahrávka].Praha, IPVZ 1996.15 min.

BARÁKOVÁ, D.; PROCHÁZKOVÁ, S.: Oční klinika 3. LF UK a FNKV. Praha, 1996. 15 min. IPVZ Praha[videonahrávka]

PROCHÁZKOVÁ, S.; KUCHYNKA, P.; BARÁKOVÁ, D.: Indukovaný astigmatismus při implantaci čoček Acrysof na GOBM a Hydroview H GOM. (Induced astigmatism by Acrysoft lenses implants on GOBM and Hydroview H GOM).Česká a slovenská oftalmologie, 1997, roč. 53, (4), s. 309. [původní].

BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.: Karotidokavernózní píštěl v echografickém obraze. (Carotidocavernous Fistula - Echographic Picture).Česká a slovenská oftalmologie, 1998, roč. 54, (5), s. 319-322. [původní].

BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.; KLEČKA, D.; ŠIMŮNKOVÁ, J.: Srovnání frekvence sekundární katarakty u silikonových a PMMA čoček. (Comparsion of the Frequency of Secondary Cataract in Silicone and PMMA Lenses).Česká a slovenská oftalmologie, 1998, roč. 54, (4), s. 246-249. [původní].

BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.; PROCHÁZKOVÁ, S.; ŠIMŮNKOVÁ, J.: Echografický nález u orbitálního varixu. (Echographic Finding in an Orbital Varix).Česká a slovenská oftalmologie, 1998, roč. 54, (5), s. 315-318. [původní].

KOCUR, I.; BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.; FIŠER, I.: Chronická pooperační endoftalitida způsobená Propionibacterium acnes. (Chronic Postoperative Endophthalmitis Propionibacterium Acnes).Česká a slovenská oftalmologie, 1998, roč. 54, (4), s. 250-256. [původní].

ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.; ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].

BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.: Chirurgická léčba katarakty. (Surgical Treatment of Cataracts).Zdravotnické noviny, Lékařské listy , 1999, roč. 48, (32), s. 1-3. [původní].

BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.: Je topická anestezie v chirurgii katarakty malého řezu bezpečná? (Is the Topical Anesthesia in the Small Incision Cataract Surgery Save ?).Časopis České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, 1999, roč. 1, (4), s. 15-16. [původní].

BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.; ŠIMŮNKOVÁ, J.; KLEČKA, D.: Limbální relaxační incize jako chirurgické řešení předoperačního astigmatismu při operaci katarakty. (Limbal Relaxing Incision as a Solution of Preoperative Astigmatism in Cataract Surgery).Časopis České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, 1999, roč. 1, (1), s. 10-11. [původní].

BUJALKOVÁ, D.; BARÁKOVÁ, D.: Oční kapky Predni-POS v praxi. (Eye Drops Predni-POS in Practice).Novinky v oftalmologii, 1999, (11), s.27-28. [přehledový].

BARÁKOVÁ, D.: Standardizovaná echografie bulbu. Princip standardizované echografie a vyšetřovací technika. (Standardized Echography ot the Eye Ball. Principles Standardized Echo-graphy and Examination Method).Česká a slovenská oftalmologie, 2000, roč. 56, (1), s.48-52. [přehledový].

BARÁKOVÁ, D.; KUCHYNKA, P.; KLEČKA, D.; ŠIMŮNKOVÁ, J.; BOROVANSKÁ, J.: Frekvence výskytu sekundární katarakty u AcrySof MA30BA a MA60BM. (Frequency of Secondary Cataract in AcrySof Lenses MA30BA and MA60BM).Česká a slovenská oftalmologie, 2000, roč. 56, (1), s.38-42. [původní].

BARÁKOVÁ, D.; ŘEDINOVÁ, M.: Echografický nález u rheumatogenního odchlípení sítnice. (Echographic Finding in Rheumatogenic Detachment of the Retina).Česká a slovenská oftalmologie, 2000, roč. 56, (3), s.166-169. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

FUČÍK, M.; KUCHYNKA, P.; BARÁKOVÁ, D.: Co je nového v chirurgické terapii katarakty? (What´s a new in cataract surgery?).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 2000, roč. 49, (39), s.11. [přehledový].

KUCHYNKA, P.; BARÁKOVÁ, D.: Novinky v kataraktové chirurgii. (Current Concepts in Cataract Surgery).In: Kuchynka, P.: Trendy soudobé oftalmologie.Praha, Galén 2000, S.53-75. [autor kapitoly, monografie].

BARDODĚJ, ZDENĚK (1)

BARDODĚJ, Z.; MALOŇOVÁ, H.; NĚMEČEK, R.; URBAN, J.: Bestimmung von Merkapturaten zur Abschätzung der Belastung durch potentiell krebserzeugende Substanzen . In: Schmabl, F.W.; Drysch, K.: Probleme der Beanspruchung des Menschen in der moderne Arbeitswelt.Heidelberg, Dr. Curt Haefner Verlag 1993, S. 81-89. [autor statě, sborník].

BAREŠ, MARTIN (17)

HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BAREŠ, M.: Farmakoterapie panické poruchy. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (12), s. 594-596. [ostatní].

BAREŠ, M.; BORZOVÁ, K.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Elektrokonvulzivní léčba v kombinaci s psychofarmaky. (Electroconvulsive Treatment Combined eith Psychopharmaceutical Drugs).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (2), s. 71-73. [původní].

BAREŠ, M.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Atypická neuroleptika v léčbě poruch nálady. (Atypical Neuroleptics in Treatment of Mood Disorders).Česká a slovenská psychiatrie, 1998, roč. 94, (1), s. 39-44. [původní].

HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; VINAŘ, O.; BAREŠ, M.; LORENC, J.; KOUTEK, J.; PÁNKOVÁ, I.: Risperidon v akutní léčbě schizofrenie v adolescenci. (Risperidone in the Acute Treatment of Schizophrenia in Adolescence).Česká a slovenská psychiatrie, 1998, roč. 94, (3), s. 131-136. [původní].

PROPPER, L.; HRDLIČKA, M.; BAREŠ, M.: Sexuální dysfunkce navozené podáváním antidepresiv. (Sexual Dysfunction Induced by Antidepressant Administration).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (1), s. 6-8. [původní].

BAREŠ, M.; BORZOVÁ, K.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy. (Valproate in the Treatment of Bipolar Disorder).Praktický lékař, 1999, roč. 79, (5), s. 282-284. [přehledový].

BAREŠ, M.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BORZOVÁ, K.: Elektrokonvulzivní léčba v pokračovací a udržovací léčbě poruch nálady. (Electroconvulsive Treatment in Continuation and Maintenance Treatment of Affective Disorders).Česká a slovenská psychiatrie, 1999, roč. 95, (4), s. 212-219. [původní].

HRDLIČKA, M.; BAREŠ, M.; PROPPER, L.: Postavení neuroleptik v léčbě bipolární poruchy . (The Position of Neuroleptics in the Treatment of Bipolae Disorder).Česká a slovenská psychiatrie, 1999, roč. 95, (7), s. 453-461. [původní].

HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BAREŠ, M.: Atypická neuroleptika v léčbě schizofrenie s časným začátkem. (Atypical Neuroleptic Drugs in the Treatment of Early-onset Schizophrenia).Česká a slovenská psychiatrie, 1999, roč. 95, (3), s. 157-164. [přehledový].

PROPPER, L.; HRDLIČKA, M.; BAREŠ, M.: Elektrokonvulzivní terapie: efektivní metoda v léčbě adolescentních psychóz. (Electroconvulsive Therapy: An Effective Method for Treatment of Adolescent Psychoses).Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč. 54, (8), s. 433-436. [kazuistika].

PROPPER, L.; HRDLIČKA, M.; BAREŠ, M.: Elektrokonvulzivní terapie - úskalí aplikace u extrémních věkových skupin. (Electroconvulsive Treatment - Pitfalls od Administration in Extreme Age Groups).Praktický lékař, 1999, roč. 79, (2), s. 94-95. [přehledový].

BAREŠ, M.: Atypické neuroleptikum olanzapin v léčbě poruch nálady. (Atypical Neuroleptic Drug, Olanzaine, in the Treatment of Impaired Mood).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (6), s.329-332. [přehledový].

BAREŠ, M.: Užití antidepresiv v těhotenství a v laktaci. (The Use of Antidepressants During Pregnancy and Lactation).Psychiatrie, 2000, roč. 4, (3), s.172-178. [přehledový].

BAREŠ, M.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Akutní farmakologická léčba psychotické deprese. (Acute Pharmacological Treatment of Psychotic Depression).Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (2), s.86-92. [přehledový].

BAREŠ, M.; HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.: Pokračující a udržovací farmakologická léčba psychotické deprese. (The Continuation and Maintenance Pharmacological Treatment of Psychotic Depression).Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (7), s.357-360. [přehledový].

HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BAREŠ, M.: Některé možnosti užití atypických neuroleptik v pedopsychiatrii. (Some Possibilities of the Use of Atypical Neuroleptics in Pedopsychiatry).Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (3), s.578-584. [přehledový].

HRDLIČKA, M.; PROPPER, L.; BAREŠ, M.; KAJLÍKOVÁ, M.; GOETZ, M.; LORENC, J.; KOUTEK, J.: Mianserin v léčbě deprese a úzkosti v dětství a adolescenci. (Mianserin in the Treatment of Depression and Anxiety in Childhood and Adolescence).Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (7), s.376-380. [původní].

BÁRTA, IVO (12)

BÁRTA, I.: Genotoxické riziko nízkých dávek mykotoxinů. Zprávy Centra hygieny potravinových řetězců, 1993, roč. 2, (4), s. 3-4. [přehledový].

BÁRTA, I.; NOVOTNÁ, B.; BÁRTOVÁ, J.; PETR, T.: Možnosti rychlé detekce genotoxicity metabolicky aktivních forem xenobiotik na úrovni prokaryotního modelu. In: 2.věd. konference 3.LF UK, Praha 28.-30.11.1994.Praha, 3.LF UK 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BÁRTA, I.; NOVOTNÁ, B.; PETR, T.; BÁRTOVÁ, J.: Genotoxická charakteristika T-2 toxinu. In: 17. pracovních dnů Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím. Brno-Kníničky, 19.-22.4.1994.Brno, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TUREK, B.; PETR, T.; KEJLOVÁ, K.; BÁRTA, I.; MÜLLER, L.: Antioxidant Nutrition Protection Against Environmental Effects. In: Abstracts of Second International Conference Antioxidant Vitamins and Beta-Carotene in Disease Prevention. Berlín, October 10.-12.1994.Berlin, 1994, S. 87. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; SEDMÍKOVÁ, M.; BÁRTOVÁ, J.: Mykotoxíny - reálný genotoxický faktor zevního prostředí. In: Abstrakta XIII. Biologických dnů, Hradec Králové.Hradec Králové, Lékařská fakulta 1995, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; SEDMÍKOVÁ, M.; TUREK, B.; KOVÁČOVÁ, E.; BÁRTOVÁ, J.: Mutagenní účinky vybraných mykotoxinů. (Genotoxic effects of selected mycotoxins).Czech Journal of Food Sciences, 1998, roč. 16, (3), s. 103-109. Číslo grantu:GAČR 311/94/1739, [původní].

SEDMÍKOVÁ, M.; BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; KOVÁČOVÁ, E.: Trichotecenové mykotoxiny - možný potencující faktor genotoxicity? (Trichothecene group of mykotoxin as a genotoxic- potence factor).In: Sborník příspěvků z XIII. semináře s mezinárodní účastí : Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech.Praha, 1998, S. 180-182.Číslo grantu: IGA-41473, [autor statě ve sborníku, sborník].

ŠTĚTINA, R.; BÁRTA, I.; SEDMÍKOVÁ, M.; ŠMERÁK, P.: The Inuction of DNA Damage in Chinese Hamsters by Chronic Treatment with Some Mycotoxins and their Combination. Toxicology Letters, 1999, roč. 109, (Suppl.1), s.48. Konference: 37. European Congress of Toxicology, Eurotox 99 Oslo June 37-30 1999. [abstrakt ]. IF:0,773/99

BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; BÁRTOVÁ, J.; ŠTĚTINA, R.: Antimutagenic Effect of Natural Compounds. In: Abstracts of S.I.M.A. Societa Italiana di Mutagenesi Ambientale. VIII. Congresso Annuale.Milano, SIMA 2000, s.P78.Konference: S.I.M.A. Societa Italiana di Mutagenesi Ambientale. VIII. Congresso Annuale. 18 21 Ottobre 2000 Hotel La Torre, Mondello Palermo. Číslo grantu: NJ6138, [autor abstrakta, sborník].

BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; ŠTĚTINA, R.; POLÍVKOVÁ, Z.; LANGOVÁ, M.; KOVÁČOVÁ, E.: Mutagenní účinky vybraných mykotoxinů a jejich kombinací. (Mutagenic Effects of Selected Mycotoxins and Their Combinations).In: Abstrakta tématického kurzu 165/226 Aktuální problematika genetické toxikologie.Brno, Spol. pro mutag. vnějšího prostř. 2000, s.15-20.Konference: Tématický kurz 165/226 Aktuální problematika genetické toxikologie, Brno 2000. Číslo grantu: IZ4147, [autor abstrakta, sborník].

KOSKINEN, M.; VODIČKA, P.; VODIČKOVÁ, L.; ŠTĚTINA, R.; ŠMERÁK, P.; BÁRTA, I.; HEMMINKI, K.: The Estimation of DNA Adducts, DNA Strand Breaks and Micronuclei in Mice Exposed to Styrene by Inhalation. In: Proceedings of the 30th Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society.Budapest, EEMS 2000, s.147.Konference: 30th Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society, August 22-26 Budapest Hungary. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

ŠTĚTINA, R.; BÁRTA, I.; SEDMÍKOVÁ, M.; ŠMERÁK, P.: Increase of Genotoxic Effect of Aflatoxin B1 and Penicillic Acid with Simultaneous administration of Trichothecene Mycotoxins Vomitoxin and T 2 Toxin. Toxicology Letters, 2000, roč. 116, (Suppl.1), s.38. Číslo grantu:IZ4147, [abstrakt]. IF:1,401/00

BARTÁKOVÁ, HANA (2)

KOMÁREK, L.; KEBZA, V.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POTOČKOVÁ, J.; HAVEL, R.J.; ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BARTÁKOVÁ, H.; HEŘMAN, D.; PALMER, S.; STAŇKOVÁ, I.: 'Healthy Dubeč' - Design of a Joint Czech-American Community Project for the Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular Disease . Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 230-233. [původní].

BARTÁKOVÁ, H.; ANDĚL, M.: Plicní komplikace diabetes mellitus. (Lung Complications of Diabetes Mellitus).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (4), s. 173-178. [původní].

BARTONÍČEK, JAN (70)

BARTONÍČEK, J.; ŠPRINDRICH, J.; STEHLÍK, J.: Radiodiagnostika zlomenin Th-L páteře. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (6), s. 358-367. [původní].

BARTONÍČEK, J.: Magerlova klasifikace zlomenin Th-L páteře. (Magerl Classification of Fractures of Th-L Spine).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (5), s. 298-304. [původní].

BARTONÍČEK, J.: Osteosyntéza zlomenin - současné směry. PULSUS plus, 1994, roč. 1, (1), s. 14-16. [přehledový].

BARTONÍČEK, J.: Pokroky v osteosyntéze zlomenin. Statim , 1994, roč. 3, (20), s. 1-5. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.: Halo-fixace u zlomenin Th-L páteře. (Halo-Fixation in Fractures of Th-L Spine).Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (1), s. 13-15. [původní].

BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.: Transpedikulární stabilizace u zlomenin thorakolumbální páteře. Souhrnný referát. 1.část. (Transpedicular Stabilisation in the Fractures of the Thoracolumbar Spine).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (1), s. 48-54. [původní].

BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.: Transpedikulární stabilizace u zlomenin thorakolumbální páteře. Souhrnný referát. 2.část. (Transpedicular Stabilisation in the Fractures of the Thoracolumbar Spine).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (2), s. 109-122. [původní].

BARTONÍČEK, J.: Zlomeniny distálního konce humeru. (Fractures of distal end of humerus).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (1), s. 20-35. [původní].

BARTONÍČEK, J.: Zlomeniny thorakolumbární páteře. (Fractures of thoracolumbar spine).Praha, Scientia Medica 1995, 124 s. [autor monografie, monografie].

BARTONÍČEK, J.; JEHLIČKA, D.; STEHLÍK, J.: Dlahová osteosyntéza zlomenin proximální poloviny rádia. (Splint osteosynthesis in fractures of proximal part of radius).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (2), s. 86-93. [původní].

BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.; DLOUHÝ, M.: Osteosyntéza zlomenin proximálního konce humeru modifikovanou dlahou. I. část: Operační technika. (Osteosynthesis in fractures of proximal end of humerus by modified splint. Part I: Operation technique).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (4), s. 207-220. [původní].

STEHLÍK, J.; BARTONÍČEK, J.; VÁCHAL, J.: Zevní osteosyntéza u komplikovaných zlomenin femuru. (External osteosynthesis in complicated fractures of femur).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (3), s. 142-154. [původní].

BARTONÍČEK, J.: 70 let české ortopedie. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (1), s. 7-15. [přehledový].

BARTONÍČEK, J.: Klinická anatomie pohybového aparátu.Praha, 1.LF UK 1996. doktorská dizertační práce (DrSc.)].

BARTONÍČEK, J.: Poranění horní krční páteře. (Injuries of upper cervical spine).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (2), s. 106-112. [původní].

BARTONÍČEK, J.: Traumatologie a její organizační problémy. Zdravotnické noviny, 1996, roč. 45, (25), s. 10. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.: Traumatologie a její problémy. Vita Nostra Revue, 1996, roč. 6, (1-2), s. 61-64. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.; DOUŠA, P.; PAZDÍREK, P.: Zpráva z kongresu SICOT 1996. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (6), s. 371-374. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: K odpovědi doc. MUDr. J Poula na moje poznámky k článku ' Leggova-Calvého-Perthesova choroba'. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (2), s. 119. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: Komplikace osteosyntéz u zlomenin a jejich hodnocení. Zdravotnické noviny, lékařské listy, 1997, roč. 46, (51-52), s. 10. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.: Obecné principy operační léčby artrotických onemocnění. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (18), s. 583. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: Osteosyntéza zlomenin. (Osteosynthesis of fractures).Sestra - tématický sešit 18, 1997, roč. 7, (5), s. 1-2. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.: Osteosyntéza zlomenin - vývoj, komplikace a jejich řešení. (Osteosynthesis of fractures - development, complications and their solutions).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (6), s. 367-370. [původní].

BARTONÍČEK, J.: Poznámka k článku 'Leggova-Calvého-Perthesova choroba'. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (1), s. 52. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: Stanovisko ČSOT ke koncepci traumatologie pohybového aparátu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (2), s. 120-123. [přehledový].

BARTONÍČEK, J.: Traumatologie pohybového aparátu na ortopedických pracovištích. (Traumatology of locomotor apparatus at orthopaedic wards).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (4), s. 250-251. [přehledový].

BARTONÍČEK, J.: Zpráva o ortopedickém sympoziu v Olomouci. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (1), s. 54. [ostatní].

DŽUPA, V.; BARTONÍČEK, J.: Zlomeniny stehenní kosti. Zdraví, 1997, roč. 45, (4), s. 27. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.: Druhý středoevropský ortopedický kongres v Budapešti a další rozšíření spolupráce ortopedů středoevropských zemí. (Second Central European Orthopaedic Congress in Budapest and Further Expansion of Cooperation of Orthopaedic Surgeons of Central European Countries).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 317. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: Enderovo hřebování při zlomeninách proximálního femuru. III. část . (Ender Nailing in Proximal Femur Fractures. Part III).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 262-276. [původní].

BARTONÍČEK, J.: K sedmdesátinám prof. MUDr.Oldřicha Čecha, DrSc. (70th Birthday of prof.MUDr. Oldřich Čech, DrSc).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 318. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: Podzimní schůze Slovenské ortopedické a traumatologické společnosti. (The Autumn Meeting of Slovak Orthopaedic Society).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (6), s. 388. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: Polyetylén v konstrukci totální náhrady kyčelního kloubu. (Polyethylene in the Construction of THR).Sestra, 1998, roč. 8, (3), s. 22. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.: Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. slaví 70. narozeniny. (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. Celebrates His 70th Birthday).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 123-124. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: Prof. MUDr. Milan Doskočil, DrSc. sedmdesátník. (Prof. MUDr. Milan Doskočil, DrSc. Celebrates 70th Birthday).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (6), s. 387-388. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: Rotační diafyzární osteotomie (popis operační techniky). (Rotational Diaphyseal Osteotomy (Description of Surgical Technique)).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 289-291. [původní].

BARTONÍČEK, J.: Umění přednášet. (Art of Presenting Papers).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (6), s. 381-387. [původní].

BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.; KRBEC, M.: Komplikace osteosyntézy gama-hřebem u zlomenin proximálního konce femuru. (Complications of Osteosynthesis by Gamma Nail in Proximal Femur Fractures).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 74-99. Číslo grantu:IGA MZ 2929-3, [původní].

BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.; KRBEC, M.: Osteosyntéza zlomenin proximálního konce femuru krátkým gama-hřebem. (Osteosynthesis of Proximal Femur Fractures by Short Gamma Nail).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 74-83. Číslo grantu:IGA MZ 2929-3, [původní].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.; FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze. 1985-1997. (The Orthopaedic Clinic of 3rd Medical Faculty, Charles University in 1985-1997).Praha, Ortopedicko-traumatologická klinika 3.LF UK a FNKV 1998, 41 s. [příručka].

DOUŠA, P.; BARTONÍČEK, J.; KRBEC, M.: Ipsilaterální zlomeniny proximálního konce a diafýzy femuru. (Ipsilateral Fractures of Proximal Femur and Femoral Diaphysis ).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 299-312. [původní].

TALLER, S.; BARTONÍČEK, J.; MAŇÁK, P.; PLEVA, L.; TESAŘ, J.: Standardy operační léčby zlomenin dospělých. (Standards operative treatment fractures in adults).Úrazová Chirurgie, 1998, roč. 6, (3), s. 46-57. [původní].

BARTONÍČEK, J.: Umění přednášet. (The art of speaking).Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 1999, roč. 8, (2), s. 35-39. [původní].

BARTONÍČEK, J.: Úrazové oddělení nebo úrazový tým?Úrazová chirurgie, 1999, roč. 7, (4), s. 8-10. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.: Problematika polyetylénu u totálních náhrad kyčelního kloubu. (Problematics of polyethylene by endoprothesis of the iliac joint).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (6), s. 350-355. [původní].

BARTONÍČEK, J.; FRIČ, V.: Kostní defekty u primárních náhrad kolenního kloubu. (Bone defects by primary total endoprosthesis of the knee).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (3), s. 187-192. [původní].

BARTONÍČEK, J.; JEHLIČKA, D.: Osteochondrální zlomeniny kolenního kloubu, jejich klasifikace a vztah k osteochondritis dissecans. (Osteochondral fractures of the knee, their classification and its relationship to the osteochondritis dissecans).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (2), s. 119-125. [původní].

BARTONÍČEK, J.; TALLER, S.: Standardy operační léčby zlomenin u dospělých (Verze ČSOT). (Standards of operative treatment of fractures by adults).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (1), s. 57-61. [původní].

DŽUPA, V.; BARTONÍČEK, J.: Rozbor souboru pacientů léčených v roce 1997 pro zlomeninu proximálního femuru ekonomické aspekty léčení. ( Analysis of Group of Patients Treated in 1997 For Proximal Femoral Fractures- Economic Aspects).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 277-279. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: IZ4158, [původní].

DŽUPA, V.; BARTONÍČEK, J.; SKÁLA-ROSENBAUM, J.: Ekonomické aspekty léčení zlomenin proximálního femuru v našich podmínkách. (Economic Aspects of Treatment of Proximal Femoral Fractures).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (24), s. 756-758. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: IZ4158, [původní].

DŽUPA, V.; BARTONÍČEK, J.; SKÁLA-ROSENBAUM, J.: Rozbor souboru pacientů léčených v roce 1997 pro zlomeninu proximálního femuru - základní analýza souboru. (Analysis of Group of Patients Treated in 1997 For Proximal Femoral Fractures- Economic Aspects).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (3), s. 235-239. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: IZ4158, [původní].

CHROUSTOVÁ, D.; NEUWIRTH, J.; BARTONÍČEK, J.; ŠKRABALOVÁ, D.: Scintigrafie pomocí 99mTc HMPAO značených leukocytů v diagnostice osteomyelitidy u dítěte . (99mTc HMPAO labelled leukocytes scintigraphy in the diagnosis od osteomyelitis in a child).Česká radiologie, 1999, roč. 53, (6), s.327-339. [původní].

BARTONÍČEK, J.: 4. národní kongres ČSOT v Hradci Králové. (IV. national congress CSOT in Hradec Kralove).Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.352-354. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: AO sympózium v Ústí nad Labem. (AO symposium in Ústí n.L.).Acta chirurgiae, orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.354. [ostatní].

BARTONÍČEK, J.: Diafyzární zlomeniny předloktí. (Diaphyseal fractures of the forearm).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (2), s.133-137. Číslo grantu:ND6132, [původní].

BARTONÍČEK, J.: Diaphyseal fractures of the forearm. In: Abstract book of the 8-th Instructional Course Lectures of EFORT.Praha, EFORT 2000, s.31A.Konference: 8th Instructional Course Lectures of EFORT, Praha 2000. [autor abstrakta, sborník].

BARTONÍČEK, J.: Diaphyseal fractures of the forearm. In: Proceedings of the 8-th Instructional Course Lectures of EFORT.Praha, EFORT 2000, S.31.Konference: 8th Instructional Course Lectures of EFORT, Praha 2000. [autor abstrakta, sborník].

BARTONÍČEK, J.: Řešení zlomenin proximálního femuru aloplastikou (souhrnný přehled). (Endoprothetic Solution of Proximal Femoral Fractures (Summary)).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.19-20.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].

BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.: Klasifikace zlomenin proximálního femuru u dospělých I. část: klasifikace zlomenin krčku femuru. (Classification of Proximal Femoral Fractures in Adults 1st Part: Classification of Femoral Neck Fractures).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (1), s.39-45. Číslo grantu:ND6132, [původní].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.; FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.; ZÍDKA, M.: Ročenka Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze 1999. (The yearbook of Orthopaedics-traumatological department in Prague in 1999).Praha, FNKV 2000, 35 s. Číslo grantu: NA4941, ND6132, IZ4127. [příručka].

BARTONÍČEK, J.; FRIČ, V.: Harrisova acetabuloplastika u necementované jamky. (Harris´ Acetabuloplasty in Non-cemented Cups).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.40.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].

BARTONÍČEK, J.; JEHLIČKA, D.: Weberova klasifikace luxačních zlomenin hlezna, její interpretace a závěry pro klinickou praxi. (Weber´ classification of the fracture-dislocation ot the ankle, its significance for clinical practise.).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (4), s.259-268. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

BARTONÍČEK, J.; KULÍŠEK, L.: Bilaterální vysoká luxace řešená necementovanými jamkami. (Bilateral High Dislocation Solved With Non-cemented Cups).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.39-40.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].

BARTONÍČEK, J.; SKÁLA-ROSENBAUM, J.; KULÍŠEK, L.: Valgus intertrochanteric osteotomy for posttraumatic malunion and nonunion of proximal femur. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.Ljublana, Narodn. univ. knižnic 2000, S.18.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portorož Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.; DOUŠA, P.: Ipsilateral Fractures of the Hip, Femoral Shaft, Distal Femur and Patella. Hip International, 2000, roč. 10, (3), s.174-177. Číslo grantu:ND6132, [původní].

FRIČ, V.; BARTONÍČEK, J.: Osteotomy in treatment of the osteoarthritis of the knee. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.Ljublana, Narodn. univ. knižnic 2000, S.38.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portorož Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

FRIČ, V.; BARTONÍČEK, J.: UHN for humeral fractures. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.Ljublana, Narodn. univ. knižnic 2000, S.37.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portorož Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

LUŇÁČEK, L.; BARTONÍČEK, J.: S-ROM system in revision total hip arthroplasty-3 years experience. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.Ljublana, Narodn. univ. knižnic 2000, S.69.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portorož Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

PAZDÍREK, P.; BARTONÍČEK, J.: Necementované samořezné jamky Ultima-3 roky sledování. (Non-cemented Self-cuttning Cup Ultima 3 Year Folow-up).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.54.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].

ZÍDKA, M.; BARTONÍČEK, J.; VÁVRA, J.: Ischemická nekróza proximálního femuru u VDK . (Ischaemic Necrosis of Proximal Femur in DDH).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.344-351. [původní].

BARTONÍČKOVÁ, KATEŘINA (1)

ANDĚLOVÁ, K.; BARTONÍČKOVÁ, K.; ENGLIŠ, M.; HORÁČKOVÁ, M.: I. Vyšetření nemocného s onemocněním ledvin, 1.4 močový sediment. In: Schuck, O.; Tesař, V.; Teplan, V.: Klinická nefrologie.Praha, Mediprint Praha 1995, S. 21-24. [autor kapitoly, monografie].

BARTOŇOVÁ, MARIE (1)

BARTOŇOVÁ, M.: Funkce zubních náhrad u pacientů s rozštěpovými vadami. In: Interdental 94, Bratislava 20.5.. Sborník referátů.Bratislava, Dom techniky 1994, S. 132-137. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BARTOŠ, ALEŠ (9)

BARTOŠ, A.; VYŠATA, O.: Wernickeova encefaopatie - opomíjená diagnoza léčitelného onemocnění. (Wernicke's Encephalopathy - an Omitted Diagnosis of a Curable Disease).Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (3), s. 138-140. [kazuistika]. IF:0,029/98

VYŠATA, O.; TITMAN, O.; BARTOŠ, A.: Deterministický chaos v biologických neuronových sítích jako model epileptické elektorgeneze a paměti. (Deterministic Chaos in Biological Neurone Networks as a Model of Epileptic Electrogenesis and Memory).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (2), s. 59-63. [přehledový]. IF:0,029/98

BARTOŠ, A.; RUSINA, R.: Centrální pontinní myelinolýza v klinicko-neuroanatomických souvislostech. (Central Pontine Myelinolysis-Clinical and Neuroanatomical Considerations).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2000, roč. 63/96, (6), s.422-425. [kazuistika]. IF:0,059/00

BARTOŠ, A.; RUSINA, R.; KALVACH PAVEL: Vaskulární demence. (Vascular Dementia).Diagnóza, 2000, roč. 3, (38), s.8-9. Číslo VZ: MSM 111200004, [přehledový].

BARTOŠ, A.; RUSINA, R.; LANG, O.; PÍCHOVÁ, R.; TOŠNEROVÁ, T.: Demence v obraze SPECT vyšetření mozku. (Dementia in th Aspect of SPECT Brain Examination).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (11), s.610-613. [přehledový].

BARTOŠ, A.; ŠACH, J.; JANOUŠKOVÁ, L.; JIRÁSEK, A.: Gliomatosis cerebri-stále zrádná diagnóza. (Gliomatosis Cerebri-still a Treacherous Diagnosis).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2000, roč. 63/96, (3), s.185-188. [původní]. IF:0,059/00

TOPINKOVÁ, E.; BARTOŠ, A.: Diferenciální diagnostika kognitivních poruch vyššího věku v klinické praxi. (Differential diagnosis of cognitive impairment in elderly in clinical practice).Postgraduální medicína, 2000, roč. 2, (6), s.709-716. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.; BĚLINOVÁ, J.; BARTOŠ, A.; JAVŮRKOVÁ, A.; BAHBOUH, R.; ČERNÝ, P.; SEDLÁKOVÁ, M.: Problematika poruch paměti v ambulanci praktického lékaře. (Memory Impairment in Terms of General Practitioner).Causa subita, 2000, roč. 3, (2), s.27-29. [přehledový].

VYŠATA, O.; MOCKOVÁ, M.; BARTOŠ, A.: Vyšetření autoprotilátek u zánětlivých polyneuropatií. (Autoantibodies Assessment in Inflammatory Polyneuropahties).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2000, roč. 63/96, (2), s.121. [abstrakt]. IF:0,059/00

BARTOŠ, MIROSLAV (6)

STEHLÍK, J.; BARTOŠ, M.: Technika zavřené spongioplastiky (Předběžné sdělení). Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (1), s. 35-39. [přehledový].

BARTOŠ, M.; KESTŘÁNEK, Z.: Numerical Solution of the Contact Problem. Application to a Simple Model of the Human Hip Joint. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1995, roč. 63, s. 439-448. [původní]. IF: 0,373/95

DŽUPA, V.; BARTOŠ, M.: Morbus Legg-Calvé-Perthes - současné možnosti diagnostiky. (Legg-Calvé-Perthes disease - current diagnostic options).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (2), s. 117-127. [původní].

DŽUPA, V.; BARTOŠ, M.: Morbus Legg-Calvé-Perthes. (Morbus Legg-Calvé-Perthes).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (1), s. 7-11. [původní].

DŽUPA, V.; BARTOŠ, M.: Morbus Legg-Calvé-Perthes (3. část). Terapie. (Morbus Legg-Calvé-Perthes (Part III).Therapy).Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (5), s. 300-303. [původní].

STEHLÍK, J.; BARTOŠ, M.; KESTŘÁNEK, Z.; NEDOMA, J.; NOVICKÝ, M.: Application of Numerical Modelling of Osteotomy to Orthopaedic Practice. International Journal of Medical Informatics, 1997, roč. 45, (1), s. 75-82. [původní].

BÁRTOVÁ, JIŘINA (16)

BÁRTA, I.; NOVOTNÁ, B.; BÁRTOVÁ, J.; PETR, T.: Možnosti rychlé detekce genotoxicity metabolicky aktivních forem xenobiotik na úrovni prokaryotního modelu. In: 2.věd. konference 3.LF UK, Praha 28.-30.11.1994.Praha, 3.LF UK 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BÁRTA, I.; NOVOTNÁ, B.; PETR, T.; BÁRTOVÁ, J.: Genotoxická charakteristika T-2 toxinu. In: 17. pracovních dnů Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím. Brno-Kníničky, 19.-22.4.1994.Brno, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HAVRÁNEK, J.; BÁRTOVÁ, J.: Hygienická problematika půdních vestaveb. Stavba, 1994, (2), s. 44. [ostatní].

BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; SEDMÍKOVÁ, M.; BÁRTOVÁ, J.: Mykotoxíny - reálný genotoxický faktor zevního prostředí. In: Abstrakta XIII. Biologických dnů, Hradec Králové.Hradec Králové, Lékařská fakulta 1995, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BÁRTOVÁ, J.; HAVRÁNEK, J.; HRNČÍŘ, E.; LEGÁTH, L.; LENER, J.; ŠTROS, O.: Hygiena. Díl.I. Faktory životního prostředí, ovlivňující zdraví. Praha, Karolinum 1995, 68 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

BÁRTOVÁ, J.; HAVRÁNEK, J.; KAZMAROVÁ, H.: Zdravotnická hlediska při posuzování staveb na životním prostředí podle zákona 244/92 Sb. (Health aspects in reviewing the influence of buildings on the environment according to the Law 244/1992 Sb.).Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 11-15. [přehledový].

BÁRTOVÁ, J.: 2.1.3 Pasivní kouření. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 32-35. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KOŽÍŠEK, F.; BÁRTOVÁ, J.: 1.3 Pitná voda. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 14-20. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

BÁRTOVÁ, J.: Sborník k 95. výročí založení FNKV. Praha, FNKV 1997, 81 s. [sborník].

BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; SEDMÍKOVÁ, M.; TUREK, B.; KOVÁČOVÁ, E.; BÁRTOVÁ, J.: Mutagenní účinky vybraných mykotoxinů. (Genotoxic effects of selected mycotoxins).Czech Journal of Food Sciences, 1998, roč. 16, (3), s. 103-109. Číslo grantu:GAČR 311/94/1739, [původní].

KRATOCHVÍL, A.; BÁRTOVÁ, J.: Posouzení kvality pitné vody v Praze k výskytu průjmových onemocnění. (Quality Assessment of Drinking Water in Prague in Relation to the Incidence of Diarrhoeal Diseases).Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S37-S44. [původní].

BÁRTA, I.; ŠMERÁK, P.; BÁRTOVÁ, J.; ŠTĚTINA, R.: Antimutagenic Effect of Natural Compounds. In: Abstracts of S.I.M.A. Societa Italiana di Mutagenesi Ambientale. VIII. Congresso Annuale.Milano, SIMA 2000, s.P78.Konference: S.I.M.A. Societa Italiana di Mutagenesi Ambientale. VIII. Congresso Annuale. 18 21 Ottobre 2000 Hotel La Torre, Mondello Palermo. Číslo grantu: NJ6138, [autor abstrakta, sborník].

BÁRTOVÁ, J.: Kouření a zdraví. (Smoking and Health).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (2), s.82-84. [přehledový].

BÁRTOVÁ, J.: Tabák, kouření a zdraví. (Tobacco, Smoke and Health).Sanquis, 2000, roč. 2, (5), s.45-47. [přehledový].

CEKAN, D.; BÁRTOVÁ, J.: The Prevalence of Smoking in 5th Year Medical and Health Care Students at the 3rd Faculty of Medicine of Charles University in Prague. Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.S23-S28. [původní].

ŠILHÁNOVÁ, B.; BÁRTOVÁ, J.: Incidence kožních nádorů a stav stratosferické ozonové vrstvy v ČR. (Incidence of Skin Tumours and State of the Stratospheric Ozone Layer in the Czech Republic).Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.S29-S36. [původní].

BÁRTŮ, VÁCLAVA (15)

JEŽEK, V.; BÁRTŮ, V.; JEŽKOVÁ, J.; VAŠÁKOVÁ, M.: Pulmonary Hypertension in Active Forms of Fibrosing Alveolitis Can be Transient and Reversible by Steroids. European Respiratory Journal, 1995, roč. 8, (Suppl. 19), s. 322. [abstrakt]. IF:2,275/95

JEŽKOVÁ, J.; JEŽEK, V.; FUČÍK, J.; BÁRTŮ, V.: The Lack of Pulmonary Vasodilation after Niferdipine in Lung Fibrosis is not Due to the Loss of Vascular Reactivity. European Respiratory Journal, 1995, roč. 8, (Suppl. 19), s. 196. [abstrakt]. IF:2,275/95

POLÁK, J.; BÁRTŮ, V.: Přínos výpočetní tomografie k diagnóze plicní tuberkulózy. (Advantages of computed tomography in diagnostics of pulmonary tuberculosis).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1995, roč. 55, (6), s. 428-438. [původní].

POLÁK, J.; VAŠÁKOVÁ, M.; BÁRTŮ, V.; SLOVÁKOVÁ, A.; VOTAVA, V.: Vysoce rozlišující výpočetní tomografie v diagnostice nitrohrudní sarkoidózy. (High-definition computed tomography in diagnostics of intrathoracic sarcoidosis).Česká radiologie, 1995, roč. 49, (3), s. 155-161. [původní].

POLÁK, J.; BÁRTŮ, V.: Revmatoidní artritida: význam vysoce rozlišující výpočetní tomografie v diagnostice plicního postižení. (Rheumatoid arthritis: the importance of high-definition CT in diagnostics of pulmonary affection).Česká radiologie, 1996, roč. 50, (5), s. 311-315. [původní].

ŠPÁSOVÁ, I.; ZÍTKOVÁ, L.; BÁRTŮ, V.; PAPEŽOVÁ, E.: Dávkování antituberkulotik u nemocných v pravidelném dializačním léčení. (Dosage of antituberculotic drugs in patients on regular dialysis).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1996, roč. 56, (5), s. 212-217. [původní].

BÁRTŮ, V.: Klinický pohled na pneumonii. Remedia, Klinická mikrobiologie, 1997, roč. 1, (5), s. 140-143. [původní].

BÁRTŮ, V.: Tuberkulóza dýchacího ústrojí - klinický obraz. (Tuberculousis of respiratory system - clinical problems).Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1997, roč. 46, (1), s. 42-44. [původní].

BÁRTŮ, V.: Tuberkulóza i přes pokroky medicíny stále aktuální. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (37), s. 6. [přehledový].

JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; BÁRTŮ, V.; VAŠÁKOVÁ, M.; JURIKOVIČ, I.: The Effect of High-Dose Nifedipine on Pulmonary Hypertension with Chronic Lung Disease. Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (6), s. 320-323. [původní].

JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; FUČÍK, J.; BÁRTŮ, V.: The Effect of Nifedipine and Isosorbine Dinitrate on the Pulmonary Hypertension Due to Interstitial Lung Fibrosis. Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (5), s. 261-264. [původní].

BÁRTŮ, V.: Plicní a mimoplicní mykobakteriózy. (Pulmonary and extrapulmonary mycobacterioses.).Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1998, roč. 47, (1), s. 20-22. [přehledový].

VAŠÁKOVÁ, M.; POLÁK, J.; POKORNÁ, H.; JURIKOVIČ, I.; BÁRTŮ, V.: Pulsní terapie cyklofosfamidem u kryptogenní fibrotizující alveolitidy. (Pulse therapy with cyclophosphamide in idiopathic pulmonary fibrosis).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1998, roč. 58, (4), s. 173-176. [přehledový].

BÁRTŮ, V.; VAŠÁKOVÁ, M.; ZÍTKOVÁ, L.: Léčba multiresistentní tuberkulózy plic. (Treatment of multidrug-resistant pulmonary tuberculosis).Remedia - Klinická mikrobiologie, 1999, roč. 3, (6), s.195-199. [původní].

JURIKOVIČ, I.; BÁRTŮ, V.; FIALA, P.: Indikace torakotomie u nemocných s rizikovou ventilací . (Indications of thoracotomy in patients with risk-ventilation-our expieriences.).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 2000, roč. 60, (3), s.127. [přehledový].

BAŠTECKÝ, JAROSLAV (2)

BAŠTECKÝ, J.; ŠAVLÍK, J.; ŠIMEK, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada 1993, 363 s. [autor mongrafie, monografie].

BAŠTECKÝ, J.; KÜMPEL, Q.; VOJTĚCHOVSKÝ, M. et al.: Gerontopsychiatrie. (Gerontopsychiatry).Praha, Grada 1994, 260 s. [autor monografie, monografie].

BAUMRUK, JAROSLAV (15)

BAUMRUK, J.; HARTLOVÁ, D.; LEBENHART, P.; MATHAUSEROVÁ, Z.: Měření inhalačních anestetik na operačních sálech analyzátorem Brüel and Kjaer. Pracovní lékařství, 1996, roč. 48, (1), s. 45. [ostatní].

BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Ergonomické hodnocení pracovních podmínek s počítačem. Bezpečnost a hygiena práce, 1997, roč. 47, (12), s. 18-19. [přehledový].

BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: K problému hmotnostních limitů při manipulaci s břemeny. Bezpečnost a hygiena práce, 1997, roč. 47, (10), s. 27-28. [přehledový].

BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Limity přípustné hmotnosti ručně zvedaných a přenášených břemen. Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (4), s. 182-192. [přehledový].

BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Pracovně lékařská péče na závodech. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 120-141. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Vztah práce a zdraví. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 12-18. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

CIKRT, M.; BAUMRUK, J.: Pracovnímu lékařství chybí odpovídající legislativa. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (40), s. 3. [překlad].

BAUMRUK, J.: Popáleniny a opaření. (Burns and Scalds).Bezpečnost a hygiena práce, 1998, roč. 48, (8-9), s. 27-29. [původní].

BAUMRUK, J.; MATOUŠEK, O.: Směnová a noční práce. (Shift and Night Work).Bezpečnost a hygiena práce, 1998, roč. 48, (1), s. 12-15. [původní].

MATOUŠEK, O.; BAUMRUK, J.: Ergonomické uspořádání a vybavení pracovního místa. (Ergonomic requirements on the work place).In: Pracovní místo a zdraví.Praha, SZÚ 1998, S. 1-24. [autor kapitoly, příručka].

BAUMRUK, J.: Práce, pracovní podmínky a jejich vliv na zdraví. (Work, Working conditions and their Influence on Health).In: Wasserbauer, S.: Výchova ke zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1999, S. 16-17. [autor kapitoly, monografie].

BAUMRUK, J.: Vývoj počtu nemocí z povolání a změny v jejich skladbě v ČR za období 1978-1998, 1. část. (Trend of the Number of Proffessional Diseases and Changes in their Structure in Czech Republic in the Period 1978-1998, I. Part).Bezpečnost a hygiena práce, 1999, roč. 49, (6), s. 20-22. [původní].

BAUMRUK, J.: Vývoj počtu nemocí z povolání a změny v jejich skladbě v ČR za období 1978-1998, II.část. (Trend of the Number of Proffessional Diseases and Changes in their Structure in Czech Republic in the Period 1978-1998, II. Part).Bezpečnost a hygiena práce, 1999, roč. 49, (9), s. 4-7. [původní].

MATOUŠEK, O.; BAUMRUK, J.: Hodnocení pracovních míst, pracovišť a prací z hlediska ochrany zdraví. (Evaluation of Working Places, Works a Jobs from Point of View of Health Protection).Pracovní lékařství, 1999, roč. 51, (3), s. 130-132. [původní].

MATOUŠEK, O.; BAUMRUK, J.: Tabulky pro odhad energetického výdeje. (Tables for Energy-liberating Estimation).Bezpečnost a hygiena práce, 1999, roč. 49, (1), s. 1-16. [původní].

BEČKA, JAN (1)

BEČKA, J.; NAGYOVÁ, E.; HORÁČEK, J.: Charakteristiky snů u vybraných duševních onemocnění. (Dream Characteristics in Selected Mental Disorders).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 74-77. [původní].

BEDNÁŘ, FRANTIŠEK (10)

BEDNÁŘ, F.; WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; ŽELÍZKO, M.; ASCHERMANN, M.: Transport to primary PTCA in acute myocardial infarction complicated by acute heart failure. Results from the PRAGUE Study (national multicenter randomized study). European Heart Journal, 1999, roč. 20, (Suppl.), s.30. Číslo VZ: MSM 111200004, [abstrakt]. IF:3,210/99

GROCH, L.; WIDIMSKÝ, P.; ASCHERMANN, M.; ŽELÍZKO, M.; BEDNÁŘ, F.; HLINOMAZ, O.: Thrombolysis vs. PTCA vs. both in patients with acute myocardial infarction (PRAGUE Trial): coronarography findings and PTCA results. European Heart Journal, 1999, roč. 20, (Suppl.), s.32. Číslo VZ: MSM 111200004, [abstrakt]. IF:3,210/99

PĚNIČKA, M.; GREGOR, P.; BEDNÁŘ, F.: Cytokiny. Nové pohledy a hypotézy v patogenezi kardiovaskulárních nemocí. (Cytokines. New insights into a Hypotheses in the Pathogenesis of Cardiovasular Disease).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (10), s. 497-504. [přehledový].

WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; ŽELÍZKO, M.; ASCHERMANN, M.; BEDNÁŘ, F.: Transport k primární PTCA je nejlepší léčbou infarktu myokardu. Závěrečné výsledky studie PRAGUE. Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (Suppl. 4), s. 68. [abstrakt].

BEDNÁŘ, F.; WIDIMSKÝ, P. a kol.: Hospital mortality from acute myocardial infarction in the Czech Republic: community hospitals versus PTCA centers (PRAGUE Study Myocardial Infarction Registry). European Heart Journal, 2000, roč. 21, (Suppl.), s.247. [abstrakt]. IF:3,840/00

LISA, L.; WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; ŽELÍZKO, M.; ASCHERMANN., M.; BEDNÁŘ, F.: Decreased coronary flow after stent implantation in acute myocardial infarction: is it related to the pharmacologic treatment?Cor et Vasa, Kardio, 2000, roč. 42, (7), s.K152-153. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; ŽELÍZKO, M.; ASCHERMANN, M.; BEDNÁŘ, F.: Analýza úmrtí, reinfarktu a mozkových příhod ze studie ”PRAGUE-1'. Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (Suppl. 4), s.76-78. [abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; ŽELÍZKO, M.; ASCHERMANN, M.; BEDNÁŘ, F. et al.: Immediate transport to primary PTCA. In: Abstract book from the Inter-Heart session.Atheny, 2000, S.12.Konference: Inter-Heart session, Athens January 29 2000. [autor abstrakta, sborník].

WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; ŽELÍZKO, M.; ASCHERMANN, M.; BEDNÁŘ, F. a kol.: Transport for primary PTCA. The Journal of Heart Failure, 2000, roč. 6, (Suppl.), s.103. [abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; ŽELÍZKO, M.; ASCHERMANN, M.; BEDNÁŘ, F.; SURYAPRANATA, H.: Multicenter randomized trial comparing transport to primary angioplasty versus immediate thrombolysis versus combined strategy for patients with acute myocardial infarction presenting to a community hospital without a catheterization laboratory. The 'PRAGUE' Study. European Heart Journal, 2000, roč. 21, (10), s.823-831. [původní]. IF:3,840/00

BEDNÁŘ, MAREK (9)

BEDNÁŘ, M.; KOZÁK, K.; KUBÍN, M.; MENČÍKOVÁ, E.: Tyčky špatně barvitelné podle Grama, případně acidorezistentní. In: Bednář, M.; Schindler, J.; Fraňková, V.; Souček, A.; Vávra, J.: Lékařská mikrobiologie. Bakteriologie, virologie, parazitologie.Praha, Marvil 1996, S. 305-318. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

BEDNÁŘ, M.; SCHARFEN, J.: Nesporulující anaerobní bakterie. In: Bednář, M.; Schindler, J.; Fraňková, V.; Souček, A.; Vávra, J.: Lékařská mikrobiologie. Bakteriologie, virologie, parazitologie.Praha, Marvil 1996, S. 289-297. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

BEDNÁŘ, M.; SCHINDLER, J.; FRAŇKOVÁ, V.; SOUČEK, A.; VÁVRA, J.: Lékařská mikrobiologie. Bakteriologie, virologie, parazitologie. Praha, Marvil 1996, 558 s. [autor monografie, monografie].

BEDNÁŘ, M.: Molekulárně genetické metody v rutinní mikrobiologické diagnostice. (Molecular biology-based detection of infectious agents in routine clinical microbiology diagnostics).Remedia, Klinická mikrobiologie, 1997, roč. 1, (1), s. 115-122. Číslo VZ: hotovo, [ostatní].

PAVLÍK, E.; MÜLLEROVÁ, M.; PROCHÁZKOVÁ-FRANCISCI, E.; BEDNÁŘ, M.; HENČL, P.: Evaluation of Cobas Amplicor Diagnostic System in Routine Diagnostics of tuberculosis. Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (2), s. 386-390. [ostatní].

BEDNÁŘ, M.: Levné a spolehlivé peristalické čerpadlo pro lití agarových ploten. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (8), s. 272. [ostatní].

BEDNÁŘ, M.; BEZDÍČEK, P.: Talek - standardní lék v terapii maligních pleurálních výpotků. (Talc - Standard Medicament in the Treatment of Malignant Pleural Effusion).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (3), s. 82-84. [původní].

BEDNÁŘ, M.: Nový postup výpočtu kritické koncentrace antibiotik při diskové metodě . (New formula for calculating antibiotic critical concentration by the disk diffusion method).Medical Science Monitor, 2000, roč. 6, (1), s.168-170. [původní].

BEDNÁŘ, M.: Technologie oligonukleotidových polí (genových čipů). (DNA microarray technology and application).Medical Science Monitor, 2000, roč. 6, (4), s.796-800. [ostatní].

BEDNÁŘ, TOMÁŠ (4)

HURT, K.; POKORNÝ, R.; KRAUS, I.; BEDNÁŘ, T.; WIEREROVÁ, O. et al.: Alfa 1 fetorpotein ve vztahu ke zralosti a hmostnosti plodu. In: 12. neonatologické dny, Třeboň 10.-11.1993.Třeboň, Neonatologická společnost 1993, S 4. [autor abstrakta, sborník].

HURT, K.; POKORNÝ, R.; KRAUS, I.; BEDNÁŘ, T.; WIEREROVÁ, O. et al.: Dynamika hladin beta 1-glykoproteinu (sp1) v průběhu těhotenství. In: 12. neonatologické dny, Třeboň 10.-11.1993.Třeboň, Neonatologická společnost 1993, S. 2. [autor abstrakta, sborník].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BEDNÁŘ, T.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.: Alfa-1-fetoprotein a jeho korelace z pohledu amniocentézy. In: Supplement 15. pracovní dny immunoanalýzy s mezinárodní účastí, Seč u Chrudimky, 6.-8.června 1994.Seč, 1994, S. 71. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BEDNÁŘ, T.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.: Korelace hodnot alfa-1-fetoproteinű v séru matky a amniální tekutiny. (Correlation of Levels of Alfa-1-fetoprotein in Mother´s Serum and Amnionic Fluid).Gynekolog, 1994, roč. 3, (4), s. 135-136. [původní].

BĚHANOVÁ, MAGDALENA (4)

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; ANDĚL, M.; PROCHÁZKA, B.; RICHTROVÁ, A.: skyt tyreopatií u diabetiků s manifestací diabetu po 35. roce věku. (The occurence of thyroid diseases in diabetes mellitus patients with diabetes onset after 35 years).In: Abstrakta XXV. Diabetologické dny v Luhačovicích 15. 17.4. 1999.Luhačovice, Diabetolog. spol. 1999, S. 4.Konference: XXXV. Diabetologické dny Luhačovice 1999, 15.-17. 4. Číslo grantu: NB 5040, [autor abstrakta, sborník].

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; DVOŘÁKOVÁ, M.; VRBÍKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; PROCHÁZKA, B.; KUČERA, P.; ŠTERZL, I.: Klinická charakteristika tyreopatií u diabetiků středního věku. (Clinical presentation of thyroid diseases in middle-age diabetic patients).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (Suppl. 1), s. 21-22. Číslo grantu:NB 5040, [abstrakt].

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; VRBÍKOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M.; PROCHÁZKA, B.; ŠTERZL, I.; KUČERA, P.; ANDĚL, M.: Middle-aged Onset Type 1 Diabetes: Differences Among Individuals With and Without Autoimmune Thyroiditis. Diabetologia, 2000, roč. 43, (Suppl. 1), s.A110. Konference: 36th Annual Meeting of the EASD, Jerusalem Israel 17-21 September 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:5,721/00

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; VRBÍKOVÁ, J.; HILL, M.; PROCHÁZKA, B.; KUČERA, P.; ANDĚL, M.: Autoimunitní tyroiditida a diabetes mellitus 1.typu s manifestací po 35.roce věku. (Autoimmune thyroiditis and type 1. diabetes mellitus with onset after 35.year of age).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.2), s.13-14. Konference: XXIII. Endokrinologické dni Košice, 4.-7. 10. 2000 Slovensko. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

BĚLÍČEK, PAVEL (1)

BĚLÍČEK, P.: A History of Classsic Philosophy. Praha, vlastním nákladem 1994, 179 s. [autor monografie, monografie].

BĚLINOVÁ, JANA (2)

TOŠNEROVÁ, T.; BAHBOUH, R.; BĚLINOVÁ, J.: Monitorování psychické zátěže pečovatelů stárnoucí populace v ČR. (Monitoring of psychic burden in czech ageing caregivers population).In: Raboch., J. et al.: Psychiatrie pro 21. století.Praha, Galén 2000, s.118. [autor kapitoly, sborník].

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.; BĚLINOVÁ, J.; BARTOŠ, A.; JAVŮRKOVÁ, A.; BAHBOUH, R.; ČERNÝ, P.; SEDLÁKOVÁ, M.: Problematika poruch paměti v ambulanci praktického lékaře. (Memory Impairment in Terms of General Practitioner).Causa subita, 2000, roč. 3, (2), s.27-29. [přehledový].

BĚLOHLÁVEK, OTAKAR (3)

BĚLOHLÁVEK, O.: Scintigrafie při posouzení motility. Sborník ze Sympozia firmy Jansen-Cilag 'Dyspepsie horního typu', 1997, S. 11-16. [přehledový].

BĚLOHLÁVEK, O.: Zobrazování metodami nukleární medicíny v současnosti. (Imaging by Methods of Nuclear Medicine in the Present).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1998, roč. 47, (22), s.10-11. [přehledový].

MOHAPL, M.; BĚLOHLÁVEK, O.; BENEŠ, V.j.: Postprandiální ischémie mozku u nemocného s filiformní stenózou arteria carotis interna - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (Suppl. 1), s. 10. [abstrakt]. IF:0,029/98

BENDOVÁ, EVA (7)

SCHINDLER, J.; BENDOVÁ, E.; VRÁNKOVÁ, J.: Rezistence bakterií k antibiotikŕm ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Praha, SVI FNKV 1995, 34 s. [autor příručky, příručka].

URBÁŠKOVÁ, P.; BARTONÍKOVÁ, N.; BÁRTOVÁ, M.; BÉBROVÁ, E.; BENDOVÁ, E. a kol.: Rezistence k antibiotikům u Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis v České republice v roce 1996 a 1997. (Resistance to Antibiotics in Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis in the Czech Republic in 1996 and 1997).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč. 4, (10), s. 292-298. [původní].

VRÁNKOVÁ, J.; BENDOVÁ, E.; KÖNIGOVÁ, R.; BROŽ, L.: Bacteriological Monitoring in the Prague Burns Center. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (4), s. 105-108. [původní].

KRÁSNÝ, J.; BENDOVÁ, E.; HRUBÁ, D.; ROUBALOVÁ, K.; SUCHÁNKOVÁ, A.; ZOBAN, P.: Konjunktivitidy novorozenců, kojenců a batolat. (Conjunctivitis of Neonates, Infants and Toddlers).Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč. 54, (7), s. 374-382. [přehledový].

PYTLÍK, R.; BENDOVÁ, E.; KOZÁK, T.; GREGORA, E. : Bakteriologické monitorování hematoonkologických pacientů a jeho význam pro tvorbu klinicky relevantního empirického antimikrobiálního protokolu. (Bacteriological Monitoring of Haemato-oncological Patients and its Significance for Development of Clinically Relevant Antimicrobial Protocol).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (9-10), s. 305-310. [původní].

URBÁŠKOVÁ, P.; BARTONÍKOVÁ, N.; BÁRTOVÁ, M.; BÉBROVÁ, E.; BENDOVÁ, E. a kol.: Trendy rezistence izolátů Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae a Streptococcus pyogenes z dýchacích cest v České republice v průběhu tří let (1996 - 1998). (Trends of Resistance in Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ana Streptococcus pyogenes Isolated from respiratory Tracts in the Czech Republic over a Three Year Period (1996 - 1998)).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (9-10), s. 311-318. [původní].

URBÁŠKOVÁ, P.; ADAMEC, P.; BARTONÍKOVÁ, N.; BÁRTOVÁ, M.; BÉBROVÁ, E.; BENDOVÁ, E. a kol.: Surveillance rezistence k antibiotikům u nejčastějších bakteriálních původnců respiračních infekcí v České republice. (Surveillance of the Antibiotic Resistance of the Most Common Bacterial Pathogens Causing Respiratory Tract Infections in the Czech Republic).Remedia, 2000, roč. 10, (3), s.195-203. [přehledový].

BENEŠ, JIŘÍ (60)

ŠLAUF, P.; ANTOŠ, F.; NOVÁK, J.; BENEŠ, J.; KÁLAL, J.: Perianální pyodermie. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (7), s. 331-333. [původní].

BENEŠ, J.: Diagnostika infekční endokarditidy. (The Diagnosis of an Infectious Endocarditis).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (6), s. 264-268. [původní].

BENEŠ, J.: Profylaxe infekční endokarditidy. (Prophylaxis of the Infectious Endocarditis).Vnitřní lékařství, 1994, roč. 40, (10), s. 676-678. [přehledový].

BENEŠ, J.; GABRIELOVÁ, A.: Actinocosis of the Abdominal Wall. In: Abstracts of the 6th International Congress for Infectious Diseases, Prague 1994. 1994, S. 262. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, J.; KAZDA, A.: Zápisky ze 7. evropského kongresu medicíny intenzivní péče. FONS , 1994, (září), s. 9-12. [ostatní].

KAZDA, A.; BENEŠ, J.: 7. evropský kongres medicíny intenzivní péče, Insbruck 14.-17.června 1994. FONS , 1994, (září), s. 7-9. [ostatní].

BENEŠ, J.: Kapitoly z infekčního lékařství. 2. díl. Praha, Psychiatrické centrum Praha 1995, 116 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

BENEŠ, J.: Onemocnění tetanem - kazuistika a rozbor případu. (Tetanus infection - a case history and analysis).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1995, roč. 1, (2), s. 14-15. [kazuistika].

BENEŠ, J.: Vyjádření klinika k Věstníku MZ ČR částka 1/1995, připomínky ke koncepci současné antibiotické politiky. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (50), s. 11. [přehledový].

BENEŠ, J.; GABRIELOVÁ, A.; HOROVÁ, B.: Naše zkušenosti s hemokultivačním systémem Bactec. (Our experience with a haemocultivation system Bactec).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1995, roč. 1, (1), s. 15-19. Číslo grantu:IZ1896-2, [původní].

BENEŠ, J.; KOLÁŘ, M.; KABELKOVÁ, M.; VACEK, V.; HOROVÁ, B.; GABRIELOVÁ, A.: Two cases of infective endocarditis caused by Neisseria meningitidis B. In: Abstract book of the 7th European Congress by Clinical Microbiolgy and Infectious Disease, Vienna, 26.-30.3. 1995.Vienna, 1995, S. 233. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, J.; VACEK, V.: Postantibiotická pseudomembranózní kolitida: Mýty a skutečnost. (Post-antibiotic pseudomembraneous enterocolitis: Myths and reality).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (11), s. 504-509. [přehledový].

VACEK, V.; ŠTAFOVÁ, J.; BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.: Kapitoly z infekčního lékařství. 1. díl. Praha, Psychiatrické centrum Praha 1995, 76 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

BENEŠ, J.: Akutní epiglotitida - rozbor případu. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (1), s. 2-3. [kazuistika].

BENEŠ, J.: Klinický pohled na sepsi. (Clinical view of sepsis).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1996, roč. 2, (4), s. 59-65. [přehledový].

BENEŠ, J.: Léčba grampozitivmí sepse. In: Sborník přednášek - III. Žaludovy dny, Ústí n. L., 28.-29.3.96.Ústí n. L., b.v. 1996, nestr.5 s. [autor statě, sborník].

BENEŠ, J.: Vyjádření klinika k Věstníku MZ ČR částka 1/1995, připomínky ke koncepci současné antibiotické politiky. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1996, roč. 2, (1-2), s. 10-13. [přehledový].

BENEŠ, J.; GABRIELOVÁ, A.; HOROVÁ, B.: Výhody a nevýhody automatizovaných hemokultivačnch systémů. (Advantages and disadvantages of automated haemocultivation systems).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1996, roč. 2, (3), s. 44-48. Číslo grantu:IGA 1896-2, [původní].

BENEŠ, J.; GABRIELOVÁ, A.; HOROVÁ, B.; ZÍTKO, K.; ROZSYPAL, H.; DŽUPOVÁ, O.; KABELKOVÁ, M.: Porovnání různých způsobů hemokultivačního vyšetření. (Comparison of various haemocultivation examinations).Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1996, roč. 45, (3), s. 101-107. Číslo grantu:IGA 1896-2, [původní].

BENEŠ, J.; ROŽNOVSKÝ, L.: Zpráva o průběhu IX. mezinárodního sympozia o infekcích u imunokompromitovaných osob (Assisi, 23.-26.6.1996). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1996, roč. 2, (8), s. 214-217. [ostatní].

BENEŠ, J.: Úvaha o preskripčních doporučeních antibiotik. (Essay about prescriptive recommendation of antibiotics).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (6-7), s. 178-182. [původní].

BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.; DŽUPOVÁ, O.: Enterokoková endokarditida. (Enterococcal endocarditis).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (10), s. 289-293. [přehledový].

BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.; VACEK, V.; VIECHOVÁ, J.; HOROVÁ, B.: Teikoplanin v léčbě infekční endokarditidy. (Teicoplanin in therapy of infectious endocarditis).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (5), s. 137-144. [přehledový, kazuistika].

BENEŠ, J.; STAREC, M.: Teicoplaninum. Remedia, 1997, roč. 7, (3), s. 152-163. [přehledový].

BENEŠOVÁ, K.; BENEŠ, J.; SLABÝ, J.; ČERNÝ, J.; KLENER, P.; TRNĚNÝ, M.: Leucocyte count is a significal predictor for response of empirical antibiotic therapy for febrile neutropenia. In: Abstract book of the 3rd International Symposium on Febrile Neutropenia, Brussels, 10.-13.12.1997. Abstract No. 61. 1997, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DŽUPOVÁ, O.; KARPENKOVÁ, H.; BENEŠ, J.; VANIŠTA, J.; JANUŠKA, J.; TOULCOVÁ, A.: Současná infekce horečkou dengue, virovou hepatitidou E a giadiázou importovaná z Indie. (Concurrent infection by dengue fever, viral hepatitis E and giardiasis imported from India).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (10), s. 499-500. [kazuistika].

HÁBER, J.; BENEŠ, J.; BUCHTA, V.; CETKOVSKÝ, P.; ČERMÁK, J.; HOROVÁ, B.; JEDLIČKOVÁ, A.; KAVAN, P.; MACHALA, L.; MAYER, J.; MENCL, K.; NÝČ, O.; ROB, L.; SCHUSTEROVÁ-RABOVÁ, H.; ROZSYPAL, H.; SMÍŠEK, P.; STASKOVÁ, M.; VÍTEK, A.; VOBRUBA, V.: Fluconazol. Souhrn informací.Remedia, Klinická mikrobiologie, 1997, roč. 1, (suppl.), s. 1-24. [přehledový].

JINDRÁK, V.; BENEŠ, J.: Sympozium 'Nosokomiální pneumonie' na 37. interdisciplinární konferenci o antimikrobních látkách a chemoterapii (ICAAC) - Toronto 1997. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (9), s. 258-259. Číslo VZ: oprava, [ostatní].

VACEK, V.; BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.: Klinické zkušenosti s léčbou Timentinem. (Clinical experience with Timentin therapy).Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (24), s. 764-767. [původní].

VIECHOVÁ, J.; KÖNIG, J.; BENEŠ, J.: Virová hepatitida D (VHG), duální infekce s virovou hepatitidou E (VHE). (Viral hepatitis D (VHD), dual infection with viral hepatitis E (VHE)).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (9), s. 248-250. [kazuistika].

BENEŠ, J.; MAREŠOVÁ, V.; PATAKIOVÁ, E.: Syndrom toxického šoku z pohledu klinika. (Toxic shock syndrome from the clinicians point of view).Zprávy CEM, 1998, roč. 7, (11), s. 446-447. [původní].

BENEŠ, J.; PATOČKOVÁ, J.; ŠEDIVÝ, J.: Volba dávkovacího schématu a zásady monitorování při léčbě aminoglykosidovými antibiotiky. (Choosing a dosing scheme and principles of drug monitoring on treatment with aminoglycosidic antibiotics).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč. 4, (6), s. 171-179. [přehledový].

BENEŠ, J.; PETRÁŠ, P.; KABELKOVÁ, M.: Syndrom toxického šoku: přehledná práce a kazuistika. (Toxic shock syndrom: a review and a case report).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč. 4, (4), s. 120-125. [přehledový].

BENEŠ, J.; VACEK, V.: Aminoglykosidy a jejich postavení v současné antibiotické terapii. (Aminoglycosides and its position in current antibiotic therapy).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč. 4, (6), s. 165-170. [přehledový].

BENEŠ, J.; VIECHOVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, D.; HANOUSKOVÁ, M.; KALHOUSOVÁ, V.; SEDLÁČEK, F.; KOSTŘICOVÁ, E.; CHALUPA, P.; CEE, J.; JANEČKOVÁ, M.; SKÁLA, J.; HANKOVÁ, E.; OLBRECHTOVÁ, L.; DOSTÁL, I.; VEČEŘOVÁ, E.: Studie preskripčních návyků u ambulantních lékařů první linie. (Prescription habits of practicioners. (A multi-center study)).Bulletin sdružení praktických lékařů ČR, 1998, roč. 8, (6), s. 17-25. [původní].

BENEŠ, J.; VIECHOVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, D.; HANOUSKOVÁ, M.; KALHOUSOVÁ, V.; SEDLÁČEK, F.; KOSTŘICOVÁ, E.; CHALUPA, P.; CEE, J.; JANEČKOVÁ, M.; SKÁLA, J.; HANKOVÁ, E.; OLBRECHTOVÁ, L.; DOSTÁL, I.; VEČEŘOVÁ, E.: Studie léčby infekcí horních cest dýchacích v terénní praxi. (Therapy of the upper respiratory tract infections in out - patient practice).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč. 4, (8-9), s. 237-241. [původní].

BENEŠOVÁ, K.; BENEŠ, J.; SLABÝ, J.; ČERNÝ, J.; KLENER, P.; TRNĚNÝ, M.: The efficacy of various empirically administered antibiotic combinations in febrile neutropenia. In: Abstract book of the 24th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), Courmayeur, Italy, 22.-26.3.1998. 1998, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JINDRÁK, V.; BENEŠ, J.: Záznam diskuze na setkání účastníků antibiotické politiky (Velké Losiny, 29. - 30. 5. 1998). (Discussion in workshop on the antibiotic policy (Velké Losiny, 29.-30.5.1998)).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč. 4, (10), s. 284-291. [ostatní].

PETRÁŠ, P.; BENEŠ, J.: Případ syndromu toxického šoku v souvislosti s menses. (A case-report of toxic shock syndrome following menses).Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1998, roč. 7, (1), s. 19-20. [kazuistika-ostatní].

BENEŠ, J.: Farmakokinetika azitromycinu a její klinický význam. (Reflections on the Pharmacokinetics of Azithromycin and its Clinical Utilization).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (7), s. 244-247. [přehledový].

BENEŠ, J.: Infekční endokarditida. (Infections endocarditis).In: Veselka, J.; Honěk, T.; Špatenka, J.: Získané chlopenní vady srdce.Praha, MEDCOR EUROPE 1999, S.236-249. [autor kapitoly, monografie].

BENEŠ, J.: Syndrom toxického šoku. (Toxic shock syndrome).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (13), s. 413. [abstrakt].

BENEŠ, J.: Syndrom toxického šoku (STŠ). (Toxic shock syndrome).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (16), s.507. [abstrakt].

BENEŠ, J.; HELEKALOVÁ, E.; MAREŠOVÁ, V.; HOROVÁ, B.: Legionelóza (popis případu a rozbor terapie). (Legionellosis - a Case Report and Analysis of Treatment).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (8), s.267-269. [původní].

BENEŠ, J.; JELÍNKOVÁ, J.: Stručný výčet událostí, k nimž došlo v ČR v průběhu roku 1998 (bez uvedení jednodenních akcí a školících akcí IPVZ). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (1), s. 27-28. [ostatní].

BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.: 5th International Symposium on Modern Concepts in Endocarditis and Cardiovasular Infections. Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (7), s. K220-K222. [ostatní].

VIECHOVÁ, J.; BENEŠ, J.: Duální infekce:Weilova nemoc (Leptospirosa icterohaemorrhagiae) a salmonelová sepse (Salmonella enteritidis) po koupání v řece. (Dual infection: Weil'sdisease and sepsis due to Salmonella enteritidis after bathing in a river).Zprávy CEM, 1999, roč. 8, (9), s.339-340. [kazuistika].

BENEŠ, J.: Důležitá infekční onemocnění. (The important infective diseases).In: Herold, G.: Vnitřní lékařství.Praha, P.Dlouhý 2000, s.650-686, 706. [recenzent kapitoly překladu, učebnice VŠ].

BENEŠ, J.: Infekční endokarditida . (Infective Endocarditis).In: Veselka, J.; Honěk, T.; Špatenka, J. et al.: Získané chlopenní vady.Praha, Medcore Europe Publ. 2000, s.230-298. [autor kapitoly, monografie].

BENEŠ, J.: Infekční endokarditida. (Infective Endocarditis).Causa Subita, 2000, roč. 3, (únor), s.31-32. [přehledový].

BENEŠ, J.: Infekční endokarditida. (Infective Endocarditis).Interna, 2000, roč. 2, (1), s.12-14. [přehledový].

BENEŠ, J.: Léčba tularémie v závislosti na formě a stádiu nemoci. (Treatment of Tularemia Dependent on the Particular Form and Stage of Infection).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2000, roč. 6, (3), s.79-83. [přehledový].

BENEŠ, J.: Postantibiotická kolitida. (Postantibiotic colitis).Diagnóza, 2000, roč. 3, (30), s.12. [přehledový].

BENEŠ, J.; AMBROŽOVÁ, H.; REISINGEROVÁ, M.; STEHLÍKOVÁ, D.: Význam antibiotické léčby u akutních průjmových onemocnění. (Significance of Antibiotic Therapy during Acute Diarrheal Disorders).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2000, roč. 6, (9-10), s.284-289. [přehledový].

BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.; DŽUPOVÁ, O.; VACEK, V.; HELCL, M.; MYSLIVEC, O.: Infective Endocarditis-Report of 115 Patients from the Tertiary Hospital in Prague. Antiinfective Drugs and Chemotherapy, 2000, roč. 17, (1), s.65. Konference: 8th BICON (Biennial Conference on Antiinfective Agents and Chemotherapy), Munich March 12-15 2000. [abstrakt].

BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.; DŽUPOVÁ, O.; VACEK, V.; HELCL, M.; MYSLIVEC, O.; FEUEREISL, R.; VONDRÁČEK, V.: Infekční endokarditida-pacienti hospitalizovaní na Infekční klinice Fakultní nemocnice Bulovka v letech 1990-1999. (Infective endocarditis-patients hospitalized of at the Department of Infective Diseases, Bulovka , University Hospital in the 1990-1999 period).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (8), s.389-396. [původní].

BENEŠ, J.; KVASNIČKA, J.: Infekční endokarditida. (Infective Endocarditis).Cor et Vasa, Kardio, 2000, roč. 42, (2), s.K21-K28. [ostatní].

DŽUPOVÁ, O.; HELCL, M.; PŘÍHODOVÁ, J.; KABELKOVÁ, M.; BENEŠ, J.: Syndrom multiorgánové dysfunkce při infekční endokarditidě. (Multi-organ system failure in Infective Endocarditis).In: Sborník přednášek-7. Žaludovy dny 2000.Ústí n. L., ČSARIM 2000, s.63.Konference: 7. Žaludovy dny 2000. [autor abstrakta, sborník].

PÍCHA, D.; MORAVCOVÁ, L.; ŽĎÁRSKÝ, E.; BENEŠ, J.: Clinical Comparison of Immunoblot and Antibody Index for Detection of Intrathecal Synthesis of Specific Antibodies in Lyme Neuroborreliosis. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 2000, roč. 19, (10), s.805-806. Číslo VZ: MSM 111200001 , [původní]. IF:1,337/00

VIECHOVÁ, J.; BENEŠ, J.; HOROVÁ, B.: Legionelóza. (Legionelosis).Zprávy CEM, 2000, roč. 9, (11), s.442-443. [kazuistika].

BENEŠ, PETR (18)

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Klinické zkoušení nutričně definovaného dietetika Nutrilac. Klinická biochemie a metabolismus, 1993, roč. 1/22, (1), s. 52-54. [přehledový].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.: Parenterální výživa v gastroenterologii. In: Sborník přednášek. 4. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 10.-12.11.1994.Karlovy Vary, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Hyperglykemický neketotický diabetický syndrom s hyponatremií. (Hyperglycemic Diabetic Syndrome without Ketosis with Hyponatremia).Klinická biochemie a metabolismus, 1994, roč. 2 (23), (2), s. 105-107. [původní].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Poruchy výživy a nutriční podpora onkologicky nemocných. In: Sborník přednášek. 4. vzdělávací a diskusní gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 10.-12.11.1994.Karlovy Vary, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Registr nemocných s domácí nutriční podporou v České republice. Zpráva za rok 1993. In: Abstrakta 10. vědeckého kongresu na téma Interdisciplinární význam nutriční podpory, Akutní metabolické stavy, Hradec Králové, 9.-11.3.1994.Hradec Králové, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; HEROLD, M.; ANDĚL, M.: Vliv i.v. podání tukové emulze Intralipid na elektrickou stabilitu myokardu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In: Abstrakta 10. vědeckého kongresu na téma Interdisciplinární význam nutriční podpory, Akutní metabolické stavy, Hradec Králové, 9.-11.3.1994.Hradec Králové, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; HEROLD, M.; ANDĚL, M.: Vliv intravenozního podání tukové emulze Intralipid na elektrickou stabilitu myokardu u nemocnýc s chronickou ischemickou chorobou srdeční. (Influence of Intravenous Administration of Intralipid the Fat Emulsion on the Electric Stability of the Heart in Patients with Chronic Ischemic Heart Disease).Klinická biochemie a metabolismus, 1994, roč. 2 (23), (2), s. 59-63. [původní].

VYHNÁNEK, F.; ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; PELÁK, Z.: Použití totální parenterální výživy All-in-One pro poúrazovou a pooperační nutriční podporu na chirurgické JIP . (Use of total parenteral nutrition All-in-one for post-traumatic and post-operative nutrition support at surgical intensive care unit).Anesteziologie a neodkladná péče, 1995, roč. 6, (2), s. 55-57. [původní].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.: Bakalářské studium výživy na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Výživa a potraviny. Zpravodaj školního stravování, 1996, roč. 51, (6), s. 16 . [ostatní].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.; KALVACHOVÁ, B.; KRAML, P.; KUŽELA, L.; MALÝ, J.; NERADILOVÁ, M.; NĚMEC, J.; PYTLÍK, R.; STÁRKA, L.; ŠTICH, V.; ZAMRAZIL, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy. Praha, Karolinum 1996, 201 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: Podvýživa. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 148-149. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

BENEŠ, P.: Apetitová stimulace v léčbě nádorové anorexie a kachexie. (Appetite Stimulating Drugs in the Treatment of Cancer-related Anorexia and Cachexia).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (4), s. 186-190. [původní].

HAJER, J.; BENEŠ, P.; KMENT, M.: Endoskopické intrajejunální sondy. (Endoscopic Placement of Intrajejunal Tube).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (1), s. 28-30. [původní].

PYTLÍK, R.; BENEŠ, P.; KOZÁK, T.; GREGORA, E.; MÁTLOVÁ, V.: The need for artificial nutrition in PBPC recipients - a pilot study. Bone Marrow Transplantation, 1999, roč. 23, (Suppl. 1), s. S169. Číslo grantu:NB5502, [abstrakt]. IF:2,277/99

ŠTOLBOVÁ, K.; HAHN, A.; BENEŠ, P.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.: Gustometry of Diabetes Mellitus Patientsand Obese Patients. International Tinnitus Journal, 1999, roč. 5, (2), s. 135-140. [původní].

BENEŠ, P.: Zkušenosti s měřením bioimpedance v klinické praxi. (First practical clinical experience with bioimpedance measurement).In: Sborník abstrakt 9.konference SSPEV.Banská Bystrica, SSPEV 2000, S.17.Konference: 9.konference SSPEV, Banská Bystrica 2000. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

BENEŠ, P.; ANDĚL, M.: 7 let domácí nutriční podpory v ČR. (7 years of home artificial nutrition in Czech Republic).In: Abstrakta 9.konference SSPEV.Banská Bystrica, SSPEV 2000, S.5.Konference: 9.konference SSPEV, Banská Bystrica 2000. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

BENEŠ, P.; PYTLÍK, R.; KLEPETÁŘ, J.: Poškození střevní resorpce v důsledku slizniční toxicity cytostatické léčby. (Impairment of intestinal resorption as a result of cytostatic treatment inducet mucosal toxicity).In: Abstrakta XVI.vědeckého kongresu SPEVIMP.Hradec Králové, SPEVIMP 2000, s.57-58.Konference: XVI.vědecký kongres SPEVIMP, Hradec Králové 2000. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

BENEŠ, RADKO (4)

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BENEŠ, R.: Agnesis corporis callosi v UZ obraze. In: Supplement International Conference Practical Sonography IV.Olomouc, 1994, S. 30. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BENEŠ, R.: Leimyoma cysticum v UZ obraze. In: Supplement. International Conference Practical Sonography IV.Olomouc, 1994, S. 30. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; POPELKA, J.; BENEŠ, R.: Prostaglandiny a jejich intraamniální aplikace. In: Supplement. International Conference O&G, Bratislava 9.-10.června 1994.Bratislava, 1994, S. 89. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; PRUNER, R.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.; BENEŠ, R.; STOŽICKÁ, K.: Toxoplasmóza a biochemické markery. In: Sborník 14. neonatologické konference.Kladno, Neonatologická spol. 1995, S. 38-39. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BERDYCH, M. (3)

HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.; VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; HERINK, J.; BERDYCH, M.: Spolupráce Ambulance pro poruchy paměti s interním pracovištěm. (Collaboration of the Out-patient Department for Memory Disorders with the Medical Department).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (1), s.39-43. [původní].

RYCHLÍK, I.; BERDYCH, M.: Epidemiologie renálního selhání u diabetiků 2.typu. (Epidemiology of Renal Disease in Patients with Diabetes Mellitus in the Czech Republic).Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.34. [ostatní].

RYCHLÍK, I.; BERDYCH, M.: Epidemiology of Renal Disease in Patients with Diabetes Mellitus in the Czech Republic. Cardionephrology, 2000, roč. 6, s.223-224. [přehledový].

BERNÁŠKOVÁ, KLÁRA (10)

ROKYTA, R.; BERNÁŠKOVÁ, K.; BUŘITOVÁ, J.; HORANSKÁ, L.; HRABĚTOVÁ, S.; KŘÍŽ, N.; MYSLIVEČKOVÁ, J.; SEREGHY, T.; SVOBODA, J.; YAMAMOTOVÁ, A.: Practical Courses on Physiology. Praha, 3.LF UK 1994, 304 s. [autor učebních textů, učební texty VŠ].

ROKYTA, R.; BERNÁŠKOVÁ, K.; BUŘITOVÁ, J.; ŠŤASTNÁ, H.: Biochemical Changes in Acute and Chronic Pain in Rats. ENA, 1994, roč. 2101, s. 30. [ostatní].

BERNÁŠKOVÁ, K.; HORANSKÁ, L.; KŘÍŽ, N.; KULIŠ, P.; MYSLIVEČKOVÁ, J.; PAUL, T.; ROKYTA, R.; SEREGHY, T.; STANČÁK, A.; YAMAMOTOVÁ, A.: Fyziologie. Praktická cvičení a demonstrace. 1. díl a 2. díl.Praha , 3. LF UK 1995, 113 s., 117-183 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

BERNÁŠKOVÁ, K.; MAREŠ, P.: Účinky Vigabatrinu na model parciálních záchvatů s jednoduchou symptomatologií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (Suppl. 1), s. 84-85. [abstrakt]. IF:0,029/98

BERNÁŠKOVÁ, K.; MAREŠ, P.: Proconvulsant Effect of Aminophylline in Immature Rats. Epilepsia, 1999, roč. 40, (Suppl. 2), s. 122. Konference: 23rd International Epilepsy Congress. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3510, [abstrakt]. IF:3,218/99

BERNÁŠKOVÁ, K.; ŠLAMBEROVÁ, R.; MAREŠ, P.: GABA Uptake Blocker NNC-711 Exhibits Marked Anticonvulsant Action in Two Cortical Epileptic Models in Immature Rats. Epilepsia, 1999, roč. 40, (Suppl. 9), s. 1184-1189. Konference: 23rd International Epilepsy Congress. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ2668, [ostatní]. IF:3,218/99

KÁBOVÁ, R.; POMETLOVÁ, M.; BERNÁŠKOVÁ, K.; MATĚJOVSKÁ, I.; MAREŠ, J.; VELÍŠEK, L.: Long -term effects of early epileptic seizures in rats. Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl. 1), s. S81. Konference: Federation of Europien Physiological Societies (FEPS). Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3613, [abstrakt]. IF:0,521/99

POMETLOVÁ, M.; BERNÁŠKOVÁ, K.; MATĚJOVSKÁ, I.; FABIÁNOVÁ, K.; MAREŠ, J.: What are the delayed effects of early developmental seizures? In: Third Conference of the Czech Neuroscience Society.Praha, Česká neurologická společnost 1999, S. 92-95.Konference: Praha, Third Conference of the Czech Neuroscience Society 14-15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ3613, [autor statě, sborník].

POMETLOVÁ, M.; BERNÁŠKOVÁ, K.; VELÍŠEK, L.: Long-Term Effects of Early Postnatal Epileptic Treatment in Rats. Epilepsia, 1999, roč. 40, (Suppl. 2), s. 142. Konference: 23rd International Epilepsy Congress. Číslo grantu:IZ3613, [abstrakt]. IF:3,218/99

BERNÁŠKOVÁ, K.; MAREŠ, P.: Proconvulsant Effect of Aminophylline on Cortical Epilaptic Afterdischarges Varies during Ontogeny. Epilepsy Research, 2000, roč. 39, (3), s.183-190. Číslo grantu:IZ2209, IZ3510, [původní]. IF:2,866/00

BERNAT, MARTIN (1)

ČECH, O.; BERNAT, M.; ŠPRINDRICH, J.: Protruze umělé jamky kyčelního kloubu. (Protrusion of Acetabular Cup in THR).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.336-340. Číslo grantu:IZ4127, [kazuistika].

BLÁHA, JOSEF (2)

BLÁHA, J.; SVOBODOVÁ, K.; KAPOUNKOVÁ, Z.: Therapeutical Aspects of Using Citalopram in Burns. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (1), s. 25-32. [původní].

BLÁHA, J.: Hourly Diuresis in patients with Extensive Burns. 2000, roč. 43, (3), s.86-90. [původní].

BLÁHA, VÁCLAV (10)

BLÁHA, V.; ČIHÁK, I.; NIČEK, F.: Clearance and Distribution Parameters of 99mTc-EHIDA,-DTPA and -MAG-3 by Dynamic Liver/Kidney Scientigraphy . Nuclear Medicine and Biology, 1993, roč. 20, (1), s. 89-93. [ původní]. IF:1,141/93

BLÁHA, V.; BUK, J.; HORÁK, J.; ŠTEFKOVÁ, V.: Improved method of 99m-Tc pertechnetate per-rectal portal scintigraphy - clinical results. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 417. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BLÁHA, V.; BUK, J.; HORÁK, J.; ŠTEFKOVÁ, V.: Vyšetření portosystémového zkratu (PSS) pomocí infrarektální aplikace technacistanu 99m-Tc. Klinické výsledky. In: XXV. Český a Slovenský gastroenterologický kongres, Hradec Králové, 28.-30.září 1995. Soubor abstrakt.Praha, Galén 1995, S. 110. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BLÁHA, V.; NIČEK, F.; CHROUSTOVÁ, D.; KOLÍNSKÁ, J.: Global Cortical Tubular Function as Determinated by 99mTc DMSA Scintigraphy. Nuclear Medicine Communications, 1995, roč. 16, (5), s. 415-416. [kazuistika]. IF:0,989/95

CHROUSTOVÁ, D.; KOLÍNSKÁ, J.; NIČEK, F.; BLÁHA, V.: Quantification of Global Tubular Function Using Planar 99mTc Scintigraphy in Children. In: Abstracts of 2nd European Sysmposium on Pediatric Nuclear Medicina, March 1995.Barcelona, I. Roca 1995, S. 209. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

CHROUSTOVÁ, D.; NIČEK, F.; BLÁHA, V.: Stanovení globální tubulární funkce u dětí při statistické scintigrafii pomocí 999mTc DMSA. Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (6), s. 375. [kazuistika].

RUBEŠ, T.; BLÁHA, V.; PROCHÁZKOVÁ, Z.; SRP, A.: Scintimun CEA v diagnostice kolorektálního karcinomu z pohledu chirurga. (Scintimun CEA in diagnostics of colorectal carcinoma from the viewpoint of a surgeon).Praha, Nycom 1995, 32 s. [autor příručky, příručka].

CHROUSTOVÁ, D.; KOLÍNSKÁ, J.; ŠTEFKOVÁ, V.; BLÁHA, V.: Hodnocení vývoje tubulární funkce v dětském věku pomocí počítačové analýzy při statické scintigrafii. (Evaluation of tubular function development in childhood by means of computer analysis in static scintigraphy).Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (4), s. 209-212. [původní].

BLÁHA, V. et al.: Nukleární medicína. Praha, Karolinum 1997, 90 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ROSINA, J.; BLÁHA, V.; KLEISNER, I.: Přínos ventilační scintigrafie plic pomocí kryptonu 81m Kr v diagnostice plicní embolizace . (Contribution of ventilation scintigraphy of the lung by 84 m Kr in diagnosis of lung embolism).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (3), s. 132-138. [původní].

BLAHOŠ, JAROSLAV (6)

SAMEŠ, M.; BLAHOŠ, J.; ROKYTA, R.; BENEŠ, V.: Mikrochirurgická technika při poranění periferních nervů II. část: Experimentální studie. (Srovnání mikrosutury s technikou lepení koagulem plazmy u nervus ischiadicus králíka). (Microsurgical technique in peripheral nerve injuries. Part II: Experimental study (Comparison of microsuture to a gluing technique using a plasmic coagulate for nerves ischiadicus by rabit)).Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca, 1995, roč. 62, (4), s. 236-238 . [původní].

SAMEŠ, M.; BLAHOŠ, J.; ROKYTA, R.; BENEŠ, V.: Comparsion of Microsurgical Suture with Fibrin Glue Connection of the Sciatic Nerve in Rabbits. Physiological Research, 1997, roč. 46, (4), s. 303-306. [původní]. IF:0,807/97

STRÁSKÝ, J.; BLAHOŠ, J.; DVOŘÁK, J.; HÖSCHL, C.: Projekty lékařského výzkumu IGA MZ ČR 1997 (úvodní slovo). Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (23 (mimořádná příloha)), s. 3. [ostatní].

BLAHOŠ, J.; MARY, S.; PERROY, J.; DE COLLE, C.; BRABET, I.; BOCKARET, J.; PIN, J.-P.: Extreme C Terminus of G Protein a-Subunits Contains a Site Thet Discriminates between Gi-coupled Metabotropic Glutamate Receptors. The Journal of Biological Chemistry, 1998, roč. 273, (40), s.25765-25769. [původní].

FRANĚK, M.; PAGANO, A.; KAUPMANN, K.; BETTLER, B.; PIN, J.-P.; BLAHOŠ, J.: The heteromeric GABA-B receptor recognizes G-protein alpha subunit C-termini. Neuropharmacology, 1999, roč. 38, (11), s.1657-1666. [původní]. IF:4,176/99

GALVEZ, T.; PRÉZEAU, L.; MILIOTI, G.; FRANĚK, M.; JOLY, C.; FROESTL, W.; BETTLER, B.; BERTRAND, H.-O.; BLAHOŠ, J.; PIN, J.-P.: Mapping the agonist-binding site of GABAB type 1 subunit sheds light on the activation process of GABAB receptors. Journal of Biological Chemistry, 2000, roč. 275, (52), s.41166-41174. [původní]. IF:7,368/00

BOČKOVÁ, MAGDALÉNA (1)

ALUŠÍK, Š.; BOČKOVÁ, M.; GALIÁNOVÁ, A.; ŽDIMERA, A.: Tumoral Calcinosis in a Dialysis Patien. Medical Science Monitor, 1998, roč. 4, (5), s. 874-876. [kazuistika].

BOROVANSKÝ, JAN (7)

HACH, P.; BOROVANSKÝ, J.; VEDRALOVÁ, E.: Melanosome - a nophisticated organelle. Sborník lékařský, 1993, roč. 94, (2), s. 113-123. [původní].

HACH, P.; BOROVANSKÝ, J.; VEDRALOVÁ, E.: Morphometric Parameters of Isolated Melanosomes. Functional and Developmental Morphology, 1993, roč. 3, (3), s. 200-204. [původní].

BOROVANSKÝ, J.; EYGENDANL, D.; SMIT, N.; MOMMAAS, M.; VERMEER, B.J.; PAVEL, S.: Melanogenesis in Transfected Fibroblast Induces Lysosomal Activation. 4th European Congress of Cell Biology, Praha 28.4.1994. Cell Biology International, 1994, roč. 18, s. 4764. [abstrakt]. IF:1,042/94

BOROVANSKÝ, J.; HACH, P.; SMETANA, K.; MALBOHAN, I.; ELLEDER, M.: Attempte to Induce Melanosome Degradation in Vivo. 5th Meeting of the European Society for Pigment Cell Research, Vienna 19.10.-22.10.1994. Melanoma Research, 1994, roč. 4, (suppl. 2), s. 44. [abstrakt]. IF:1,094/94

BOROVANSKÝ, J.; MOMMAAS, M.; SMIT, N.; KYGENDAAL, D.; WINDER, A.J.; VERMEER, B.J.; PAVEL, S.: Melanogenesis in Transfected Fibroblasts Induces Lysosomal Activation. Melanoma Research, 1994, roč. 4, (suppl. 2), s. 16. [abstrakt]. IF:1,094/94

BOROVANSKÝ, J.; STŘÍBRNÁ, J.; ELLEDER, M.; NETÍKOVÁ, I.: Thymidine Kinase in Malignant Melanoma. Melanoma Research, 1994, roč. 4, (5), s. 275-279. [původní]. IF:1,094/94

VEDRALOVÁ, E.; BOROVANSKÝ, J.: Evaluation of Serum Sialic Acid Fractions as Markers for Malignant Melanoma. Cancer Letters, 1994, roč. 78, (1-3), s. 275-279. [původní]. IF:1,264/94

BOUČKOVÁ, MAGDALENA (2)

BOUČKOVÁ, M.: Stručná dětská encyklopedie přírody. Bratislava, INA 1996, 160 s. [autor překladu, monografie - překlad].

RÖDL, P.; SEDMÍKOVÁ, M.; ŠMERÁK, P.; DOUSEK, V.; BOUČKOVÁ, M.: Základy ekologie pro mediky. [videonahrávka].Praha, 3. LF UK 1997.30 min.

BRABCOVÁ, RADKA (1)

BRABCOVÁ, R.; KUBOVÁ, H.; VELÍŠEK, L.; MAREŠ, P.: Effects of a Benzodiazepine, bretazenil (Ro 16-6028), on Rhythmic Metrazol EEG Activity: Comparison with Standard Anticonvulsants. Epilepsia, 1993, roč. 34, (6), s. 1130-1134. [původní]. IF:2,711/93

BROŽ, JAN (3)

ANDĚL, M.; HERIBANOVÁ, L.; BROŽ, J.; KRAML, P.: Kardiovaskulární komplikace diabetu a diabetická makroangiopatie. (Cardiovascular complications of diabetes mellitus and diabetic macroangiopathy).Kapitoly z kardiologie pro lékaře v praxi, 1999, roč. 1, (1), s. 18-21. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

BROŽ, J.; ANDĚL, M.; TSEVEGJAV, A.; ROUBALOVÁ, K.; HRUBÁ, D.; ŠVANDOVÁ, A.; BALA, J.: Serological Markers of Acute and Chronic Infection with Chlamydia Pneumoniae, Cytomegalovirus and Helicobacter Pylori in Diabetic and Nondiabetic Patients with Unstable Angina Pectoris. Diabetes Research and Clinical Practice, 2000, roč. 50, (Suppl.1), s.289-289. Konference: 17th International Diabetes Federation Congres, Mexico City Novemter 5-10 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:0,982/00

BROŽ, J.; TSEVEGJAV, A.; ROUBALOVÁ, K.; HRUBÁ, D.; ANDĚL, M.; ŠVANDOVÁ, E.: Infekce Chlamydia pneumoniae a cytomegalovirus u diabetiků a nediabetiků s nestabilní anginou pectoris. (Infection of Chalmydia pneumoniae and cytomegalovirus at patients with diabetes mellitus and non-diabetics patients with unstable angina pectoris).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.5. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

BROŽ, LUDOMÍR (25)

TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.; BROŽ, L.: Use of Free Flaps in Burn Trauma. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (1), s. 19-23. [původní].

BROŽ, L.: Admission of Adult Extensive Burn. [videonahrávka].Praha,1995.2x.

BROŽ, L.: Course of Treatment in Pediatric Extensive Burn Centre. [videonahrávka].Praha,1995.

BROŽ, L.: Surgical Procedures in Pediatric Electrical Burns. [videonahrávka]. Praha,1995.

BROŽ, L.; KRIPNER, J.; BUČEK, S.: Emergency Care of Severe Burn Children (An Experience of Prague Burn Centre). Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (3), s. 89-93. [přehledový].

KÖNIGOVÁ, R.; TVRDEK, M.; BROŽ, L.: Classic Methods and Free Flaps in Face and Neck Reconstruction. In: Programme and Abstracts. IV. Congress on Burns, Fire Disasters and Symposium on Plastic Surgery, September 18-20, Košice, Slovakia 1995.Košice, Burn Center, Medical Faculty of P.F. Šafárik University 1995, S. 119. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JANDOVÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.; KAPOUNKOVÁ, Z.; BROŽ, L.: Combined Technique of Anesthesia in Early and Late Neck Reconstruction. Acta Chirurgiae Plasticae, 1997, roč. 39, (2), s. 56-59. [původní].

MATOUŠKOVÁ, E.; BUČEK, S.; VOGTOVÁ, D.; VESELÝ, P.; CHALOUPKOVÁ, A.; BROŽ, L.; SINGEROVÁ, H.; PAVLÍKOVÁ, L.; KÖNIGOVÁ, R.: Treatment of Burns and Donor Sites with Human Allogeneic Keratinocytes Grown on Acellular Pig Dermis. British Journal of Dermatology, 1997, roč. 136, (6), s. 901-907. Číslo grantu:IGA 4368-3, [původní]. IF:1,838/97

BROŽ, L.: Popáleninové trauma - elektrotrauma. (Burn Trauma - Electroinjury.).Medica Revue, 1998, roč. 5, (4/98), s. 9-10. [přehledový].

KÖNIGOVÁ, R.; BROŽ, L.; KRIPNER, J.; VALOVÁ, M.: Multiorgánové selhání u popálených pacientů. [odborný spolupracovník, CD ROM].Palermo, INFORMED LTD 1998.360 min.

KRIPNER, J.; BROŽ, L.; KÖNIGOVÁ, R.; BOUŠKA, I.: Mortality in Pediatric Burns in the Prague Burn Centre. Acta chirurgiae plasticae, 1998, roč. 40, (3), s. 79-82. [přehledový].

VRÁNKOVÁ, J.; BENDOVÁ, E.; KÖNIGOVÁ, R.; BROŽ, L.: Bacteriological Monitoring in the Prague Burns Center. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (4), s. 105-108. [původní].

BROŽ, L.; VOGTOVÁ, D.; KÖNIGOVÁ, R.: Experience with Banked Skin in the Prague Burn Center. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (2), s.54-58. [přehledový].

MATOUŠKOVÁ, E.; BROŽ, L.; POKORNÁ, E.; KÖNIGOVÁ, R.: Early treatment of deep dermal burns with recombined human/pig skin can prevent conversion into full thickness wounds”. In: Current concept in pediatric burn care.Florence, European Club Pediatric Burn 1999, S. 165-176.Konference: II. international congres, Napoli Italy 13 16 October 1999. Číslo grantu: IZ4368, [autor statě, sborník].

ŠTOLBOVÁ, V.; BROŽ, L.: Burn Injury Resulting in Mutilation in Childhood. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (3), s.91-94. [kazuistika].

TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; BROŽ, L.: Primary free flap coverage of electrical and deep thermal burns. In: Abstracts 12th Congress IPRAS.San Francisco, IPRAS 1999, nezjištěny. [autor abstrakta, sborník].

ARENBERGER, P.; BROŽ, L.; VESELÝ, P.; HAVLÍČKOVÁ, B.; MATOUŠKOVÁ, E.: Tissue-engineered Skin in the Treatment of Vitiligo Lesions. Folia Biologica, 2000, roč. 46, (3), s.157-160. Číslo grantu:NK6126, IZ4368, [původní]. IF:0,351/00

BROŽ, L.: Termický úraz v dětském věku. (Thermal injury by children).Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (Suppl. 1), s. S15. Konference: 4. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 7.-9.9.2000. Hradec Králové. [abstrakt].

BROŽ, L.; KRIPNER, J.: Non-thermic Skin Affections. Acta chirurgiae plasticae, 2000, roč. 42, (4), s.111-114. [původní].

ČELKO, A.M.; BROŽ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.: Analysis of Pediatrics Burns in the Prague Burns Centre. Epidemiology, 2000, roč. 11, (Suppl.), s.85. Číslo grantu:NJ4666, [původní]. IF:3,632/00

ČELKO, A.M.; BROŽ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.; HŘIVNA, M.: Analysis of Pediatric Burns in the Prague Burns Centre 1995-1998. Epidemiology, 2000, roč. 11, (4), s.87. [přehledový]. IF:3,632/00

HAMANOVÁ, H.; BROŽ, L.: Termické úrazy dětí v oblasti hlezna a nohy. (Thermal Injuries of Children in the Area of the Heel and Foot).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (10), s.582-583. [přehledový].

HAMANOVÁ, H.; BROŽ, L.: Termické úrazy pacientů vyššího věku z pohledu léčebné rehabilitace. (Thermal Injuries in the Elderly from the Aspect of Rehabilitation Treatment).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (8), s.458-459. [ostatní].

KÖNIGOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, E.; BROŽ, L.: Burn Wound Coverage and Burn Wound Closure. Acta chirurgiae plasticae, 2000, roč. 42, (2), s.64-68. [původní].

ŠIMÁNKOVÁ, E.; BROŽ, L.; JANDOVÁ, J.; KURZOVÁ, A.; MÁLEK, J.: Sevofluran v anestezii popálených pacientů. (Sevoflurane in anaesthesia of burned).In: Černý, V.; Cvachovec, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.Praha, Galén 2000, S.282.Konference: VII. kongres ČSARIM, 21.-23. 9. 2000 Hradec Králové. Číslo grantu: ND6116, [autor abstrakta, sborník].

BUČEK, SVATOPLUK (12)

BUČEK, S.; ECHUN, D.A.: Inhalation Injury by Paraffin Flames (An African Experience). Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (3), s. 74-76. [původní].

MATOUŠKOVÁ, E.; BUČEK, S.; ARENBERGER, P.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; CHEBUPLOVÁ, A.; KÖNIGOVÁ, R.: Upside Down Application of Human/Pig Skin Recombinants for Clinical and Research. Journal of Investigative Dermatology, 1994, roč. 103, s. 414. [ostatní]. IF:3,826/94

BROŽ, L.; KRIPNER, J.; BUČEK, S.: Emergency Care of Severe Burn Children (An Experience of Prague Burn Centre). Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (3), s. 89-93. [přehledový].

BUČEK, S.: Banque de la Peau de Prague le Passe, Le Present et le Future. In: Third International Conference on Burns and Fire Disasters, Palermo, June 5-8, 1995, Italy.Palermo, Mediterranean Burns Club 1995, S. 69. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BUČEK, S.: The Flap Plastic as a Treatment of Severe Burn Hand. In: Third International Conference on Burns and Fire Disasters, Palermo, June 5-8, 1995, Italy.Palermo, Mediterranean Burns Club 1995, S. 69. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BUČEK, S.: Modification of Intermingled Transplantation. In: Abstract Book. 6th Congress European Burns Association in Verona, September 13 - 15, 1995. No. 116. 1995, S. 175. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BUČEK, S.: The Primary Treatment of Severe Burn Hand by Flap Plastic. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (3), s. 83-88. [původní].

BUČEK, S.: Primary Treatment of Severe Burn Hands by Flap Plasty. In: Abstract Conference Proceedings, V. National Conference Burn Association of India, BAICON_95, Jaipur 26.-28.11.1995, India.Jaipur, SMS Medical College - Hospital 1995, č.2, S. 28. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BUČEK, S.: Strategy in Surgical Treatment Geriatric Burns. In: Abstract Conference Proceedings, V. National Conference Burn Association of India, BAICON_95, Jaipur 26.-28.11.1995, India.Jaipur, SMS Medical College - Hospital 1995, č.1, S. 23. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MATOUŠKOVÁ, E.; ARENBERGER, P.; BUČEK, S.; VESELÁ, P.; KÖNIGOVÁ, R.: Treatment of Burns and Other Skin Defects with Human Keratinocytes Cultured on Dry Pig Dermis and Applied 'Upside-down'. In: Programme and Abstracts. IV. Congress on Burns, Fire Disasters and Symposium on Plastic Surgery, September 18-20, Košice, Slovakia 1995.Košice, Burn Center, Medical Faculty of P.F.Šafárik University 1995, S. 79. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BUČEK, S.; VOGTOVÁ, D.: Banque de la peau de Prague - la passe, le present et le future. Annals of Burns and Fire Disasters, 1996, roč. 9, (3), s. 172-174. [přehledový].

MATOUŠKOVÁ, E.; BUČEK, S.; VOGTOVÁ, D.; VESELÝ, P.; CHALOUPKOVÁ, A.; BROŽ, L.; SINGEROVÁ, H.; PAVLÍKOVÁ, L.; KÖNIGOVÁ, R.: Treatment of Burns and Donor Sites with Human Allogeneic Keratinocytes Grown on Acellular Pig Dermis. British Journal of Dermatology, 1997, roč. 136, (6), s. 901-907. Číslo grantu:IGA 4368-3, [původní]. IF:1,838/97

BUDĚŠÍNSKÝ, TOMÁŠ (15)

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; SURYAPRANATA, H.; BIGONZI, F.: Medical Treatment of Unstable Angina Pectoris Improves Coronary Flow Despite no Change in Morphology: Quantitative Coronary Arteriographic and Myocardial Flow Reserve Study. In: Abstracts of XV. Interamerican Congress of Cardiology and IV. Congres of International Society for Heart Ressearch, Santiago de Chile.Santiago, Cardiol Assoc 1995, S. 175. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; SURYAPRANATA, H.; BIGONZI, F.: Stunned Myocardium in Unstuble Angina Pectoris and Non-Q-wave Myocardial Infarction: Left Ventriculography in Initial 5 Days vs. 5 Weeks Later. In: Abstracts of XV. Interamerican Congress of Cardiology and IV. Congres of International Society for Heart Ressearch, Santiago de Chile.Santiago, Cardiol Assoc 1995, S. 163. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; OŠMERA, P.; NECHVÁTAL, V.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.: Fyziologické hodnocení závažnosti koronární stenozy. (Physiological evaluation of relevancy of coronary stenosis).Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (5), s. 146-146. [původní].

BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; LISA, L.: Transport nemocných s akutním infarktem myokardu ke koronární angioplastice. (Transport of Patients with Acute Myocardial Infarction to Coronary Angioplasty).Cor et Vasa, 1998, roč. 40, (7), s. 368-369. [původní].

BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.; STRAKA, Z.: Hyperkoagulace po přerušení infuze heparinu u nestabilní anginy pectoris: příčina smrti při koronarografii? (Hyperkoagulation after Stopping Heparin Infusion in Unstable Angina: The Cause of Death in Coronary Angiography).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (8), s. 403-407. Číslo VZ: MSM 111200004, [kazuistika].

KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; STRAKA, Z.; GREGOR, P.: Echokardiografické sledování kinetiky levé komory srdeční u akutně revaskularizovaných pacientů. (Echocardiographic Follow-up of Left Ventricular Kinetics in Patients Treated with Acute Revascularisation).Kardiologia, 1999, roč. 8, (6), s. 301-304. [původní].

KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; GREGOR, P.; CHYBOVÁ, H.: Echokardiografické sledování kinetiky levé komory u pacientů s prvním infarktem myokardu ošetřeným přímou angioplastikou. (Echocardiographic Follow-up of Left Ventricular Kinetics in Patients with the First Myocardial Infarction Treated with Direct Angioplasty).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. 33. [abstrakt].

KRUPIČKA, J.; LÍNKOVÁ, H.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.: Anorektika a chlopenní vady. (Anorectic Agents and Valve Disease).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (5), s. 257-258. [ostatní].

LANG, O.; WIDIMSKÝ, P.; MALÁ, M.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; JIRMÁŘ, R.: Hodnocení vztahu mezi velikostí koronární rezervy a nálezem na perfúzní scintigrafie myokardu u pacientů s ICHS. (Correlation of coronary flow reserve with myocardial perfusion scintigraphy in patients with ischemic heart disease).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s.35. [abstrakt].

LANG, O.; WIDIMSKÝ, P.; MALÁ, M.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; JIRMÁŘ, R.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Hodnocení vztahu mezi velikostí koronární rezervy a nálezem na perfuzní scintigrafii myokardu u pacientů s ICHS. (Correlation of Coronary Flow Reserve with Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Ischemic Heart Disease).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (9), s. 427-432. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3780, [původní].

LANG, O.; WIDIMSKÝ, P.; MALÁ, M.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; JIRMÁŘ, R.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Hodnocení vztahu mezi velikostí koronární rezervy a nálezem na perfuzní scintigrafii myokardu u pacientů s ICHS. (Correlation of coronary flow reserve with myocardial perfusion scintigraphy in patients with ischemic hear disease).In: Abstrakta XXXVI. dny nukleární medicíny.Ostrava, Dům techniky 1999, S. 58. [autor abstrakta, sborník].

BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P. a kol.: Transport up to 120 km for primary PTCA vs. thrombolysis in community hospital. Interim analysis of PRAGUE-2 Study. European Heart Journal, 2000, roč. 21, (Suppl.), s.529. [abstrakt]. IF:3,840/00

BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; ŽELÍZKO, M.; ASCHERMANN, M. a kol.: Transport až 100 km na primární PTCA vs. okamžitá trombolýza. Výsledky pilotní fáze studie 'PRAGUE-2”. (Transport up to 120 km for primary PTCA vs. thrombolysis in community hospital. Interim analysis of PRAGUE-2 Study).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (Suppl. 4), s.5. [abstrakt].

ŠPAČEK, R.; WIDIMSKÝ, P.; STRAKA, Z.; DVOŘÁK, J.; JIREŠOVÁ, E.; JIRMÁŘ, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; ŠTROS, P.; KAREL, I.; STANKA, P.; ZENÁHLÍKOVÁ, M.: Primární PTCA (+stent) vs. konzervativní léčba v akutní fázi non-Q infarktu myokardu. (Direct PTCA (+ stent) versus conservative treatment in acute phase of non-Q wave myocardial infarction.).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (Suppl. 1), s.68. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; ŠPAČEK, R.; STRAKA, Z.; JIREŠOVÁ, E.; DVOŘÁK, J.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.; JIRMÁŘ, R. a kol.: 'VINO' Study-Primary Angioplasty also for Chest PAIN with ST-Depression. Cor et Vasa, Kardio, 2000, roč. 42, (7), s.K158. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

BUŘITOVÁ, JAROSLAVA (8)

BUŘITOVÁ, J.; HRABĚTOVÁ, S.; HRABĚ, J.; MAREŠ, P.; PAVLÍK, V.: Influence of Carbamazepine and Phenytoin on Sponataneous Activity of Cerebellar Neurons. Physiological Research, 1994, roč. 43, s. 113-116. [ostatní]. IF:0,318/94

ROKYTA, R.; BERNÁŠKOVÁ, K.; BUŘITOVÁ, J.; HORANSKÁ, L.; HRABĚTOVÁ, S.; KŘÍŽ, N.; MYSLIVEČKOVÁ, J.; SEREGHY, T.; SVOBODA, J.; YAMAMOTOVÁ, A.: Practical Courses on Physiology. Praha, 3.LF UK 1994, 304 s. [autor učebních textů, učební texty VŠ].

ROKYTA, R.; BERNÁŠKOVÁ, K.; BUŘITOVÁ, J.; ŠŤASTNÁ, H.: Biochemical Changes in Acute and Chronic Pain in Rats. ENA, 1994, roč. 2101, s. 30. [ostatní].

BUŘITOVÁ, J.; HONORÉ, P.; BESSON, J.M.: Indomethacin Reduces both Krox-24 Expression in the Rat Lumbar Spinal Cord and Inflammatory Signs Following Intraplantar Carrageenan. Brain Research, 1995, roč. 2, (674), s. 211-220. [původní]. IF:2,687/95

BUŘITOVÁ, J.; HONORÉ, P.; CHAPMAN, V.; BESSON, J.M.: Carrageenan Cedema and Spinal Fos-L1 Neurones are Reduced by Piroxicam in the Rat. Neuroreport, 1995, roč. 6, (10), s. 1385-1388. [původní]. IF:2,570/95

BUŘITOVÁ, J.; HONORÉ, P.; CHAPMAN, V.; BESSON, J.M.: Concurrent Reduction of Inflammation and Spinal FOS-L1 Neurons by Systemic Diclofenac in the Rat. Neuroscience Letters, 1995, roč. 188, (3), s. 175-178. [původní]. IF:2,318/95

HONORÉ, P.; BUŘITOVÁ, J.; BESSON, J.M.: Carrageenin-evoken C-Fos Expression in Rat Lumbar Spinal Cord: The Effects of Indomethacin. European Journal of Pharmacology, 1995, roč. 272, (2-3), s. 249-259 . [původní]. IF:2,637/95

CHAPMAN, V.; HONORÉ, P.; BUŘITOVÁ, J.; BESSON, J.M.: Cholecystokinin B Receptor Antagonism Enhances the Ability of Low Dose of Morphine to Reduce c-Fos Expression in the Spinal Cord of the Rat. Neuroscience, 1995, roč. 67, (3), s. 731-739. [původní]. IF:4,288/95

CIESLAROVÁ, BLANKA (14)

CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.; MILOTOVÁ, V.; ŽĎÁRSKÝ, E.: Treatment of chronic viral hepatitis with interferon. Results of our first ten patients. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 100. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ŽĎÁRSKÝ, E.; HLADKÁ, A.; MAZURA, I.; STRÁNSKÝ, J.; CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.: The 'one tube' method for simple determination of HBV DNA and HCV RNA in plasma samples. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 85. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

CIESLAROVÁ, B.: Choroby jater a žlučových cest. Klinické projevy jaterních chorob. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny.Praha, X-Egem 1996, S. 771-783. [autor kapitoly, monografie].

CIESLAROVÁ, B.: Choroby jater a žlučových cest. Laboratorní a zaobrazovací vyšetřovací metody jater a žlučových cest. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny.Praha, X-Egem 1996, S. 763-771. [autor kapitoly, monografie].

CIESLAROVÁ, B.: Choroby jater a žlučových cest. Úvod. In: Strejček, J.; Havel, J.: Merck Manual. Kompendium klinické medicíny.Praha, X-Egem 1996, S. 762-763. [autor kapitoly, monografie].

STŘÍTESKÝ, J.; CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.; STRÁNSKÝ, J.: Zkušenosti s použitím semikvantitativního hodnocení bioptických nálezů u chronické hepatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie, 1996, roč. 50, (3), s. 12. [ostatní].

CIESLAROVÁ, B.: Metabolické a strádavé nemoci jater vrozené a získané. Zdravotnické noviny, lékařské listy, 1997, roč. 46, (50), s. 8-10. [přehledový].

STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŮTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Hepatitis B virus and hepatitis C virus coinfection in chronic liver disease and porphyria cutanea tarda. Hepatology, 1998, roč. 28, (4), 567A. [původní]. IF:5,621/98

CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.: TTV hepatitida. (TTV hepatititis).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 44-45. Číslo VZ: MSM 111200002, [přehledový].

HUSA, P.; VOLFOVÁ, M.; URBÁNEK, P.; KRTEK, V.; ŠVEJDA, J.; STRÁNSKÝ, J.; CIESLAROVÁ, B.; ROŽNOVSKÝ, L.; PLÍŠEK, S.; KÜMPEL, P.; NÁDVORNÍK, V.: Standardní dávky interferonu alfa-2b v monoterapii versus kombinovaná terapie s ribavirem - srovnání iniciální odpovědi na léčbu. (Standard Doses of alpha-2b Interferon in Monotherapy vs. Combined Therapy with Ribavirine - Comparsion of Initial Response to Treatment).Česká a slovenská gastroenterologie, 1999, roč. 53, (2), s. 35-39. [původní].

CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Nonalcoholic steatohepatitis-the underestimated diagnosis. In: Falk symposium Vol. 121.Haag, 2000, S.28. [autor abstrakta, sborník].

HORÁK, J.; BREUEL, H.P.; HOŘEJŠOVÁ, M.; CIESLAROVÁ, B.; HEINE, P.R.; HARTMANN, M.; HUBER, R.; LÜHMANN, R.; WURST, W.: Pantoprazole Pharmacokinetics in Patients with Liver Cirrhosis. In: Abstracts of the Joint Meeting of VII World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics.Florence, EACPT 2000, s.242.Konference: The Joint Meeting of VII World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Florence 15. 20. 7. 2000. Číslo VZ: MSM 111200002. [autor abstrakta, sborník].

RÝZLOVÁ, M.; STRÁNSKÝ, J.; HORÁK, J.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.: Why is the tesponse to combination therapy in chronic hepatitis poor?Journal of Hepatology , 2000, roč. 32, (Suppl. 2), s.303. [abstrakt]. IF:3,761/00

STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŮTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Overt and hidden coinfection with hepatitis B and C viruses in chronic liver disease and porhyria cutanea tarda. Acta Virologica, 2000, roč. 44, (1), s.23-28. [původní]. IF:0,558/00

CIKRT, MIROSLAV (39)

CIKRT, M.; ČÁBELKOVÁ, Z.: Urinary Excretion of Mercury after DMPS Administration: Better Biomarker of Exposure?In: International Symposium on Human Health and Environment: Mechanismus of Toxicity and Biomarkers to Assess Adverse Effects of Chemicals, September 25-30, 1994, Parma.Parma, 1994, S. 95. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

CIKRT, M.; NERUDOVÁ, J.; BLÁHA, K.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; LUKÁŠ, E.: Mobilization of Mercury after DMPS Administration in Rats. In: International Symposium on Human Health and Environment: Mechanismus of Toxicity and Biomarkers to Assess Adverse Effects of Chemicals, September 25-30, 1994, Parma.Parma, 1994, S. 95. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENCKO, V.; CIKRT, M.; LENER, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. (Toxic metals in living and working environment of humans).Praha, Grada 1995, 282 s. [autor monografie, monografie].

BLÁHA, K.; CIKRT, M.; NERUDOVÁ, J.; FORNUSOVÁ, H.; PEŠKA, P.: Billiary Iron Excretion in Rats Following Treatment with Analogs of Pyridoxalisonicotinoyl Hydrazone. Blood , 1995, roč. 86, (Suppl.1), s. 300. [původní]. IF:8,569/95

BLÁHA, K.; NERUDOVÁ, J.; JEHLIČKOVÁ, H.; CIKRT, M.; JONES, M.M.; SINGH, P.K.: In Vivo and In Vitro Efficacy of a New Carbodithioate for the Mobilization of Cadmium. Journal of Toxicology and Environmental Health, 1995, roč. 44, (1), s. 87-100. [původní]. IF:1,498/95

NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; CIKRT, M.: Biologické monitorování expozice potkanům parám rtuti. (Biologic monitoring of rat exposure to mercury vapours).Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica, 1995, roč. příl., (6), s. 34-36. [původní].

NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; CIKRT, M.: Evaluation of Mercury Exposure Using DMPS. In: Book of Abstracts - EUROTOX ´95.Berlin, Springer 1995, S. 61. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

PELECH, L.; CIKRT, M.; MALINA, L.; JANOUŠEK, S.: Zátěž dětské populace olovem z automobilových benzinů. (Children's exposure to lead from car exhausts).Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (4), s. 211-217. [původní].

ŠMERHOVSKÝ, Z.; CIKRT, M.: Epidemiologie v pracovním lékařství. První část. (Epidemiology in occupational medicine. Part I).Pracovní lékařství, 1995, roč. 47, (4), s. 176-181. [původní].

ŠMERHOVSKÝ, Z.; CIKRT, M.; ŠEDIVÁ, V.: Účinky chronické expozice nízkým dávkám olova na nervový systém u dětí . (Effects of chronic exposure to low-dose lead on nervous system of children).Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (4), s. 218-221. [původní].

URBAN, P.; LUKÁŠ, E.; CIKRT, M.; ČÁBELKOVÁ, Z.: The VEP in Dental Assistants Exposed to Mercury Vapours. In: From Research to Prevention .Helsinky, Finnish Inst Occupation Health 1995, S. 89. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BLÁHA, K.; BENCKO, V.; CIKRT, M.: Exposure to Lead and Human Health in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (4), s. 233-241. [původní].

BLÁHA, K.; CIKRT, M.: Mobilizers of stored cadmium. Archives of Toxicology - Supplement, 1996, roč. 18, s. 195-201. [původní]. IF:1,109/96

CARPENTER, D.O.; SUK, W.A.; BLÁHA, K.; CIKRT, M.: Hazardous wastes in Eastern and Central Europe. Environmental Health Perspectives , 1996, roč. 104, (3), s. 244-248. [původní]. IF:1,688/96

CIKRT, M.; NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.: Biological Monitoring of Hg Exposure Using DMPS. Metal Ions in Biological Systems, 1996, (4), s. 411-413. [ostatní]. IF:2,160/96

KŘÍŽ, J.; BENCKO, V.; CIKRT, M.; KŘÍŽ, B.: Primární prevence a podpora zdraví v České republice. Současné problémy, rizika a možná východiska. (Primary prevention and health promotion in Czech Republic. Current problems, risks, and possible solutions).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (10), s. 478-482. [původní].

NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Toxikokinetika kovů v organizmu po aplikaci chelátotvorných látek. (Kinetics of toxic metals in organism after administration of chelatogenic substances).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1996, roč. 59, (6), s. 354-355. [přehledový].

PELECH, L.; MALINA, L.; CIKRT, M.; JANOUŠEK, S.: Screening of the Gasoline Lead in School Children in the Czech Republic. Toxicology Letters, 1996, roč. 88, (1-3), s. 233-236. [původní]. IF:0,895/96

CIKRT, M.; BAUMRUK, J.: Pracovnímu lékařství chybí odpovídající legislativa. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (40), s. 3. [překlad].

CIKRT, M.; PELCLOVÁ, D.; MARKVART, K.; LUKÁŠ, E.; KŘÍŽ, J.: Occupational and environmental medicine in Czech Republic. International Archives of Occupational Environmental Health, 1997, roč. 69, (2), s. 79-82. [původní]. IF:1,252/97

CIKRT, M.; ŠMERHOVSKÝ, Z.; BLÁHA, K.; NERUDOVÁ, J.; ŠEDIVÁ, V.; FORNUSOVÁ, H.; KNOTKOVÁ, J.; ROTH, Z.; KODL, M.; FITZGERALD, E.: Biological Monitoring of Child Lead Exposure in the Czech Republic. Environmental Health Perspectives, 1997, roč. 105, (4), s. 406-411. [původní]. IF:2,119/97

HRNČÍŘ, E.; CIKRT, M.: The Occupational Disease and Injury Compensatory System in the Czech Republic . American Journal of Industrial Medicine, 1997, roč. 31, (4), s. 381-384. [přehledový]. IF:1,280/97

PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; CIKRT, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů. Praha, Fortuna 1997, 143 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

BLÁHA, K.; CIKRT, M.; NERUDOVÁ, J.; FORNUSOVÁ, H.; PONKA, P.: Biliary Iron Excretion in Rats Following Treatment With Analogs of Pyridoxal Isonicotinoyl Hydrazone. Blood, 1998, roč. 91, (11), s. 4368-4372. [původní]. IF:8,372/98

CARPENTER, D.O.; BLÁHA, K.; BUEKENS, A.; CIKRT, M.; DAMSTRA, T.; DELLINGER, B.; SAROFIM, A.; SUK, W.A.; WYES, H.; ZEJDA, J.: Remediation of Hazardous Wastes in Central and Eastern Europe: Technology and Health Effects. Central European Journal of Public Health, 1998, roč. 6, (2), s. 77-78. [původní].

ŠMERHOVSKÝ, Z.; CIKRT, M.; VAVŘÍNOVÁ, J.: Health Effects of Lead Coming from Mining Wastes. Central European Journal of Public Health, 1998, roč. 6, (2), s. 168-171. [původní].

TICHÝ, M.; CIKRT, M.; ROTH, Z.; RUCKI, M.: QSAR Analysis in Mixture Toxicity Assessment. SAR and QSAR in Environmental Research, 1998, roč. 9, (2), s. 155-169. [původní].

VYTLAČIL, J.; CIKRT, M.: PhMr. RNDr. Vladimír Vašák, CSc. (1920 - 1998). Pracovní lékařství, 1998, roč. 50, (4), s. 198. [ostatní].

CARPENTER, D.O.; CIKRT, M.; SUK, W.A.: Hazardous wastes in Eastern and Central Europe: technology and health effects. Environmental Health Perspectives, 1999, roč. 107, (4), s. 249-250. [původní]. IF:2,469/99

CIKRT, M.: Zpráva o činnosti výboru České společnosti pracovního lékařství za uplynulé období. Pracovní lékařství, 1999, roč. 51, (1), s. 31. [ostatní].

RIEUWERTS, J.S.; FARAGO, M.; CIKRT, M.; BENCKO, V.: Heavy metal concentrations in and around household near a secondary lead smelter. Environmental Monitoring and Assessment, 1999, roč. 58, (7), s. 317-335. [původní]. IF:0,485/99

URBAN, P.; LUKÁŠ, E.; NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Neurological and electrophysiological examinations on three groups of workers with diferent levels of exposure to mercury vapors. European Journal of Neurology, 1999, roč. 6, (5), s. 571-577. [původní]. IF:0,670/99

CIKRT, M.; KOMÁREK, L.; KŘÍŽ, B.; KŘÍŽ, J.; KUBÍNOVÁ, R.: Vybrané otázky vývoje zdraví a jeho determinant. (Selected issues of health development and its determinants).Medica revue, 2000, roč. 7, (2), s.1, 17-23. [přehledový].

FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Cumulative Neurotoxicity of Mercury Vapours in Animal Model Experiments at Various Time Patterns of Exposure. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2000, roč. 6, (1), s.38-39. Číslo grantu:NJ4510, [původní].

NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; LUKÁŠ, E.; URBAN, P.; BLÁHA, K.; PELCOVÁ, D.; LEBEDOVÁ, J.; CIKRT, M.: Mobilization of Mercury by DMPS in Occupationally Exposed Workers and in Model Experiments on Rats: Evaluation of Body Burden. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2000, roč. 13, (2), s.131-146. Číslo grantu:NJ4510, [původní].

NERUDOVÁ, J.; FRANTÍK, E.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Factors Affecting Mercury Concentration in Brain Tissue of Rats Exposed to Mercury Vapours. Abstracts in Biomarkers and Environment, 2000, roč. 3, (4), s.13. Konference: 6th International Symposium on Chelating Agents in Pharmacology, Toxicology and Therapeutics September 7-9 2000 Plzeň. Číslo grantu:NJ4510, [abstrakt].

RIEUWERTS, J.S.; FARAGO, M.E.; CIKRT, M.; BENCKO, V.: Differences in lead bioavailability between a smelting and a mining area. Water, Air and Soil Pollution, 2000, roč. 122, (1-2), s.203-229. [původní]. IF:0,632/00

ŠMERHOVSKÝ, Z.; CIKRT , M.; SVAČINKA, P.; NERUDOVÁ, J.; KNOTKOVÁ, J.; KAŠPAROVÁ, L.; SPĚVÁČKOVÁ, V.; ŠPERLINGOVÁ, I.; ČÁBELKOVÁ, Z.; ČERNÁ, L.; FUNKOVÁ, D.; SVOBODA, M.: Zdravotní rizika spojená s hutnictvím neželezných kovů ve střední Evropě: Hodnocení založené na biomarkerech vnitřní dávky a časných negenotoxických účinků. (Health Risks Encountered in the Non-ferrous Metallurgy in Central Europe: Evaluation Based on Biomarkers of Internal Dose and Early Non-genotoxic Effects).České pracovní lékařství, 2000, roč. 1, (Suppl. 1), s.19-28. Číslo grantu:IC15-CT96-0311, OK323, [původní].

URBAN, P.; CIKRT, M.; HEJLEK, A.; LUKÁŠ, E.; PELCLOVÁ, D.: The Czech National Registry of Occupational Diseases. Ten Years of Existence. Central European Journal of Public Health, 2000, roč. 8, (4), s.210-212. [původní].

ČÁBELKOVÁ, ZDEŇKA (15)

CIKRT, M.; ČÁBELKOVÁ, Z.: Urinary Excretion of Mercury after DMPS Administration: Better Biomarker of Exposure?In: International Symposium on Human Health and Environment: Mechanismus of Toxicity and Biomarkers to Assess Adverse Effects of Chemicals, September 25-30, 1994, Parma.Parma, 1994, S. 95. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

CIKRT, M.; NERUDOVÁ, J.; BLÁHA, K.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; LUKÁŠ, E.: Mobilization of Mercury after DMPS Administration in Rats. In: International Symposium on Human Health and Environment: Mechanismus of Toxicity and Biomarkers to Assess Adverse Effects of Chemicals, September 25-30, 1994, Parma.Parma, 1994, S. 95. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ČÁBELKOVÁ, Z.; KNEIDLOVÁ, M.; DAVID, A.: Individuální variabilita vylučování kyseliny hippurové močí. In: Sborník - 23. kongres pracovního lékařství.Praha, Společnost pracovního lékařství ČLS JEP 1995, S. 14. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DAVID, A.; ČÁBELKOVÁ, Z.; KNEIDLOVÁ, M.: Biological Monitoring of the Exposure to Toluene: the Effect of Diet on the Excretion of Hippuric Acid. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 1995, roč. 1 , (3), s. 179-186. [původní].

NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; CIKRT, M.: Biologické monitorování expozice potkanům parám rtuti. (Biologic monitoring of rat exposure to mercury vapours).Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica, 1995, roč. příl., (6), s. 34-36. [původní].

NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; CIKRT, M.: Evaluation of Mercury Exposure Using DMPS. In: Book of Abstracts - EUROTOX ´95.Berlin, Springer 1995, S. 61. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

URBAN, P.; LUKÁŠ, E.; CIKRT, M.; ČÁBELKOVÁ, Z.: The VEP in Dental Assistants Exposed to Mercury Vapours. In: From Research to Prevention .Helsinky, Finnish Inst Occupation Health 1995, S. 89. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

CIKRT, M.; NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.: Biological Monitoring of Hg Exposure Using DMPS. Metal Ions in Biological Systems, 1996, (4), s. 411-413. [ostatní]. IF:2,160/96

NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Toxikokinetika kovů v organizmu po aplikaci chelátotvorných látek. (Kinetics of toxic metals in organism after administration of chelatogenic substances).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1996, roč. 59, (6), s. 354-355. [přehledový].

URBAN, P.; LUKÁŠ, E.; NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Neurological and electrophysiological examinations on three groups of workers with diferent levels of exposure to mercury vapors. European Journal of Neurology, 1999, roč. 6, (5), s. 571-577. [původní]. IF:0,670/99

FRANTÍK, E.; HORNYCHOVÁ, M.; NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Cumulative Neurotoxicity of Mercury Vapours in Animal Model Experiments at Various Time Patterns of Exposure. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2000, roč. 6, (1), s.38-39. Číslo grantu:NJ4510, [původní].

MALINA, L.; STRÁNSKÝ, J.; MICHALÍKOVÁ, H.; ČÁBELKOVÁ, Z.: Kritéria alkoholismu u nemocných pozdní kožní porfyrií. (Criteria of Alcoholism in Patients with Porphyria Cutanea Tarda).Klinická biochemie a metabolismus, 2000, roč. 8/29, (3), s.154-156. [původní].

NERUDOVÁ, J.; ČÁBELKOVÁ, Z.; FRANTÍK, E.; LUKÁŠ, E.; URBAN, P.; BLÁHA, K.; PELCOVÁ, D.; LEBEDOVÁ, J.; CIKRT, M.: Mobilization of Mercury by DMPS in Occupationally Exposed Workers and in Model Experiments on Rats: Evaluation of Body Burden. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2000, roč. 13, (2), s.131-146. Číslo grantu:NJ4510, [původní].

NERUDOVÁ, J.; FRANTÍK, E.; ČÁBELKOVÁ, Z.; CIKRT, M.: Factors Affecting Mercury Concentration in Brain Tissue of Rats Exposed to Mercury Vapours. Abstracts in Biomarkers and Environment, 2000, roč. 3, (4), s.13. Konference: 6th International Symposium on Chelating Agents in Pharmacology, Toxicology and Therapeutics September 7-9 2000 Plzeň. Číslo grantu:NJ4510, [abstrakt].

ŠMERHOVSKÝ, Z.; CIKRT , M.; SVAČINKA, P.; NERUDOVÁ, J.; KNOTKOVÁ, J.; KAŠPAROVÁ, L.; SPĚVÁČKOVÁ, V.; ŠPERLINGOVÁ, I.; ČÁBELKOVÁ, Z.; ČERNÁ, L.; FUNKOVÁ, D.; SVOBODA, M.: Zdravotní rizika spojená s hutnictvím neželezných kovů ve střední Evropě: Hodnocení založené na biomarkerech vnitřní dávky a časných negenotoxických účinků. (Health Risks Encountered in the Non-ferrous Metallurgy in Central Europe: Evaluation Based on Biomarkers of Internal Dose and Early Non-genotoxic Effects).České pracovní lékařství, 2000, roč. 1, (Suppl. 1), s.19-28. Číslo grantu:IC15-CT96-0311, OK323, [původní].

ČAKRTOVÁ, MARIE (5)

MĚŠŤÁK, J.; HRIVNÁKOVÁ, J.; ČAKRTOVÁ, M.; NEJEDLÝ, A.; TOMÁŠEK, D.; KORYTKO, J.: Reduction Mammaplasty at the Department of Plastic Surgery in Prague. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s. 147-153. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; ČAKRTOVÁ, M.: The Problems of Corticoderm in Large Injury of Soft Tissues of Crus /a case report/. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (3), s. 77-80. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; TVRDEK, M.; ČAKRTOVÁ, M.; ZADOROŽNÁ, M.: Senologie - komplexní péče o nemoci prsu. (Senology-Comprehensive Treatment of Breast Disseases).Moderní gynekologie a porodnictví, 1994, roč. 4, (2), s. 134. [původní].

MĚŠŤÁK, J.; HRIVNÁKOVÁ, J.; ČAKRTOVÁ, M.; NEJEDLÝ, A.; TOMÁŠEK, D.; KORYTKO, J.: Redukční operace prsů na klinice plastické chirurgie v Praze. (Reduction Breasts Surgery in the Plastic Surgery Clinic in Prague).Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (1), s. 19-23. [přehledový].

JIRMÁŘ, R.; PELOUCH, V.; ANDĚL, M.; ČAKRTOVÁ, M.; RYCHTEROVÁ, V.: Vztah skladby kolagenu k funkci levé srdeční komory a tvorbě aneuryzmatu po infarktu myokardu. (The Relationship of Collagen Composition to left Ventricular function and Aneurysm Formation after Myocardial Infarction).Cor et Vasa, 1998, roč. 40, (7), s. 340-346. Číslo grantu:IGA MZ ČR 8732-2, [původní].

ČEČETKOVÁ, BOŽENA (1)

ČEČETKOVÁ, B.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Životní podmínky studentů vysokých škol. (Living Conditions of University Students).Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.47-50. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NJ5575, [původní].

ČECH, OLDŘICH (25)

ČECH, O.; ŠÍDA, V.: Sendvičový typ jamky kyčelního kloubu s keramickou vložkou. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (5), s. 270-272. [původní].

ČECH, O.; TRČ, T.: Léčba infikované defektní pseudoartrózy kalotaxí fragmentu kosti. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (6), s. 368-372. [původní].

DŽUPA, V.; ČECH, O.; KLÉZL, Z.; KRBEC, M.: Naše zkušenosti s necementovanou femorální komponentou totální endoprotézy kyčelního kloubu typu Schenker. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (5), s. 278-283. [původní].

TRČ, T.; ČECH, O.: Experimentální a klinická studie izoelastické cervikokapitální endoprotézy POLDI. II. část: Klinická studie. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (1), s. 22-34. [původní].

ADAM, M.; ČECH, O.; POHUNKOVÁ, H.; STEHLÍK, J.; KLÉZL, Z.: Úloha kolagenních implantátů obsahujících tripeptid gly-his-lys v hojení kostních defektů. (Role of collagen implantates containing tripeptide gly-his-lys in recovery of bone defects).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (2), s. 76-85. [původní].

ADAM, M.; POHUNKOVÁ, H.; ČECH, O.; VÁCHAL, J.: Vliv kolagenního gelu na ukotvení TEP. (Influence of collagen gel in TEP anchoring).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 336-342. [původní].

KONVIČKOVÁ, S.; ČECH, O.: Vývoj keramické sendvičové jamky pro náhradu kyčelního kloubu. (Development of ceramic sandwich socket for hip joint replacement).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 357-361. [původní].

KRBEC, M.; ČECH, O.: Dorzální stabilizace u vícečetných metastáz karcinomu prostaty v hrudní páteři. (Dorsal stabilisation of thoracic spine with multiple metastases of prostate cancer).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 371-373. [původní].

STEHLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; KLÉZL, Z.; ČECH, O.: Poznámky k biomechanice zevní osteosyntézy. (Notes on biomechanics of external osteosynthesis).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 343-353. [původní].

POHUNKOVÁ, H.; STEHLÍK, J.; VÁCHAL, J.; ČECH, O.; ADAM, M.: Morphological features of bone healing under the effects of collagen-graft-glykosaminoglycam copolymer supplemendted with the tripeptide Gly-His-Lys. Biomaterials, 1996, roč. 17, (16), s. 1567-1574. [původní]. IF:1,558/96

ADAM, M.; POHUNKOVÁ, H.; KLÉZL, Z.; PEŠÁKOVÁ, V.; ČECH, O.: Využití bioimplantátů k náhradě chrupavky. 2. část. Použití implantátů v pokuse na zvířeti. (Use of bioimplants for cartilage replacement, 2nd part - use of implants in animal experiments).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (4), s. 207-211. [původní].

ČECH, O.: Operační léčba artrózy kyčelního kloubu. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (18), s. 583. [ostatní].

ČECH, O.; VÁVRA, J.: Valgizující osteotomie při léčení následků ischemické postdysplastické nekrózy hlavice stehenní kosti u dětí: I. Část - operační technika. (Valgus Osteotomy in the Treatment of Sequelae of Ischemic Post-dysplastic Necrosis of Femoral Head in Children).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 69-73. [původní].

ČECH, O.: Pokroky v chirurgické léčbě osteoartrózy kyčelního kloubu. (Progress in Surgical Treatment of Arthrosis of the Hip Joint).In: Soubor přednášek VI. Konference o patologii a terapii chorob tvrdých tkání.Praha, Spol. pro výzkum a využ. pojiv.tkání 2000, S.27-32.Konference: VI. Konference o patologii a terapii chorob tvrdých tkání, Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání Praha 2000. [autor statě, sborník].

ČECH, O.: Přínos necementovaných jamek kyčelních kloubů a jejich současné problémy. (Non-cemented cup in THR and Its Current Problems).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.32.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].

ČECH, O.; BERNAT, M.; ŠPRINDRICH, J.: Protruze umělé jamky kyčelního kloubu. (Protrusion of Acetabular Cup in THR).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.336-340. Číslo grantu:IZ4127, [kazuistika].

ČECH, O.; DŽUPA, V.: Nedžad Šabič: External Fixation. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.352-354. [recenze].

ČECH, O.; KOŠŤÁL, R.; VÁCHAL, J.: Nestabilní pertrochanterické zlomeniny jejich biomechanika, klasifikace a terapie. (Unstable Pertrochanteric Fractures Biomechanics, Classification and Therapy).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (1), s.17-27. Číslo grantu:IZ4127, [původní].

ČECH, O.; KOŠŤÁL, R.; VÁCHAL, J.; ZÍDKA, M.: Unstable pertrochanteric fractures, Biomechanics, classification and therapy. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.Ljublana, Narodn. univ. knižnic 2000, S.7.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portorož Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

ČECH, O.; PACOVSKÝ, V.: Cervikokapitální endoprotéza kyčelního kloubu-její dnešní indikace a operační technika. (Cervicocapital Endoprothesis of the Hip Current Indication and Operative Technique).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.23-24.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].

DŽUPA, V.; ČECH, O.: Pětileté zkušenosti snecementovanou jamkou Spotorno. (5 Year experience with Non-cemented Cup Spotorno).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.42-43.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].

STEHLÍK, J.; ČECH, O.; VRECION, V.: Necementované jamky při řešení postdysplastické koxartrózy . (Non-cemented cups in Solving the Postdysplastic Coxarthrosis).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.40.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].

VÁVRA, J.; ČECH, O.; ZÍDKA, M.: Valgizující osteotomie při léčení následků ischemické postdysplastické nekrózy hlavice kosti stehenní u dětí. II. část-klinické hodnocení souboru. (Valgus intertrochanteric ostotomy in the Treatment of Postdyplastic Femoral Head Necrosis in Children. 2nd Part: Evaluation of Clinical Outcomes).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 61, (2), s.77-87. [původní].

ZÍDKA, M.; ČECH, O.; VÁVRA, J.: Operative treatment of Ischaemic Deformity after DDH Long-term results. In: Abstract book of the 8-th Instructional Course Lectures of EFORT.Praha, EFORT 2000, S.132A.Konference: 8th Instructional Course Lectures of EFORT, Praha 2000. [autor abstrakta, sborník].

ZÍDKA, M.; ČECH, O.; VÁVRA, J.: Operative treatment of Ischaemic Deformity after DDH Long-term results. In: Abstract book of the 8-th Instructional Course Lectures of EFORT.Praha, EFORT 2000, S.132.Konference: 8th Instructional Course Lectures of EFORT, Praha 2000. [autor abstrakta, sborník].

ČECH, PAVEL (6)

STINGL, J.; ČECH, P.; DOUBKOVÁ, A.; HOLÝ, S.; KOVANDA, J.; KRÁL, J.: Contribution to the Ankle Joint Injury during Car Crash. Surgical and Radiologic Anatomy, 1995, roč. 17, (3), s. 229. [abstrakt]. IF:0,163/95

HALAŠKOVÁ, M.; ČECH, P.: Zmapování ultrastruktury chrupavky kolenního kloubu a zhodnocení jejích změn po tlakové zátěži. (Topographical description of the knee articular cartilage structure and analysis of its changes after load pressure).In: Zborník abstraktov.Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 12.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].

KOVANDA, J.; ČECH, P.; KRAVARČÍK, J.; SEICHERTOVÁ, A.; STINGL, J.: Relationship between the morphology and mechanical stiffness of selectedd human organs. In: Abstract Book of 5th Congr. Europ.Assoc.Clin.Anat.Constanta, Eur. Assoc.Clin.Anat. 1999, S. 120.Konference: 5th Congr. Europ.Assoc.Clin.Anat. 3.-5.6.1999, Constanta Rumunsko. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].

STINGL, J.; ČECH, P.; KOVANDA, J.; KOVANDOVÁ, H.; KRAVARČÍK, J.; SEICHERTOVÁ, A.; VOLÁK, V.: Morphological, mathematical and biomechanical aspects of traffic injuries. In: Zborník abstraktov.Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 90-91.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].

ČECH, P.: Praha-Evropské město kultury roku 2000-nezná rodný dům nositele Nobelovy ceny Carla Ferdinanda Coriho! (The Prague-born Nobel laureates Carl Cori and Gerty Cori).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (7), s.409-412. [přehledový].

HALAŠKOVÁ, M.; SEICHERTOVÁ, A.; ČECH, P.; STANĚK, Z.: Chrupavka kolenního kloubu v obraze polarizačního světelného a transmisního elektronového mikroskopu. (Knee Joint Cartilage in Polarization Optical and Transmission Electron Microscopes).Česká revmatologie, 2000, roč. 8, (4), s.127-132. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

ČECHÁK, PETR (16)

APOLD, J.; EIKEN, H.G.; SVENSSON, E.; KUNERT, E.; KOZAK, L.; ČECHÁK, P.; GÜTTLER, F.; GILTAY, J.; LICHTER-KONECKI, U.; MELLE, D.; JARUZELSKA, J.M.: The Phenylketonuria G272X Haplo Type 7 Mutation in European Populations. Human Genetics, 1993, roč. 92, (2), s.107-109. [původní]. IF:2,666/93

ČECHÁK, P.; HERMOVÁ, H.; KOSTIHOVÁ, E.; NOVÁKOVÁ, O.: Kontrola kvality rutinního provozu OKB při použití analyzátorů Kodak Ektachem 700. In: Abstrakta 1. Sjezdu české společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí, 20.-23.9.1993, Seč.Praha, 1993, [autor abstrakta, sborník].

ČECHÁK, P.; KOSTIHOVÁ, E.; NOVÁKOVÁ, H.: Kodak Ektachem 700 v rutinní praxi DKB. In: Abstrakta 1. Sjezdu české společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí, 20.-23.9.1993, Seč.Praha, 1993, [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.: CNS White Matter Composition Abnormalities in Phenylketonuria Using MRI Examination. In: Genetics in Medicine. Praha, 2.-5.9.1993.Praha, 1993, S. 73. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Abnormalities of CNS White Matter Composition in Phenylketonuria Patients. In: Abstracts of 2nd International Workshop on Phenylketonuria. Troine, Italy, November 11.-13. 1993, suppl.Troina, 1993, S. 41. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Abnormalities of White Matter Composition in Patiens with Phenylketonuria. In: 6th International Symposium: New Frontiers in the Biochemistry and Biophysics on Diagnosis and Treatment of Stroke, Neurotrauma and other Neurological Disease. Martin, 16-18.8.1993.Martin, 1993, S. 41. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; DEZORTOVÁ, M.; HÁJEK, M.; POHLOVÁ, A.; SRP, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.: Abnormalities of White Matter Composition in Patients with Hyperphenylalaninaemia - Posible Health Risk?In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3. LF UK 1993, S. 33. [autor abstrakta, sborník].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Interleukin-6 v laboratorní diagnostice ovariálních tumorů. In: Sborník XIV. biochemického sjezdu, 6.-10.9. 1993, Brno.Brno, 1993, [autor abstrakta, sborník].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Laboratorní diagnostika ovariálních tumorů. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3. LF 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Laboratorní diagnostika ovariálních tumorů. In: Sborník XIV. biochemického sjezdu, 6.-10.9. 1993, Brno.Brno, 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; RANNÝ, M.; ČECHÁK, P.; ELLEDER, M.: Komplexy fosfatidových kyselin s bílkovinami - jejich cytoprotekrivní a anacidní účinek u krys. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3.LF UK 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; RANNÝ, M.; ČECHÁK, P.; ELLEDER, M.: Komplexy fosfatidových kyselin s bílkovinami - jejich cytoprotekrivní a anacidní účinek u krys. In: Sborník XIV. biochemického sjezdu, 6.-10.9. 1993, Brno.Brno, 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ČECHÁK, P.; HEJCMANOVÁ, L.; RUPP, A.: Long-term Follow-up of Patients Treated for Phenylketonuria (PKU). Results from the Prague PKU Center. European Journal of Pediatrics, 1996, roč. 155, (Suppl. 1), s. 59-63. [přehledový]. IF:1,127/96

HYÁNEK, J.; ČECHÁK, P.: 3. sympozium Mezinárodní společnosti pro novorozenecký screening. 12. sympozium národních společností pro novorozenecký screening. Boston, 21.-24.10 1996. Česko-slovenská pediatrie, 1997, roč. 52, (3), s. 165-166. [ostatní].

HEJCMANOVÁ, L.; HNÍKOVÁ, O.; DEZORTOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KRAČMAR, P.: The Neonatal Compulsory Screening Programme in Prague Centre, Czech Republic 1999. In: Book of Abstracts.Stockholm, ISNS 1999, S. 125.Konference: 4th Meeting of the International Society for Neonatal Screening, June 13-16 1999 Stockholm Sweden. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

ČECHÁK, P.: Vodní a elektrolytické hospodářství.. Sedimentace erytrocytů, C-reaktivní protein, Biochemické a hematologické laboratorní parametry. In: Herold, G.: Vnitřní lékařství.Praha, P.Dlouhý 2000, s.442-464, 712, 713. [recenzent kapitoly překladu, učebnice VŠ].

ČELKO, ALEXANDER MARTIN (33)

ČELKO, A.M.: Epidemiology - Editorial Comment on Papers of Outstanding Interest. Current AIDS Letter, 1993, roč. 6, (12), s. 425-426. [původní].

ČELKO, A.M.: AIDS - světlo na konci tunelu?Učitelské noviny, 1995, roč. 98, (31), s. 23. [ostatní].

ČELKO, A.M.: Prostate Cancer in Czech Republic 1959-1992. Descriptive Survey. Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (3), s. 119-123. [původní].

ČELKO, A.M.: Terapie Zidovudinem - prevence přenosu HIV z matky na dítě. Vesmír, 1995, roč. 74, (10), s. 553. [ostatní].

ČELKO, A.M.: Antrax. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 17-18. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ČELKO, A.M.: Breast Cancer Epidemiology in Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (2), s. 107-109 . [původní].

ČELKO, A.M.: Chlamydiové infekce. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 54-58. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ČELKO, A.M.: Infekční mononukleóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 61-62. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ČELKO, A.M.: Legionelóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 67. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ČELKO, A.M.: Neštovice plané, pásový opar. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 84-85. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ČELKO, A.M.: Příušnice. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 93-94. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ČELKO, A.M.: Spalničky. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 101-102. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ČELKO, A.M.: Trichomoniáza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 115-116. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ČELKO, A.M.: Zarděnky. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 122-123. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

ČELKO, A.M.; PROVAZNÍK, K.: Situace v České republice. In: Montagnier, L.; Saad, K.: AIDS - fakta, naděje.Praha, Nadace pro život 1996, S. 59-60. [autor kapitoly, monografie].

ČELKO, A.M.: Prevence zhoubného nádoru prsu v USA. Vesmír, 1997, roč. 76, (8), s. 455. Číslo VZ: OPRAVA, [popularizující].

ČELKO, A.M.; ROSINA, J.; STAREC, M.: BSE ve Velké Británii - historie a sled událostí. (BSE in Great Britain - history and order of events).Živočišná výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (1), s. 43-46. [přehledový]. IF:0,194/97

ČELKO, A.M.; ROSINA, J.; STAREC, M.: Epidemiologie bovinní spondiformní encefalopatie (BSE). (Epidemiology of bovine spondiform encephalopathy (BSE)).Živočišná výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (1), s. 41-42. [přehledový]. IF:0,194/97

PIKHART, H.; PRÍKAZSKÝ, V.; BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; ČELKO, A.M.; DÁŇOVÁ, J.; PRYL, K.; PRETEL, J.: Association between ambient air concentrations of nitrogen dioxide and respiratory symptoms in children in Prague, Czech Republic. (Association between ambient air concentrations of nitrogen dioxide and respiratory symptoms in children in Prague, Czech Republic).Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 5, (2), s. 65-69. Číslo VZ: hotovo, [původní].

PROVAZNÍK, K.; ČELKO, A.M.: AIDS - fakta, naděje. Praha, Nadace pro život 1997, 68 s. [autor příručky, příručka].

ROSINA, J.; STAREC, M.; ČELKO, A.M.; VÝMOLA, F.: Intravenózní ozařování králíků infikovaných Staphylococcus aureus pomocí laseru s maximem vyzařování 337 nm. (Intravenous irradiation of blood using 337 nm laser in rabbits inoculated with Staphylococcus aureus).Živočišná výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (6), s. 261-262. Číslo VZ: hotovo, [původní]. IF:0,194/97

ROSINA, J.; STAREC, M.; ČELKO, A.M.; VÝMOLA, F.: Reinfusion of UV - Irradiated Blood in the Treatment of Staphylococcal Infection. Živočišná výroba - Animal production, 1997, roč. 42, (7), s. 315-316. Číslo grantu:GAUK 256/95, [původní]. IF:0,194/97

ČELKO, A.M.: Infekční onemocnění v dětském a dorostovém věku. (Infectious diseases in childhood and adolescence).In: Manuál prevence v lékařské praxi VI. Prevence poruch zdraví dětí a mládeže.Praha, Fortuna 1998, S. 92-99. [autor kapitoly, monografie].

ČELKO, A.M.; ROSINA, J.: Epidemiologie ptačí chřipky A (H6N1). (Epidemiology of avian influenza A (H6N1)).Živočišná výroba - Animal production, 1998, roč. 43, (7), s. 219-220. [přehledový]. IF:0,192/98

ČELKO, A.M.: Epidemiologie v onkologii . (Epidemiology in oncology).Praha, Triton 1999, 63 s. [autor monografie, monografie].

ČELKO, A.M.: Trendy a analýza úmrtnosti na nejčastější zhoubné novotvary v ČR v letech 1970-1995. (Trends and analysis of mortality in most frequent cancers in Czech republic in 1970-1995). Praha, UK 3.LF 1999. 87 s.[habilitační spis (doc.)].

ČELKO, A,M,: Zdravotný stav obyvatelstva v okolí atómovej elektrárne Mochovce-kapitola Príspevok k epidemiologickej surveillancii zhubných novotvarov v okolí JE Mochovce. (The health study of population in the neighboorhood of nuclear power plant Mochovce (Slovakia). Trnava, VÚJE 1999. 126 s. [výzkumná zpráva].

ČELKO, A.M.; BROŽ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.: Analysis of Pediatrics Burns in the Prague Burns Centre. Epidemiology, 2000, roč. 11, (Suppl.), s.85. Číslo grantu:NJ4666, [původní]. IF:3,632/00

ČELKO, A.M.; BROŽ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.; HŘIVNA, M.: Analysis of Pediatric Burns in the Prague Burns Centre 1995-1998. Epidemiology, 2000, roč. 11, (4), s.87. [přehledový]. IF:3,632/00

ČELKO, A.M.; DÁŇOVÁ, J.; URBAN, M.: Zhoubný novotvar prostaty v České republice. Nemocniční analytická studie případů a kontrol. (Prostate Cancer in Czech Republic. Hospital-based Case-control Study).Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2000, roč. 49, (4), s.162-164. Číslo grantu:GAUK 258/95, [původní].

ČELKO, A.M.; KŘÍŽ, B.: Increasing malignant melanoma of the skin in Czech republic-consequences of climate changes?In: Actual Problems of environmental security of territories and population.Bangkok-Pattaya, Russian Federation Environment Protection State Committee 2000, S.11-13. [autor statě, sborník].

ČELKO, A.M.; VANÍČEK, K.; DÁŇOVÁ, J.: Total ozone depletion and melanoma of the skin in Czech Republic 1970-1997. Epidemiology, 2000, roč. 11, (4), s.87. [přehledový]. IF:3,632/00

PIKHART, H.; BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; DÁŇOVÁ, J.; ČELKO, A.M.; PRÍKAZSKÝ, V.; PRYL, K.; BRIGGS, D.; ELLIOT, P.: Outdoor Air Concentrations of Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide and Prevalence of Wheezing in School Children. Epidemiology, 2000, roč. 11, (2), s.153-160. [přehledový]. IF:3,632/00

ČERMÁKOVÁ, IVETA (1)

ČERMÁKOVÁ, I.: Czech for Medical Students: A Manual. Praha, PCP 1995, 121 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ČERNÁ, MARIE (3)

ŽĎÁRSKÝ, E.; ČERNÁ, M.: Hepatopatie u vrozených metabolických poruch. (Hepatopathy in inherited metabolic disorders).In: Pracovní dny České společnosti metabolických vad.Praha, Bioinfo 1999, S. 47.Konference: Pracovní dny České společnosti metabolických vad, 20. 4. 1999 Litomyšl. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ4146, [autor statě, sborník].

ČERNÁ, M.; ŽĎÁRSKÝ, E.; ANDĚL, M.: HLA systém a diabetes mellitus 1. typu. (HLA Systems and Type 1 Diabetes Mellitus).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (2), s.83-91. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

MALINA, L.; ŽĎÁRSKÝ, E.; DANDOVÁ, S.; MICHALÍKOVÁ, H.; ČERNÁ, M.; ČIMBUROVÁ, M.: Význam a prevalence mutace C282Y genu primární hemochromatózy (HFE) v patogenezi pozdní kožní porfyrie (PCT). (Significance and Prevalence of the Primary Haemochromatosis C282Y Gene Mutation (HFE) in Pathogenesis of Porphytia Cutanea Tarda).Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, (23), s.728-730. Číslo grantu:NPPZ 40/2000, [původní].

ČERNÁ, MILENA (10)

TUREK, B.; HRUBÝ, S.; ČERNÁ, M.: Nutriční toxikologie. (Nutritional Toxicology).Brno, IPVZ 1994, 123 s. [autor monografie, monografie].

TOMÁŠOVÁ, H.; ZOBAN, P.; MYDLÍKOVÁ, A.; ČERNÁ, M.; KRAUS, I.: Expozice rizikových faktorům pro infekci na konci těhotenství: Odezva u matky a novorozence po porodu. (Exposure to contagious risk factors by the end of pregnancy: Response in mother and new-born after birth).Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (1), s. 3-9. [původní].

ČERNÁ, M.; JELÍNEK, R.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; BENEŠ, I.; LEIXNER, M.: Risk assessment of the common air polutans in Teplice, Czech Republic. Toxicology Letters, 1998, roč. 96, (S), s. 203-208. Číslo grantu:VaV/340/1/97, [původní]. IF:1,303/98

BENEŠ, I.; ČERNÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; LEIXNER, M.; JELÍNEK, R.: Těkavé organické látky v ovzduší nepředstavují zatím pro obyvatele Teplic významné zdravotní riziko. (Volatile organic compounds in the atmosphere are recently no major health risk for the population of Teplice).Hygiena, 1999, roč. 44, (3), s. 144-147. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

BENEŠ, I.; KOTĚŠOVEC, F.; SKORKOVSKÝ, J.; ČERNÁ, M.; JELÍNEK, R.: Dosavadní výsledky hodnocení rizika znečištěného ovzduší v Teplicích. (Toxicity of the ambient air in Teplice Recent findings of the risk assessment procedure).Ochrana ovzduší, 1999, roč. 5, (6), s. 11-12. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

ČERNÁ, M.; BENEŠ, I.; KOTĚŠOVEC, F.; SKORKOVSKÝ, J.; HERINGOVÁ, L.; JELÍNEK, R.: Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší Teplic a zdravotní riziko obyvatelstva. (Polycyclic aromatic hydrocarbons in the Teplice Atmosphere and health risks of the population).Hygiena, 1999, roč. 44, (Suppl. 2), s. 9-15. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

ČERNÁ, M.; PASTORKOVÁ, A.; ŠMÍD, J.; BŘÍZOVÁ, E.: Detection of mutagens in drinking water. Pharmacology & Toxicology, 1999, roč. 85, (Suppl. 1), s. 35. Konference: Abstracts from EEMS-99 29th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Copenhagen Denmark 4-9. July 1999. Číslo grantu:NJ4504, [abstrakt]. IF:1,263/99

ČERNÁ, M.; PASTORKOVÁ, A.; VRBÍKOVÁ, V.; ŠMÍD, J.; RÖSSNER, P.: Mutagenicity monitoring of airborne particulate matter (PM10) in the Czech republic. Mutation Research, Genetic Toxicology and Environmental-Mutagenesis, 1999, roč. 444, (2), s. 373-386. Číslo grantu:IZ2761, [původní]. IF:2,107/99

ČERNÁ, M.; POCHMANNOVÁ, D.; PASTORKOVÁ, A.; ŠMÍD, J.: Mutagenita polétavého prachu (PM10) v ovzduší Teplic a Prachatic 1999. (Mutagenicity of flying dust (PM10) in the Teplice and Prachatice atmosphere).Hygiena, 1999, roč. 44, (Suppl. 2), s. 16-24. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

ČERNÁ, M.: Deriváty kyseliny ftalové: Výskyt v prostředí, toxicita a zdravotní rizika . (Phthalic Acid Esters: Occurence in the Environment, Toxicity and Health Risks).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (2), s.124-129. [původní].

ČEŘOVSKÁ, ELIŠKA (5)

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; ZIKMUND, J.; POHLOVÁ, A.; LHOTSKÁ, L.; ČEŘOVSKÁ, E.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.: Výsledky dlouhodobého sledování dětí s včasnou diagnózou kongenitální hypothyreózy. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové, 15.-17.9.1993.Praha, Česká endokrinologická společnost 1993, S. 31. [autor abstrakta, sborník].

JANEČKOVÁ, M.; HNÍKOVÁ, O.; FINKOVÁ, M.; ZIKMUND, J.; ZAMRAZIL, V.; ČEŘOVSKÁ, E.; BEDNÁŘ, J.; NOVÁK, Z. : Die Jodversorgung der Kinderpopulation in Prag. Pädiatrie und Pädologie, 1993, roč. 28, (3), s. 87. [ostatní].

VRBÍKOVÁ, J.; NOVÁK, Z.; VLČEK, P.; ZIKMUND, J.; ČEŘOVSKÁ, E.; ZAMRAZIL, V.; HNÍKOVÁ, O.: Výsledky sonografického vyšetření štítné žlázy u náhodně vybraných osob v Praze, na Vsetínsku a Znojemsku. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové, 15.-17.9.1993.Praha, Čes. endokrinologická společnost 1993, S. 38. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ČEŘOVSKÁ, E.; ZIKMUND, J.; KRAČMAR, P.; BEDNÁŘ, J.; SCHŰTOVÁ, V.; WIEREROVÁ, O.: Pilotní studie jódového zásobení u rizikových skupin obyvatelstva v Praze 10. (Study on Iodin Supply in Risk Groups of Inhabitants in Prague 10).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (9), s. 515-519. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; POHLOVÁ, A.; LHOTSKÁ, L.; ZIKMUND, J.; ČEŘOVSKÁ, E.; KRAČMAR, P.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.: Výsledky dlouhodobého sledování dětí s včasnou diagnózou kongenitální hypotyreózy. (Results of Long-term Observation of Children with Early Diagnosed Congenital Hypothyreosis).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (6), 328-331. [původní].

ČIHÁK, JINDŘICH (1)

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; ČIHÁK, J.; WIEREROVÁ, O.; PIPKA, M.; RAKOVIČOVÁ, I.: Inaparentní výskyt epidurálního hematomu u novorozence. (Inaparent Finding of Epidural Hematoma in the Newborn).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s.79. [původní].

ČIHÁKOVÁ, DANIELA (4)

ČIHÁKOVÁ, D.; HEINO, M.; BATTELINO, T.; SÓLYOM, J.; BLÜMEL, P.; FADEJEV, V.; KROHN, K.; LEBL, J.; PETERSON, P.: MEWPE Collaborative Project. Novel Mutations of AIRE Gene and P450 Cytochrome Autoantibodies in Patients from Central and Eastern Europe with APECED (APS-1) . Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (3), s.206. Konference: 7th Middle European Workshop on Paediatric Endocrinology, Olomouc listopad 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

ČIHÁKOVÁ, D.; LEBL, J.; HEINO, M.; PETERSON, P.; PRAC.SKUPINA MEWPE-APS-1: Analýza mutací pacientů s autoimunním polyglandulárním syndromem typu 1. (Mutation Analysis in Patients with Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1).Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (Suppl. 1), s.S26. Konference: 4. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 7.-9.9.2000. Hradec Králové. [abstrakt].

ČIHÁKOVÁ, D.; LEBL, J.; ŠEDIVÁ, A.: Autoimunní polyglandulární syndrom typu 1 (APS-1). (Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 (APS-1)).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (1), s.26-32. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].

ŠEDIVÁ, A.; LEBL, J.; ČIHÁKOVÁ, D.: Immunological Investigation in Czech Patients with Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 (APS-1). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (3), s.207. Konference: 7th Middle European Workshop on Paediatric Endocrinology, Olomouc listopad 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

ČIMBUROVÁ, MARKÉTA (1)

MALINA, L.; ŽĎÁRSKÝ, E.; DANDOVÁ, S.; MICHALÍKOVÁ, H.; ČERNÁ, M.; ČIMBUROVÁ, M.: Význam a prevalence mutace C282Y genu primární hemochromatózy (HFE) v patogenezi pozdní kožní porfyrie (PCT). (Significance and Prevalence of the Primary Haemochromatosis C282Y Gene Mutation (HFE) in Pathogenesis of Porphytia Cutanea Tarda).Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, (23), s.728-730. Číslo grantu:NPPZ 40/2000, [původní].

ČOČEK, ALEŠ (17)

ČOČEK, A.; HAHN, A.; NEDBALOVÁ, M.; JANDOVÁ, A.: The Possibilities of the Fix of Immunite Reaction the Riley virus in the Oncology of Head and Nech. HNO, 1994, (1), s. 107. [ostatní]. IF:0,118/94

ČOČEK, A.; HAHN, A.; NEDBALOVÁ, M.; JANDOVÁ, A.: Stanovení imunitní reakce na laktát - dehydrogenáza virus (LDV, LDH virus, Riley virus) u pacientů s onkologickým onemocněním v oblasti hlavy a krku. (Assessment of Immune Reaction to Lactate-Dehydrogenasis Virus (LDV, LDH Virus, Riley Virus) in Pacients with Tumorous Diseases in the Head and Neck).Otorinolaryngologie a foniatrie, 1994, roč. 43, (3), s. 189-191. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; NEDBALOVÁ, M.; JANDOVÁ, A.: Možnosti využití stanovení imunitní reakce na Riley virus (LDH virus, laktát-dehydrogenáza virus, LDV) v onkologii hlavy a krku . (Assessment of immune reaction to Riley virus (LDH virus, lactate-dehydrogenase virus, LDV) and its usage in oncology of head and neck).Otorinolaryngologie a foniatrie, 1995, roč. 44, (1), s. 40-43. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; JANDOVÁ, A.; NEDBALOVÁ, M.; DOHNALOVÁ, A.: LDH Virus RNA in Patients eith Malignant Tumours in Otorhinilaryngology. A longitudinal study. Physiological Research, 1996, roč. 45, (2), s. 37-38. [původní]. IF:0,532/96

ČOČEK, A.: Onkologie na ORL klinice FNKV a 3. LF UK Praha. Zdravotnické noviny, lékařské listy, 1997, roč. 46, (22), s. 10. [ostatní].

HAHN, A.; PRŮCHA, I.; ČOČEK, A.; AMBRUŠ, M.: Oropharynxtumoren. (Tumors of oropharynx).HNO, 1997, roč. 45, (4), s. 336. [původní]. IF:0,621/97

PRŮCHA, I.; HAHN, A.; ČOČEK, A.; NAVARA, M.: Osteomy vedlejších dutin nosních. (Osteomas of the Paranasal Sinuses).Otorinolaryngologie a foniatrie, 1998, roč. 47, (2), s. 88-91. [původní].

ČOČEK, A.; AMBRUŠ, M.: Cytostatika v léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (12), s. 13. [popularizující].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; JANDOVÁ, A.; NEDBALOVÁ, M.; DOHNALOVÁ, A.: Application of LDH Virus RNA antigen based serum bool test in diagnosis of laryngeal precancer-longitudinal study. Medical Science Monitor, 1999, roč. 5, (2), s. 317-319. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Die Behandlung der Patieten mit Oropharynxtumoren 8. Jahrestagung der Vereinigugng Mitteldeutscher HNO. Aerzte, 1999, (4.9.), s. 15. [popularizující].

JANDOVÁ, A.; HURYCH, J.; NEDBALOVÁ, M.; TROJAN, S.; DOHNALOVÁ, A.; ČOČEK, A.; POKORNÝ, J.; TRKAL , V.: Effects of Sinusoidal Magnetic Field on Adherence Inhibition of Leukocytes: Preliminary Results. Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 1999, roč. 48, (2), s. 317-319. [původní]. IF:1,085/99

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.: Autoimunitní puchýřnaté choroby hrtanu. (Autoimmune Bullous Diseases of the Larynx).Otorinolaryngologie a foniatrie, 2000, roč. 49, (2), s.114-116. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Pozdní diagnostika karcinomů orofaryngu-rozhodující prognostický faktor. (Late Diagnosis of Carcinomas of the Oropharynx-Decisive Prognostic Factor).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (7), s.391-393. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Výsledky léčby karcinomu orofaringu. (Therapeutic Results in Carcinoma of the Oropharinx).Otorinolaryngologie a foniatrie, 2000, roč. 49, (4), s.222-225. [původní].

ČOČEK, A.; PRŮCHA, I.; SCHALEK, P.: Léčba geriatrických nemocných s karcinomem hrtanu. (The treatment of geriatric patients with laynyeal cancer ).In: Sborník abstrakt VIII kongresu mladých otorinolaryngologů.Seč, 2000, s.39.Konference: VIII kongres mladých otorinolaryngologů, Seč 13. 15. 9 2000. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

HRONKOVÁ, K.; ZAHRADIL, J.; ČOČEK, A.: Četnost různých typů fraktur obličejového skeletu ošetřených na ORL klinice FNKV v letech 1992-1999-informace o statistických údajích. In: Sborník abstrakt VIII kongresu mladých otorinolaryngologů.Seč, 2000, s.10-11.Konference: VIII kongres mladých otorinolaryngologů, Seč 13. 15. 9 2000. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

JANDOVÁ, A.; HURYCH, J.; POKORNÝ, J.; ČOČEK, A.; TROJAN, S.; NEDBALOVÁ, M.: Effects of Sinusoidal Magnetic Fields on Leukocyte Adherence to Solid State Substrates. In: Abstract book.Praha, 2000, s.100.Konference: Electromagentic Aspects of Selforganization in Biology, Praha 9. 12. 7. 2000. [autor abstrakta, sborník].

DÁŇOVÁ, JANA (22)

BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; DÁŇOVÁ, J.: Socioeconomic Factors and Growth of Preschool Children Attending Nurseries in Prague. Central European Journal of Public Health, 1994, roč. 2, (1), s. 9-12. [původní].

BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; LEON, D.A.; DÁŇOVÁ, J.; MARMOT, M.: Socioeconomic Factors and Height of Preschool Children in the Czech Republic. American Journal of Public Health, 1994, roč. 84, (7), s.1167-1170. [původní]. IF:2,776/94

BOBÁK, M.; KOUPILOVÁ, I.; WILLIAMS, H.C.; LEON, D.A.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.: Prevalence astmatu, atopického ekzému a senné rýmy u předškolních dětí. (Prevalence of asthma, atopic eczema and hay fever in pre-school children).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (10), s. 480-485. [původní].

DÁŇOVÁ, J.: Amebiáza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 15-16. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DÁŇOVÁ, J.: Ankylostomóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 16-17. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DÁŇOVÁ, J.: Dengue. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 33-34. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DÁŇOVÁ, J.: Echinokokóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 36-37. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DÁŇOVÁ, J.: Hemoragické horečky. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 44-47. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DÁŇOVÁ, J.: Klíšťová encefalitida středoevropská. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 65-66. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DÁŇOVÁ, J.: Skvrnitý tyf. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 99-100. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DÁŇOVÁ, J.: Toxokaróza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 112. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DÁŇOVÁ, J.: Žlutá zimnice. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 125. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

PIKHART, H.; PRÍKAZSKÝ, V.; BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; ČELKO, A.M.; DÁŇOVÁ, J.; PRYL, K.; PRETEL, J.: Association between ambient air concentrations of nitrogen dioxide and respiratory symptoms in children in Prague, Czech Republic. (Association between ambient air concentrations of nitrogen dioxide and respiratory symptoms in children in Prague, Czech Republic).Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 5, (2), s. 65-69. Číslo VZ: hotovo, [původní].

ČÁSTKOVÁ, J.; DÁŇOVÁ, J.: Očkování - minimum pro praxi. (Vacciantion - compendium for clinical practis).In: Očkování - minimum pro praxi.Semily, Triton 1998, S. 9-84. [autor kapitoly, příručka].

DÁŇOVÁ, J.: Prevence poruch zdraví u dětí a mládeže. (Prevention of health disorders among children and adolecents).In: Manuál prevence v lékařské praxi IV.Prevence poruch zdraví dětí a mládeže.Praha, Fortuna 1998, S. 100-104. [autor kapitoly, monografie] .

ČÁSTKOVÁ, J.; DÁŇOVÁ, J.: Očkování-minimum pro praxi. (Vaccination-minimum for practice).Praha, Triton 1999, 89 s. [příručka].

ČELKO, A.M.; BROŽ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.: Analysis of Pediatrics Burns in the Prague Burns Centre. Epidemiology, 2000, roč. 11, (Suppl.), s.85. Číslo grantu:NJ4666, [původní]. IF:3,632/00

ČELKO, A.M.; BROŽ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.; HŘIVNA, M.: Analysis of Pediatric Burns in the Prague Burns Centre 1995-1998. Epidemiology, 2000, roč. 11, (4), s.87. [přehledový]. IF:3,632/00

ČELKO, A.M.; DÁŇOVÁ, J.; URBAN, M.: Zhoubný novotvar prostaty v České republice. Nemocniční analytická studie případů a kontrol. (Prostate Cancer in Czech Republic. Hospital-based Case-control Study).Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2000, roč. 49, (4), s.162-164. Číslo grantu:GAUK 258/95, [původní].

ČELKO, A.M.; VANÍČEK, K.; DÁŇOVÁ, J.: Total ozone depletion and melanoma of the skin in Czech Republic 1970-1997. Epidemiology, 2000, roč. 11, (4), s.87. [přehledový]. IF:3,632/00

PIKHART, H.; BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; DÁŇOVÁ, J.; ČELKO, A.M.; PRÍKAZSKÝ, V.; PRYL, K.; BRIGGS, D.; ELLIOT, P.: Outdoor Air Concentrations of Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide and Prevalence of Wheezing in School Children. Epidemiology, 2000, roč. 11, (2), s.153-160. [přehledový]. IF:3,632/00

PIKHARTOVÁ, J.; BOBÁK, M.; PIKHART, H.; DÁŇOVÁ, J.: Do the Effects od Sulfur Dioxine Differ in Atopic and Non-Atopic Children. Epidemiology, 2000, roč. 11, (4), s.68. [přehledový]. IF:3,632/00

DÁŇOVÁ, ZUZANA (2)

KLEIN, Z.; DÁŇOVÁ, Z.; NEPIVODA, P.; PEŘINA, V.: Dermatoglyfy rukou české populace. I. prstové vzorky. (Dermatoglyphs on hands of czech population).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (4), s. 223-230. [původní].

KLEIN, Z.; DÁŇOVÁ, Z.; NEPIVODA, P.; PEŘINA, V.: Dermatoglyfy rukou české populace II. Dlaňové vzorky. (Dermatoglyphics of Hands of Czech Population II. Palmar Patterns).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 9-12. Číslo grantu:IZ3704, [původní].

DAVID, IVAN (10)

DAVID, I.; FILIP, V.; HÖSCHL, C.; ALBRECHT, V.; PALUŠ, M.; SEIFERTOVÁ, D.; PRAŠKOVÁ, H.: Dynamika ovlivnění EEG levoprotilinem a maprotilinem u nemocných velkou depresívní epizodou (DSM-III-R). Česká a slovenská psychiatrie, 1993, roč. 89, (3), s. 123-129. [původní].

DAVID, I.; HÖSCHL, C.; FILIP, V.; KAREN, P.: The Effect of Levoprotiline and Maprotiline Single Dose on C-EEG during 24 Hours. Homeostasis, 1993, roč. 34, (3-4), s. 212-213. [původní]. IF:0,023/93

DAVID, I.; FILIP, V.; HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.; KAREN, P.: Possible Prediction of Therapeutic Outcome Based on Single Dose Effect of Levoprotiline and Maprotiline on C-EEG. Homeostasis, 1994, roč. 35, (6), s. 292-293. [původní].

DAVID, I.: Alternativní medicína a psychiatrie. In: Alternativní medicína - možnosti a rizika.Praha, Grada 1995, S. 182-185 . [autor kapitoly, monografie].

DAVID, I.; HEŘTL, J.: Léčení vírou, charismatické léčení, mystici. In: Alternativní medicína - možnosti a rizika.Praha, Grada 1995, S. 93-100. [autor kapitoly, monografie].

DAVID, I.; HEŘTL, J.: Výklad terapeutického působení metod alternativní medicíny ve srovnání s vědeckou medicínou. In: Alternativní medicína - možnosti a rizika.Praha, Grada 1995, S. 169-174. [autor kapitoly, monografie].

DAVID, I.; HEŘTL, J.; RESL, V.: Příčiny existence a současného rozmachu alternativní medicíny. In: Alternativní medicína - možnosti a rizika.Praha, Grada 1995, S. 16-20. [autor kapitoly, monografie].

DAVID, I.; SOUČEK, R.: Selection of Healthy Volunters for Studies Aimed at Seddative Effect. In: 37. psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, 7.1.1995. Abstrakta.Jeseník, 1995, S. 292-293. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HEŘTL, J.; DAVID, I.: Co s alternativní medicínou. In: Alternativní medicína - možnosti a rizika.Praha, Grada 1995, S. 197-204. [autor kapitoly, monografie].

HEŘTL, J.; RESL, V.; DAVID, I.: Hodnocení alternativní medicíny a postoje vědecké medicíny k alternativní medicíně. In: Alternativní medicína - možnosti a rizika.Praha, Grada 1995, S. 191-197. [autor kapitoly, monografie].

DENEMARK, LADISLAV (5)

HORÁK, L.; DENEMARK, L.; DVOŘÁK, K.: ND YAG Laser and Rectal Stentss in the Treatment of Colorectal Cancer. Progress in Biomedical Optic SPIE Publication, 1997, roč. 2922, s. 288-291. [původní].

HORÁK, L.; VOLENEC, K.; ZAVORAL, M.; DENEMARK, L.; ANTOŠ, F.; FALTÝN, J.: Transrektální stent v paliativní léčbě rakoviny konečníku a benigních stenóz a rektosigmatu. (Transrectal Stent in Palliative Treatment of Cancer of the Rectum and Benign Stenoses of the rectum and Rectosigmoid).Česká a slovenská gastroenterologie, 1999, roč. 53, (1), s. 21-23. [původní].

VYHNÁNEK, F.; DENEMARK, L.; HOŘEJŠOVÁ, M.: Indikace k resekci jater pro nádorové onemocnění. (Indications of liver resection for tumours diseases).In: Sborník z konference 'Pelhřimovské chirurgické dny 1998'.Pelhřimov, Nová tisk. 1999, S. 20-25. [autor statě, sborník].

VYHNÁNEK, F.; DENEMARK, L.; HOŘEJŠOVÁ, M.; KRTEK, V.: Současný stav resekce jater pro metastázy karcinomu tlustého střeva a konečníku. (Contemporary State of Liver Resection on Acount of Metastases of Colorectal Carcinoma).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (10), s. 533-537. [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; DENEMARK, L.; HORÁK, L.: Resekce jater s použitím harmonického skalpelu. (Resection of Liver Using a Harmonious Scalpel).Rozhledy v chirurgii, 2000, roč. 79, (5), s.241-244. [původní].

DEZORTOVÁ, MONIKA (17)

DEZORTOVÁ, M.; HEJCMANOVÁ, L.; HLAVNIČKA, P.; HÁJEK, M.: 1H MR spectroscopy of Patients with Hyperphenyalaninaemia. In: Abstracts of the 6th International Symposium, Martin, 16.-19.8.1993 .Martin, 1993, S. 29. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Abnormalities of CNS White Matter Composition in Phenylketonuria Patients. In: Abstracts of 2nd International Workshop on Phenylketonuria. Troine, Italy, November 11.-13. 1993, suppl.Troina, 1993, S. 41. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Abnormalities of White Matter Composition in Patiens with Phenylketonuria. In: 6th International Symposium: New Frontiers in the Biochemistry and Biophysics on Diagnosis and Treatment of Stroke, Neurotrauma and other Neurological Disease. Martin, 16-18.8.1993.Martin, 1993, S. 41. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; DEZORTOVÁ, M.; HÁJEK, M.; POHLOVÁ, A.; SRP, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.: Abnormalities of White Matter Composition in Patients with Hyperphenylalaninaemia - Posible Health Risk?In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3. LF UK 1993, S. 33. [autor abstrakta, sborník].

HLAVNIČKA, P.; KOMÁREK, V.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Measurement of 1H in Vivo Spectra from Small Volumes. Eddy Curents. Epilepsy. In: Abstracts of the 6th International Symposium, Martin, 16.-19.8.1993.Martin, 1993, S. 65. [autor abstrakta, sborník].

DEZORTOVÁ, M.; HÁJEK, M.; ČÁP, F.; BABIŠ, M.; MALIŠ, J.; TICHÝ, M.; JULIŠ, S.: MR spektroskopie při sledování nádorových onemocnění mozku. Kvalitní interpretace 1H MR spekter . (MR Spectroscopy in Observation of Tumorous Diseases in Brain).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1994, roč. 57, (4), s. 162-168. [původní].

BABIŠ, M.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.; BROOKS, R.A.; VYMAZAL, J.: T1 and T2 Relaxation Times in Basal Ganglia in Chronic Liver Disease. In: Proceedings of the SMR and the ESMRMB, Nice.Nice, Společnost magnetické resonance 1995, S. 514. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DEZORTOVÁ, M.; HÁJEK, M.; HEJCMANOVÁ, L.: The Changes of N-acetylaspartate and Creatine/phosphorcreatine Concentrations in patients with Phenylketonuria. In: Proceedings of the SMR and the ESMRMB, Nice.Nice, Společnost magnetické resonance 1995, S. 1833. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HÁJEK, M.; KOMÁREK, V.; DEZORTOVÁ, M.; HLAVNIČKA, P.; ŠMEJKALOVÁ, M.; FALADOVÁ, L.; HOVORKA, J.: Určování epileptogenního ložiska metodou 1H MR spektroskopie. (Identification of epileptogenic focus by means of 1H MR spectroscopy).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1995, roč. 58, (3), s. 103-107. [původní].

DEZORTOVÁ, M.; HEJCMANOVÁ, L.; HÁJEK, M.: Decreasing Choline Signal - a marker of Phenylketonuria?Magma, 1996, roč. 4, (3), s. 1-6. [původní].

ŠTĚŇHOVÁ, H.; DEZORTOVÁ, M.; SRNSKÝ, P.; VOBRUBA, V.; ČERNÁ, O.; BABIŠ, M.; HÁJEK, M.: Hypoxicko-ischemické změny u novorozenců v MR obraze a spektru. (Hypoxic-ischaemic changes in newborns on MR image and spectrum).Česká radiologie, 1996, roč. 50, (3), s. 178-183. [původní].

VYMAZAL, J.; BABIŠ, M.; BROOKS, R.A.; FILIP, K.; DEZORTOVÁ, M.; HRNČÁRKOVÁ, H.; HÁJEK, M.: T1 and T2 Alterations in the Brains of Patients with Hepatic Cirrhosis. American Journal of Neuroradiology, 1996, roč. 17, (2), s. 323-336. [původní]. IF:1,750/96

DEZORTOVÁ, M.; BURIAN, M.; HÁJEK, M.: A Comparsion of Two Methods for Quantifitation of Brain Metabolites Using lH MR Spectroscopy. Magma, 1997, roč. 5, (suppl. 2), s. 575. [původní].

DEZORTOVÁ, M.; BURIAN, M.; HÁJEK, M.: Stanovení absolutní a relativní koncentrace některých metabolitů v mozkové tkáni metodou lH MR spektroskopie. (Assesment of absolute and relative concentration of some metabolits in brain tissue by IH MR spectroscopy method).Česká radiologie, 1997, roč. 51, (5), s. 311-317. [původní].

HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.; FENDRYCH, P.; ROLENCOVÁ, E.: Použití MR zobrazování a lH MR spektroskopie pro určení epileptogenního ložiska u pacientky vyšetřované 15 minut po doznění záchvatu. (Use of MR for imaging an IH MR spectroscopy for determination of epileptogenic focus by patients examined 15 minutes after seizures).Česká radiologie, 1997, roč. 51, (5), s. 318-321. [původní].

HEJCMANOVÁ, L.; HNÍKOVÁ, O.; DEZORTOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KRAČMAR, P.: The Neonatal Compulsory Screening Programme in Prague Centre, Czech Republic 1999. In: Book of Abstracts.Stockholm, ISNS 1999, S. 125.Konference: 4th Meeting of the International Society for Neonatal Screening, June 13-16 1999 Stockholm Sweden. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

TINTĚRA, J.; DEZORTOVÁ, M.; FITZEK, C.; HÁJEK, M.: Zobrazování a měření difúzních koeficientů pomocí magnetické rezonance. (Imaging and Assessment of Diffusion Coefficients by Magnetic Resonance).Česká radiologie, 1999, roč. 53, (3), s. 137-146. Číslo grantu:309/97/K048, 308/95/0837, [původní].

DJABORKHEL, RASHED A. (5)

NOVOTNÁ, J.; KROFTOVÁ, O.; DJABORKHEL, R.A.; KRŠIAK, M.: Závislost na benzodiazepinech: Gabaa-receptorový komplex detekce metodou RT-PCR. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 159-160. [abstrakt].

DJABORKHEL, R.A.; TVRDÍK, D.; ECKSCHLAGER, T.; RAŠKA, I.; MŰLLER, J.: Cyclin a down-regulation in TGF beta 1-arrested follicular lymphoma cells. Experimental Cell Research, 2000, roč. 261, (1), s.250-259. [původní]. IF:3,860/00

MŰLLER, J.; DJABORKHEL, R.A.; TVRDÍK, D.; RAŠKA, I.: TGFbeta 1-induced growth in malignant B cells. 2000, Konference: AACR, 91 st Annual meeting April 1-5 San Francisco USA. [autor abstrakta, sborník].

MŰLLER, J.; TVRDÍK, D.; DVOŘÁK, R.; DJABORKHEL, R.A.; MANDYS, V.; BEDNÁŘ, B.; RAŠKA, I.; LOJDA, Z.: Expression of beta-catenins and cadherins by follicular dendritic cells in human lymph nodes. Acta Histochemica, 2000, roč. 102, (4), s.369-380. [původní]. IF:0,943/00

TVRDÍK, D.; DJABORKHEL, R.A.; RAŠKA, I.; MŰLLER, J.: Phosphorylation of serine 795 and threonine 373 is critical for inactivation of pRb in TGFbeta1-induced growth arrest. Chemické listy, 2000, roč. 94, s.606-607. [původní]. IF:0,278/00

DLOUHÝ, MARTIN (1)

BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.; DLOUHÝ, M.: Osteosyntéza zlomenin proximálního konce humeru modifikovanou dlahou. I. část: Operační technika. (Osteosynthesis in fractures of proximal end of humerus by modified splint. Part I: Operation technique).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (4), s. 207-220. [původní].

DLOUHÝ, PAVEL (27)

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených vyživovacích dávek u těhotných v různých zemích. (Comparison of recommended nutrition doses for pregnant women in various countries).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (2), s. 131-147. [přehledový].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.: Bakalářské studium výživy na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Výživa a potraviny. Zpravodaj školního stravování, 1996, roč. 51, (6), s. 16 . [ostatní].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.; KALVACHOVÁ, B.; KRAML, P.; KUŽELA, L.; MALÝ, J.; NERADILOVÁ, M.; NĚMEC, J.; PYTLÍK, R.; STÁRKA, L.; ŠTICH, V.; ZAMRAZIL, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy. Praha, Karolinum 1996, 201 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

DLOUHÝ, P.: Poruchy metabolizmů stopových prvků. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 181-184. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DLOUHÝ, P.: Poruchy metabolizmů vitamínů. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 185-191. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Srovnání doporučených výživových dávek pro kojence, děti a mladistvé v různých zemích. (Comparison of recommended daily doses of nutrients for breast-fed babies, children, and adolescents in various countries).Hygiena, 1996, roč. 41, (5), s. 275-294. [přehledový].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; HROMADOVÁ, M.: Srovnání doporučených výživových dávek v různých zemích. (Comparison of recommended daily doses of nutrients in various countries).Hygiena, 1996, roč. 41, (3), s. 167-185. [původní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; DLOUHÝ, P.; MÁLKOVÁ, J.; HAJER, J.: Patogeneze aterosklerózy - od metabolických změn k chronickému zánětu s aspekty střídavého onemocnění. (Pathogenesis of atherosclerosis - from metabolic changes to a chronic inflammation with aspects of alternating disease).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (6), s. 266-275. Číslo grantu:GAUK 117/97/C, [přehledový].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Několik poznámek k výživě diabetiků. Výživa a potraviny. Zpravodaj školního stravování, 1997, roč. 52, s. 117. [původní].

RAMBOUSKOVÁ, J.; DLOUHÝ, P.: Nutrition - Energy and Nutrients Requirements. In: Lener, J.: Medical Hygiene.Praha, Karolinum 1997, S. 32-42. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

RAMBOUSKOVÁ, J.; DLOUHÝ, P.: Requirements of Different Groups. In: Lener, J.: Medical Hygiene.Praha, Karolinum 1997, S. 42-46. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DLOUHÝ, P.: Mykotoxiny I. (Mycotoxins I.).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (2), s. 80-85. [původní].

DLOUHÝ, P.: Mykotoxiny II. (Mycotoxins II).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 133-137. [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.: Trans formy mastných kyselin ve výživě a jejich možná rizika pro zdraví. (Trans Fatty Acids in the Diet and their Possible Health Risks).Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (11), s. 330-337. Číslo grantu:IGA MZ 3616-4, [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; ŽÁK, A.: Trans-formy mastných kyselin a jejich rizika. (Trans Fatty Acids and Health Risks).In: Sborník z konference Výživa a zdraví 98, Teplice 22.-24. září 1998.Teplice, OHS Teplice 1998, S. 45-54.Číslo grantu: IGA 3616-4, [autor kapitoly, sborník].

TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ANDĚL, M.; ŽÁK, A.: Capillary gas chromatographic determination of trans fatty acids in edible fats - comparison of two columns. In: Workshop Lipids from Alpha to Omega.Bordeaux, 1998, nestr.1. Číslo grantu: IGA 3616-4, [autor kapitoly, sborník].

TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ANDĚL, M.; ŽÁK, A.: Stanovení polohových izometrů mastných kyselin v potravinových tucích. (Determination of Isomers Fatty acids in Edible Fats).In: Aterosklerosa - diagnostika, léčba, prevence.Praha, ČLS JEP 1998, S. 48-50.Číslo grantu: IGA 3616-3, [autor kapitoly, sborník].

DLOUHÝ, P.: Výživa v těhotenství. (Nutrition in Pregnancy).Praha, Státní zdravotní ústav 1999, 5 s. [příručka].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŽÁK, A.: Obsah trans forem mastných kyselin v potravinách. (The Content of Trans Fatty Acids in Foods).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí.Plzeň, MAIL, graf.studio s.r.o. 1999, S. 27-29.Konference: Metabolické dny, 4. 5. červen 1999 Železná Ruda. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ3616, [autor statě, sborník].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŽÁK, A.: Tuky ve výživě a možná rizika trans izomerů mastných kyselin. (Dietery fat and risk of trans fatty acids).In: 27. Ostravské dny dětí a dorostu.Praha, Státní zdravotní ústav 1999, S.155-159. [autor statě, sborník].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; VECKA, M.; ŽÁK, A.; STRAKA, Z.; FANTA, J.; PACHL, J.; BÍLKOVÁ, D.: Obsah trans izomerů mastných kyselin v podkožní tukové tkáni u pacientů s aterosklerózou koronárních arterií. (Content of trans fatty acids in subcutaneous fat of patients with coronary atherosclerosis).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí.Praha, IV. interní klinika 1.LF UK 1999, S. 13-14.Konference: Atherosklerosa diagnostika, léčba prevence 30. 6. 3. 7. 1999 Česká Třebová. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ3616, [autor statě, sborník].

DLOUHÝ, P.; MARHOL, P.: Přehled složení mastných kyselin v rostlinných tucích a olejích. (Review of the Content of Fatty Acids in Fats and Oils from Vegetable Sources).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (4), s. 211-217. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].

DLOUHÝ, P.; TVRZICKÁ, E.; ANDĚL, M.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; ŽÁK, A.: Obsah trans forem mastných kyselin v jedlých tucích na českém trhu. (Trans Fatty Acid Content in Edible Fats on the Czech Market).Hygiena, 1999, roč. 44, (2), s. 110-116. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3616, [přehledový].

DLOUHÝ, P.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; BUCHTÍKOVÁ, M.; WIEREROVÁ, O.; POKORNÝ, R.; ANDĚL, M.: Obsah trans izomerů mastných kyselin v podkožní tukové tkáni těhotných, v mateřském mléce a v umělé kojenecké výživě. (The Content of Trans Fatty Acids in Subcutaneous Fat of Pregnant Women, in Human Milk and Infant Formulas).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s. 74-75. Konference: XIII. Neonatologické dny, 15.-17. 9. 1999 Olomouc. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3616, [abstrakt].

TVRZICKÁ, E.; DLOUHÝ, P.; ŽÁK, A.; ANDĚL, M.; VECKA, M.; STAŇKOVÁ, B.: Trans fatty acid content in plasma, milk and subcutaneous fat of healthy mothers. Atherosclerosis, 1999, roč. 147, (Suppl.2), S. 35. [abstrakt]. IF:2,877/99

VESELÁ, K.; DLOUHÝ, P.: Kyselina listová a defekty neurální trubice. (Folic acid and neural tube defect).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (1), s. 32-38. [přehledový].

DLOUHÝ, P.; MARHOL, P.: Přehled složení mastných kyselin v tucích a olejích živočišného původu. (Review of the Content of Fatty Acids in Fats and Oils from Animal Sources).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (2), s.130-135. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].

DOBROVSKÝ, KAREL (4)

HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.; TLUSŤÁKOVÁ, M.; MERTL, L.: The Endogenous Ligands of the Central Benzodiazepine Receptors in the Pathogenesis of Hepatic Encephalopathy. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3.LF UK 1993, [autor abstrakta, sborník].

DOBROVSKÝ, K.; MAREŠ, P.: Kainátové receptory v sensorimotorické kůře potkana. In: Abstrakta 36. psychofarmakologické konference, Jeseník, 4.-7.ledna 1994.Jeseník, 1994, S. 10. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.; BERAN, M.; SÝKORA, M.: Isolation of Peptidic Endogenous Ligands of the Central Benzodiazepine and GABA-A Receptors from Cirrhotic Ascites. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 100. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.: Detection in cirrhotic ascites of oligopeptidic Ligandos of the GABA-A and central benzodiazepine receptors. Journal of Hepatology, 1996, roč. 25, (supp. 1), s. 91. [původní]. IF:3,235/96

DOLEŽAL, TOMÁŠ (73)

DOLEŽAL, T.: Lékové inetrakce antidiabetik a beta-blokátorů. (Drug inetractions of antidiabetics and betablockers).Remedia, 1998, roč. 8, (5), s. 293. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Mibefradil - lékové interakce. (Mibefradil - drug interactions).Remedia, 1998, roč. 8, (6), s. 402-403. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva roku 1997. (New drugs in 1997).Remedia, 1998, roč. 8, (5), s. 298-299. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Sildenafil-Viagra. (Sildenafil-Viagra).Remedia, 1998, roč. 8, (5), s. 296-297. [přehledový].

HAJER, J.; KŘEPELOVÁ, A.; ŠTEKROVÁ, J.; DOLEŽAL, T.; KMENT, M.: Molekulárně genetická diagnostika Lynchova syndromu. (Dědičná nepolypózní rakovina tlustého střeva - HNPCC) - kazuistika. (Molecular Genetic Diagnosis of Lynch Syndrome. (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer) - a Case-history).Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, (3), s. 113-117. [kazuistika].

AZENBACHER, P.; DOLEŽAL, T.: Lékové interakce paracetamolu. (Drug interactions of paracetamol).Remedia, 1999, roč. 9, (2), s. 107-110. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Donepezil. Remedia, 1999, roč. 9, (1), s. 42-43. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Entacapon. Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 178-179. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Hormonální substituční léčba. (Hormone replacement therapy).Diagnóza, 1999, roč. 2, (24), s.12. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Lékové interakce salicylátů. (Drug interactions of salicylates ).Remedia, 1999, roč. 9, (1), s. 36-39. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Mirtazapin. Remedia, 1999, roč. 9, (6), s. 391-393. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nežádoucí účinky léčiv na strukturu a funkci vnitřního ucha. (Drug-induced ototoxicity).Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 172-175. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 1998-1.část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 1999-1st part).Časopis českých lékárníků, 1999, roč. 71, (9), s.18-19. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 1998-2.část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 1999-2nd part).Časopis českých lékárníků, 1999, roč. 71, (11), s.8. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 1998-3.část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 1999-3rd part).Časopis českých lékárníků, 1999, roč. 71, (12), s.22. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva roku 1998 - 1. část. (New drugs in 1998. Part 1).Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 181-184. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva roku 1998 - 2. část. (New drugs in 1998. Part 2).Remedia, 1999, roč. 9, (4), s. 255-256. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva roku 1998 - 3. část. (New drugs in 1998. Part 3).Remedia, 1999, roč. 9, (6), s. 393-395. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Orlistat. Remedia, 1999, roč. 9, (2), s. 111-113. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Pramipexol. Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 180-181. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Repaglinid. (Repaglinid).Remedia, 1999, roč. 9, (3), s. 176-177. Číslo VZ: MSM 111200001, [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Rivastigmin. Remedia, 1999, roč. 9, (2), s. 113-115. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Ropinirol. Remedia, 1999, roč. 9, (4), s. 253-254. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2. (Selective inhibitors of cyclooxygenase 2).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (3), s. 64-67. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Sildenafil Citrat - Viagra. Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 52-53. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Telmisartan. Remedia, 1999, roč. 9, (4), s. 251-253. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Tiagabin. Remedia, 1999, roč. 9, (6), s. 388-389. [přehledový].

DOLEŽAL, T.; BULTAS, J.: Fibráty. (Fibric acid derivates).Diagnóza, 1999, roč. 2, (29), s.10. [přehledový].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost benzodiazepinů. (Analgesic Efficacy of Benzodiazepines).In: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference-Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, s.34.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. Číslo grantu: GAUK 101/99/C, [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost kombinace ibuprofenu s alprazolamem v experimentálním modelu bolesti. (Analgesic efficacy of combination of ibuprofen and alprazoalm in experimental model of pain ).Československá fyziologie , 1999, roč. 48, (4), s. 145. Číslo VZ: MSM 111200005, [abstrakt].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost kombinace ibuprofenu s alprazolamem v experimentálním modelu bolesti. (Analgesic Efficacy of Ibuprofen and Alprazolam in Experimental Model of Pain).In: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference-Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, s.33.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. Číslo grantu: GAUK 101/99/C, [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

DOLEŽAL, T.; MÁLEK, J.: Antimigrenika námelového typu. (Ergot alkaloids in the treatment of migraine ).Diagnóza, 1999, roč. 2, (31), s. 10. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

DOLEŽAL, T.; SUCHOPÁR, J.: Amoxicillinum/acidum clavulanicum (co-amoxicillin). Remedia, 1999, roč. 9, (5), s. 271-278. [původní].

DOLEŽAL, T.: Celecoxib. Remedia, 2000, roč. 10, (5), s.368-369. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Cerivastatin. Remedia, 2000, roč. 10, (2), s.162-164. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Cerivastatin-statin nové generace. (Cerivastatin-new generation statin).Zdravotnické noviny, lékařské listy, 2000, roč. 49, (44), s.8. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Cíle léčby hyperlipoproteinémií ve světle prognostických studií. (Pharmacotherapy of hyperlipoproteinemias in the light of prognostic clinical trials).Diagnóza, 2000, roč. 3, (31), s.12. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Farmakologie izoforem cyklooxygenázy. (Pharmacology of cyclooxygenase izoenzymes).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.166-167. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. [abstrakt].

DOLEŽAL, T.: Farmakoterapie v těhotenství. (Pharmacotherapy in pregnancy).Diagnóza, 2000, roč. 3, (43), s.12. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Fixní kombinace salmeterolu sfluticasonem. (Combination of salmeterol and fluticasone).Forum medicinae, 2000, roč. 2, (3), s.80-81. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Insulin aspart. Remedia, 2000, roč. 10, (1), s.55-56. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Inzulinová analoga. (Insulin analogs).Postgraduální medicína, 2000, roč. 2, (5), s.579-582. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Latanoprost. Remedia, 2000, roč. 10, (1), s.57-58. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Lékové interakce se složkami potravy. (Drug interactions of food).PACE News, 2000, roč. 1, (2), s.4. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Lékové interakce třezalky tečkované. (Drug interactions of Hypericum perforatum ).Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.445-448. [původní].

DOLEŽAL, T.: Nesterodiní antirevmatika. (Nesteroid antirevmatics).Sanquis, 2000, roč. 2, (8), s.47-50. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nifedipin GITS. Remedia, 2000, roč. 10, (4), s.289-291. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nifedipin GITS. Zdravotnické noviny, lékařské listy, 2000, roč. 49, (36), s.12. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 1. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. I).Časopis českých lékárníků, 2000, roč. 72, (5), s.12. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 2. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. 2).Časopis českých lékárníků, 2000, roč. 72, (6), s.10. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 3. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. 3).Časopis českých lékárníků, 2000, roč. 72, (7), s.10-11. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 4. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. 4).Časopis českých lékárníků, 2000, roč. 72, (9), s.6. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva na českém farmaceutickém trhu v roce 2000. 5. část. (New drugs on Czech pharmaceutical market in 2000. Part. 5).Časopis českých lékárníků, 2000, roč. 72, (10), s.9. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva roku 1999-1. část. (New drugs 1999-part.I).Remedia, 2000, roč. 10, (3), s.238-239. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Nová léčiva roku 1999-2. část. (New drugs 1999-part.2).Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.456-458. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Reboxetin. Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.449-451. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Rilmendin. Remedia, 2000, roč. 10, (4), s.283-284. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Selektivní modulátory estrogenních receptorů. (Selekctive modulators of estrogen receptors).Forum medicinae, 2000, roč. 2, (2), s.67-69. [přehledový].

DOLEŽAL, T.: Sibutramin. Remedia, 2000, roč. 10, (3), s.235-236. [přehledový].

DOLEŽAL, T.; BULTAS, J.: Perindoprilum. Remedia, 2000, roč. 10, (5), s.306-313. [přehledový].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost benzodiazepinů a jejich kombinací s neopioidními analgetiky. (Analgesic Efficacy of Benzodiazepines and Combinations with Non-opioid Analgesics).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.166. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo grantu:GAUK 101/99/C, [abstrakt].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Potentiation of Analgesic Effect of Ibuprofen by Alprazolam in Experimental Model of Pain. In: Program and abstracts-16th International Medical Sciences Student Congress.Istanbul, IMSC 2000, s.136.Konference: 16th International Medical Sciences Student Congress, 3.-6. 5. 2000 Istanbul Turecko. Číslo grantu: GAUK 101/99/C, [autor abstrakta, sborník].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Terapie bolesti u chronicky antikoagulovaných pacientů. Lékové interakce antikoagulancií s analgetiky. (Pain therapy in patients treated with anticoagulants. Drug interactions of anticoagulants and analgesics).Interní medicína pro praxi, 2000, roč. 2, (2), s.268-270. [přehledový].

DOLEŽAL, T.; PATOČKOVÁ, J.; SUCHOPÁR, J.; KRŠIAK, M.; TŮMOVÁ, E.: Trends in consumption of antihypertensive drugs in Czech republic. In: Velo, G.; Peruccia, E.: Abstracts of the joint meeting of VII World conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR.Oxford, Brit.Pharm.Soc. 2000, S.97.Konference: VII World Conference on Clinical Pharmacology and Terapeutics IUPHAR, 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and therapeutics EACPT. [autor abstrakta, sborník].

DOLEŽAL, T.; PATOČKOVÁ, J.; SUCHOPÁR, J.; NĚMEČEK, K.; KRŠIAK, M.; TŮMOVÁ, E.: Vývoj spotřeby kardiovaskulárních léčiv v ČR v letech 1992-1999. (Trends in consumption of cardiovascular drugs in Crech republic 1992-1999).In: Sborník abstrakt.Rožnov. p. R, 2000, s.60.Konference: II. konference klinické farmakologie, Rožnov 28. 30. 9. 2000. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

DOLEŽAL, T.; STAREC, M.: Antagonisté histaminových H3-receptorů. (H3- receptor antagonists).Sanquis, 2000, roč. 2, (6), s.32-35. [přehledový].

DOLEŽAL, T.; SUCHOPÁR, J.: Cisapridum. Remedia, 2000, roč. 10, (1), s.6-11. [přehledový].

DOLEŽAL, T.; SUCHOPÁR, J.; PATOČKOVÁ, J.; NĚMEČEK, K.; KRŠIAK, M.; TŮMOVÁ, E.: Trendy spotřeby antihypertenziv v České republice. (Trends in consumption of antihypertensive drugs in Czech republic).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.166. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. [abstrakt].

DOLEŽAL, T.; VOTAVA, M.; SUCHOPÁR, J.; NĚMEČEK, K.; KRŠIAK, M.: Vývoj spotřeby blokátorů kalciových kanálů v ČR v letech 1992-1999 a srovnání s vybranými zeměmi. (Trends in consumption of calcium channel blockers in Czech republic 1992-1999 and comparison with selected countries).In: Sborník abstrakt.Rožnov. p. R, 2000, s.61.Konference: II. konference klinické farmakologie, Rožnov 28. 30. 9. 2000. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

PATOČKOVÁ, J.; DOLEŽAL, T.: Nežádoucí účinky nifedipinu a jeho spotřeba v České republice ve srovnání s některými jinými zeměmi. (Adverse reactions of nifedipine, consumption in Czech republic and comparison with selected countries).Diagnóza, 2000, roč. 3, (46), s.10-12. [přehledový].

PATOČKOVÁ, J.; DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.; TŮMOVÁ, E.: Consumption of analgesic drugs in surgical and oncologic patients. In: Velo, G.; Peruccia, E.: Abstracts of the joint meeting of VII World conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR.Oxford, Brit.Pharm.Soc. 2000, s.102.Konference: VII World Conference on Clinical Pharmacology and Terapeutics IUPHAR, 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and therapeutics EACPT. [autor abstrakta, sborník].

ŠVESTKA, J.; DOLEŽAL, T.: Clozapinum. Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.376-394. [původní].

VOTAVA, M.; DOLEŽAL, T.: Ibutilid. Remedia, 2000, roč. 10, (2), s.164-166. [přehledový ].

DONÁT, PETR (22)

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.: Can Fear Reduce Aggression? A Comment about Effects of Antiaggressive Drugs, Anxiolytics and Androgens. In: Abstracts of the 23. International Ethological Conference, 1.-9.9.1993 Torremolinos, Spain. 1993, [autor abstrakta, sborník].

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.: Tlumí eltoprazín agresivitu zvýšením strachu. In: 43. farmakologické dny, Praha 8.9.1993.Praha, Čes. fysiologická společnost 1993, [autor abstrakta, sborník].

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.: Tlumí strach agresivitu? Příspěvek k poznání nervových mechanismů. In: Abstrakta 20. etologické konference ve Velké Lomnici, 17.-25.5.1993.Velká Lomnice, 1993, [autor abstrakta, sborník].

DONÁT, P.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; STAREC, M.; RAŠKOVÁ, H.: Behavioural Characteristics of Rats differing in the Sensitivity to Stressors. In: Proceeding of the International Congress on Applied Ethology, Berlin 26.-30.6. 1993. 1993, [autor abstrakta, sborník].

RAŠKOVÁ, H.; STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.: Genetic Differences in Immunomodulation, Behaviour and Stres Induced Organ Lesions. In: Abstracts of the 2nd International Congres ISNIM, Paestrum /Salermo/, Italy - September 12-17, 1993. 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; RAŠKOVÁ, H.; KRŠIAK, M.: Genetic Differences in Rat Responses to Stress. In: Abstracts of the 34th Spring Meeting of 'Deutsche Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie', Mainz, March 16-18, 1993. 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; ZÍDEK, Z.; RAŠKOVÁ, H.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.: Different Organ Reactions Induced by Stress in Two Inbred Strains of Rats. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3.LF UK 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; DONÁT, P.; ZÍDEK, Z.; MRÁZ, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.; KRŠIAK, M.: Genetic Differences in Two Rat Straim, Their Behaviour, Stress-induced Gastric and Heart Lesions and Immunomodulation. In: Abstracts of the 2nd International Congres ISNIM, Paestrum /Salermo/, Italy - September 12-17, 1993. 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; HYNIE, S.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Neuroimmunomodilatory Differences in Two Inbred Strains of Rats. Fundamental and Clinical Pharmacology, 1993, roč. 7, (7), s. 381. [abstrakt]. IF:1,363/93

STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.; HYNIE, S.: Rozdílné orgánové reakce na stres u dvou inbredních kmenů potkanů. In: 43. farmakologické dny, Praha 8.9.1993.Praha, Čs. fysiol 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; ŠULCOVÁ, A.: The Involvement of Pheromones in Offensive and Defensive Agonistic Behaviour in Laboratory Mice. In: Cooper, S.J.; Hendrie, C.: Ethology and Psychopharmacology.Chichester, John Wiley Sons 1994, S. 205-223.Číslo grantu: GAUK 225, GAČR 307/93/1122, [autor statě, monografie].

DONÁT, P.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; STAREC, M.; RAŠKOVÁ, H.: Pharmacological and Behavioural Differences in Rats Selected for High and Low Sensitivity to Isoprenaline Cardiotoxicity. Behavioural Pharmacology, 1994, roč. 5, s. 90. [ostatní]. IF:1,818/94

FIŠEROVÁ, M.; DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; MALETÍNSKÁ, L.; SLANINOVÁ, V.: Vliv CCK-8 na agresivní a plaché chování u myší. In: Abstrakta 36. psychofarmakologické konference, Jeseník, 4.-7.ledna 1994.Jeseník, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; MRÁZ, M.; DONÁT, P.; ZÍDEK, Z.; BLÁHA, K.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: The Importance of Inbred Strain Differences for Toxicological Studies. In: Abstracts of the Eurotox ' 94, Basel, 21-24 August 1994. 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; MRÁZ, M.; DONÁT, P.; ZÍDEK, Z.; BLÁHA, K.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Stress Target Reaction Differing in Two Inbred Rat Strains. In: Abstracts of the CIANS/ISBM Conference on Stress and Behavioral Medicine, Prague, 1-3. July 1994.Praha, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; MRÁZ, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Genetic differences in immunomodulation, behavior, and stress-induced orgalesions. Annals of the New York Academy of Sciences, 1994, roč. Nov 25, (741), s. 252-62. [původní]. IF:0,868/94

STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.: Stress Responses in Two Inbred Rat Strains. In: 12. Farmacol. Congress, July 24.-29. 1994. 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.: Effects of Ritanserin on Offense and Defense in Male Mice. Aggressive Behavior, 1995, roč. 21, s. 41-47. Číslo grantu:GAUK 225, GAČR 307/93/1122, [původní]. IF:0,687/95

KRŠIAK, M.; DONÁT, P.; FIŠEROVÁ, M.; PODHORNÁ, J.: Anxiolytic-like and Sedative Activity of Benzodiazepine Ligands. In: MEFA ´95 congres. Abstract. October 24.-27.1995.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 121. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MRÁZ, M.; DONÁT, P.; STAREC, M.; ŽÍDEK, Z.; RAŠKOVÁ, H.; HYNIE, S.: Rozdíly chování orgánových lézí, imunologických a metabolických parametrů dvou inbredních kmenů potkanů. (Differences in development of organic lesions, immunologic and metabolic parameters of two inbred strains of rats).Československá fyziologie, 1995, roč. 44, (1), s. 18-20. [původní].

STAREC, M.; ŽÍDEK, Z.; DONÁT, P.; BLÁHA, P.; NERUDOVÁ, E.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Komplexní změny vyvolané jedním stressorem u dvou inbredních kmenů potkanů (Abstrakta ze 44. farmakol. dní v Bratislavě). Československá fyziologie, 1995, roč. 44, (1), s. 51. [abstrakt].

STAREC, M.; MRÁZ, M.; DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Behavioural characteristics of two rat strains differing in sensitivity to the cardiotoxic effect of isoprenaline. International Journal of Neuroscience, 1996, roč. 87, (3-4), s. 241-248. Číslo grantu:GAUK 256/95, [původní].

DOSTÁL, MIROSLAV (10)

DOSTÁL, M.; HORKÁ, I.; TŮMA, O.; SOUKUPOVÁ, D.: Indirect Maternal Effects of Oxacillin Administered to Pregnant Mice on the Postnatal Immune Response of the Offspring. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (2), s. 67-75. [původní].

DOSTÁL, M.; SOUKUPOVÁ, D.; HORKÁ, I.: Treatment of Pregnant Mice with Antibiotics Modulates the Humoral Immune Response of the Offspring. Role of Prenatal and Postnatal Factors. International Journal of Immunopharmacology, 1994, roč. 16, (12), s. 1035-42. [původní]. IF:1,170/94

DOSTÁL, M.; BENEŠOVÁ, O.; TEJKALOVÁ, H.; SOUKUPOVÁ, D.: Immune Response of Adult Rate is Altered by Administration of Diazepam in the First Postnatal Week. Reproductive Toxicology, 1995, roč. 9, (2), s. 115-121. [původní]. IF:1,194/95

DOSTÁL, M.; DEJMEK, J.; STEERENBERG, P.A.; VAN LOVEREN, H.; ŠRAM, R.J.: Lymphocyte Subsets in Maternal and Cord Blood as Markers of Environmental Effects. Netherl Epidemiology, 1995, roč. 6, s. S81. [abstrakt].

TITLBACH, M.; DOSTÁL, M.; HALAŠKOVÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; JELÍNEK, R.; MAŇÁKOVÁ, E.; PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; SEICHERTOVÁ, A.; ZEMANOVÁ, Z.: Přehled histologie a embryologie. Praha, 1995. [super text - skripta]

JELÍNEK, R.; DOSTÁL, M.; PETERKA, M.: Základy vývojové toxikologie a embryologie. Ostrava, Vysoká škola báňská 1996, 69 s. [učebnice VŠ] .

JELÍNEK, R.; STEJSKAL, D.; DOSTÁL, M.: Současná teratologie a informační služby. Medicína, 1996, roč. 3, (9), s. 6. [ostatní].

HERINGOVÁ, L.; DOSTÁL, M.; JELÍNEK, R.: Cell Cycle Alterations within Chick Embryonic Anlagen after Cyclophosphamide Treatment. Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis, 1998, roč. 18, (2), s. 63-72. Číslo grantu:GAČR 304/98/P296, [původní]. IF:0,607/98

STEJSKAL, D.; JELÍNEK, R.; DOSTÁL, M.: Klinicko-teratologické konzultace a Teratologické informační služby. (Clinical-Teratological Counselling and Teratological Information Service).Česká gynekologie, 1998, roč. 63, (1), s. 19-22. Číslo grantu:IGA Mzd 3250-3, [původní].

HERINGOVÁ, L.; DOSTÁL, M.; JELÍNEK, R.: Buněčný cyklus jako marker projevů embryotoxicity v populaci kuřecích zárodků. (Cell cycle as a marker of embryotoxicity manifestations in the population of chick embryos).In: Zborník abstraktov.Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 14-15.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo grantu: GA304/98/P296, [autor abstrakta, sborník].

DOSTÁLEK, CTIBOR (4)

STANČÁK, A.; FABIÁN, Z.; DOSTÁLEK, C.: The Effects of Respiratory Pattern on the 0,1 Hz Component of R-interval Variability in Mental Arithmetics . Studia psychologica, 1993, roč. 35, (1), s. 65-72. [původní].

STANČÁK, A.j.; FABIÁN, Z.; DOSTÁLEK, C.: Spectral Analysis of Inter-eyeblink Interval Variability at Rest and during Mental Arithmetic. Homeostasis, 1993, roč. 34, (1/2), s. 45-53. [původní].

STANČÁK, A.; PFEFFER, D.; HRUDOVÁ, L.; SOVKA, P.; DOSTÁLEK, C.: Electroencephalographic Correlates of Paced Breathing. Neuroreport, 1993, roč. 4, (6), s. 723-726. [původní]. IF:2,277/93

STANČÁK, A.; PFEFFER, D.; HRUDOVÁ, L.; SOVKA, P.; DOSTÁLEK, C.: The Effects of Respiratory Frequency on Noninvasive Parameters of Baroreceptor-Cardiac Reflex Sensitivity. Homeostasis, 1995, roč. 36, (5-6), s. 263-274. [původní].

DOUBKOVÁ, ALENA (6)

LINC, R.; DOUBKOVÁ, A.: Anatomie hybnosti. Jinočany, H+H 1993, 285 s. [autor učebnice SŠ, učebnice SŠ].

STINGL, J.; ČECH, P.; DOUBKOVÁ, A.; HOLÝ, S.; KOVANDA, J.; KRÁL, J.: Contribution to the Ankle Joint Injury during Car Crash. Surgical and Radiologic Anatomy, 1995, roč. 17, (3), s. 229. [abstrakt]. IF:0,163/95

LINC, R.; DOUBKOVÁ, A.: Anatomie hybnosti. (Anatomy of the Locomotor system).Praha, Karolinum 1998, 224 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

DOUBKOVÁ, A.; KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.; ŠTĚŇHOVÁ, H.: Topografie struktur uložených před hrudní a bederní páteří. (Topography of Prevertebral Structures in Thoracic and Lumbar Spine).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 206-212. [původní].

LINC, R.; DOUBKOVÁ, A.: Anatomie hybnosti 1. Praha, Karolinum 1999, 247 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

LINC, R.; DOUBKOVÁ ALENA: Anatomie hybnosti II. díl Splanchnologia. (Anatomy of the Locomotor system. Vol.2.).Praha, Karolinum 1999, 146 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

DOUŠA, PAVEL (12)

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.; DOUŠA, P.; PAZDÍREK, P.: Zpráva z kongresu SICOT 1996. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (6), s. 371-374. [ostatní].

DŽUPA, V.; PAZDÍREK, P.; DOUŠA, P.: První zkušenosti s použitím přístroje Artroflow. (First experience with a device 'Artroflow').Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (5), s. 298-300. [původní].

DŽUPA, V.; ZÍDKA, M.; DOUŠA, P.: Vrozené vykloubení kyčelního kloubu. Zdraví, 1996, roč. 44, (1), s. 6-8. [popularizující].

ZÍDKA, M.; DOUŠA, P.: Murphologie sonografického vyšetření dětského kyčelního kloubu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (2), s. 127. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.; KRBEC, M.: Komplikace osteosyntézy gama-hřebem u zlomenin proximálního konce femuru. (Complications of Osteosynthesis by Gamma Nail in Proximal Femur Fractures).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 74-99. Číslo grantu:IGA MZ 2929-3, [původní].

BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.; KRBEC, M.: Osteosyntéza zlomenin proximálního konce femuru krátkým gama-hřebem. (Osteosynthesis of Proximal Femur Fractures by Short Gamma Nail).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 74-83. Číslo grantu:IGA MZ 2929-3, [původní].

DOUŠA, P.; BARTONÍČEK, J.; KRBEC, M.: Ipsilaterální zlomeniny proximálního konce a diafýzy femuru. (Ipsilateral Fractures of Proximal Femur and Femoral Diaphysis ).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 299-312. [původní].

BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.: Klasifikace zlomenin proximálního femuru u dospělých I. část: klasifikace zlomenin krčku femuru. (Classification of Proximal Femoral Fractures in Adults 1st Part: Classification of Femoral Neck Fractures).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (1), s.39-45. Číslo grantu:ND6132, [původní].

BARTONÍČEK, J.; STEHLÍK, J.; DOUŠA, P.: Ipsilateral Fractures of the Hip, Femoral Shaft, Distal Femur and Patella. Hip International, 2000, roč. 10, (3), s.174-177. Číslo grantu:ND6132, [původní].

DOUŠA, P.; KRBEC, M.; DŽUPA, V.: Dlouhý gama hřeb. (Gamma nail long).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.5.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].

PAVELKA, T.; DOUŠA, P.: PFN dlouhý hřeb. (PFN Long Nail).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.4-5.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].

ZÍDKA, M.; DŽUPA, V.; DOUŠA, P.: The effect of the sonographic screening for DDH on the treatment. In: Abstracts book of the 5th Congress Of International Society Of Muskuloskeletal Ultrasonography.Praha, ISMUS 2000, s.71-72.Konference: 5th Congress Of International Society Of Muskuloskeletal Ultrasonography, Praha 7. 10. 2000. [autor abstrakta, sborník].

DRÁBEK, TOMÁŠ (1)

HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.; DRÁBEK, T.: Indications for Applications of Glucocorticoids in Burn Medicine. Annals of the Mediterranean Burns Club, 1994, roč. 7, (3), s. 136-138. [původní].

DUCHÁČ, VÍTĚZSLAV (2)

JIRAVA, D.; DUCHÁČ, V.: Amputace dolních končetin, přínos spolupráce s cévním chirurgem. (Amputation of lower extremities, beneficial co-operation with a vascular surgeon).Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (2), s. 97-99. [původní].

VYHNÁNEK, F.; KOSTKA, R.; FALTÝN, J.; VACH, B.; DUCHÁČ, V.; LOCHMAN, O.: Možnosti a hranice chirurgie nitrobřišní sepse na konci 20. století. (Possibilities and Frontiers of Intraabdominal Septic Surgery at the End of 20th Century).In: Sborník přednášek 'Pelhřimovské chirurgické dny 1999'.Pelhřimov, 2000, s.11-13.Konference: Pelhřimovské chirurgické dny 1999. [autor statě, sborník].

DURECOVÁ, KATARÍNA (3)

DURECOVÁ, K.: Přínos kognitivně behaviorálních přístupů v medicíně. (Benefits of cognitive-behavioral approaches in medicine).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (5), s. 254. [přehledový].

DURECOVÁ, K.: Behaviorální terapie. In: Vymětal, J. et al.: Obecná psychoterapie.Praha, J. Kocourek 1997, S. 152-173. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

DURECOVÁ, K.: Behaviorální přístupy. (Behavioural approaches).In: Vymětal, J.: Speciální psychoterapie (Úzkost a strach).Praha, Jiří Kocourek-Psychoanalytické nakl. 2000, S.105-148. [autor kapitoly, monografie].

DUŠKOVÁ, MARKÉTA (20)

DUŠKOVÁ, M.; ČAKRTOVÁ, M.: The Problems of Corticoderm in Large Injury of Soft Tissues of Crus /a case report/. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (3), s. 77-80. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; TOPINKA, H.: Lipomatosis Benigna Symmetrica - Syndrom Launois - Bensaude /Case report/. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (2), s. 61-63. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; TVRDEK, M.; ČAKRTOVÁ, M.; ZADOROŽNÁ, M.: Senologie - komplexní péče o nemoci prsu. (Senology-Comprehensive Treatment of Breast Disseases).Moderní gynekologie a porodnictví, 1994, roč. 4, (2), s. 134. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; KAŇKOVÁ, H.: Subucatenous Mastectomy. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (34), s. 116-121. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; KAŇKOVÁ, H.; TVRDEK, M.: Somatologic Answer of Breast Carcinoma to Reconstruction of Breast (Preliminary Report of Comparative Prospective Study). In: Proceedings Book, 32nd Brasilien Congress of Plastic Surgery, 10.-15.11.1995, Brasilia, Brasil.Brasilia, 1995, Číslo grantu: IGA 2083-3, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DUŠKOVÁ, M.; HONZÁK, R.: Problematika psychopatologie u nemocných v estetické plastické chirurgii. (Psychopathology of patients in aesthetic plastic surgery).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (10), s. 497-499. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; TRLIFAJ, L.: Problematika některých komplikací anestesie u operačních výkonů v estetické plastické chirurgii. (Some anaesthesia complication of operation in aesthetic plastic surgery).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (12), s. 578-579. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; TVRDEK, M.; VRTIŠKOVÁ, J.: Indikace a možnosti současné estetické plastické chirurgie. (Indications and limits of contemporary aesthetic plastic surgery).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (11), s. 530-533. [původní].

TVRDEK, M.; DUŠKOVÁ, M.; VRTIŠKOVÁ, J.: Existuje hranice mezi rekonstrukční a estetickou chirurgií? (Is there a border between reconstruction and aesthetic surgery ?).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (11), s. 548-551 . [původní].

VACHOUŠEK, J.; SMEJKAL, V.; GUTWIRTOVÁ, E.; LEDNICKÝ, L.; DUŠKOVÁ, M.; KAŇKOVÁ, H.: Problematika senologického centra v privátní praxi. (Problems of senology centre in clinical practice).Česká gynekologie, 1997, roč. 62, (2), s. 72-75. [původní].

DUŠKOVÁ, M.: Systémová enzymoterapie jako adjuvantní léčba v estetické chirurgii. (Orally administered enzymotherapy as adjuvant treatment in aesthetic surgery).Medicína, 1998, roč. 5, (2), s. 17. [původní].

TVRDEK, M.; DUŠKOVÁ, M.; VRTIŠKOVÁ, J.: Is There a Borderline between Reconstructive and Aesthetic Surgery?Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (4), s. 91-95. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; KUFA, R.; LEAMEROVÁ, E.: Suction Lipectomy. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (2), s. 50-54. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; VOHRADNÍK, M.; ŠMAHEL, Z.; MAZÁNEK, J.; KOZÁK, J.: Aesthetic Augmentation of Facial Skeleton in Congenital Development Disorders and in Posttraumatic or Postoperative Deformities. In: 12th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery.San Francisco, ICPRAS 1999, S. 147.Konference: 12th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery San Francisco USA June 27-July 2 1999. Číslo grantu: NK4659, [autor abstrakta, sborník].

DUŠKOVÁ, M.; VOHRADNÍK, M.; ŠMAHEL, Z.; MAZÁNEK, J.; KOZÁK, J.: Augmentace horní čelisti u celkových rozštěpů. (Augmentation of maxilla in clefts).In: Sborník z celostátního sjezdu plastických chirurgů, Hradec Králové.Hradec Králové, Lékař. fakulta 1999, S. 23.Konference: Celostátní sjezd plastických chirurgů s mezinárodní účastí, Hradec Králové 24. 25. 9. 1999. Číslo grantu: NK4659, [autor abstrakta, sborník].

DUŠKOVÁ, M.; WALD, M.: Orally administered proteases in aesthetic surgery. Aesthetic Plastic Surgery, 1999, roč. 23, (1), s.41-44. [původní]. IF:0,516/99

DUŠKOVÁ, M.: Bone Substitutes (review) . In: Advances in Surgery of Facial Skeleton and Soft Tissue.Praha, Společnost estetické plastické chirurgie ČSL JEP 2000, S.7.Konference: Advances in Surgery of Facial Skeleton and Soft Tissues, Internat. scientific meeting Sept. 6 2000 Praha. Číslo grantu: NK4659, [autor abstrakta, sborník].

DUŠKOVÁ, M.; KOZÁK, J.; MAZÁNEK, J.; ŠMAHEL, Z.; VOHRADNÍK, M.: Augmentation of Facial Skeleton in Congenital Development Disorders and in Posttraumatic or Postoperative Deformities (preliminary report) . European Journal of Plastic Surgery, 2000, roč. 23, (2), s.57-63. Číslo grantu:NK4659, [původní]. IF:0,159/00

DUŠKOVÁ, M.; SOSNA, B.; KLETENSKÝ, J.; VRTIŠKOVÁ, J.: Capsular Contracture in Augmentation Mammaplasty. 2000, roč. 43, (3), s.79-82. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; ŠMAHEL, Z.; MAZÁNEK, J.; VOHRADNÍK, M.; KOZÁK, J.: Bioactive Glass-ceramics in Facial Skeleton Contouring (final report-part I) . Journal of Craniofacial Surgery, 2000, roč. 11, (5), s.470-479. Číslo grantu:NK4659, [původní]. IF 0,541/00

DVOŘÁK, JAROSLAV (20)

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; SLÁDKOVÁ, T.; OŠMERA, P.; NECHVÁTAL, V.; GREGOR, P.: Digitální angiografický systém v hodnocení funkce levé komory. (Digital Angiographic System in Assessment of Function of the Left Ventricle).Neinvazná kardiológia, 1994, roč. 3, (1), s. 14-19. [původní].

WIDIMSKÝ, P.; SURYAPRANATA, H.; ŠOUPAL, J.; DVOŘÁK, J.; GREGOR, P.; ZILJSTRA, F.: Kvantifikace stenóz koronárních tepen: oko, ruka, počítač nebo průtok?In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Čs kardiol spol 1994, S. 2. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; TRNKOVÁ, M.: Eight Years of 'Ping-pong'within the Right Heart: Papillary Fibroelastoma of the Tricuspid Valve. Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (3), s. 196-197. [původní].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; SURYAPRANATA, H.; BIGONZI, F.: Medical Treatment of Unstable Angina Pectoris Improves Coronary Flow Despite no Change in Morphology: Quantitative Coronary Arteriographic and Myocardial Flow Reserve Study. In: Abstracts of XV. Interamerican Congress of Cardiology and IV. Congres of International Society for Heart Ressearch, Santiago de Chile.Santiago, Cardiol Assoc 1995, S. 175. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; SURYAPRANATA, H.; BIGONZI, F.: Stunned Myocardium in Unstuble Angina Pectoris and Non-Q-wave Myocardial Infarction: Left Ventriculography in Initial 5 Days vs. 5 Weeks Later. In: Abstracts of XV. Interamerican Congress of Cardiology and IV. Congres of International Society for Heart Ressearch, Santiago de Chile.Santiago, Cardiol Assoc 1995, S. 163. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; SLÁDKOVÁ, T.; NECHVÁTAL, V.; OŠMERA, P.: Zkušenosti s 310 PTCA bez přímého chirurgického 'standby'. In: Sborník abstrakt. III. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Zlín, 18.-20.5.1995.Zlín, Česká kardiologická společnost 1995, S. 9. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; SLÁDKOVÁ, T.; OŠMERA, P.; NECHVÁTAL, V.: Koronární angioplastika bez přímého chirurgického 'standby'. Tříleté zkušenosti s 310 nemocnými, hodnocení výsledků digitální kvantitativní koronarografií a intrakoronárním Dopplerem. (Coronary angioplasty without a direct surgical 'standby'. Three-year experience with 310 patients, evaluation of results by digital quantitative coronarography).Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (4), s. 224-229. [původní].

DVOŘÁK, J.; HÖSCHL, C.; PFEIFER, I.; KOLÁŘOVÁ, E.: Metodika pro prezentaci žádostí o grant pro Interní grantovou Agenturu (IGA) Ministerstva zdravotnictví ČR. Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (9), s. 9-13. [ostatní].

STRÁSKÝ, J.; BLAHOŠ, J.; DVOŘÁK, J.; HÖSCHL, C.: Projekty lékařského výzkumu IGA MZ ČR 1997 (úvodní slovo). Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (23 (mimořádná příloha)), s. 3. [ostatní].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; JIRMÁŘ, R.; ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.; STRAKA, Z.: Akutní koronární angioplastika v léčbě infarktu myokardu a těžké nestabilní anginy pectoris. (Acute coronary angioplasty in the therapy of myocardial infarction and severe unstable angine pectoris).Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (5), s. 267-275. [původní].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; OŠMERA, P.; NECHVÁTAL, V.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.: Fyziologické hodnocení závažnosti koronární stenozy. (Physiological evaluation of relevancy of coronary stenosis).Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (5), s. 146-146. [původní].

BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; LISA, L.: Transport nemocných s akutním infarktem myokardu ke koronární angioplastice. (Transport of Patients with Acute Myocardial Infarction to Coronary Angioplasty).Cor et Vasa, 1998, roč. 40, (7), s. 368-369. [původní].

BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.; STRAKA, Z.: Hyperkoagulace po přerušení infuze heparinu u nestabilní anginy pectoris: příčina smrti při koronarografii? (Hyperkoagulation after Stopping Heparin Infusion in Unstable Angina: The Cause of Death in Coronary Angiography).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (8), s. 403-407. Číslo VZ: MSM 111200004, [kazuistika].

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.: Přednemocniční a nemocniční léčba akutního Q-infarktu myokardu v éře primární PTCA. (Hospital and before Hospital Therapy of Acute Q-Myocardial Infarction in the Era of Primary PTCA).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. 26. [abstrakt].

KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; GREGOR, P.; CHYBOVÁ, H.: Echokardiografické sledování kinetiky levé komory u pacientů s prvním infarktem myokardu ošetřeným přímou angioplastikou. (Echocardiographic Follow-up of Left Ventricular Kinetics in Patients with the First Myocardial Infarction Treated with Direct Angioplasty).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. 33. [abstrakt].

JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; DVOŘÁK, J.; STRAKA, Z.: Přednemocniční a nemocniční léčba akutního Q infarktu myokardu v éře primární PTCA. (Prehospital and Hospital Treatment of Acute Q Myocardial Infarction in the Era of Primary PTCA).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (1), s.10-13. Číslo VZ: MSM 111200004, [původní].

MÁLEK, F.; KAREL, I.; POLÁŠEK, R.; ŠPAČEK, R.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.; STANKA, P.: Sérové koncentrace mědi u pacientů s akutními a chronickými formami ischemické choroby srdeční, jejich vztah ke koncentracím lipoproteinů a k rozsahu koronární aterosklerózy. (Copper Serum Concentrations in Patients with Acute and Chronic Forms of Ischaemic Heart Disease, their Relationship to Lipoprotein Concentration and the Extent of Coronary Atherosclerosis).Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (10), s.693-696. [původní].

MÁLEK, F.; KAREL, I.; POLÁŠEK, R.; ŠPAČEK, R.; STANKA, P.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.: Relation between serum copper, the extent of coronary artery disease and lipoprotein levels in patients with acute and chronic forms of ischaemic heart disease. Heart, 2000, roč. 83, (Suppl. II), s.A3. [abstrakt]. IF:2,144/00

ŠPAČEK, R.; WIDIMSKÝ, P.; STRAKA, Z.; DVOŘÁK, J.; JIREŠOVÁ, E.; JIRMÁŘ, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; ŠTROS, P.; KAREL, I.; STANKA, P.; ZENÁHLÍKOVÁ, M.: Primární PTCA (+stent) vs. konzervativní léčba v akutní fázi non-Q infarktu myokardu. (Direct PTCA (+ stent) versus conservative treatment in acute phase of non-Q wave myocardial infarction.).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (Suppl. 1), s.68. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; ŠPAČEK, R.; STRAKA, Z.; JIREŠOVÁ, E.; DVOŘÁK, J.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.; JIRMÁŘ, R. a kol.: 'VINO' Study-Primary Angioplasty also for Chest PAIN with ST-Depression. Cor et Vasa, Kardio, 2000, roč. 42, (7), s.K158. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

DVOŘÁK, KAREL (2)

HORÁK, L.; BERGET, T.; DVOŘÁK, K.; FALTÝN, J.: The Large Villous of the Rectum. In: Abstract Book, Biennial Congress, Singapore. 1994, S. 177. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, L.; DENEMARK, L.; DVOŘÁK, K.: ND YAG Laser and Rectal Stentss in the Treatment of Colorectal Cancer. Progress in Biomedical Optic SPIE Publication, 1997, roč. 2922, s. 288-291. [původní].

DVOŘÁK, VÁCLAV (3)

KRAUS, I.; MENŠÍK, J.; DVOŘÁK, V.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; SVÁROVSKÝ, J.: Pooperační průběh, komplikace a péče po lumbosortických a pelvických lymphadenectomiích pro karcinom ovaria. In: Sborník celostátní konference Slovensko-české gynekologické společnosti, Martin 17.9.1993.Martin, Slovensko-česká gynekologická společnost 1993, 5 s. [autor abstrakta, sborník].

KRAUS, I.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MENŠÍK, J.; DVOŘÁK, V.: Komplikace a pooperační průběh po lumboaortických a pelvických lymfadenectomií v gynekologii. (Complications and post-operative condition following lumboaortic and pelvic lymphadenectomy in gynaecology).Gynekolog, 1996, roč. 5, (6), s. 233. [původní].

KRAUS, I.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MENŠÍK, J.; DVOŘÁK, V.: Biochemická odezva vnitřního prostředí po gynekologických lymphadenectomiích. (Biochemical response of inner environment after gynecological lymphadenectomy).Gynekolog, 1998, roč. 7, (8), s. 274-277. [původní].

DVOŘÁKOVÁ, MARCELA (9)

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Interleukin-6 v laboratorní diagnostice ovariálních tumorů. In: Sborník XIV. biochemického sjezdu, 6.-10.9. 1993, Brno.Brno, 1993, [autor abstrakta, sborník].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Laboratorní diagnostika ovariálních tumorů. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3. LF 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Laboratorní diagnostika ovariálních tumorů. In: Sborník XIV. biochemického sjezdu, 6.-10.9. 1993, Brno.Brno, 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.: Hledání nových látek použitelných jako tumor markery. In: Současné pohledy a nové trendy v onkologii. 19. Brněnské onkologické dny. 24. - 26.5. 1995.Brno, Onkolog spol 1995, Nestr. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.; SVOBODA, B.; KAŇKA, J.; FOLAUF, V.: Reaktanty akutní fáze jako možné markery u ovariálního karcinomu . (Acute phase reactants as possible markers of ovarian cancer).Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (4), s. 217-219. [původní].

PREISS, J.; BÖHM, J.; HYNEK, K.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ZVÁROVÁ, J.: Korelace neuropsychologických zkoušek s denzitou bílé hmoty mozku u schizofrenie. (Correlation of neuropsychological tests with density of white cerebral matter in schizofrenia).Česká a slovenská psychiatrie, 1996, roč. 92, (1), s. 3-17. [původní].

SVOBODA, B.; KAŇKA, J.; FOLAUF, V.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.: Interleukin-6 a reaktanty akutní fáze v diagnostice ovariálního karcinomu. (Interleukin-6 and acute phase reactants in diagnostics of ovarian cancer).Česká gynekologie, 1996, roč. 61, (4), s. 234-239. [původní].

BĚHANOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; VONDRA, K.; DVOŘÁKOVÁ, M.; VRBÍKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; PROCHÁZKA, B.; KUČERA, P.; ŠTERZL, I.: Klinická charakteristika tyreopatií u diabetiků středního věku. (Clinical presentation of thyroid diseases in middle-age diabetic patients).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (Suppl. 1), s. 21-22. Číslo grantu:NB 5040, [abstrakt].

HNÍKOVÁ OLGA; MAZURA, J.; VENHÁČOVÁ, J.; NOVOTNÁ, D.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; ZIKMUND, J.: Juvenilní Gravesova - Basedowova choroba (Prospektivní multicentrická studie v České republice). (Juvenile Grave´s - Basedow´s Disease (Multicentric Prospective Study in the Czech Republic).Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč. 54, (7), s. 332-339. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3779, [kazuistika].

DVOŘÁNKOVÁ, BARBORA (21)

DVOŘÁNKOVÁ, B.; MATOUŠKOVÁ, E.; VOGTOVÁ, D.: Metabolic Activity of Cultured Skin Grafts Cryopreserved in Different Form. Folia Biologica (Praha), 1994, roč. 40, (4), s. 149-159. Číslo grantu:IZ1313-Z, [původní]. IF:0,213/94

MATOUŠKOVÁ, E.; BUČEK, S.; ARENBERGER, P.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; CHEBUPLOVÁ, A.; KÖNIGOVÁ, R.: Upside Down Application of Human/Pig Skin Recombinants for Clinical and Research. Journal of Investigative Dermatology, 1994, roč. 103, s. 414. [ostatní]. IF:3,826/94

MATOUŠKOVÁ, E.; NĚMCOVÁ, D.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; VOGTOVÁ, D.; KÖNIGOVÁ, R.: Healing Effect of Recombined Human/Pig Skin on Dermal Defects. Annals of the Mediterranean Burns Club, 1994, roč. 7, (3), s. 143-146. [původní].

VACÍK, J.; JELÍNKOVÁ, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.: Dočasný biologický aktivní kryt rozsáhých ranných ploch. (Temporary Biological Active Covering of Extensive Wounds).Praha, 3.LF UK 1994, [přihláška vynálezu].

DVOŘÁNKOVÁ, B.; SMETANA, K.; WATT, F.; VACÍK, J.; JELÍNKOVÁ, M.; MICHÁLEK, J.: Tkáňové inženýrství - transplantace autologních keratinocytů a rekonstrukce epidermis. In: Petrovický, P.; Stingl, J.; Konvičková, S.: Biomateriály a morfologie. Pedagogika a výzkum 28.11. 1995. Abstrakta a krátká sdělení.Praha, Karolinum 1995, S. 18. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DVOŘÁNKOVÁ, B.; SMETANA, K.; VACÍK, J.; JELÍNKOVÁ, M.: Cultivation of Keratinocytes on PolyHEMA and their Migation after Inversion. Folia Biologica (Praha), 1996, roč. 42, (3), s. 83-86. Číslo grantu: GAUK 221/93, [původní]. IF:0,500/96

SMETANA, K.; VACÍK, J.; DVOŘÁNKOVÁ, B.: Interaction of Cells with Polymers. Macromolecular Symposium, 1996, roč. 109, s. 145-153. [původní]. IF:0,519/96

HRON, P.; ŠLECHTOVÁ, J.; SMETANA, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; LOPOUR, P.: Silicone Rubber-Hydrogel Composites as Polymeric Biomaterials. Biomaterials, 1997, roč. 18, (15), s. 1069-1073. [původní]. IF:1,558/96

SMETANA, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; JELÍNKOVÁ, M.; MICHÁLEK, J.; VACÍK, J.: Phenotypic Characterization of Keratinocytes Migrated from Polymer Support - in Vitro Study . Journal of Materials Science, 1997, roč. 8, (6), s. 587-590. Číslo grantu: GAUK 221/93, GAUK 90/96, [původní]. IF:0,669/97

SMETANA, K.; VACÍK, J.; BARTŮŇKOVÁ, J.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; GABIUS, H.-J.: Interaction of Macrophages with Syntetic Polymers, Mainly Hydrogels. Electronical Journal of Pathology and Histology, 1997, roč. 3, (3), s. 973-982. Číslo grantu: IGA 4399-3, GAUK 90/96, [původní].

DVOŘÁNKOVÁ, B.; SMETANA, K.; KÖNIGOVÁ, R.; SINGEROVÁ, H.; VACÍK, J.; JELÍNKOVÁ, M.; KAPOUNKOVÁ, Z.; ZAHRADNÍK, M.: Cultivation and grafting of human keratinocytes on a poly (hydroxyethyl methacrylate) support to the wound bed: a clinical study. Biomaterials, 1998, roč. 19, (1-3), s.141-146. Číslo grantu: GAUK 90/96, [původní]. IF:1,817/98

LABSKÝ, J., VACÍK, J., SMETANA, K., DVOŘÁNKOVÁ, B.: Polymerní nosič pro kultivaci keratinocytů. Polymer support for cultivation of keratinocytes. Praha 1998. Číslo grantu: IGA MZ 4399-3, GAUK 124//97 -patent

LUKÁŠ, J., PALEČKOVÁ, V., SMETANA, K., DVOŘÁNKOVÁ, B.: Hydrogely pro enkapsulaci pro - a eukaryontních buněk, způsob jejich přípravy, jejich použití pro přípravu farmaceutických prostředků a farmaceutické prostředky je obsahující. Hydrogels for encapsulation of pro-and eukaryontic cells, the method of their preparation, their use for preparation for pharmaceutical devices and pharmaceutical devices containing them. Praha 1998. GRANT: GAČR 304/97/1072 - patent

DVOŘÁNKOVÁ, B.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; ŠILHOVÁ, E.; PETROVÁ, K.; SMETANA, K.; HOLÍKOVÁ, Z.; VACÍK, J.: Application of cultured keratinocytes - the new method in the treatment of skin defects in the syndrome of diabetic foot. Diabetologia, 1999, roč. 42, (Suppl 1), s. A307. Konference: 35th Annual Meeting of the EASD, 28. 9-2. 10. 1999 Brusel Belgie. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4399, [abstrakt]. IF:5,177/99

HOLÍKOVÁ, Z.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; VACÍK, J.; MICHÁLEK, J.; SMETANA, K.: Grafting of keratinocytes directly on a polymer cultivation support new possibility in treatment of skin defects. In: II. Sympozjum inžynieria ortopedyczna i protetyczna.Bilaystok, Wyd. i Pol. Polit. Bial. 1999, S. 111-113.Konference: II. Sympozjum inžynieria ortopedyczna i protetyczna, 24.-26. 6. 1999 Bialystok Polsko. Číslo grantu: GA304/97/1072, [autor statě, sborník].

HOLÍKOVÁ, Z.; SMETANA, K.; BUCHERT, M.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; BOVIN, N.V.; KLUBAL, R.; BARTŮŇKOVÁ, J.; LIU, F.-T.; GABIUS, H.-J.: Expression of galectin-3, galectin-3-binding epitopes and of Gal/GalNAc-binding sites in keratinocytes of the adult human epidermis. Electronical Journal of Pathology and Histology, 1999, roč. 5, (2), s. (11-20). Číslo grantu:IZ4399, http://psk2.amu.edu.pl/CZASOPIS/ejp5-2/ejp52-03.htm, [původní].

SMETANA, K.; HOLÍKOVÁ, Z.; KLUBAL, R.; BOVIN, N.V.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; BARTŮŇKOVÁ, J.; LIU, F.-T.; GABIUS, H.-J.: Coexpression of binding sites for A(B) histo-blood group trisaccharides with galectin-3 and Lag antigen in human Langerhans cells. Journal of Leukocyte Biology, 1999, roč. 66, (4), s. 644-649. Číslo grantu:IZ4399, [původní]. IF:4,283/99

SMETANA, K.; LUKÁŠ, J.; VACÍK, J.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; BARTŮŇKOVÁ, J.: Technologicky náročné tkáňové náhrady. Perspektivy klinického využití . Vesmír, 1999, roč. 78, (2), s. 92-94. [ostatní].

HOLÍKOVÁ, Z.; SMETANA, K.; BARTŮŇKOVÁ, J.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; KALTNER, H.; GABIUS, H.-J.: Human Epidermal Langerhans Cells Are Selectively Recognized by Galectin-3 but not by Galectin-1. Folia Biologica, 2000, roč. 46, (5), s.195-198. [původní]. IF:0,351/00

MOKRÝ, J.; KARBANOVÁ, J.; LUKÁŠ, J.; PALEČKOVÁ, V.; DVOŘÁNKOVÁ, B.: Biocompatibilityof HEMA Copolymers Designed for Treatment of CNS Diseases with Polymer-Encapsulated Cells. Biotechnology Progress, 2000, roč. 16, (5), s.897-904. [původní]. IF:1,897/00

ŠVORČÍK, V.; WALACHOVÁ, K.; PROŠKOVÁ, K.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; VOGTOVÁ, D.; ÖCHSNER, R.; RYSSEL, H.: Adhesion and proliferation of keratinocytes on ion beam modified polyethylene. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2000, roč. 11, (10), s.655-660. [původní]. IF:0,621/00

DYTRYCH, ZDENĚK (14)

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Lékař a úzkostné dítě. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, s. 200-202. [přehledový].

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Prevence nechtěného těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví, 1993, roč. 3, (2), s. 168-177. [přehledový].

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. Otec, dítě, rodina, 1993, roč. 1, (1), 1-5. [ostatní].

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Specific Learning Disabilities and the Concept of Psychological Subdeprivation: the Czechoslovak Experience. Learning Disabil Res Pract, 1993, roč. 8, s. 44-51. [původní].

BÍGLOVÁ, K.; MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.; DAVID, H.P.: Remembering: Voices of Prague Jewish Women. Praha, Z. Bígl 1994, 93 s. [autor příručky, jiné].

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Abgelehnte Schwangerschaften und ihre Folgen. In: Häsing, H.; Janus, L.: Ungewollte Kinder.Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag 1994, S. 194-199. [autor kapitoly, monografie].

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Děti, rodina a stres. Praha, Galén 1994, 214 s. [autor monografie, monografie].

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Kinder aus unerwünschten Schwangerschaft. Documenta Paediatrica, 1994, roč. Band 21, s. 106. [ostatní].

DUNOVSKÝ, J.; DYTRYCH, Z.; MATĚJČEK, Z. et al.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. (The abused and neglected child).Praha, Grada 1995, 245 s. [autor monografie, monografie].

KUBIČKA, L.; MATĚJČEK, Z.; DAVID, H.P.; DYTRYCH, Z.; MILLER, W.B.; ROTH, Z.: Children from Unwanted Pregnancies in Prague, Czech Republic Revisited at Age Thirty. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1995, roč. 91, (6), s. 361-369. [původní]. IF:1,418/95

DYTRYCH, Z.: Welcome Address. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 16. [ostatní].

DYTRYCH, Z.; KUBIČKA, L.; MATĚJČEK, Z.; ROTH, Z.; SCHÜLLER, V.; TOPIČOVÁ, K.: Mladí dospělí narození z nechtěného těhotenství. Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (9), s. 19-21. [kazuistika].

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z.: Přestali jste být manželi, zůstali jste rodiči. (You are no longer married, but you are still parents).In: Bakalář, E.; Nováková, M.; Novák, D.: Průvodce rozvodem.Praha, Lidové noviny 1996, S. 121-133. [autor kapitoly, monografie].

ŠKODA, C.; BAUDIŠ, P.; CSÉMY, L.; DYTRYCH, Z.; KUBIČKA, L.; LIBIGER, J.: Duševní zdraví obyvatel ČR z pohledu spotřeby zdravotnických služeb včera, dnes a zítra. (Mental health of population in Czech Republic from the aspect of health care consumption - past, present and fututre).Praha, Psychiatrické centrum Praha 1996, 97 s. [autor monografie, monografie].

DŽUPA, VALÉR (29)

DŽUPA, V.; ČECH, O.; KLÉZL, Z.; KRBEC, M.: Naše zkušenosti s necementovanou femorální komponentou totální endoprotézy kyčelního kloubu typu Schenker. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (5), s. 278-283. [původní].

DŽUPA, V.: Rentgenové klasifikace morbus Legg-Calvé-Perthes a jejich hodnocení. (X-ray classifications of Legg-Calvé-Perthes disease and their evaluation).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 326-330. [původní].

DŽUPA, V.; BARTOŠ, M.: Morbus Legg-Calvé-Perthes - současné možnosti diagnostiky. (Legg-Calvé-Perthes disease - current diagnostic options).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (2), s. 117-127. [původní].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.; DOUŠA, P.; PAZDÍREK, P.: Zpráva z kongresu SICOT 1996. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (6), s. 371-374. [ostatní].

DŽUPA, V.: Jak vybírat dětskou obuv. Boty pro předškolní a mladší školní věk . Rodina a škola, 1996, roč. 43, (10), s. 24. [popularizující].

DŽUPA, V.: Jak vybírat dětskou obuv. Boty pro starší děti. Rodina a škola, 1996, roč. 43, (11), s. 24. [popularizující].

DŽUPA, V.: Jak vybírat dětskou obuv. První boty. Rodina a škola, 1996, roč. 43, (9), s. 24. [popularizující].

DŽUPA, V.: Morbus Legg-Calvé-Perthes. (Morbus Legg-Calvé-Perthes).Zdraví, 1996, roč. 44, (3), s. 7. [popularizující].

DŽUPA, V.: Morbus Legg-Calvé-Perthes (1. část). Etiologie, patogeneze, klinika. (Morbus Legg-Calvé-Perthes (Part I). Etiology, pathogenesis, clinical picture).Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (2), s. 95-97. [původní].

DŽUPA, V.: Možnosti magnetické rezonance při sledování změn u morbus Legg-Calvé-Perthes .Praha, 1.LF UK 1996. 96 s.[kandidátská práce (CSc.)].

DŽUPA, V.; BARTOŠ, M.: Morbus Legg-Calvé-Perthes. (Morbus Legg-Calvé-Perthes).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (1), s. 7-11. [původní].

DŽUPA, V.; BARTOŠ, M.: Morbus Legg-Calvé-Perthes (3. část). Terapie. (Morbus Legg-Calvé-Perthes (Part III).Therapy).Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (5), s. 300-303. [původní].

DŽUPA, V.; PAZDÍREK, P.; DOUŠA, P.: První zkušenosti s použitím přístroje Artroflow. (First experience with a device 'Artroflow').Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (5), s. 298-300. [původní].

DŽUPA, V.; ŠPRINDRICH, J.; CHROUSTOVÁ, D.: Morbus Legg-Calvé-Perthes (2. část). Zobrazovací metody. (Morbus Legg-Calvé-Perthes (Part II).Imaging methods).Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (4), s. 232-234. [původní].

DŽUPA, V.; ZÍDKA, M.; DOUŠA, P.: Vrozené vykloubení kyčelního kloubu. Zdraví, 1996, roč. 44, (1), s. 6-8. [popularizující].

DŽUPA, V.; BARTONÍČEK, J.: Zlomeniny stehenní kosti. Zdraví, 1997, roč. 45, (4), s. 27. [popularizující].

DŽUPA, V.; KRBEC, M.: Vadné držení těla. Rodina a škola, 1997, roč. 44, (5), s. 22-23. [popularizující].

PAZDÍREK, P.; DŽUPA, V.: Zlomeniny bérce. Zdraví, 1997, roč. 45, (6), s. 42. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.; FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze. 1985-1997. (The Orthopaedic Clinic of 3rd Medical Faculty, Charles University in 1985-1997).Praha, Ortopedicko-traumatologická klinika 3.LF UK a FNKV 1998, 41 s. [příručka].

CHROUSTOVÁ, D.; DŽUPA, V.; DUNGL, P.; CHOMIAK, J.: Význam Conwayovy klasifikace pro sledování pacientů s morbus Legg-Calvé-Perthes. (Significance of Classification After Conway for Follow-up of Patients with Morbus Legg-Calvé-Perthes).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (6), s. 353-358. [původní].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.: Problematika polyetylénu u totálních náhrad kyčelního kloubu. (Problematics of polyethylene by endoprothesis of the iliac joint).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (6), s. 350-355. [původní].

DŽUPA, V.; BARTONÍČEK, J.: Rozbor souboru pacientů léčených v roce 1997 pro zlomeninu proximálního femuru ekonomické aspekty léčení. ( Analysis of Group of Patients Treated in 1997 For Proximal Femoral Fractures- Economic Aspects).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 277-279. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: IZ4158, [původní].

DŽUPA, V.; BARTONÍČEK, J.; SKÁLA-ROSENBAUM, J.: Ekonomické aspekty léčení zlomenin proximálního femuru v našich podmínkách. (Economic Aspects of Treatment of Proximal Femoral Fractures).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (24), s. 756-758. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: IZ4158, [původní].

DŽUPA, V.; BARTONÍČEK, J.; SKÁLA-ROSENBAUM, J.: Rozbor souboru pacientů léčených v roce 1997 pro zlomeninu proximálního femuru - základní analýza souboru. (Analysis of Group of Patients Treated in 1997 For Proximal Femoral Fractures- Economic Aspects).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (3), s. 235-239. Číslo VZ: MSM 111200003, Číslo grantu: IZ4158, [původní].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.; FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.; ZÍDKA, M.: Ročenka Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze 1999. (The yearbook of Orthopaedics-traumatological department in Prague in 1999).Praha, FNKV 2000, 35 s. Číslo grantu: NA4941, ND6132, IZ4127. [příručka].

ČECH, O.; DŽUPA, V.: Nedžad Šabič: External Fixation. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.352-354. [recenze].

DOUŠA, P.; KRBEC, M.; DŽUPA, V.: Dlouhý gama hřeb. (Gamma nail long).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.5.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].

DŽUPA, V.; ČECH, O.: Pětileté zkušenosti snecementovanou jamkou Spotorno. (5 Year experience with Non-cemented Cup Spotorno).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.42-43.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].

ZÍDKA, M.; DŽUPA, V.; DOUŠA, P.: The effect of the sonographic screening for DDH on the treatment. In: Abstracts book of the 5th Congress Of International Society Of Muskuloskeletal Ultrasonography.Praha, ISMUS 2000, s.71-72.Konference: 5th Congress Of International Society Of Muskuloskeletal Ultrasonography, Praha 7. 10. 2000. [autor abstrakta, sborník].

DŽUPOVÁ, OLGA (9)

BENEŠ, J.; GABRIELOVÁ, A.; HOROVÁ, B.; ZÍTKO, K.; ROZSYPAL, H.; DŽUPOVÁ, O.; KABELKOVÁ, M.: Porovnání různých způsobů hemokultivačního vyšetření. (Comparison of various haemocultivation examinations).Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1996, roč. 45, (3), s. 101-107. Číslo grantu:IGA 1896-2, [původní].

BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.; DŽUPOVÁ, O.: Enterokoková endokarditida. (Enterococcal endocarditis).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (10), s. 289-293. [přehledový].

DŽUPOVÁ, O.: Zpráva o studijním pobytu v dětské nemocnici v USA. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (6-7), s. 194-195. [ostatní].

DŽUPOVÁ, O.; KARPENKOVÁ, H.; BENEŠ, J.; VANIŠTA, J.; JANUŠKA, J.; TOULCOVÁ, A.: Současná infekce horečkou dengue, virovou hepatitidou E a giadiázou importovaná z Indie. (Concurrent infection by dengue fever, viral hepatitis E and giardiasis imported from India).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (10), s. 499-500. [kazuistika].

DŽUPOVÁ, O.: Cefalosporiny. (Cephalosporins).Causa Subita, 1999, roč. 2, (leden), s.5-8. [přehledový].

BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.; DŽUPOVÁ, O.; VACEK, V.; HELCL, M.; MYSLIVEC, O.: Infective Endocarditis-Report of 115 Patients from the Tertiary Hospital in Prague. Antiinfective Drugs and Chemotherapy, 2000, roč. 17, (1), s.65. Konference: 8th BICON (Biennial Conference on Antiinfective Agents and Chemotherapy), Munich March 12-15 2000. [abstrakt].

BENEŠ, J.; KABELKOVÁ, M.; DŽUPOVÁ, O.; VACEK, V.; HELCL, M.; MYSLIVEC, O.; FEUEREISL, R.; VONDRÁČEK, V.: Infekční endokarditida-pacienti hospitalizovaní na Infekční klinice Fakultní nemocnice Bulovka v letech 1990-1999. (Infective endocarditis-patients hospitalized of at the Department of Infective Diseases, Bulovka , University Hospital in the 1990-1999 period).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (8), s.389-396. [původní].

DŽUPOVÁ, O.; HELCL, M.; PŘÍHODOVÁ, J.; KABELKOVÁ, M.; BENEŠ, J.: Syndrom multiorgánové dysfunkce při infekční endokarditidě. (Multi-organ system failure in Infective Endocarditis).In: Sborník přednášek-7. Žaludovy dny 2000.Ústí n. L., ČSARIM 2000, s.63.Konference: 7. Žaludovy dny 2000. [autor abstrakta, sborník].

HELCL, M.; PŘÍHODOVÁ, J.; DŽUPOVÁ, O.; ROHÁČOVÁ, H.: Amputace dolních končetin-následek meningokokové sepse. (Amputation of lower extremities-a sequel of meningococcal sepsis).In: Sborník přednášek-7. vzdělávací a vědecký kongres České společnosti anestezie, 2000.Praha, ČSARIM 2000, s.296.Konference: 7. vzdělávací a vědecký kongres České společnosti anestezie, 2000. [autor abstrakta, sborník].

ELTSOV, MICHAIL (3)

KOBERNA, K.; STANĚK, D.; MALÍNSKÝ, J.; ELTSOV, M.; PLISS, A.; ČTRNÁCTÁ, V.; CERMANOVÁ, Š.; RAŠKA, I.: Nuclear organization studied with the help of a hypotonic shift: its use permits hydrophilic molecules to enter into living cells. Chromosoma, 1999, roč. 108, (5), s.325-35. [původní]. IF:2,530/99

PLISS, A.; RAŠKA, I.; ELTSOV, M.: Presence of actin in nuclei of rat NBT II cells. In: Fluorescence microscopy and fluorescent probes.Ústí n. L., Espero Publishing Press 1999, S. 223-234.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: VS96129, [autor statě, sborník].

ELTSOV, M.; GRANDI, P.; RAŠKA, I.: Ultrastructural characterization of RPA-containing domains in nuclei assembled in Xenopus egg extracts. Journal of Structural Biology, 2000, roč. 129, (2-3), s.211-7. [původní]. IF:3,255/00

FABIÁN, ZDENĚK (2)

STANČÁK, A.; FABIÁN, Z.; DOSTÁLEK, C.: The Effects of Respiratory Pattern on the 0,1 Hz Component of R-interval Variability in Mental Arithmetics . Studia psychologica, 1993, roč. 35, (1), s. 65-72. [původní].

STANČÁK, A.j.; FABIÁN, Z.; DOSTÁLEK, C.: Spectral Analysis of Inter-eyeblink Interval Variability at Rest and during Mental Arithmetic. Homeostasis, 1993, roč. 34, (1/2), s. 45-53. [původní].

FABIÁNOVÁ, KATEŘINA (2)

POMETLOVÁ, M.; MATĚJOVSKÁ, I.; FABIÁNOVÁ, K.; BENEŠOVÁ, O.; VELÍŠEK, L.: Early Postnatal Diazepam Treatment Increase Seizure Susceptibility in Adult Rats. Epilepsia, 1997, roč. 38, (suppl. 3), s. 184-184. [přehledový]. IF:2,928/97

POMETLOVÁ, M.; BERNÁŠKOVÁ, K.; MATĚJOVSKÁ, I.; FABIÁNOVÁ, K.; MAREŠ, J.: What are the delayed effects of early developmental seizures? In: Third Conference of the Czech Neuroscience Society.Praha, Česká neurologická společnost 1999, S. 92-95.Konference: Praha, Third Conference of the Czech Neuroscience Society 14-15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ3613, [autor statě, sborník].

FALTÝN, JAROSLAV (14)

FALTÝN, J.: Moderní pohled na tvorbu anastomů z tlustého střeva. Sborník, 1994, roč. 3, s. 128-130. [ostatní].

FALTÝN, J.; RUBEŠ, T.; VACH, B.: Surgical Treatment of Carcinoids with Dissemination . In: Abstract Book, Biennial Congress, Singapore. 1994, s. 139. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, L.; BERGET, T.; DVOŘÁK, K.; FALTÝN, J.: The Large Villous of the Rectum. In: Abstract Book, Biennial Congress, Singapore. 1994, S. 177. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

VACH, B.; FALTÝN, J.: Surgical Treatment of Carcinoids Dissemination. In: Abstract 2nd World Congresses of Gastroenterology, Los Angeles.Los Angeles, 1994, S. 1072. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

FALTÝN, J.: Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie. (Digestive endoscopy and laparoscopic surgery).In: Transanální endoskopická mikrochirurgie - TEM.Praha, Publishing 1996, S. 307-319. [autor kapitoly, monografie].

FALTÝN, J.: Transanální endoskopická mikrochirurgie. (Transnasal endoscopic microsurgery).Endoskopie, 1996, roč. 5, (1-2), s. 13-15. [původní].

FALTÝN, J.; JUNGWIRTH, J.: Surgical treatment of the perforated colon with peritonitis. Annali Italiani di Chirugia, 1996, roč. 67, (2), s. 211-213. [původní].

FALTÝN, J.: Use of Cryosurgery in Our Treatment of Rectal and Anal Carcinoma. International Journal of Colorectal Disease, 1997, roč. 12, (3), s. 127. [původní]. IF:0,732/97

FALTÝN, J.: Konzervativní léčba hemoroidů. (Conservative Treatment of Hemorrhoids).In: Skřička, T.; Faltýn, J.; Hoch, J.: Benigní afekce anorekta.Brno, 1998, S. 19-21. [autor statě a editor sborníku, sborník].

HORÁK, L.; FALTÝN, J.: ND Yag laser versus transrectal microsurgery in the treatment of large sessile polyps of distal rectal stump. Europto series - medical aplications of laser, SPTE, 1998, roč. 3192, s. 286-287. [původní].

FALTÝN, J.; DOSTALÍK, J.: The Chapter 28 - Czech Republic. In: Wexner, S.D.: Laparoscopic Colorectal Surgery.New York, Willey 1999, S. 403-417. [autor kapitoly, monografie].

HORÁK, L.; FALTÝN, J.: Endoskopická a paliativní léčba kolorektální rakoviny. (Endoscopic and palliative treatment of colorectal cancer).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (2), s.95-98. [přehledový].

HORÁK, L.; VOLENEC, K.; ZAVORAL, M.; DENEMARK, L.; ANTOŠ, F.; FALTÝN, J.: Transrektální stent v paliativní léčbě rakoviny konečníku a benigních stenóz a rektosigmatu. (Transrectal Stent in Palliative Treatment of Cancer of the Rectum and Benign Stenoses of the rectum and Rectosigmoid).Česká a slovenská gastroenterologie, 1999, roč. 53, (1), s. 21-23. [původní].

VYHNÁNEK, F.; KOSTKA, R.; FALTÝN, J.; VACH, B.; DUCHÁČ, V.; LOCHMAN, O.: Možnosti a hranice chirurgie nitrobřišní sepse na konci 20. století. (Possibilities and Frontiers of Intraabdominal Septic Surgery at the End of 20th Century).In: Sborník přednášek 'Pelhřimovské chirurgické dny 1999'.Pelhřimov, 2000, s.11-13.Konference: Pelhřimovské chirurgické dny 1999. [autor statě, sborník].

FANTA, JAN (30)

FANTA, J.; ŠPRINDRICH, J.; ŠTURMA, J.: Spolupráce chirurga, anesteziologa a rentgenologa při laparoskopické cholecystektomii. In: Polákův večer, SČL, Praha 30.5.1994.Praha, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

FANTA, J.; ŠTOL, M.; POHUNKOVÁ, M.: Náhrada průdušnice protézou - neřešitelný problém? (Replacement of the Windpipe with a Prothesis-an Insoluble Problem?).Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (4), s. 177-180. Číslo grantu:IZ1741-2, [původní].

FANTA, J.; ŠTOL, M.; POHUNKOVÁ, M.: P(AEMA) protéza - další krok k náhradě průdušnice. (P(AEMA) Prothesis-Another Step towards Replacement of Trachea).Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (5), s. 200-205. Číslo grantu:IZ1741-2, [původní].

VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.; FANTA, J.: Krátkodobá profylaxe ceftriaxonem u plánovaných nitrohrudních operací. (Short-term Prophylaxis with Ceftriaxon in Planned Intrathoracic Surgery).Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (7), s. 328-330. [původní].

FANTA, J.; JIRAVA, D.; MAŠEK, K.: Videotorakoskopická lobektomie plic - minimálně invazivní výkon. (Videothoracoscopic lobectomy of lung - a minimally invasive procedure).Endoskopie, 1995, roč. 4, (2/3), s. 34-36. [původní].

FANTA, J.; POHUNKOVÁ, H.; ŠTOL, M.; JIRAVA, D.: Substituce trachey protézou z vepře . (Substitution of trachea by porcine prosthesis).Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (5), s. 206-210. Číslo grantu:IGA 1741-2, [původní].

FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; JIRAVA, D.; VYHNÁNEK, F.: Video torakoskopické operace-naše první zkušenosti . (Videothoracoscopic operations - our first experience).Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (3), s. 133-136. [přehledový].

PELÁK, Z.; FANTA, J.: Iatrogenní pneumotorax . (Iatrogenic pneumothorax).Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (5), s. 242-244. [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; JIRAVA, D.: Laparoskopická cholecystektomie. (Laparoscopic cholecystectomy).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (10), s. 470-471. [původní].

VYHNÁNEK, F.; LOCHMAN, O.; FANTA, J.; PELÁK, Z.; FELBR, O.: Nové postupy využití antibiotik v terapii pooperačních nitrobřišních infekcí. ( New ways of antibiotic treatment of post-operative intra-abdominal infections).Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (3), s. 116-118. [původní].

FANTA, J.: Metoda V.A.T.S. - lobektomie, pneumonektomie plic. (V.A.T.S. method - lobectomy, pneumonectomy).Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (8), s. 375-379. [původní].

FANTA, J.: Mini-invazivní torakochirurgie. Metoda V.A.T.S.Praha, 3.LF UK 1996. 125 s.[doktorská dizertační práce (DrSc.)].

FANTA, J.: Velké operace plic a mediastina metodou V.A.T.S. (Large operations of lung and mediastinum by V.A:T.S).Miniinvazivní terapie, 1997, roč. 2, (5), s. 10-12. [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; NOVÁK, L.; FERRA, J.; VOJTÍŠEK, O.: Antimikrobní profylaxe a terapie u laparoskopické cholecystektomie. Bulletin HPB, 1997, roč. 5, (suppl. 1), s. 26-28. [původní].

FERRA, J.; FANTA, J.: Videotorakoskopie, důležitá diagnosticko-terapeutická metoda při léčbě pleurálního výpotku nejasné etiologie. (Videothoracoscopy, an Important Diagnostic and Therapeutic Method in the Treatment of Pleural Exudates with an Obscure Etiology).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (3), s. 125-126. [původní].

NEUWIRTH, J.; FANTA, J.: Perkutánní lokalizace a značení malých plicních uzlů před videotorakoskopickou operací. (Percutaneous localisation and marking of small lung nodules before videothoracoscopic operation).Česká radiologie, 1998, roč. 52, (Suppl.), s. 125. Číslo grantu:IGA MZ 3615-3/96, [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; NOVÁK, L.; FERRA, J.; VOJTÍŠEK, O.; LOCHMAN, O.: Antimikrobní profylaxe a terapie u laparoskopické cholecystektomie. (Antimicrobial profylaxis and therapy at laparoscopic cholecystectomy).In: Sborník 5.české celostátní konference 'Endoskopické, laparoskopické a chirurgické zákroky na žlučových cestách a GIT, akreditace a standarty v medicíně'.Praha, 1998, S. 52-56. [autor statě, sborník].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; VEDRAL, T.: Použití kolagenu s gentamycinem v břišní a hrudní chirurgii. (Use of Collagen with Gentamycin in Abdominal and Thoracic Surgery).Rozhledy v chirurgii, 1998, roč. 77, (7), s. 291-293. [původní].

DLOUHÝ, P.; ANDĚL, M.; TVRZICKÁ, E.; STAŇKOVÁ, B.; VECKA, M.; ŽÁK, A.; STRAKA, Z.; FANTA, J.; PACHL, J.; BÍLKOVÁ, D.: Obsah trans izomerů mastných kyselin v podkožní tukové tkáni u pacientů s aterosklerózou koronárních arterií. (Content of trans fatty acids in subcutaneous fat of patients with coronary atherosclerosis).In: Metabolické dny - sborník prací vědeckého kongresu s mezinárodní účastí.Praha, IV. interní klinika 1.LF UK 1999, S. 13-14.Konference: Atherosklerosa diagnostika, léčba prevence 30. 6. 3. 7. 1999 Česká Třebová. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: IZ3616, [autor statě, sborník].

JIRAVA, D.; FUCHSOVÁ, M.; FANTA, J.; DUTKA, J.; JIRÁSEK, A.: Nitrohrudní výskyt posttransplantační lymfoproliferace. (Intrathoracic Posttransplantation Lymphoproliferation).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (4), s. 191-195. [původní].

KOSTKA, R.; FANTA, J.; MASRI, A.: Myogenní nádory trávicího traktu. (Myogenic Tumours of the Digestive Tract).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (12), s. 366-368. [původní].

NEUWIRTH, J.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.: Perkutánní lokalizace a značení solitárních malých plicních uzlů pod CT kontrolou před videotorakoskopickou operací. (Percutaneous Localization and Marking of Solitary Small Pulmonary Nodes under CT Control before Videothorascopic Surgery).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (21), s. 666-668. [přehledový].

PACHL, J.; ŠTURMA, J.; FANTA, J.; SLAVKOVSKÝ, L.; PLÁŠIL, P. et al.: Volum-reduktivní plicní operace (LVRS) - oborové aspekty. (The Lung Volume Reduction Surgery (LVRS) - anesthesiological aspects).In: Ševčík, P.; Čundrle, I.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti.Praha, Galén 1999, S. 28-29.Konference: VI.Kongres ČSARIM Brno 22.-25. září 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor kapitoly, monografie].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; LISÝ, P.; KOSTKA, R.; VEDRAL, T.; VOJTÍŠEK, O.: Význam tupého poranění hrudníku u polytraumatu. (Significance of blunt injury of thorax in polytrauma).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 213-216. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; JIRAVA, D.: Empyém hrudníku. (Empyema of the Chest).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (3), s. 102-104. [původní].

LUDVÍK, J.; PROKEŠ, J.; GALATÍK, A.; FANTA, J.: Fyzikálně chemické in vitro a in vivo studium depozitace cinchokainu v atelokolagenové plsti. (Physicochemical in vitro and in vivo Investigation of the Depot Formation of Cinchocaine in Atelocollagen Felt).Česká a slovenská farmacie, 2000, roč. 49, (4), s.185-189. Číslo grantu:IZ4369, [původní].

VACH, B.; FANTA, J.: Harmonický skalpel v chirurgii štítné žlázy (první zkušenosti). Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl. 2), s.18. Konference: XXIII. endokrinologické dni, Košice 4. 7. září 2000. [abstrakt].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.: Resekce jater s použitím harmonického skalpelu. (Resection of Liver Using a Ultrasonic Dissector).In: Sborník ze 6. české benešovské celostátní konference 'Endoskopické, laparoskopické, operační postupy v chirurgii na prahu dalšího tisíciletí'.Benešov, 2000, s.31-35.Konference: 6. česká benešovská celostátní konference 'Endoskopické, laparoskopické operační postupy v chirurgii na prahu dalšího tisíciletí'. [autor statě, sborník].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; DENEMARK, L.; HORÁK, L.: Resekce jater s použitím harmonického skalpelu. (Resection of Liver Using a Harmonious Scalpel).Rozhledy v chirurgii, 2000, roč. 79, (5), s.241-244. [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; LISÝ, P.; VOJTÍŠEK, O.; ČÁP, F.: Diagnosticko-terapeutický algoritmus u tupého poranění hrudníku. (Diagnostic-therapeutic Algorithm in a Blunt Injury of the Thorax).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (5), s.324-328. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

FÁRA, MIROSLAV (6)

MĚŠŤÁK, J.; FÁRA, M.: Tepelná poranění. In: Vojtíšek, J. et al.: Chirurgie II.Praha, Informatorium 1993, S. 62-67. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Basics in General Surgery. Praha, 3.LF UK 1994, 101 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Úvod do obecné chirurgie. Praha, Univerzita Karlova 1994, 143 s. [skripta].

HORÁK, I.; FÁRA, M.: The Relation of Isolated Cleft of the Hard Palate to Submucous Cleft Palate. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (3), s. 76-77. [původní].

PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; LIKOVSKÝ, Z.; TVRDEK, M.; FÁRA, M.: Incidence of Orofacial Clefts in Bohemia (Czech Republic) in 1964 - 1992. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (4), s. 122-126. [přehledový].

PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; HALAŠKOVÁ, M.; TVRDEK, M.; FÁRA, M.; LIKOVSKÝ, Z.: Sex differences in the incidence of orofacial clefts and the question of primary prevention in families with genetic risk. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (2), s. 57-60. [původní].

FERRA, JIŘÍ (3)

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; NOVÁK, L.; FERRA, J.; VOJTÍŠEK, O.: Antimikrobní profylaxe a terapie u laparoskopické cholecystektomie. Bulletin HPB, 1997, roč. 5, (suppl. 1), s. 26-28. [původní].

FERRA, J.; FANTA, J.: Videotorakoskopie, důležitá diagnosticko-terapeutická metoda při léčbě pleurálního výpotku nejasné etiologie. (Videothoracoscopy, an Important Diagnostic and Therapeutic Method in the Treatment of Pleural Exudates with an Obscure Etiology).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (3), s. 125-126. [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; NOVÁK, L.; FERRA, J.; VOJTÍŠEK, O.; LOCHMAN, O.: Antimikrobní profylaxe a terapie u laparoskopické cholecystektomie. (Antimicrobial profylaxis and therapy at laparoscopic cholecystectomy).In: Sborník 5.české celostátní konference 'Endoskopické, laparoskopické a chirurgické zákroky na žlučových cestách a GIT, akreditace a standarty v medicíně'.Praha, 1998, S. 52-56. [autor statě, sborník].

FIALA, PAVEL (21)

FIALA, P.; BOHUTOVÁ, J.; KLEŇHA, K.: Intramuskulární haemagiom hrudní stěny. Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1996, roč. 56, (6), s. 252-256. [původní].

FIALA, P.; HYTYCH, V.; ČERMÁK, J.; PETRÁŠKOVÁ, K.: Připomínky k chirurgické léčbě spontánního pneumotoraxu. (Remarks on surgical treatment of spontaneous pneumothorax).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1996, roč. 56, (4), s. 158-162. [přehledový].

ČERMÁK, J.; FIALA, P.: Léčba specifického empyému. Zdravotnické noviny, 1997, roč. 46, (37), s. 8. [přehledový].

FIALA, P.; ČERMÁK, J.: Chirurgická léčba pokročilého bronchogenního karcinomu. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (37), s. 8. [původní].

FIALA, P.; ČERMÁK, J.; KUBÍK, A.: Výsledky resekční léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu ve stádiu IIIA/N2. (Results of resection treatment of small-cell bronchogenic carcinoma in IIIA/N2 stage).Rozhledy v chirurgii, 1997, roč. 76, (2), s. 80-84. [původní].

ZATLOUKAL, P.; FIALA, P.; KŘEPELA, E.: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3.LF Univerzity Karlovy . Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (37), s. 1-2. [ostatní].

ZATLOUKAL, P.; PETRUŽELKA, L.; FIALA, P.: Návrh nové klasifikace stadií rakoviny plic byl předložen k diskusi. Bulletin ČPFS , 1997, roč. 3, (2), s. 20-22. [přehledový].

FIALA, P.; ČERMÁK, J.; ZATLOUKAL, P.; TOBĚRNÝ, M.: Explorativní torakotomie u nemocných s bronchogenním karcinomem. (Explorative thoracotomy in patients with bronchogenic carcinoma).Rozhledy v chirurgii, 1998, roč. 77, (2), s. 77-82. [přehledový].

FIALA, P.; KUBÍK, A.: Současné možnosti resekční léčby bronchogenního karcinomu. Dlouhodobé výsledky u 496 operovaných nemocných. (Contemporary Possibility of Surgical Treatment of Bronchogenic Carcinoma: Long-term Results in 496 Operated Petients).Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (7), s. 211-215. [původní].

ZATLOUKAL, P.; PETRUŽELKA, L.; FIALA, P.: Nová mezinárodní klasifikace stadií rakoviny plic. (New international lung cancer staging system).Klinická onkologie, 1998, roč. 11, (1), s. 24-26. [přehledový].

ČERMÁK, J.; FIALA, P.: Možnosti chirurgické léčby a diagnostiky při plicní formě tuberkulózy. (Possibilitiesof surgical treatment and diagnosis pulmonary tuberculosis).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (22), s.10. [přehledový].

FIALA, P.; ČERMÁK, J.: Delší UPV může způsobit postkanylační stenózu průdušnice. (Postintubation stenosis of trachea after long artificial pulmonary ventilation).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (22), s.7. [přehledový].

FIALA, P.; ČERMÁK, J.; TOBĚRNÝ, M.; ČERNOHORSKÝ, S.; PÁTEK, J.: Zkušenosti s implantací T-tubusu u nemocných s postkanylační stenózou průdušnice . (Experience with implantation of a T-tube in patients with postcannulation stenosis of trachea).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (12), s.633-637. [přehledový].

FIALA, P.; ČERMÁK, J.; TOBĚRNÝ, M.; ČERNOHORSKÝ, S.; ZATLOUKAL, P.; PÁTEK, J.; MOUČKOVÁ, M.: Resekce trachey pro získanou jizevnatou stenózu. (Resection of the trachea on account of an acquired ciccatrial stenosis).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (9), s.437-442. [přehledový].

FIALA, P.; ZATLOUKAL, P.: Nemalobuněčný karcinom plic. (Non-small cell carcinoma of the lung).Postgraduální Medicína, 1999, roč. 1, (2), s.24-29. [přehledový].

ZATLOUKAL, P.; BEČVÁŘ, R.; ŠTORK, J.; POLÁK, J.; TOMÁŠOVÁ, H.; FIALA, P.: Postižení plic u progresivní systémové sklerózy. (Affection of the lungs in progressive systemic sclerosis).Česká revmatologie, 1999, roč. 7, (1), s.16-21. [původní].

ZATLOUKAL, P.; FIALA, P.: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3.LF a FN Na Bulovce. (Department of Pneumology and Thoracic Surgery,3th Faculty of Medicine and Teaching Hospital on the Bulovka).Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8, (3), s.53-58. [ostatní].

FIALA, P.: Chirurgické vyšetřovací metody. (Surgical diagnostic methods).In: Musil, J.; Petřík, F.: Pneumologie. Příručka pro praktického lékaře.Praha, Galén 2000, S.22-32. [autor kapitoly, monografie].

FIALA, P.; ČERNOHORSKÝ, S.; TOBĚRNÝ, M.; PATLEJCHOVÁ, L.; PETRÁŠKOVÁ, K.: Chirurgická léčba plicního aspergilomu a její komplikace. (Surgical Treatment of Pulmonary Aspergiloma).Rozhledy v chirurgii, 2000, roč. 79, (11), s.528-533. [původní].

FIALA, P.; TOBĚRNÝ, M.; ČERNOHORSKÝ, S.; PATLEJCHOVÁ, L.: Neobvyklá komplikace po resekci průdušnice pro jizevnatou stenózu. (Uncommon Complication after Resection of the Trachea on Accountr of Cicatricial Stenosis).Rozhledy v chirurgii, 2000, roč. 79, (8), s.376-379. [původní].

JURIKOVIČ, I.; BÁRTŮ, V.; FIALA, P.: Indikace torakotomie u nemocných s rizikovou ventilací . (Indications of thoracotomy in patients with risk-ventilation-our expieriences.).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 2000, roč. 60, (3), s.127. [přehledový].

FINKOVÁ, MARIE (9)

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; ZIKMUND, J.; POHLOVÁ, A.; LHOTSKÁ, L.; ČEŘOVSKÁ, E.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.: Výsledky dlouhodobého sledování dětí s včasnou diagnózou kongenitální hypothyreózy. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové, 15.-17.9.1993.Praha, Česká endokrinologická společnost 1993, S. 31. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; SCHŮTOVÁ, V.; ZIKMUND, J.; WIEREROVÁ, O.; KRAČMAR, P.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.; BEDNÁŘ, J.: Studie jodového zásobení u rizikových skupin obyvatelstva v Praze 10 v roce 1992. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové. 15.-17.9.1993.Praha, Čes.endokrinologická společnost 1993, S. 40. [autor abstrakta, sborník].

JANEČKOVÁ, M.; HNÍKOVÁ, O.; FINKOVÁ, M.; ZIKMUND, J.; ZAMRAZIL, V.; ČEŘOVSKÁ, E.; BEDNÁŘ, J.; NOVÁK, Z. : Die Jodversorgung der Kinderpopulation in Prag. Pädiatrie und Pädologie, 1993, roč. 28, (3), s. 87. [ostatní].

FINKOVÁ, M.: Obezita v dorostovém věku. In: Hamanová, J. et al.: Dospívající v péči praktického lékaře.Praha, Triton 1994, S. 29-30. [autor kapitoly, monografie].

HNÍKOVÁ, O.; JANEČKOVÁ, M.; FINKOVÁ, M.: D - Trp - 6 Gonadotropin Analog Releasing Hormon (Decapeptyl - Depot) - lék volby u centrální idiopatické předčasné puberty. (D-Trp-6 Gonadotropin Analog Releasing Hormone (Decapepty -Depot) Drug of Choice in Central Idiopatic Precocious Puberty).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (1), s. 22-24. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; POHLOVÁ, A.; LHOTSKÁ, L.; ZIKMUND, J.; ČEŘOVSKÁ, E.; KRAČMAR, P.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.: Výsledky dlouhodobého sledování dětí s včasnou diagnózou kongenitální hypotyreózy. (Results of Long-term Observation of Children with Early Diagnosed Congenital Hypothyreosis).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (6), 328-331. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; ZIKMUND, J.; JANEČKOVÁ, M.; FINKOVÁ, M.: Inherited Thyroxine-Binding Globulin Abnormalities in Children. Pädiatrie und Pädologie, 1995, roč. 30, (5), s. 101. [abstrakt].

HNÍKOVÁ, O.; NOVÁKOVÁ, D.; ZIKMUND, J.; MARTÍNEK, J.; HORKÁ, J.; JANEČKOVÁ, M.; FINKOVÁ, M.: Juvenilní lymfocytární thyreoiditida. (Juvenile lymphocytic thyreoditis).Česko-slovenská pediatrie, 1997, roč. 52, (5), s. 287-289. [původní].

NEUGEBAUEROVÁ, L.; FINKOVÁ, M.; KOUTEK, J.; LEBL, J.: Obesity as a Psychological and Social Problem in Adolescents. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (3), s.210. Konference: 7th Middle European Workshop on Paediatric Endocrinology, Olomouc listopad 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

FIŠER, JIŘÍ (1)

FIŠER, J.: Porovnání výsledků lékařského vyšetření s hladinou alkoholu v krvi a některé další poznatky. (Comparison of Results of Medical Examination with the Alcohol Blood Level and Some Other Findings).Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, 2000, roč. 36/45, (4), s.50-53. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

FIŠEROVÁ, MAGDALÉNA (24)

FIŠEROVÁ, M.; DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; MALETÍNSKÁ, L.; SLANINOVÁ, V.: Vliv CCK-8 na agresivní a plaché chování u myší. In: Abstrakta 36. psychofarmakologické konference, Jeseník, 4.-7.ledna 1994.Jeseník, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

FIŠEROVÁ, M.: The Effect of Morphine on Acetylcholine Release in Nucleus Accumbens Core in Rats. In: MEFA ´ 95 congres. Abstract. October 24.-27.1995.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 163. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; RAMPONI, S.: The Effect of Morphine on Acetylcholine Release in Nucleus Accumbens Core in Rats. Pharmacology Research, 1995, roč. 31, (Suppl), s. 117. [abstrakt]. IF:0,701/95

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; RAMPONI, S.: The Effect of Morphine on Acetylcholine Release in Nucleus Accumbens Core in Rats. In: 37. psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, 7.1.1995. Abstrakta.Jeseník, 1995, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; RAMPONI, S.: The Effect of Morphins on Acetylcholine Release in Nucleus Accumbens Core in Rats. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1, Part 2), s. 47. [abstrakt].

KRŠIAK, M.; DONÁT, P.; FIŠEROVÁ, M.; PODHORNÁ, J.: Anxiolytic-like and Sedative Activity of Benzodiazepine Ligands. In: MEFA ´95 congres. Abstract. October 24.-27.1995.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 121. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KRŠIAK, M.; ZÍKOVÁ, P.; FIŠEROVÁ, M.; ŠULCOVÁ, A.; MAREŠ, P.: Anxiolytic-Like and Sedative Activity of Bretazenil in Aggressive and Timid Mice. In: 37. psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, 7.1.1995. Abstrakta.Jeseník, 1995, Nestr. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

FIŠEROVÁ, M.; SLADKÁ, J.: Sledování nežádoucích účinků základních léčiv - podstatný terapeutický a farmakoekonomický efekt. Medicína , 1997, roč. 4, (2), s. 9. [ostatní].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.: Dlouhotrvající změny v uvolňování acetylcholinu v jádru a obalu nucleus accumbens u potkanů, způsobené chronickým podáváním morfinu (mikrodialýza a chování). Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 148. [abstrakt].

KRŠIAK, M.; FIŠEROVÁ, M.; STAREC, M.; PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; KROFTOVÁ, O.; HANYCHOVÁ, L.; VOTAVA, M.: Typické nežádoucí účinky 60 základních nebo často používaných léčiv. (Typical adverse reactions of 60 essential a freequently used drugs).Remedia, 1998, roč. 8, (3), s. 159-169. Číslo grantu:IGA 3252-3, [přehledový].

FIŠEROVÁ, M.: Drogová závislost I. Úvod. (Drug dependence I Introduction).Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8, (2), s.58-62. [popularizující].

FIŠEROVÁ, M.: Drogová závislost II. (Drug dependence II).Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8., (3), s.96-100. [popularizující].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.: Dlouhotrvající změny v uvolňování acetylcholinu v jádru a obalu nucleus accumbens u potkanů způsobené chronickým podáváním morfinu (mikrodialýza a chování). (The chronic morphine-induced long-lasting neuroadaptive changes in accumbal cholinergic neurons in rat nucleus accumbens (core and shell).).In: Abstrakta z 41. Česko-slovenské psychofarmakologické konference, Jeseník, 5.-9. ledna 1999 . 1999, S. 23-23.Konference: 41. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník 5. 9. ledna 1999. Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481 , [autor abstrakta, sborník].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.: Chronic morphine induces long-lasting changes in acetylcholine release in rat nucleus accumbens core and shell: an in vivo microdialysis study. Psychopharmacology, 1999, roč. 142, (1), s. 85-94. Číslo grantu:NF5513, GA305/99/1481, [původní]. IF:2,918/99

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.; VOTAVA, M.: Chronic morphine induces longlasting changes in acetylcholine release in rat and mice nucleus accumbens core and shell (in vivo microdialysis). In: Abstracts CPDD 1999 Annual Meeting, Acapulco, Mexico.Acapulco, Univer. School of Med. 1999, S. 44.Konference: CPDD 1999 Annual Meeting, 12.-17. 6. 1999. Acapulco Mexico. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481, [autor abstrakta, sborník].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.; VOTAVA, M.: Chronic morphine induces longlasting changes in acetylcholine release in rat and mice nucleus accumbens core and shell (in vivo microdialysis). In: Abstracts Society for Neuroscience 25. Part 1.Washington, Soc. for Neurosc. 1999, S. 557.Konference: 23.-28.10.1999, Miami USA. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481, [autor abstrakta, sborník].

FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.: Experimentální modely drogových závislostí, metoda mikrodialýzy ve výzkumu opiátové závislosti. (The experimental models used in research of drug dependency. The method of microdialysis in the research of dependency on opiates).Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 146. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NB4672, NF5513, [abstrakt].

VOTAVA, M.; FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.: Behaviorální a neurobiochemické změny po vysazení chronického podávání opioidů. (Behavioural and neurobiochemical changes following chronic treatment with opioids).Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 164. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NF5513, [abstrakt].

FIŠEROVÁ, M.: Drogové závislosti. (Drug dependencies).Postgraduální medicína, 2000, roč. 2, (3), s.288-298. Číslo grantu:FRVŠ 1825/2000, [přehledový].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.; VOTAVA, M.: Chronic Morphine Induces Long-lasting Changes in Acetylcholine Release in Rat and Mice Nucleus Accumbens Core and Shell (In Vivo Microdialysis). In: Abstrakta 42. Česko-slovenské psychofarmakologické konference.Praha, Galén 2000, s.40.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. [autor abstrakta, sborník].

FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.: In Vivo Microdialysis Measurement of GABA, Glutamate and Aspartate Levels in the Brain of Mice with Different Behavioral Response to Ethanol. In: Abstracts Society for Neurosciences.Washington DC, Society for Neuroscience 2000, s.1816.Konference: 30th Annual Meeting Society for Neuroscience, New Orleans La. USA. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: NF 5513, NIH/FIRCA/99, GAUK 198/96/C. [autor abstrakta, sborník] .

FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.; CREWS, F.T.: In Vivo Microdialysis Measurement of GABA, Glutamate and Aspartate Levels in the Brain of Mice with Different Behavioral Response to Ethanol . Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 2000, roč. 24, (Suppl.), s.47A. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NF5513, NIH/FIRCA/99, GAUK 198/96/C.[abstrakt]. IF:2,323/00

FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.; VÁVROVÁ, J.: Sledování hladin GABA, glutamátu a aspartátu v mozku myší s rozdílnou behaviorální reaktivitou po alkoholu. (GABA, Glutamate and Aspartate Levels in the Brain of Mice with Different Behavioral Response to Ethanol-In Vivo Microdialysis).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.184. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NF5513, GAUK 193/98, NIH/FIRCA/99.[abstrakt].

VOTAVA, M.; KRŠIAK, M.; FIŠEROVÁ, M.: Behaviorální a neurobiochemické změny po vysazení chronického podávání opioidů. (Behavioural and neurobiochemical changes after opioid withdrawal).In: Sborník abstrakt 43. Česko-Slovenské psychofarmakologická konference.Praha, Galén 2000, S.140. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

of Teratogenic Exposures to Zn2+, Cd2+, Ni2+, Co2+, and Cu2+ on Metallothionein and Metallothionein-mRNA Contents of Xenopus Embryos. Pharmacology and Toxicology, 1995, roč. 76, (3), s. 178-184. [původní]. IF:0,926/95

FOLAUF, VLADIMÍR (5)

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.; SVOBODA, B.; KAŇKA, J.; FOLAUF, V.: Reaktanty akutní fáze jako možné markery u ovariálního karcinomu . (Acute phase reactants as possible markers of ovarian cancer).Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (4), s. 217-219. [původní].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; FOLAUF, V.; SVOBODA, B.: Interleukin 6 a jeho význam v lékařství. (Interleukin-6 and its role in medicine).Klinická biochemie a metabolismus, 1996, roč. 4 , (1), s. 13-17. [původní].

SVOBODA, B.; KAŇKA, J.; FOLAUF, V.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.: Interleukin-6 a reaktanty akutní fáze v diagnostice ovariálního karcinomu. (Interleukin-6 and acute phase reactants in diagnostics of ovarian cancer).Česká gynekologie, 1996, roč. 61, (4), s. 234-239. [původní].

FOLAUF, V.; SVOBODA, B.: Smrt se nás netýká. (We are not conserned by the death).Instrumentářka, 1998, roč. 5, (1), s. 11. [ostatní].

SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; FOLAUF, V.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Kasuistika terapie nádoru, který prorůstá do oblasti hrdla děložního průnikem z těla děložního, kdy cervix nebyl při předchozí operaci odstraněn. (Case report of the therapy of advanced infiltrating tumour to the uterine cervix from uterine body.).Gynekolog, 1998, roč. 7, (2), s. 62. [kazuistika].

FOLBERGROVÁ, JAROSLAVA (2)

MAREŠ, P.; KUBOVÁ, H.; ZOUHAR, A.; FOLBERGROVÁ, J.; KORYNTOVÁ, H.; STAŇKOVÁ, L.: Motor and Electrocorticographic Epileptic Activity Induced by 3-mercaptoproprionic Acid in Immature Rats. Epilepsy Research, 1993, roč. 16, (1), s. 11-18. [původní]. IF:0,959/93

KUBOVÁ, H.; FOLBERGROVÁ, J.; MAREŠ, P.: Seizures Induced by Homocysteine in Rats During Ontogenesis. Epilepsia , 1995, roč. 36, (8), s. 750-756. [původní]. IF:2,340/95

FOREJT, JULIUS (2)

HORÁČKOVÁ, M.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; VAŇKOVÁ, S.; FOREJT, J.; HÁŠA, J.: Medikamentózně indukované selhání ledvin u starších pacientů. Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.32. [ostatní].

ŠAFÁŘOVÁ, R.; FOREJT, J.; HÁŠA, J.; HORÁČKOVÁ, M.; VAŇKOVÁ, S.; HERINK, J.: Nejčastější indikace nemocniční hemodialýzy. (The most offen indications for hospital hemodialysis).Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.45. [abstrakt].

FRANĚK, MILOSLAV (5)

FRANĚK, M.; PAGANO, A.; KAUPMANN, K.; BETTLER, B.; PIN, J.-P.; BLAHOŠ, J.: The heteromeric GABA-B receptor recognizes G-protein alpha subunit C-termini. Neuropharmacology, 1999, roč. 38, (11), s.1657-1666. [původní]. IF:4,176/99

ROKYTA, R.; FRANĚK, M.; HOLEČEK, V.; JURČOVIČOVÁ, J.; KONEČNÁ, I.; RACEK, J.; TREFIL, L.; VACULÍN, Š.; YAMAMOTOVÁ, A.: The evalution of the Development of pain in experimental models. In: Abstracts Fifth IBRO World Congress of Neuroscience.Israel, IBRO 1999, S. 85.Konference: Fifth IBRO World Congress of Neuroscience. [autor abstrakta, sborník].

FRANĚK, M.: Analgetické účinky baklofenu . (Antinociceptive Effects of Baclofen).Bolest, 2000, roč. 3, (4), s.191-195. Číslo VZ: MSM 111200002, [přehledový].

GALVEZ, T.; PRÉZEAU, L.; MILIOTI, G.; FRANĚK, M.; JOLY, C.; FROESTL, W.; BETTLER, B.; BERTRAND, H.-O.; BLAHOŠ, J.; PIN, J.-P.: Mapping the agonist-binding site of GABAB type 1 subunit sheds light on the activation process of GABAB receptors. Journal of Biological Chemistry, 2000, roč. 275, (52), s.41166-41174. [původní]. IF:7,368/00

VACULÍN, Š.; FRANĚK, M.; ROKYTA, R.: Dorsal Rhizotomy Changes the Spontaneous Neuronal Activity of Nuclei in the Medial Thalamus. Physiological Research, 2000, roč. 49, (2), s.279-283. Číslo grantu:GA305/99/0049, [původní]. IF:1,366/00

FREYBERGH, PETER G. FEDOR (6)

FREYBERGH, P.G.F.: Editorial. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (1), s. 1. [ostatní].

FREYBERGH, P.G.F.: Editorial. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (2), s. 135. [ostatní].

FREYBERGH, P.G.F.: Editorial. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (3), s. 283. [ostatní].

FREYBERGH, P.G.F.: Editorial. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (4), s. 411. [ostatní].

FREYBERGH, P.G.F.: Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine: A New Approach to Primary Prevention. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 17-28. [původní].

FREYBERGH, P.G.F.: Why Prague?The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 9-12. [ostatní].

FRIČ, VLADIMÍR (10)

SOSNA, A.; FRIČ, V.: Vlastní endoprotéza ramenního kloubu - operační technika. (Proper endoprosthetis of shoulder joint - surgical technique).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1996, roč. 63, (5), s. 261-268. [původní].

FRIČ, V.: Operační léčení degenerativních onemocnění v oblasti ramenního kloubu. (Surgical treatment of degenerative diseases of shoulder joint).Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (18), s. 583. [přehledový].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.; FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze. 1985-1997. (The Orthopaedic Clinic of 3rd Medical Faculty, Charles University in 1985-1997).Praha, Ortopedicko-traumatologická klinika 3.LF UK a FNKV 1998, 41 s. [příručka].

BARTONÍČEK, J.; FRIČ, V.: Kostní defekty u primárních náhrad kolenního kloubu. (Bone defects by primary total endoprosthesis of the knee).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (3), s. 187-192. [původní].

FRIČ, V.: Intraosseální kotvičky Mitek. Instrumentářka, 1999, roč. 6, (6), s. 4-6. [kazuistika].

BARTONÍČEK, J.; DŽUPA, V.; FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.; ZÍDKA, M.: Ročenka Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze 1999. (The yearbook of Orthopaedics-traumatological department in Prague in 1999).Praha, FNKV 2000, 35 s. Číslo grantu: NA4941, ND6132, IZ4127. [příručka].

BARTONÍČEK, J.; FRIČ, V.: Harrisova acetabuloplastika u necementované jamky. (Harris´ Acetabuloplasty in Non-cemented Cups).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.40.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].

FRIČ, V.; BARTONÍČEK, J.: Osteotomy in treatment of the osteoarthritis of the knee. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.Ljublana, Narodn. univ. knižnic 2000, S.38.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portorož Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

FRIČ, V.; BARTONÍČEK, J.: UHN for humeral fractures. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.Ljublana, Narodn. univ. knižnic 2000, S.37.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portorož Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

FRIČ, V.; PACOVSKÝ, V.: Hřebování zlomenin humeru. (Nailing in Humeral Fractures).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.15-16.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor statě, sborník].

FUČÍK, MARTIN (2)

HORNOVÁ, J.; KUCHYNKA, P.; FUČÍK, M.: Extrakce katarakty a implantace IOL u pacientů s glaukomem. (Extraction of Cataract and Impantation IOL in Patients with Glaucoma).Československá oftalmologie, 1994, roč. 50, (3), s. 153-159. [původní].

FUČÍK, M.; KUCHYNKA, P.; BARÁKOVÁ, D.: Co je nového v chirurgické terapii katarakty? (What´s a new in cataract surgery?).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 2000, roč. 49, (39), s.11. [přehledový].

FUKSA, PAVEL (1)

JANDA, V.; FUKSA, P.: Prevence bolesti v zádech. In: Komárek, L. et al.: Manuál prevence v lékařské praxi.Praha, Státní zdravotní ústav 1994, S. kap. 12, 13. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GEBAUEROVÁ, AZITA (3)

HRNČÍŘ, E.; URBAN, P.; GEBAUEROVÁ, A.: Akutní forma dekompresní nemoci u potapěče. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (3), s. 128-130. [překlad].

HAHN, A.; GEBAUEROVÁ, A.; FUNDOVÁ, P.: Otitis externa magna. (Otitis Externa Magna).Otorinolaryngologie a foniatrie, 2000, roč. 49, (3), s.181-184. [původní].

VOLDÁNOVÁ, J.; ŠEJNA, I.; HAHN, A.; GEBAUEROVÁ, A.: Má způsob provedení adenotomie vliv na úspěšnost léčby sekretorické otitidy? (Endosupic adenotomy and therapy oms).In: Sborník abstrakt 63. kongresu České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.Olomouc, Česká spol. otorin. 2000, s.9.Konference: 63. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí. Olomouc. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

GOJIŠOVÁ, EVA (26)

GOJIŠOVÁ, E.: Firma 3M se představuje. LKS - časopis české stomatologické komory, 1993, roč. 4, (6), s. 20. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Nové materiály v estetické stomatologii. In: Pragodent 93. Výběr přednášek ze seminářů a výstavy. Praha, 10.11.1993.Praha, Česká stomat. komora 1993, S. 2-5. [autor abstrakta, sborník].

GOJIŠOVÁ, E.: Známe ruční stomatologické nástroje?LKS - časopis české stomatologické komory, 1993, roč. 4, (3), s. 16. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Estetické ošetření fasetou. In: Interdental 94, Bratislava 20.5.. Sborník referátů.Bratislava, Dom techniky 1994, S. 129-131. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

GOJIŠOVÁ, E.: Hygiena a dokonalá polymerace. LKS - časopis České stomatologické komory, 1994, roč. 4, (1), s. 19-20. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Molárový úsek chrupu - nepřímé pracovní postupy. LKS - časopis České stomatologické komory, 1994, roč. příloha, (9), s. 6. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Molárový úsek chrupu - nepřímé pracovní postupy. In: Sborník ČSK, Pragodent 94, 18.-22.10.Praha, Česká stomatologická komora 1994, S. 13-17. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

GOJIŠOVÁ, E.: Dobrodružství zubů anebo s úsměvem jde všechno líp. Longevity, 1995, (6), s. 28-29. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Indikace a užití kotevního systému Dalbo-Rotex. Quintessenz, 1995, roč. 4, (6), s. 51-58. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Jak předejít parodontóze?Longevity, 1995, (8), s. 26-28. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Musí mít zuby kazy?Longevity, 1995, (10), s. 20-21. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Titanové kotevní systémy endodonticky ošetřených zubů. Quintessenz, 1995, roč. 4, (5), s. 23-28. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Čeká nás mezinárodní konference 'Vždy s úsměvem'. LKS - časopis České stomatologické komory, 1996, roč. 6, (6), s. 13. [ostatní].

WIEHL, P.; GOJIŠOVÁ, E.: Kotevní prvek - Optifix. Quintessenz, 1996, roč. 5, (1), s. 1-3. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.: Estetická stomatologie 1. (Aesthetic stomatology I).Praha, Galén 1997, 138 s. [autor monografie, monografie].

GOJIŠOVÁ, E.: Mezinárodní kongres České stomatologické komory 1997 (sekce Záchovná stomatologie a materiály a postupy ve stomatologii). LKS - časopis České stomatologické komory, 1997, roč. 7, (6), s. 77. [ostatní].

STAREC, M.; NEJEDLÝ, A.; MÁLEK, J.; ROSINA, J.; GOJIŠOVÁ, E.; KRŠIAK, M.: Exposure to Stress Alters the Effects of Dynorphins in the Hot Plate Test. Physiological Research, 1997, roč. 46, (6), s. 451-457. Číslo grantu:IGA 3619-3, [původní]. IF:0,807/97

GOJIŠOVÁ, E.: Specifické poruchy zdraví u dětí a mládeže. (Specific Damage of the health Among Children).In: Provazník, K.: Manuál prevence v lékařské praxi - VI. Prevence poruch zdraví dětí a mládeže.Praha, Fortuna 1998, S. 129-133.Číslo VZ: Projekt HH č. 167/98 - Národní program zdraví. [autor kapitoly, monografie].

GOJIŠOVÁ, E.: Onemocnění sliznic. (Diseases of the Soft Oral Tissues).In: Gojišová, E. et al.: Stomatologie.Praha, Karolinum 1999, S. 27-33. [autor kapitoly, monografie].

GOJIŠOVÁ, E.: Parodontologie. (Periodontology).In: Gojišová, E. et al.: Stomatologie.Praha, Karolinum 1999, S. 19-24. [autor kapitoly, monografie].

GOJIŠOVÁ, E.: Protetické ošetření chrupu pacienta s polyvalentní alergií na kovy. (Prosthodontic Treatment of the Dentition of the Patient with Metal Alergy).Quintessenz, 1999, roč. 8, (1), s. 27-31. [kazuistika].

GOJIŠOVÁ, E.: Záchovná stomatologie. (Restorative Dentistry).In: Gojišová, E. et al.: Stomatologie.Praha, Karolinum 1999, S. 9-17. [autor kapitoly, monografie].

GOJIŠOVÁ, E.; HÁJEK, P.; KOŤOVÁ, M.; URBAN, F.: Stomatologie. (Stomatology).Praha, Karolinum 1999, 111 s. [autor učebních textů, učební texty VŠ].

GOJIŠOVÁ, E.; KOŤOVÁ, M.: Adhezivní korunka - jedna z možností estetického dokončení ortodontické léčby. (Adhezive Crown - One of the Solution of Esthetic Finishing of the Orthodontic Treatment).Quintessenz, 1999, roč. 8, (2), s. 49-51. [původní].

GOJIŠOVÁ, E.: Estetická stomatologie II. (Esthetic Stomatology II.).Praha, Grada Publ. 2000, 104 s. [autor monografie, monografie].

GOJIŠOVÁ, E.; KOŤOVÁ, M.; CHUDOBOVÁ, I.: Ústní hygiena rozštěpového pacienta. (Oral Hygiene of the Cleft Patient).Česká stomatologie, 2000, roč. 100, (6), s.216-221. [původní].

GREGOR, PAVEL (71)

GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.: The Course of Myocardial Hypertrophy in Hypertophic Cardiomyopathy. Result of a 10-years follow-up. Cor et Vasa, 1993, roč. 35, (3), s. 108-115. [původní].

GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.: Hypertrofické kardiomyopatie - některé pohledy na význam echokardiografie a EKG k detekci hypertrofie myokardu a jejich změn. Neinvazná kardiológia, 1993, roč. 2, (2), s. 80-85. [původní].

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Profylaktické podávání antikoagulační terapie u pacientů při elektrické kardioverzi pro fibrilaci a flutter síní . Cor et Vasa, Kardio, 1993, roč. 35, (3), s. K81-K82. [původní].

GREGOR, P.: Arteriální hypertenze. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 117-122. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Hyperkinetická cirkulace. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 154. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Chlopenní vady. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 123-129. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Infekční endokarditida. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 139-141. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Kardiomyopatie. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 142-146. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Kardiomypatie. In: Kölbel, F.: Novinky v kardiologii.Praha, Galén 1994, [autor kapitoly, monografie].

GREGOR, P.: Neurocirkulační asthenie. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 154-155. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Poruchy srdečního rytmu . In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 89-110. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Revmatická horečka. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 150-151. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Specifická onemocnění srdečního svalu. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 147-149. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Srdeční nádory. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 155-156. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Těhotenství a kardiovaskulární choroby. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 160-163. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Traumatická postižení srdce. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 160. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Vyšetřovací metody v kardiologii. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 18-44. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Základy kardiovaskulární farmakoterapie. In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 45-56. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.: První zkušenosti s omniplanární jícnovou echokardiografií. In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 20. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Kardiologie v praxi. Praha, Galén 1994, 416 s. [autor monografie, monografie].

HEROLD, M.; GREGOR, P.; URBANOVÁ, D.: Primární amyloidóza myokardu - příčina srdečního selhávání a diagnostických rozpaků. In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 67. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Naše první zkušenosti s metodou automatické detekce endokardu při běžném vyšetřování v echokardiografické laboratoři. In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 21. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KRUPIČKA, J.; WIDIMSKÝ, P.; SURYAPRANATA, H.; GREGOR, P.; ZILJSTRA, F.: Echokardiografické hodnocení funkce levé komory během PTCA. In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 20. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; SLÁDKOVÁ, T.; OŠMERA, P.; NECHVÁTAL, V.; GREGOR, P.: Digitální angiografický systém v hodnocení funkce levé komory. (Digital Angiographic System in Assessment of Function of the Left Ventricle).Neinvazná kardiológia, 1994, roč. 3, (1), s. 14-19. [původní].

WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, 165 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

WIDIMSKÝ, P.; SURYAPRANATA, H.; ŠOUPAL, J.; DVOŘÁK, J.; GREGOR, P.; ZILJSTRA, F.: Kvantifikace stenóz koronárních tepen: oko, ruka, počítač nebo průtok?In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Čs kardiol spol 1994, S. 2. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; SURYAPRANATA, H.; ZILJSTRA, F.; GREGOR, P.; ŠOUPAL, J.: Hodnocení koronárního průtoku pomocí různých hypertermických stimulů: intrakoronární Doppler a digitální substrakční angiografie . In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 12. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; SURYAPRANATA, H.; ZILJSTRA, F.; GREGOR, P.; ŠOUPAL, J.: Simultaneous Angiographic and Intracoronary Doppler Guide Wire Assessment of Myocardial and Coronary Flow Reserve during PTCA . In: Abstracts Book from the symposium 'Current Concepts in the Therapy of Coronary Artery Disease', Garmisch Partenkirchen, January 26-29., 1994. 1994, S. 57. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

GREGOR, P.: Kardiomyopatie. (Cardiomyopathy).In: Trendy soudobé kardiologie.Praha, Galén 1995, S. 309-323. [autor kapitoly, monografie].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.; HEROLD, M.: Omniplanární jícnová echokardiografie . (Omniplanar echocardiography via oesophagus).Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (1), s. 52-56. [původní].

GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.: Hypertrophy in Hypertrophic Cardiomyopathies. In: Abstracts of XV. Interamerican Congress of Cardiology and IV. Congres of International Society for Heart Ressearch, Santiago de Chile.Santiago, Cardiological Association 1995, S. 168. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Metoda automatické detekce endokardu a její použití při běžném vyšetřování v echokardiografické laboratoři . (Method of automatic endocardiac detection and its use in common examination in echocardiography lab).Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (1), s. 57-60. [původní].

ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.: Arytmie u různých typů hypertrofie myokardu. Cor et vasa, Kardio, 1995, roč. 37, (5), s. 135. [abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.: Pericardial Involvement during the Course of Myocardial Infarction. A Long-term Clinical and Echocardiographic study. Chest, 1995, roč. 108, (1), s. 89-93. [původní]. IF:1,582/95

WIDIMSKÝ, P.; SURYAPRANATA, H.; ZILJSTRA, F.; GREGOR, P.: Intracoronary Doppler during PCTA: are Coronary Flow Velocities Better Predictors of Stenosis Severity than Flow Reserve?Journal of Invasive Cardiology, 1995, roč. 7, (Suppl. C), s. 27C. [abstrakt]. IF:0,256/95

WIDIMSKÝ, P.; SURYAPRANATA, H.; ZILJSTRA, F.; GREGOR, P.: Simultaneous Angiographic and Intracoronary Doppler Guide Wire Assessment of Flow Reserve During Coronary Angioplasty: Are absolute Coronary Flow Velocities Better Predictors of Stenosis Severity than Flow Reserve?Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (2), s. 99-104. [původní].

WIDIMSKÝ, P.; ZILJSTRA, F.; GREGOR, P.; SURYAPRANATA, H.: Intracoronary Papaverine Does Not Produce Maximal Hyperemia: an Intracoronary Doppler and Digital Angiographic Study Compering Papaverine with Postischemic Hyperemia. In: Abstracts of XV. Interamerican Congress of Cardiology and IV. Congres of International Society for Heart Ressearch, Santiago de Chile.Santiago, Cardiological Association 1995, S. 175. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; ZILJSTRA, F.; GREGOR, P.; ŠOUPAL, J.; SURYAPRANATA, H.: Assessment of Coronary Blood Flow Using Different Hyperemic Stimuli in Humans: Postischemic Hyperemia vs. Papaverine vs. Nitroglycerine . Journal of Invasive Cardiology, 1995, roč. 7, (Suppl. C), s. 28C. [abstrakt]. IF:0,256/95

GREGOR, P.; HEROLD, M.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J. : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors - Possible Treatment of Hypertrophic Cardiomyopathies. Heart Failure. The Journal Devoted to the Natural History, 1996, roč. 3, (1), s. 136. [původní].

GREGOR, P.; ŠPAČEK, R.; WIDIMSKÝ, P.: Hypertrofie myokardu - příčiny, diagnostika a léčba u různých stavů. Neinvazná kardiológia, 1996, roč. 2, (5), s. 81-87. [přehledový ].

KRUPIČKA, J.; GREGOR, P.; NÁPRSTKOVÁ, J.; ŠOUPAL, J.; JIRMÁŘ, R.: Infekční endokarditida aortální chlopně komplikovaná abscesem septa . (Infectious endocarditis of aortic valve complicated by abscess of septum).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (6), s. 344-346. [původní].

KRUPIČKA, J.; WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; ZILJSTRA, F.; SURYAPRANATA, H.: Opakovaná jednominutová ischemie myokardu nepůsobí 'ischemic preconditioning' echocardiografické sledování během PTCA. (Repeated one-minute myocardial ischaemia does not cause 'ischaemic preconditioning': echocardiographic monitoring during PTCA).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (5), s. 260-264. [původní].

GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.: Angiotensine-Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I) in Hypertrophic Cardiomyopathy . Cardiovasculary Drugs and Therapy, 1997, roč. 11, s. 333. [původní]. IF:1,098/97

GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.: Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu-nový způsob léčby hypertrofických kardiomyopatií? (Angiotensine-Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I) in Hypertrophic Cardiomyopathy: new using by therapy).Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (5), s. 149. [původní].

GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.; WIDIMSKÝ, P. : Angiotensin-converting Enzyme Inhibitors Could be Useful in Hypertrophic Nonobstructive Cardiomyopathy. Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (1), s. 17-23. [původní].

ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.: Blokátory receptorů angiotensinu II - nová perspektiva léčby kardiovaskulárních onemocnění. (Blockers of angiotensin II receptors - new perspective in treatment of cardiovascular diseases).Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (2), s.114-118. [přehledový].

ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.: Ventricular Arrhythmias in Myocardial Hypertrophy of Various Origin. Canadian Journal of Cardiology, 1997, roč. 13, (5), s. 455-459. [původní]. IF:0,589/97

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; JIRMÁŘ, R.; ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.; STRAKA, Z.: Akutní koronární angioplastika v léčbě infarktu myokardu a těžké nestabilní anginy pectoris. (Acute coronary angioplasty in the therapy of myocardial infarction and severe unstable angine pectoris).Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (5), s. 267-275. [původní].

WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Karolinum 1997, 166 s. [skripta].

GREGOR, P.: Blokátory kalciových kanálů - přínos nebo rizika? (Calcium channels blockers - benefit or risk?).Remedia, 1998, roč. 8, (6), s. 398-401. [přehledový].

GREGOR, P.: Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu. Známé léky - nové indikace. (Angiotensin Converting Inhibitors: Known Drugs, New Indications).Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (5), s. 150-153. [původní].

GREGOR, P.: Léčba srdečního selhání. (The treatment of heart failure).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 72-87. [původní].

GREGOR, P.: Systém renin-angiotensin-aldosteron a možnosti jeho ovlivnění. (System renin-angiotensin-aldosteron and its influence).Kapitoly z kardiologie pro lékaře v praxi, 1999, roč. 1, (2), s. 60-63. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4139, [původní].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; KRUPIČKA, J.; HEROLD, M.: Omráčený myokard u nestabilní anginy pectoris a non Q-infarktu myokardu. (Myocardial stunning in unstable angina pectoris and non-Q myocardial infarction).Cor et Vasa , 1999, roč. 41, (4), s.17-18. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4139, [původní].

GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.: Kardiologie. (Cardiology).Praha, Galén 1999, 595 s. [autor monografie, monografie].

GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.: Pericardial effussion as a consequence of acute myocardial infarction. Echocardiography, 1999, roč. 16, (3), s. 317-320. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4139, [původní]. IF:0,389/99

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.: Přednemocniční a nemocniční léčba akutního Q-infarktu myokardu v éře primární PTCA. (Hospital and before Hospital Therapy of Acute Q-Myocardial Infarction in the Era of Primary PTCA).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. 26. [abstrakt].

KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; STRAKA, Z.; GREGOR, P.: Echokardiografické sledování kinetiky levé komory srdeční u akutně revaskularizovaných pacientů. (Echocardiographic Follow-up of Left Ventricular Kinetics in Patients Treated with Acute Revascularisation).Kardiologia, 1999, roč. 8, (6), s. 301-304. [původní].

KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; GREGOR, P.; CHYBOVÁ, H.: Echokardiografické sledování kinetiky levé komory u pacientů s prvním infarktem myokardu ošetřeným přímou angioplastikou. (Echocardiographic Follow-up of Left Ventricular Kinetics in Patients with the First Myocardial Infarction Treated with Direct Angioplasty).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. 33. [abstrakt].

KRUPIČKA, J.; WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.: Ischemic preconditioning. (Ischemic preconditioning).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (2), s. 108-110. [přehledový].

OTTERVANGER, J.P.; GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.; ZIJLSTRA, F.; DEKLUIVER, E.; VANTHOF, A.; SURYAPRANATA, H.: Cardioprotective effects of adenosine transport inhibition during reversible ischemia in patients with coronary artery disease. Journal of American College of Cardiology, 1999, roč. 33, (suppl. A), s. 53A. Číslo VZ: MSM 111200004, [abstrakt]. IF:7,368/99

PĚNIČKA, M.; GREGOR, P.: Hypotéza kardiovaskulárních onemocnění . (Hypothesis of cardiovascular disorders).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 34-43. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4139, [původní].

PĚNIČKA, M.; GREGOR, P.; BEDNÁŘ, F.: Cytokiny. Nové pohledy a hypotézy v patogenezi kardiovaskulárních nemocí. (Cytokines. New insights into a Hypotheses in the Pathogenesis of Cardiovasular Disease).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (10), s. 497-504. [přehledový].

GREGOR, P.: Jiří Widimský, Kateřina Lefflerová: Zátěžové EKG testy v kardiologii. Cor et Vasa, Kardio, 2000, roč. 42, (5), s.K111. [recenze].

GREGOR, P.: Kardiologie-Kardiomyopatie, Myokarditida, Perikarditida a perimyokarditis. (Cardiology-Cardiomyopathy, Myocarditis, Pericarditis and Perimyocarditis).In: Herold, G.: Vnitřní lékařství.Praha, P.Dlouhý 2000, s.154-172. [recenzent kapitoly překladu, učebnice VŠ].

GREGOR, P.: Myokarditidy. (Myocarditis).Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (11), s.801-807. [přehledový].

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Akutní koronární syndrom I. (Acute Coronary Syndrome I.).Postgraduální medicína, 2000, roč. 2, (4), s.415-420. Číslo VZ: MSM 111200004, [přehledový].

JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; DVOŘÁK, J.; STRAKA, Z.: Přednemocniční a nemocniční léčba akutního Q infarktu myokardu v éře primární PTCA. (Prehospital and Hospital Treatment of Acute Q Myocardial Infarction in the Era of Primary PTCA).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (1), s.10-13. Číslo VZ: MSM 111200004, [původní].

KRUPIČKA, J.; NECHVÁTAL, L.; WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; LÍNKOVÁ, H.; GREGOR, P.: Změny kinetiky levé komory ve studii PRAGUE 1. Echokardiografická 6-měsíční studie. (Changes of LV kinetics in PRAGUE study-1. Echocardiographic 6-months follow-up.).In: Abstrakta VIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Brno 28.-31. 5. 2000.Praha, Kardiologická společnost 2000, s.38.Konference: VIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 28. 31. 5. 2000. Číslo VZ: MSM 111200004. [autor abstrakta, sborník].

KRUPIČKA, J.; NECHVÁTAL, L.; WIDIMSKÝ, P.; LÍNKOVÁ, H.; GREGOR, P.: Ovlivní transport k přímé PTCA funkci levé komory? (Has Influence Transport to Direct PTCA Left Ventricular Function?).In: Abstrakta Echo-dny 2000, Staré Splavy 5.-7. 10.2000.Praha, Kardiologická společnost 2000, s.10.Konference: Echodny 2000, Staré Splavy 5. 7. 10. 2000. Číslo VZ: MSM 111200004. [autor abstrakta, sborník].

PĚNIČKA, M.; GREGOR, P.: Cytokiny u kardiovaskulárních onemocnění. Účast v patogenezi, ovlivnění prognózy, vyhlídky pro léčbu. (Cytokines in Cardiovasular Diseases. Participation in the Pathogenesis, Effect on Prognosis, Therapeutic Perspectives).Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (7), s.398-402. [přehledový].

GREGORA, EVŽEN (6)

KOVAŘÍK, J.; POŠVICOVÁ, M.; GREGORA, E.: Vliv buněčné kinetiky na výsledek radioterapie u rychle a pomalu rostoucích nádorů. (Influence of cellular kinetics on radiotherap+C446y result in slowly and quickly growing tumors).Klinická onkologie, 1996, roč. 9, (1), s. 18-20. [původní].

PYTLÍK, R.; BENDOVÁ, E.; KOZÁK, T.; GREGORA, E. : Bakteriologické monitorování hematoonkologických pacientů a jeho význam pro tvorbu klinicky relevantního empirického antimikrobiálního protokolu. (Bacteriological Monitoring of Haemato-oncological Patients and its Significance for Development of Clinically Relevant Antimicrobial Protocol).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (9-10), s. 305-310. [původní].

PYTLÍK, R.; BENEŠ, P.; KOZÁK, T.; GREGORA, E.; MÁTLOVÁ, V.: The need for artificial nutrition in PBPC recipients - a pilot study. Bone Marrow Transplantation, 1999, roč. 23, (Suppl. 1), s. S169. Číslo grantu:NB5502, [abstrakt]. IF:2,277/99

KOZÁK, T.; BEČVÁŘ, R.; HAVRDOVÁ, E.; PIŤHA, J.; GREGORA, E.; PYTLÍK, R.; MAALOUFOVÁ, J.; KOBYLKA, P.; VODVÁŘKOVÁ, Š.: Transplantace krvetvorných buněk autoimunitních chorob v revmatologii. (Transplantation of Hematopoetic Stem Cells in the Treatment of Autoimmune Diseases in Rheumatology).Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, (11), s.329-333. [přehledový].

KOZÁK, T.; HAVRDOVÁ, E.; PIŤHA, J.; GREGORA, E.; PYTLÍK, R.; MAALOUFOVÁ, J.; KOBYLKA, P.; VODVÁŘKOVÁ, Š.: Imunoablace s transplantací krvetvorných buněk v léčbě roztroušené sklerózy. (Immunoablation and Hemopoietic Cell Support in the Treatment of Multiple Sclerosis).Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, (9), s.263-266. [přehledový].

KOZÁK, T.; HAVRDOVÁ, E.; PIŤHA, J.; GREGORA, E.; PYTLÍK, R.; MALOUFOVÁ, J.; MAREČKOVÁ, H.; KOBYLKA, P.; VODVÁŘKOVÁ, Š.: High-dose immunosuppressive therapy with PBPC support in the treatment of poor risk multiple sclerosis. Bone Marrow Transplantation, 2000, roč. 25, (5), s.525-531. [původní]. IF:2,396/00

GREGORA, ZDENĚK (2)

GREGORA, Z.; KRUMLOVÁ, V.; VANĚRKOVÁ, H.; ZIKMUND, J.: Příspěvek k soudně lékařskému hodnocení utopení. Československá patologie a soudní lékařství, 1993, roč. 38, (1), s. 8-11. [původní].

HÁJEK, S.; ŠTEFAN, J.; GREGORA, Z.; HLADÍK, J.; KLÍR, P.: Komplikace termických úrazů vedoucích ke smrti. Československá patologie a soudní lékařství, 1993, roč. 38, (1), s. 5-7. [původní].

GRILL, ROBERT (7)

SABRA, R.; URBAN, M.; GRILL, R.: Novinky v problematice karcinomu prostaty. (News about the prostatic carcinoma).Prostata, 1995, roč. 2, (1), s. 3-9. [přehledový].

URBAN, M.; GRILL, R.: Chirurgické léčení vesikofaginální píštěle. (Surgical treatment of vesico-vaginal fistula).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (2), s. 206-216. [původní].

SABRA, R.; BAITLER, T.; GRILL, R.; ŠALDA, S.; LUKEŠ, M.: Medikamentózní léčba BHP - mýtus či realita? Praha, 1996, 12 s. [autor příručky, jiné].

URBAN, M.; GRILL, R.: Léčba BHP laserem. Ami report, 1996, roč. 4, (4), s. 37-38. [původní].

LUKEŠ, M.; URBAN, M.; SABRA, R.; GRILL, R.: Význam stanovení poměru volný prostatický specifický antigen (f/t PSA) pro detekci karcinomu prostaty. (Importance of f/t PSA (free prostatic specific antigen) ratio assessment for detection of prostatic cancer).Česká urologie, 1997, roč. 1, (2), s. 11-14. [původní].

GRILL, R.; URBAN, M.; KULHAVÝ, M.: Časná adjuvantní radioterapie karcinomu prostaty po radikální prostatektomii s retrospektivním nálezem T3 N0-1 M0. (Early adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy for retrospective pT3 pN0-1 M0 prostate carcinoma ).Česká urologie, 2000, roč. 4, (3), s.19. [abstrakt].

LUKEŠ, M.; ZACHOVAL, R.; GRILL, R.; URBAN, M.: Torze varlete. (Torsion of the Testis).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (2), s.90-91. [původní].

GRUNDOVÁ, DOMINIKA (4)

PŘÍVRATSKÁ, J.; ŠIMEK, J.; GABOURY, D.; GRUNDOVÁ, D.; HUDÁKOVÁ, A.; LAHODOVÁ, E.; OSBORNE, C.; POSKOČILOVÁ, E.; RIGLOVÁ, M.: A Reader in Medical Ethics. Praha, Karolinum 1997, 105 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

GRUNDOVÁ, D.: Czech-English Medical Phrasebook for Foreigners (Patient´s Needs Course). Jinočany, Nakl. H+H 1999, 46 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

GRUNDOVÁ, D.; LAHODOVÁ, E.; PŘÍVRATSKÁ, J.; MOORE, C.; POHANKA, M.; RIGLOVÁ, M.: ESP in New Medical Curriculum. In: LSP FORUM ´99: The Proceeding of International Conference on Teaching Languages for Specific/Academic Purposes in Universities Prague.Praha, Asociace učitelů angličtiny ČR AUAČR/ATECR 2000, s.120.Konference: International Conference on Teaching Languages for Specific / Academic Purposes in Universities, 17.-19. září 1999 Praha. Číslo grantu: FRVŠ 1559/98, FRVŠ 1358/99, [autor abstrakta, sborník].

PŘÍVRATSKÁ, J.; LAHODOVÁ, E.; RIGLOVÁ, M.; GRUNDOVÁ, D.: Czech for Foreigners in the New Curriculum of Medicine. In: LSP FORUM ´99: The Proceeding of International Conference on Teaching Languages for Specific/Academic Purposes in Universities Prague.Praha, Asociace učitelů angličtiny ČR AUAČR/ATECR 2000, s.151.Konference: International Conference on Teaching Languages for Specific / Academic Purposes in Universities, 17.-19. září 1999 Praha. Číslo grantu: FRVŠ 1559/98, FRVŠ 1358/99, [autor abstrakta, sborník].

HAHN, ALEŠ (62)

HAHN, A.; SCHNEIDER, D.; HAID, C.T.; CLAUSEN, CF.: Neurootological Considerations for Diagnosis of Acoustic Neuroinomas. In: Proceeding 17. zasedání Barányho společnosti. 1993, [autor abstrakta, sborník].

SCHNEIDER, D.; HAHN, A.; KOLCHEV, Ch.; HELMS, J.; CLAUSEN, C.F.; MOLDOR, M.: Vestibular Evoked Potential in Acoustic Neurionom Patients. In: Proceeding 17. zasedání Barányho společnosti. 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; NEDBALOVÁ, M.; JANDOVÁ, A.: The Possibilities of the Fix of Immunite Reaction the Riley virus in the Oncology of Head and Nech. HNO, 1994, (1), s. 107. [ostatní]. IF:0,118/94

ČOČEK, A.; HAHN, A.; NEDBALOVÁ, M.; JANDOVÁ, A.: Stanovení imunitní reakce na laktát - dehydrogenáza virus (LDV, LDH virus, Riley virus) u pacientů s onkologickým onemocněním v oblasti hlavy a krku. (Assessment of Immune Reaction to Lactate-Dehydrogenasis Virus (LDV, LDH Virus, Riley Virus) in Pacients with Tumorous Diseases in the Head and Neck).Otorinolaryngologie a foniatrie, 1994, roč. 43, (3), s. 189-191. [původní].

HAHN, A.: Zpráva ze schůze České a Slovenské otoneurologické sekce, konané 2. března 1993 v Praze v hotelu Pyramida. Otorinolaryngologie a foniatrie, 1994, roč. 43, (1), s. 50. [ostatní].

RAKOVÁ, H.; PRŮCHA, I.; ŠONKA, K.; VOHRADNÍK, M.; HAHN, A.: Our Experience with Diagnosis and Treatment of Obstructive Sleep-Apnea Syndroms. Otorinolaryngologie a foniatrie, 1994, roč. 43, (2), s. 96-99. [původní].

VOLDÁNOVÁ, J.; HOFMAN, V.; HAHN, A.: Contribution to the Possible Etiology of Adenoid Recurrences. Otorinolaryngologie a foniatrie, 1994, roč. 43, (2), s. 91-93. [původní].

BAREŠ, K.; HAHN, A.; HOLCÁT, M.; TAUDY, M.; DUTKA, J.: A Proposal for the Diagnostics of Acoustica Neuroma. In: Tinnitus.Hamburg, Medicin pharmacie 1995, S. 175-177. [autor kapitoly, monografie].

BAREŠ, K.; HAHN, A.; VOLVODA, J.; NAVARA, M.: Tinnitus and BAEP. In: Tinnitus.Hamburg, Medicin pharmacie 1995, S. 150-156. [autor kapitoly, monografie].

BRUNNER, F.X.; HAHN, A.: Extirpation of Glomus Jugular Tumours. In: Hahn, A.: Summary of 2nd Extraordinary Scientific Congress of the NES.Praha, vl. nákladem 1995, S. 1-10.30 s. [autor statě a editor sborníku, sborník].

BRUNNER, F.X.; HAHN, A.; NADJMI, M.; CÍREK, Z.: Operation von Glomus Tympanicum und Glomus jugulare Tumoren. [režie a autor scénáře, videonahrávka].Olomouc, Academia Film 1995.17 min.

ČOČEK, A.; HAHN, A.; NEDBALOVÁ, M.; JANDOVÁ, A.: Možnosti využití stanovení imunitní reakce na Riley virus (LDH virus, laktát-dehydrogenáza virus, LDV) v onkologii hlavy a krku . (Assessment of immune reaction to Riley virus (LDH virus, lactate-dehydrogenase virus, LDV) and its usage in oncology of head and neck).Otorinolaryngologie a foniatrie, 1995, roč. 44, (1), s. 40-43. [původní].

HAHN, A.: Untersuchung des Vestibule - Okulären Systems 'Die sogenannte Vestibularsprüfung'. Neurotoology Newsletter, 1995, roč. 2, (1), s. 28-30. [přehledový].

HAHN, A.; BAREŠ, K.; PASKA, J.; SCHNEIDER, D.: The First Symptoms of Acoustic Neurinoma. In: Clausen, C.F.; Sakata, E.; Itoh, A.: Vertigo, Nausea, Tinnitus and Hearing Loss is Central and Peripheral Vestibular Disease.Amsterdam, Elsevier 1995, S. 351-354. [autor statě, monografie].

HAHN, A.; POLNICKÝ, R.; ŠTOLBOVÁ, K.; OTRUBA, L.: The Monitoring of the Vestibular Disorders in the Population. In: Clausen, C.F.; Sakata, E.; Itoh, A.: Vertigo, Nausea, Tinnitus and Hearing Loss is Central and Peripheral Vestibular Disease.Amsterdam, Elsevier 1995, S. 209-212. [autor statě, monografie].

HAHN, A.; SCHNEIDER, D.; CLAUSEN, C.F.: Modern Differential Diagnosis in Neurootology. Otorinolaryngologie a foniatrie, 1995, roč. 44, (4), s. 227-233. [původní].

HAHN, A.; SCHNEIDER, D.; CLAUSEN, C.F.: Neurootologic Findings in Patients with So Called Meniere-like Disease. Acta Otolaryngologica Supplement (Stockholm), 1995, roč. 1, (Suppl 520), s. 134-135. [původní]. IF:0,666/95

HOFMAN, V.; CLAUSEN, C.F.; HAHN, A.: Influence of Vasoactive Drugs in Inner Ear Experimental Study. In: Drugs and Chemicals in Neurootology. Experimental Neurootology.Hamburg, Medicin pharmacie 1995, S.107-111. [autor kapitoly, monografie].

KOSTŘICA, R.; TRNKA, A.; HAHN, A.; VOMELA, J.: Použití laseru při řešení oropharyngeálních a hyporyngeálních tumorů. In: MEFA´ 95 congres. Abstract. October 24.-27.1995.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 350-355. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

NOVOTNÝ, M.; HAHN, A.; CÍREK, Z.; ZEMANOVÁ, S.: The Result of Various Types of Tinnitus Therapy in Former CSFR. In: Tinnitus.Hamburg, Medicin pharmacie 1995, S. 271-285. [autor kapitoly, monografie].

NOVOTNÝ, M.; ZICHA, J.; HAHN, A.; KOSTŘICA, R.: Disorders of the Taste Analyzer and Blood Pressure. In: Clausen, C.F.; Sakata, E.; Itoh, A.: Vertigo, Nausea, Tinnitus and Hearing Loss is Central and Peripheral Vestibular Disease.Amsterdam, Elsevier 1995, S. 381-385. [autor statě, monografie].

SMOLÍK, P.; CLAUSEN, C.F.; HAHN, A.: Zusammenarbeit zwischen Neurotoologen und Psychiatern bei der Behandlung von Tinnituskranken. In: Tinnitus.Hamburg, Medicin pharmacie 1995, S. 256-267. [autor kapitoly, monografie].

TREŠLOVÁ, L.; HAHN, A.; ANDĚL, M.: Hypogeusie u diabetu mellitus II. typu. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 67. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; JANDOVÁ, A.; NEDBALOVÁ, M.; DOHNALOVÁ, A.: LDH Virus RNA in Patients eith Malignant Tumours in Otorhinilaryngology. A longitudinal study. Physiological Research, 1996, roč. 45, (2), s. 37-38. [původní]. IF:0,532/96

HAHN, A.: Antivertiginosa mit peripherem und zentralem Angriffspunt. Sonderdruck - Therapiewoche, 1996, roč. 46, (680-681, Heft 12), s. 2-3. [ostatní].

HAHN, A.: Current Concepts in Diagnosis and Therapy of Vertigo. Medicína , 1996, roč. 3, (8), s. 14. [ostatní].

HAHN, A.: Problematika závratí. (Problems of Vertigo).Medica Revue, 1996, roč. 3, (7/8), s. 36-38. [ostatní].

HAHN, A.; POLNICKÝ, R.; OTRUBA, L.; JEŘÁBEK, J.; ŠTOLBOVÁ, K.: Comparative Study of Cranio-Corpo-Graphy (CCG) versus Computed Posturography (CPG) in Patients with Peripheral and Central Vestibular Disorders. In: Clausen, C.F.; Virtane, M. V.; Constantinescu, L.; Schneider, D.: Giddiness & Vestibulo-Spinal Investigations Combined Audio-Vestibular Investigations Experimental Neurootology.Amsterdam, Elsevier 1996, S. 433-436. [autor statě, monografie].

HAHN, A.; ŠTOLBOVÁ, K.; NOVOTNÝ, M.; KOSTŘICA, R.; BAREŠ, K.; DITTRICHOVÁ, J.; TRÉGLOVÁ, L.: Gustometry in Patients with Metabolic Disorders. In: Clausen, C.F.; Virtane, M. V.; Constantinescu, L.; Schneider, D.: Giddiness & Vestibulo-Spinal Investigations Combined Audio-Vestibular Investigations Experimental Neurootology.Amsterdam, Elsevier 1996, S. 429-431. [autor statě, monografie].

KOSTŘICA, R.; NOVOTNÝ, M.; HAHN, A.; VOMELA, J.: Cryotherapy in Chronic Diseases of Inner Ear. In: Clausen, C.F.; Virtane, M. V.; Constantinescu, L.; Schneider, D.: Giddiness & Vestibulo-Spinal Investigations Combined Audio-Vestibular Investigations Experimental Neurootology.Amsterdam, Elsevier 1996, S. 291-292. [autor statě, monografie].

KOSTŘICA, R.; NOVOTNÝ, M.; SKUTIL, J.; HAHN, A.: The Influence of the Vasoactive Drugs on the Blood Flow in Cochleovestibular Diseases. In: Clausen, C.F.; Virtane, M. V.; Constantinescu, L.; Schneider, D.: Giddiness & Vestibulo-Spinal Investigations Combined Audio-Vestibular Investigations Experimental Neurootology.Amsterdam, Elsevier 1996, S. 149-152. [autor statě, monografie].

HAHN, A.: Mezioborovou součástí otorinolaryngologie je otoneurologie. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (10), s. 7. Číslo VZ: oprava, [ostatní].

HAHN, A.: Neurinom statoakoustiku. (Neurinoma of statoacoustic nerve).In: Novotný, M.; Hahn, A.: Závratě: Diagnostika a léčba.Stuttgart, Aesopus Verlag 1997, S. 79-86. [autor kapitoly, monografie].

HAHN, A.; NOVOTNÝ, M.: Základní anatomicko-fysiologické poznámky. (Basic anatomical-physiological remarks).In: Novotný, M.; Hahn, A.: Závratě: Diagnostika a léčba.Stuttgart, Aesopus Verlag 1997, S. 11-17. [autor kapitoly, monografie].

HAHN, A.; PRŮCHA, I.; ČOČEK, A.; AMBRUŠ, M.: Oropharynxtumoren. (Tumors of oropharynx).HNO, 1997, roč. 45, (4), s. 336. [původní]. IF:0,621/97

NOVOTNÝ, M.; HAHN, A.: Úvod. In: Novotný, M.; Hahn, A.: Závratě: Diagnostika a léčba.Stuttgart, Aesopus Verlag 1997, S. 9-10. [autor úvodu, monografie].

NOVOTNÝ, M.; HAHN, A.: Vyšetřovací metody - diagnostika. In: Novotný, M.; Hahn, A.: Závratě: Diagnostika a léčba.Stuttgart, Aesopus Verlag 1997, S. 18-57. [autor kapitoly, monografie].

NOVOTNÝ, M.; HAHN, A.: Závratě: Diagnostika a léčba. Stuttgart, Aesopus Verlag 1997, 157 s. [autor monografie, monografie].

HAHN, A.: Závratě : minimum pro praxi . (Vertigo - The minimum for practice).Praha, Triton 1998, 51 s. [autor kapitoly, monografie].

PRŮCHA, I.; HAHN, A.; ČOČEK, A.; NAVARA, M.: Osteomy vedlejších dutin nosních. (Osteomas of the Paranasal Sinuses).Otorinolaryngologie a foniatrie, 1998, roč. 47, (2), s. 88-91. [původní].

ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.; ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; JANDOVÁ, A.; NEDBALOVÁ, M.; DOHNALOVÁ, A.: Application of LDH Virus RNA antigen based serum bool test in diagnosis of laryngeal precancer-longitudinal study. Medical Science Monitor, 1999, roč. 5, (2), s. 317-319. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Die Behandlung der Patieten mit Oropharynxtumoren 8. Jahrestagung der Vereinigugng Mitteldeutscher HNO. Aerzte, 1999, (4.9.), s. 15. [popularizující].

ŠTOLBOVÁ, K.; HAHN, A.; BENEŠ, P.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.: Gustometry of Diabetes Mellitus Patientsand Obese Patients. International Tinnitus Journal, 1999, roč. 5, (2), s. 135-140. [původní].

ALPINI, D.; CAPUTO, D.; HAHN, A.; PUGNETTI, L.; MONTI, B.; RAZZARI, S.; CESARANI, A.: Grading Brainstem Involvement in Multiple Sclerosis by Means of Electro-oculography . Journal of NeuroVirology , 2000, roč. 6, (Suppl. 2), s.156-159. [původní]. IF:3,397/00

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.: Autoimunitní puchýřnaté choroby hrtanu. (Autoimmune Bullous Diseases of the Larynx).Otorinolaryngologie a foniatrie, 2000, roč. 49, (2), s.114-116. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Pozdní diagnostika karcinomů orofaryngu-rozhodující prognostický faktor. (Late Diagnosis of Carcinomas of the Oropharynx-Decisive Prognostic Factor).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (7), s.391-393. [původní].

ČOČEK, A.; HAHN, A.; PRŮCHA, I.; AMBRUŠ, M.: Výsledky léčby karcinomu orofaringu. (Therapeutic Results in Carcinoma of the Oropharinx).Otorinolaryngologie a foniatrie, 2000, roč. 49, (4), s.222-225. [původní].

HAHN, A.: Audiometrische Untersuchungen beim HWS-Schleudertrauma im Hinblick auf Hörstörungen und Tinnitus. Bad Kissingen, 2000, s.22-23.Konference: HWS-Schleudertrauma-Moderne Erkenntnisse der Experten, Symposium 18. 9. 1999 Reha Klinik Bad Kissingen. [autor statě, sborník].

HAHN, A.: Audiovestibular findings in the course of Meniere’s disease Meniere’s Disease 1999-Update. In: Sterkers, O.; Ferrary, E.; Dauman, R.; Sauvage, J. P.; Tran Ba Huy, P.: Proceedings of the 4th International Symposium on Meniere’s Disease.Haag, Kugler Publications 2000, s.285-289.Konference: 4th International Symposium on Meniere’s Disease, Paris France April 11-14 1999. [autor statě, sborník].

HAHN, A.: Klasifikace tinnitu. (Therapy of Tinnitus).In: Sborník přednášek TINNITUS 2000.Praha, 2000, s.9-10.Konference: Mezinárodní sympozium TINNITUS 2000, 12. 10. 2000 Praha. [autor statě, sborník].

HAHN, A.: Neurinom statoakustiku-včasná diagnóza? (Neuroma of statoacoustic nerve an early dignosis).In: Sborník přednášek.Praha, 2000, s.26.Konference: Sympozium firmy Solvay Pharma s.r.o., ORL kliniky 3. LF UK a FNKV a otoneurologické sekce společnosti JEP Praha Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích 18. 4. 2000. [autor statě, sborník].

HAHN, A.: Základní vyšetření v otoneurologii a diagnostice nádoru statoakustického nervu. Praha, Vesmír 2000, 70 s. [autor monografie, monografie] .

HAHN, A.: Závrať z pohledu otolaryngologa. (Vertigo from a point of view of otolaryngologist ).In: Sborník přednášek.Praha, 2000, s.4-5.Konference: Sympozium firmy Solvay Pharma s.r.o., ORL kliniky 3. LF UK a FNKV a otoneurologické sekce společnosti JEP Praha Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích 18. 4. 2000. [autor statě, sborník].

HAHN, A.; FUNDOVÁ, P.; SCHNEIDER, D.: Audiovestibular Findings Prior to and After Acoustic Neuroma Surgery . International Tinnitus Journal, 2000, roč. 6, (1), s.67-69. [původní].

HAHN, A.; GEBAUEROVÁ, A.; FUNDOVÁ, P.: Otitis externa magna. (Otitis Externa Magna).Otorinolaryngologie a foniatrie, 2000, roč. 49, (3), s.181-184. [původní].

HAHN, A.; SCHNEIDER, D.; CLAUSEN, C.F.: Neurootologic Findings in the Patients with So Called Meniere-like Disease. Neurootology newsletter, 2000, roč. 5, (1), s.88-94. [původní].

HAHN, A.; ŠTOLBOVÁ, K.: Ginkgo biloba: Local Experiences. International Tinnitus Journal, 2000, roč. 6, (1), s.54-55. [přehledový].

MAREŠOVÁ, H.; ŠEJNA, I.; HAHN, A.: Úskalí diagnostiky neurinomu statoakustiku. In: Sborník abstrakt 63. kongresu České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.Olomouc, Česká společ. otorin. 2000, s.51.Konference: 63. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí. Olomouc. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

ŠEJNA, I.; HAHN, A.: Menierova choroba-diagnostické a terapeutické problémy. (Menier disease: diagnostics and therapeutical pitfalls).In: Sborník abstrakt 63. kongresu České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.Olomouc, Čes.spol. otorin. 2000, s.47.Konference: 63. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí. Olomouc. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

ŠEJNA, I.; MAREŠOVÁ, H.; HAHN, A.: Terapie tinnitu. (Therapy of Tinnitus).In: Sborník přednášek TINNITUS 2000.Praha, 2000, s.23-24.Konference: Mezinárodní sympozium TINNITUS 2000, 12. 10. 2000 Praha. [autor statě, sborník].

VOLDÁNOVÁ, J.; ŠEJNA, I.; HAHN, A.; GEBAUEROVÁ, A.: Má způsob provedení adenotomie vliv na úspěšnost léčby sekretorické otitidy? (Endosupic adenotomy and therapy oms).In: Sborník abstrakt 63. kongresu České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.Olomouc, Česká spol. otorin. 2000, s.9.Konference: 63. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí. Olomouc. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

HAHN, KLAUS (1)

PIEPSZ, A.; GORDON, I.; HAHN, K.; KOLÍNSKÁ, J.; KOTZERKE, J.; SIXT, R.: Determination of the Technetium - 99m Mercaptoacetyltriglycine Plasma Clearance in Children by Means of a Single Blood Sample: a Multicantric Study. European Journal of Nuclear Medicine, 1993, roč. 20, (3), s. 244-248. [původní]. IF:1,832/93

HÁJEK, MILAN (22)

DEZORTOVÁ, M.; HEJCMANOVÁ, L.; HLAVNIČKA, P.; HÁJEK, M.: 1H MR spectroscopy of Patients with Hyperphenyalaninaemia. In: Abstracts of the 6th International Symposium, Martin, 16.-19.8.1993 .Martin, 1993, S. 29. [autor abstrakta, sborník].

HÁJEK, M.; HEJCMANOVÁ, L.; PŘÁDNÝ, J.: Proton in Vivo Spectroscopy of Patients with Hyperphenylalaninaemia. Neuropediatrics, 1993, roč. 24, (2), s. 111-112. [původní]. IF:1,200/93

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.: CNS White Matter Composition Abnormalities in Phenylketonuria Using MRI Examination. In: Genetics in Medicine. Praha, 2.-5.9.1993.Praha, 1993, S. 73. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Abnormalities of CNS White Matter Composition in Phenylketonuria Patients. In: Abstracts of 2nd International Workshop on Phenylketonuria. Troine, Italy, November 11.-13. 1993, suppl.Troina, 1993, S. 41. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Abnormalities of White Matter Composition in Patiens with Phenylketonuria. In: 6th International Symposium: New Frontiers in the Biochemistry and Biophysics on Diagnosis and Treatment of Stroke, Neurotrauma and other Neurological Disease. Martin, 16-18.8.1993.Martin, 1993, S. 41. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; DEZORTOVÁ, M.; HÁJEK, M.; POHLOVÁ, A.; SRP, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.: Abnormalities of White Matter Composition in Patients with Hyperphenylalaninaemia - Posible Health Risk?In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3. LF UK 1993, S. 33. [autor abstrakta, sborník].

HLAVNIČKA, P.; KOMÁREK, V.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Measurement of 1H in Vivo Spectra from Small Volumes. Eddy Curents. Epilepsy. In: Abstracts of the 6th International Symposium, Martin, 16.-19.8.1993.Martin, 1993, S. 65. [autor abstrakta, sborník].

PŘÁDNÝ, J.; HÁJEK, M.; HEJCMANOVÁ, L.: MR spektroskopie při sledování metabolických onemocnění mozku. Hyperfenylalaninaemie. Česko-slovenská radiologie, 1993, roč. 47, (3), s. 184-191. [původní].

DEZORTOVÁ, M.; HÁJEK, M.; ČÁP, F.; BABIŠ, M.; MALIŠ, J.; TICHÝ, M.; JULIŠ, S.: MR spektroskopie při sledování nádorových onemocnění mozku. Kvalitní interpretace 1H MR spekter . (MR Spectroscopy in Observation of Tumorous Diseases in Brain).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1994, roč. 57, (4), s. 162-168. [původní].

PADĚRA, J.; KÖNIGOVÁ, R.; HÁJEK, M.: Tracheo-cesophageal Fistula as a Complication in extensive Burns with Inhalation Injury. Annals of the Mediterranean Burns Club, 1994, roč. 7, (3), s. 139-140. [původní].

BABIŠ, M.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.; BROOKS, R.A.; VYMAZAL, J.: T1 and T2 Relaxation Times in Basal Ganglia in Chronic Liver Disease. In: Proceedings of the SMR and the ESMRMB, Nice.Nice, Společnost magnetické resonance 1995, S. 514. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DEZORTOVÁ, M.; HÁJEK, M.; HEJCMANOVÁ, L.: The Changes of N-acetylaspartate and Creatine/phosphorcreatine Concentrations in patients with Phenylketonuria. In: Proceedings of the SMR and the ESMRMB, Nice.Nice, Společnost magnetické resonance 1995, S. 1833. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HÁJEK, M.; KOMÁREK, V.; DEZORTOVÁ, M.; HLAVNIČKA, P.; ŠMEJKALOVÁ, M.; FALADOVÁ, L.; HOVORKA, J.: Určování epileptogenního ložiska metodou 1H MR spektroskopie. (Identification of epileptogenic focus by means of 1H MR spectroscopy).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1995, roč. 58, (3), s. 103-107. [původní].

HOVORKA, J.; LANGMEIER, M.; JANOUŠKOVÁ, L.; HÁJEK, M.: Přínos volumometrie temporálních laloků pomocí MRI pro klinickou praxi. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1995, roč. 58, (3), s. 108-111. [původní].

DEZORTOVÁ, M.; HEJCMANOVÁ, L.; HÁJEK, M.: Decreasing Choline Signal - a marker of Phenylketonuria?Magma, 1996, roč. 4, (3), s. 1-6. [původní].

ŠTĚŇHOVÁ, H.; DEZORTOVÁ, M.; SRNSKÝ, P.; VOBRUBA, V.; ČERNÁ, O.; BABIŠ, M.; HÁJEK, M.: Hypoxicko-ischemické změny u novorozenců v MR obraze a spektru. (Hypoxic-ischaemic changes in newborns on MR image and spectrum).Česká radiologie, 1996, roč. 50, (3), s. 178-183. [původní].

VYMAZAL, J.; BABIŠ, M.; BROOKS, R.A.; FILIP, K.; DEZORTOVÁ, M.; HRNČÁRKOVÁ, H.; HÁJEK, M.: T1 and T2 Alterations in the Brains of Patients with Hepatic Cirrhosis. American Journal of Neuroradiology, 1996, roč. 17, (2), s. 323-336. [původní]. IF:1,750/96

DEZORTOVÁ, M.; BURIAN, M.; HÁJEK, M.: A Comparsion of Two Methods for Quantifitation of Brain Metabolites Using lH MR Spectroscopy. Magma, 1997, roč. 5, (suppl. 2), s. 575. [původní].

DEZORTOVÁ, M.; BURIAN, M.; HÁJEK, M.: Stanovení absolutní a relativní koncentrace některých metabolitů v mozkové tkáni metodou lH MR spektroskopie. (Assesment of absolute and relative concentration of some metabolits in brain tissue by IH MR spectroscopy method).Česká radiologie, 1997, roč. 51, (5), s. 311-317. [původní].

HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.; FENDRYCH, P.; ROLENCOVÁ, E.: Použití MR zobrazování a lH MR spektroskopie pro určení epileptogenního ložiska u pacientky vyšetřované 15 minut po doznění záchvatu. (Use of MR for imaging an IH MR spectroscopy for determination of epileptogenic focus by patients examined 15 minutes after seizures).Česká radiologie, 1997, roč. 51, (5), s. 318-321. [původní].

KOMÁREK, V.; FALADOVÁ, L.; BALÁSZOVÁ, K.; ŽIVNÝ, B.; HÁJEK, M.; HADAČ, J.; MARUSIČ, P.; HOVORKA, J.; ZÁRUBOVÁ, J.: Invazivní a neinvazivní metody v diferenciální diagnostice nezvládnutelných epilepsií. (Invasive and Non-invasive Methods in the Differential Diagnosis of Uncontrollable Epilepsies).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (5), s. 272-277. [původní]. IF:0,029/98

TINTĚRA, J.; DEZORTOVÁ, M.; FITZEK, C.; HÁJEK, M.: Zobrazování a měření difúzních koeficientů pomocí magnetické rezonance. (Imaging and Assessment of Diffusion Coefficients by Magnetic Resonance).Česká radiologie, 1999, roč. 53, (3), s. 137-146. Číslo grantu:309/97/K048, 308/95/0837, [původní].

HÁJEK, PAVEL (16)

HÁJEK, P.: Jubilejní kongres A.C.M.F.S. v Curychu. LKS - časopis České stomatologické komory, 1996, roč. 6, (3), s. 2. [ostatní].

HÁJEK, P.: Kdo je prof. H.F. Sailer. LKS - časopis České stomatologické komory, 1996, roč. 6, (3), s. 2. [ostatní].

HÁJEK, P.: Prevence zubního kazu u diabetiků. Rádce spotřebitele, 1996, roč. 2, (10), s. 30-31. [ostatní].

HÁJEK, P.; HANEK, P.; POVÝŠIL, C.; VYHNÁNEK, L.: Face asymmetry caused by handibular coronoid process hypertophy. Journal of Cranio-maxillofacial surgery, 1996, roč. 24, (Suppl. 1), s. 137. [kazuistika]. IF:0,336/96

HÁJEK, P.: Aby zoubky nebolely. In: Zoubky jako perličky.Praha, MAC 1997, S. 3-16 . [autor kapitoly, příručka].

HÁJEK PAVEL: Materiálový smír v dentální implantologii? (Materials Compromise in Dental Implantology?).LKS - časopis české stomatologické komory, 1998, roč. 8, (8), s. 22. [ostatní].

GOJIŠOVÁ, E.; HÁJEK, P.; KOŤOVÁ, M.; URBAN, F.: Stomatologie. (Stomatology).Praha, Karolinum 1999, 111 s. [autor učebních textů, učební texty VŠ].

HÁJEK, P.: Anestézie ve stomatologii. (Anesthesia in the Stomatology).In: Gojišová, E. et al.: Stomatologie.Praha, Karolinum 1999, S. 103-105. [autor kapitoly, učební text].

HÁJEK, P.: Nádorová nemoc - orofaciální soustavy. (Tumorous Disease in the Oral and the Facial Region).In: Gojišová, E. et al.: Stomatologie.Praha, Karolinum 1999, S. 85-98. [autor kapitoly, učební text].

HÁJEK, P.: Prevence zubního kazu. (Preventio of tooth decay).Diagnóza, 1999, roč. 2, (17), s. 5. [ostatní].

HÁJEK, P.: Záněty orofaciální oblasti. (Inflammations in the Oral and the Facial Region).In: Gojišová, E. et al.: Stomatologie.Praha, Karolinum 1999, S. 78-84. [autor kapitoly, učební text].

HÁJEK, P.: Péče o chrup. (The dental treatment).Sanquis, 2000, roč. 2, (3), s.36-41. [popularizující].

HÁJEK, P.: Prevence bakteriální endokarditiy podle American Heart Association. (Prevention of bacterial endocarditis by the American Heart Association).LKS, 2000, roč. 10, (3), s.12-15. [přehledový].

HÁJEK, P.: Recenze: Jak napsat odborný text. (Book review: Which way to writing prefessional text).LKS, 2000, roč. 10, (7-8), s.18-19. [recenze].

HÁJEK, P.: Recenze: Jak psát a přednášet o vědě. (Book review: Which way to writing and lecture on science).LKS, 2000, roč. 10, (7-8), s.19. [recenze].

HÁJEK, P.: Spojení vědy, klinické praxe a technologie. Zpráva o Světovém sympoziu ITI 2000 v Lucernu. (A Symbiosis between Science, Clinics and Technology).Progresdent, 2000, roč. 6, (6), s.23. [ostatní].

HÁJEK, TOMÁŠ (4)

HÁJEK, T.; STRAKA, Z.; URBAN, M.; KRUPIČKA, J.; JEHLIČKA, P.; WIDIMSKÝ, P.: Urgentní revaskularizace myokardu při rozvíjejícím se infarktu myokardu. (Urgent Revasularization of the Heart Muscle during Developing Myocardial Infarction).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (5), s. 218-222. [původní].

HÁJEK, T.: Anabolické androgenní steroidy a sebevražedné chování. (Anabolic Androgenic Steroids and Suicidal Behavior).Psychiatrie, 2000, roč. 5, (3), s.183-190. Číslo grantu:NF6489, [přehledový].

HÁJEK, T.: Berlínská škola psychiatrie jako vědy. (Berlin Summer School on Psychiatry a Science).Psychiatrie, 2000, roč. 5, (4), s.274. [přehledový].

HÁJEK, T.; ŠPANIEL, F.: Magnetická rezonanční spektroskopie v psychiatrii. (Magnetic Resonance Spectroscopy in Psychiatry).Psychiatrie, 2000, roč. 4, (2), s.116-119. [přehledový].

HAJER, JAN (5)

ANDĚL, M.; KRAML, P.; DLOUHÝ, P.; MÁLKOVÁ, J.; HAJER, J.: Patogeneze aterosklerózy - od metabolických změn k chronickému zánětu s aspekty střídavého onemocnění. (Pathogenesis of atherosclerosis - from metabolic changes to a chronic inflammation with aspects of alternating disease).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (6), s. 266-275. Číslo grantu:GAUK 117/97/C, [přehledový].

HAJER, J.: Endoskopické zavedení intrajejunální sondy - dopis redakci. (Endoscopic placement of intrajejunal tube).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 148. [ostatní].

HAJER, J.; BENEŠ, P.; KMENT, M.: Endoskopické intrajejunální sondy. (Endoscopic Placement of Intrajejunal Tube).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (1), s. 28-30. [původní].

HAJER, J.; KŘEPELOVÁ, A.; ŠTEKROVÁ, J.; DOLEŽAL, T.; KMENT, M.: Molekulárně genetická diagnostika Lynchova syndromu. (Dědičná nepolypózní rakovina tlustého střeva - HNPCC) - kazuistika. (Molecular Genetic Diagnosis of Lynch Syndrome. (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer) - a Case-history).Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, (3), s. 113-117. [kazuistika].

HAJER, J.; KŘEPELOVÁ, A.; ZÁDOROVÁA, Z.; KMENT, M.: Two novel germline mutations (Y548X and K732X) of the MLH2 gene in Czech patients with hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Human Mutation, 2000, roč. 16, (2), s.181. [abstrakt].

HALAŠKOVÁ, MILADA (7)

PETERKA, M.; SARIN, S.; ROEDER, E.; WIEDENFELD, H.; HALAŠKOVÁ, M.: Differing Embryotoxic Effects of Senecionine and Senecionine-N-oxide on the Chick Embryo. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (4), s. 89-92. [původní].

JÍROVÁ, D.; ŠPERLINGOVÁ, I.; HALAŠKOVÁ, M.; BENDOVÁ, H.; DABROWSKÁ, L.: Tetrachlormetan - účinek na morfologii a funkci imunitního systému myší při akutní a chronické expozici . (Tetrachlormethane - its effect on morphology and function of immune system of mice in acute and chronic exposure).Hygiena, 1995, roč. 40, (2), s. 67-74. [původní].

TITLBACH, M.; DOSTÁL, M.; HALAŠKOVÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; JELÍNEK, R.; MAŇÁKOVÁ, E.; PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; SEICHERTOVÁ, A.; ZEMANOVÁ, Z.: Přehled histologie a embryologie. Praha, 1995. [super text - skripta]

JÍROVÁ, D.; ŠPERLINGOVÁ, I.; HALAŠKOVÁ, M.; BENDOVÁ, H.; DABROWSKÁ, L.: Immunotoxic effects of carbon tetrachloride - the effect an morphology and function of the immune system in mice. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (1), s. 16-20. [původní].

PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; HALAŠKOVÁ, M.; TVRDEK, M.; FÁRA, M.; LIKOVSKÝ, Z.: Sex differences in the incidence of orofacial clefts and the question of primary prevention in families with genetic risk. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (2), s. 57-60. [původní].

HALAŠKOVÁ, M.; ČECH, P.: Zmapování ultrastruktury chrupavky kolenního kloubu a zhodnocení jejích změn po tlakové zátěži. (Topographical description of the knee articular cartilage structure and analysis of its changes after load pressure).In: Zborník abstraktov.Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 12.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo VZ: MSM 111200003. [autor abstrakta, sborník].

HALAŠKOVÁ, M.; SEICHERTOVÁ, A.; ČECH, P.; STANĚK, Z.: Chrupavka kolenního kloubu v obraze polarizačního světelného a transmisního elektronového mikroskopu. (Knee Joint Cartilage in Polarization Optical and Transmission Electron Microscopes).Česká revmatologie, 2000, roč. 8, (4), s.127-132. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

HANINEC, PAVEL (13)

HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.: Surgical management of brachial plexus injuries and the experimental reinnervation of the biceps brachii muscle by the spinal motor neurons throught acellular nerve graft. In: Roth, J.; Richards, R.: 7th Congress of the International Federation of Societes for Surgery Hand.Bologna, Monduzzi Editore 1998, S. 77-80.Číslo grantu: IGA 5024/3, [autor statě, sborník].

HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.; SMRČKA, V.: Chirurgická léčba poranění pažní pleteně. Výsledky a přehled literatury. (Surgical Treatment of Injuries of the Brachial Plexus. Results and Review of Literature).Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1998, roč. 5, (1), s. 61-64. Číslo grantu:IGA 5024/3, [původní].

HANINEC, P.; SMRČKA, V.: Reconstruction of Paralysed Biceps Brachii Muscle by Transposition of Pedicled Latissimus Dorsi Muscle: Report of Two Cases. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (2), s. 41-44. Číslo grantu:IGA 5024/3, [původní].

HOUŠŤAVA, L.; HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; STEJSKAL, L.: Alternative methods of the gap distance reconstruction in peripheral nerve surgery. In: Roth, J.; Richards, R.: 7th Congress of the International Federation of Societes for Surgery Hand.Bologna, Monduzzi Editore 1998, S. 601-605.Číslo grantu: IGA 5024/3, [autor statě, sborník].

HANINEC, P.; SZEDER, V.: Reconstruction of Elbow Flexion by Transposition of Pedicled Long Head of Triceps Brachii Muscle. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (3), s. 82-86. Číslo grantu:IGA MZ ČR 5024-3, [původní].

HOUŠŤAVA, L.; DUBOVÝ, P.; HANINEC, P.; GRIM, M. : An alternative preparation of the acellular muscle graft for reconstruction of the injured nerve-morphological and morphometric analysis. Annals of anatomy, 1999, roč. 181, (3), s.275-281. [přehledový]. IF:0,420/99

HANINEC, P.: Keyhole concept in neurosurgery. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2000, roč. 63/96, (3), 140. [recenze]. IF:0,059/00

HANINEC, P.: Surgery of the Lumbar Spine. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2000, roč. 63/96, (5), s.316. [recenze]. IF:0,059/00

HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.: Acellular nerve graft re-seeded by Schwann cells migrating from the nerve stump can stimulate spinal motoneurons for functional reinnervation of the rat muscle. Annals of Anatomy, 2000, roč. 182, (2), s.123-131. [přehledový]. IF:0,448/00

PACHL, J.; BAKALÁŘ, B.; HANINEC, P.: Mechanismy mozkového poškození a možnosti neuroprotekce. (Mechanisms of brain injury and possibilities of neuroprotection).In: Zazula, R.: Intenzivní perioperační péče.Praha, Galén 2000, S.122-126. [autor statě, sborník].

PACHL, J.; HANINEC, P.: Metabolické monitorování mozkového parenchymu. Respirační parametry perifokální oblasti mozkových ložiskových lézí. (Metabolic monitoring of brain focal lesions. Respiratory parameters of perifocal zone of brain focal lesions).In: Sborník přednášek a abstrakt I. anesteziologické dny Vysočiny.Jihlava, Anestez. spol. 2000, S.27-30. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

PACHL, J.; HANINEC, P.; BAKALÁŘ, B.; MIZNER, P.; HOUŠŤAVA, L.; ŠIDÁK, M.: První zkušenosti s měřením intraparenchymatozní tenze kyslíku (pO2ti) a pHti v perifokální zóně mozkových lézí. (The first experience with intraparennchymal pO2ti a pHti measurements in the perifocal zone of brain lesions).In: Zazula, R.: Intenzivní perioperační péče.Praha, Galén 2000, S.179-180. [autor statě, sborník].

PACHL, J.; HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.; MIZNER, P.; BAKALÁŘ, B.: The Perifocal Zone of Different Brain Lesion Displays Similar Alteration of pHti (b) and PCO2ti (b) Values. In: Pickard, J.D.: Eleventh International Symposium on Intracranial Pressure and Brain Monitoring.Cambridge, ESA 2000, s.276.Konference: 3rd International Conference on Neurochemical Monitoring, 27. 7. 2000 Cambridge U. K. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].

HANYCHOVÁ, LEONA (7)

KRŠIAK, M.; FIŠEROVÁ, M.; STAREC, M.; PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; KROFTOVÁ, O.; HANYCHOVÁ, L.; VOTAVA, M.: Typické nežádoucí účinky 60 základních nebo často používaných léčiv. (Typical adverse reactions of 60 essential a freequently used drugs).Remedia, 1998, roč. 8, (3), s. 159-169. Číslo grantu:IGA 3252-3, [přehledový].

VOTAVA, M.; HANYCHOVÁ, L.; PODHORNÁ JANA; KRŠIAK, M.; MICZEK, K.A.: Závislost na benzodiazepinech v behaviorálním modelu - tolerance a abstinenční příznaky. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 170. [abstrakt].

HANYCHOVÁ, L.; KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.: Vliv flumazenilu na chování myší . (Effect of flumazenil on behaviour in mice).Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 147. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA305/99/1481, [abstrakt].

HANYCHOVÁ, L.; VOTAVA, M.: Volně prodejné léky. (OTC drugs).Praha, Triton 1999, 102 s. [autor monografie, monografie].

SLAVÍKOVÁ, B.; HANYCHOVÁ, L.; KRŠIAK, M.: Search for new neurosteroids acting via GABAA receptor. Chemické listy, 1999, roč. 93, (Zvl.), s. S45-S46. Číslo grantu:IZ4668, [původní]. IF:0,190/99

HANYCHOVÁ, L.; KRŠIAK, M.: Flumazenil-anxiolytický, anxiogenní nebo bez vlivu na chování laboratorních zvířat? (Flumazenil: Anxiolytic, Anxiogenic or without Effects on Behaviour of Laboratory Animals?).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.182. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA305/99/1481, VS96129, [abstrakt].

VOTAVA, M.; KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.; HANYCHOVÁ, L.; MICZEK, K.: Alprazolam and Social Behaviour in Mice: Tolerance and Withdrawal. In: Program and abstracts-16th International Medical Sciences Student Congress.Istanbul, Stud.Asoc. 2000, s.136.Konference: 16th International Medical Sciences Student Congress, 3.-6. 5. 2000 Istanbul Turecko. Číslo grantu: GA305/99/1481, IZ3612, [autor abstrakta, sborník].

HASSMANNOVÁ, JARMILA (5)

HASSMANNOVÁ, J.; MYSLIVEČEK, J.: The Influence of L-arginine on Learning and Memory in Rats During Two Period of Ontogeny. Physiological Research, 1995, roč. 44, s. 12. [abstrakt]. IF:0,588/95

HASSMANNOVÁ, J.; MYSLIVEČEK, J.: Nootropní efekt oxidu dusnatého v období zhoršeného učení. In: 37. psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, 7.1.1995. Abstrakta.Jeseník, 1995, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MYSLIVEČEK, J.; HASSMANNOVÁ, J.; ŠAFANDA, J.: Interactions of Nitric Oxide and Dopamin in Neonatal Learning and Memory. Physiological Research, 1995, roč. 44, s. 12-13. [abstrakt]. IF:0,588/95

MYSLIVEČEK, J.; HASSMANNOVÁ, J.; BALCAR, J.; ŠAFANDA, J.; ŽALUD, V.: Inhibitory Learning and Memory in Newborn Rats Influenced by Nitric Oxide. Neuroscience, 1996, roč. 71, (2), s. 299-312. [původní]. IF:3,908/96

MYSLIVEČEK, J.; BALCAR, J.; HASSMANNOVÁ, J.; ZÁHLAVA, J.; ŽALUD, V.: Interaction between Nitric Oxide and Dopamine in Inhibitory Learning and Memory in New Born Rates. Neuroscience, 1997, roč. 79, (3), s. 659-669. [původní]. IF:3,594/97

HÁŠA, JAN (6)

HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.; TLUSŤÁKOVÁ, M.; MERTL, L.: The Endogenous Ligands of the Central Benzodiazepine Receptors in the Pathogenesis of Hepatic Encephalopathy. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3.LF UK 1993, [autor abstrakta, sborník].

HÁŠA, J.; HORÁK, J.: Changes in Brainstem Auditory Evoked Potentials in Patients with Liver Cirrhosis . In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 385. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.; BERAN, M.; SÝKORA, M.: Isolation of Peptidic Endogenous Ligands of the Central Benzodiazepine and GABA-A Receptors from Cirrhotic Ascites. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 100. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.: Detection in cirrhotic ascites of oligopeptidic Ligandos of the GABA-A and central benzodiazepine receptors. Journal of Hepatology, 1996, roč. 25, (supp. 1), s. 91. [původní]. IF:3,235/96

HORÁČKOVÁ, M.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; VAŇKOVÁ, S.; FOREJT, J.; HÁŠA, J.: Medikamentózně indukované selhání ledvin u starších pacientů. Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.32. [ostatní].

ŠAFÁŘOVÁ, R.; FOREJT, J.; HÁŠA, J.; HORÁČKOVÁ, M.; VAŇKOVÁ, S.; HERINK, J.: Nejčastější indikace nemocniční hemodialýzy. (The most offen indications for hospital hemodialysis).Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.45. [abstrakt].

HAŠKOVCOVÁ, HELENA (62)

HAŠKOVCOVÁ, H.: Jak připravit stáž mediků u lůžka nemocného?Praktický lékař, 1993, roč. 73, (4), s. 170-171. [přehledový].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika - slovníček základních pojmů. Sestra, 1993, roč. 3, (2), s. 28--29. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Minulost a přítomnost lékařské etiky. (Historie čs. medicíny a farmacie ve světovém kontextu. Symposium pořádáne v Plzni 7.-10. července 1992. Plzeňský lékařský sborník, Supplement, 1993, (66), s. 109-110. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Nadace Pro nemoc a stáří. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 20-23, 187. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Plzeňská pracovní konference o problematice nádorových onemocnění. Sestra, 1993, roč. 3, (4), s. 25. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientů v České republice. In: Sociální právo a sociální vědomí.Kroměříž, ÚSS 1993, S. 19-21. [autor statě, sborník].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Proč máme obtíže se sdělováním pravdy a jak jim čelit?Sestra, 1993, roč. 3, (1), s. 2-4. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Univerzity třetího věku. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 40-43. [ostatní].

HOROVÁ, H.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Zaostřeno na zdravotnictví. Sestra, 1993, roč. 3, (4), s. 9-10. [ostatní].

KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Czech Central Ethics Comittee at Work. Bulletin of Medical Ethics, 1993, roč. 98, s. 16-19. [ostatní].

KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Etické komise v České republice. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (12), s. 376-380. [ostatní].

KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Zpráva o činnosti Centrální etické komise ministerstva zdravotnictví České republiky v letech 1990-1992. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (5), s. 148-151. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Co je to hospic? I. Vital, 1994, roč. 4, (11), s. 18. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Co je to hospic? II.Vital, 1994, roč. 4, (s. 12), [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Dialogy Dialabu aneb svérazná reportáž. Alpha Dialab, 1994, (6), s. 3-7. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Dobro zlem a zlo dobrem?Zdravotnické noviny, 1994, roč. 63, (44), s. 5. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Emancipovaná žena - mýtus či skutečnost?In: Sborník archivářů.Praha, Universita Karlova 1994, [autor statě, sborník].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Eutanázie ANO či NE. Elán, 1994, roč. 45, (9), s. 4-5. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Charta hospitalizovaného dítěte - etický kodex. Neonatologický zpravodaj, 1994, (1+2), s. 24-25. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Jak doučovat a vychovávat lékaře v lékařské etice? ( How to Teach and Enducate Physicians in Medical Ethics?).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (5), s. 236. [přehledový].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Je mravné či nemravné vyhovět Svědkům Jehovovým?Praktický lékař, 1994, roč. 74, (10), s. 499-500. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. (Medical Ethics).Praha, Galén 1994, 230 s. [autor monografie, monografie].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Matematika milosrdenství a naše věc. Sestra, 1994, roč. 4, (2), s. 2-4. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: O etice nejen lékařské. Sportreport, 1994, roč. 3, (6), s. 102. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: O imunitě jinak aneb za vším hledej duši. Regenerace, 1994, roč. 2, (10), s. 23. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: O lékařské etice - proč dnes a proč vůbec?Medica Revue, 1994, roč. 1, (3), s. 31-32. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientů - etický kodex. Neonatologický zpravodaj, 1994, (1+2), s. 19-23. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Sociální eutanázie. Statim, 1994, roč. 3, (19), s. 9. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Studenti a seminární práce z lékařské etiky. Vita Nostra Revue, 1994, (1-2), s. 52-53. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Úplný text Etického kodexu práva pacientů. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (4), s. 184. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Výuka lékařské etiky v České republice. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (10), s. 499-500. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Zasedání EFOSU /zpráva/. Geriatrický zpravodaj, 1994, s. 3. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Zdraví pro všechny - sport pro každého. Sportreport, 1994, roč. 3, (6), s. 102. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: EFOS - zasedání představenstva. Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134 , (7), s. 219. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Etický kodex - práva pacientů. Elán, 1995, roč. 1, (2.), s. 26-28. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Hospic pro umírající děti. Vitalita, 1995, roč. 1 , (12), s. 7. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Jak vychovávat a doučovat lékaře v lékařské etice? (How to educate and train physicians in medical ethics ?).Praktický lékař, 1995, roč. 75 , (1), s. 34-35. [původní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Kde a jak důstojně zemřít aneb víme co je hospic?Zpravodaj FNKV, 1995, (9), s. 10-11. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékař a léčitel - společně proti lupénce. Vitalita, 1995, roč. 1 , (9), s. 14. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékaři a novináři - spolupráce nebo konflikt?Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44 , (14.4), s. 14, 16. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékaři a sdělovací prostředky. Medica Revue, 1995, roč. 2 , (1), s. 29-30. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Má Hippokratova přísaha ještě smysl. Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134 , (2), s. 52. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Může být zdravotnický systém sociálně spravedlivý?Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (20.1.), s. 15. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Nikdy se nevzdávat. Vitalita, 1995, roč. 6 , (6), s.4. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: O duši vítězů a poražených. Vitalita, 1995, roč. 1 , (3), s. 4-5. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Otevřený dopis redakci Vinohradských listů. Vinohradské listy, 1995, (1), s. 12. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: PhDr. Václav Smitka - šedesátiletý. Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134 , (10), s. 34. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientů. Rádce spotřebitele, 1995, roč. 1 , (3), s. 11-12. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientů. Vitalita, 1995, roč. 1 , (6), s. 1. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientů v České republice. Medica Revue, 1995, roč. 2, (8-9), s. 8-9. [přehledový].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientů v České republice. Theolog Revue, 1995, (3), s. 35-36. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Pravda o pravdě na nemocničním lůžku. Medica Revue, 1995, roč. 2, (2), s. 1, 21-22. [přehledový].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Problematika umírání a smrti. Medica Revue, 1995, roč. 2 , (5), s. 28-29. [přehledový].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Sexuální harassment - mýtus či skutečnost?Labor Aktuell Czech, 1995, roč. 1, s. 6-7. [přehledový].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Sexuální harašení aneb mnoho povyku pro nic. Vitalita, 1995, roč. 1, (10), s. 9-10. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Sociální eutanazie. (Social euthanasia).Praktický lékař, 1995, roč. 75 , (Suppl. 2), s. 12-13. [původní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Strategie dvoukarierových životů. Vitalita, 1995, roč. 1 , (6), s. 4. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Univerzita třetího věku na 3.LF UK. In: Sborník Univerzity Palackého.Olomouc, Univerzita Palackého 1995, S. 56-57. [autor statě, sborník].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Univerzitäten der 3. Generation in Tschechien. EFOS News, 1995, roč. 2, (1), s. 17. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Univerzity třetího věku u nás a v Evropě. Bulletin České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL, 1995, (5), s. 6-7. [ostatní].

HAŠKOVCOVÁ, H.: Univerzity třetího věku v České republice. EFOS News, 1995, roč. 2, (1), s. 17. [ostatní].

KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Zpráva o činnosti Centrální etické komise MZ za funkční období 1990-1994. Časopis lékařů českých, 1995, roč. 143, (17), s. 562-564. [ostatní].

HÁTLE, KAREL (1)

ŽÁK, A.; ZEMAN, M.; HÁTLE, K.; VRÁNA, A.: Vliv u -3 mastných kyselin na sekreci žlučových lipidů u krys s fruktózou indukovanou hyperlipidemií . (Influence of u-3 Fatty Acids on the Secretion of Bile Lipids in Rats with Hyperlipidemia Induced with Fructosis).Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (1), s. 19-24. [původní].

HAVLÍČKOVÁ, BLANKA (1)

ARENBERGER, P.; BROŽ, L.; VESELÝ, P.; HAVLÍČKOVÁ, B.; MATOUŠKOVÁ, E.: Tissue-engineered Skin in the Treatment of Vitiligo Lesions. Folia Biologica, 2000, roč. 46, (3), s.157-160. Číslo grantu:NK6126, IZ4368, [původní]. IF:0,351/00

HAVLOVICOVÁ, MARIE (4)

HAVLOVICOVÁ, M.: Epidemiologie mozkových iktů. (Epidemiology of stroke).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (4), s. 64-67. Číslo VZ: MSM 111200004, [původní].

KALVACH, P.; HAVLOVICOVÁ, M.: Hypertenze a mozkové ikty. (Hypertension and stroke).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (4), s. 61-62. Číslo VZ: MSM 111200004, [původní].

KALVACH, P.; HAVLOVICOVÁ, M.: SPECT a PET v hodnocení mozkové perfuze. (SPECT and PET in evaluation of cerebral perfusion).In: Sborník Kliniky rehabilitačního lékařství.Praha, Kl. rehabilitačního lékařství 1999, S. 71-77.Číslo VZ: MSM 111200004. [autor statě, sborník].

KALVACH, P.; HAVLOVICOVÁ, M.: Naléhavost nemocničního ošetření u akutního iktu mozku. (Urgency of hospital treatment in stroke).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 2000, roč. 49, (2), s.4. [popularizující].

HAVRÁNEK, JIŘÍ (15)

HAVRÁNEK, J.: Filosofické a hygienické aspekty bydlení a výstavby. Architektura ČR, 1993, roč. 52, (1), s. 18-19. [ostatní].

HAVRÁNEK, J.; BÁRTOVÁ, J.: Hygienická problematika půdních vestaveb. Stavba, 1994, (2), s. 44. [ostatní].

BÁRTOVÁ, J.; HAVRÁNEK, J.; HRNČÍŘ, E.; LEGÁTH, L.; LENER, J.; ŠTROS, O.: Hygiena. Díl.I. Faktory životního prostředí, ovlivňující zdraví. Praha, Karolinum 1995, 68 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

BÁRTOVÁ, J.; HAVRÁNEK, J.; KAZMAROVÁ, H.: Zdravotnická hlediska při posuzování staveb na životním prostředí podle zákona 244/92 Sb. (Health aspects in reviewing the influence of buildings on the environment according to the Law 244/1992 Sb.).Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 11-15. [přehledový].

HAVRÁNEK, J.; HAVEL, B.: Zpráva z konference 'Zdraví a životní prostředí'.Hygiena, 1995, roč. 40, (6), s. 432-433. [ostatní].

HAVRÁNEK, J.: 3.1 Bydlení. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 95-97. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HAVRÁNEK, J.: Působení hluku. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně).Praha, Psychiatrické centrum Praha 1996, S. 52-53. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HAVRÁNEK, J.; JANDÁK, Z.: 2.3 Hluk a vibrace. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 54-60. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KÖNIGOVÁ, R.; KŘIKAVA, K.; SVOBODOVÁ, K.; HAVRÁNEK, J.: 3.3 Bezpečný byt. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 104-109. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; HAVRÁNEK, J.: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví. Praha, Státní zdravotní ústav 1996, 112 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

HAVRÁNEK, J.: Fyziologická a lékařská hlediska stavební hygieny. Projektování a výstavba, 1997, (2), s. 3-5. [přehledový].

HAVRÁNEK, J.: Rizika poškození sluchu z nadměrného hluku u pracovníků ve stavebnictví . Stavební aktuality, 1997, (4), s. 1-6. [přehledový].

HAVRÁNEK, J.: Riziko vibrací přenášených na ruce u pracovníků ve stavebnictví. Stavební aktuality, 1997, (5), s. 1-6. [přehledový].

HRDLIČKOVÁ, M.; HAVRÁNEK, J.: Možnosti prevence domácích úrazů, způsobených pády u starších mužů. (Possible Prevention of Home Injuries, Caused by Falls, in Eldery Men).Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S32-S34. [původní].

KŘIŠŤÁLOVÁ, P.; HAVRÁNEK, J.: Současná míra expozice hudebnímu hluku u mládeže. (Contemporary Exposure to Musical Noise among Youth).Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S35-S37. [původní].

HAVRÁNKOVÁ, ANNA (11)

HAVRÁNKOVÁ, A.: Možnosti diagnostiky HPV infekce cervixu. In: Supplement. International Conference O&G, Bratislava 9.-10.června 1994.Bratislava, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KAŇKA, J.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Possibilities of Prevention Improvement of the Uteric Cervix. In: Book of Abstracts, Vth International Meeting on Cervical Pathology and Colposcopy.London, Assoc of Cervical Pathology and Colposcopy 1995, S. 49. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

SOBOTKOVÁ, E.; HAMŠÍKOVÁ, E.; TACHEZY, R.; KAŇKA, J.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Cell-Mediated and Hamoral Immune Responses to HPV 16, Derivated Antigenens in Patients with CN. In: Proceeding of Progress in Clinical Oncology.Praha, Spol. pro cervikální patologii a koloskopii 1995, S. 45-6. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KAŇKA, J.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Léčba benigních lézí cervixu. (Treatment of the benign lesion of the cervix).Gynekolog, 1998, roč. 7, (3), s. 107-107. [původní].

ROKYTA, Z.; HAVRÁNKOVÁ, A.; KAŇKA, J.: Jsou malé odběry tkáně dostatečně reprezentativní pro histologické vyšetření? (Are small biopsies representative enough for histological investigation?).Gynekolog , 1998, roč. 7, (3), s. 109-110. [původní].

SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; FOLAUF, V.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Kasuistika terapie nádoru, který prorůstá do oblasti hrdla děložního průnikem z těla děložního, kdy cervix nebyl při předchozí operaci odstraněn. (Case report of the therapy of advanced infiltrating tumour to the uterine cervix from uterine body.).Gynekolog, 1998, roč. 7, (2), s. 62. [kazuistika].

HAVRÁNKOVÁ, A.: Study carried out on young women, aged 15 - 21 years. In: Abstract books of the X World Congress of Cervical Pathology and Colposcopy - IFCPC .Buenos Aires, IFCPC 1999, S. 228.Konference: X World Congress of Cervical Pathology and Colposcopy - IFCPC, Buenos Aires Argentina November 7-11 1999. Číslo VZ: /proceedings/index.html. [autor statě, sborník].

HAVRÁNKOVÁ, A.: Study carried out on young women, aged 15 - 21 years. In: Testa, R.; Jakob, C. A.; Huguet, J. O.: 10th World Congress of Cervical Pathology and Colposkopy.Bologna, Monduzzi Editore 1999, S. 291.Konference: X World Congress of Cervical Pathology and Colposcopy - IFCPC, Buenos Aires Argentina November 7-11 1999. Číslo VZ: /proceedings/index.html. [autor statě - reprint, sborník].

TACHEZY, R.; HAVRÁNKOVÁ, A. a kol.: Human papilomavirus Genotype spectrum in Czech women: correlation of HPV DNA Presence with antibodies HPV - 16, 18 and 33 virus - like particles. Journal of Medical Virology, 1999, roč. 58, (4), s. 378-386. [původní]. IF:2,867/99

HAVRÁNKOVÁ, A.; RYCHTEROVÁ, V.; TACHEZY, R.: Vulvární intraepiteliální neoplázie. (Vulvar intraepithelial neoplasia (VIN)).Moderní gynekologie a porodnictví, 2000, roč. 9, (2), s.425-430. [přehledový].

UNZEITIG, V.; HAVRÁNKOVÁ, A.; HOŘEJŠÍ, J. : Stav sexuální osvěty u dospívajících dívek a mladých žen. (Condition of sexual upbringing of teenage girls and young women).Česká gynekologie, 2000, roč. 65, (2), s.1-4. [původní].

HAVRDA, MARTIN (1)

HAVRDA, M.; KNOTKOVÁ, V.; NĚMEČEK, K.; STEJSKALOVÁ, A.; HORÁČKOVÁ, M.; RYCHLÍK, I.: Naše zkušenosti s kombinovanou imunosupresivní léčbou idiopatické membranózní nefropatie. (Our experience with combine immunosuppressive regimen for the treatment of idiopathic membranous nephropathy).Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.40. [ostatní].

HEJCMANOVÁ, LUDMILA (17)

DEZORTOVÁ, M.; HEJCMANOVÁ, L.; HLAVNIČKA, P.; HÁJEK, M.: 1H MR spectroscopy of Patients with Hyperphenyalaninaemia. In: Abstracts of the 6th International Symposium, Martin, 16.-19.8.1993 .Martin, 1993, S. 29. [autor abstrakta, sborník].

HÁJEK, M.; HEJCMANOVÁ, L.; PŘÁDNÝ, J.: Proton in Vivo Spectroscopy of Patients with Hyperphenylalaninaemia. Neuropediatrics, 1993, roč. 24, (2), s. 111-112. [původní]. IF:1,200/93

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.: CNS White Matter Composition Abnormalities in Phenylketonuria Using MRI Examination. In: Genetics in Medicine. Praha, 2.-5.9.1993.Praha, 1993, S. 73. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Abnormalities of CNS White Matter Composition in Phenylketonuria Patients. In: Abstracts of 2nd International Workshop on Phenylketonuria. Troine, Italy, November 11.-13. 1993, suppl.Troina, 1993, S. 41. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; ČECHÁK, P.; POHLOVÁ, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; SRP, A.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Abnormalities of White Matter Composition in Patiens with Phenylketonuria. In: 6th International Symposium: New Frontiers in the Biochemistry and Biophysics on Diagnosis and Treatment of Stroke, Neurotrauma and other Neurological Disease. Martin, 16-18.8.1993.Martin, 1993, S. 41. [autor abstrakta, sborník].

HEJCMANOVÁ, L.; DEZORTOVÁ, M.; HÁJEK, M.; POHLOVÁ, A.; SRP, A.; JIRÁSKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.: Abnormalities of White Matter Composition in Patients with Hyperphenylalaninaemia - Posible Health Risk?In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3. LF UK 1993, S. 33. [autor abstrakta, sborník].

PŘÁDNÝ, J.; HÁJEK, M.; HEJCMANOVÁ, L.: MR spektroskopie při sledování metabolických onemocnění mozku. Hyperfenylalaninaemie. Česko-slovenská radiologie, 1993, roč. 47, (3), s. 184-191. [původní].

HEJCMANOVÁ, L.: Mateřská hyperfenylalaninemie. In: Hamanová, J. et al.: Dospívající v péči praktického lékaře.Praha, Triton 1994, S. 31. [autor kapitoly, monografie].

DEZORTOVÁ, M.; HÁJEK, M.; HEJCMANOVÁ, L.: The Changes of N-acetylaspartate and Creatine/phosphorcreatine Concentrations in patients with Phenylketonuria. In: Proceedings of the SMR and the ESMRMB, Nice.Nice, Společnost magnetické resonance 1995, S. 1833. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; HEJCMANOVÁ, L.: Novější přístupy v povinném novorozeneckém screening kongenitální hypotyréozy (SKH) a fenylketonurie (SPKU). (Newer attitudes in obligatory new-born screening for congenital hypothyreosis (SKH) and phenylketonuria (SPKU)).Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (6), s. 323-327. [původní].

ČECHÁK, P.; HEJCMANOVÁ, L.; RUPP, A.: Long-term Follow-up of Patients Treated for Phenylketonuria (PKU). Results from the Prague PKU Center. European Journal of Pediatrics, 1996, roč. 155, (Suppl. 1), s. 59-63. [přehledový]. IF:1,127/96

DEZORTOVÁ, M.; HEJCMANOVÁ, L.; HÁJEK, M.: Decreasing Choline Signal - a marker of Phenylketonuria?Magma, 1996, roč. 4, (3), s. 1-6. [původní].

KOMÁRKOVÁ, J.; NÁGLOVÁ, H.; HEJCMANOVÁ, L.: Vaříme zdravě a chutně pro fenylketonuriky. Praha, Ars Print 1996, 248 s. [autor monografie, monografie].

HEJCMANOVÁ, L.: Screening fenylketonurie v ČR se provádí již 22 let.Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (33), s. 3. [ostatní].

HEJCMANOVÁ, L.; HNÍKOVÁ, O.; DEZORTOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KRAČMAR, P.: The Neonatal Compulsory Screening Programme in Prague Centre, Czech Republic 1999. In: Book of Abstracts.Stockholm, ISNS 1999, S. 125.Konference: 4th Meeting of the International Society for Neonatal Screening, June 13-16 1999 Stockholm Sweden. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; HEJCMANOVÁ, L.; LEBL, J.: Klinika dětí a dorostu na Královských Vinohradech. (Clinic of Children and Adolescents - Královské Vinohrady).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (1), s.3. [ostatní].

KOLSKÁ, M.; HEJCMANOVÁ, L.; LEBL, J.: Uštknutí zmijí? (Snake-bite?).Česko- slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (5), s.317-319. [kazuistika].

HEJNOVÁ, JINDŘIŠKA (15)

STEJSKAL, P.; HEJNOVÁ, J.: Praktické problémy preskripce intenzity zatížení v rámci programu tělesné aktivity. Medicina sportiva bohemica et slovaca, 1993, roč. 2, (2), s. 76-81. [ostatní].

STEJSKAL, P.; SUP, R.; DOLEŽAL, I.; HEJNOVÁ, J.: Use of Reversed Regulation of Work Rate Intensity by Heart Rate in Testing Physical Fitness (CHR TEST). Sports Med train rehab, 1993, roč. 4, s. 33-46. [původní].

STEJSKAL, P.; HEJNOVÁ, J.: Vyšetření výkonnosti kardiovaskulárního systému pomocí CHR-testu. (Examination of Efficiency of Cardiovascular system with the aid of CHR-test).Medicina sportiva bohemica et slovaca, 1994, roč. 3, (2), s. 41-49. [původní].

GLISEZINSKI, I.; CRAMPES, F.; HARANT, I.; BERLAN, M.; HEJNOVÁ, J.; LANGIN, D.; RIVIERE, D.; ŠTICH, V.: Endurance training changes in lipolysis responsivness of obese adipose tissue. American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism, 1998, roč. 275, s. E951 - E956. Číslo grantu:IGA 3611-2/96, [původní].

ŠTICH, V.; HEJNOVÁ, J.; SULJKOVIČOVÁ, H.: Mikrodialýza - Nová metoda sledování metabolismu tukové tkáně. (Microdialysis - A Novel Method of Investigation of Adipose Tissue Metabolism).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (2), s. 90-94. [původní].

ŠTICH, V.; HEJNOVÁ, J.; SULJKOVIČOVÁ, H.; HAINER, V.; KUNEŠOVÁ, M.: Microdialysis in investigation of adipose tissue metabolism. Sborník lékařský, 1998, roč. 99, (3), s. 227-234. [přehledový].

ŠVEC, M.; HEJNOVÁ, J.: Vliv 12týdenního tréninku u obézních na variabilitu tepové frekvence. (Effect of 12-week Training of Obese Subjects on the Heart Rate Variability).Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S53-S56. [původní].

HEJNOVÁ, J.; ŠTICH, V.; SULJKOVIČOVÁ, H.: Vliv 12týdenního tréninku na autonomní nervový systém u pacientů s hyperlipoproteinemií. (Modification of autonomic nervous system in response to 12 weeks´training in patients with hyperlipoproteinemia).In: Válková, H.; Hanelová, Z.: Pohyb a zdraví, sborník z mezinárodní konference.Olomouc, Univerzita Palackého 1999, S.211-214. [autor statě, sborník].

ŠTICH, V.; DE GLISEZINSKI, I.; CRAMPES, F.; SULJKOVIČOVÁ, H.; GALITZKY, J.; RIVIERE, D.; HEJNOVÁ, J.; LAFONTAN, M.; BERLAN, M.: Activation of antilipolytic alpha (2) adrenergic receptors by epinephrine during exercise in human adipose tissue. American Journal of Physiology, 1999, roč. 277, (4), s. R1076-R1083. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní]. IF:0,884/99

ŠTICH, V.; DE GLISEZINSKI, I.; GALITZKY, J.; HEJNOVÁ, J.; CRAMPES, F.; RIVIERE, D.; BERLAN, M.: Endurance training increases the beta adrenergic lipolytic response in subcutaneous adipose tissue in obese subjects. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 1999, roč. 23, (4), s. 374-379. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3611, [původní]. IF:3,119/99

HEJNOVÁ, J.; BERLAN, M.; DE GLISEZINSKI, I.; MARION-LATARD, F.; ŠTICH, V.: Macronutrient composition of diet does not affect the exercise induced response of plasma leptin in humans . Diabetologia, 2000, roč. 45, (Suppl.1), s.A4. Konference: The European Association for the Study of Diabetes. Jerusalem, 17.-21. September 2000. Číslo grantu:GA303/00/0649, [abstrakt]. IF:5,721/00

HOSOVÁ, J.; JIRKOVSKÁ, A.; PUMPRLA, J.; HEJNOVÁ, J.; LACIGOVÁ, S.; SKIBOVÁ, J.: Normální hodnoty spektrální analýzy variability srdeční frekvence vhodné pro klinické hodnocení autonomní neuropatie. (Normal values of spectral analysis of heart rate variability suitable for assessment of autonomic neuropathy).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.13. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo grantu:NB5323, [abstrakt].

KRUTSKÝ, M.; HEJNOVÁ, J.: Klinické využití spektrální analýzy variability srdeční frekvence u kardiaků. (The clinical use of spectral analysis of heart rate variability at cardiac patients).Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.S8-S13. [kazuistika].

ŠTICH, V.; DE GLISEZINSKI, I.; CRAMPES, F.; HEJNOVÁ, J.; COTTET-EMARD, J.M.; GALITZKY, J.; LAFONTAN, M.; RIVIERE, D.; BERLAN, M.: Activation of Alpha (2)-adrenergic Receptors Impairs Eexercise-induced Lipolysis in SCAT of Obese Subjects. American Journal of Physiology, 2000, roč. 279, (2), s.R499-R504. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: GAUK 199/98, [původní]. IF:2,765/00

ŠTICH, V.; DE GLISEZINSKI, I.; CRAMPES, F.; HEJNOVÁ, J.; MARION-LATARD, F.; BERLAN, M.: Short-Term, high-fat diet enhances the exercise-induced lipolysis in adipose tissue: microdialysis study. In: Avela, J.; Komi, P. V.; Komulatinem: Proceedings.Jyvaskyla, University of Jyvaskyla 2000, s.709.Konference: 5th Annual Congress the European College of Sport Science, Jyvaskyla Finland 19-23. July 2000. Číslo grantu: GA303/00/0649, [autor statě, sborník].

HELEKALOVÁ, EVA (2)

MÁLEK, J.; HELEKALOVÁ, E.: Přednemocniční péče u akutních otrav na pracovištích . (Prehospital care for acute poisoning at work).Pracovní lékařství, 1996, roč. 48, (1), s. 19-23. [přehledový].

TREŠLOVÁ, L.; HELEKALOVÁ, E.; PETROVÁ, K.; ŠVANDA, J.; ANDĚL, M.: Diabetik na jednotce intenzivní metabolické péče. (Diabetic patient in unit of intensive metabolic care).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl. 1), s.49. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

HERÁČEK, JIŘÍ (1)

LUKEŠ, M.; URBAN, M.; ZACHOVAL, R.; HERÁČEK, J. : TVT-chirurgická léčba stresové inkontinence. (TVT-chirurgical treatment of stres incontinence).Česká urologie, 2000, roč. 4, (3), s.33. [abstrakt].

HERBENOVÁ, ALENA (3)

JANDA, V.; PAVLŮ, D.; HERBENOVÁ, A.: Svalový systém, vyšetření svalové síly. [Dil] 1. Praha, Univerzita Karlova 1994, 100 s. [skripta].

JANDA, V.; PAVLŮ, D.; HERBENOVÁ, A.: Svalový systém, vyšetření svalové síly. Díl 2, Vyšetření zkrácených svalů, vyšetření hypermobility. Praha, Univerzita Karlova 1994, 70 s. [skripta].

VACEK, J.; VEVERKOVÁ, M.; HERBENOVÁ, A.: Možnosti komplexních reedukačních technik při léčbě svalových dystrofií. (Complex re-education techniques in treatment of muscular dystrophies).Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1996, roč. 2, (2), s. 75-80. [původní].

HERIBANOVÁ, ALENA (7)

HERIBANOVÁ, A.; NOVOTNÁ, J.; HUŘÁK, V.; KUNZ, E.; ŠVEC, J.; ZEZULKA, L.; HILLOVÁ, J.: Biologické účinky ionizujícího záření. In: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření.Ostrava, Dům techniky 1995, S. 49-61. [autor kapitoly, sborník].

HERIBANOVÁ, A.; NOVOTNÁ, J.; HUŘÁK, V.; KUNZ, E.; ŠVEC, J.; ZEZULKA, L.; HILLOVÁ, J.: Další požadavky radiační ochrany při práci s radioaktivními látkami. In: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření.Ostrava, Dům techniky 1995, S. 154-165. [autor kapitoly, sborník].

KODL, O.; HERIBANOVÁ, A.: Radiační zátěž při preventivních rtg vyšetřeních. (Radiation load during preventive x-ray examination).Pracovní lékařství, 1996, roč. 48, (2), s. 70-72. [původní].

HERIBANOVÁ, A. et al.: Biologické účinky ionizujícího záření. (Biological effects of ionizing radiation).In: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření.Ostrava, Dům techniky 1998, s. D1 - D12. [autor kapitoly, monografie].

HERIBANOVÁ, A.: Biologické účinky ionizujícího záření; účinky radonu. (Biological effects of ionizing radiation; effects of radon).In: Sborník referátů 6. konference Radonový program ČR.Praha, MŽP ČR 1998, S. 5-13. [autor kapitoly, sborník].

TOMÁŠEK, L.; HERIBANOVÁ, A.: Lung Cancer Risk at Low Exposures among Czech Miners. In: The Effects of Low and Wery Low Doses of Ionizing Radiation on Human Health.Versailles, University of Versailles 1999, S. 92. [autor kapitoly, sborník].

TOMÁŠEK, L.; KUNZ, E.; MÜLLER, T.; HŮLKA, J.; HERIBANOVÁ, A.: Czech cohort study on residential radon. In: Radon in the Living Environment.Athény, University of Athens 1999, S. 30-31. [autor kapitoly, sborník].

HERIBANOVÁ, LUCIE (3)

ANDĚL, M.; HERIBANOVÁ, L.; BROŽ, J.; KRAML, P.: Kardiovaskulární komplikace diabetu a diabetická makroangiopatie. (Cardiovascular complications of diabetes mellitus and diabetic macroangiopathy).Kapitoly z kardiologie pro lékaře v praxi, 1999, roč. 1, (1), s. 18-21. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

HERIBANOVÁ, L.; ANDĚL, M.; HEROLD, M.: Diabetes mellitus a náhlá srdeční smrt. (Diabetes mellitus and sudden cardiac death).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (4), s. 170-176. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

HERIBANOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Průběh hospitalizační fáze akutního infarktu myokardu u pacientů s diabetes mellitus. (Accute myocardial infarction in patients with diabetes mellitus: in hospital phase).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.11. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

HERINGOVÁ, LUCIE (6)

HERINGOVÁ, L.: Transformace projevů embryotoxicity v populaci zárodků.Praha, 3. LF UK 1997. 63 s.[kandidátská práce (CSc.)].

HERINGOVÁ, L.; DOSTÁL, M.; JELÍNEK, R.: Cell Cycle Alterations within Chick Embryonic Anlagen after Cyclophosphamide Treatment. Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis, 1998, roč. 18, (2), s. 63-72. Číslo grantu:GAČR 304/98/P296, [původní]. IF:0,607/98

HERINGOVÁ, L.; JELÍNEK, R.: A Dose-Dependent Transformation of Embryotoxicity Manifestations in the Population of Chick Embryos. Folia Biologica (Praha), 1998, roč. 44, (1), s. 53-58. Číslo grantu:FRVŠ 0479/96, [původní]. IF:0,632/98

ČERNÁ, M.; BENEŠ, I.; KOTĚŠOVEC, F.; SKORKOVSKÝ, J.; HERINGOVÁ, L.; JELÍNEK, R.: Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší Teplic a zdravotní riziko obyvatelstva. (Polycyclic aromatic hydrocarbons in the Teplice Atmosphere and health risks of the population).Hygiena, 1999, roč. 44, (Suppl. 2), s. 9-15. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

HERINGOVÁ, L.; DOSTÁL, M.; JELÍNEK, R.: Buněčný cyklus jako marker projevů embryotoxicity v populaci kuřecích zárodků. (Cell cycle as a marker of embryotoxicity manifestations in the population of chick embryos).In: Zborník abstraktov.Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 14-15.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo grantu: GA304/98/P296, [autor abstrakta, sborník].

SEICHERT, V.; HERINGOVÁ, L.; SEICHERTOVÁ, A.; JELÍNEK, R.: Development of the Ectopia Cordis Induced by Hydrocortisone Administration. Folia Biologica, 2000, roč. 46, (1), s.49-56. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní]. IF:0,351/00

HEROLD, MARTIN (13)

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; HEROLD, M.: Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu u diabetiků. In: Luhačovický sborník.Luhačovice, 1993, S. 35-41. [autor statě, sborník].

BENEŠ, P.; HEROLD, M.; ANDĚL, M.: Vliv i.v. podání tukové emulze Intralipid na elektrickou stabilitu myokardu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In: Abstrakta 10. vědeckého kongresu na téma Interdisciplinární význam nutriční podpory, Akutní metabolické stavy, Hradec Králové, 9.-11.3.1994.Hradec Králové, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BENEŠ, P.; HEROLD, M.; ANDĚL, M.: Vliv intravenozního podání tukové emulze Intralipid na elektrickou stabilitu myokardu u nemocnýc s chronickou ischemickou chorobou srdeční. (Influence of Intravenous Administration of Intralipid the Fat Emulsion on the Electric Stability of the Heart in Patients with Chronic Ischemic Heart Disease).Klinická biochemie a metabolismus, 1994, roč. 2 (23), (2), s. 59-63. [původní].

HEROLD, M.: Dofetilide - nové atiarytmikum skupiny III. Remedia, 1994, (4), [ostatní].

HEROLD, M.: Inhibitory agiotensin konvertujícího enzymu - měnící se spektrum užití. Remedia, 1994, (1), [ostatní].

HEROLD, M.; GREGOR, P.; URBANOVÁ, D.: Primární amyloidóza myokardu - příčina srdečního selhávání a diagnostických rozpaků. In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 67. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.; HEROLD, M.: Omniplanární jícnová echokardiografie . (Omniplanar echocardiography via oesophagus).Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (1), s. 52-56. [původní].

GREGOR, P.; HEROLD, M.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J. : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors - Possible Treatment of Hypertrophic Cardiomyopathies. Heart Failure. The Journal Devoted to the Natural History, 1996, roč. 3, (1), s. 136. [původní].

GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.: Angiotensine-Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I) in Hypertrophic Cardiomyopathy . Cardiovasculary Drugs and Therapy, 1997, roč. 11, s. 333. [původní]. IF:1,098/97

GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.: Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu-nový způsob léčby hypertrofických kardiomyopatií? (Angiotensine-Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I) in Hypertrophic Cardiomyopathy: new using by therapy).Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (5), s. 149. [původní].

GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.; WIDIMSKÝ, P. : Angiotensin-converting Enzyme Inhibitors Could be Useful in Hypertrophic Nonobstructive Cardiomyopathy. Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (1), s. 17-23. [původní].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; KRUPIČKA, J.; HEROLD, M.: Omráčený myokard u nestabilní anginy pectoris a non Q-infarktu myokardu. (Myocardial stunning in unstable angina pectoris and non-Q myocardial infarction).Cor et Vasa , 1999, roč. 41, (4), s.17-18. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4139, [původní].

HERIBANOVÁ, L.; ANDĚL, M.; HEROLD, M.: Diabetes mellitus a náhlá srdeční smrt. (Diabetes mellitus and sudden cardiac death).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1999, roč. 2, (4), s. 170-176. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

HEŘMAN, DALIBOR (4)

JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; OŠANCOVÁ, K.; OKÉNKOVÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; KOMÁREK, L.; HEŘMAN, D.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Program prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění - intervence v komunitě. (Preventive program for cardiovascular and cerebrovascular diseases - community intervention).Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 3-10. [původní].

KOMÁREK, L.; KEBZA, V.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POTOČKOVÁ, J.; HAVEL, R.J.; ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BARTÁKOVÁ, H.; HEŘMAN, D.; PALMER, S.; STAŇKOVÁ, I.: 'Healthy Dubeč' - Design of a Joint Czech-American Community Project for the Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular Disease . Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 230-233. [původní].

ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KOMÁREK, L.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; KEBZA, V.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.: A Program to Reduce Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in the Czech Republic: Design and Methods of the Healthy Dubeč Project. Int Quart Comm Health Education, 1996, roč. 16, s. 265-275. [původní].

ALBRIGHT, CL.; KOMÁREK, L.; OŠANCOVÁ, K.; KEBZA, V.; JANOVSKÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KRAEMER, H.C.; FARQUHAR, J.W.: Results of a Multifactor Cardiovascular Risk Reduction Program in the Czech Republic: The Healthy Dubec Project. International Journal of Behavioral Medicine, 2000, roč. 7, (1), s.44-61. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

HLADÍK, JIŘÍ (8)

HÁJEK, S.; ŠTEFAN, J.; GREGORA, Z.; HLADÍK, J.; KLÍR, P.: Komplikace termických úrazů vedoucích ke smrti. Československá patologie a soudní lékařství, 1993, roč. 38, (1), s. 5-7. [původní].

HLADÍK, J.; ŠTEFAN, J.; KLÍR, P.: Trestné činy proti životu a zdraví ve znalecké a posudkové činnosti. Kriminalistický sborník, 1993, roč. 37, s. 510-513. [původní].

HLADÍK, J.; ŠTEFAN, J.: Popálení při úrazu elektrickým proudem. (Burns in Injuries Caused by Electric Currant).Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, 1994, roč. 39, (4), s. 36-38. [původní].

ŠTEFAN, J.; HLADÍK, J.: Soudní lékařství a zdravotnicko-právní otázky. Praha, Karolinum 1996, 183 s. [učebnice VŠ].

BAKALÁŘ, B.; PACHL, J.; ŠIDÁK, M.; VYHNÁNEK, F.; ŠPRINDRICH, J.; HLADÍK, J.: Letální případ polytraumatu s obstrukčním šokem, způsobený nahromaděním tukových hmot v pravé síni a komoře srdeční. Anesteziologie a neodkladná péče, 1997, roč. 8, (6), s. 262-265. [překlad].

ŠTEFAN, J.; HLADÍK, J.: K významu negativního reverzu. (Significance of negative undertaking).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (2), s.69-70. [přehledový].

ŠTEFAN, J.; ŠTURMA, J.; HLADÍK, J.: Diagnostická pochybení u kraniocerebrálních poranění ve znalecké posudkové činnosti. (Mistakes in cranio-cerebral trauma in expertise).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (4), s. 56-58. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

HLADÍK, J.; ŠTEFAN, J.; SRCH, M.; PILÍN, A.: Uncommon case of evisceration. International Journal of Legal Medicine, 2000, roč. 113, (2), s.107-109. [kazuistika]. IF:1,497/00

HLAVNIČKA, PAVEL (4)

DEZORTOVÁ, M.; HEJCMANOVÁ, L.; HLAVNIČKA, P.; HÁJEK, M.: 1H MR spectroscopy of Patients with Hyperphenyalaninaemia. In: Abstracts of the 6th International Symposium, Martin, 16.-19.8.1993 .Martin, 1993, S. 29. [autor abstrakta, sborník].

HLAVNIČKA, P.: Optimalizace pulsních sekvencí pro in vivo MR spektroskopii při 1.5 A 2 T. Praha, MFF UK 1993, 58 s. [autor monografie, monografie].

HLAVNIČKA, P.; KOMÁREK, V.; HÁJEK, M.; DEZORTOVÁ, M.: Measurement of 1H in Vivo Spectra from Small Volumes. Eddy Curents. Epilepsy. In: Abstracts of the 6th International Symposium, Martin, 16.-19.8.1993.Martin, 1993, S. 65. [autor abstrakta, sborník].

HÁJEK, M.; KOMÁREK, V.; DEZORTOVÁ, M.; HLAVNIČKA, P.; ŠMEJKALOVÁ, M.; FALADOVÁ, L.; HOVORKA, J.: Určování epileptogenního ložiska metodou 1H MR spektroskopie. (Identification of epileptogenic focus by means of 1H MR spectroscopy).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1995, roč. 58, (3), s. 103-107. [původní].

HNÍKOVÁ, OLGA (47)

HNÍKOVÁ, O.: Jódový deficit. Česko-slovenská pediatrie, 1993, roč. 48, (7), s. 388-390. [původní].

HNÍKOVÁ, O. et al.: Pediatrické kapitoly. Praha, Karolinum 1993, 77s. [autor učebních textů, učební texty VŠ].

HNÍKOVÁ, O.; BEDNÁŘ, J.; JANEČKOVÁ, M.; KRAČMAR, P.; PLŠKOVÁ, L.; WIEREROVÁ, O.; ZAMRAZIL, V.; ZIKMUND, J.: Pražská studie neonatální strumy - předběžné sdělení. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3.LF UK 1993, S. 31. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; IVAŠKOVÁ, E.; KRAČMAR, P.; KAFKOVÁ, L.; SAJDLOVÁ, H.; ZIKMUND, J.: Partial Deficiency of Thyroxine - Binding Globulin: An HLA Study. Hormone Research, 1993, roč. 40, (5-6), s. 201-203. [původní]. IF:0,785/93

HNÍKOVÁ, O.; JANEČKOVÁ, M.: Incidence of Idiopathic Growth Hormone Deficiency in Czech Republic. In: KABI symposium: 16. International Symposium on Growth and Growth Disordes, Lisabon 15.-16.10.1993.Lisabon, 1993, S. 34. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; JANEČKOVÁ, M.: Národní survey deficitu růstového hormonu a léčby růstovým hormonem. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové, 15.-17.9.1993.Praha, Čes. endokrinologická společnost 1993, S. 41. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.: Epidemiologie novorozeneckého screeningu kongenitální hypothyreózy na území ČSFR 1985-1992. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové, 15-17.9.1993.Praha, Česká endokrinologická společnost 1993, S. 30. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; ZIKMUND, J.; POHLOVÁ, A.; LHOTSKÁ, L.; ČEŘOVSKÁ, E.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.: Výsledky dlouhodobého sledování dětí s včasnou diagnózou kongenitální hypothyreózy. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové, 15.-17.9.1993.Praha, Česká endokrinologická společnost 1993, S. 31. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; SCHŮTOVÁ, V.; ZIKMUND, J.; WIEREROVÁ, O.; KRAČMAR, P.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.; BEDNÁŘ, J.: Studie jodového zásobení u rizikových skupin obyvatelstva v Praze 10 v roce 1992. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové. 15.-17.9.1993.Praha, Čes.endokrinologická společnost 1993, S. 40. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; WIEREROVÁ, O.; PLŠKOVÁ, L.: Prospektivní studie zásobení jódem na Praze 10 u novorozenců, kojenců a těhotných žen. In: 12. neonatologické dny, Třeboň 10.-11.1993.Třeboň, 1993, S. 2. [autor abstrakta, sborník].

JANEČKOVÁ, M.; HNÍKOVÁ, O.; FINKOVÁ, M.; ZIKMUND, J.; ZAMRAZIL, V.; ČEŘOVSKÁ, E.; BEDNÁŘ, J.; NOVÁK, Z. : Die Jodversorgung der Kinderpopulation in Prag. Pädiatrie und Pädologie, 1993, roč. 28, (3), s. 87. [ostatní].

VRBÍKOVÁ, J.; NOVÁK, Z.; VLČEK, P.; ZIKMUND, J.; ČEŘOVSKÁ, E.; ZAMRAZIL, V.; HNÍKOVÁ, O.: Výsledky sonografického vyšetření štítné žlázy u náhodně vybraných osob v Praze, na Vsetínsku a Znojemsku. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové, 15.-17.9.1993.Praha, Čes. endokrinologická společnost 1993, S. 38. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HNÍKOVÁ, O.: Nejčastější endokrinopatie v dospívání. In: Hamanová, J. et al.: Dospívající v péči praktického lékaře.Praha, Triton 1994, S. 20-27. [autor kapitoly, monografie].

HNÍKOVÁ, O.: Novorozenecký screening kongenitální hypotyreózy na území ČSFR (1985-1992) - epidemiologická studie. (Screening of Congenital Hypothyreosis in Newborn Babies in the Czechoslovac Republic (1985-1992)-Epidemiological Study).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (6), s. 323-327. [přehledový].

HNÍKOVÁ, O.; JANEČKOVÁ, M.; FINKOVÁ, M.: D - Trp - 6 Gonadotropin Analog Releasing Hormon (Decapeptyl - Depot) - lék volby u centrální idiopatické předčasné puberty. (D-Trp-6 Gonadotropin Analog Releasing Hormone (Decapepty -Depot) Drug of Choice in Central Idiopatic Precocious Puberty).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (1), s. 22-24. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; JANEČKOVÁ, M.; ZIKMUND, J.; BÍLEK, R.; ČEŘOVSKÁ, J.; ZAMRAZIL, V.: Goiter and the Iodine Supply of the Young Generation in the Czech Republic. Pädiatrie und Pädologie, 1994, roč. 29, (suppl. 1), s. 140. [ostatní].

HNÍKOVÁ, O.; POHLOVÁ, A.; LHOTSKÁ, L.; ZIKMUND, J.; ČEŘOVSKÁ, E.; KRAČMAR, P.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.: Výsledky dlouhodobého sledování dětí s včasnou diagnózou kongenitální hypotyreózy. (Results of Long-term Observation of Children with Early Diagnosed Congenital Hypothyreosis).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (6), 328-331. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; ZIKMUND, J.; KRAČMAR, P.; BÍLEK, R.; HROMÁDKOVÁ, M.; WIEREROVÁ, O.; PLŠKOVÁ, L.; JANEČKOVÁ, M.: Neonatální struma. Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (suppl. 2), s. 123. [ostatní].

JANEČKOVÁ, M.; SCHREIBEROVÁ, O.; HNÍKOVÁ, O.; MAREK, J.: Correlation of Somatomedin Activity (SM-A) in the Serum and Tears. A Preliminary Report. Hormone Research, 1994, roč. 41, (2-4), s. 100. [ostatní]. IF:0,808/94

HNÍKOVÁ, O.: Jód. Nezbytná součást naší výživy. In: Leták. Informace pro matky a těhotné ženy.Praha, Národní centrum podpory zdraví 1995, 4 s. [autor letáku, jiné].

HNÍKOVÁ, O.: Jódový deficit u dětí a dospívajících. Linie, 1995, (podzim), s. 10-11. [ostatní].

HNÍKOVÁ, O.: Jódový deficit u dětí a dospívajících. Prevence poškození vývoje mozku. Vesmír, 1995, roč. 74, (4), s. 196-197. [původní].

HNÍKOVÁ, O.: Jódový deficit u nejrizikovější populační skupiny. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (8), s. 5. [ostatní].

HNÍKOVÁ, O.: Jódový deficit u nejrizikovější populační skupiny. Linie, 1995, (podzim ), s. 6-7. [ostatní].

HNÍKOVÁ, O.: Nezbytná součást naší výživy - jód. Zdravý život, 1995, s. 17. [ostatní].

HNÍKOVÁ, O.: Růst u dětí s poruchou činnosti štítné žlázy . (Growth of children with thyroid dysfunction).Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134, (6), s. 170-172. [původní].

HNÍKOVÁ, O.: Růstové bolesti v dospívání. Rodina a škola, 1995, (6), s. 14. [ostatní].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; HEJCMANOVÁ, L.: Novější přístupy v povinném novorozeneckém screening kongenitální hypotyréozy (SKH) a fenylketonurie (SPKU). (Newer attitudes in obligatory new-born screening for congenital hypothyreosis (SKH) and phenylketonuria (SPKU)).Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (6), s. 323-327. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; ZIKMUND, J.; JANEČKOVÁ, M.; FINKOVÁ, M.: Inherited Thyroxine-Binding Globulin Abnormalities in Children. Pädiatrie und Pädologie, 1995, roč. 30, (5), s. 101. [abstrakt].

HNÍKOVÁ, O.; ZIKMUND, J.; KRAČMAR, P.; BÍLEK, R.; JANEČKOVÁ, M.: Epidemiology of Congenital Goiter in the Czech Republic (C.R.). Hormone Research, 1995, roč. 44, (Suppl. 1), s. 42. [abstrakt]. IF:0,894/95

ZAMRAZIL, V.; ČEŘOVSKÁ, J.; BÍLEK, R.; ŠIMEČKOVÁ, A.; VRBÍKOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M.; HNÍKOVÁ, O.; JANEČKOVÁ, M.; TOMIŠKA, F.: Vliv nedostatečného přívodu jódu na velikost a funkci štítné žlázy. (Effect of insufficient iodine intake on the size and function of thyroid gland).Bratislavské lekárské listy, 1995, roč. 96, (11), s. 609-612. [původní].

HNÍKOVÁ, O.: Zkušenosti z řešení jodového nedostatku u dětí. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (30), 10. [přehledový].

HNÍKOVÁ, O.; ZIKMUND, J.; JANEČKOVÁ, M.; BÍLEK, R.; ZAMRAZIL, V.; KRAČMAR, P.: Epidemiologická studie jódového zásobení u novorozenců a jejich matek ze tří oblastí České republiky v letech 1993-1995. (Epidemiologic study of iodine supply of newborns and their mothers in three regions of Czech Republic in 1993-5).Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (3), s. 131-141. [původní].

LEBL, J.; HNÍKOVÁ, O.; JANEČKOVÁ, M.; JANŠTOVÁ, V.; KALVACHOVÁ, B.; KLABOCHOVÁ, J.; KOLOUŠKOVÁ, S.; LISÁ, L.; MAŠNOVÁ, O.; NOVOTNÁ, D.; PHILIPPIOVÁ, O.; ŠKVOR, J.; ZAPLETALOVÁ, J.: Incidence idiopatického deficitu růstového hormonu v České republice. (Incidence of idiopathic deficiency of growth hormone in Czech Republic).Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (3), s. 149-152. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; NOVÁKOVÁ, D.; ZIKMUND, J.; MARTÍNEK, J.; HORKÁ, J.; JANEČKOVÁ, M.; FINKOVÁ, M.: Juvenilní lymfocytární thyreoiditida. (Juvenile lymphocytic thyreoditis).Česko-slovenská pediatrie, 1997, roč. 52, (5), s. 287-289. [původní].

ZAMRAZIL VÁCLAV; HNÍKOVÁ, O.: Současný stav řešení jodového deficitu ve střední a východní Evropě. (Contemporary Status of Iodine Deficiency in Central and Eastern Europe).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1998, roč. 47, (2), s. 3. [přehledový].

HEJCMANOVÁ, L.; HNÍKOVÁ, O.; DEZORTOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KRAČMAR, P.: The Neonatal Compulsory Screening Programme in Prague Centre, Czech Republic 1999. In: Book of Abstracts.Stockholm, ISNS 1999, S. 125.Konference: 4th Meeting of the International Society for Neonatal Screening, June 13-16 1999 Stockholm Sweden. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.: Jak jsou naše děti ohroženy následky jodového deficitu? (How are our children endangered by consequences of iodine deficiency?).Forum medicinae, 1999, roč. 1, (5-6), s.68-70. [popularizující].

HNÍKOVÁ, O.: Prof. Francois Delange, M. D., Ph. D. - ocenění. Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč. 54, (2), s. 119. [ostatní].

HNÍKOVÁ, O.; HEJCMANOVÁ, L.; LEBL, J.: Klinika dětí a dorostu na Královských Vinohradech. (Clinic of Children and Adolescents - Královské Vinohrady).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1999, roč. 48, (1), s.3. [ostatní].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; KAUTSKÁ, J.; ZAHRADNÍKOVÁ, M.; ZIKMUND, J.: Results of Congenital Hypothyroidism Screening and Epidemiology of Iodine Supply in Newborns from the Czech Republic. Hormone Research, 1999, roč. 51, (Suppl.2), s.109. Konference: 38th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology Warsaw, Poland 29 August 1 September 1999. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:1,717/99

HNÍKOVÁ OLGA; MAZURA, J.; VENHÁČOVÁ, J.; NOVOTNÁ, D.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ZAMRAZIL, V.; ZIKMUND, J.: Juvenilní Gravesova - Basedowova choroba (Prospektivní multicentrická studie v České republice). (Juvenile Grave´s - Basedow´s Disease (Multicentric Prospective Study in the Czech Republic).Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč. 54, (7), s. 332-339. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3779, [kazuistika].

PROCHÁZKOVÁ, V.; LEBL, J.; HNÍKOVÁ, O.; KALVACHOVÁ, B.; KOLOUŠKOVÁ, S.; ŠNAJDEROVÁ, M.; VENHÁČOVÁ, J.; VOTAVA, F.; ZAPLETALOVÁ, J.: Klinická diagnostika pacientů s kongenitální adrenální hyperplázií: Kam mizejí chlapci ? (Clinical diagnosis of patients with congenital adrenal hyperplasia: Where do boys vanish ?).Česko-slovenská pediatrie, 1999, roč. 54, (10), s. 544-547. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

HNÍKOVÁ, O.: Následky jodového deficitu obyvatel naší planety a celosvětové úsilí o jeho úplnou eliminaci. (Consequences of Iodine Deficiency in World Population and Efforts for its Total Elimination).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 2000, roč. 49., (12), s.15. [přehledový ].

HNÍKOVÁ, O.: Vrozené poruchy štítné žlázy. (Inborn Impairments of the Thyroid Gland).Diagnóza, 2000, roč. 3, (17), s.7. [přehledový].

HNÍKOVÁ, O.: Význam správného jodového zásobení mladé generace. (Importance of Relevant Iodine Supply in the Young Generation).Medica revue, 2000, roč. 7, (3), s.23-26. [přehledový].

ZAPLETALOVÁ, J.; LEBL, J.; DVOŘÁKOVÁ, M.; HNÍKOVÁ, O.; JANŠTOVÁ, V.; KALVACHOVÁ, B.; KLABOCHOVÁ, J.; KOLOUŠKOVÁ, S.; LISÁ, L.; MAGNOVÁ, O.; NOVOTNÁ, D.; PHILIPPIOVÁ, O.; POMAHAČOVÁ, R.; ŠKVOR, J.; ŠNAJDEROVÁ, M.; ZAHRADNÍKOVÁ, M.: Výsledky léčby růstovým hormonem u děvčat s turnerovým syndromem (Český registr 1992-1998). (Results of Treatment with Growth Hormone in Girls with Turner Syndrome (Czech Register 1992-1998)).Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (2), s.77-80. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

HOFMAN, VLADIMÍR (2)

VOLDÁNOVÁ, J.; HOFMAN, V.; HAHN, A.: Contribution to the Possible Etiology of Adenoid Recurrences. Otorinolaryngologie a foniatrie, 1994, roč. 43, (2), s. 91-93. [původní].

HOFMAN, V.; CLAUSEN, C.F.; HAHN, A.: Influence of Vasoactive Drugs in Inner Ear Experimental Study. In: Drugs and Chemicals in Neurootology. Experimental Neurootology.Hamburg, Medicin pharmacie 1995, S.107-111. [autor kapitoly, monografie].

HORÁČEK, JIŘÍ (32)

ŠRÁMOVÁ-MOTLOVÁ, L.; HORÁČEK, J.; MOHR, P.: Fenfluraminový test u schizofrenie. In: Abstrakta. 38. česko-slovenská psychofarmakologická konference.Praha, 1996, S. 46. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

VINAŘ, O.; VINAŘOVÁ, E.; HORÁČEK, J.: Pindolol accelarates the therapeutic action of selective serotonin reuptake inhibitors in depression. Homeostasis, 1996, roč. 37, (1-2), s. 93-95. [původní].

HORÁČEK, J.: Deprese českého šlechtice v polovině XVI. století. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 99-101. [ostatní].

HORÁČEK, J.; KŘÍSTEK, J.; JAKL, M.: Supopulation of T-lymphocytes and NK cells in depression and cortisol levels in DST. Homeostasis, 1997, roč. 38, (1), s. 4-5. [ostatní].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.: Je deprese poruchou inzulinových receptorů?Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 121-126. [ostatní].

BEČKA, J.; NAGYOVÁ, E.; HORÁČEK, J.: Charakteristiky snů u vybraných duševních onemocnění. (Dream Characteristics in Selected Mental Disorders).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 74-77. [původní].

HORÁČEK, J.: 2. kongres České psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn: Standardy terapie nebo konflikt zájmů. (2nd Congress of Czech Psychiatric Association, Spindleruv Mlyn: Standards of Treatment or Conflict of Interest.).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (4), s. 267-269. [ostatní].

HORÁČEK, J.: Deprese českého šlechtioce v polovině XVI. století. Z pamětí Jana Zajíce z Házmburka. (The Depression of Czech Nobelman in the midst of 16th century. From Memoirs of Jan Zajíc of Hazmburk).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3-4), s. 99-101. [kazuistika].

HORÁČEK, J.: Užívání ISOTRETINOINU může způsobovat deprese. (Treating with ISOTRETINOIN can cause depression).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 201. [ostatní].

HORÁČEK, J.; MOTLOVÁ, L.; LIBIGER, J.; BAHBOUH, R.: D-fenfluraminový test - Sonda serotoninergní neurotransmise. (D-Fenfluramine Challenge Test - The Probe for Serotoninergic Neurotransmission).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 159-163. [původní].

KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Tryptofan, jeho metabolismus a funkce v lidském těle (s ohledem na metabolické choroby a depresivní syndrom). (Tryptophan, Metabolism of Tryptophan and its Function in Human Body (with Accentuation on Metabolic Disease and Depressive Syndrome)).Vnitřní lékařství, 1998, roč. 44, (5), s. 288-293. [přehledový].

MOHR, P.; HORÁČEK, J.; MOTLOVÁ, L.; LIBIGER, J.; CZOBOR, P.: Prolactin response to D-fenfluramin challenge test as a predictor of treatment response to hloperidol in acute schizophrenia. Schizophrenia Research, 1998, roč. 30, (1), s. 91-99. [původní]. IF:2,496/98

HORÁČEK, J.: Funkční magnetická rezonance, sonda do činnosti CNS. (Functional magnetic resonance- the probe for CNS action).In: 42. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, S. 50. [autor abstrakta autor statě, sborník sborník].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology, 1999, roč. 8, (24), s. 785-797. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [původní]. IF:2,045/99

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. In: Proceedings of the 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society.Praha, Czech. Neurosc. Society 1999, S. 51.Konference: 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague 14. 15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [autor abstrakta, sborník].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; BAHBOUH, R.: Regulace inzulínové senzitivity u depresivních a nedepresivních osob. (The regulation of insulin sensitivity in depressed and non-depressed persons).In: 42. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, S. 51.Číslo grantu: IZ 4013-3, [autor abstrakta autor statě, sborník sborník].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; BAHBOUH, R.: Vztah mezi centrální aktivitou serotoninu a senzitivitou k inzulínu u zdravých dobrovolníků. (The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers).In: Psychopharmacology for XXIst century.Praha, Galén 1999, S. 30.Konference: 41. neuropsychofarmakologická konference, 6. 1. 1999 Jeseník. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, monografie].

HORÁČEK, J.; LIBIGER, J.: XXI. kongres Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) v Glasgow, 1998. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 49-52. [ostatní].

HORÁČEK, J.; MOTLOVÁ, L.: Neurodegenerativní onemocnění. Od molekulární genetiky k léčbě. (Neurodegenerative disorders. From the molecular genetic to the treatment).Vesmír, 1999, roč. 78, (6), s.307-309, s. 330-331. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.: Serotonergic activity and insulin sensitivity. In: New Research, American Psychiatric Association Annual Meeting.Washington, American Psychiatric Association 1999, S. 161-163.Konference: May 15 - 20, 1999 Washington DC. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, monografie].

HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; BAHBOUH, R.: The different regulation of insulin sensitivity in depressed and non-depressed subjects. In: Scientific Abstracts of 38th ACNP Annual meeting.Acapulco, Scientific committee of ACNP 1999, S. 165.Konference: 38th ACNP Annual meeting, 12.-16. 12. 1999 Acapulco Mexico. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, sborník].

HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; SOUKUPOVÁ, N.: 11. světový psychiatrický kongres, Hamburg, 6.-11.9.1999. (11th World Psychiatric Congress, Hamburg, August 6-11.9. 1999).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (3), s. 264-269. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Central serotonergic activity and plasma cholesterol. Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl.1), s. S89. Konference: 2nd Congress of FEPS, 29. 6. 4. 7. 1999 Praha. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ4013, [abstrakt]. IF:0,521/99

KUZMIAKOVÁ, M.; HORÁČEK, J.; ANDĚL, M.: Does serotonergic activity independently regulate peripheral insulin sensitivity?Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl.1), s. S89. Konference: 2nd Congress of FEPS, 29. 6. 4. 7. 1999 Praha. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ4013, [abstrakt]. IF:0,521/99

MARŠÁLEK, M.; HORÁČEK, J.: Sebevražedné tendence vyvolané kombinací neuroleptika a SSRI. (The suicidal tendency triggered by the combination of neuroleptic and SSRI).In: Psychopharmacology for XXI st century.Praha, Galén 1999, S. 68. [autor statě, sborník].

MOHR, P.; HORÁČEK, J.; MOTLOVÁ, L.; LIBIGER, J.; CZOBOR, P.: Effects of haloperidol treatment on prolactin response to D-fenfluramine challenge in acute schizophrenia. Psychopharmacology, 1999, roč. 141, (3), s. 322-325. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ2875, [původní]. IF:2,918/99

FALTUS, F.; HORÁČEK, J.; SEIFERTOVÁ, D.: Nové atypické antipsychotikum quetiapin (Seroquel) v klinické praxi. (A New Antipsychotic Drug, Quetiapine (Seroquel), in Clinical Practice).Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (2), s.77-85. [původní].

HORÁČEK, J.: Novel Antipsychotics and Extrapyramidal Side Effects. Theory and Reality. Pharmacopsychiatry, 2000, roč. 33, (Suppl. 1), s.34-42. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: MZ00000023752, [původní]. IF:2,681/00

HORÁČEK, J.: Psychoterapie schizofrenie. (Psychotherapy of schizophrenia).Psychiatrie pro praxi, 2000, roč. 1, (1), s.21-24. [přehledový].

HORÁČEK, J.; MOHR, P.; LIBIGER, J.; MOTLOVÁ, L.; BAHBOUH, R.; CZOBOR, P.: D-fenfluramine challenge test as a predictor of treatment response to haloperidol in acute schizophrenia. Neuropsychopharmacology, 2000, roč. 23, (S2), s.S89. [abstrakt]. IF:4,759/00

LIBIGER, J.; MOHR, P.; HORÁČEK, J.; CZOBOR, P.; BAHBOUH, R.: Prolactine response to dexfenfluramine challenge test predicts treatment response and the presence of negative symptoms after haloperidol treatment of acute schizophrenia.Schizophrenia Research, 2000, roč. 41, (1), s.241-2. Konference: 10th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia, Davos Switzerland February 5 11 2000. [abstrakt]. IF:3,506/00

LIBIGER, J.; MOHR, P.; HORÁČEK, J.; CZOBOR, P.; BAHBOUH, R.: Test of serotonergic activity in the brain predicts therapeutic response of patients with schizophrenia. European Psychiatry, 2000, roč. 15, (Suppl.2), s.301. Konference: 10th Congress of the Association of European Psychiatrists, Prague Czech Republic October 28 November 1 2000. [abstrakt]. IF:0,748/00

HORÁČKOVÁ, MIROSLAVA (34)

PRÁT, V.; MATOUŠOVIC, K.; HATALA, M.; HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.: Imunoterapie infekcí močových cest Uro-Vaxomem. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (1), s. 21-23. [původní].

HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.: Analgetická nefropatie. (Analgetic Nephropathy).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (7-8), s. 310-312. [původní].

ANDĚLOVÁ, K.; BARTONÍČKOVÁ, K.; ENGLIŠ, M.; HORÁČKOVÁ, M.: I. Vyšetření nemocného s onemocněním ledvin, 1.4 močový sediment. In: Schuck, O.; Tesař, V.; Teplan, V.: Klinická nefrologie.Praha, Mediprint Praha 1995, S. 21-24. [autor kapitoly, monografie].

ELSEVIER, M.M.; DE SCHEPPER, A.; CORTHOUTS, R.; BOSMANS, J.-L.; COSYN, L.; LINS, R.L.; LORNOY, W.; MATTHYS, E.; ROOSE, R.; VAN CAESBROECK, D.; WALLER, I.; HORÁČKOVÁ, M. a kol.: High Diagnostic Performance of CT Scan for Analgesic Nephropathy in Patients with Incipient to Severe Renal Failure. Kidney International, 1995, roč. 48, s. 1316-1323. [původní]. IF:3,995/95

HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.: Močový sediment. (Urinary sediment).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (3), s. 111-113. [přehledový].

HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.; MATOUŠOVIC, K.: Nefrologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie .Praha, Univerzita Karlova 1995, S. 91-131. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HORÁK, J.; KMENT, M.; HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.; MATOUŠOVIC, K.; TRNAVSKÝ, K.; VALEŠOVÁ, M.: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie. Praha, Univerzita Karlova 1995, 166 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

MATOUŠOVIC, K.; ELSEVIER, M.M.; DEVEČKA, D.; HORÁČKOVÁ, M.; TUREK, T.: Incidence of analgetic nefropathy among patients undergoing renal replacement therapy in Czech and Slovak republic. Nephrology, Dialysis, Transplantation, 1996, roč. 11, (6), s. 1048-1051. [původní]. IF:1,638/96

MATOUŠOVIC, K.; HORÁČKOVÁ, M.; DEVEČKA, D.; TUREK, T.; ELSEVIER, M.M.; DE BROE, M.; BARTOŠOVÁ, O.; BAŘINKA, K.; BOLDISZÁR, K.; FISCHEROVÁ, H.; FUNIAKOVÁ, S.; HAJNÝ, J.; HOLÁ, R.; JELÍNKOVÁ, E.; JAROŠ, M. a kol.: Nadměrné užívání analgetik je jednou z nejčastějších příčin chronického selhání ledvin v České i Slovenské republice. (Excessive use of analgesics is one of the most common causes of chronic renal insufficiency in Czech and Slovak Republic).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (8), s. 377-380. [původní].

HORÁČKOVÁ, M.: Hemodialýza . In: Pachl, J.: Anesteziologie a resuscitační péče 4. díl.Praha, NADACE AIM 1997, S. 57-71. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.; MACHOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, M.; ČERNÝ, P.: Problematika stárnoucí nemocné populace z hlediska ambulance pro poruchy paměti. In: Rabušic, L.: Česká společnost a senioři - sociální, ekonomické a politické aspekty demografického stárnutí české společnosti.Brno, Masarykova universita 1997, S. 182-187. [autor kapitoly, sborník].

HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.: Antidepresiva jako analgetika - vybrané kapitoly. (Analgesic Activity of Antidepressants).In: Antidepresiva jako analgetika.Praha, Lundbeck 1998, S. 1-12. [autor překladu kapitoly, monografie].

HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.: Týmová analýza problematiky kognitivních funkcí u nemocných s nezvratným selháním ledvin. (Analyses of problematics kognitive function by patient with kidneyś diseases).In: Psychosomatika/behaviorální medicína dnes. Sborník IX. česko-slovenské psychosomatické a behaviorální medicíny, Plzeň.Plzeň, 1998, S. 21-23. [autor statě ze sborníku, sborník].

HORÁČKOVÁ, M.; ŠTIKA, L.; ELSEVIERS, M.; MATOUŠOVIC, K.: Abúzus analgetik, analgetická nefropatie a spotřeba analgetik v České republice. (Analgetic Abuse and Analgetic Nephropathy Related to the Consumption of Analgesics in the Czech Republic).Bolest, 1999, roč. 2, (2), s. 91-97. [původní].

HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.: Bolest a deprese. Týmová analýza polypragmázie na interním pracovišti. In: Sborník referátů. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Jeseník.Jeseník, Psychof. spol. 1999, S. 129. [autor statě, sborník].

HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.: The psychiatric co-morbidity as a serious factor for cargiver´s failure. Kidney and Blood Pressure Research, 1999, roč. 22, (4), s. 232. Číslo grantu:MZDr. NPV- D/114, [abstrakt]. IF:0,726/99

HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; VAŇKOVÁ, S.; HERINK, J.; ZNOJOVÁ, M.; SULKOVÁ, S.: Bolest a deprese u multimorbidních starších pacientů. (Insufficient Attention Paid to the Relationship between Chronic Pain and Depression in Elderly Patients Leads to a Worsening Quality of Life).Bolest, 1999, roč. 2, (3), s. 127-132. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Ambulance pro poruchy paměti - přehled výsledků 1996 -1998. (Memory Clinic, overview).In: Sborník referátů 41.Česko- slovenská psychofarmakologická konference Jeseník 5.-9.ledna 1999.Praha, Galén 1999, S.128.Konference: 41.Česko- slovenská psychofarmakologická konference Jeseník 5.-9.ledna 1999. Číslo grantu: MZDr. NPV- D/114, [autor statě, sborník].

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Cooperation of the memory clinic with the haemodialysis unit. In: Abstracts 4th Congress of the European Federation of Neurological Societes.Lisabon, Jansen Cilag 1999, S.26.Konference: 4th Congress of the European Federation of Neurological Societes, 1999 7-11. 9. Lisabon Portugal. Číslo grantu: MZDr. NPV- D/114, [autor abstrakta, sborník].

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Elder abuse and neglect as a differential diagnostic deliberation in psychiatry at general pracitioner´s and internal clinics. Acta medica, 1999, roč. 42, (3), s.120-121. Konference: International seminar of Austrian, Slovak and Czech psychiatrists in Hradec Králové in october 23-24th 1998. Číslo grantu:MZDr. NPV- D/114, [abstrakt].

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Zanedbávání a zneužívání starého člověka z hlediska zdravotníka. (Elder abuse and neglect of elders from medical staff point of view).In: Sborník referátů z VIII. konference Klubu Unesco Kroměříž 26.- 27. dubna 1999 Lidská práva a současný život seniorů v ČR.Kroměříž, Klub Unesco 1999, S.48.Konference: Klub Unesco Kroměříž, Kroměříž 26. 27. dubna 1999. Číslo grantu: MZDr. NPV- D/114, [autor statě, sborník].

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.: Zneužívání a zanedbávání starých lidí. (Elder abuse and neglect).In: Sborník vybraných přednášek z IX konference Společnosti sociálních pracovníků Násilí v rodině a jeho důsledky.Praha, MPSV 1999, S. 90-91.Konference: Prachatice 29.5 30.5.1998. Číslo grantu: MZDr. NPV- D/114, [autor statě, sborník].

HAVRDA, M.; KNOTKOVÁ, V.; NĚMEČEK, K.; STEJSKALOVÁ, A.; HORÁČKOVÁ, M.; RYCHLÍK, I.: Naše zkušenosti s kombinovanou imunosupresivní léčbou idiopatické membranózní nefropatie. (Our experience with combine immunosuppressive regimen for the treatment of idiopathic membranous nephropathy).Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.40. [ostatní].

HORÁČKOVÁ, M.: Analgetika a ledviny: Vztah hodnocený klinickým nefrologem. (Analgesics and Nephropathy-Relationship evaluated by nephrologist).Praha, Triton 2000, 195 s. [autor monografie, monografie].

HORÁČKOVÁ, M.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; VAŇKOVÁ, S.; FOREJT, J.; HÁŠA, J.: Medikamentózně indukované selhání ledvin u starších pacientů. Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.32. [ostatní].

HORÁČKOVÁ, M.; ŠTIKA, L.: Složení a spotřeba analgetik v České republice ve vztahu k analgetiky indukované nefropatii a nádorům urotelu. (Composition and Consumption of Analgetics in the Czech Republic in Relation to Nephropaties and Tumours of the Urothelium Inducet by Analgetics).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (3), s.128-132. [původní].

HORÁČKOVÁ, M.; ŠTIKA, L.: Složení a spotřeba analgetik v České republice ve vztahu k analgetiky indukované nefropatii a nádorům urotelu. (Development of analgesic nephropathy and transitional cell carcinoma of the urinary tract according to consumption and composition of non-narcotic analgesics)).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (3), s.128-132. [původní].

HORÁČKOVÁ, M.; TOŠNEROVÁ, T.; VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; HERINK, J.; BERDYCH, M.: Spolupráce Ambulance pro poruchy paměti s interním pracovištěm. (Collaboration of the Out-patient Department for Memory Disorders with the Medical Department).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (1), s.39-43. [původní].

HORÁČKOVÁ, M.; VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; CHROUSTOVÁ, D.: Ischemická nefropatie-evaluace screeningových metod. (Ischemic Nephropathy-Evaluation of Screening Methods).Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.26. [ostatní].

ŠAFÁŘOVÁ, R.; FOREJT, J.; HÁŠA, J.; HORÁČKOVÁ, M.; VAŇKOVÁ, S.; HERINK, J.: Nejčastější indikace nemocniční hemodialýzy. (The most offen indications for hospital hemodialysis).Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.45. [abstrakt].

TEPLAN, V.; SCHÜCK, O.; HORÁČKOVÁ, M.; SKIBOVÁ, H.; HOLEČEK, M.: Effect of keto acid aminoacid supplement on the metabolism and renal elimination on branched-chain amino acids in patients with chronic renal insufficiency on a low protein diet. Wiener Klinische Wochenschrift, 2000, roč. 112, (20), s.876-881. [původní]. IF:0,572/00

TOŠNEROVÁ, T.; HORÁČKOVÁ, M.; BĚLINOVÁ, J.; BARTOŠ, A.; JAVŮRKOVÁ, A.; BAHBOUH, R.; ČERNÝ, P.; SEDLÁKOVÁ, M.: Problematika poruch paměti v ambulanci praktického lékaře. (Memory Impairment in Terms of General Practitioner).Causa subita, 2000, roč. 3, (2), s.27-29. [přehledový].

VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; HORÁČKOVÁ, M.; HERINK, J.: Klinické a ekonomické aspekty důsledné suplemenatace železem při léčbě anemie hemodialyzovaných erytropoetinem (rHuEPO). (Clinical and economic aspects of consistent iron supplementaion in treatemnt of haemodialysis related anemia using erythropoietin (HuEPO)).Aktuality v nefrologii, 2000, roč. 6, (1), s.32. [abstrakt].

VAŇKOVÁ, S.; ŠAFÁŘOVÁ, R.; HORÁČKOVÁ, M.; HERINK, J.; RYCHLÍK, I.: Clinical and economic aspects of consistent iron supplementaion in treatemnt of haemodialysis related anemia using erythropoietin (HuEPO). Nephrology, dialysis, transplantation , 2000, roč. 15, (9), s.A157. [abstrakt]. IF:2,056/00

HORÁK, IVAN (8)

ŠKVAŘILOVÁ, B.; HORÁK, I.; POLÍVKOVÁ, H.; ŠMAHEL, Z.: Effects on Premaxillary Setback and of Prolongation of the Columella on the Configuration on the Facial Profile in Complete Bilateral Cleft Lip and Palate. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (1-2), s. 57-66. [původní].

ŠMAHEL, Z.; HORÁK, I.: The Efect of Two-stage Palatoplasty on Facial Development in Unilateral Cleft Lip and Palate. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (1-2), s. 67-72. [původní].

ŠMAHEL, Z.; HORÁK, I.; VALENTA, J.; BARTÁK, K.; BILDER, J.; NEORAL, L.; LOM, P.: Effects of Soft Tissue and Osseous Bridge on Facial Configuration in Adults with Unilateral Cleft Lip and Palate. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s. 165-172. [původní].

TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Basics in General Surgery. Praha, 3.LF UK 1994, 101 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Úvod do obecné chirurgie. Praha, Univerzita Karlova 1994, 143 s. [skripta].

HORÁK, I.; FÁRA, M.: The Relation of Isolated Cleft of the Hard Palate to Submucous Cleft Palate. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (3), s. 76-77. [původní].

ŠMAHEL, Z.; MÜLLEROVÁ, Ž.; HORÁK, I.: Facial Development in Unilateral Cleft Lip and Palate Prior to the Eruption of Permanent Incisors after Primary Bone Grafting and Periosteal Flap Surgery. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (1), s. 30-36. [původní].

ŠMAHEL, Z.; MÜLLEROVÁ, Ž.; NEJEDLÝ, A.; HORÁK, I.: Changes in Craniofacial Development Due to Modification in the Treatment of Unilateral Cleft Lip and Palate. Cleft Palate Craniofacial Journal, 1998, roč. 35, (3), S. 240-247. [původní]. IF:0,658/98

HORÁK, JIŘÍ (48)

HERGET, J.; HORÁK, J.; HÖSCHL, C.; KOUTECKÝ, J.; NOVOTNÁ, H.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; ROKYTA, R.; SVOBODA, B.; ŠKODA, C.; VAVŘINEC, J.; VRANNÝ, K.: Možnosti evaluace lékařských fakult Univerzity Karlovy. Praha, Informační středisko PCP 1993, [autor statě, sborník].

HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.; TLUSŤÁKOVÁ, M.; MERTL, L.: The Endogenous Ligands of the Central Benzodiazepine Receptors in the Pathogenesis of Hepatic Encephalopathy. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3.LF UK 1993, [autor abstrakta, sborník].

HORÁK, J.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Pokračování reformy studia ve školním roce 1993/94. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 18-19. [ostatní].

HORÁK, J.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Profil absolventa 3. LF UK. Vita Nostra Revue, 1993, (3), s. 67-69. [ostatní].

HORÁK, J.: Esenciální grafofobie. (Essential Graphophobia).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (3), s. 142-143. [přehledový].

HORÁK, J.: Jak dál v postgraduálním vzdělávání lékařů. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (6), s. 294-295. [ostatní].

HORÁK, J.: Kolik lékařských fakult potřebuje Česká republika?Aula, 1994, roč. 2, (1), s. 12-18. [ostatní].

HORÁK, J.: Lékař nebo zdravotnický podnikatel, nemocný nebo klient. Časopis České lékařské komory, 1994, (4), s. 1. [ostatní].

HORÁK, J.: Úloha endogenních ligandű centrálních benzodiazepinových receptorů v patogenezi jaterní encefalopatie. (The Role of Endogenous Ligands of Central Benzodiazepine Receptors in Pathogenesis of Hepatic Encephalopathy).Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (3), s. 137-140. [původní].

BLÁHA, V.; BUK, J.; HORÁK, J.; ŠTEFKOVÁ, V.: Improved method of 99m-Tc pertechnetate per-rectal portal scintigraphy - clinical results. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 417. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BLÁHA, V.; BUK, J.; HORÁK, J.; ŠTEFKOVÁ, V.: Vyšetření portosystémového zkratu (PSS) pomocí infrarektální aplikace technacistanu 99m-Tc. Klinické výsledky. In: XXV. Český a Slovenský gastroenterologický kongres, Hradec Králové, 28.-30.září 1995. Soubor abstrakt.Praha, Galén 1995, S. 110. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.; MILOTOVÁ, V.; ŽĎÁRSKÝ, E.: Treatment of chronic viral hepatitis with interferon. Results of our first ten patients. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 100. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HÁŠA, J.; HORÁK, J.: Changes in Brainstem Auditory Evoked Potentials in Patients with Liver Cirrhosis . In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 385. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, J.: Curriculum Reform at the Third Faculty of Medicine, Prague. In: Abstrakta konference Med Ed-21 (Medical Education in Europe for the 21st century).Vaals, 1995, S. 64. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, J.: Hepatologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie .Praha, Univerzita Karlova 1995, S. 13-48. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HORÁK, J.: Jaterní encefalopatie. Česká a slovenská gastroenterologie, 1995, roč. 49, (3), s. 102-103. [kazuistika].

HORÁK, J.: Modernizace studia na lékařských fakultách. Alma Mater, 1995, roč. 5, (1-2), s. 48-52. [ostatní].

HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.; BERAN, M.; SÝKORA, M.: Isolation of Peptidic Endogenous Ligands of the Central Benzodiazepine and GABA-A Receptors from Cirrhotic Ascites. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 100. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, J.; KMENT, M.; HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.; MATOUŠOVIC, K.; TRNAVSKÝ, K.; VALEŠOVÁ, M.: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie. Praha, Univerzita Karlova 1995, 166 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

HORÁK, J.; ŽĎÁRSKÝ, E.; MAZURA, I.; MILOTOVÁ, V.: Význam stanovení nukleotidových sekvencí viru hepatitidy C v plazmě nemocných s jaterními chorobami . (Role of hepatitis C virus sequencing in plasma of patients with liver diseases).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (5), s. 221-223. [původní].

STRÁNSKÝ, J.; ŽĎÁRSKÝ, E.; HORÁK, J.: Evidence of viraemia in anti HCV positive patients with chronic hepatitis. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 144. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Semikvantitativní hodnocení bioptických nálezů u nemocných s diagnózou chronické hepatitidy. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (49), s. 4. [přehledový].

ŽĎÁRSKÝ, E.; HLADKÁ, A.; MAZURA, I.; STRÁNSKÝ, J.; CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.: The 'one tube' method for simple determination of HBV DNA and HCV RNA in plasma samples. In: Abstracts of ternational Congress of Liver Diseases 19.-21.10.1995 Basel.Basel, Falk Foundantion 1995, S. 85. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, J.; DOBROVSKÝ, K.; HÁŠA, J.: Detection in cirrhotic ascites of oligopeptidic Ligandos of the GABA-A and central benzodiazepine receptors. Journal of Hepatology, 1996, roč. 25, (supp. 1), s. 91. [původní]. IF:3,235/96

STRÁNSKÝ, J.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; HOŘEJŠOVÁ, M.; KYNČL, J.; NĚMEČEK, V.; HORÁK, J.: Clinical importance of assesment of anti-HCV IgM antibodies in chronic hepatitis C. Acta Virologica, 1996, roč. 40, (2), s. 61-65. [původní]. IF:0,481/96

STŘÍTESKÝ, J.; CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.; STRÁNSKÝ, J.: Zkušenosti s použitím semikvantitativního hodnocení bioptických nálezů u chronické hepatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie, 1996, roč. 50, (3), s. 12. [ostatní].

HORÁK, J.: Diagnostika, prognóza a komplikace u jaterní cirhózy . Zdravotnické noviny, 1997, roč. 46, (50), s. 3-4. [přehledový].

HORÁK, J.: Hepatic encephalopathy. In: Sborník přednášek z XXVII. májových hepatologických dnŕ. Karlovy Vary 21.-25.3.1997.Karlovy Vary, Hepatologická společnost 1997, S. 28-29. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, J.: Úloha aminokyselin v patogenesi jaterní encefalopathie. Acta Medica, 1997, roč. 40, (suppl. 2), s. 68-69. [přehledový].

HORÁK, J.; JOHNSON, M.; BREUEL, P.: The pharmacokinetics of lamivudine in patients with liver cirrhosis. Journal of Hepatology, 1998, roč. 28, (suppl. 1), s. 222-222. [původní]. IF:3,189/98

JOHNSON, M.; HORÁK, J.; BREUEL, P.: The pharmacokinetics of lamivudine in patients with impaired hepatic function. European Journal of Clinical Pharmacology, 1998, roč. 54, (4), s. 363-366. [původní]. IF:1,420/98

STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŮTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Hepatitis B virus and hepatitis C virus coinfection in chronic liver disease and porphyria cutanea tarda. Hepatology, 1998, roč. 28, (4), 567A. [původní]. IF:5,621/98

STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Histologická klasifikace, grading a staging chronických hepatitid . (Histological Classification, Grading and Staging of Chronic Hepatitis).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (10), s. 550-555. [původní].

CIESLAROVÁ, B.; HORÁK, J.: TTV hepatitida. (TTV hepatititis).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 44-45. Číslo VZ: MSM 111200002, [přehledový].

HORÁK, J.; HÖSCHL, C.: Problems of Introducing Problem-Oriented Learning. In: Höschl, C.; Anděl, M.: Supplementum 1. mezinárodní konference o novém curriculu lékařství, Praha, 9.-10. 1. 1998.Praha, Tigis 1999, S. 16-19. [autor statě a editor sborníku, sborník].

HORÁK, J.; LEBL, J.; KRAČMAR, P.; ŽĎÁRSKÝ, E.: Presymptomatic diagnosis of inherited liver diseases. Successful use of archival blood samples. Journal of Hepatology, 1999, roč. 30, (Suppl. 1), s. 162. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4146, [abstrakt]. IF:3,705/99

HORÁK, J.; STŘÍTESKÝ, J.: Chronické hepatitidy. (Chronic hepatitis).Praha, Grada 1999, 192 s. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor monografie, monografie].

ŽĎÁRSKÝ, E.; HORÁK, J.; STŘÍTESKÝ, J.; HEIRLER, F.: Hemochromatóza. Stanovení frekvence C282Y mutace pro populaci České republiky a citlivá detekce hemochromatózy z Guthrie karet. (Haemochromatosis. Frequency of the C282Y Mutation in Patients of the Czech Republic).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (16), s. 497-499. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4146, [původní].

CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; HORÁK, J.: Nonalcoholic steatohepatitis-the underestimated diagnosis. In: Falk symposium Vol. 121.Haag, 2000, S.28. [autor abstrakta, sborník].

HORÁK, J.: Gastroenterologie-onemocnění jater, žlučníku a řlučových cest. Porfyrie. (Gastroenterology -).In: Herold, G.: Vnitřní lékařství.Praha, P.Dlouhý 2000, s.318, 392-442, 525-528. [recenzent kapitoly překladu, učebnice VŠ].

HORÁK, J.: Hemochromatóza na počátku 3. milénia. (Hemochromatosis on beginning of 3rd millenium).In: Sborník přednášek symposia ”Aktuální gastroenterologie”.Brno, 2000, s.36-41.Konference: Aktuální gastroenterologie”, Brno 19. 10. 2000. [autor statě, sborník].

HORÁK, J.: Hepatitis B in the Czech Republic in the Year 2000. Progress in Hepato-Pharmacology, 2000, roč. 5, (Suppl. 1), s.35. Konference: 2nd International Symposium ”Liver and Drugs 2000”, Bratislava 5. 6. 10. 2000. Číslo VZ: MSM 111200002, [abstrakt].

HORÁK, J.: Hepatitis C in the Czech Republic in the Year 2000. Progress in Hepato-Pharmacology, 2000, roč. 5, (Suppl. 1), s.50. Konference: 2nd International Symposium ”Liver and Drugs 2000”, Bratislava 5. 6. 10. 2000. Číslo VZ: MSM 111200002, [abstrakt].

HORÁK, J.: Molekulární mechanismy cholestázy. (Molecular mechanisms of cholestasis).Bulletin HPB, 2000, roč. 8, (3), s.101-102. Číslo VZ: MSM 111200002, [přehledový].

HORÁK, J.: Polékové jaterní selhání. (Drug-induced acute liver failure).Postgraduální medicína, 2000, roč. 2, (4), s.444-447. Číslo VZ: MSM 111200002, [původní].

HORÁK, J.; BREUEL, H.P.; HOŘEJŠOVÁ, M.; CIESLAROVÁ, B.; HEINE, P.R.; HARTMANN, M.; HUBER, R.; LÜHMANN, R.; WURST, W.: Pantoprazole Pharmacokinetics in Patients with Liver Cirrhosis. In: Abstracts of the Joint Meeting of VII World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics.Florence, EACPT 2000, s.242.Konference: The Joint Meeting of VII World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Florence 15. 20. 7. 2000. Číslo VZ: MSM 111200002. [autor abstrakta, sborník].

RÝZLOVÁ, M.; STRÁNSKÝ, J.; HORÁK, J.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.: Why is the tesponse to combination therapy in chronic hepatitis poor?Journal of Hepatology , 2000, roč. 32, (Suppl. 2), s.303. [abstrakt]. IF:3,761/00

STRÁNSKÝ, J.; MALINA, L.; CIESLAROVÁ, B.; STŘÍTESKÝ, J.; PŮTOVÁ, I.; HORÁK, J.: Overt and hidden coinfection with hepatitis B and C viruses in chronic liver disease and porhyria cutanea tarda. Acta Virologica, 2000, roč. 44, (1), s.23-28. [původní]. IF:0,558/00

HORÁK, LADISLAV (20)

HORÁK, L.; BERGET, T.; DVOŘÁK, K.; FALTÝN, J.: The Large Villous of the Rectum. In: Abstract Book, Biennial Congress, Singapore. 1994, S. 177. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

LEŽAL, D.; KONÁK, K.; TRKAL, V.; HORÁK, L.: Využití optických vláken v medicíně. Sklář a keramika, 1995, roč. 1, (1), s. 45. [ostatní].

LEŽAL, D.; PEDLÍKOVÁ, J.; HORÁK, L.: Infrared Optical Fibers of GCO2 Glassy. System for Power Delivery of ND-YaG and HO:YaG and LV:YaG Laser. In: Spiel Medical Optical Fiber Sensods and Delivery System.Bern, 1995, S. 2631. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORÁK, L.: Nd YAg laser v proktologii.Praha, 3.LF UK 1996. 137 s.[habilitační spis (doc.)].

HORÁK, L.; DENEMARK, L.; DVOŘÁK, K.: ND YAG Laser and Rectal Stentss in the Treatment of Colorectal Cancer. Progress in Biomedical Optic SPIE Publication, 1997, roč. 2922, s. 288-291. [původní].

VYHNÁNEK, F.; PROCHÁZKA, M.; HORÁK, L.; KRTEK, V.; HOŘEJŠOVÁ, M.: Chirurgická léčba jaterních metastáz. (Surgical therapy of liver metastasis).Rozhledy v chirurgii, 1997, roč. 76, (10), s. 494-496. [původní].

HORÁK, L.: Diverticular Disease of Colon. Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, (2), s. A19-A20. [abstrakt].

HORÁK, L.; FALTÝN, J.: ND Yag laser versus transrectal microsurgery in the treatment of large sessile polyps of distal rectal stump. Europto series - medical aplications of laser, SPTE, 1998, roč. 3192, s. 286-287. [původní].

HORÁK, L.; ZAVORAL, M.; FRIČ, P.; ULMANOVÁ, D.; VITÁSEK, Z.; ZAJÍCOVÁ, E.: Sekundární prevence sporadického kolorektálního karcinomu mezi pojištěnci ZP Škoda. (Secondary Prevetnion of Sporadic Colorectal Carcinoma in Insured Subjects of the Škoda Works).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (11), s. 623-624. [původní].

HORÁK, L.: Stomie v léčbě kolorektální rakoviny. (Stoma in the treatment of colorectal cancer).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (8), s. 28-29. [přehledový].

HORÁK, L.; FALTÝN, J.: Endoskopická a paliativní léčba kolorektální rakoviny. (Endoscopic and palliative treatment of colorectal cancer).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (2), s.95-98. [přehledový].

HORÁK, L.; VOLENEC, K.; ZAVORAL, M.; DENEMARK, L.; ANTOŠ, F.; FALTÝN, J.: Transrektální stent v paliativní léčbě rakoviny konečníku a benigních stenóz a rektosigmatu. (Transrectal Stent in Palliative Treatment of Cancer of the Rectum and Benign Stenoses of the rectum and Rectosigmoid).Česká a slovenská gastroenterologie, 1999, roč. 53, (1), s. 21-23. [původní].

ŠMUCLER, R.; HORÁK, L.; MAZÁNEK, J.: Invasive leg veins treatment with 1064/1319 ND:YAG laser. SPIE publications, 1999, roč. 12, (3), s.251-253. [původní].

ZAVORAL, M.; FRIČ, P.; HORÁK, L.; ANTOŠ, F.; AMBRUŠ, M.; LADMANOVÁ, P.: Kolorektální karcinom, screening, diagnostika, léčba. (Colorectal cancer, screening, diagnosis, treatment).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (28-29), s.3-10. [přehledový].

HORÁK, L.: Endoskopická léčba maligních stenoz rekta. (Endoscopic treatment of rectal malignances).In: Zavoral, M. et al.: Nové trendy v digestivní endoskopické diagnostice a léčbě.Praha, Grada 2000, s.285-294. [autor kapitoly, monografie].

HORÁK, L.; ŠVEC, A.; ZÁDOROVÁ, Z.; ZAVORAL, M.: Nd:YAG laser versus Argon Plasmatic Coagulator. Laser Partner Journal, 2000, roč. 1., (9), s.19-24. [původní].

POUČKOVÁ, P.; HORÁK, L.; ZITKO, M.; ZADINOVÁ, M.; HLOUŠKOVÁ, D.; RAKUŠAN, J.; KARÁSKOVÁ, M.; ZAVORAL, M.: Fotodynamická terapie maligních nádorů GIT. (Photodynamic Treatment of Malignant Tumours of the GIT).Česká a slovenská gastroenterologie, 2000, roč. 54, (6), s.225-227. [přehledový].

ŠMUCLER, R.; HORÁK, L.; MAZÁNEK, K.: Invasive Leg Veins Treatment with 1064/1319nm Nd Yag laser in combination with Dye laser Treatment. Laser Partner Journal, 2000, roč. 1, (17), s.79-83. [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; DENEMARK, L.; HORÁK, L.: Resekce jater s použitím harmonického skalpelu. (Resection of Liver Using a Harmonious Scalpel).Rozhledy v chirurgii, 2000, roč. 79, (5), s.241-244. [původní].

ZAVORAL, M.; LADMANOVÁ, P.; HORÁK, L.; AMBRUŠ, M.: Kolorektální karcinom, screening, diagnostika, léčba. Směrnice efektivní léčebně preventivní péče. (Colorectal carcinoma, screening, diagnostics and treatment.).Česká a slovenská gastroenterologie, 2000, roč. 54, (2), s.A11-A19. [ostatní].

HORÁKOVÁ, IVANA (3)

VACHTENHEIM, J.; HORÁKOVÁ, I.; NOVOTNÁ, H.; OPÁLKA, P.; ROUBKOVÁ, H.: Abnormalities of K-ras and H-ras Oncogenes in Non-small Cell Lung Cancer. In: 3rd Central European Lung Cancer Conference, Prague, May 28-31, 1995.Praha, 1995, S. 29. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

VACHTENHEIM, J.; HORÁKOVÁ, I.; NOVOTNÁ, H.; OPÁLKA, P.; ROUBKOVÁ, H.: Mutations of K-ras Oncogens and Absence of H-ras Mutations in Squamous Cell Carcinomas of the Lung. Clinical Cancer Research, 1995, roč. 1, (3), s. 359-365. [původní].

VACHTENHEIM, J.; NOVOTNÁ, H.; HORÁKOVÁ, I.: Aromatic L-amino Acid Decarboxylase Gene Expression in Human Melanoma Cell Lines. Melanoma Research, 1995, roč. 5, (Suppl. 2), s. 28. [abstrakt]. IF:1,570/95

HORANSKÁ, LADISLAVA (5)

ROKYTA, R.; BERNÁŠKOVÁ, K.; BUŘITOVÁ, J.; HORANSKÁ, L.; HRABĚTOVÁ, S.; KŘÍŽ, N.; MYSLIVEČKOVÁ, J.; SEREGHY, T.; SVOBODA, J.; YAMAMOTOVÁ, A.: Practical Courses on Physiology. Praha, 3.LF UK 1994, 304 s. [autor učebních textů, učební texty VŠ].

BERNÁŠKOVÁ, K.; HORANSKÁ, L.; KŘÍŽ, N.; KULIŠ, P.; MYSLIVEČKOVÁ, J.; PAUL, T.; ROKYTA, R.; SEREGHY, T.; STANČÁK, A.; YAMAMOTOVÁ, A.: Fyziologie. Praktická cvičení a demonstrace. 1. díl a 2. díl.Praha , 3. LF UK 1995, 113 s., 117-183 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

PAUL, T.; HORANSKÁ, L.: Základy fyziologie přenosu kyslíku v organismu. (The basic physiology of oxygen transport in organism).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (6), s. 256-259. [původní].

PAUL, T.; HORANSKÁ, L.; PAŘÍZEK, A.: Vliv peridurální analgesie na ventilační parametry při porodu. In: Sborník celostátního sjezdu společnosti fyziologie a patologie dýchání, Brno, 26.-27.10.1995.Praha, Spol. fyziologie a patologie 1995, S. 26. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HORANSKÁ, L.; PAUL, T.: Metody vyšetřování dýchacího a oběhového systému. (Examining methods of respiratory and cardiovascular systems).Praha, Karolinum 1996, 64 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

HORNOVÁ, JARA (22)

HORNOVÁ, J.; KUCHYNKA, P.; FUČÍK, M.: Extrakce katarakty a implantace IOL u pacientů s glaukomem. (Extraction of Cataract and Impantation IOL in Patients with Glaucoma).Československá oftalmologie, 1994, roč. 50, (3), s. 153-159. [původní].

HORNOVÁ, J.: Glaukon - diagnostika a terapie. In: Novinky v oftalmologii.Praha, Oftalmologická klinika 1995, S. 39-42. [autor statě, sborník].

HORNOVÁ, J.: Fyziologické hodnoty nitroočního tlaku u naší populace. (Physiological values of intra ocular pressure in our population).Česká a slovenská oftalmologie, 1997, roč. 53, (2), s. 88-93. [původní].

HORNOVÁ, J.: Kombinovaná operace (ECCE + IOL + TE) a hladina nitroočního tlaku. (Combined operation (ECCE + IOL + TE) and level of infraocular pressure).Česká a slovenská oftalmologie, 1997, roč. 53, (4), s. 234-239. [původní].

HORNOVÁ, J.: Perimetrie s kinetickou fixací - Perimetr Dicon. Novinky v oftalmologii, 1997, (2), s. 3-5. [původní].

HORNOVÁ, J.: Trabektulomie a hladina nitroočního tlaku při krátkodobém sledování operovaných pacientů. (Trabeculotomy and a level of intraocular pressure in short term follow-up of operated patients).Česká a slovenská oftalmologie, 1997, roč. 53, (4), s. 229-233. [původní].

HORNOVÁ, J.: Ischemie a zorné pole. (Ischemia and Visual Field).Novinky v oftalmologii, 1998, (6), s. 9. [přehledový].

HORNOVÁ, J.: Trabektulomie s povolitelnými stehy a rohovková topografie. (Trabectulomy with Releasable Sutures and Corneal Topography).Česká a slovenská oftalmologie, 1998, roč. 54, (6), s. 368-372. [původní].

HORNOVÁ, J.: Zelený oční zákal (glaukom). (Glaucoma).Praha, Státní zdravotní ústav 1998, 6 s. [příručka].

HORNOVÁ, J.: Centrální tloušťka rohovky a její význam pro diagnostiku glaukomu. (Central Corneal Thickness and its Importance for Galucoma Diagnosis).In: Sylabus 7.Forum Ophahtalmologicum.Praha, Oftalmol. spol. 1999, S.32-33. [autor statě, sborník].

HORNOVÁ, J.: Glaukom v příštím tisíciletí . Řím, leden 1999. (Glacoma in the next Millennium).Novinky v oftalmologii, 1999, (9), s. 7-8. [ostatní].

HORNOVÁ, J.: Kombinované přípravky v léčbě glaukomu. (Combine Preparations for Glaucoma Treatment).Novinky v oftalmologii, 1999, (10), s.28-30. [původní].

HORNOVÁ, J.: Stáří doprovázející nemoci zraku. (Ageing and Eye Diseases).Zdravotnické noviny, Lékařské listy , 1999, roč. 48, (32), s.5. [původní].

HORNOVÁ, J.; KUCHYNKA, P.: Stárnutí a barevné rozlišování po implantaci IOL. (Ageing and Colour Discrimination after IOL Implantation).Česká a slovenská oftalmologie, 1999, roč. 55, (5), s. 299-303. [původní].

HORNOVÁ, J.; SEDLÁK, P.: Pachymetrie u pacientů s glaukomem. (Pachymetry in Glaucoma Patients).Česká a slovenská oftalmologie, 1999, roč. 55, (4), s. 212-215. [původní].

HORNOVÁ, J.: Nitrooční tlak u naší populace. (Intraocular pressure in our population).Diagnóza, 2000, roč. 3, (15), s.12. [původní].

HORNOVÁ, J.: Oční ambulance a možnosti diagnostiky glaukomu. [autor multimediální prezentace, CD ROM].Praha, ČGS 2000.1,01 MB.

HORNOVÁ, J.: Vyšetřování zorného pole u glaukomu. (The examination of the visual field).Diagnóza, 2000, roč. 3, (15), s.6. [původní].

HORNOVÁ, J.; PEŠKOVÁ, H.: Zorné pole a počítačová perimetrie. (Visual field and computerized perimetry).In: Glaukomové kurzy ÚVN-ČGS.Praha, Alcon 2000, S.46-54. [autor statě, sborník].

HORNOVÁ, J.; SEDLÁK, P.; HLOUŠKOVÁ, B.: Refractive Surgery-LASIK and Intraocular Pressure in Myopic Eyes. International Glaucoma Review, 2000, roč. 2, (2), s.119. [původní].

HORNOVÁ, J.; SEDLÁK, P.; HLOUŠKOVÁ, B.: Refrakční zákroky-LASIK a nitrooční tlak u myopických očí. (Refractive Surgery-LASIK and Intraocular Pressure in Myopic Eyes).Česká a slovenská oftalmologie, 2000, roč. 56, (2), s.98-103. [původní].

SUCHOPÁR, J.; HORNOVÁ, J.: Dorzolamid/timolol. Remedia, 2000, roč. 10, (1), s.60-61. [přehledový].

HOŘEJŠOVÁ, MILENA (12)

HOŘEJŠOVÁ, M.; PAVLÍČKOVÁ, V.; KOUKOLÍK, J.; STŘÍTESKÝ, J.: Morfologická verifikace nádorového uzávěru portální žíly. (Morphologic verification of portal vein obliteration by tumour).Časopis lékařů českých, 1995, roč. 134, (20), s. 655-657. [původní].

HOŘEJŠOVÁ, M.; URBAN, J.: The Effect of Essentiale Forte in the Treatment of Fatty Liver Focused on the Ultrasonic findings-preliminary Study. In: Progress in Hepato-Pharmacology.Praha, 1995, s. 177-179. [autor kapitoly, monografie].

HOŘEJŠOVÁ, M.: Subkutánní metastáza primárního karcinomu jater - neobvyklá kombinace perkutánní aplikace etanolu (kazuistika). Česká a slovenská gastroenterologie, 1996, roč. 50, (3), s. 82-83. [kazuistika].

HOŘEJŠOVÁ, M.; PAVLÍČKOVÁ, V.: Perkutánní aplikace etanolu v léčbě primárních nádorů jater. (Percutaneous application of ethanol in treatmetn of primary hepatic cancer).Česká a slovenská gastroenterologie, 1996, roč. 50, (1), s. 17-20. [původní].

STRÁNSKÝ, J.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; HOŘEJŠOVÁ, M.; KYNČL, J.; NĚMEČEK, V.; HORÁK, J.: Clinical importance of assesment of anti-HCV IgM antibodies in chronic hepatitis C. Acta Virologica, 1996, roč. 40, (2), s. 61-65. [původní]. IF:0,481/96

STRÁNSKÝ, J.; KRTEK, V.; CHLUMSKÁ, A.; HOŘEJŠOVÁ, M.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; NĚMEČEK, V.; KÖNIG, J.: Výskyt protilátky proti viru hepatitidy C u chronických onemocnění jater. (Incidence of anti-HCV antibody in chronic hepatic diseases).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (4), s. 178-182. [původní].

STRÁNSKÝ, J.; HOŘEJŠOVÁ, M.; CHLUMSKÁ, A.; HONZÁKOVÁ, E.; VANDASOVÁ, J.; NĚMEČEK, V.: Prevalence of Anti-HCV Antibodies in Chronic Liver Disease in Czech Republic . Infection, 1997, roč. 21, (1), s. 49-50. [původní]. IF:1,402/97

VYHNÁNEK, F.; PROCHÁZKA, M.; HORÁK, L.; KRTEK, V.; HOŘEJŠOVÁ, M.: Chirurgická léčba jaterních metastáz. (Surgical therapy of liver metastasis).Rozhledy v chirurgii, 1997, roč. 76, (10), s. 494-496. [původní].

HOŘEJŠOVÁ, M.; NÁPRSTKOVÁ, J.; VYHNÁNEK, F.; WOHL, R.: Epiteloidní hemangioendoteliom jater. Náhodný záchyt solitárního ložiska napodobujícího jaterní cystu. (Epitheloid Haemangioendothelioma of the Liver: Accidental Detection of a Solitary Focus Imitating a Hepatic Cyst).Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (15), s. 476-478. [kazuistika].

VYHNÁNEK, F.; DENEMARK, L.; HOŘEJŠOVÁ, M.: Indikace k resekci jater pro nádorové onemocnění. (Indications of liver resection for tumours diseases).In: Sborník z konference 'Pelhřimovské chirurgické dny 1998'.Pelhřimov, Nová tisk. 1999, S. 20-25. [autor statě, sborník].

VYHNÁNEK, F.; DENEMARK, L.; HOŘEJŠOVÁ, M.; KRTEK, V.: Současný stav resekce jater pro metastázy karcinomu tlustého střeva a konečníku. (Contemporary State of Liver Resection on Acount of Metastases of Colorectal Carcinoma).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (10), s. 533-537. [původní].

HORÁK, J.; BREUEL, H.P.; HOŘEJŠOVÁ, M.; CIESLAROVÁ, B.; HEINE, P.R.; HARTMANN, M.; HUBER, R.; LÜHMANN, R.; WURST, W.: Pantoprazole Pharmacokinetics in Patients with Liver Cirrhosis. In: Abstracts of the Joint Meeting of VII World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics.Florence, EACPT 2000, s.242.Konference: The Joint Meeting of VII World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Florence 15. 20. 7. 2000. Číslo VZ: MSM 111200002. [autor abstrakta, sborník].

HÖSCHL, CYRIL (194)

DAVID, I.; FILIP, V.; HÖSCHL, C.; ALBRECHT, V.; PALUŠ, M.; SEIFERTOVÁ, D.; PRAŠKOVÁ, H.: Dynamika ovlivnění EEG levoprotilinem a maprotilinem u nemocných velkou depresívní epizodou (DSM-III-R). Česká a slovenská psychiatrie, 1993, roč. 89, (3), s. 123-129. [původní].

DAVID, I.; HÖSCHL, C.; FILIP, V.; KAREN, P.: The Effect of Levoprotiline and Maprotiline Single Dose on C-EEG during 24 Hours. Homeostasis, 1993, roč. 34, (3-4), s. 212-213. [původní]. IF:0,023/93

FILIP, V.; HÖSCHL, C.; KAREN, P.; SEIFERTOVÁ, D.; BORNOVÁ, L.; PRAŠKOVÁ, H.; PRAŠKO, J.: Predicting Therapeutic Results with Levoprotiline and Maprotiline in Major Depression: The Role of the Outcome Criteria. British Journal of Psychiatry, 1993, roč. 163, (suppl 21), s. 35-38. [původní]. IF:2,319/93

HERGET, J.; HORÁK, J.; HÖSCHL, C.; KOUTECKÝ, J.; NOVOTNÁ, H.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; ROKYTA, R.; SVOBODA, B.; ŠKODA, C.; VAVŘINEC, J.; VRANNÝ, K.: Možnosti evaluace lékařských fakult Univerzity Karlovy. Praha, Informační středisko PCP 1993, [autor statě, sborník].

HÖSCHL, C.: 1. Mezinárodní kongres 'Brain, Hormones and Neuropsychopharmacology', Rhodos, 13.-17.9.1993. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (23), s. 724-725. [ostatní].

HÖSCHL, C.: 5.kongres Eurropean College of Neuro-Psychopharmacology (E.C.N.P) - Marbella, 18.-22.října 1992. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (13), s. 410-412. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Calcium Cannel Blockers in Psychiatric Disorders . In: A bilateral exchange: The American Psychiatric Association and The Czechoslovak Psychiatric Association, Prague, April 1-3.1992.Praha, Psychiatr. centrum 1993, S. 66. [autor abstrakta, sborník].

HÖSCHL, C.: Citační analýza jako kritérium institucionální evaluace. Aula, 1993, roč. 1, (4), s. 10-15. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Jak se stane ze studenta medicíny dobrý lékař?Vesmír, 1993, roč. 72, (5), s. 264-265. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Nemoci a utrpení slavných I. Hudební rozhledy, 1993, roč. 66, (5), s. 219. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Nemoci a utrpení slavných II. Hudební rozhledy, 1993, roč. 66, (6), s. 287. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Nemoci a utrpení slavných III. Hudební rozhledy, 1993, roč. 66, (7), s. 36-337. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Nemoci a utrpení slavných IV. Hudební rozhledy, 1993, roč. 66, (8), s. 336-337. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Prediction in Psychopharmacology. Abstract No.105.Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 9, (2S), S. 495. [abstrakt]. IF:2,521/93

HÖSCHL, C.: Prediction: Nonsense or Hope?British Journal of Psychiatry, 1993, roč. 163, ((suppl. 21)), s. 46-54. [původní]. IF:2,319/93

HÖSCHL, C.: Příspěvek do ankety 'Je nadbytek lékařů?'. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (5), s. 210-214. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Psychiatric Education. In: A bilateral exchange: The American Psychiatric Association and The Czechoslovak Psychiatric Association, Prague, April 1-3.1992.Praha, Psychiatrické centrum Praha 1993, S. 198-204. [autor statě, sborník].

HÖSCHL, C.: Psychosomatická problematika v endokrinologii. In: Baštecký, J.; Šavlík, J.; Šimek, J.: Psychosomatická medicína.Praha, Grada 1993, S. 219-233. [autor kapitoly, monografie].

HÖSCHL, C.: Slovo děkana: Duchovní promluva 1/93. Vita Nostra Revue, 1993, (1), s. 6-8. [ostatní].

HÖSCHL, C.; ŠIMEK, J.: Koncepce psychického stresu. In: Baštecký, J.; Šavlík, J.; Šimek, J.: Psychosomatická medicína.Praha, Grada 1993, S. 41-47. [autor kapitoly, monografie].

HÖSCHL, C.; VALENTA, J.; BARTÁK, K.; BILDER, J.; NEORAL, L.; LOM, P.: Jakým způsobem bude fakulta regulovat přijímání studentů do prvního ročníku? Příspěvek do ankety 'Je nadbytek lékařů?'. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (5), s. 210-214. [ostatní].

KOŽENÝ, J.; HÖSCHL, C.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; HYNČICA, V.: Přijímací řízení na 3.LF UK v Praze pro rok 1992/93. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (23), s. 731-735. Číslo grantu:IGA 1707-8, [ostatní].

LIBIGER, J.; HÖSCHL, C.: Psychiatry in Czech Republic. Abstract. Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 9, (2S), S. 49-50. [abstrakt]. IF:2,521/93

ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; FARSKÁ, I.; PAPEŽOVÁ, H.; HÖSCHL, C.: Changes in Platelet Phospholipid Content in Treatet and Untreated Schizophrenics. Abstract.European Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 3, (3), S. 395. [abstrakt].

SARTORIUS, N.; HÖSCHL, C.: Biological Psychiatry in Eastern and Central Europe and in China. Neuropsychopharmacology, 1993, roč. 9, s. 485. [ostatní]. IF:2,521/93

DAVID, I.; FILIP, V.; HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.; KAREN, P.: Possible Prediction of Therapeutic Outcome Based on Single Dose Effect of Levoprotiline and Maprotiline on C-EEG. Homeostasis, 1994, roč. 35, (6), s. 292-293. [původní].

HÖSCHL, C.: Imatrikulační projev děkana fakulty Prof. Cyrila Höschla pro školní rok 1994/95. Vita Nostra Revue, 1994, (3-4), s. 5-9. [ostatní].

HÖSCHL, C.: O perspektivách oboru do dalšího desetiletí. Respekt, 1994, (10), s. 14. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Psychiatric training in Central and Eastern Europe. European Psychiatry, 1994, roč. 9, (suppl. 1), s. 9. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Rozhovor pro časopis Medicína. Medicína, 1994, roč. 1, (14), s. 12-13. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Sabbatical na 3. LF UK vyhlášen. Aula, 1994, (2), s. 8-9. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Sir Karl R. Popper v Praze. Projev prof. Cyrila Höschla. Vita Nostra Revue, 1994, roč. 3-4, s. 95-102. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Slavnostní projev děkana 3.lékařské fakulty UK v Praze, prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. při příležitosti udělení čestného doktorátu University Karlovy profesoru Karlu Raimundu Popperovi, K.T., F.R.S., M.A., Ph.D.,D.LITT.,F.B.A., dne 25.5. 1994 ve Velké aule Karolina (speciální sdělení). Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (19), s. 609-612. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Zpráva o pracovní schůzce ESF/EMRC. Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (13), s. 413. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Zpráva z 9. kongresu WPA - Rio de Janeiro. Česká a slovenská psychiatrie, 1994, roč. 90, (1), s. 56-62. [ostatní].

HÖSCHL, C.; HYNČICA, V.; KOŽENÝ, J.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Přijímací řízení na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Alfa Revue, 1994, roč. 4, (3), s. 23-24. [ostatní].

HÖSCHL, C.; KOŽENÝ, J.; HANZLÍČEK, L.: Validita krátké psychiatrické posuzovací stupnice - BPRS. (Validity of Short Psychiatric Assessment Scale - BPRS).Bratislavské lekárské listy, 1994, roč. 95, (11), s. 527-532. [původní].

KOŽENÝ, J.; KLASCHKA, J.; HÖSCHL, C.: Vztah mezi Cloningerovými temperamentovými dimenzemi a průběhem léčby pacientů s diagnózou Bipolární afektivní porucha, současná fáze deprese. (Relationship between Cloninger Temperament Dimensions and the Course of Treatment in Patients with Diagnosis of Bipolar Affective Disorder, Current Period of Depression).Československá psychologie, 1994, roč. 38, (5), s. 385-391. Číslo grantu:IGA 2872-3, [původní].

KRCH, F.; ZVOLSKÝ, P.; HÖSCHL, C.: Zkušenosti z prvního ročníku Národní psychiatrické ceny prof. Vladimíra Vondráčka. Česká a slovenská psychiatrie, 1994, roč. 90, (2), s. 120. [ostatní].

ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; HÖSCHL, C.; STRUNECKÁ, A.: Effect of Chlorpromazine (CPZ) on Phosphoinositide-signalling system in Human Platelets. Cell Biology International, 1994, roč. 18, (5), s. 489. [ostatní]. IF:1,042/94

ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; RŮŽIČKA, P.; STRUNECKÁ, A.; HÖSCHL, C.: Phosphoinositide-signalling System in Resting Platelets of Schizophrenics. European Neuropsychopharmacology, 1994, roč. 4, (3), s. 372. [ostatní]. IF:1,933/94

HÖSCHL, C.: 148. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace, Miami Beach, Florida, 20.-25.května 1995. Česká a slovenská psychiatrie, 1995, roč. 91, (6), s. 371-373. [ostatní].

HÖSCHL. CYRIL: 148. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace, Miami Beach, Florida, 20.-25.května 1995. Medicína, 1995, roč. 2, (7), s. 11. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Global Medical Conference Psychiatry (Indiana, Indianapolis, USA, 17.-20.5.1995). Česká a slovenská psychiatrie, 1995, roč. 91, (6), s. 374-380. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Komentář k některým problémům lékařských fakult v České republice. Alma Mater, 1995, roč. 5, (1-2), s. 94-105. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Pokroky v biologické psychiatrii. In: Pokroky v neurovědách.Praha, Karlova Universita 1995, S. 287-305. [autor kapitoly, sborník].

HÖSCHL, C.: Prolínání kruhů. [spolupráce na filmu, televizní film].Olomouc, Academia Film 1995.Vysílala ČT2 12.4.1995, v 16.45 v Televizní univerzitě.

HÖSCHL, C.: The Role of Prediction in Modern Science - The Example of Psychiatry. In: Natural Science and Human Thought.Berlin, Springer 1995, S. 187-191. [autor kapitoly, monografie].

HÖSCHL, C.: Tři světy Karla Poppera. Nová Přítomnost, 1995, roč. 1, (10), s. 12-14. [ostatní].

HÖSCHL, C.: V mnohém ohledu děláme věci lépe, ale cítíme se hůře: Global Medical Conference (Psychiatry, Indianapolis, USA, 17.-20.5.1995. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (33), s. 2. [ostatní].

ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; MOHR, P.; STRUNECKÁ, A.; HÖSCHL, C.: Postreceptorové signální systémy u schizofrenie. In: 37. psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, 7.1.1995. Abstrakta.Praha, International Academy Biomedical and Drug Research 1995, Nestr. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; STRUNECKÁ, A.; HÖSCHL, C.: Inositol Lipid Signalling System in Schizophrenia. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl.1), s. 126. [původní].

ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; STRUNECKÁ, A.; MOHR, P.; HÖSCHL, C.: Effect of Chlorpromazine in Vitro on Phospoinositide Signalling Pathways in Untreated Schizophrenics and in Control Healthy. In: Proceedings of the Workshop on Critical Issue in the Treatment of Schizophrenia.Florencie, 1995, S. 114-115. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DVOŘÁK, J.; HÖSCHL, C.; PFEIFER, I.; KOLÁŘOVÁ, E.: Metodika pro prezentaci žádostí o grant pro Interní grantovou Agenturu (IGA) Ministerstva zdravotnictví ČR. Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (9), s. 9-13. [ostatní].

HÖSCHL, C.: 148. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace, Miami Beach, 20.-25.5.1995. Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (9), s. 193. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Do mozku ano!Magazín T96, 1996, roč. 34, (9), s. 20-23. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Global Medical Conference / Psychiatry. Indianopolis, 17.-20.5.1995. Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (5), s. 160-162. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Měsíční fáze a klimatické záhady. Vesmír, 1996, roč. 75, (12), s. 688. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Používal Mozart zlatý řez?Vesmír, 1996, roč. 75, (7), s. 368. [ostatní].

HÖSCHL, C.: The Prague Psychiatric Center. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 13. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Psychiatrie pro praktické lékaře. (Psychiatry for general practitioners).Jinočany, H&H 1996, 424 s. [autor monografie, monografie].

HÖSCHL, C.: Schizofrenie jako vývojová porucha? Vesmír, 1996, roč. 75, (8), s. 452. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Syndrom narušené závislosti na odměně. Vesmír, 1996, roč. 75, (9), s. 485-488. [ostatní].

HÖSCHL, C.; SARTORIUS, N.; MOHR, P.: Comparison of Undergraduate and Postgraduate Psychiatric Training in Eastern Europe. European Neuropsychopharmacology, 1996, roč. 6, (Suppl. 3), s. 14. [přehledový]. IF:1,624/96

KOŽENÝ, J.; HÖSCHL, C.: Strukturální model akademického výkonu studentů medicíny v prvních čtyřech semestrech studia. (Structural model of academic results of medical students within the first four terms of their study).Československá psychologie, 1996, roč. 40, (3), s. 173-178. Číslo grantu:IGA 1707-8, [původní].

BENEŠOVÁ, O.; HÖSCHL, C.: Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1993 a 1994. (Nobel Prize in physiology and medicine 1993 a 1994).Praha, Psychiatrické centrum Praha 1997, 136 s. [autor monografie, monografie].

GOODWIN, G.M.; NOLEN, W.A.; BOURGEOIS, M.L.; CONTI, L.; FISCHER, P.; GASTPAR, M.; GRIFFITHS, J.M.; HÖSCHL, C.; KAPITANY, T.; MALT, U.F.; MUSCETTOLA, G.; PAPADIMITRIOU, G.N.; POTTER, W.Z.; PUZYNSKI, S.; SWINKELS, J.A.; ZARATE, C.A.j.: Treatment of bipolar depressive mood disorders: Algorithms for pharmacotherapy. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 1997, roč. 1, (Suppl.), s. S9-S12. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Biologická psychiatrie roku 2000. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 107-116. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Co je schizofrenie?Remedia populi, 1997, roč. 1, (9), s. 33-36. [ostatní].

HÖSCHL, C.: In memoriam Viktor Höschl. Vesmír, 1997, roč. 76, (11), s. 644. [ostatní].

HÖSCHL, C.: ... a jak dál? Magazín slovo, 1997, (14.12.1997), s. 8-9. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Je náš osud ve hvězdách?Nová přítomnost, 1997, (4), s. 28-29. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Lékové profily - moclobemidum. Remedia, 1997, roč. 7, (6), s. 340-352. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Lidská práva a psychiatrie. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (2), s. 86. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Nové curriculum na startu. Forum, 1997, roč. 4, (4), s. 8-9. [popularizující].

HÖSCHL, C.: 'Pacienti nás léčí' (rozhovor o psychiatrii, psychologii a šarlatánství). Propsy - časopis pro moderní psychologii, 1997, roč. 3, (2), s. 1. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Pátečníci. Slovo na víkend, 1997, (29.8.1997), s. 10. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Píle, pozornost a vzpoura méněcennosti. Univerzitní noviny, 1997, roč. 4, (2), s. 30-32. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Poznamenáni ohněm. Vesmír, 1997, roč. 76, (3), s. 125-128. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Projev u příležitosti 25. výročí založení ústavu fyziologie a klinické fyziologie 3. LF UK a 135. výročí postavení budovy Ke Karlovu 4. Československá fyziologie, 1997, roč. 46, (2), s. 83. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Předmluva. In: Duinová, N.; Sutcliffová, J.: Historie medicíny od pravěku do roku 2020.Praha, Slovart 1997, S. 3. [autor předmluvy, monografie].

HÖSCHL, C. et al.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. Praha, Scientia Medica 1997, 176 s. [učebnice SŠ].

HÖSCHL, C.: Rozhovor pro Večerník Praha (Ta noc bude krátká - posun hodinových ručiček o hodinu kupředu působí nejen na psychiku). Večerník Praha, 1997, (21.3.1997), s. 15. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Rozhovor s profesorem Normanem Sartoriusem. (Nezkrácená verze původního rozhovoru pro Lidové noviny. Zkrácená verze otištěna v LN 7.11.96). Vita Nostra Revue, 1997, (1), s. 14-22. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Smutky a radosti mých dnů. Forum, 1997, roč. 4, (1), s. 12. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Transformace výzkumu - zkušenost České republiky. Věda, technika, společnost, 1997, roč. 6, (1), s. 65-76. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Umíme se ještě smát. Magazín slovo, 1997, (30.8.1997), s. 6-7. [popularizující].

HÖSCHL, C.; KOŽENÝ, J.: Predicting academic performance of medical students: the first three years. American Journal of Psychiatry, 1997, roč. 154, (6), s. 87-92. [ostatní]. IF:6,501/97

HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.: 10. kongres European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 140-143. [ostatní].

HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.: Historie psychiatrie. In: Höschl, C.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy.Praha, Scientia Medica 1997, S. 9-12. [autor kapitoly, učebnice].

HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.: X. Světový psychiatrický kongres. Madrid, 23.-28.8.1996. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (3), s. 99-100. [ostatní].

KLAUS, V.; HÖSCHL, C.: Je ekonomie naukou o chování?Vesmír, 1997, roč. 76, (6), s. 333-337. [ostatní].

KLAUS, V.; HÖSCHL, C.: Je ekonomie naukou o chování?In: Klaus, V.: Obhajoba zapomenutých myšlenek.Praha, Academia 1997, S. 413-445. [autor kapitoly, monografie].

PRAŠKO, J.; HÖSCHL, C.: Faktory biologické, psychologické a sociální. In: Höschl, C.: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy.Praha, Scientia Medica 1997, S. 15-18. [autor kapitoly, učebnice].

ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; HÖSCHL, C.; STRUNECKÁ, A.: Age-dependent Changes in the Lipid Composition of Rat Brain Cortex and Cerebellum. Homeostasis, 1997, roč. 38, (1), s. 31-33. [ostatní].

STRÁSKÝ, J.; BLAHOŠ, J.; DVOŘÁK, J.; HÖSCHL, C.: Projekty lékařského výzkumu IGA MZ ČR 1997 (úvodní slovo). Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (23 (mimořádná příloha)), s. 3. [ostatní].

BALON, R.; HÖSCHL, C.: Commentary on National Trends in behavioral sciences (1981-1996). Psychotherapy and Psychosomatics, 1998, roč. 67, (6), s. 288-289. [ostatní]. IF:2,103/98

BENEŠOVÁ, O.; HÖSCHL CYRIL: Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1991-1992. (Nobel prize for physiology and medicine 1991 and 1992).Praha, Psychiatrické centrum Praha 1998, 107 s. [autor monografie, monografie].

BENEŠOVÁ, O.; HÖSCHL, C.: Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1995 a 1996. (Nobel Prize in physiology and medicine 1995 a 1996).Praha, Psychiatrické centrum Praha 1998, 147 s. [autor monografie, monografie].

HÖSCHL, C.: 151. výročí konference Americké psychiatrické asociace. Toronto, 30. 5. - 4. 6. 1998. (Annual Meeting of American psychiatrie Association, Toronto, May 30. June,1998).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 186-188. [ostatní].

HÖSCHL, C.: 9. bienále zimního pracovního setkání o schizofrenii - I. (9th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia) 7. - 13. 2. 1998, Davos, Švýcarsko. (9th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia) 7. - 13. 2. 1998, Davos, Schweitz).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 189-194. [ostatní].

HÖSCHL, C.: 9. bienále zimního pracovního setkání o schizofrenii - II. Davos, Švýcarsko, 7.-13.2.1998. (9th biennial workshop on schizophrenia - II. Davos, Switzerland, February 7-13, 1998.).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (4), s. 263-166. [ostatní].

HÖSCHL, C.: 9. kongres Asociace evropských psychiatrů, Kodań, Dánsko, 20.24.9.1998. (9th AEP Congress, Copenhagen, Denmark, September 20-24, 1998).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 271-274. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Čestný doktorát Univerzity Karlovy Paulu Janssenovi. (Paul Janssen awarded Honorary doctorate of Charles University).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 196. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Dobrý zvuk a staré mravy. (Good sounds and old customs).Ekonom, 1998, roč. 42, (17), s. 10-12. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Dopad nových poznatků na psychiatrickou praxi. Tematická konference oblasti východního středomoří. Libanon, Bejrút 15. - 18. 4. 1998. (Impact of new achievements on psychiatrie praxis. Thematic conference of East Mediterian region).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 185-186. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Duševní nemoci: být společností nejen tolerován, ale také chráněn . (Psychiatric diseases: to be not only tolerated by society, but also sheltered).Týden, 1998, (30), s. 64-75. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Exkluzivní rozhovor pro PSYCHIATRII s profesorem Richardem Balonem, členem Scientific Program Commiteee Americké psychiatrické společnosti. (Exclusive interview with Richard Balon for the Journal: Psychiatrie).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 194-195. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Global Medical Conference: Focus on Shizophrenia 5.-7.2.1998, Luzern, Switzerland. (Global Medical Conference: Focus on Shizophrenia 5.-7.2.1998, Luzern, Switzerland).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 127-131. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Je vzdělání dostatečnou obranou proti xenofobii? (Is an education sufficient defence against xenophobia?).In: Česká Xenofobie.Praha-Olomouc, Votobia 1998, S. 66-72. [autor kapitoly, sborník].

HÖSCHL, C.: O novém curriculu mezinárodně. (New medical curriculum - international perspectives).Forum, 1998, roč. 4, (6), s. 3. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Psychiatrie a etika. (Psychiatrie and ethics).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (1), s. 40-43. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Spolupráce nebo konkurence. (Collaboration and competition).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 132-135. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Teorie deprese . (Theory of Depression).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 78-85. [původní].

HÖSCHL, C.: University Research and Development - The Czech Republic vs. European Union. In: Symposium Halle 1997. Stiftung Deutsch-Amerikanisches Akademisches Konzill (DAAK).Bonn, 1998, S. 63-71. [autor kapitoly, sborník].

HÖSCHL, C.: Výuka medicíny neodpovídala jejímu rozvoji ve 20. století - rozhovor. (Medical curriculum did not reflect the progress in medicine).Zdravotnické noviny, 1998, roč. 47, (5), s. 16. [popularizující].

HÖSCHL, C.: WPA Thematic Conference: The Synthesis between Psychopharmacology and Psychoteraphy Jerusalem, Israel 14. - 22.11.1997. Psychiatrie, 1998, roč. 2, (1), s. 48-50. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Za tajemstvím lidské duše - deprese a úzkostné poruchy (upravený záznam rozhlasové besedy). (Secrets of human soul - depression and anxiety (an edited recort of radio discussion)).Remedia Populi, 1998, roč. 2, (9), s. 26-32. [popularizující].

HÖSCHL, C.: Zahradní slavnost Petr Zvolského - Ad Multos Annos! (Garden party of Professor Zvolsky - Ad Multos Annos!).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (3), s. 266. Číslo VZ: HOTOVO, [ostatní].

HÖSCHL, C.: Zemřel Doc. MUDr. Ctirad Škoda, DrSc. (Doc. MUDr. Ctirad Škoda, DrSc. died).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (2), s. 126. [ostatní].

HÖSCHL, C.; KLAUS, V.: Neautorizovaný přepis diskuse při udílení cen časopisu Vesmín za srozumitelnost. (Non-authorized transcription of the dialogue on the occasion of 'Intelligibility Awards' of the journal Vesmír.).Vesmír, 1998, roč. 77, (1), s. 4 . [popularizující].

KOŽENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.; HÖSCHL, C.: Predikce akademického úspěchu v prvním roce studia medicíny: dichotomický přístup. (Predicting academic success in the first year of medical study: dichotomic approach).Československá psychologie, 1998, roč. 42, (4), s. 289-296. Číslo grantu:IGA MZ ČR č. 1407-8, [původní].

ŘÍPOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, V.; HÖSCHL, C.; FALES, E.; MAJER, E.; STRUNECKÁ, A.: Lipid composition of different brain regions in patients with Alzheimer´s disease and multi-infarct dementia. (Lipid composition of different brain regions in patients with Alzheimer´s disease and multi-infarct dementia.).In: Fisher, A.; Yoshida, M.; Hanin, I.: Progress in Alzheimer´s and Parkinson´s diseases.New York, Plenum Press 1998, S. 301-307. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; ARENBERGER, P.; BARÁKOVÁ, D.; HAHN, A.; HÖSCHL, C.; LEBL, J.; MEDOVÁ, E.; PACHL, J.; SVOBODA, B.; ŠIMEK, J.; ŠPRINDRICH, J.; VYHNÁNEK, F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University. TEMPUS EUROSKILLS Project S_JEP 11460-96, 1999, [přehledový].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology, 1999, roč. 8, (24), s. 785-797. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [původní]. IF:2,045/99

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.; BAHBOUH, R.: The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. In: Proceedings of the 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society.Praha, Czech. Neurosc. Society 1999, S. 51.Konference: 3rd Conference of the Czech Neuroscience Society, Prague 14. 15. 11. 1999. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: MSM 111200005, IZ4013, [autor abstrakta, sborník].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; BAHBOUH, R.: Regulace inzulínové senzitivity u depresivních a nedepresivních osob. (The regulation of insulin sensitivity in depressed and non-depressed persons).In: 42. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, S. 51.Číslo grantu: IZ 4013-3, [autor abstrakta autor statě, sborník sborník].

HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; HÖSCHL, C.; BAHBOUH, R.: Vztah mezi centrální aktivitou serotoninu a senzitivitou k inzulínu u zdravých dobrovolníků. (The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers).In: Psychopharmacology for XXIst century.Praha, Galén 1999, S. 30.Konference: 41. neuropsychofarmakologická konference, 6. 1. 1999 Jeseník. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, monografie].

HORÁK, J.; HÖSCHL, C.: Problems of Introducing Problem-Oriented Learning. In: Höschl, C.; Anděl, M.: Supplementum 1. mezinárodní konference o novém curriculu lékařství, Praha, 9.-10. 1. 1998.Praha, Tigis 1999, S. 16-19. [autor statě a editor sborníku, sborník].

HÖSCHL, C.: 11. kongres European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), Paříž. (11th Congress of Euroipean College of Neuropsychopharmacology).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 52-55. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.: 12.kongres, ECNP (ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), Londýn, 21.-25.9.1999 . (12th Congress of ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), London, September 21-25, 1999).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (4), s. 269-273. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.: 152. výroční konference Americké psychiatrické asociace, Washington. (152nd Annual Meeting of Americaln Psychiatric Association.).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (3), s. 195-201. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.: 2. setkání Lundbeck International Neuroscience Foundation, Malelane, Jižní Afrika. (2nd Faculty member Meeting in Malelane, South Africa, The Lundbeck International Neuroscience Foundation).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (2), s. 119-120. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.: 2nd Faculty Member Meeting in Malelane, South Africa. The Lundbeck International Neuroscience Foundation. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (2), s. 119-120. [ostatní].

HÖSCHL, C.: 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference Jeseník. (41st Annual Czecho-Slovak Neuropsychopharmacological meeting).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 45-46. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.: Antidepressants in Broader Context. In: Maj, M.; Sartorius, N.: Depressive Disorders. WPA Series and Experience in Psychiatry.Chichester, J. Willey 1999, S. 143-145.Číslo VZ: MSM 111200005. [autor kapitoly, monografie].

HÖSCHL, C.: Bolest a deprese. (Pain and depression).Bolest, 1999, roč. 2, (3), s. 113-115. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

HÖSCHL, C.: Depresivní porucha. (Depressive disorder).Interní medicína pro praxi, 1999, roč. 1, (5), s. 6-14. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 3. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Editorial. (Editorial).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (2), s. 80. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (3), s. 144. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (4), s. 218. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Historické a kulturní proměny lidské sexuality. (Historical and cultural changes in human sexuality).In: Höschl, C.; Machalický, J.; Holý, B.: Eros v evropské grafice v průběhu staletí.Praha, Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Nadace Hollar 1999, 189 s. [autor předmluvy, monografie].

HÖSCHL, C.: Instituce manželství. (The marriage).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (2), s. 135-156. [přehledový].

HÖSCHL, C.: Is there causality in history? (Is there causality in history?).In: Jarvie, I.; Pralong, S.: Popper's Open Society after 50 years. The continuing relevance of Karl Popper.London, Routledge 1999, [autor kapitoly, monografie].

HÖSCHL, C.: Jak napsat vědecký článek. (How to write a paper).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 61-62. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Je nyní na čase změnit koncept schizofrenie? (Is Now the Right Time to Revise a Concept of Schizophrenia).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (Suppl. 1), s. 16-17. Číslo VZ: MSM 111200005, [původní].

HÖSCHL, C.: Konec nadvlády serotoninu? Remeron Scientific Expert Meeting. 25. - 27. února 1999, Monte Carlo. (Decline of serotonin? Remeron Scientific Expert Meeting. 25. - 27. února 1999, Monte Carlo).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (2), s. 120-124. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.: Léčba Alzheimerovy chroby. Souhrn z konference o stárnutí (ÚEM AV ČR 9.2.1999). (Treatment of Alzheimer's disease. Report of the conference on ageing (Institute of Experimental Medicine, Czech Academy of Sciences, Prague 9 Feb 1999).Akademický bulletin AV ČR, 1999, (8), s. AB5-AB6. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Mechanismus účinku lithia. (Mechanisms of Action of Lithium).In: Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, s.54.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

HÖSCHL, C.: Mirtazapin a spánek. (Mirtazapin and Sleep).In: Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, s.55.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

HÖSCHL, C.: Nepřestává fungovat současný demokratický systém?' Prof. C. Höschl v Radioforu o intelektuálech v politice, korupci a studentech. (Is current democratic system failing? Prof. C. Höschl in Radioforum on intellectuals, politics, corruption, and students).Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8, (3), s. 41-44. [ostatní].

HÖSCHL, C.: První setkání spolupracujících center WHO. (First meeting collaborating centers of WHO).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (2), s. 126. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.: Přírodní a humanitní vědy: dva světy? (Natural science and humanities: two worlds?).Vesmír, 1999, roč. 78, (9), s.487-491. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.: Současné trendy v psychiatrii. (Current trends in psychiatry).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (Suppl. 2), s. 4-5. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

HÖSCHL, C.: Telemost Vršovice - Boston (a tři otázky pro proděkana) - rozhovor pro časopis Vita Nostra Revue. (Teleconference Prague-Boston (ant three questions to Deputy-Dean)).Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8, (1), s. 42-45. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Teorie deprese . (Theory of depression).Vesmír, 1999, roč. 78, (11), s.607-611. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.: Věda a výzkum v transformačním období. (R&Dn the transformation period).Věda, technika, společnost, 1999, roč. 7(20), (7), s. 7-33. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

HÖSCHL, C.: Vědecký život v paneláku, aneb když podlaha není vidět. Rozhovor o bydlení. (Scientific life in a panel-house. Interview with prof. Cyril Höschl on housing).Podlahy od A do Z, 1999, roč. 1, (2), s. 32-33. [popularizující].

HÖSCHL, C.; ANDĚL, M.: New Medical Curriculum at the 3rd Faculty of Medicine. (New Medical Curriculum at the 3rd Faculty of Medicine).In: Höschl, C.; Anděl, M.: Supplementum 1. mezinárodní konference o novém curriculu lékařství, Praha, 9.-10. 1. 1998.Praha, Tigis 1999, S. 9-15. [autor kapitoly, sborník].

HÖSCHL, C.; HOLMEROVÁ, I.; HONZÁKOVÁ, L.; JIRÁK, R.; KÜMPEL, Q.; OBENBERGER, J.; TOPINKOVÁ, E.; VINAŘ, O.; VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Alzheimerova choroba. (Alzheimer's disease).In: Hořejší, J.: Alzheimerova choroba.Praha, Galén 1999, S. 96.Číslo VZ: MSM 111200005. [autor statě, sborník].

HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.: Serotonergic activity and insulin sensitivity. In: New Research, American Psychiatric Association Annual Meeting.Washington, American Psychiatric Association 1999, S. 161-163.Konference: May 15 - 20, 1999 Washington DC. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, monografie].

HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; KUZMIAKOVÁ, M.; BAHBOUH, R.: The different regulation of insulin sensitivity in depressed and non-depressed subjects. In: Scientific Abstracts of 38th ACNP Annual meeting.Acapulco, Scientific committee of ACNP 1999, S. 165.Konference: 38th ACNP Annual meeting, 12.-16. 12. 1999 Acapulco Mexico. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: IZ4013, [autor kapitoly, sborník].

HÖSCHL, C.; HORÁČEK, J.; SOUKUPOVÁ, N.: 11. světový psychiatrický kongres, Hamburg, 6.-11.9.1999. (11th World Psychiatric Congress, Hamburg, August 6-11.9. 1999).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (3), s. 264-269. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.: Rights and responsibilities of the psychiatric profession Limits of Psychiatry. Psychiatrie, 1999, roč. 3, (4), s. 288-289. Číslo VZ: MSM 111200005, [původní].

KOŽENÝ, J.; HÖSCHL, C.: The temperament and character inventory: psychometric integrity of the Czech version. Studia psychologica, 1999, roč. 41, (2), s. 123-132. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ1407, [původní].

ŘÍPOVÁ, D.; STRUNECKÁ, A.; PLATILOVÁ, V.; HÖSCHL, C.: Phosphoinositide signalling system in platelets of schizophrenic patients and the effect of neuroleptic therapy. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 1999, roč. 61, (2), s. 125-129. Číslo VZ: MSM 111200005, [původní]. IF:1,091/99

BENEŠOVÁ, O.; HÖSCHL, C.: Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1988, 1989 a 1990. (Nobel Prize in physiology and medicine 1988-1990.).Praha, Psychiatrické centrum Praha 2000, 165 s. [autor monografie, monografie].

DOSE, M.; HÖSCHL, C.: Movement disorders in psychiatry. Pharmacopsychiatry. Suppl.1.Stuttgart, Thieme 2000, 48 s. Číslo VZ: MSM 111200005. [editor, monografie].

HÖSCHL, C.: Alternativní postupy v léčbě deprese. (Alternative Antidepressive Modalities).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21. století.Praha, Galén 2000, s.46-47.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerův Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

HÖSCHL, C.: Anxiolytika-léky proti úzkosti. (Axiolytics-drugs against anxiety).Interní medicína pro praxi, 2000, roč. 2, (4), s.13-19. [přehledový].

HÖSCHL, C.: Doc. MUDr. Zdeněk Dytrych, CSc.-70 let. Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (8), s.437. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 2000, roč. 4, (1), s.2. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 2000, roč. 4, (2), s.82. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 2000, roč. 4, (3), s.160. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Editorial. Psychiatrie, 2000, roč. 4, (4), s.230. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Engram a implikátní řád. (Engram and implicate order).In: Chvatík, I.; Fiala, J.: Transdisciplinární gratulovník I. M. Havlovi k 60. narozeninám.Praha, Oikoymenh 2000, s.272-276. [autor kapitoly, sborník].

HÖSCHL, C.: Introduction. Pharmacopsychiatry, 2000, roč. 33, (Suppl. 1), s.1-2. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní]. IF:2,681/00

HÖSCHL, C.: Jaroslav Blahoš sedmdesátiletý? (Jaroslav Blahoš celebrates his 70).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (6), s.302-303. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Konference Mezinárodní asociace pro lékařské vzdělávání AMEE-Linköping,Švédsko, 29.8.-1.9.1999. (A critical appraisal of medical education-Linköping, Sweden, August 29-September 1, 1999).Psychiatrie, 2000, roč. 4, (2), s.134-137. [ostatní].

HÖSCHL, C.: Molekulární genetika duševních poruch. (Molecular Genetics of Mental Disorders).Psychiatrie, 2000, roč. 4, (Suppl. 1), s.8-16. [přehledový].

HÖSCHL, C.: MUDr. Pavel Baudiš, CSc., sedmdesátníkem. (MUDr. Pavel Baudiš, CSc. celebrates his 70).Česká a slovenská psychiatrie, 2000, roč. 96, (7), s.387. [ostatní].

HÖSCHL, C.: O lidské psychice a psychiatrii-výbor článků z časopisů Vesmír a Přítomnost. (About human mind and psychiatry-Digest of articles for Vesmír and Přítomnost).Hradec Králové, Pedagogické centrum 2000, 19 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

HÖSCHL, C.: Prediction in Psychiatry: An Overview. Neuropsychopharmacology, 2000, roč. 23, (S2), s.87. Konference: 2nd International Congress on Hormones, Brain and Neuropsychopharmacology Rhodos Greece July 15-19 2000. [abstrakt]. IF:4,579/00

HÖSCHL, C.: Předmluva. (Preface).In: Dragomirecká, E.; Palčová, A.; Papežová, H.: Sociální psychiatrie v časě změn.Praha, Psychiatrické centrum Praha 2000, s.278. [autor předmluvy, monografie].

HÖSCHL, C.: Psychiatry: Subspecialization and Relationship with Other Disciplines. European Psychiatry, 2000, roč. 15, (S2), s.214. [abstrakt]. IF:0,748/00

HÖSCHL, C.: Psychofarmakologie pro 21. století. (Psychopharmacology for 21st Century).Trendy v medicíně, 2000, roč. 2, (3), s.6-13. [přehledový].

HÖSCHL, C.: Směřování české psychiatrie na přelomu století. (Aims of Czech psychiatry at the turn of century).In: Havel, I.; Třeštík, D.: Co daly naše země Evropě a lidstvu.Praha, ELK 2000, s.456-469. [autor kapitoly, monografie].

HÖSCHL, C.: The Theory of Depression. (IV Congreso Mundial de Estados Depresivos & Simposio International de Violencia e Conducta Agresiva).Mendoza, 2000, s.14-15.Konference: IV Congreso Mundial de Estados Depresivos & Simposio International de Violencia e Conducta Agresiva, Mendoza Argentina 13. 16. de Sentiebre del 2000. [autor abstrakta, sborník].

HÖSCHL, C.: Vztah deprese k mortalitě ve vyšším věku. (Depression and ortality in Higher Age).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21. století.Praha, Galén 2000, s.44-45.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerův Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

HÖSCHL, C.: Znamenají nová antidepresiva pokrok? (Do Novel Antidepressants Represents a Progress?).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21. století.Praha, Galén 2000, s.48.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerův Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

HÖSCHL, C.: Životní cyklus a deprese. (Life Cycle and Depression).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21. století.Praha, Galén 2000, s.43.Konference: III. sjezd České psychiatrické společnosti Špindlerův Mlýn 15.-18. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

HÖSCHL, C.; LIBIGER, J.: Rights and Responsibilities of the Psychic Profession. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2000, roč. 101, (Suppl. 399), s.40-41. [původní]. IF:1,774/00

ŘÍPOVÁ, D.; PLATILOVÁ, V.; STRUNECKÁ, A.; JIRÁK, R.; HÖSCHL, C.: Cytosolic Calcium Alterations in Platelets of Patients with Early Stages of Alzheimer's Disease. Neurobiology of Aging, 2000, roč. 21, (5), s.729-734. Číslo grantu:NG15, [původní]. IF:4,159/00

HOUŠŤAVA, LADISLAV (7)

HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.: Surgical management of brachial plexus injuries and the experimental reinnervation of the biceps brachii muscle by the spinal motor neurons throught acellular nerve graft. In: Roth, J.; Richards, R.: 7th Congress of the International Federation of Societes for Surgery Hand.Bologna, Monduzzi Editore 1998, S. 77-80.Číslo grantu: IGA 5024/3, [autor statě, sborník].

HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.; SMRČKA, V.: Chirurgická léčba poranění pažní pleteně. Výsledky a přehled literatury. (Surgical Treatment of Injuries of the Brachial Plexus. Results and Review of Literature).Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1998, roč. 5, (1), s. 61-64. Číslo grantu:IGA 5024/3, [původní].

HOUŠŤAVA, L.; HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; STEJSKAL, L.: Alternative methods of the gap distance reconstruction in peripheral nerve surgery. In: Roth, J.; Richards, R.: 7th Congress of the International Federation of Societes for Surgery Hand.Bologna, Monduzzi Editore 1998, S. 601-605.Číslo grantu: IGA 5024/3, [autor statě, sborník].

HOUŠŤAVA, L.; DUBOVÝ, P.; HANINEC, P.; GRIM, M. : An alternative preparation of the acellular muscle graft for reconstruction of the injured nerve-morphological and morphometric analysis. Annals of anatomy, 1999, roč. 181, (3), s.275-281. [přehledový]. IF:0,420/99

HANINEC, P.; DUBOVÝ, P.; HOUŠŤAVA, L.; STEJSKAL, L.: Acellular nerve graft re-seeded by Schwann cells migrating from the nerve stump can stimulate spinal motoneurons for functional reinnervation of the rat muscle. Annals of Anatomy, 2000, roč. 182, (2), s.123-131. [přehledový]. IF:0,448/00

PACHL, J.; HANINEC, P.; BAKALÁŘ, B.; MIZNER, P.; HOUŠŤAVA, L.; ŠIDÁK, M.: První zkušenosti s měřením intraparenchymatozní tenze kyslíku (pO2ti) a pHti v perifokální zóně mozkových lézí. (The first experience with intraparennchymal pO2ti a pHti measurements in the perifocal zone of brain lesions).In: Zazula, R.: Intenzivní perioperační péče.Praha, Galén 2000, S.179-180. [autor statě, sborník].

PACHL, J.; HANINEC, P.; HOUŠŤAVA, L.; MIZNER, P.; BAKALÁŘ, B.: The Perifocal Zone of Different Brain Lesion Displays Similar Alteration of pHti (b) and PCO2ti (b) Values. In: Pickard, J.D.: Eleventh International Symposium on Intracranial Pressure and Brain Monitoring.Cambridge, ESA 2000, s.276.Konference: 3rd International Conference on Neurochemical Monitoring, 27. 7. 2000 Cambridge U. K. Číslo VZ: MSM 111200003. Číslo grantu: GA305/00/0651, [autor abstrakta, sborník].

HOZÁK, PAVEL (2)

GEUSSOVÁ, G.; PĚKNICOVÁ, J.; ČAPKOVÁ, J.; KALÁB, P.; MOOS, J.; PHILIMONENKO, V.V.; HOZÁK, P.: Monoclonal Antibodies to Intraacrosomal Dog Sperm Proteins Recognizing Acrosomal Status during Capacitaion and Acrosome Reaction. Andrologia, 1997, roč. 29, s. 261-268. [původní]. IF:0,388/97

NOWAK, G.; PESTIC-DRAGOVICH, L.; HOZÁK, P.; PHILIMONENKO, A.; SIMERLY, C.; SCHATTEN, G.; DE LANEROLLE, P.: Evidence for the Presence of Myosin I in the Nucleus. Journal of Biological Chemistry, 1997, roč. 272, (27), s. 17176-17181. [původní]. IF:6,963/97

HRIVNÁKOVÁ, JAROSLAVA (7)

MĚŠŤÁK, J.; HRIVNÁKOVÁ, J.; ČAKRTOVÁ, M.; NEJEDLÝ, A.; TOMÁŠEK, D.; KORYTKO, J.: Reduction Mammaplasty at the Department of Plastic Surgery in Prague. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s. 147-153. [původní].

MĚŠŤÁK, J.; HRIVNÁKOVÁ, J.; ČAKRTOVÁ, M.; NEJEDLÝ, A.; TOMÁŠEK, D.; KORYTKO, J.: Redukční operace prsů na klinice plastické chirurgie v Praze. (Reduction Breasts Surgery in the Plastic Surgery Clinic in Prague).Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (1), s. 19-23. [přehledový].

TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Basics in General Surgery. Praha, 3.LF UK 1994, 101 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

TVRDEK, M.; FÁRA, M.; HORÁK, I.; HRIVNÁKOVÁ, J.; MĚŠŤÁK, J.; ŠTURMA, J.; TOPINKA, H.: Úvod do obecné chirurgie. Praha, Univerzita Karlova 1994, 143 s. [skripta].

KUDEROVÁ, J.; BORSKÝ, J.; ČERNÝ, M.; MÜLLEROVÁ, Ž.; VOHRADNÍK, M.; HRIVNÁKOVÁ, J.: Care of Patients with Facial Clefts at the Department of Plastic Surgery in Prague. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (3), s. 99-103. [původní].

TVRDEK, M.; HRIVNÁKOVÁ, J.; KUDEROVÁ, J.; ŠMAHEL, Z.; BORSKÝ, J.: Infuence of Primary Septal Cartilage Reposition on Development of the Niose in UCLP. Acta Chirurgiae Plasticae, 1997, roč. 39, (4), s. 113-116. [původní].

VOHRADNÍK, M.; HRIVNÁKOVÁ, J.: Palatofonie a palatolalie u dětí s velofaryngeální insuficiencí operovaných v různém věku. (Palatophony and Palatal Articulation in Children with Velopharyngeal Insufficiency, Operated at Different Ages).Otorinolaryngologie a foniatrie, 1998, roč. 47, (2), s. 77-79. [původní].

HRNČÍŘ, EVŽEN (88)

HRNČÍŘ, E.: Dekompresní nemoc. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (5), s. 213-216. [původní].

HRNČÍŘ, E.: Onemocnění vznikající v souvislosti se zvýšeným tlakem okolního prostředí. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (6), s. 265-269. [původní].

HRNČÍŘ, E.: Proč dochází v hyperbarickém prostředí ke změně plicních funkcí. Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1993, roč. 53, (1), s. 58-63. [původní].

HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Soukromé lékařské praxe z hlediska pracovního lékařství. Pracovní lékařství, 1993, roč. 73, (2), s. 77-79. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.; NOVOTNÝ, Z.; DAVID, A.: Choroby z povolání vzniklé v souvislosti s pobytem v přetlaku. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (3), s. 119-122. [původní].

HRNČÍŘ, E.; ŠULC, J.: Jak posuzovat onemocnění a poškození zdraví způsobené podtlakem. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (5), s. 215-218. [původní].

HRNČÍŘ, E.: Vítejte na Klinice pracovního lékařství. Vinohradské Listy, 1994, roč. 1, (1), s. 1-2. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.; DAVID, A.: Complexity in the Evaluation of the Occurence of Work-related Musculoskeletal Diseases. In: Symposium New Epidemics in Occupational Health, Helsinki, 16-19. May 1994. 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

BÁRTOVÁ, J.; HAVRÁNEK, J.; HRNČÍŘ, E.; LEGÁTH, L.; LENER, J.; ŠTROS, O.: Hygiena. Díl.I. Faktory životního prostředí, ovlivňující zdraví. Praha, Karolinum 1995, 68 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Anglicko - česká terminologie pro potřeby zdravotní služby na námořních lodích. Praha, Česká námořní plavba 1995, 35 s. [autor slovníku, slovník].

HRNČÍŘ, E.: Česko - anglická terminologie pro potřeby zdravotní služby na námořních lodích. Praha, Česká námořní plavba 1995, 31 s. [autor slovníku, slovník].

HRNČÍŘ, E.: Profesionální onemocnění pohybového aparátu z přetížení. (Professional diseases of locomotor systém due to overload).Pracovní lékařství, 1995, roč. 47, (3), s. 112-121. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Zdaňování odměny soudního znalce. Praktický lékař, 1995, roč. 75, (6), s. 292. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.: Zdravotnické zabezpečení profesionálních potápěčskýh prací. In: Sborník referátů XII. konference o hyperbaroxii a potápění, Ostrava, 5,-6. října 1995 .Ostrava, Nemocnice s poliklinikou 1995, S. 64-65. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Jak dále postupovat při hodnocení profesionality onemocnění spadajících pod položku číslo 29 Seznamu nemocí z povolání? (How to proceed when evaluating professional diseases from the category no.29 of the List of Professional Diseases).Pracovní lékařství, 1995, roč. 47, (3), s. 122-125. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.; THOMAS, J.; TŘMÍNKOVÁ, H.: Bazocelulární karcinom kůže u horníka uranových dolů. (Basocellular skin carcinoma in a uranium digger).Pracovní lékařství, 1995, roč. 47, (5), s. 203-207. [původní].

NAUŠ, A.; HRNČÍŘ, E.: Vývoj hygieny práce a pracovního lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady . (History of occupational hygiene and occupational medicine at the 3rd Medical School of Charles University and Teaching Hospital Královské Vinohrady).Hygiena, 1995, roč. 40, (6), s. 414-416. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Flow Resistance of Airways under Hyperbaric Conditions. Physiological Research, 1996, roč. 45, (2), s. 153-158. [původní]. IF:0,532/96

HRNČÍŘ, E.: Forced Expiration and Inspiration under Hyperbaric Conditions. Physiological Research, 1996, roč. 45, (6), s. 471-473. [původní]. IF:0,532/96

HRNČÍŘ, E.: Importance of Surface Tension in Therapeutic Compression in Decompression Sickness. Physiological Research, 1996, roč. 45, (6), s. 467-470. [původní]. IF:0,532/96

HRNČÍŘ, E.: Mathematical Modelling of the Concentration of Microorganisms in the Urinary Bladder under Simple Conditions. Physiological Research, 1996, roč. 45, (1), s. 75-82. [původní]. IF:0,532/96

HRNČÍŘ, E.: Organizmus a pohyb. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně).Praha, Psychiatrické centrum Praha 1996, S. 55-57. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Působení atmosférického tlaku. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně).Praha, Psychiatrické centrum Praha 1996, S. 55-57. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Působení vibrací. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně).Praha, Psychiatrické centrum Praha 1996, S. 55-57. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: XII. konference o hyperbaroxii a potápění. Pracovní lékařství, 1996, roč. 48, (2), s. 99. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.: Zdravotnická a posudková problematika práce v přetlaku .Praha, 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy 1996. 158 s.[habilitační spis (doc.)].

HRNČÍŘ, E.; NAUŠ, A.: Occupational Tropical Infectious and Parasitic Diseases in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (3), s. 206-207. [původní].

HRNČÍŘ, E.; NAUŠ, A.: Zajištění zdravotní péče pracujícím vyjíždějícím do zahraničí. (Health care provision for workers travelling abroad).Pracovní lékařství, 1996, roč. 48, (6), s. 244-247. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.; URBAN, P.: Regionální rozdíly v počtu ohlášených nemocí z přetěžování v České republice. (Regional differences in numbers of reported illnesses due to overload in Czech Republic).Pracovní lékařství, 1996, roč. 48, (4), s. 164-173. [přehledový].

NAUŠ, A.; HRNČÍŘ, E.: Výzkum v oboru pracovního lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. (Research in occupational medicine at the 3rd Medical School of Charles University in Prague).Hygiena, 1996, roč. 41, (4), s. 226-228. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Hodnocení profesionality onemocnění zpŕsobených přetlakem nebo podtlakem podle nového Seznamu nemocí z povolání. Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (2), s. 98-99. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Kožní nemoci. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 113. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nádory. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 112-113. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoc z oxidu uhelnatého. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 86. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoc způsobená atmosferickým přetlakem a podtlakem. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 102. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 102. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci dýchací soustavy. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 115. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci kostí a kloubů rukou, zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 103. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 109-110. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci oběhové soustavy. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 115-116. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 105. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci pohybové soustavy. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 113-114. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci spojené s prací. Vymezení pojmu. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 111-112. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci šlach, šlachových pochev, úponů, svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 103. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci tíhových váčků z tlaku. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 104. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci z povolání. Legislativa, definice, způsob kompenzace, prevence. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 78-79. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Nutrition and Energy Requirement of the Work. In: Lener, J.: Medical Hygiene.Praha, Karolinum 1997, S. 99-101. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Ostatní nemoci spojené s prací. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 116. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Oxid uhelnatý. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 43. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Porucha sluchu způsobená hlukem. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 101. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Postup při podezření na nemoc z povolání, realizace právního aktu hlášení nemoci z povolání. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 111. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Poškození menisku. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 104. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Práce v přetlaku v České republice a její zdravotnické zabezpečení. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (9), s. 439-440. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Preventivní prohlídky a jejich náplň. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V.Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 120-139. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.: Přenosné nemoci. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 112. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.; CIKRT, M.: The Occupational Disease and Injury Compensatory System in the Czech Republic . American Journal of Industrial Medicine, 1997, roč. 31, (4), s. 381-384. [přehledový]. IF:1,280/97

HRNČÍŘ, E.; DAVID, A.: Činnost závodní preventivní péče v současných podmínkách. Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (3), s. 150-155. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Nemoci z přetlaku nebo podtlaku. Scripta medica, 1997, roč. 70, (suppl. 4), s. 218-220. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.; ROSINA, J.: Surface Tension of Blood. Physiological Research, 1997, roč. 46, (4), s. 319-321. [původní]. IF:0,807/97

HRNČÍŘ, E.; TŘMÍNKOVÁ, H.: Profesionální tropické onemocnění u soukromého majitele. Pracovní lékařství, 1997, roč. 49, (2), s. 62-64. [překlad].

HRNČÍŘ, E.; URBAN, P.; GEBAUEROVÁ, A.: Akutní forma dekompresní nemoci u potapěče. Praktický lékař, 1997, roč. 77, (3), s. 128-130. [překlad].

KNEIDLOVÁ, M.; HRNČÍŘ, E.: Podmínky vzniku nemocí z povolání přenosných a parazitárních. Scripta medica, 1997, roč. 70, (suppl. 4), s. 215-217. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Posuzování a uznávání nemocí z povolání podle vyhlášky č. 342/1997 Sb. (Assessment and Notification of Occupational Diseases According to Notice No. 342/1997).Pracovní lékařství, 1998, roč. 50, (4), s. 181-183. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.: Závodní preventivní péče. (Occupational Preventive Health Care).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (9), s. 503-505. Číslo grantu:206/1998 Národního programu zdraví, [přehledový].

HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách. (Occupational Health Service in Present Conditions).Praha, Fortuna, 3.LF UK 1998, 56 s. Číslo grantu: 206/1998 Národního programu zdraví, [příručka].

SAKOUTIS, G.; HRNČÍŘ, E.: Occupational Diseases Caused by Overload in the Czech Republic in 1995. Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S44-S46. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Jaká má být role oddělení nemocí z povolání. (What would be the Role of Occupational Diseases Department).Pracovní lékařství, 1999, roč. 51, (3), s. 133. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci z povolání. (Occupational Diseases).Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 1999, roč. 9, (5), s. 8-11. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci z povolání způsobené přetěžováním pohybového ústrojí. (Occupational Diseases Caused by Locomotor System Overloading).Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 1999, roč. 9, (6), s. 17-20. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Prevence nemocí z povolání. (Prevention of Occupational Diseases).Praha, Stát. ped.nakl., a.s. 1999, 32 s. [autor monografie, monografie].

HRNČÍŘ, E.: Smrtelná nehoda sportovního potápěče. (Amateur Diver Fatal Accident).Medicina sportiva Bohemica et Slovaca, 1999, roč. 8, (4), s.112-114. [kazuistika].

HRNČÍŘ, E.: Teorie hormese a spor o její aplikaci v problematice ionizujícího záření. (Theory of Hormesis and Controversies on its Application to the Problem of Ionizing Radiation).Hygiena, 1999, roč. 44, (3), s. 156-162. [přehledový].

KRATOCHVÍL, A.; HRNČÍŘ, E.: Povrchové napětí tělesných tekutin v patofyziologii a diagnóze. (Surface Tension of Body Fluids in Pathophysiology and Diagnosis).Praktický lékař, 1999, roč. 79, (5), s. 258-259. [původní].

HRNČÍŘ, E.: Časopis Pracovní lékařství na prahu nového tisíciletí. (The Journal Pracovní lékařství (Occupational Medicine) on the Treshold of the New Millenium).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (1), s.3. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.: Diskuse o koncepci pracovního lékařství. (Discussion on the Concept of Occupational Medicine).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (2), s.51. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.: Diskuzní příspěvek k problematice ohrožení nemocí z povolání u poruch sluchu způsobených hlukem. (Disccussion on the Problems os Threatemed Occupational Diseases Caused by Naise).České pracovní lékařství, 2000, roč. 1, (1), s.55-57. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.: Historie a současnost zdravotní péče o pracovníky v přetlaku v České republice. (History and Contemporary State of Health Care of Workers Exposed to Overpressure in the CR).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (3), s.154-155. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Chronická bronchitida není nemocí z povolání. (Chronic Bronchitis Is Not Occupational Diseese).Diagnóza, 2000, roč. 3, (42), s.9-10. [popularizující].

HRNČÍŘ, E.: Informování pacienta o nemoci z povolání. (Informing Patients on Occupational Disease).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (3), s.111-112. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.: Jaký je význam pojmu pracovní lékařství? (What is the Significance of the Term Occupational Medicine?).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (4), s.163-164. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.: Nemoci plic způsobené azbestem. (Pulmonary Diseases Caused by Asbestos).Bulletin sdružení praktických lékařů ČR, 2000, roč. 10., (2), s.42-44. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Raynaudův fenomén z vibrací. (Raynaud's Phenomenon Caused by Vibrations).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (2), s.77-81. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.: Význam správného stanovení kritérií pro hodnocení přetěžování pohybového aparátu. (Meaning of the Right Criterion Determination in the Assessment of the Locomotor Apparatus Overloading).České pracovní lékařství, 2000, roč. 1, (3), s.198-199. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.; HLÁVKOVÁ, J.: Doporučené limity svalových sil při práci se stroji-návrh Evropského výboru pro standardizaci. (Recommended Limits of Muscular Strenghts at Work with Machinery-A Recommendation of the European Committee for Standardization).České pracovní lékařství, 2000, roč. 1, (42), s.248-251. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.; MIKYSKA, M.: Kompetence zdravotníků při uznávání nemocí z povolání. (Competence of Health Workers to Certify Occupational Diseases).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (3), s.147-148. [ostatní].

HRNČÍŘ, E.; MIKYSKA, M.: Překlasifované nemoci z povolání po deseti letech. (Re-classification of Occupational Diseases after Ten Years).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (2), s.96-99. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.; MIKYSKA, M.: Ukončení trvání nemoci z povolání. (Termination of Occupational Disease).Pracovní lékařství, 2000, roč. 52, (1), s.26-31. [přehledový].

SEDLÁČEK, J.; HRNČÍŘ, E.: Zdravotnická problematika profesionálního potápění v České republice. (Medical Problems of Professional Dising in the Czech Republic).Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), S19-S22. [přehledový].

HRUBÁ, JIŘINA (4)

HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.; DRÁBEK, T.: Indications for Applications of Glucocorticoids in Burn Medicine. Annals of the Mediterranean Burns Club, 1994, roč. 7, (3), s. 136-138. [původní].

HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.: Severe Complications in Burn Trauma. In: Programme and Abstracts. IV. Congress on Burns, Fire Disasters and Symposium on Plastic Surgery, September 18-20, Košice, Slovakia 1995.Košice, Burn Center, Medical Faculty of P.F. Šafárik University 1995, S. 71. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.: Severe Complications in Burn Trauma. In: Third International Conference on Burns and Fire Disasters, Palermo, June 5-8, 1995, Italy.Palermo, Mediterranean Burns Club 1995, S. 35. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.: Severe Complications in Burn Trauma - A Case Report. Annals of Burns and Fire Disasters, 1997, roč. 10, (4), s. 204-206. [původní].

HRUBÝ, STANISLAV (26)

HRUBÝ, S.: znam zakysaných mléčných výrobků pro naše zdraví. Výživa, 1994, roč. 40, (3), s. 83-84. [ostatní].

HRUBÝ, S.; RAMBOUSKOVÁ, J.; HRIVNÁK, D.; TUREK, B.; ŠPELINA, V.: Fettveränderungen durch Saprophytissche Mikroorganismen und ihre möglichken Einflüsse auf den menschlichen Organismus. Ernährung-Nutrition, 1994, roč. 18, (6), s. 283-285. [původní].

HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Současné úkoly výživy na úseku veřejného zdravotnictví. (Current Assignments in Nourishment in the Field of Public Health).Hygiena, 1994, roč. 39, (3), s. 141-144. [přehledový].

TUREK, B.; HRUBÝ, S.; ČERNÁ, M.: Nutriční toxikologie. (Nutritional Toxicology).Brno, IPVZ 1994, 123 s. [autor monografie, monografie].

HRUBÝ, S.: Salmonely, hrozba druhé poloviny dvacátého století. Výživa a potraviny. Zpravodaj školního stravování, 1995, roč. 50, (4), s. 107-109. [přehledový].

HRUBÝ, S.: Stravování hospitalizovaných pacientů z hlediska hygieny výživy . In: Sborník přednášek z konference 'Nemocniční hygiena'.Ústí n. L., Krajská hygienická stanice 1995, S. 121-126. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÝ, S.: Výživa v kostce. Úvaly, Ratio 1995, 113 s. [autor monografie, monografie].

HRUBÝ, S.; RAMBOUSKOVÁ, J.; HRIVNÁK, D.; ŠPELINA, V.; TUREK, B.: Změny v tucích vyvolané saprofytickou mikroflórou a jejich možný dopad na makroorganizmus . (Changes in fats due to saprophytic microbes and their possible influence on a macro-organism).Hygiena, 1995, roč. 2, (40), s. 99-104. [původní].

HRUBÝ, S.; RAMBOUSKOVÁ, J.; ŠPELINA, V.; TUREK, B.; HRIVNÁK, D.: Mikrobiální lypolýza ve vztahu k některým technologickým úpravám potravin. (Microbial lipolysis in relation to certain technologies of food preparation).Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 26-30. [původní].

HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Poživatiny a elementární nákazy. In: Sborník z konference Problematika zdravotní nezávadnosti poživatin.Pardubice, Kristl a spol 1995, S. 123-128. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Význam opomíjených makroelementů - S, Si, Al - ve výživě lidí. In: Sborník z odborného semináře Minerální látky ve výživě.Praha, IPVZ 1995, S. 89-94. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Zdravotní nezávadnost poživatin-dominujíci prvek dozorové činnosti . In: Sborník konference Problematika zdravotní nezávadnosti poživatin.Pardubice, Kristl a spol 1995, S. 19-23. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HLÚBIK, P.; HRIVNÁK, D.; HRUBÝ, S.; MARTINÍK, K.; OPLTOVÁ, L.; RAMBOUSKOVÁ, J.; ZELENÝ, J.: Vojenská hygiena - kapitoly o výživě, učební texty . Hradec Králové, VLA JEP 1996, 134 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

HRUBÝ, S.: Minerální látky ve výživě dětí. In: Sbornik přednášek z konference XXIV. Ostravské dny dětí a dorostu, Rožnov. p. R.Ostrava, b.n. 1996, S. 89-93. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÝ, S.: Stravování hospitalizovaných pacientů z hlediska hygieny výživy. In: Sborník přednášek konferencí. Aktuelní problémy výživy, vyplývající z nové legislativy.Praha, b.n. 1996, S. 74-79. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Alimentární nákazy a otravy ve vztahu k technologickým postupům přípravy poživatin. In: Sborník přednášek z odborného semináře Mikrobiologie potravin 1996.Praha, b.n. 1996, S. 18-25. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Metabolické poruchy a mikroflóra trávicího ústrojí. In: Sborník přednášek z odborného semináře Výživa a metabolické poruchy.Praha, b.n. 1996, S. 20-24. [autor statě, sborník].

HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Mikrobiologická problematika ve výživě. (Microbiological issues in nutrition).Brno, IDPVZ 1996, 108 s. [autor monografie, monografie].

HRUBÝ, S.: Bestimmung der Beta-D -Glukuronidase und deren Bedeutung für du Ermittlung des Gesundheits - und Ernahrungszustandes. (Estimation of the Beta-D-Glukuronidase and its importance for the health and nutrition state).Ernährung-Nutrition, 1997, roč. 21, (12), s. 555-556. [původní].

HRUBÝ, S.: Elixíry života. Povzbuzující a posilující látky ve výživě. (Elixirs of life. Stimulating and enhancing substances in nutrition).Praha, Pragma 1997, 115 s. [autor monografie, monografie].

HRUBÝ, S.: Hygienická problematika podmíněně patogenních mikroorganizmů. In: Sbírka přednášek z konference hygieny výživy, Výživa a zdraví.Teplice, IG-ALWAC 1997, S. 33-36. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÝ, S.; ŠPELINA, V.: Pravda o dietách, o redukční zvláště. (The truth about diets, especially slimming ones).Úvaly, RATIO 1997, 45 s. [autor příručky, příručka].

HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Kariogenní působení sacharidů. In: Sborník přednášek z konference Dvojí pohled na sacharidy.Praha, Společnost pro výživu 1997, S. 35-40. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÝ, S.; TUREK, B.: Význam technologických postupů při výrobě potravin v prevenci alimentárních onemocnění. In: Sborník přednášek z konference hygieny výživy, Výživa a zdraví.Teplice, IG-ALWAC 1997, S. 25-27. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÝ, S.: Hygienická problematika podmíněně patogenních mikroorganismů. ( Hygienic Problems of Conditionally Pathogenic Microorganisms).Hygiena, 1998, roč. 43, (3), s. 169-173. [přehledový].

HRUBÝ, S.: Salmonela může být někdy hodně drahá a nikdy nespí. (Somelimes Salmonella can be very expensive and she never sleeps).Výživa a potraviny, Zpravodaj školního stravování, 1998, roč. 53, (1), s. 19-21. [popularizující].

HURT, KAREL (27)

HURT, K.; POKORNÝ, R.; KRAUS, I.; BEDNÁŘ, T.; WIEREROVÁ, O. et al.: Alfa 1 fetorpotein ve vztahu ke zralosti a hmostnosti plodu. In: 12. neonatologické dny, Třeboň 10.-11.1993.Třeboň, Neonatologická společnost 1993, S 4. [autor abstrakta, sborník].

HURT, K.; POKORNÝ, R.; KRAUS, I.; BEDNÁŘ, T.; WIEREROVÁ, O. et al.: Dynamika hladin beta 1-glykoproteinu (sp1) v průběhu těhotenství. In: 12. neonatologické dny, Třeboň 10.-11.1993.Třeboň, Neonatologická společnost 1993, S. 2. [autor abstrakta, sborník].

HURT, K.: Méně obvyklé aplikace ultrasonografie v gynekologii a porodnictví.Praha, 3.LF UK 1994. 103 s.[kandidátská práce (CSc.)].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BEDNÁŘ, T.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.: Alfa-1-fetoprotein a jeho korelace z pohledu amniocentézy. In: Supplement 15. pracovní dny immunoanalýzy s mezinárodní účastí, Seč u Chrudimky, 6.-8.června 1994.Seč, 1994, S. 71. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BEDNÁŘ, T.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.: Korelace hodnot alfa-1-fetoproteinű v séru matky a amniální tekutiny. (Correlation of Levels of Alfa-1-fetoprotein in Mother´s Serum and Amnionic Fluid).Gynekolog, 1994, roč. 3, (4), s. 135-136. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BENEŠ, R.: Agnesis corporis callosi v UZ obraze. In: Supplement International Conference Practical Sonography IV.Olomouc, 1994, S. 30. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BENEŠ, R.: Leimyoma cysticum v UZ obraze. In: Supplement. International Conference Practical Sonography IV.Olomouc, 1994, S. 30. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; POPELKA, J.; BENEŠ, R.: Prostaglandiny a jejich intraamniální aplikace. In: Supplement. International Conference O&G, Bratislava 9.-10.června 1994.Bratislava, 1994, S. 89. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; SVOBODA, B.; SVÁROVSKÝ, J.: Open Laparoscopy. In: Supplement. International Conference O&G, Bratislava 9.-10.června 1994.Bratislava, 1994, S. 53. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; PRUNER, R.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; WIEREROVÁ, O.; PLŠKOVÁ, L.: Patau Syndrome ve screeningu VVV. In: Sborník 14. neonatologické konference.Kladno, Neonatologická spol 1995, S. 12. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; PRUNER, R.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.; BENEŠ, R.; STOŽICKÁ, K.: Toxoplasmóza a biochemické markery. In: Sborník 14. neonatologické konference.Kladno, Neonatologická spol. 1995, S. 38-39. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; PRUNER, R.; KRAUS, I.; POPELKA, J.; PIPKA, M.: Beta-1 glykoprotein /SP1/ pokrok nebo zklamání? (Beta-1 glycoprotein (SP1) - advance or disappointment ?).Gynekolog, 1995, roč. 4, (3), s. 94-95. [původní].

HURT, K.; SVOBODA, B.; PRUNER, R.: AFP in Screening Prematurity. In: Supplement International Conference Information, Health, Education, Prague.Praha, Euromise 1995, S. 33. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; WIEREROVÁ, O.; PLŠKOVÁ, L.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; STOŽICKÁ, K.: NPB u novorozence - ruptura sleziny v UZ obraze. In: Sborník 14. neonatologické konference.Kladno, Neonatologická spol 1995, S. 41-42. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

PRUNER, R.; SVOBODA, B.; HURT, K.: Software imunologické laboratoře. In: Sborník 16. imunologické konference 1995. Srní.Praha, Diagnosis 1995, S. 12. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.; WIEREROVÁ, O.; PLŠKOVÁ, L.: Centrální nervový systém novorozence po porodu. (Central nervous systém of a newborn after birth).Gynekolog, 1996, roč. 5, (3), s. 89-91. [původní].

HURT, K.; SVOBODA, B.; PRUNER, R.: Možnosti screeningu prematurity. (Options for prematurity screening).Gynekolog, 1996, roč. 5, (2), s. 47-49. [původní].

HURT, K.; SVOBODA, B.; PRUNER, R.; RAKOVIČOVÁ, I.: AFP in Screening Premature Deliveries. International Journal of Medical Informatics, 1997, roč. 45, (6), s. 131. [původní].

KRAUS, I.; HURT, K.; KRAUSE, T.: Pooperační febrilní komplikace v gynekologii ve vztahu k ročnímu období. Gynekolog, 1997, roč. 6, (2), s. 71-72. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; RAKOVIČOVÁ, I.; PIPKA, M.; WIEREROVÁ, O.; HALAD, M.: Nuchální translucence-metaanalýza. (Nuchal translucence-metaanalysis).Neonatologické listy, 1998, roč. 4, (3), s. 157. [přehledový].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; ČIHÁK, J.; WIEREROVÁ, O.; PIPKA, M.; RAKOVIČOVÁ, I.: Inaparentní výskyt epidurálního hematomu u novorozence. (Inaparent Finding of Epidural Hematoma in the Newborn).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s.79. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.; PIPKA, M.; HALAD, M.; RAKOVIČOVÁ, I.: Pregnacy associated plasma protein A (PAPP-A) A některé aspekty jeho aplikace. (Pregnacy associated plasma protein A (PAPP-A) and some aspects of it´s application).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s.80. [původní ].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; RAKOVIČOVÁ, I.; PIPKA, M.; WIEREROVÁ, O.; HALAD, M.: Nuchální translucence - analýza metody. (Nuchal translucency - analysis of the method).Gynekolog, 1999, roč. 8, (3), s.140-141. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; SVOBODA, B.; POPELKA, J.; PRUNER, R.; PIPKA, M.: Screening prematurity v 2. Trimestru z pohledu AFP. (Prematurity Screening in the 2nd Trimester with regard to AFP).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s.80. [původní].

HURT, K.; SVOBODA, B.; PRUNER, R.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; POPELKA, J.; POKORNÝ, R.: Hypotrofie z pohledu toxoplasmosy. (Hypotrophy with Regard to Toxoplasmosis).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s.78. [původní].

KRAUS, I.; HURT, K.; MIKYSKOVÁ, I.; POKORNÝ, R.; WIEREROVÁ, O.: Časný předporodní záchyt chlytoraxu plodu. (Early Prepartal Reveal of Chlytorax in the Fetus).Gynekolog, 1999, roč. 8, (5), s.214-216. [původní].

POKORNÝ, R.; KRAUS, I.; HURT, K.: Některé častější problémy GIT v porodnictví. (Some more frequent problems GIT in Obstetrics).Česká a Slovenská gastroenterologie, 2000, roč. 54, (Suppl.1), s.45-46. [přehledový].

HYNČICA, VIKTOR (4)

KOŽENÝ, J.; HÖSCHL, C.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; HYNČICA, V.: Přijímací řízení na 3.LF UK v Praze pro rok 1992/93. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (23), s. 731-735. Číslo grantu:IGA 1707-8, [ostatní].

HÖSCHL, C.; HYNČICA, V.; KOŽENÝ, J.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Přijímací řízení na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Alfa Revue, 1994, roč. 4, (3), s. 23-24. [ostatní].

ŠVANDOVÁ, E.; HYNČICA, V.; HAVELKOVÁ, M.; KUBÍN, M.: Bacillary Tuberculosis in the Czech Republic: Developmental Trends in the 1981-1993 Period . Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (3), s. 189-191. [původní].

SCHNEIDROVÁ, D.; STOŽICKÝ, F.; AUJEZDSKÁ, A.; BARTÁKOVÁ, Z.; HYNČICA, V.; JANOUT, V.; KLIMOVÁ, A.; KUDLOVÁ, E.; MÜLLEROVÁ, D.; MYDLILOVÁ, A.; PAULOVÁ, M.; ŠMEJKALOVÁ, J.: Podpora kojení a stav výživy kojenců v prvních šesti měsících života. (Breastfeeding Promotion and Infant Feeding in the First 6 Months).Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (Suppl. 1), s.43-45. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: MZ ČR 203/98-99 , [abstrakt].

CHLUMSKÝ, JAN (7)

CHLUMSKÝ, J.: Naše první zkušenosti s použitím kontinuálního pozitivního tlaku u pacientů s akutní respirační insuficiencí. (Our first experience in usage of continuous positive pressure in patients with acute respiratory insuficition).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1995, roč. 55, (2), s. 98-103. [původní].

CHLUMSKÝ, J.; POKORNÁ, H.: Changes in the Cellular Profile of Spontaneous Sputum in Asthmatic Patients During Acute Exacerbations. Allergy, 1995, roč. 50, (26), s. 23. [abstrakt]. IF:1,565/95

POKORNÁ, H.; CHLUMSKÝ, J.: Cellular Analysis of Induced Sputum in Moderate to Severe Asthma. Allergy, 1995, roč. 50, (26), s. 264. [abstrakt]. IF:1,565/95

CHLUMSKÝ, J.: Inhalační glukokortikosteroidy v léčbě asthma. (Inhalation glucocorticoids in the treament of asthma).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (12), s. 606-608. [původní].

CHLUMSKÝ, J.: Moderní přístup k léčbě asthma bronchiale. (Modern approach to asthma treatment).Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (15), s. 477-481. [přehledový].

CHLUMSKÝ, J.; POKORNÁ, H.: Cellular Content of Induced Sputum in Patients with Moderate to Severe Asthma. Allergy, 1996, roč. 51, (Suppl. no.30), s. 62. [původní]. IF:1,803/96

VAŠÁKOVÁ, M.; CHLUMSKÝ, J.: Respirační infekce u pacientů s intersticiálními plicními procesy. (Respiratory infections in patients with interstitialy pulmonary processes treated immunosupressive drugs).Remedia-Klinická mikrobiologie, 1999, roč. 3, (1), s.18-21. [původní].

CHODOUNSKÝ, ZDENĚK (4)

CHODOUNSKÝ, Z.: CNS Tumours. In: Teaching Course on the Role of Radiotherapy in the Management of Cancer, Praha 17.-21. října 1993.Praha, Europ. Society for Theurap. Radiolog. and Oncolog. 1993, S. 135-157. [autor statě, sborník].

CHODOUNSKÝ, Z.; PŘIBYLOVÁ, O.: Pediatric Tumours. In: Teaching Course on the Role of Radiotherapy in the Management of Cancer, Praha 17.-21. října 1993.Praha, Europ. Society for Therap. Radiol. and Onkol. 1993, S. 301-314. [autor statě, sborník].

URBAN, M.; CHODOUNSKÝ, Z.: Poranění urogenitální následkem radioterapie karcinomu čípku děložního. (Urogenital injury due to radiotherapy of cervical carcinoma).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (4), s. 201-205. [přehledový].

URBAN, M.; CHODOUNSKÝ, Z.: Pozdní urologické komplikace po radiotherapii II. (Delayed urologic complications following radiotherapy II).Česká radiologie, 1995, roč. 49, (3), s. 210-212. [původní].

JANDA, VLADIMÍR (25)

BULLOCK-SAXTON, J.E.; JANDA, V.; BULLOCK, M.I.: Reflex Activation of Gluteal Muscles in Walking. Spine, 1993, roč. 18, (6), s. 704-708. [původní]. IF:0,484/93

JANDA, V.: Die Muskelabschwächung in der Rückenschule. In: Rieder, H.; Eichler, J.; Kalinke, H.: Rückenschule interdisziplinär.Stuttgart, Georg Thieme Verlag 1993, [autor statě, sborník].

JANDA, V.: Einige kritische Bemerkungen zur Muskelabschwächung. In: Binkowski, H.; Huber, S.: Gymnastik in der Therapie. 1993, S. 100-103. [autor statě, sborník].

JANDA, V.: Muscle Strenght in Relation to Muscle Lenght, Pain and Muscle Imbalance. In: Ringdahl, H.K.: Muscle Strenght.New York, Churchil Livingstone 1993, [autor statě, sborník].

JANDA, V.: Vorwort. In: Rieder, H.; Eichler, J.; Kalinke, H.: Rückenschule interdisziplinär.Stuttgart, Georg Thieme Verl 1993, [autor statě, sborník].

JANDA, V.; PAVLŮ, D.: Goniometrie. Brno, Inst. pro další vzdělávání ve zdravotnictví 1993, 108 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

BULLOCK-SAXTON, J.E.; JANDA, V.; BULLOCK, M.I.: The Influence of Ankle Sprain Injury on Muscle Activation During Hip Extension. International Journal of Sports Medicine, 1994, roč. 15, (6), s. 330-334. [původní]. IF:0,822/94

JANDA, V.: Dehnentechniken - Pathophysiologie und Klinische Indikation Dehnen und Mobilisieren . Sport Gymn Krankengymn, 1994, s. 7-12. [ostatní].

JANDA, V.: Dokumentace analýzy stoje. (Documentation of Analysis of Standing Posture).Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1994, roč. 1, (1), s. 4-5. [původní].

JANDA, V.: Manuelle Muskelfunktions-Diagnostik. (Manual of muscle-function diagnostic).Berlin, Ullstein Mosby 1994, 300 s. [autor monografie, monografie].

JANDA, V.: Muscles and Motor Control in Cervicogenic Disorders: Assessment and Managment. In: Grant, R.: Physical Therapy of the Cervical and Thoracic Spine.New York, Churchil Livingstone 1994, S. 195-216. [autor kapitoly, monografie].

JANDA, V.; BULLOCK-SAXTON, J.E.: Zur Frage der Stabilität der Bewegungsmuster in Bezug auf die Propriozeption. Sportmedizin, 1994, roč. 45, (Marz), s. 67-68. [původní].

JANDA, V.; FUKSA, P.: Prevence bolesti v zádech. In: Komárek, L. et al.: Manuál prevence v lékařské praxi.Praha, Státní zdravotní ústav 1994, S. kap. 12, 13. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

JANDA, V.; PAVLŮ, D.; HERBENOVÁ, A.: Svalový systém, vyšetření svalové síly. [Dil] 1. Praha, Univerzita Karlova 1994, 100 s. [skripta].

JANDA, V.; PAVLŮ, D.; HERBENOVÁ, A.: Svalový systém, vyšetření svalové síly. Díl 2, Vyšetření zkrácených svalů, vyšetření hypermobility. Praha, Univerzita Karlova 1994, 70 s. [skripta].

JANDA, V.: Evaluation of Muscular Imbalance. In: Liebenson, C.: Rehabilitation of Spine.Baltimore, Williams-Wilkins 1995, S. 97-112. [autor statě, sborník].

JANDA, V.; VÁVROVÁ, M.: Sensory Motor Stimulation. In: Liebenson, C.: Rehabilitation of Spine.Baltimore, Williams-Wilkins 1995, S. 319-328. [autor statě, sborník].

JANDA, V.; GILBERTOVÁ, S.: Some Information about Rehabilitation in the Czech Republic. Rehabilitation Articus, 1997, roč. 97, (3-4), s. 25-27. [původní].

PROKOPEC, M.; JANDA, V.: Variace základních tělesných charakteristik mužů a žen ve světovém měřítku. (Variations of basic body characteristics of men and woman in world).Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1997, roč. 3, (4), s. 55. [původní].

LEWITT, K.; JANDA, V.; VEVERKOVÁ, M.: Dýchací synkinézy-polyelektromyografická studie. (Respiratory Synkinesis - Polyelectromyographic Study).Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1998, roč. 5, (1), s. 3-7. [původní].

LEWITT, K.; JANDA, V.; VEVERKOVÁ, M.: Respiratory Synkinesis - Polyelectromyographic investigation. The Journal of Orthopaedic Medicine, 1998, roč. 20, s. Číslo VZ: oprava dopnit krestni jmeno, rocnik ci cislo, strany,ISSN, [původní].

JANDA, V.: Ke vztahům mezi strukturálními a funkčními změnami pohybového systému. (Relations between Structural and Fuctional Changes of the Locomotor System).Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1999, roč. 6, (1), s. 6-8. [původní].

VACEK, J.; VEVERKOVÁ, M.; BEZVODOVÁ, V.; JANDA, V.; DVOŘÁKOVÁ, P.: The painful coccyx and its influence on the movement pattern for hip extension. Journal 0rthopeadic Medicine, 2000, roč. 22, (2), s.42-45. [původní].

VACEK, J.; VEVERKOVÁ, M.; BEZVODOVÁ, V.; JANDA, V.; DVOŘÁKOVÁ, P.: Vliv bolestivé kostrče na aktivitu m. gluteus maximus a ischiokrurálních vztahů. (The effect of a Painful Coccyx on the Activity of the M. Gluteus Maximus and Ischiocrural Muscleus.).Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2000, roč. 7, (1), s.14-15. [původní].

VACEK, J.; VEVERKOVÁ, M.; BEZVODOVÁ, V.; JANDA, V.; DVOŘÁKOVÁ, P.: Vliv bolestivé kostrče na stereotyp extenze v kyčli. (The effect of a Painful Coccyx on the Pattern of Hip Extension).Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2000, roč. 7, (1), s.11-13. [původní].

JANEČKOVÁ, HANA (11)

HNILICOVÁ, H.; JANEČKOVÁ, H.: Je třeba volit. Ekonom, 1995, roč. 39, (50), s. 21. [ostatní].

JANEČKOVÁ, H.: 'Zdravé nemocnice' Šumperk a Malvazinky. Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (15), s. 3. [ostatní].

JANEČKOVÁ, H.; HNILICOVÁ, H.: Veřejné zdravotnictví ve Spojených státech amerických. Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (49), s. 6. [ostatní].

JANEČKOVÁ, H.: Zdraví a sociální změny v integrující se Evropě. Zdravotnické noviny, 1996, roč. 45, (43), s. 11. [přehledový].

HOLMEROVÁ, I.; JANEČKOVÁ, H.; NIKLOVÁ, D.: Na pomoc pečujícím rodinám. Informační materiál pro ty, kteří pečují o občany postižené demencí. Praha, Česká Alzheimerovská společnost 1997, 24 s. [autor překladu, monografie - překlad].

JANEČKOVÁ, H.: Péče o ty, kteří pečují. Sociální politika, 1997, roč. 23, (9), s. 27. [ostatní].

JANEČKOVÁ, H.; KŘÍŽOVÁ, E.: Naše znalosti o zdraví Rómů a jiných etnických minorit. Zdravotnické noviny, Lékařské Listy, 1997, roč. 46, (18), s. 14. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.; JANEČKOVÁ, H.: Lékařské, sociologické a etické aspekty zdraví žen.Zdravotnické noviny, Lékařské Listy, 1997, roč. 46, (21), s. 15-16. [přehledový].

KŘÍŽOVÁ, E.; JANEČKOVÁ, H.: Zamyšlení nad zdravím žen z pohledu sociologie. ŽenSen, 1997, roč. 2, (1), s. 3-9. [ostatní].

JANEČKOVÁ, H.; NESVADBOVÁ, L.; KROUPA, A.; RUTSCH, J.: Attitudes of Roma Population in the Czech Republic to the Health and Health Care. In: Health in Transition: European Perspectives.York, University of York 2000, S.22.Konference: European Society for Health and Medical Sociology, BSA Medical Sociology Group. 2nd Joint Conference University of York 14-17 September 2000. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NO5516-3, [autor abstrakta, sborník].

NESVADBOVÁ, L.; RUTSCH, J.; KROUPA, A.; JANEČKOVÁ, H.; SCHNEIBERG, F.; KŘÍŽOVÁ, E.: Zdravotní stav romské populace (Výskyt vybraných diagnostických skupin onemocnění a jejich podíl na celkové nemocnosti). (The health state of roma population. Occurence of important diagnostic group of diseases).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21. století.Praha, Galén 2000, S.73.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NO5516-3, [autor statě, sborník].

JANOUŠKOVÁ, LADISLAVA (2)

HOVORKA, J.; LANGMEIER, M.; JANOUŠKOVÁ, L.; HÁJEK, M.: Přínos volumometrie temporálních laloků pomocí MRI pro klinickou praxi. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1995, roč. 58, (3), s. 108-111. [původní].

BARTOŠ, A.; ŠACH, J.; JANOUŠKOVÁ, L.; JIRÁSEK, A.: Gliomatosis cerebri-stále zrádná diagnóza. (Gliomatosis Cerebri-still a Treacherous Diagnosis).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2000, roč. 63/96, (3), s.185-188. [původní]. IF:0,059/00

JANOUTOVÁ, JITKA (9)

JANOUTOVÁ, J.; LIKOVSKÝ, Z.: The Effect of Actinomycin D on the Megacaryocytic Line in Rat. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (2), s. 63-65. [původní].

BUCKIOVÁ, D.; JANOUTOVÁ, J.; KOPPOVÁ, I.; ZEMANOVÁ, Z.; BROWN, N.A.; JELÍNEK, R.: Quercetin Inhibits the Hypertemia-Induced Growth of the Chick Embryo. Teratology, 1995, roč. 51, s. 21 A. [abstrakt]. IF:1,441/95

JANOUTOVÁ, J.; LIKOVSKÝ, Z.: Nucleoli and Argyrophil Nucleolus Organizer Regions (AgNORs) of Cells of the Megakaryotic Line in the Rat. Physiological Research, 1995, roč. 44, (3), s. 193-196. [původní]. IF:0,588/95

JELÍNEK, R.; JANOUTOVÁ, J.; BLÁHA, Z.; PAFKOVÁ, H.; JEŘÁBEK, J.: Vliv elektromagnetických polí na vývoj zárodku. In: 'ENVIBRNO' 4.mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 104-107. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TITLBACH, M.; DOSTÁL, M.; HALAŠKOVÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; JELÍNEK, R.; MAŇÁKOVÁ, E.; PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; SEICHERTOVÁ, A.; ZEMANOVÁ, Z.: Přehled histologie a embryologie. Praha, 1995. [super text - skripta]

JANOUTOVÁ, J.; BUCKIOVÁ, D.; JELÍNEK, R.: Interaction between quercetin and heat shock. A preliminary study on the chick embryo. Folia Biologica (Praha), 1996, roč. 42, (5), s. 231-234. Číslo grantu:GAČR 304/94/1716, [původní]. IF:0,500/96

ČERNÁ, M.; JELÍNEK, R.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; BENEŠ, I.; LEIXNER, M.: Risk assessment of the common air polutans in Teplice, Czech Republic. Toxicology Letters, 1998, roč. 96, (S), s. 203-208. Číslo grantu:VaV/340/1/97, [původní]. IF:1,303/98

BENEŠ, I.; ČERNÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; LEIXNER, M.; JELÍNEK, R.: Těkavé organické látky v ovzduší nepředstavují zatím pro obyvatele Teplic významné zdravotní riziko. (Volatile organic compounds in the atmosphere are recently no major health risk for the population of Teplice).Hygiena, 1999, roč. 44, (3), s. 144-147. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

JANOUTOVÁ, J.: Satelitní nukleoly megakaryocytární řady potkana. (Satelite nucleoli in the megakaryocytic lineage of rats).In: Zborník abstraktov.Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 22.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. [autor abstrakta, sborník].

JANOVSKÁ, DANIELA (38)

HERCOGOVÁ, J.; BŘEZINOVÁ, A.; JANOVSKÁ, D.; HULÍNSKÁ, D.; VALEŠOVÁ, M.: Diagnostika kožních forem lymské borreliózy. (Assessment of the Skin Forms of Lyme Borreliosis).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1994, roč. 19, (10), s. 17. [původní].

HERCOGOVÁ, J.; MOIDLOVÁ, J.; ŽIVNÝ, J.; HULÍNSKÁ, D.; JANOVSKÁ, D.: Two Adverse Outcome in Nineteen Women with Erythema Migrans During Pregnancy. In: Abstracts of the 6th International Congress for Infectious Diseases, Prague 1994.Praha, 1994, S. 241. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HERCOGOVÁ, J.; MOIDLOVÁ, J.; ŽIVNÝ, J.; HULÍNSKÁ, D.; RYCHTEROVÁ, V.; JANOVSKÁ, D.: Could Borreliae Found in the Placenta Influence the Fetus? Study in 19 women with Erythema Migrans During Pregnancy. In: 6th International Conference on Lyme Borreliosis, June 19-22.,1994, Bologna.Bologna, 1994, s. P006T. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HERCOGOVÁ, J.; TOMÁNKOVÁ, M.; FROSSLOVÁ, D.; JANOVSKÁ, D.: Sklerodermie, lichen sclerosus et atrophicus a protilátky proti Borrelia Burgdorferi. (Scleroderma, Lichen Sclerosus et Atrophicus and Antibodies against Borrelia Burgdorferi).Česko-slovenská dermatologie, 1994, roč. 69, (1), s. 8-10. [původní].

JANOVSKÁ, D.: Epidemiologie a serologická diagnostika Lymeské borreliózy. In: Lymeská borrelioza, 19.4.1994, Praha.Praha, 1994, s. 7. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JANOVSKÁ, D.: Lymeská borrelioza. (Lyme Borreliosis).Praha, Národní centrum podpory zdraví 1994, [autor příručky, příručka].

JANOVSKÁ, D.; BOJAR, M.; MELUZÍNOVÁ, E.; EFFLER, J.; PIŤHA, J.; HULÍNSKÁ, D.; BAŠTA, J.: Nález cirkulujících imunokomplexu v mozkomíšním moku u Lymeské borreliózy. (Finding of Circulating Immunocomplex in Cerebrospinal Fluid in Lyme Borreliosis).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1994, roč. 57, (6), s. 277. [původní].

HULÍNSKÁ, D.; JANOVSKÁ, D.: Who Workshop on Lyme Borreliosis Diagnosis and Surveillance. WHO/CDS/VPH, 1995, (141), s. 5. [abstrakt].

JANOVSKÁ, D.: Post-polio syndrom. Vesmír, 1995, roč. 74, (12), s. 674-675. [ostatní].

JANOVSKÁ, D.: Výskyt lymeské boreliózy a klíšťové encefalitidy. (Incidence of Lyme disease and tick encephalitis).Životní prostředí České republiky, ročenka 1995, 1995, roč. I, (1), s. 75-78. [přehledový].

JANOVSKÁ, D.; HULÍNSKÁ, D.: Lymeská borelióza. T-95, 1995, (4), s. 31-36. [ostatní].

HULÍNSKÁ, D.; JANOVSKÁ, D.: Laboratorní diagnostika. (Laboratory diagnostics).In: Bartůněk, P. et al.: Lymeská borelióza.Praha, Grada Publishing 1996, S. 20-23. [autor kapitoly, monografie].

JANOVSKÁ, D.: 2.7 Členovci jako původci nebo přenašeči lidských onemocnění. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 67-77. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

JANOVSKÁ, D.: Askarióza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 22-23. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

JANOVSKÁ, D.: Epidemiologická situace v České republice. (Epidemiologic situation in Czech Republic).In: Bartůněk, P. et al.: Lymeská borelióza.Praha, Grada Publishing 1996, S. 12-16. [autor kapitoly, monografie].

JANOVSKÁ, D.: Leptospiróza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 68. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

JANOVSKÁ, D.: Lymeská borrelióza . In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 70-72. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

JANOVSKÁ, D.: Mor. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 79-81. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

JANOVSKÁ, D.: Sérologie. (Serology).In: Bartůněk, P. et al.: Lymeská borelióza.Praha, Grada Publishing 1996, S. 24-26. [autor kapitoly, monografie].

JANOVSKÁ, D.: Svrab. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 105-106. [autor kapitoly, učebnice VŠ] .

JANOVSKÁ, D.: Teniázy. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 109-110. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

JANOVSKÁ, D.: Toxoplazmóza. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 112-114. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

JANOVSKÁ, D.: Tularémie. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 118-119. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GOPFEROVÁ, J.; JANOVSKÁ, D.; ŠEJDA, J.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie. Pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy. Praha, Triton 1997, 114 s. [učebnice SŠ].

BARTŮNĚK, P.; MRÁZEK, V.; VAŘEJKA, P.; JANOVSKÁ, D.; VALEŠOVÁ, M.: Lymeská borelióza: možnosti a meze interpretace sérologických nálezů. (Lyme Borreliosis: Possibilities and Limitations of Interpretation of Serological Findings).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (11), s. 611-614. [původní].

BAŠTA, J.; JANOVSKÁ, D.; DANIEL, M.: Contact with Ticks and Awareness of Tick-borne Diseases among the Czech Population - A Piloty Study. Zentralblatt für Bakteriologie, 1998, roč. 288, (4), s. 553-557. [původní]. IF:0,736/98

BAŠTA, J.; JANOVSKÁ, D.; DANIEL, M.: Příspěvek k informovanosti obyvatelstva o lymeské borrelióze a zkušenosti s napadením klíšťaty - pilotní studie. (Knowledge of the Population of Lyme Borreliosis and Experience with Attacks by Ticks - Pilot Study).Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1998, roč. 47, (2), s. 52-55. [původní].

HULÍNSKÁ, D.; VOTÝPKA, J.; JANOVSKÁ, D.; BAŠTA, J.: Přímý průkaz Borrelia burgdorferi sensu lato v časné a pozdní lymeské nemoci. (Direct Detection of Borrelia burgdorferi Senser Lato in Early and Late Lyme disease).In: Celostátní konference infekcionistů.Plzeň, 1998, S. 44-45. [autor statě ve sborníku, sborník].

JANOVSKÁ, D.: EHK - 122 Sérologie lymeské borreliózy - vyhodnocení. (EHK - 122 Serology of Lyme Borreliosis - evaluation).Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1998, roč. 7, (10), s. 410. [ostatní].

JANOVSKÁ, D.: Sérologický přehled lymeské boreliózy. (Serological survey Lyme Borreliosis).Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1998, roč. 7, (příl. 1), s. 32-34. [původní].

JANOVSKÁ, D.; HÁLKOVÁ, B.: Epidemiologické aspekty lymské boreliózy v ČR. (Epidemiological aspects of Lyme Borreliosis in ČR).In: Program a abstrakta 15. Pečenkovy epidemiologické dny Most.Most, ČLS JEP, OHS Ústí nad Labem, OHS Most 1998, S. 30.Číslo grantu: IGA 2934-5, [autor statě ve sborníku, sborník].

JANOVSKÁ, D.; HÁLKOVÁ, B.: Klinické projevy lymeské boreliózy v České republice (rozbor hlášených případů v r. 1996). (Clinacal manifestation of Lyme borreliosis in the Czech Republic - an analysis of cases reported in 1996).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1998, roč. 4, (4), s. 110-116. Číslo grantu:IGA 2934-5, [původní].

BARTŮNĚK, P.; MRÁZEK, V.; VAŘEJKA, P.; JANOVSKÁ, D.; VALEŠOVÁ, M.: Lymeská borrelioza: možnosti a meze, interpretace serologických nálezů. (Lyme Boreliosis: Possibilities and Limits of interpretation of the serological tests).Praktický lékař, 1999, roč. 79, (11), s. 329-332. [přehledový].

JANOVSKÁ, D.: Lymeská borrelióza v České republice. (Lyme Borreliosis in Czech Republic).Medica Revue, 1999, roč. 6, (1), s. 26-30. Číslo grantu:IZ2934, [původní].

JANOVSKÁ, D.; HÁLKOVÁ, B.: Lyme Borreliosis. (Lyme Borreliosis).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (2), s. 53-58. Číslo grantu:IZ2934, [původní].

BARTŮNĚK, P.; JANOVSKÁ, D.: Lymeská borrelióza. (Lyme borreliosis).Trendy v medicíně, 2000, roč. 2, (3), s.65-77. Číslo grantu:NI5600, IZ2934, GAUK 6-218/1998-1999.[přehledový].

BARTŮNĚK, P.; MRÁZEK, V.; BÍNA, R.; LIŠTVANOVÁ, S.; VALEŠOVÁ, M.; JANOVSKÁ, D.: Diagnostika lymeské borreliózy. (Diagnosis of Lyme Borreliosis).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (4), s.207-209. Číslo grantu:NI5600, GAUK 6-218/1999, [původní].

BARTŮNĚK, P.; MRÁZEK, V.; VAŘEJKA, P.; SKLENÁŘ, T.; BÍNA, R.; LIŠTVANOVÁ, S.; JANOVSKÁ, D.: Výpovědní hodnota prevalence antiboreliových protilátek u zdravé rizikové populace. (Informative Value of the Prevalence of Antiborrelia Antibodies in the Healthy and Risk Population).Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 2000, roč. 49, (1), s.4-10. Číslo grantu:GAUK 6-218/1999, NI5600, [původní].

JAROŠ, MILAN (6)

PRÁT, V.; MATOUŠOVIC, K.; HATALA, M.; HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.: Imunoterapie infekcí močových cest Uro-Vaxomem. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (1), s. 21-23. [původní].

HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.: Analgetická nefropatie. (Analgetic Nephropathy).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (7-8), s. 310-312. [původní].

HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.: Močový sediment. (Urinary sediment).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (3), s. 111-113. [přehledový].

HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.; MATOUŠOVIC, K.: Nefrologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie .Praha, Univerzita Karlova 1995, S. 91-131. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HORÁK, J.; KMENT, M.; HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.; MATOUŠOVIC, K.; TRNAVSKÝ, K.; VALEŠOVÁ, M.: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie. Praha, Univerzita Karlova 1995, 166 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

MATOUŠOVIC, K.; HORÁČKOVÁ, M.; DEVEČKA, D.; TUREK, T.; ELSEVIER, M.M.; DE BROE, M.; BARTOŠOVÁ, O.; BAŘINKA, K.; BOLDISZÁR, K.; FISCHEROVÁ, H.; FUNIAKOVÁ, S.; HAJNÝ, J.; HOLÁ, R.; JELÍNKOVÁ, E.; JAROŠ, M. a kol.: Nadměrné užívání analgetik je jednou z nejčastějších příčin chronického selhání ledvin v České i Slovenské republice. (Excessive use of analgesics is one of the most common causes of chronic renal insufficiency in Czech and Slovak Republic).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (8), s. 377-380. [původní].

JEHLIČKA, DAVID (4)

BARTONÍČEK, J.; JEHLIČKA, D.; STEHLÍK, J.: Dlahová osteosyntéza zlomenin proximální poloviny rádia. (Splint osteosynthesis in fractures of proximal part of radius).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (2), s. 86-93. [původní].

JEHLIČKA, D.: Bakerova cysta. Zdraví, 1996, roč. 44, (5), s. 11. [popularizující].

BARTONÍČEK, J.; JEHLIČKA, D.: Osteochondrální zlomeniny kolenního kloubu, jejich klasifikace a vztah k osteochondritis dissecans. (Osteochondral fractures of the knee, their classification and its relationship to the osteochondritis dissecans).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (2), s. 119-125. [původní].

BARTONÍČEK, J.; JEHLIČKA, D.: Weberova klasifikace luxačních zlomenin hlezna, její interpretace a závěry pro klinickou praxi. (Weber´ classification of the fracture-dislocation ot the ankle, its significance for clinical practise.).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (4), s.259-268. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

JELÍNEK, RICHARD (33)

JELÍNEK, R.; MARHAN, O.: Validation of the Chick Embryotoxicity Screening Test (CHEST). A Comparative Study. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (4), s. 317-323. [původní].

JELÍNEK, R.; ŠERÁK, L.: Respiratory Activity of the Early Chick Embryo. 36th Conf. Czech. and Slovak, Anat. Soc. Hradec Králové 1994. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, s. 169-170. [přehledový].

PETERKA, M.; MILER, I.; JELÍNEK, R.: Teratogenic Effect of Bilirubin - a Study Using CHEST. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (1), s. 29-32. [původní].

VESELÁ, D.; VESELÝ, D.; JELÍNEK, R.: Embryotoxicity in Chick Embryo of Thalidomine Hydrolysis Products Following Metabolic Activation by Rat Liver Homogenate. Functional and Developmental Morphology, 1994, roč. 4, (4), s. 313-316. [původní].

BROWN, N.A.; SPIELMANN, H.; BECHTER, R.; FLINT, O.P.; FREEMAN. S.J.; JELÍNEK, R. a kol.: Screening Chemicals for Reproductive Toxicity: The Current Alternatives. ATLA, 1995, roč. 23, s. 868-882. [ostatní].

BUCKIOVÁ, D.; JANOUTOVÁ, J.; KOPPOVÁ, I.; ZEMANOVÁ, Z.; BROWN, N.A.; JELÍNEK, R.: Quercetin Inhibits the Hypertemia-Induced Growth of the Chick Embryo. Teratology, 1995, roč. 51, s. 21 A. [abstrakt]. IF:1,441/95

BUCKIOVÁ, D.; JELÍNEK, R.: Heat Shock Proteins and Teratogenesis. Reproductive Toxicology, 1995, roč. 9, (6), s. 501-511. Číslo grantu:GA304/94/1716, [přehledový]. IF:1,194/95

JELÍNEK, R.: Výuka morfologie na konci XX. století. In: Petrovický, P.; Stingl, J.; Konvičková, S.: Biomateriály a morfologie. Pedagogika a výzkum. 28.11.1995. Abstrakta a krátká sdělení.Praha, Karolinum 1995, S. 18. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JELÍNEK, R.; JANOUTOVÁ, J.; BLÁHA, Z.; PAFKOVÁ, H.; JEŘÁBEK, J.: Vliv elektromagnetických polí na vývoj zárodku. In: 'ENVIBRNO' 4.mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 104-107. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MAŇÁKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, Z.; JELÍNEK, R.: Experimental Model of Amnion Development. (Histo-differentiation of Amnion in Normal and Histone-treated Chicke Embryo). In: Prevence vrozených vad a dědičných onemocnění.Praha, 1995, S. 18. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TITLBACH, M.; DOSTÁL, M.; HALAŠKOVÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; JELÍNEK, R.; MAŇÁKOVÁ, E.; PETERKA, M.; PETERKOVÁ, R.; SEICHERTOVÁ, A.; ZEMANOVÁ, Z.: Přehled histologie a embryologie. Praha, 1995. [super text - skripta]

VESELÝ, D.; VESELÁ, D.; JELÍNEK, R.: Penicillium Aurantiogriseum Diercks Produces Chaetoglobosin A Toxic to Embryonic Chickens. Mycopathologia, 1995, roč. 132, s. 31-33. Číslo grantu:GA ČR 304/94/0187, [původní]. IF:0,510/95

JANOUTOVÁ, J.; BUCKIOVÁ, D.; JELÍNEK, R.: Interaction between quercetin and heat shock. A preliminary study on the chick embryo. Folia Biologica (Praha), 1996, roč. 42, (5), s. 231-234. Číslo grantu:GAČR 304/94/1716, [původní]. IF:0,500/96

JELÍNEK, R.: The borderland of teratology and developmental psychology. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 47-51. [původní].

JELÍNEK, R.; DOSTÁL, M.; PETERKA, M.: Základy vývojové toxikologie a embryologie. Ostrava, Vysoká škola báňská 1996, 69 s. [učebnice VŠ] .

JELÍNEK, R.; KOTĚŠOVEC, F.; ŠRÁM, R.: PROGRAM TEPLICE. Vliv znečištění životního prostředí na zdravotní stav populace. (Teplice Program. Influence of environmental pollution on population health condition).Praha, Český ekologický ústav 1996, 64 s. Číslo grantu: ZZ/340/1/97, [editor sborníku, sborník].

JELÍNEK, R.; STEJSKAL, D.; DOSTÁL, M.: Současná teratologie a informační služby. Medicína, 1996, roč. 3, (9), s. 6. [ostatní].

JELÍNEK, R.: Základy histologie. Praha, H+H 1997, 502 s. [autor překladu, učebnice VŠ].

VESELÝ, D.; VESELÁ, D.; JELÍNEK, R.: The Bioavalability of Substances Administtered to Chick Embryos: The Maximum Effective Route of Administration. Alternative Techniques of Laboratory Animals, 1997, roč. 25, (6), s. 655-665. Číslo grantu:GAČR 304/94/0187, [původní].

BUCKIOVÁ, D.; KUBÍNOVÁ, L.; SOUKUP, A.; JELÍNEK, R.; BROWN, N.: Hyperthermia in the Chick Embryo: HSP and Possible Mechanisms of Developmental Defects. International Journal of Developmental Biology, 1998, roč. 42, (5), s. 737-740. Číslo grantu:GAČR 304/96/0909, [původní]. IF:1,559/98

ČERNÁ, M.; JELÍNEK, R.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; BENEŠ, I.; LEIXNER, M.: Risk assessment of the common air polutans in Teplice, Czech Republic. Toxicology Letters, 1998, roč. 96, (S), s. 203-208. Číslo grantu:VaV/340/1/97, [původní]. IF:1,303/98

HERINGOVÁ, L.; DOSTÁL, M.; JELÍNEK, R.: Cell Cycle Alterations within Chick Embryonic Anlagen after Cyclophosphamide Treatment. Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis, 1998, roč. 18, (2), s. 63-72. Číslo grantu:GAČR 304/98/P296, [původní]. IF:0,607/98

HERINGOVÁ, L.; JELÍNEK, R.: A Dose-Dependent Transformation of Embryotoxicity Manifestations in the Population of Chick Embryos. Folia Biologica (Praha), 1998, roč. 44, (1), s. 53-58. Číslo grantu:FRVŠ 0479/96, [původní]. IF:0,632/98

JELÍNEK, R.: Experience of the First Year Working. ENTIS Newsletter, 1998, (February), s. 5-6. Číslo grantu:IGA Mzd 3250-3, [přehledový].

STEJSKAL, D.; JELÍNEK, R.; DOSTÁL, M.: Klinicko-teratologické konzultace a Teratologické informační služby. (Clinical-Teratological Counselling and Teratological Information Service).Česká gynekologie, 1998, roč. 63, (1), s. 19-22. Číslo grantu:IGA Mzd 3250-3, [původní].

BENEŠ, I.; ČERNÁ, M.; JANOUTOVÁ, J.; KOTĚŠOVEC, F.; LEIXNER, M.; JELÍNEK, R.: Těkavé organické látky v ovzduší nepředstavují zatím pro obyvatele Teplic významné zdravotní riziko. (Volatile organic compounds in the atmosphere are recently no major health risk for the population of Teplice).Hygiena, 1999, roč. 44, (3), s. 144-147. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

BENEŠ, I.; KOTĚŠOVEC, F.; SKORKOVSKÝ, J.; ČERNÁ, M.; JELÍNEK, R.: Dosavadní výsledky hodnocení rizika znečištěného ovzduší v Teplicích. (Toxicity of the ambient air in Teplice Recent findings of the risk assessment procedure).Ochrana ovzduší, 1999, roč. 5, (6), s. 11-12. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

BINKOVÁ, B.; ŠRÁM, R.J.; VESELÝ, D.; VESELÁ, D.; JELÍNEK, R.: Genotoxicita a embryotoxicita organických látek adsorbovaných na aerosolové částice v ovzduší porovnání dvou lokalit a sezón. (Genotoxicity and embryotoxicity of organic compounds adsorbed to air particles comparison of two localities and seasons).Ochrana ovzduší, 1999, roč. 5, (6), s. 17-21. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

BINKOVÁ, B.; VESELÝ, D.; VESELÁ, D.; JELÍNEK, R.; ŠRÁM, R.J.: Genotoxicity and embryotoxicity of urban air particulate matter collected during winter and summer period in two different districts of the Czech Republic.Mutation Research Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 1999, roč. 440, (1), s. 45-58. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní]. IF:2,107/99

ČERNÁ, M.; BENEŠ, I.; KOTĚŠOVEC, F.; SKORKOVSKÝ, J.; HERINGOVÁ, L.; JELÍNEK, R.: Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší Teplic a zdravotní riziko obyvatelstva. (Polycyclic aromatic hydrocarbons in the Teplice Atmosphere and health risks of the population).Hygiena, 1999, roč. 44, (Suppl. 2), s. 9-15. Číslo grantu:ZZ/340/1/97, SI/340/1/97, [původní].

HERINGOVÁ, L.; DOSTÁL, M.; JELÍNEK, R.: Buněčný cyklus jako marker projevů embryotoxicity v populaci kuřecích zárodků. (Cell cycle as a marker of embryotoxicity manifestations in the population of chick embryos).In: Zborník abstraktov.Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 14-15.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. Číslo grantu: GA304/98/P296, [autor abstrakta, sborník].

SEICHERT, V.; SEICHERTOVÁ, A.; JELÍNEK, R.: Změny vývoje hrudníku kuřecího zárodku vyvolané lokální aplikací kolchicinu. (The changes of development of thorax in chick embryos induced by the locally).In: Zborník abstraktov.Bratislava, Slov. anat. spol. 1999, S. 86-87.Konference: 38. Zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Bratislava Slovensko 15-18. 9. 1999. [autor abstrakta, sborník].

SEICHERT, V.; HERINGOVÁ, L.; SEICHERTOVÁ, A.; JELÍNEK, R.: Development of the Ectopia Cordis Induced by Hydrocortisone Administration. Folia Biologica, 2000, roč. 46, (1), s.49-56. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní]. IF:0,351/00

JENŠOVSKÝ, JIŘÍ (13)

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; HEROLD, M.: Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu u diabetiků. In: Luhačovický sborník.Luhačovice, 1993, S. 35-41. [autor statě, sborník].

JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Oslerův manévr a pseudohypertenze u diabetiků II. typu. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (11), s. 484-485. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; SVOBODA, P.; OPLTOVÁ, M.; ŠTOLBA, P.: Endoteliální dysfunkce u diabetiků II. typu - reakce vasoaktivních působků na infuzi s nitroglycerinem . In: 29. diabetologické dny, 22.-24. dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 4. [autor abstrakta, sborník].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv proteinové zátěže na glomerulární filtraci v ledvinách u diabetiků II. typu. In: 29. diabetologické dny, 22.-24. dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; KARLOVÁ, V.; ROMANOVÁ, H.; VOMASTKOVÁ, D.; ANDĚL, M.: Odejmutí vysokých dávek inzulinu obezním diabetikům II. typu: výsledky po dvou letech. In: 29. diabetologické dny, 22.-24 dubna 1993.Luhačovice, 1993, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.: Endoteliální dysfunkce u diabetu melitu. (Endothelial Dysfunction in Diabetes Mellitus).Časopis lékařů českých, 1994, roč. 133, (14), s. 419-422. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; ŠTOLBA, P.: Endothelin Secretion in Type-2 Diabetics During Infusion with Glycerol Trinitrate. Cor et Vasa, 1994, roč. 36, (1), s. 18-20. [původní].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv omezení bílkovin v dietě na glomerulární filtraci v ledvinách u diabetikű II.typu. (Influence of Protein Reduced Diet on Glomerular Filtration in Kidneys in Type II Diabetes).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (4), s. 75-77. [původní].

TREŠLOVÁ, L.; JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.: Vliv proteinové zátěže na glomerulární filtraci u diabetiků II.typu. (Influence of Protein Load on Glomerular Filtration in Type II Diabetics).Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (4), s. 156-159. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; ŠTOLBA, P.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.: Vliv aminokyselin, glukózy a lipidů v parenterální výživě na hladiny endotelínů u diabetiků II. typu a zdravých osob. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 67. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JENŠOVSKÝ, J.; ANDĚL, M.; TREŠLOVÁ, L.; ŠTOLBA, P.: Effects of Amino Acid, Glucose and Lipid Solutions in the Form of Parenteral Nutrition on the Endothelin 1, 2 Levels in Diabetics and Non-diabetics . Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (3), s. 134-138. [původní].

JENŠOVSKÝ, J.; LEBL, J.; CHRISTIANSEN, J.S.: Růstový hormon. (Growth Hormone).Praha, Galén 2000, 264 s. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor monografie, monografie].

JENŠOVSKÝ, J.; MARKOVÁ, H.; BOHUTOVÁ, J.: Unususal complication of total thyroidectomy:arteriovenous fistula. Thyroid, 2000, roč. 10, (4), s.259-261. [původní]. IF:2,047/00

JEŽEK, VLASTIMIL (10)

ASCHERMANN, M.; JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; LICHTENBERG, J.: Fifteen-years Follow-up of Patients with Post-infarction Left Ventricular Aneurysm. European Heart Journal, 1995, roč. 16, (Suppl.), s. 160. [kazuistika]. IF:1,682/95

JEŽEK, V.: K programové náplni našich sjezdů. Cardio, 1995, roč. 21, (2), s. 45-46. [ostatní].

JEŽEK, V.: Kardiologický výzkum a grantový systém. Cor et Vasa, Kardio, 1995, roč. 37, (1), s. K16-K17. [přehledový].

JEŽEK, V.; BÁRTŮ, V.; JEŽKOVÁ, J.; VAŠÁKOVÁ, M.: Pulmonary Hypertension in Active Forms of Fibrosing Alveolitis Can be Transient and Reversible by Steroids. European Respiratory Journal, 1995, roč. 8, (Suppl. 19), s. 322. [abstrakt]. IF:2,275/95

JEŽKOVÁ, J.; JEŽEK, V.; FEUREISL, R.; FUČÍK, J.: Exertional Pulmonary Hypertension in Interstitialung Fibrosis is not Related to Developed Hypoxaemia. European Respiratory Journal, 1995, roč. 8, (Suppl. 19), s. 321. [abstrakt]. IF:2,275/95

JEŽKOVÁ, J.; JEŽEK, V.; FUČÍK, J.; BÁRTŮ, V.: The Lack of Pulmonary Vasodilation after Niferdipine in Lung Fibrosis is not Due to the Loss of Vascular Reactivity. European Respiratory Journal, 1995, roč. 8, (Suppl. 19), s. 196. [abstrakt]. IF:2,275/95

MORPURGO, M.; JEŽEK, V.; OŠŤÁDAL, B.: Pulmonary Input Impedance or Pulmonary Vascular Resistance?Monaldi Archives for Chest Diseas, 1995, roč. 50, (4), s. 282-285. [původní].

JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; NIEDERLE, P.: Left Venticular Systolic and Diastolic Function in Patients with Mitral Stenosis. Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (2), s. 67-71. [původní].

JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; BÁRTŮ, V.; VAŠÁKOVÁ, M.; JURIKOVIČ, I.: The Effect of High-Dose Nifedipine on Pulmonary Hypertension with Chronic Lung Disease. Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (6), s. 320-323. [původní].

JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; FUČÍK, J.; BÁRTŮ, V.: The Effect of Nifedipine and Isosorbine Dinitrate on the Pulmonary Hypertension Due to Interstitial Lung Fibrosis. Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (5), s. 261-264. [původní].

JEŽKOVÁ, JANA (7)

ASCHERMANN, M.; JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; LICHTENBERG, J.: Fifteen-years Follow-up of Patients with Post-infarction Left Ventricular Aneurysm. European Heart Journal, 1995, roč. 16, (Suppl.), s. 160. [kazuistika]. IF:1,682/95

JEŽEK, V.; BÁRTŮ, V.; JEŽKOVÁ, J.; VAŠÁKOVÁ, M.: Pulmonary Hypertension in Active Forms of Fibrosing Alveolitis Can be Transient and Reversible by Steroids. European Respiratory Journal, 1995, roč. 8, (Suppl. 19), s. 322. [abstrakt]. IF:2,275/95

JEŽKOVÁ, J.; JEŽEK, V.; FEUREISL, R.; FUČÍK, J.: Exertional Pulmonary Hypertension in Interstitialung Fibrosis is not Related to Developed Hypoxaemia. European Respiratory Journal, 1995, roč. 8, (Suppl. 19), s. 321. [abstrakt]. IF:2,275/95

JEŽKOVÁ, J.; JEŽEK, V.; FUČÍK, J.; BÁRTŮ, V.: The Lack of Pulmonary Vasodilation after Niferdipine in Lung Fibrosis is not Due to the Loss of Vascular Reactivity. European Respiratory Journal, 1995, roč. 8, (Suppl. 19), s. 196. [abstrakt]. IF:2,275/95

JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; NIEDERLE, P.: Left Venticular Systolic and Diastolic Function in Patients with Mitral Stenosis. Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (2), s. 67-71. [původní].

JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; BÁRTŮ, V.; VAŠÁKOVÁ, M.; JURIKOVIČ, I.: The Effect of High-Dose Nifedipine on Pulmonary Hypertension with Chronic Lung Disease. Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (6), s. 320-323. [původní].

JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; FUČÍK, J.; BÁRTŮ, V.: The Effect of Nifedipine and Isosorbine Dinitrate on the Pulmonary Hypertension Due to Interstitial Lung Fibrosis. Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (5), s. 261-264. [původní].

JÍRA, MILAN (14)

JÍRA, M.; SCHOENFELD, Y.; KETMANN, J.; DENMAN, I.M.: Idiotypes of Anti-ds-DNA Antibodies in SLE patients from Various Regions. Autoimmunity, 1993, roč. 14, s. 231-233. [původní]. IF:1,417/93

SCHOENFELD, Y.; JÍRA, M.; VINC, Y.: Reactivity of Anti-idiotype Antibody 16/6 to ds-DNA in Humans. Harefuah, 1993, roč. 124, s. 772-774. [původní].

JÍRA, M.: Idiotypy u systémových onemocnění. Imunologický zpravodaj, 1994, roč. 9, (5), s. 69. [ostatní].

JÍRA, M.; LIPOLDOVÁ, M.; HOLÁŇ, V.: Characterization of the Cell Line Derived from Chronic Monocytotic Leukemia Patients Producing Simultaneously IL-1 and Tumor Necrosis Factor . Leukemia Research, 1994, roč. 22, s. 433-435. [původní]. IF:1,322/94

SLEZÁKOVÁ, E.; JÍRA, M.; SCHOENFELD, Y.: Further Characterization of Anti-ds-DNA Idiotypes in Sera of Patients with SLE. Autoimm Res, 1994, roč. 2, s. 56-58. [původní].

VYHNÁNEK, F.; JÍRA, M.: Lymphocyte Subpopulation Following Severe Trauma. In: Proceedings of the 7th European Congress on Intensive Care medicine, Bologne 1994. 1994, S. 655-658. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JÍRA, M.: Biomedicínský výzkum na amerických universitách. Medicína, 1995, roč. 2, (3), s. 5. [ostatní].

JÍRA, M.: Experience with multimedia in medical education. In: Proceedings of 6th Symposium 'Slice of Life', Burnaby 24.-26.6. 1995.Salt Lake City, University of Utah 1995, S. 16. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JÍRA, M.; NEUMANN, E.: Can HTML v.2 be used for medical multimedia education. In: Proceedings of 6th Symposium 'Slice of Life', Burnaby 24.-26.6. 1995.Salt Lake City, University of Utah 1995, S. 28. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JÍRA, M.; VINAY, P.; KETMANN, J.: Účinek interleukinu 15 u protinádorové imunitě. (Effect of interleukin-15 on anti-cancer immunity).Vnitřní lékařství, 1995, roč. 41, (5), s. 643-645. [původní].

NEUMANN, E.; JÍRA, M.; FEURZIG, W.: Genscope - educational tool for genetics. In: Proceedings of 6th Symposium 'Slice of Life', Burnaby 24.-26.6. 1995.Salt Lake City, University of Utah 1995, S. 28. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WILLIAMS, R.C.; MALONE, C.C.; ROEMER, J.H.; JÍRA, M.; SILVESTRIS, F.; SOLOMON, A.: IgG anti-F(ab_)(2) antibodies from SLE patients react with immunodominant residues in kappa CDRs, but show reduced C kappa region reactivity. Clinical Immunology and Immunopathology, 1995, roč. 77, (3), s. 366-373. [původní]. IF:2,088/95

JÍRA, M.: CD95 a apoptóza. Medicína, 1997, roč. 6, (9), s. 16-17. [přehledový].

JÍRA, M.; REŽNICKÝ, M.: Cost/Benefit Ratio of Videoconferencing in Medicine and Education. Computers in Medicine, 1998, s. 12. [abstrakt].

JIRAVA, DAVID (7)

FANTA, J.; JIRAVA, D.; MAŠEK, K.: Videotorakoskopická lobektomie plic - minimálně invazivní výkon. (Videothoracoscopic lobectomy of lung - a minimally invasive procedure).Endoskopie, 1995, roč. 4, (2/3), s. 34-36. [původní].

FANTA, J.; POHUNKOVÁ, H.; ŠTOL, M.; JIRAVA, D.: Substituce trachey protézou z vepře . (Substitution of trachea by porcine prosthesis).Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (5), s. 206-210. Číslo grantu:IGA 1741-2, [původní].

FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; JIRAVA, D.; VYHNÁNEK, F.: Video torakoskopické operace-naše první zkušenosti . (Videothoracoscopic operations - our first experience).Rozhledy v chirurgii, 1995, roč. 74, (3), s. 133-136. [přehledový].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; JIRAVA, D.: Laparoskopická cholecystektomie. (Laparoscopic cholecystectomy).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (10), s. 470-471. [původní].

JIRAVA, D.; DUCHÁČ, V.: Amputace dolních končetin, přínos spolupráce s cévním chirurgem. (Amputation of lower extremities, beneficial co-operation with a vascular surgeon).Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (2), s. 97-99. [původní].

JIRAVA, D.; FUCHSOVÁ, M.; FANTA, J.; DUTKA, J.; JIRÁSEK, A.: Nitrohrudní výskyt posttransplantační lymfoproliferace. (Intrathoracic Posttransplantation Lymphoproliferation).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (4), s. 191-195. [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; VOJTÍŠEK, O.; JIRAVA, D.: Empyém hrudníku. (Empyema of the Chest).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (3), s. 102-104. [původní].

JIREŠOVÁ, EVA (6)

ŠPAČEK, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; JIREŠOVÁ, E.; VAŇKOVÁ, S.; BUCOVÁ, M.: Vliv kalciového blokátoru na změny diastolické fáze srdečního cyklu vyvolané izometrickou zátěží u nemocných s mírnou esenciální hypertenzí . (Influence of calcium blocker on changes of diastolic phase of cardiac cycle caused by isometric load in patients with moderate essential hypertension).Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (5), s. 289-293. [původní].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; JIREŠOVÁ, E.; KAREL, I.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Quantitative Evaluation of Stress Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Diabetes Mellitus-a Comparison with Nondiabetic Patients. European Journal of Nuclear Medicine, 2000, roč. 27, (8), s.1021. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:3,772/00

MÁLEK, F.; JIREŠOVÁ, E.: Hypotyreóza u žen s ischemickou chorobou srdeční. (Hypothyroidism in women with ischemic heart disease case reports).Interní medicína pro praxi, 2000, roč. 2, (4), s.39-40. [přehledový].

ŠPAČEK, R.; WIDIMSKÝ, P.; STRAKA, Z.; DVOŘÁK, J.; JIREŠOVÁ, E.; JIRMÁŘ, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; ŠTROS, P.; KAREL, I.; STANKA, P.; ZENÁHLÍKOVÁ, M.: Primární PTCA (+stent) vs. konzervativní léčba v akutní fázi non-Q infarktu myokardu. (Direct PTCA (+ stent) versus conservative treatment in acute phase of non-Q wave myocardial infarction.).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (Suppl. 1), s.68. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; ŠPAČEK, R.; STRAKA, Z.; JIREŠOVÁ, E. et all.: Validation of immediate PTCA in non-Q wave myocardial infarction, An open randomized study. VINO study. Amsterdam, 2000. Prous Science[CD ROM]

WIDIMSKÝ, P.; ŠPAČEK, R.; STRAKA, Z.; JIREŠOVÁ, E.; DVOŘÁK, J.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.; JIRMÁŘ, R. a kol.: 'VINO' Study-Primary Angioplasty also for Chest PAIN with ST-Depression. Cor et Vasa, Kardio, 2000, roč. 42, (7), s.K158. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

JIRMÁŘ, RADOVAN (25)

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Profylaktické podávání antikoagulační terapie u pacientů při elektrické kardioverzi pro fibrilaci a flutter síní . Cor et Vasa, Kardio, 1993, roč. 35, (3), s. K81-K82. [původní].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.: První zkušenosti s omniplanární jícnovou echokardiografií. In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 20. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Naše první zkušenosti s metodou automatické detekce endokardu při běžném vyšetřování v echokardiografické laboratoři. In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 21. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.; HEROLD, M.: Omniplanární jícnová echokardiografie . (Omniplanar echocardiography via oesophagus).Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (1), s. 52-56. [původní].

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Metoda automatické detekce endokardu a její použití při běžném vyšetřování v echokardiografické laboratoři . (Method of automatic endocardiac detection and its use in common examination in echocardiography lab).Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (1), s. 57-60. [původní].

JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; TRNKOVÁ, M.: Eight Years of 'Ping-pong'within the Right Heart: Papillary Fibroelastoma of the Tricuspid Valve. Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (3), s. 196-197. [původní].

KRUPIČKA, J.; GREGOR, P.; NÁPRSTKOVÁ, J.; ŠOUPAL, J.; JIRMÁŘ, R.: Infekční endokarditida aortální chlopně komplikovaná abscesem septa . (Infectious endocarditis of aortic valve complicated by abscess of septum).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (6), s. 344-346. [původní].

JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.: Antitrombotická léčba při akutním koronárním syndromu. Útok na intrakoronární trombus je čím dál razantnější. (Antithrombotic treatment in acute coronary syndrome. Attack of intracoronary thrombus is becoming more vigorous).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (1), s. 27-29. [původní].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; JIRMÁŘ, R.; ŠPAČEK, R.; GREGOR, P.; STRAKA, Z.: Akutní koronární angioplastika v léčbě infarktu myokardu a těžké nestabilní anginy pectoris. (Acute coronary angioplasty in the therapy of myocardial infarction and severe unstable angine pectoris).Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (5), s. 267-275. [původní].

JIRMÁŘ, R.; PELOUCH, V.; ANDĚL, M.; ČAKRTOVÁ, M.; RYCHTEROVÁ, V.: Vztah skladby kolagenu k funkci levé srdeční komory a tvorbě aneuryzmatu po infarktu myokardu. (The Relationship of Collagen Composition to left Ventricular function and Aneurysm Formation after Myocardial Infarction).Cor et Vasa, 1998, roč. 40, (7), s. 340-346. Číslo grantu:IGA MZ ČR 8732-2, [původní].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; KRUPIČKA, J.; HEROLD, M.: Omráčený myokard u nestabilní anginy pectoris a non Q-infarktu myokardu. (Myocardial stunning in unstable angina pectoris and non-Q myocardial infarction).Cor et Vasa , 1999, roč. 41, (4), s.17-18. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4139, [původní].

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.: Přednemocniční a nemocniční léčba akutního Q-infarktu myokardu v éře primární PTCA. (Hospital and before Hospital Therapy of Acute Q-Myocardial Infarction in the Era of Primary PTCA).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. 26. [abstrakt].

JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; NECHVÁTAL, V.; OŠMERA, P.: Dobutaminový echokardiografický test versus intrakoronární doppler při posuzování závažnosti hraniční stenózy a viability myokardu. (Dobutamine Echocardiography versus Intracoronary Doppler in Assessing the Severity of Borderline Coronary Stenosis and Myocardial Viability).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (1), s. 26-30. Číslo grantu:IGA 2837-2, [původní].

LANG, O.; WIDIMSKÝ, P.; JIRMÁŘ, R.; MALÁ, M.; MYSLIVEČEK, M.: Correlation of coronary flow reserve with myocardial perfusion scintigraphy in patients with ischemic heart disease. European Journal of Nuclear Medicine, 1999, roč. 26, (9), s. 1070. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3780, [abstrakt]. IF:3,239/99

LANG, O.; WIDIMSKÝ, P.; MALÁ, M.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; JIRMÁŘ, R.: Hodnocení vztahu mezi velikostí koronární rezervy a nálezem na perfúzní scintigrafie myokardu u pacientů s ICHS. (Correlation of coronary flow reserve with myocardial perfusion scintigraphy in patients with ischemic heart disease).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s.35. [abstrakt].

LANG, O.; WIDIMSKÝ, P.; MALÁ, M.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; JIRMÁŘ, R.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Hodnocení vztahu mezi velikostí koronární rezervy a nálezem na perfuzní scintigrafii myokardu u pacientů s ICHS. (Correlation of Coronary Flow Reserve with Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Ischemic Heart Disease).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (9), s. 427-432. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ3780, [původní].

LANG, O.; WIDIMSKÝ, P.; MALÁ, M.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; JIRMÁŘ, R.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Hodnocení vztahu mezi velikostí koronární rezervy a nálezem na perfuzní scintigrafii myokardu u pacientů s ICHS. (Correlation of coronary flow reserve with myocardial perfusion scintigraphy in patients with ischemic hear disease).In: Abstrakta XXXVI. dny nukleární medicíny.Ostrava, Dům techniky 1999, S. 58. [autor abstrakta, sborník].

JIRMÁŘ, R.; ANDĚL, M.: Nežádoucí účinky některých návykových látek z pohledu kardiologa. (Cardiovascular side effect of drug abusse).Kapitoly z kardiologie, 2000, roč. 1, (2), s.60-62. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

JIRMÁŘ, R.; GREGOR, P.: Akutní koronární syndrom I. (Acute Coronary Syndrome I.).Postgraduální medicína, 2000, roč. 2, (4), s.415-420. Číslo VZ: MSM 111200004, [přehledový].

JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; DVOŘÁK, J.; STRAKA, Z.: Přednemocniční a nemocniční léčba akutního Q infarktu myokardu v éře primární PTCA. (Prehospital and Hospital Treatment of Acute Q Myocardial Infarction in the Era of Primary PTCA).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (1), s.10-13. Číslo VZ: MSM 111200004, [původní].

ŠPAČEK, R.; WIDIMSKÝ, P.; STRAKA, Z.; DVOŘÁK, J.; JIREŠOVÁ, E.; JIRMÁŘ, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; ŠTROS, P.; KAREL, I.; STANKA, P.; ZENÁHLÍKOVÁ, M.: Primární PTCA (+stent) vs. konzervativní léčba v akutní fázi non-Q infarktu myokardu. (Direct PTCA (+ stent) versus conservative treatment in acute phase of non-Q wave myocardial infarction.).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (Suppl. 1), s.68. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

VLČEK, J.; GREGOR, J.; MACEK, K.; VÍTOVEC, J.; PRÁZNOVCOVÁ, L.; ZAJÍC, J.; STAREC, M.; DRÁŽKA, J.; KULIČ, F.; POLÁŠEK, R.; JIRMÁŘ, R.: Průřezová studie volby farmakoterapie v akutní fázi léčby akutního infarktu myokardu-1. část. (Cross-sectional Study on Selection of Pharmacotherapy in the Acute Stage of Treatment of Myocardial Infarction-Part I).Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (10), s.681-688. Číslo VZ: MSM 111200004, [původní].

WIDIMSKÝ, P.; MAŠURA, J.; GAVORA, P.; JIRMÁŘ, R.; VANĚK, T.; STRAKA, Z.: Percutaneous Closure of Postinfarction Ventricular Septal Rupture with the Amplatzer Occluder. A Clinical-Pathologic Correlation. Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (5), s.257-259. [původní].

WIDIMSKÝ, P.; STRAKA, Z.; JIRMÁŘ, R.: Nízkomolekulární hepariny u akutních koronárních syndromů: zvoní klasickému heparinu hrana? (Low-Molecular-Weight Heparins in Acute Coronary Syndromes: Does the Bell Toll for Conventional Heparin?).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (4), s.186-190. [přehledový].

WIDIMSKÝ, P.; ŠPAČEK, R.; STRAKA, Z.; JIREŠOVÁ, E.; DVOŘÁK, J.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.; JIRMÁŘ, R. a kol.: 'VINO' Study-Primary Angioplasty also for Chest PAIN with ST-Depression. Cor et Vasa, Kardio, 2000, roč. 42, (7), s.K158. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

JURČOVIČOVÁ, JANA (7)

JURČOVIČOVÁ, J.; SPANGELO, B.; ŠŤASTNÁ, H.; KŘÍŽ, N.; ROKYTA, R.: Quantification of Interleukin-6 mRNA in Rat Pituitary and Spleen. Chemické listy, 1996, roč. 90, (9), s. 671-672. [původní]. IF:0,186/96

JURČOVIČOVÁ, J.; KRUEGER, K.S.; ROKYTA, R.: Effects of Glycosylated and Non-glycosylated Prolactin on the Proliferation of Normal Human Lymphocytes. Physiological Research, 1997, roč. 46, (2), s. 199-201. [původní]. IF:0,807/97

BRTKO, J.; JURČOVIČOVÁ, J.; SCHMUTZLER, C.; ROKYTA, R.; ŠVÍK, K.; BOBÁLOVÁ, J.: Adjuvant arthritis in the rat is associated with decreased binding of nuclear receptors to thyroid hormone responsive element in spleen extracts. General Physiology and Biophysics, 1998, roč. 17, (4), s. 341-347. [původní]. IF:0,714/98

ROKYTA, R.; FRANĚK, M.; HOLEČEK, V.; JURČOVIČOVÁ, J.; KONEČNÁ, I.; RACEK, J.; TREFIL, L.; VACULÍN, Š.; YAMAMOTOVÁ, A.: The evalution of the Development of pain in experimental models. In: Abstracts Fifth IBRO World Congress of Neuroscience.Israel, IBRO 1999, S. 85.Konference: Fifth IBRO World Congress of Neuroscience. [autor abstrakta, sborník].

ROKYTA, R.; HOLEČEK, V.; KONEČNÁ, I.; JURČOVIČOVÁ, J.; PARARA, S.; RACEK, J.; ŠVÍK, K.; TREFIL, L.: Adjuvant Arthritis (AA) in Rats After The Bromocriptine Treatment of Different Phases of the Disease. Society for Neuroscience, 1999, roč. 25, S. 1045. Číslo VZ: MSM 111200005, [abstrakt].

ROKYTA, R.; JURČOVIČOVÁ, J.; KONEČNÁ, I.; PARARA, S.; YAMAMOTOVÁ, A.; ZORAD, Š.: The development of Adjuvant Arthritis in Rats and its Possible influencing. In: Abstracts 9th World Congress on Pain.Seatle, IASP 1999, S. 17. [autor abstrakta, sborník].

JURČOVIČOVÁ, J.; ŠVÍK, K.; ROVENSKÝ, J.; STAČÍKOVÁ, M.; ZORAD, Š.; KONEČNÁ, I.; HOLEČEK, V.; TREFIL, L.; RACEK, J.; ROKYTA, R.: Suppression of Adjuvant Arthritis in Rats with Chronic Bromocriptine Treatment Does Not Prevent Associated Oxidative Stress. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 2000, roč. 13, (1), s.31-37. Číslo grantu:GA305/98/1064, [původní]. IF:1,174/00

JURIKOVIČ, IGOR (6)

JURIKOVIČ, I.; MAREL, M.: Zpráva ze 4 kongresu Evropské respirační společnosti v Nice 1.-5.10.1994. Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1995, roč. 55, (4), s. 314-317. [ostatní].

JEŽEK, V.; JEŽKOVÁ, J.; BÁRTŮ, V.; VAŠÁKOVÁ, M.; JURIKOVIČ, I.: The Effect of High-Dose Nifedipine on Pulmonary Hypertension with Chronic Lung Disease. Cor et Vasa, 1997, roč. 39, (6), s. 320-323. [původní].

VAŠÁKOVÁ, M.; POLÁK, J.; POKORNÁ, H.; JURIKOVIČ, I.; BÁRTŮ, V.: Pulsní terapie cyklofosfamidem u kryptogenní fibrotizující alveolitidy. (Pulse therapy with cyclophosphamide in idiopathic pulmonary fibrosis).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1998, roč. 58, (4), s. 173-176. [přehledový].

JURIKOVIČ, I.: Dlouhodobá compliance léčby CPAP ventilátorem u nemocných se syndromem spánkové apnoe/hypopnoe. (Long-term compliance of therapy with CPAP ventilators in patients with sleep apnoea/hypopnoea syndrome).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 1999, roč. 59, (2), s.51-53. [původní].

JURIKOVIČ, I.: Zpráva ze 6. světového kongresu o spánkové apnoe. (Report of the 6th World Congress on Sleeep Apnoea).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 2000, roč. 60, (4), s.184-185. [ostatní].

JURIKOVIČ, I.; BÁRTŮ, V.; FIALA, P.: Indikace torakotomie u nemocných s rizikovou ventilací . (Indications of thoracotomy in patients with risk-ventilation-our expieriences.).Studia pneumologica et phtiseologica čechoslovaca, 2000, roč. 60, (3), s.127. [přehledový].

JŮZOVÁ, DAGMAR (1)

JŮZOVÁ, D.; PROVAZNÍK, K.; SVOBODA, P.: Hodnocení hladin magnezia u vybrané skupiny populace. (Assessment of Magnesium Levels in a Selected Population Group).Hygiena, 1998, roč. 43, (Suppl. 1), s. S4-S7. [původní].

KÁBOVÁ, RADKA (11)

KÁBOVÁ, R.; VEREŠOVÁ, S.; POMETLOVÁ, M.; VELÍŠEK, L.: NMDA-induced Model of West Syndrome. Epilepsia, 1997, roč. 38, (suppl. 3), s. 173. [přehledový]. IF:2,928/97

KÁBOVÁ, R.; VEREŠOVÁ, S.; VELÍŠEK, L.: West Syndrome Model: Seek and you Will Find. Sborník lékařský, 1997, roč. 98, (2), s. 115-126. [původní].

VEREŠOVÁ, S.; KÁBOVÁ, R.; POMETLOVÁ, M.; VELÍŠEK, L.: Neurotoxicity of Intermediate Doses of Pyridoxine in the Developing Brain. Epilepsia, 1997, roč. 38, (suppl. 3), s. 173-173. [přehledový]. IF:2,928/97

VEREŠOVÁ, S.; KÁBOVÁ, R.; VELÍŠEK, L.: Neurotoxicity of Pyridoxine Middle Doses. Epilepsia, 1997, roč. 38, (suppl. 3), s. 173-173. [původní]. IF:2,928/97

KÁBOVÁ, R.; VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.; MOSHÉ, S.L.: Účinky prenatální aplikace methotrexatu na záchvatovou pohotovost mladých laboratorních potkanů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (Suppl. 1), s. 84. [abstrakt]. IF:0,029/98

VEREŠOVÁ, S.; KÁBOVÁ, R.; VELÍŠEK, L.: Proconvulsant effects induced by pyridoxine in young rats. Epilepsy Research, 1998, roč. 29, (3), s. 259-264. [původní]. IF:2,351/98

KÁBOVÁ, R.; LIPTÁKOVÁ, S.; ŠLAMBEROVÁ, R.; POMETLOVÁ, M.; VELÍŠEK, L.: Age-Specific N-Methyl-D-Aspartate -Induced Seizures: Perspektives for the West
Syndrome Model
. Epilepsia, 1999, roč. 40, (10), s. 1357-1369. Číslo grantu:IZ3613, [původní]. IF:3,218/99

KÁBOVÁ, R.; POMETLOVÁ, M.; BERNÁŠKOVÁ, K.; MATĚJOVSKÁ, I.; MAREŠ, J.; VELÍŠEK, L.: Long -term effects of early epileptic seizures in rats. Physiological Research, 1999, roč. 48, (Suppl. 1), s. S81. Konference: Federation of Europien Physiological Societies (FEPS). Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3613, [abstrakt]. IF:0,521/99

KÁBOVÁ, R.: Katastrofické typy epilepsií v raných vývojových stadiích. (Catastrophic Epilepsies during Early Development).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (1), s.4-15. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ3613, GAUK 84/96, FRVŠ 1367/99.[přehledový].

KÁBOVÁ, R.; VELÍŠEK, L.: Prenatal Methotrexate Exposure Delays Onset of Low MG2+-Induced Epileptiform Discharges in the Entorhinal Cortex. Developmental Brain Research, 2000, roč. 123, (1), s.91-94. [původní]. IF:1,827/00

KÁBOVÁ, R.; VELÍŠKOVÁ, J.; VELÍŠEK, L.: Prenatal methotrexate exposure decreases seizure susceptibility in young rats of two strains. Experimental-Neurology, 2000, roč. 161, (1), s.167-173. [původní]. IF:3,858/00

KADLEC, MILOSLAV (4)

KADLEC, M.: Diagnostika a léčba funkčních poruch hybného systému. In: Seminární kongres postgraduální výchovy IPVZ.Praha, IPVZ 1996, S. 25-28. [autor statě, sborník].

KADLEC, M.: Funkční poruchy hybného systému. [autor scénáře a námětu, odborný spolupracovník, videonahrávka].Praha, Videostudio IPVZ 1996.30 min.

KADLEC, M.: Ligamentoris insufficiency in the pelvic region. In: Proceeding of the I. mediterranean Congress of Physical medicine and Rehabilitation.Herzliya, International Society of Physical medicine and Rehabilitation 1996, S. 235-236. [autor statě, sborník].

CALTA, J.; KADLEC, M.: Revize ve zdravotnickém zařízení poskytujícím lůžkovou následnou péči-kazuistika. (Control visit in a post-acute care hospital-case report).Zdravotní pojištění a revizní lékařství, 2000, roč. 2, (2-3), s.54-58. [kazuistika].

KAFKOVÁ, JARMILA (3)

STANĚK, D.; VENCOVSKÝ, J.; KAFKOVÁ, J.; RAŠKA, I.: Heterogenous Nuclear Ribonucleoprotein (hnRNP) C1 a C2 'Core' Proteins are Targets for in Autoantibody Found in the Serum of a Patient with Systematic Sclerosis and Psoriatic Arthritis. Arthritis and Rheumatism, 1997, roč. 40, (12), s. 2172-2177. [původní]. IF:6,167/97

VENCOVSKÝ, J.; KAFKOVÁ, J.; ŠTORK, J.; DOSTÁL, C.: Antinukleární a anticytoplasmatické autoprotilátky u systémových revmatických onemocnění - vyšetření imunoblotingem. (Antinuclear and anticytoplasmatic autoantibodies in systemic rheumatological diseases - examination by imunobloting).Česká revmatologie, 1997, roč. 5, (2), s. 71-81. [původní].

ŠTORK, J.; VENCOVSKÝ, J.; KAFKOVÁ, J.; BEČVÁŘ, R.: Klinické korelace antinukleárních protilátek u sklerodermie. (Clinical Correlations of Antinuclear Autoantibodies in Scleroderma).Česká revmatologie, 1999, roč. 7, (2), s.67-71. [původní].

KALVACH, PAVEL (38)

KAECH, D.L.; KALVACH, P.; LEENDERS, K.; ROELCKE, U.: PET FDG Study after Severe Head Injury. Rivista di Neuroradiologia, 1996, roč. 9, s. 25-35. [původní].

KALITA, Z.; KALVACH, P.: Zpráva z konference WHO a European Stroke Council: Pan-European Consensus Meeting on Stroke Management, 8.-10. září 1995. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1996, roč. 59, (3), s. 160-161. [ostatní].

KALVACH, P.: Arnold Pick a Německá neuropsychiatrie v Praze. Journal of the American Medical Association (české a slovenské vydání), 1996, roč. 4, (12), s. 972-974. [překlad].

KALVACH, P.: Návod ke karotické endarterektomii. Prohlášení multidisciplinárního souhlasu zvláštního výboru Americké Kardiologické Asociace (AHA). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1996, roč. 59/92, (6), s. 342-347. [překlad].

KALVACH, P.: Přístup k cerebrovaskulárním poruchám v ČR. Zdravotnické noviny: lékařské listy, 1996, roč. 45, (37), s. 1-3. [přehledový].

KALVACH, P.: Zpráva o 13. mezinárodním česko-slovenském neurovaskulárním symposiu ve Zlíně, 8.-9. června 1995. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1996, roč. 59, (1), s. 57. [ostatní].

KERTESZ, A.; KALVACH, P.: Arnold Pick and German Neuropsychiatry in Prague. Archives of Neurology, 1996, roč. 53, (9), s. 935-938. [původní]. IF:3,778/96

JOHN, C.; KOUTECKÝ, J.; KALVACH, P.: Pokroky v medicíně - naděje nebo stres? (Upravený záznam rozhlasové besedy). (Progress in medicine - hope or stress?).Remedia populi, 1997, roč. 1, (7/8), s. 8-16. Číslo VZ: hotovo, [ostatní].

KALVACH, P.: Cévní zásobení mozku. Ami report, 1997, roč. 5, (27), s. 42-44. [přehledový].

KALVACH, P.: CT, NMR a angiografie u CMP. (CT, NMR and angiography in stroke).Ami report, 1997, roč. 5, (27), s. 54-57. Číslo VZ: hotovo, [přehledový].

KALVACH, P.: Ještě jednou lékaři versus pacienti. Remedia populi, 1997, roč. 1, (6), s. 34. [ostatní].

KALVACH, P. et al.: Mozkové ischemie a hemoragie. (Cerebral ischaemia and haemorrhage).Praha, Grada Publishing 1997, 440 s. [autor monografie, monografie].

KALVACH, P.: Nejrychlejší detekce ischemických inktů. (The fastest detection of ischaemic strokes).Vnitřní lékařství, 1997, roč. 43, (1), s. 29-33. [přehledový].

KALVACH, P.: Nikdo nemůže vidět něco, co ještě nikdy neviděl. Remedia populi, 1997, roč. 1, (10), s. 28-29. [ostatní].

KALVACH, P.: V Pražském psychiatrickém azylu 1827 - 1835. Remedia populi, 1997, roč. 1, (4), s. 27-31. [ostatní].

KALVACH, P.: Jen mnohostranný přístup k iktům zaručí pokrok. (Only a multilateral approach to stroke would warrant progress).Journal of the American Medical Association (české a slovenské vydání), 1998, roč. 6, (7-8), s. 525-526. [ostatní].

KALVACH, P.: Směry kliniky a organizace péče o mozkové ikty. (Clinical directions and organization in the care of acute stroke).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1998, roč. 47, (27), s. 8-9. [přehledový].

KALVACH, P.: SPECT and PET as important tools in the assessment of cerebral perfusion. Acta clinica Croatica Supplement, 1998, roč. 37, (1), s. 58-61. [přehledový].

KALVACH, P.; BÖHM, J.: Die operierte Wirbelsäule. Valbella - Symposium Switzerland, 19. - 21.3. 1998. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (6), s. 355. [ostatní]. IF:0,029/98

KALVACH, P.; POKORNÁ, J.; SKYBA, M.: Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě. [odborný spolupracovník, videonahrávka].Státní zdravotní ústav, SkyTVilm 1998.23 min.

MEDOVÁ, E.; KALVACH, P.: Migréna. Minimum pro praxi. (Migraine. A minimum for practise).Praha, Triton 1998, 126 s. [autor monografie, monografie].

KALVACH, P.: Kam až dohlédneme v živém mozku? (How far can we see within a living brain?).Forum medicinae, 1999, roč. 1, (5-6), s. 6-13. [přehledový].

KALVACH, P.: Má smysl zachraňovat děti s těžkým psychomotorickým deficitem? Jaký má smysl zrození a smrt během několika minut? (Is there any sense for rescuing children with severe psychomotor deficits? What is the purpose of birth and death within several minutes?).In: Kantor, L.: Otázky.Olomouc, Nadační fond Maličkých 1999, S. 52-54. [autor kapitoly, monografie].

KALVACH, P.: Některá poselství ze Sevilly. (Největší Evropské setkání v historii neurologie). (Some messages from Sevilla. (The biggest European meeting in history of neurology)).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1999, roč. 62, (4), s. 239-240. [ostatní]. IF:0,065/99

KALVACH, P.: Potenciál PET ve studiu migrény. (Potential of PET in migraine studies).Diagnóza, 1999, roč. 2, (3), s. 12. Číslo VZ: MSM 111200004, [přehledový].

KALVACH, P.; BÖHM, J.; MACHOVÁ, H.; HRABAL, P.: Nekróza CNS při radiační léčbě tumorů. (CNS Necrosis after Radiotherapy of Tumours).Česká radiologie, 1999, roč. 53, (5), s. 292-299. [původní].

KALVACH, P.; HAVLOVICOVÁ, M.: Hypertenze a mozkové ikty. (Hypertension and stroke).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (4), s. 61-62. Číslo VZ: MSM 111200004, [původní].

KALVACH, P.; HAVLOVICOVÁ, M.: SPECT a PET v hodnocení mozkové perfuze. (SPECT and PET in evaluation of cerebral perfusion).In: Sborník Kliniky rehabilitačního lékařství.Praha, Kl. rehabilitačního lékařství 1999, S. 71-77.Číslo VZ: MSM 111200004. [autor statě, sborník].

KALVACH, P.; KALVACH, Z.: Arnold Pick: Zapomenut v epoše alzheimerovské? (Arnold Pick: forgotten in the Alzheimer's disease epoch?).Forum medicinae, 1999, roč. 1, (2), s. 100-103. [popularizující].

LANG, O.; KALVACH, P.; SVOBODA, L.: SPECT a mozkové ikty. (SPECT and cerebral stroke).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (4), s. 76-80. Číslo VZ: MSM 111200004, [původní].

BARTOŠ, A.; RUSINA, R.; KALVACH PAVEL: Vaskulární demence. (Vascular Dementia).Diagnóza, 2000, roč. 3, (38), s.8-9. Číslo VZ: MSM 111200004, [přehledový].

BROŽOVÁ, K.; MACHOVÁ, H.; KALVACH, P.: Nesnáze diagnostiky hepatolentikulární degenerace. (Difficulties in diagnostics of hepatolenticular degeneration).Causa subita, 2000, roč. 3, (prosinec), s.22-23. Číslo VZ: MSM 111200004, [kazuistika].

KALVACH, P.: Cévní mozkové příhody-problém, který jediná dekáda ani jedno doporučení nevyřeší. (Stroke-a Problem with no Way Out within a Single Decade).Medicína po promoci, 2000, roč. 1, (5), s.14-17. [přehledový].

KALVACH, P.: Chvála pohybu-nejen u žen. (Praising physical activity-not only in women).JAMA-České a slovenské vydání, 2000, roč. 8, (9), s.701-702. [ostatní].

KALVACH, P.: Nové trendy v diferenciální diagnostice mozkových ischemických iktů. (New Trends in Differential Diagnostics of Ischemic Stroke).Interna, 2000, roč. 2, (4), s.35-37. [přehledový].

KALVACH, P.; HAVLOVICOVÁ, M.: Naléhavost nemocničního ošetření u akutního iktu mozku. (Urgency of hospital treatment in stroke).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 2000, roč. 49, (2), s.4. [popularizující].

KALVACH, P.; KORSA, J.: Aktuální léčba akutních mozkových ischemických iktů. (The actual treatment of ischemic stroke).Farmakoterapeutické informace, 2000, roč. 5, (3), s.1-4. [přehledový].

KALVACH, P.; KORSA, J.; SMRČKA, M.: Hypertenze v chronickém a akutním vývoji cerebrovaskulární poruchy. (Hypertension in Chronic and Acute Development of Cerebrovascular Lesion).Medicína v praxi, 2000, roč. 1, (9), s.22-24. [přehledový].

KAŇKA, JIŘÍ (19)

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Interleukin-6 v laboratorní diagnostice ovariálních tumorů. In: Sborník XIV. biochemického sjezdu, 6.-10.9. 1993, Brno.Brno, 1993, [autor abstrakta, sborník].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Laboratorní diagnostika ovariálních tumorů. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3. LF 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Laboratorní diagnostika ovariálních tumorů. In: Sborník XIV. biochemického sjezdu, 6.-10.9. 1993, Brno.Brno, 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŇKA, J.; KRAUS, I.; MENŠÍK, J.: Prvé zkušenosti se super-radikální operační léčbou ovariálních nádorů podle nového léčebného protokolu. In: Sborník celostátní konference Slovensko-české gynekologické společnosti, Martin 17.9.1993.Martin, Slovensko-česká gynekologická společnost 1993, 5 s. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KAŇKA, J.: Onkologický screening u žen starších a starých. (Oncologic screening of elder and old women).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (1), s. 55-67. [původní].

KAŇKA, J.: Operace cervixu v rámci prevence. Operace cervixu z jiných důvodů. (Cervical operation for preventive reasons. Cervical operation for other reasons).In: Macků, F. et al.: Kompendium gynekologických operací.Praha, Grada 1995, S. 398-413. [autor kapitoly, monografie].

KAŇKA, J.: Zahájení konference a úvod do problematiky. Česká gynekologie, 1995, roč. 60, (5), s. 252. [ostatní].

KAŇKA, J.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Possibilities of Prevention Improvement of the Uteric Cervix. In: Book of Abstracts, Vth International Meeting on Cervical Pathology and Colposcopy.London, Assoc of Cervical Pathology and Colposcopy 1995, S. 49. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.: Hledání nových látek použitelných jako tumor markery. In: Současné pohledy a nové trendy v onkologii. 19. Brněnské onkologické dny. 24. - 26.5. 1995.Brno, Onkolog spol 1995, Nestr. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.; SVOBODA, B.; KAŇKA, J.; FOLAUF, V.: Reaktanty akutní fáze jako možné markery u ovariálního karcinomu . (Acute phase reactants as possible markers of ovarian cancer).Klinická biochemie a metabolismus, 1995, roč. 3, (4), s. 217-219. [původní].

SOBOTKOVÁ, E.; HAMŠÍKOVÁ, E.; TACHEZY, R.; KAŇKA, J.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Cell-Mediated and Hamoral Immune Responses to HPV 16, Derivated Antigenens in Patients with CN. In: Proceeding of Progress in Clinical Oncology.Praha, Spol. pro cervikální patologii a koloskopii 1995, S. 45-6. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STRAUSS, J.; SUCHÁNEK, A.; KRČMÁŘ, H.; ROTH, Z.; KAŇKA, J.; VONKA, V.: Studie potenciálních karcinogenních faktorů u cervikálních intraepitelových neoplagií. (Study of potential carcinogenic factors in cervical intraepithelial neoplasia).Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1995, roč. 44, (1), s. 3-8. [původní].

KAŇKA, J.; KAŠPÁRKOVÁ, H.: Possible ways to improve the prevention of uterine cervical cancer. The Czech experience. Gynecopathology, 1996, roč. 1, (2), s. 47-48. [původní].

KAŇKA, J.; VONKA, V.: Vulvovaginitidy způsobené virem herpes simplex. (Vulvovaginitis due to herpes simplex infection).Moderní gynekologie a porodnictví, 1996, roč. 6, (2), s. 182-188. [původní].

SVOBODA, B.; KAŇKA, J.; FOLAUF, V.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.: Interleukin-6 a reaktanty akutní fáze v diagnostice ovariálního karcinomu. (Interleukin-6 and acute phase reactants in diagnostics of ovarian cancer).Česká gynekologie, 1996, roč. 61, (4), s. 234-239. [původní].

VONKA, V.; KAŇKA, J.: Vulvovaginitidy způsobené papilomaviry. (Vulvovaginitis caused by papillomaviruses).Moderní gynekologie a porodnictví, 1996, roč. 6, (2), s. 189-196. [původní].

KAŇKA, J.; SVOBODA, B.: Základy praktické kolkoskopie s použitím stereodiapozitivu. (Fundamentals of practical colposcopy using stereoslides).Praha, Grada 1997, 40 s. [autor monografie, monografie].

KAŇKA, J.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Léčba benigních lézí cervixu. (Treatment of the benign lesion of the cervix).Gynekolog, 1998, roč. 7, (3), s. 107-107. [původní].

ROKYTA, Z.; HAVRÁNKOVÁ, A.; KAŇKA, J.: Jsou malé odběry tkáně dostatečně reprezentativní pro histologické vyšetření? (Are small biopsies representative enough for histological investigation?).Gynekolog , 1998, roč. 7, (3), s. 109-110. [původní].

KAREL, IVAN (15)

KAREL, I.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; JUNKOVÁ, I.; ZNENÁHLÍKOVÁ, M.; STANKA, P.; ŠPAČEK, R.; NEUŽIL, P.: Syndrom arytmogenní dysplazie pravé komory srdeční. (Syndrome of Right Ventricular Arrythmogenic Dysplasia).Praktický lékař, 1999, roč. 79, (11), s. 630-632. [kazuistika].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; MELICHAR, F.; NOVÁČEK, L.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.; FIKRLE, A.: SPECT detection of annihilation radiation - first clinical experience with 18F-fluorodeoxyglukose (FDG) in patients arter healed myocardial infarction . Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (5), s. K154. Konference: 7th Alpe-Adria Cardiology Meeting, Brno Czech Republic June 20-22 1999. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; MELICHAR, F.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.; FIKRLE, A.: Detekce anihilačního záření 18F technickou SPECT-klinické zkušenosti s 18F-fluorodeoxyglukosou (FDG) u pacientů po infarktu myokardu . (Detection of annihilation radiation of 18F - clinical experience with 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) in patients after healed myocardial infarction).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s.34-35. [abstrakt].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; MELICHAR, F.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.; FIKRLE, A.: Scintigrafie myokardu pomocí 18F-FDG u pacientů po infarktu myokardu - první zkušenosti. (Myocardial scintigraphy with 18F-FDG in patients after healed myocardial infarction - first experience).In: Abstrakta XXXVI. dny nukleární medicíny.Ostrava, Dům techniky 1999, S. 56. [autor abstrakta, sborník].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.: Srovnání velikosti ejekční frakce levé komory srdeční měřené metodou echokardiografie a kvantitativní synchronizované jednofotonové emisní počítačové tomografie (QGSPECT) u neselektovaného souboru pacientů. (Comparison of myocardial left ventricular ejection fraction values measured by echocardiography and quantitative gated single photon emission computed tomography (QGSPECT) in nonselected patients group).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s.35. [abstrakt].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Záznam perfuze myokardu technikou SPECT synchronizovaný R kmitem EKG spojený s kvantifikací (QGSPECT) - posouzení metody. (Myocardial perfusion imaging using SPECT synchronised by R wave of ECG followed by quantification (QGSPECT) - method assessment).In: Abstrakta XXXVI. dny nukleární medicíny.Ostrava, Dům techniky 1999, S.57. [autor abstrakta, sborník].

MALÁ , M.; LANG, O.; KLEISNER, I.; KALLMÜNTZER, B.; FEUEREISL, R.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.; FIKRLE, A.: Metoda scintigrafie myokardu z pohledu zdravotní sestry. (Myocardial perfusion scintigraphy performance from the point of view of the nurse).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s.37. [abstrakt].

STRZONDALA, W.; BRYCHTA, M.; ŠEJDOVÁ, M.; POLÁŠEK, R.; MÁLEK, F.; KAREL, I.: Aplikační komůrka (port-a-cath) versus centrální žilní katetr v chemoterapii solidních nádorů. (Port-a-cath versus central venous catheter in chemotherapy of solid cancer).Sborník abstrakt, 3. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostarva, 9.-10.4.1999, 1999, roč. 3, (1), s. 13. [ostatní].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Kvantitativní synchronizovaný SPECT pro měření mechanické funkce levé komory srdeční-posouzení metody. (Quantitative synchronized SPECT for mechanical left ventricular function measurement-evaluation of the method).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (S4), s.41. [abstrakt].

LANG, O.; MALÁ, M.; KLEISNER, I.; PÍCHOVÁ, R.; TREŠLOVÁ, L.; ANDĚL, M.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; JIREŠOVÁ, E.; KAREL, I.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Quantitative Evaluation of Stress Myocardial Perfusion Scintigraphy in Patients with Diabetes Mellitus-a Comparison with Nondiabetic Patients. European Journal of Nuclear Medicine, 2000, roč. 27, (8), s.1021. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:3,772/00

LANG, O.; MALÁ, M.; PÍCHOVÁ, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; KAREL, I.; FEUEREISL, R.; KALLMÜNZER, B.; JEBAVÝ, P.; KAMÍNEK, M.; MYSLIVEČEK, M.: Quantitative gated SPECT (QGSPECT) for mechanical myocardial function measurement-evaluation of the method and comparison with echocardiography. European Journal of Nuclear Medicine, 2000, roč. 27, (8), s.1046. [abstrakt]. IF:3,772/00

MÁLEK, F.; KAREL, I.; POLÁŠEK, R.; ŠPAČEK, R.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.; STANKA, P.: Sérové koncentrace mědi u pacientů s akutními a chronickými formami ischemické choroby srdeční, jejich vztah ke koncentracím lipoproteinů a k rozsahu koronární aterosklerózy. (Copper Serum Concentrations in Patients with Acute and Chronic Forms of Ischaemic Heart Disease, their Relationship to Lipoprotein Concentration and the Extent of Coronary Atherosclerosis).Vnitřní lékařství, 2000, roč. 46, (10), s.693-696. [původní].

MÁLEK, F.; KAREL, I.; POLÁŠEK, R.; ŠPAČEK, R.; STANKA, P.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.: Relation between serum copper, the extent of coronary artery disease and lipoprotein levels in patients with acute and chronic forms of ischaemic heart disease. Heart, 2000, roč. 83, (Suppl. II), s.A3. [abstrakt]. IF:2,144/00

ŠACH, J.; KAREL, I.; KALVODOVÁ, B.; DOTŘELOVÁ, D.: Ultrastrukturální analýza tkáně odstraněné při operacích idiopatických makulárních děr. (Ultrastructural Analysis of Tissue Removed during Idiopathic Macular Hole Surgery).Česká a slovenská oftalmologie, 2000, roč. 56, (5), s.286-292. Číslo grantu:IZ4056, [původní].

ŠPAČEK, R.; WIDIMSKÝ, P.; STRAKA, Z.; DVOŘÁK, J.; JIREŠOVÁ, E.; JIRMÁŘ, R.; MÁLEK, F.; POLÁŠEK, R.; LISA, L.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; ŠTROS, P.; KAREL, I.; STANKA, P.; ZENÁHLÍKOVÁ, M.: Primární PTCA (+stent) vs. konzervativní léčba v akutní fázi non-Q infarktu myokardu. (Direct PTCA (+ stent) versus conservative treatment in acute phase of non-Q wave myocardial infarction.).Cor et Vasa, 2000, roč. 42, (Suppl. 1), s.68. Číslo grantu:NA4658, [abstrakt].

KAŠPÁRKOVÁ, HANA (9)

KRAUS, I.; MENŠÍK, J.; DVOŘÁK, V.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; SVÁROVSKÝ, J.: Pooperační průběh, komplikace a péče po lumbosortických a pelvických lymphadenectomiích pro karcinom ovaria. In: Sborník celostátní konference Slovensko-české gynekologické společnosti, Martin 17.9.1993.Martin, Slovensko-česká gynekologická společnost 1993, 5 s. [autor abstrakta, sborník].

SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŇKA, J.; KRAUS, I.; MENŠÍK, J.: Prvé zkušenosti se super-radikální operační léčbou ovariálních nádorů podle nového léčebného protokolu. In: Sborník celostátní konference Slovensko-české gynekologické společnosti, Martin 17.9.1993.Martin, Slovensko-česká gynekologická společnost 1993, 5 s. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŇKA, J.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.: Hledání nových látek použitelných jako tumor markery. In: Současné pohledy a nové trendy v onkologii. 19. Brněnské onkologické dny. 24. - 26.5. 1995.Brno, Onkolog spol 1995, Nestr. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KAŇKA, J.; KAŠPÁRKOVÁ, H.: Possible ways to improve the prevention of uterine cervical cancer. The Czech experience. Gynecopathology, 1996, roč. 1, (2), s. 47-48. [původní].

KRAUS, I.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MENŠÍK, J.: Taktika pooperační péče po lumboaortických a pelvických lymfadenectomií v gynekologii. (Tactics of post-operative care following lumboaortic and pelvic lymphadenectomy in gynaecology).Gynekolog, 1996, roč. 5, (6), s. 231. [původní].

KRAUS, I.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MENŠÍK, J.; DVOŘÁK, V.: Komplikace a pooperační průběh po lumboaortických a pelvických lymfadenectomií v gynekologii. (Complications and post-operative condition following lumboaortic and pelvic lymphadenectomy in gynaecology).Gynekolog, 1996, roč. 5, (6), s. 233. [původní].

SVOBODA, B.; KAŇKA, J.; FOLAUF, V.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MUSIL, J.; NOVÁKOVÁ, O.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DYRYNKOVÁ, V.: Interleukin-6 a reaktanty akutní fáze v diagnostice ovariálního karcinomu. (Interleukin-6 and acute phase reactants in diagnostics of ovarian cancer).Česká gynekologie, 1996, roč. 61, (4), s. 234-239. [původní].

KRAUS, I.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MENŠÍK, J.; DVOŘÁK, V.: Biochemická odezva vnitřního prostředí po gynekologických lymphadenectomiích. (Biochemical response of inner environment after gynecological lymphadenectomy).Gynekolog, 1998, roč. 7, (8), s. 274-277. [původní].

SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; FOLAUF, V.; HAVRÁNKOVÁ, A.: Kasuistika terapie nádoru, který prorůstá do oblasti hrdla děložního průnikem z těla děložního, kdy cervix nebyl při předchozí operaci odstraněn. (Case report of the therapy of advanced infiltrating tumour to the uterine cervix from uterine body.).Gynekolog, 1998, roč. 7, (2), s. 62. [kazuistika].

KELLEROVÁ, VALJA (14)

KELLEROVÁ, V.: Elektroencefalografie jako metoda časné diagnostiky a prevence v klinické neurotoxikologii. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (6), s. 238-241. [původní].

KELLEROVÁ, V.: Neodkladné stavy v neurologii. In: Počta, J.: Medicína neodkladných stavů a katastrof.Praha, Universita Karlova 1993, S. 52-54. [autor kapitoly, monografie].

STÝBLOVÁ, V.; KELLEROVÁ, V.: Klinická neurotoxikologie z aspektu současné diagnostiky a prevence. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (12), s. 522-525. [původní].

STÝBLOVÁ, V.; KELLEROVÁ, V.: Neurologické komplikace diabetes mellitus. Diferenciální diagnostika a prevence. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (7), s. 274-276. [původní].

URBAN, P.; PONČA, I.; PROCHÁZKA, B.; MAZANEC, R.; BERÁNEK, J.; KELLEROVÁ, V.; FIALA, P.: Mezilaboratorní variabilita zrakových evokovaných potenciálů. Československá neurologie a neurochirurgie, 1993, roč. 56/89, (3), s. 96-99. [původní].

KELLEROVÁ, V.: Hodnocení spánkové EEG aktivity u pracovníků exponovaných organickým rozpouštědlům. (Evaluation of Sleeping EEG Activity in Workers Exposed to Organic Solvents).Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1994, roč. 57, (2), s. 71-72. [přehledový].

POČTA, J.; ŠTURMA, J.; KELLEROVÁ, V.; KOLÍN, J.: Neodkladné stavy v neurologii. In: Počta, J. et al.: Medicína neodkladných stavů a katastrof.Praha, Karolinum 1995, S. 53-57. [autor kapitoly, monografie].

EHLER, Z.; KELLEROVÁ, V.; MÁLEK, J.; NALOS, D.; POČTA, J.; PROCHÁZKA, M.; ŠEVČÍK, P.; ŠTURMA, J.: Poruchy vědomí. In: Počta, J.: Kompendium neodkladné péče.Praha, Grada Publishing 1996, S. 232-237. [autor kapitoly, monografie].

ŠTEFAN, J.; TOUPALÍK, P.; KELLEROVÁ, V.: Diffuse axonal injury. In: Current Topics in Forensic Science. Vol. 3. Proceedings of the 14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences./Vancouver/, Shunderson 1997, S. 90-93. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

VYHNÁNEK, F.; ŠTEFAN, J.; TOUPALÍK, P.; KELLEROVÁ, V.; NEUWIRTH, J.: Diffuse Axonal Injury in Blunt Head Trauma. In: Monduzzi: Proceedings, 2nd European Congress of Trauma and Emergency Surgery.Bologna, International Proceedings Division 1997, S. 112-114. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

NEUWIRTH, J.; KELLEROVÁ, V.; VYHNÁNEK, F.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; ŠTURMA, J.: Vyšetření hlavy magnetickou rezonancí u nemocných po poranění - Průkaz difuzního axonálního poranění. (Examination of the Head by Magnetic Resonance in Patients after Injuries - Evidence of Diffuse Axonal Injury).Česká radiologie, 1998, roč. 52, (Suppl. 1), s. 115. [abstrakt].

NEUWIRTH, J.; KELLEROVÁ, V.; VYHNÁNEK, F.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; ŠTURMA, J.: Průkaz difuzního axonálního poranění magnetickou rezonancí a srovnání rozsahu změn při poranění mozku na CT a MR obrazech. (Evidence of Diffuse Axonal Injury by Magnetic Resonance and Comparsion of the Extent of Changes in Brain Injuries on CT and MR Pictues).Česká radiologie, 1998, roč. 52, (3), s. 131-136. Číslo grantu:IGA MZ 3615-3/96, [původní].

NEUWIRTH, J.; KELLEROVÁ, V.; VYHNÁNEK, F.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; ŠTURMA, J.: Vyšetření hlavy magnetickou rezonancí po poranění - průkaz difúzního axonálního poranění. (MR of the head after head injury - evidence of diffuse axonal injury).Česká radiologie, 1998, roč. 52, (Suppl.), s. 115. Číslo grantu:IGA MZ 3615-3/96, [původní].

NEUWIRTH, J.; ŠTEFAN, J.; ŠTĚŇHOVÁ, H.; KELLEROVÁ, V.; BELŠAN, T.: Diagnostika difúzního axonálního poranění-zobrazovací metody, histologické a imunohistochemické vyšetření. (The Diagnosis of Diffuse Axonal Injury: Radiological, histological and immuno-histochemical examination.).Česká radiologie, 2000, roč. 54, (Suppl. 1), s.161-162. Konference: XXXII. český radiologický kongres, Mariánské lázně 9. 11. listopadu 2000. Číslo grantu:ND5508, [abstrakt].

KLEIN, ZDENĚK (16)

KLEIN, Z.: Differences in the Interpretation of Hand Gestures Between Psychic Normal Person (N) and Psychotic Patients (PP). In: Nichelmann, M.; Wierenge, H. K.; Brauns, S.: Proceeding of the International Congress on Applied Ethology, Berlin 26.-30.6. 1993.Berlin, 1993, S. 563-565. [autor statě, sborník].

KLEIN, Z.: Znalosti etologie mezi pražskými vysokoškoláky v r. 1991-1992. In: Zborník referátov z 20. interdisciplinárnej etologickej konference, Velká Lomnica, 17.-21.5.1993.Praha, 1993, S. 26-27. [autor abstrakta, sborník].

KLEIN, Z.: Gesto a dotyk v lidské komunikaci. Živa, 1994, roč. 62, (3), s. 140-142. [ostatní].

KLEIN, Z.: Komponenty lidské neverbální komunikace. Živa, 1994, roč. 62, (1), s. 42-44. [ostatní].

KLEIN, Z.: Struktura neverbálního chování u psychotických pacientů (Index DAEST). In: Abstrakta 21. etologické konference, Český Štenberk, duben 1994.Praha, 1994, S. 24-25. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KLEIN, Z.: Tvář a hlas v neverbální komunikaci člověka. Živa, 1994, roč. 62, (2), s. 90-92. [ostatní].

KLEIN, Z.: Etologie člověka (Bibliografie). Praha, Psychiatrické centrum Praha 1995, 82 s. [autor příručky, příručka].

KLEIN, Z.: Terciální znaky sexuálního dimorfismu člověka. Živa, 1995, roč. 43, (2), s. 89-90. [ostatní].

KLEIN, Z.: The Ethological Approach to the Study of Human Behavior. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 1996, roč. 8, (Suppl.), s. 67-72. [původní].

FRAŇKOVÁ, S.; KLEIN, Z.: Úvod do etologie člověka. (Introduction to human etology).Praha, HZ Systém 1997, 193 s. [autor monografie, monografie].

KLEIN, Z.: Mutilační chování jako součást lidské neverbální komunikace. Propsy - časopis pro moderní psychologii, 1997, roč. 3, (6), s. 14-15. [ostatní].

KLEIN, Z.: The Phenomenon of Sexual Harassment from the Point of View of Human Ethology. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (3-4), s. 117-120. [ostatní].

KLEIN, Z.: Atlas sémantických gest. (Atlas of semantic gestures).Praha, HZ Editio s.r.o. 1998, 201 s. [autor monografie, monografie].

KLEIN, Z.; DÁŇOVÁ, Z.; NEPIVODA, P.; PEŘINA, V.: Dermatoglyfy rukou české populace. I. prstové vzorky. (Dermatoglyphs on hands of czech population).Psychiatrie, 1998, roč. 2, (4), s. 223-230. [původní].

KLEIN, Z.: Vzpomínka a dík...Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 58. [ostatní].

KLEIN, Z.; DÁŇOVÁ, Z.; NEPIVODA, P.; PEŘINA, V.: Dermatoglyfy rukou české populace II. Dlaňové vzorky. (Dermatoglyphics of Hands of Czech Population II. Palmar Patterns).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 9-12. Číslo grantu:IZ3704, [původní].

KLEPETÁŘ, JAN (1)

BENEŠ, P.; PYTLÍK, R.; KLEPETÁŘ, J.: Poškození střevní resorpce v důsledku slizniční toxicity cytostatické léčby. (Impairment of intestinal resorption as a result of cytostatic treatment inducet mucosal toxicity).In: Abstrakta XVI.vědeckého kongresu SPEVIMP.Hradec Králové, SPEVIMP 2000, s.57-58.Konference: XVI.vědecký kongres SPEVIMP, Hradec Králové 2000. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

KLETENSKÝ, JIŘÍ (14)

KLETENSKÝ, J.; TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; PROS, Z.; LEBEDA, V.: Sequelse of an Injury from the Second World War Treated by Free Flap Transfer. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (3-4), s. 111-117. [přehledový].

KLETENSKÝ, J.; NEJEDLÝ, A.; PROS, Z.; SVOBODA, S.; TVRDEK, M.: Ten Years of Replantation Surgery at the Department of Plastic Surgery, Charles University hospital, Prague. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (1), s. 15-18. [ostatní].

NEJEDLÝ, A.; TVRDEK, M.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.: Importance of an Early Tissue Transfer in the Treatment of Complicated Injuries of Lower Extremities. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (1), s. 11-14. Číslo grantu:IGA 1651-3, [původní].

TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.: Applications of Free Radial Forearm Flap in Construction of the Face and Oral Cavity. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (1), s. 7-10. [původní].

TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.; BROŽ, L.: Use of Free Flaps in Burn Trauma. Acta Chirurgiae Plasticae, 1994, roč. 36, (1), s. 19-23. [původní].

NEJEDLÝ, A.; TVRDEK, M.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.: Internal Mammary Vessels as Recipient Vessels to the Free TRAM Flap. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (1), s. 17-19. [původní].

TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; PROS, Z.; STEHLÍK, J.: Free Cross Leg Flap as a Method of Reconstruction of Soft Tissues Defects. Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (1), s. 12-16. Číslo grantu:IGA 1651-3, [původní].

KLETENSKÝ, J.; TVRDEK, M.; PROS, Z.; NEJEDLÝ, A.; SVOBODA, S.: Treatment of Defects and Instable Skin Scars on Heavily Exposed Parts of the Leg. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (2), s. 87-89 . [původní].

PROS, Z.; TVRDEK, M.; KLETENSKÝ, J.; NEJEDLÝ, A.; SVOBODA, S.: Chronic Traumatic Wounds of the Leg. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (3), s. 83-86. [původní].

TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; BROŽ, L.: Primary free flap coverage of electrical and deep thermal burns. In: Abstracts 12th Congress IPRAS.San Francisco, IPRAS 1999, nezjištěny. [autor abstrakta, sborník].

TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; KUFA, R.: Free cross flap as a method of reconstruction of soft tissue defects. In: Abstracts 12th Congress IPRAS.San Francisco, IPRAS 1999, nezjištěny. [autor statě, sborník].

TVRDEK, M.; NEJEDLÝ, A.; KLETENSKÝ, J.; KUFA, R.: Treatment of Chronic Osteomyelitis of the Lower Extermity Using Free Flap Transfer. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (2), s. 46-49. [původní].

DUŠKOVÁ, M.; SOSNA, B.; KLETENSKÝ, J.; VRTIŠKOVÁ, J.: Capsular Contracture in Augmentation Mammaplasty. 2000, roč. 43, (3), s.79-82. [původní].

KUFA, R.; KLETENSKÝ, J.; NEJEDLÝ, A.; TVRDEK, M.: Evaluation of Results of Replantations at the Department of Plastic Surgery, University Hospital Královské Vinohrady, during the Period 19994-1999. Acta chirurgiae plasticae, 2000, roč. 42, (2), s.51-54. [přehledový].

KLÉZL, Z. (5)

DŽUPA, V.; ČECH, O.; KLÉZL, Z.; KRBEC, M.: Naše zkušenosti s necementovanou femorální komponentou totální endoprotézy kyčelního kloubu typu Schenker. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (5), s. 278-283. [původní].

KLÉZL, Z.; SELIGSON, D.: Vývoj zevní osteosyntézy do druhé světové války. (Development of External Osteosynthesis until World War II).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1994, roč. 61, (1), s. 5-16. [přehledový].

ADAM, M.; ČECH, O.; POHUNKOVÁ, H.; STEHLÍK, J.; KLÉZL, Z.: Úloha kolagenních implantátů obsahujících tripeptid gly-his-lys v hojení kostních defektů. (Role of collagen implantates containing tripeptide gly-his-lys in recovery of bone defects).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (2), s. 76-85. [původní].

STEHLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; KLÉZL, Z.; ČECH, O.: Poznámky k biomechanice zevní osteosyntézy. (Notes on biomechanics of external osteosynthesis).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 343-353. [původní].

ADAM, M.; POHUNKOVÁ, H.; KLÉZL, Z.; PEŠÁKOVÁ, V.; ČECH, O.: Využití bioimplantátů k náhradě chrupavky. 2. část. Použití implantátů v pokuse na zvířeti. (Use of bioimplants for cartilage replacement, 2nd part - use of implants in animal experiments).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (4), s. 207-211. [původní].

KLICPEROVÁ, MARTINA (1)

ŘÍČAN, P.; KOŽENÝ, J.; KLICPEROVÁ, M.: Psychometrická analýza dotazníku ADOR-20. Československá psychologie, 1993, roč. 37, (4), s. 330-334. [přehledový].

KMENT, MILAN (27)

KMENT, M.; DUSOVÁ, H.; ŠEDIVÝ, J.; HONZÁK, R.; POPOV, P.: Může se dnes ještě chovat lékař eticky. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (7), s. 216-217. [ostatní].

KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Czech Central Ethics Comittee at Work. Bulletin of Medical Ethics, 1993, roč. 98, s. 16-19. [ostatní].

KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Etické komise v České republice. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (12), s. 376-380. [ostatní].

KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Zpráva o činnosti Centrální etické komise ministerstva zdravotnictví České republiky v letech 1990-1992. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (5), s. 148-151. [ostatní].

DRAŽNÁ, E.; KMENT, M.: Endoskopická léčba krvácení do trávicího ústrojí. In: Mařatka, Z.: Aktuality v gastroenterologii.Praha, AZ Servis 1994, [autor statě, monografie].

KMENT, M.: Etické komise ve světě, jejich účel a historie. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (6), s. 286-287. [ostatní].

KMENT, M.: First Steps in Bioethics in Czech Republic. In Contemporary Problems of Medical Ethics in Central Europe. In: Glasa, J.: Proceedings of Symposium in Bratislava 1992.Bratislava, Charis Publ House 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KMENT, M.: Hlas z USA říká euthanasii jasné NE. Zdravotnické noviny, 1994, roč. 63, (51/52), s. 20. [ostatní].

KMENT, M.: Children's Health Problems on Central and Eastern Europe.In: Mašínová, J.: Proceedings on Saint-Vincenct Symposia in Ethics and Health Care 11.-14.5.1992.Geneva, WHO 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KMENT, M.: The Influence of Calcium on Colorectal Carcinoma Prevention. In: Gastroenterology Updated. 17. International Annual AIN SHAMS, University Medical Congress, Cairo, Egypt, 28.-31.3.1994. Congress Proceedings. 1994, S. 106. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KMENT, M.: Komentář k článku D. Wurbse: Nasobiliární sonda. Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (5), s. 238. [ostatní].

KMENT, M.: Pražské endoskopické dny. Praktický lékař, 1994, roč. 74, (1), s. 34. [ostatní].

KMENT, M.; ANTOŠ, F.; ČERMÁK, F.; KINKOR, Z.: Adenokarcinom jejuna u nemocného s familiárním výskytem Crohnovy choroby. (Adenocarcinoma of Jejunum in a Patient with Familial Crohn Disease).Česká a slovenská gastroenterologie, 1994, roč. 48, (3), s. 128-133. [původní].

KMENT, M.; ŠIMŮNEK, J.; KOPEČNÝ, J.; HODROVÁ, H.; CISLIKOVSKÁ, H.: The Association of Streptoccus Bovis Carriage and Frequency of Colonic Adenomas. Endoscopy, 1994, roč. 26, S. 70. [abstrakt]. IF:2,096/94

HORÁK, J.; KMENT, M.; HORÁČKOVÁ, M.; JAROŠ, M.; MATOUŠOVIC, K.; TRNAVSKÝ, K.; VALEŠOVÁ, M.: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie. Praha, Univerzita Karlova 1995, 166 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

KMENT, M.: Gastroenterologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie .Praha, Univerzita Karlova 1995, S. 49-78. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KMENT, M.: Pankreatologie. In: Vnitřní lékařství IV. Hepatologie, gastroenterologie, pankreatologie, nefrologie, revmatologie .Praha, Univerzita Karlova 1995, S. 79-89. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KMENT, M.: Ze zprávy o činnosti Centrální etické komise v letech 1990-1994. Praktický lékař, 1995, roč. 75, (5), s. 242-243. [ostatní].

KMENT, M.: Zpráva z lékařské univerzitní konference v Egyptě, věnované především gastroenterologii. Česká a slovenská gastroenterologie, 1995, roč. 49, (2), s. 66-68. [ostatní].

KMENT, M.; HAŠKOVCOVÁ, H.: Zpráva o činnosti Centrální etické komise MZ za funkční období 1990-1994. Časopis lékařů českých, 1995, roč. 143, (17), s. 562-564. [ostatní].

KMENT, M.; PYTLÍK, R.; JIRÁSEK, J.E.; JANDA, J.; ZELNÍČEK, P.; DRBAL, K.: Mezinárodní etické směrnice CIOMS pro biomedicínský výzkum. Zdravotnické noviny, 1995, roč. 44, (32), s. 2-3. [ostatní].

KMENT, M.: 8. evropský kongres katolických lékařů v Praze. Medica Revue, 1996, roč. 3, (10), s. 1, 33-35. [ostatní].

HAJER, J.; BENEŠ, P.; KMENT, M.: Endoskopické intrajejunální sondy. (Endoscopic Placement of Intrajejunal Tube).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (1), s. 28-30. [původní].

HAJER, J.; KŘEPELOVÁ, A.; ŠTEKROVÁ, J.; DOLEŽAL, T.; KMENT, M.: Molekulárně genetická diagnostika Lynchova syndromu. (Dědičná nepolypózní rakovina tlustého střeva - HNPCC) - kazuistika. (Molecular Genetic Diagnosis of Lynch Syndrome. (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer) - a Case-history).Česká a slovenská gastroenterologie, 1998, roč. 52, (3), s. 113-117. [kazuistika].

MALINA, L.; SOSNA, B.; KMENT, M.; KLÉZLOVÁ, V.: Uzlové onemocnění bérců u ulcerosní kolitidy. (Nodular Affection of Legs in Ulcerative Colitis).Česko-slovenská dermatologie, 1999, roč. 74, (6), s.256-259. [kazuistika].

HAJER, J.; KŘEPELOVÁ, A.; ZÁDOROVÁA, Z.; KMENT, M.: Two novel germline mutations (Y548X and K732X) of the MLH2 gene in Czech patients with hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Human Mutation, 2000, roč. 16, (2), s.181. [abstrakt].

JIRÁSEK, V.; PROCHÁZKA, V.; DOSTALÍK, Z.; BUREŠ, J.; PULGRETOVÁ, D.; KUNOVSKÁ, M.; PETR, P.; SHONOVÁ, O.; SAMEK, M.; ŠPIČÁK, J.; PETRTÝL, J.; MOLČÍK, M.; MRÁZ, L.; DOSEDĚL, J.; LUKÁŠ, K.; KMENT, M.: Helicid (omeprazol, Léčiva, a.s.) v léčbě refluxní ezofagitidy. (Helicid (Omeprazol, Léčiva Co.) in the Treatment of Reflux Oesophagitis).Česká a slovenská gastroenterologie, 2000, roč. 54, (2), s.43-46. [původní].

KNEIDLOVÁ, MONIKA (29)

HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Soukromé lékařské praxe z hlediska pracovního lékařství. Pracovní lékařství, 1993, roč. 73, (2), s. 77-79. [ostatní].

MENČÍK, M.; FENCLOVÁ, Z.; KNEIDLOVÁ, M.; KUKLOVÁ, D.: Vyšetření žen pomocí zkráceného submaximálního testu na bicyklovém ergometru. Pracovní lékařství, 1993, roč. 45, (3), s. 113-118. [přehledový].

ČÁBELKOVÁ, Z.; KNEIDLOVÁ, M.; DAVID, A.: Individuální variabilita vylučování kyseliny hippurové močí. In: Sborník - 23. kongres pracovního lékařství.Praha, Společnost pracovního lékařství ČLS JEP 1995, S. 14. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DAVID, A.; ČÁBELKOVÁ, Z.; KNEIDLOVÁ, M.: Biological Monitoring of the Exposure to Toluene: the Effect of Diet on the Excretion of Hippuric Acid. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 1995, roč. 1 , (3), s. 179-186. [původní].

HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Jak dále postupovat při hodnocení profesionality onemocnění spadajících pod položku číslo 29 Seznamu nemocí z povolání? (How to proceed when evaluating professional diseases from the category no.29 of the List of Professional Diseases).Pracovní lékařství, 1995, roč. 47, (3), s. 122-125. [přehledový].

KNEIDLOVÁ, M.: Elektromagnetické záření. In: Pometlová, M. et al.: Obecná patofyziologie pro bakalářská studia (a nejen pro ně).Praha, Psychiatrické centrum Praha 1996, S. 55-57. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Nemoci z přetlaku nebo podtlaku. Scripta medica, 1997, roč. 70, (suppl. 4), s. 218-220. [přehledový].

KNEIDLOVÁ, M.: Arzén a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 38. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Berylium a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 39. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Human Activity - Sensory Load. In: Lener, J.: Medical Hygiene.Praha, Karolinum 1997, S. 89-94. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Chrom a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 39. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Mangan a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 40. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 80. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 81. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z chromu nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 82. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 82. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 83. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Nemoci přenosné a parazitální. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 110. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 110. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Nikl a jeho sloučeniny. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 40. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 104-105. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.: Tropické nemoci přenosné a parazitální. In: Provazník, K.; Komárek, L.; Cikrt, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů.Praha, Fortuna 1997, S. 110. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KNEIDLOVÁ, M.; HRNČÍŘ, E.: Podmínky vzniku nemocí z povolání přenosných a parazitárních. Scripta medica, 1997, roč. 70, (suppl. 4), s. 215-217. [přehledový].

HRNČÍŘ, E.; KNEIDLOVÁ, M.: Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách. (Occupational Health Service in Present Conditions).Praha, Fortuna, 3.LF UK 1998, 56 s. Číslo grantu: 206/1998 Národního programu zdraví, [příručka].

KNEIDLOVÁ, M.: Kategorizace pracovišť. (Workplace Classification).Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 1999, roč. 9, (5), s. 11-12. [přehledový].

KNEIDLOVÁ, M.: Ochrana kůže při práci. (Skin Protection at Work).Praha, Gnosis, s.r.o. 1999, 11 s. [příručka].

KNEIDLOVÁ, M.: Pracovní úrazy. (Occupational Accident).Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 1999, roč. 9, (5), s. 13. [přehledový].

JEŽEK, J.; KNEIDLOVÁ, M.: Účinky hluku v pracovním prostředí na lidský organismus a jejich prevence. (Effects of Noise in the Working Environment on the Human Organism and their Prevention).Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.14-18. [přehledový].

KNEIDLOVÁ, M.: Pneumokoniózy. (Pneumoconiosis).Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 2000, roč. 10., (2), s.45-47. [přehledový].

KOLÍN, JAN (1)

POČTA, J.; ŠTURMA, J.; KELLEROVÁ, V.; KOLÍN, J.: Neodkladné stavy v neurologii. In: Počta, J. et al.: Medicína neodkladných stavů a katastrof.Praha, Karolinum 1995, S. 53-57. [autor kapitoly, monografie].

KOLSKÁ, MONIKA (5)

KOLSKÁ, M.; HEJCMANOVÁ, L.; LEBL, J.: Uštknutí zmijí? (Snake-bite?).Česko- slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (5), s.317-319. [kazuistika].

KOLSKÁ, M.; LEBL, J.; KOLSKÝ, A.: Přínos a rizika terapie DDAVP v neendokrinních indikacích . (Benefits and Risks of DDAVP Therapy in Non-Endocrine Indications).Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (Suppl. 1), s.30. Konference: 4. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 7.-9.9.2000. Hradec Králové. [abstrakt].

KOLSKÝ, A.; KOLSKÁ, M.: Hypertenzní krize u dětí. (Hypertensive Crisis in Children).Česko-slovenská pediatrie, 2000, roč. 55, (Suppl. 1), s.19. Konference: 4. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 7.-9.9.2000. Hradec Králové. [abstrakt].

KOLSKÝ, A.; KOLSKÁ, M.; NOVÁK, I.; KOSÁK, M.; HORÁČKOVÁ, J.; ŠILHÁNKOVÁ, I.: Acute pyelonephritis-analysis of patients admitted in 1997. In: Janda, J.; Veleminský, M.; Kočvara, R.; Cataldi, L.: Proceedings of the International Workshop on Fetal, Neonatal and Pediatric Nephrology and Urology.České Budějovice, The Faculty of Health and Social Caries The Bohemian South University 2000, s.54-55.Konference: International Workshop on Fetal, Neonatal and Pediatric Nephrology and Urology Třeboň spa and 27.-29. May, 1999. [autor statě, sborník].

KOLSKÝ, A.; RYCHLÍK, I.; JANČOVÁ, E.; DUŠEK, J.; RAMBOUSEK, V.; HLADÍK, M.; PELLANTOVÁ, Z.; SKÁLOVÁ, S.; KOLSKÁ, M.; TESAŘ, V.; JANDA, J.; STEJSKAL, J.: Czech National Renal Biopsy Registry (CZNBR) in Children (1994-1998). Pediatric Nephrology, 2000, roč. 14, (6), s.C72. Konference: 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 18.-20. 6. 2000 Helsinki Finsko. [abstrakt]. IF:1,370/00

KOMÁREK, LUMÍR (22)

KOMÁREK, L.; JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: Návody ke zlepšení stravování a regulaci hnotnosti. Manuál prevence v lékařské praxi II - Výživa. Praha, SZÚ 1994, [příručka].

JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; OŠANCOVÁ, K.; OKÉNKOVÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; KOMÁREK, L.; HEŘMAN, D.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Program prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění - intervence v komunitě. (Preventive program for cardiovascular and cerebrovascular diseases - community intervention).Hygiena, 1995, roč. 40, (1), s. 3-10. [původní].

JANOVSKÁ, J.; KOMÁREK, L.: 6.2 Některé zásady přípravy intervenčních programů. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 100-103. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KOMÁREK, L.; JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: Návody ke zlepšení stravování a regulace hmotnosti. In: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa.Praha, Státní zdravotní ústav 1995, S. 63-66. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KOMÁREK, L.; KEBZA, V.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POTOČKOVÁ, J.; HAVEL, R.J.; ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BARTÁKOVÁ, H.; HEŘMAN, D.; PALMER, S.; STAŇKOVÁ, I.: 'Healthy Dubeč' - Design of a Joint Czech-American Community Project for the Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular Disease . Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 230-233. [původní].

KOMÁREK, L.; PROVAZNÍK, K.; ŠOLTYSOVÁ, T.: Mámo, táto, já mám hlad (Receptář výživy zdravé rodiny). Liberec, Danone, SZÚ, OHS Liberec, agentura ERASMUS 1995, 65 s. [autor monografie, monografie].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; POLEDNE, R.; FAHRQUHAR, J.W.; KOMÁREK, L.; ANDĚL, M.: Inzulinová resistance a riziko kardiovaskulárních chorob. In: Sborník abstrakt. III. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Zlín, 18.-20.5.1995.Zlín, Česká kardiologická společnost 1995, S. 33. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; JANOVSKÁ, J.; OŠANCOVÁ, K.: Manuál prevence v lékařské praxi. II. Výživa. In: .Praha, Státní zdravotní ústav 1995, 103 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KOMÁREK, L.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; KEBZA, V.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.: A Program to Reduce Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in the Czech Republic: Design and Methods of the Healthy Dubeč Project. Int Quart Comm Health Education, 1996, roč. 16, s. 265-275. [původní].

JANOVSKÁ, J.; KEBZA, V.; KOMÁREK, L.; ŠOLTYSOVÁ, T.: Metody a postupy v poradnách podpory zdraví. Praha, Státní zdravotní ústav 1996, 158 s. [autor monografie, monografie].

JANOVSKÁ, J.; KODL, M.; KOMÁREK, L.: Hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva ve vybraných lokalitách ČR. In: Konference Zdraví a životní prostředí, Brno.Brno, b.n. 1996, S. 346-360. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KOMÁREK, L.: Community medicine. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (2), s. 151. [ostatní].

KOMÁREK, L.: Doc. MUDr. Jaroslav Kříž ve věku zásadních rozhodnutí. Hygiena, 1996, roč. 41, (2), s. 67-68. [ostatní].

KOMÁREK, L.; BŘÍZOVÁ, M.; JANOVSKÁ, J.: Metody podpory zdraví v dětské populaci. In: Sbornik přednášek z konference XXIV. Ostravské dny dětí a dorostu, Rožnov. p. R.Ostrava, b.n. 1996, S. 37-40. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KOMÁREK, L.; PROVAZNÍK, K.: 4 Úloha praktického (rodinného) lékaře v prevenci působení škodlivých vlivů v prevenci působení škodlivých vlivů obytného prostředí na zdraví. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 111-112. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; HAVRÁNEK, J.: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví. Praha, Státní zdravotní ústav 1996, 112 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; KŘÍŽ, B.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, Státní zdravotní ústav 1996, 126 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; CIKRT, M.: Manuál prevence v lékařské praxi. V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů. Praha, Fortuna 1997, 143 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; KŘÍŽ, B.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Praha, Fortuna 1997, 127 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

KOMÁREK, L.; RÁŽOVÁ, J.; PIVNIČKOVÁ, M.; VIGNEROVÁ, J.; ROTH, Z.; OŠANCOVÁ, K.; ŠOLTYSOVÁ, T.; ANDĚL, M.; POLEDNE, R.: Indicators of Risk of Ischaemic Heart Disease in Patients with Acute Myocardial Infarction under 65 ears and Their Relatives. Central European Journal of Public Health, 1998, roč. 6, (3), s. 202-210. [původní].

ALBRIGHT, CL.; KOMÁREK, L.; OŠANCOVÁ, K.; KEBZA, V.; JANOVSKÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KRAEMER, H.C.; FARQUHAR, J.W.: Results of a Multifactor Cardiovascular Risk Reduction Program in the Czech Republic: The Healthy Dubec Project. International Journal of Behavioral Medicine, 2000, roč. 7, (1), s.44-61. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

CIKRT, M.; KOMÁREK, L.; KŘÍŽ, B.; KŘÍŽ, J.; KUBÍNOVÁ, R.: Vybrané otázky vývoje zdraví a jeho determinant. (Selected issues of health development and its determinants).Medica revue, 2000, roč. 7, (2), s.1, 17-23. [přehledový].

KONEČNÁ, IVANA (6)

KONEČNÁ, I.; DROPKOVÁ, M.; ROKYTA, R.: Má Tiapridal antinocicepční účinky? (Does Tiapridal has Antinociceptive Effects?).Bolest, 1999, roč. 2, (4), s. 184-186. Číslo grantu:NA5335, NF4665, GA305/98/1064.[původní].

ROKYTA, R.; FRANĚK, M.; HOLEČEK, V.; JURČOVIČOVÁ, J.; KONEČNÁ, I.; RACEK, J.; TREFIL, L.; VACULÍN, Š.; YAMAMOTOVÁ, A.: The evalution of the Development of pain in experimental models. In: Abstracts Fifth IBRO World Congress of Neuroscience.Israel, IBRO 1999, S. 85.Konference: Fifth IBRO World Congress of Neuroscience. [autor abstrakta, sborník].

ROKYTA, R.; HOLEČEK, V.; KONEČNÁ, I.; JURČOVIČOVÁ, J.; PARARA, S.; RACEK, J.; ŠVÍK, K.; TREFIL, L.: Adjuvant Arthritis (AA) in Rats After The Bromocriptine Treatment of Different Phases of the Disease. Society for Neuroscience, 1999, roč. 25, S. 1045. Číslo VZ: MSM 111200005, [abstrakt].

ROKYTA, R.; JURČOVIČOVÁ, J.; KONEČNÁ, I.; PARARA, S.; YAMAMOTOVÁ, A.; ZORAD, Š.: The development of Adjuvant Arthritis in Rats and its Possible influencing. In: Abstracts 9th World Congress on Pain.Seatle, IASP 1999, S. 17. [autor abstrakta, sborník].

JURČOVIČOVÁ, J.; ŠVÍK, K.; ROVENSKÝ, J.; STAČÍKOVÁ, M.; ZORAD, Š.; KONEČNÁ, I.; HOLEČEK, V.; TREFIL, L.; RACEK, J.; ROKYTA, R.: Suppression of Adjuvant Arthritis in Rats with Chronic Bromocriptine Treatment Does Not Prevent Associated Oxidative Stress. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 2000, roč. 13, (1), s.31-37. Číslo grantu:GA305/98/1064, [původní]. IF:1,174/00

ROKYTA, R.; STOPKA, P.; HOLEČEK, V.; KONEČNÁ, I.; PARARA, S.: Hydroxyl and Nitroxide Radicals Changes after the Nociceptive Stimulation and Melatonin Application. Chinese Journal of Pain Medicine, 2000, roč. 6, (Suppl.1), s.56. [abstrakt].

KÖNIGOVÁ, RADANA (47)

KÖNIGOVÁ, R.; COSTGLIOLA, M.; IOANUOVICH, J.; MAGLIACANI, L.; MASELLIA, M.; TORRES, G.: CD ROM 'BURNS'. Multimedia Interactive Hypertext. 1993. [CD ROM]

HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.; DRÁBEK, T.: Indications for Applications of Glucocorticoids in Burn Medicine. Annals of the Mediterranean Burns Club, 1994, roč. 7, (3), s. 136-138. [původní].

MATOUŠKOVÁ, E.; BUČEK, S.; ARENBERGER, P.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; CHEBUPLOVÁ, A.; KÖNIGOVÁ, R.: Upside Down Application of Human/Pig Skin Recombinants for Clinical and Research. Journal of Investigative Dermatology, 1994, roč. 103, s. 414. [ostatní]. IF:3,826/94

MATOUŠKOVÁ, E.; NĚMCOVÁ, D.; DVOŘÁNKOVÁ, B.; VOGTOVÁ, D.; KÖNIGOVÁ, R.: Healing Effect of Recombined Human/Pig Skin on Dermal Defects. Annals of the Mediterranean Burns Club, 1994, roč. 7, (3), s. 143-146. [původní].

PADĚRA, J.; KÖNIGOVÁ, R.; HÁJEK, M.: Tracheo-cesophageal Fistula as a Complication in extensive Burns with Inhalation Injury. Annals of the Mediterranean Burns Club, 1994, roč. 7, (3), s. 139-140. [původní].

HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.: Severe Complications in Burn Trauma. In: Programme and Abstracts. IV. Congress on Burns, Fire Disasters and Symposium on Plastic Surgery, September 18-20, Košice, Slovakia 1995.Košice, Burn Center, Medical Faculty of P.F. Šafárik University 1995, S. 71. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.: Severe Complications in Burn Trauma. In: Third International Conference on Burns and Fire Disasters, Palermo, June 5-8, 1995, Italy.Palermo, Mediterranean Burns Club 1995, S. 35. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KÖNIGOVÁ, R.: Aspects of Reconstruction in Electrical Injuries. In: Third International Conference on Burns and Fire Disasters, Palermo, June 5-8, 1995, Italy.Palermo, Mediterranean Burns Club 1995, S. 43. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KÖNIGOVÁ, R.: Etické problémy u hromadných poraněních. (Ethical issues in mass injuries).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (Suppl. 2), s. 10-11. [původní].

KÖNIGOVÁ, R.: Prix Femmes d' Europe - Cena 'žena Evropy'. Vita Nostra Revue, 1995, (1-2), s. 64-66. [ostatní].

KÖNIGOVÁ, R.; TVRDEK, M.: Considerations on the Classic Methods and Free Flaps in the Face and Neck Burn Reconstruction. In: Abstract Book. 6th Congress European Burns Association in Verona, September 13 - 15, 1995. Sv. 143. 1995, S. 204. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KÖNIGOVÁ, R.; TVRDEK, M.; BROŽ, L.: Classic Methods and Free Flaps in Face and Neck Reconstruction. In: Programme and Abstracts. IV. Congress on Burns, Fire Disasters and Symposium on Plastic Surgery, September 18-20, Košice, Slovakia 1995.Košice, Burn Center, Medical Faculty of P.F. Šafárik University 1995, S. 119. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MATOUŠKOVÁ, E.; ARENBERGER, P.; BUČEK, S.; VESELÁ, P.; KÖNIGOVÁ, R.: Treatment of Burns and Other Skin Defects with Human Keratinocytes Cultured on Dry Pig Dermis and Applied 'Upside-down'. In: Programme and Abstracts. IV. Congress on Burns, Fire Disasters and Symposium on Plastic Surgery, September 18-20, Košice, Slovakia 1995.Košice, Burn Center, Medical Faculty of P.F.Šafárik University 1995, S. 79. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

PULS, M.; KÖNIGOVÁ, R.: Epidemiologie a prevence termických úrazů. (Epidemiology and prevention of thermic injuries).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (4), s. 180-182. [původní].

PULS, M.; KÖNIGOVÁ, R.; BÖHM, T.; MLÁDEK, D. : Prevention of Thermal and Chemical Injuries. (Prevention of Thermal and Chemical Injuries).Annals of Burns and Fire Disasters, 1995, roč. 8, (3), s. 159-163. [přehledový].

KLEIN, L.; KÖNIGOVÁ, R.: The CD - ROM 'Burns' in the Czech Republic. Annals of Burns and Fire Disasters, 1996, roč. 9, (3), a. 182. [ostatní].

KÖNIGOVÁ, R.: Do-not-resuscitate Orders and Withheld or Withdrawn Treatment. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (2), s. 73-77. [původní].

KÖNIGOVÁ, R.: Factors Influencing Survival and Quality of Life in Burns. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (4), s. 116-118. [původní].

KÖNIGOVÁ, R.: History of the Prague Burn Centre. Annals of Burns and Fire Disasters, 1996, roč. 9, (2), s. 110-111. [přehledový].

KÖNIGOVÁ, R.; KŘIKAVA, K.; SVOBODOVÁ, K.; HAVRÁNEK, J.: 3.3 Bezpečný byt. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 104-109. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KÖNIGOVÁ, R.; TVRDEK, M.: Consideration on Classic Methods and Free Flaps in Face and Neck Reconstruction. Acta Chirurgiae Plasticae, 1996, roč. 38, (1), s. 14-20. [původní].

HRUBÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.: Severe Complications in Burn Trauma - A Case Report. Annals of Burns and Fire Disasters, 1997, roč. 10, (4), s. 204-206. [původní].

JANDOVÁ, J.; KÖNIGOVÁ, R.; KAPOUNKOVÁ, Z.; BROŽ, L.: Combined Technique of Anesthesia in Early and Late Neck Reconstruction. Acta Chirurgiae Plasticae, 1997, roč. 39, (2), s. 56-59. [původní].

KÖNIGOVÁ, R.: Etické problémy v medicině I.Forum, 1997, roč. 4, (4), s. 11. [ostatní].

KÖNIGOVÁ, R.: Etické problémy v medicině II.Forum, 1997, roč. 4, (5), s. 6. [ostatní].

KÖNIGOVÁ, R.: Importancia de preparacion de grupos en atencion de desastres. In: Sborník XXVI Congress Nacional de Cirurgia Plastica Y Curso Internacional de Quemaduras.Barcelona, 1997, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KÖNIGOVÁ, R.: Primeros auxilios y procedimientos de emergencia en Quemaduras. In: Sborník XXVI Congress Nacional de Cirurgia Plastica Y Curso Internacional de Quemaduras.Barcelona, 1997, S. 47. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KÖNIGOVÁ, R.: Procedimientos reconstructivos en pacientes quemados . In: Sborník XXVI Congress Nacional de Cirurgia Plastica Y Curso Internacional de Quemaduras.Barcelona, 1997, S. 50. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KÖNIGOVÁ, R.: Rehabilitación física y síquica del paciente quemado . In: Sborník XXVI Congress Nacional de Cirurgia Plastica Y Curso Internacional de Quemaduras.Barcelona, 1997, S. 49. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KÖNIGOVÁ, R.: Shock por quemaduras y falla orgánica múltiple. In: Sborník XXVI Congress Nacional de Cirurgia Plastica Y Curso Internacional de Quemaduras.Barcelona, 1997, S. 49. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KÖNIGOVÁ, R.: Tratamiento local quirúrgico de quemaduras. In: Sborník XXVI Congress Nacional de Cirurgia Plastica Y Curso Internacional de Quemaduras.Barcelona, 1997, S. 48. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MATOUŠKOVÁ, E.; BUČEK, S.; VOGTOVÁ, D.; VESELÝ, P.; CHALOUPKOVÁ, A.; BROŽ, L.; SINGEROVÁ, H.; PAVLÍKOVÁ, L.; KÖNIGOVÁ, R.: Treatment of Burns and Donor Sites with Human Allogeneic Keratinocytes Grown on Acellular Pig Dermis. British Journal of Dermatology, 1997, roč. 136, (6), s. 901-907. Číslo grantu:IGA 4368-3, [původní]. IF:1,838/97

DVOŘÁNKOVÁ, B.; SMETANA, K.; KÖNIGOVÁ, R.; SINGEROVÁ, H.; VACÍK, J.; JELÍNKOVÁ, M.; KAPOUNKOVÁ, Z.; ZAHRADNÍK, M.: Cultivation and grafting of human keratinocytes on a poly (hydroxyethyl methacrylate) support to the wound bed: a clinical study. Biomaterials, 1998, roč. 19, (1-3), s.141-146. Číslo grantu:GAUK 90/96, [původní]. IF:1,817/98

KÖNIGOVÁ, R.: Aspects of Reconstruction in Electrical Injuries. Annals of Burns and Fire Disasters ., 1998, roč. 11, (3), s. 156-161. [přehledový].

KÖNIGOVÁ, R.: The Past, the Present and the Future of Medicine. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (3), s. 63-64. [ostatní].

KÖNIGOVÁ, R.: Prof. MUDr. František Burian a péče o popálené v Evropě. (Prof. MUDr. Francis Burian and burn care in Europe).Rozhledy v chirurgii, 1998, roč. 77, (10), s. 459-461. [ostatní].

KÖNIGOVÁ, R.: Specifika infekce u popáleninového traumatu. (Specific features in the burn infection.).Klinická mikrobiologie - Remedia, 1998, roč. 2, (2), s. 45-48. [původní].

KÖNIGOVÁ, R.; BROŽ, L.; KRIPNER, J.; VALOVÁ, M.: Multiorgánové selhání u popálených pacientů. [odborný spolupracovník, CD ROM].Palermo, INFORMED LTD 1998.360 min.

KRIPNER, J.; BROŽ, L.; KÖNIGOVÁ, R.; BOUŠKA, I.: Mortality in Pediatric Burns in the Prague Burn Centre. Acta chirurgiae plasticae, 1998, roč. 40, (3), s. 79-82. [přehledový].

VRÁNKOVÁ, J.; BENDOVÁ, E.; KÖNIGOVÁ, R.; BROŽ, L.: Bacteriological Monitoring in the Prague Burns Center. Acta Chirurgiae Plasticae, 1998, roč. 40, (4), s. 105-108. [původní].

BROŽ, L.; VOGTOVÁ, D.; KÖNIGOVÁ, R.: Experience with Banked Skin in the Prague Burn Center. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (2), s.54-58. [přehledový].

KÖNIGOVÁ, R. et al.: Komplexní léčba popálenin. (Complet Burn Treatment).Praha, Grada Publ. 1999, 456 s. [autor monografie, monografie].

KÖNIGOVÁ, R.: Multiplier Effect Projects in View of the 1999 Including the LEONARDO DA VINCI PROJECT No. INC. 307/96. Acta Chirurgiae Plasticae, 1999, roč. 41, (1), s. 19. [ostatní].

KÖNIGOVÁ, R.: Popáleninové trauma. (Burn Injury).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (1), s. 24-28. [původní].

MATOUŠKOVÁ, E.; BROŽ, L.; POKORNÁ, E.; KÖNIGOVÁ, R.: Early treatment of deep dermal burns with recombined human/pig skin can prevent conversion into full thickness wounds”. In: Current concept in pediatric burn care.Florence, European Club Pediatric Burn 1999, S. 165-176.Konference: II. international congres, Napoli Italy 13 16 October 1999. Číslo grantu: IZ4368, [autor statě, sborník].

KÖNIGOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, E.; BROŽ, L.: Burn Wound Coverage and Burn Wound Closure. Acta chirurgiae plasticae, 2000, roč. 42, (2), s.64-68. [původní].

KÖNIGOVÁ, R.; RYCHTEROVÁ, V.: Marjolin's Ulcer. 2000, roč. 43, (3), s.91-4. [původní].

KOPEČEK, MILOSLAV (2)

KOPEČEK, M.: Quietiapin. Remedia, 2000, roč. 10, (6), s.455-456. [přehledový].

LIBIGER, J.; KOPEČEK, M.; URBAN, A.; KUPKA, K.: The Role of rCBF 99Tc-HMPAO Measurement in the Assessment of a Psychiatric Patients. European Psychiatry, 2000, roč. 15, (Suppl. 2), s.315. Konference: 10th Congress of the Association of European Psychiatrists, Prague 28. 10. 1. 11. 2000. [abstrakt]. IF:0,748/00

KORYCH, BOHUSLAV (24)

KORYCH, B.: Imunologie a imunita. In: Mára, M.; Korych, B.: Současná imunologie.Praha, Tritom 1993, S. 4-10. [autor kapitoly, monografie] .

KORYCH, B.: Ovlivnění imunitní odpovědi virovou infekcí. Forum imunologie, 1993, roč. 1, (3), s. 101-104. [původní].

KORYCH, B.: Přirozená imunita. In: Mára, M.; Korych, B.: Současná imunologie.Praha, Tritom 1993, S. 36-55. [autor kapitoly, monografie].

KORYCH, B.: Diferenciální diagnostika virových infekcí alimentárního traktu. (Differential Diagnosis of Viral Infections of Gastrointestinal Tract).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1994, roč. 1, (4), s. 9-17. [původní].

KORYCH, B.: Geografická medicína, její pracovní náplň a poskytované služby. Statim, 1994, roč. 3, (19), s. 16. [ostatní].

KORYCH, B.: Herpes simplex virus - patogeneze kožních projevů. (Herpes Simplex Virus - Pathogenesis of Skin Manifestations).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1994, roč. 1, (9-10), s. 11-12. [původní].

KORYCH, B.: Informace o pracovním programu Kliniky geografické medicíny. Zpravodaj FNKV, 1994, roč. 1, (1), s. 1. [ostatní].

KORYCH, B.: Konference čs. virologů 1.září 1993. Bulletin Československé společnosti mikrobiologie, 1994, roč. 35, s. 9-10. [ostatní].

KORYCH, B.: Průkaz biologických vlastností izolovaných bakteriálních kmenů v etiologické diagnostice alimentárních infekcí. (Identification of Biological Properties of Isolated bacterial Strains in the Diagnosis of Alimentary Infections).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1994, roč. 1, (7), s. 9-11. [původní].

KORYCH, B.: Viry a imunitní odpověď. Bulletin Československé společnosti mikrobiologie, 1994, roč. 35, s. 10-14. [ostatní].

KORYCH, B.: Výběr z prací přednesených na 7.mezinárodním kongresu bakteriologie a aplikované mikrobiologie I. Klasifikace a identifikace bakteriálních mikroorganismů. Klin Mikrob, 1994, roč. 1, (8), s. 4-8. [ostatní].

KORYCH, B.; RICKETTSIE, V.: Klasifikace a identifikace bakteriálních mikroorganismů. In: Bednář, M.; Souček, A.; Vávra, J.: Lékařská speciální mikrobiologie a parazitologie.Praha, Triton 1994, S. 155-159. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

LODÍNOVÁ -ŽÁDNÍKOVÁ, R.; KORYCH, B.; BARTÁKOVÁ, Z.; TLASKALOVÁ, H.: Effects of Passive and Active Immunisation Against Enteric Infections on the Clinical Signs and the Intestinal Flora in Hosppitalized Premature and High - Risk Infants. In: Abstracts of the 6th International Congress for Infectious Diseases, Prague 1994.Praha, 1994, S. 340. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

LODÍNOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ, R.; KORYCH, B.; BARTÁKOVÁ, Z.; TLASKALOVÁ, H.: Vliv pasivní a aktivní imunizace v prevenci a léčbě alimentárních a jiných nosokomiálních infekcí u nedošených a rizikových dětí. (The Influence of Passive an Active Immunisation on the Treatment of Alimentary and Other Nosocomial Infections in Immature and Endangered Chidren).Imunologický zpravodaj, 1994, roč. 9/23, (2), s. 102. [původní].

LODÍNOVÁ-ŽÁDNÍKOVÁ, R.; KORYCH, B.; BARTÁKOVÁ, Z.; TLASKALOVÁ, H.: Vliv pasivní a aktivní imunizace v prevenci a léčbě alimentárních a jiných nosokomiálních infekcí u nedošených a rizikových dětí. (The Influence of Passive an Active Immunisation on the Treatment of Alimentary and Other Nosocomial Infections in Immature and Endangered Chidren).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, Suppl., (2), s. 141. [původní].

KORYCH, B.: Genetická plasticita viru a latentní infekce - dvě základní úskalí terapie a prevence infekcí virem imunodeficience člověka - HIV. Remedia, 1995, roč. 5, (5-6), s. 244-248. [původní].

KORYCH, B.: Infekce nervového systému a imunita. (Nervous system infection and immunity).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1995, roč. 1, (2), s. 2-5. [původní].

KORYCH, B.: Mikroorganismy alimentárního trachtu a jejich vztah k imunitě. (Micro-organisms of digestive tract and their relation to immunity).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1995, roč. 2, (4), s. 4-8. [původní].

KORYCH, B.: Poznámky k etiopatogenezi infekci CNS. (Notes on etiopathogenesis of CNS infections).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1995, roč. 2, (1), s. 4-6. [původní].

KORYCH, B.: Virové infekce CNS. (Viral infections of CNS).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1995, roč. 2, (1), s. 9-12. [původní].

KORYCH, B.; POKORNÁ, M.: Geografická medicína. Zdraví, 1995, roč. 43, (7), s. 8-9. [ostatní].

KORYCH, B.; KOŽNEROVÁ, J.; ŠERÝ, V.; NESVADBOVÁ, L.; BALCAROVÁ, O.: Vybrané kapitoly z geografické medicíny. Praha, Univerzita Karlova 1996, 221 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

KORYCH, B.; KOŽNEROVÁ, J.: Geografická medicína - základní informace o oboru. (Geographic medicine - basic information about the speciality).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (2), s. 49-50. [původní].

KORYCH, B.; KOŽNEROVÁ, J.: Vakciny - vývoj a současnost. (Vaccination - development and present state).Remedia, Klinická mikrobiologie , 1997, roč. 3, (1), s. 70-78. [původní].

KOSOVÁ, HANA (1)

KOSOVÁ, H.: La Douce France. Tok, 1996, (8), s. 12. [popularizující].

KOSOVÁ, JIŘINA (5)

PRAŠKO, J.; BAUDIŠ, P.; KLASCHKA, J.; KOSOVÁ, J.; LEŠTINA, J.; NOVOTNÁ, D.; ONDRÁČKOVÁ, I.; ŠÍPEK, J.: Fototerapie v léčbě rekurentních unipolárních depresí: Předběžné výsledky dvojitě slepé studie Porovnání s imipraminem a kombinací. Psychiatrie, 1997, roč. 1, (2), s. 65-68. Číslo VZ: oprava, [původní].

PRAŠKO, J.; KOSOVÁ, J.: Kongnitivně-behaviorální terapie úzkostných stavů a depresí. (Cognitive-behavioral therapy of conditions of anxiety and depressions).Praha, Triton 1998, 234 s. [autor monografie, monografie].

PRAŠKO, J.; SEIFERTOVÁ, D.; KOSOVÁ, J.; PRAŠKOVÁ, H.: Trpíte depresí ve vyšším věku? (Do you suffer from depression in old age).Praha, Maxdorf 1998, 52 s. [autor monografie, monografie].

PRAŠKO, J.; KOSOVÁ, J.; PAŠKOVÁ, B.; PRAŠKOVÁ, H.; KLASCHKA, J.; SEIFERTOVÁ, D.; ŠÍPEK, J.: Farmakoterapie a/verzus kognitivně-behaviorální terapie v léčbě sociální fobie - kontrolovaná studie. (Pharmacotherapy and/or Cognitive-Behavioral Therapy in the Treatment of Social Phobia - Controlled Study).Psychiatrie, 1999, roč. 3, (1), s. 13-19. [původní].

PRAŠKO, J.; KOSOVÁ, J.: Hypochondrická porucha a její léčba. (Hypochondria and its treatment).In: Raboch, J. et al.: Psychiatrie pro 21. století.Praha, Galén 2000, s.86-87. [autor statě, sborník].

KOSTKA, RODOMIL (12)

KOSTKA, R.: Apendicitida, pseudoapendicitida a Crohnova choroba. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (8), s. 376-379. [původní].

KOSTKA, R.: Crohnova choroba recidivující po operaci. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (11), s. 496-498. [původní].

KOSTKA, R.: Historie Crohnovy choroby. Praktický lékař, 1993, roč. 73, (12), s. 568-569. [přehledový].

KOSTKA, R.: Ileitis terminalis acuta a Crohnova choroba. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (1), s. 38-40. [přehledový].

KOSTKA, R.; VYHNÁNEK, F.: Profylaktické a terapeutické užití Avrazoru v abdominální chirurgii. Rozhledy v chirurgii, 1993, roč. 72, (6), s. 249-251. [přehledový].

KOSTKA, R.; VYHNÁNEK, F.; LÍBALOVÁ, J.: Crohnova choroba duodena. (Crohn disease od duodenum).Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (6), s. 300-302. [původní].

KOSTKA, R.; VYHNÁNEK, F.; MASRI, A.; FUCHSOVÁ, M.: Mesenchyální nádory zažívacího traktu. Acta Medica, 1997, roč. 40, (suppl. 1), s. 39-41. [původní].

VYHNÁNEK, F.; KOSTKA, R.; LOCHMAN, O.: Imunoterapie jako součást komplexní léčby u nitrobřišních reoperací pro septické komplikace. (Immunotherapy - Part of Complex Treatment in Intraabdominal Reoperation for Septic Complications).Acta Medica, 1997, roč. 40, (Suppl. 2), s. 97-100. Číslo VZ: hotovo, [původní].

KOSTKA, R.; FANTA, J.; MASRI, A.: Myogenní nádory trávicího traktu. (Myogenic Tumours of the Digestive Tract).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (12), s. 366-368. [původní].

KOSTKA, R.; MASRI, A.; MARKOVÁ, J.: Lymfomy zažívacího traktu. (Lymphomas of the Digestive Tract).Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, (19), s. 592-595. [původní].

VYHNÁNEK, F.; FANTA, J.; LISÝ, P.; KOSTKA, R.; VEDRAL, T.; VOJTÍŠEK, O.: Význam tupého poranění hrudníku u polytraumatu. (Significance of blunt injury of thorax in polytrauma).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 213-216. Číslo VZ: MSM 111200003, [původní].

VYHNÁNEK, F.; KOSTKA, R.; FALTÝN, J.; VACH, B.; DUCHÁČ, V.; LOCHMAN, O.: Možnosti a hranice chirurgie nitrobřišní sepse na konci 20. století. (Possibilities and Frontiers of Intraabdominal Septic Surgery at the End of 20th Century).In: Sborník přednášek 'Pelhřimovské chirurgické dny 1999'.Pelhřimov, 2000, s.11-13.Konference: Pelhřimovské chirurgické dny 1999. [autor statě, sborník].

KOŠŤÁL, ROMAN (2)

ČECH, O.; KOŠŤÁL, R.; VÁCHAL, J.: Nestabilní pertrochanterické zlomeniny jejich biomechanika, klasifikace a terapie. (Unstable Pertrochanteric Fractures Biomechanics, Classification and Therapy).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (1), s.17-27. Číslo grantu:IZ4127, [původní].

ČECH, O.; KOŠŤÁL, R.; VÁCHAL, J.; ZÍDKA, M.: Unstable pertrochanteric fractures, Biomechanics, classification and therapy. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.Ljublana, Narodn. univ. knižnic 2000, S.7.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portorož Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

KOŤOVÁ, MAGDALENA (15)

KOŤOVÁ, M.: Interdisciplinární aspekty v ortodoncii. Medica Revue, 1997, roč. 4, (4), s. 29-30. [původní].

KOŤOVÁ , M.: Konstrukce částečných snímatelných náhrad ve stomatologii II. (Construction of removing partial dentures).Praha, Grada 1998, 192 s. [autor překladu, monografie].

KOŤOVÁ, M.: Parodont a ortodontická léčba I. (Periodontal tissue and orthodontics treatment).Ortodoncie, 1998, roč. 7, (4), s. 8-20. [původní].

GOJIŠOVÁ, E.; HÁJEK, P.; KOŤOVÁ, M.; URBAN, F.: Stomatologie. (Stomatology).Praha, Karolinum 1999, 111 s. [autor učebních textů, učební texty VŠ].

GOJIŠOVÁ, E.; KOŤOVÁ, M.: Adhezivní korunka - jedna z možností estetického dokončení ortodontické léčby. (Adhezive Crown - One of the Solution of Esthetic Finishing of the Orthodontic Treatment).Quintessenz, 1999, roč. 8, (2), s. 49-51. [původní].

KOŤOVÁ, M.: Dětská stomatologie. (Pediatric Dentistry).In: Stomatologie.Praha, Karolinum 1999, S. 35-40. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KOŤOVÁ, M.: Konstrukce částečných snímatelných náhrad ve stomatologii. (Construction of Partial Dentures in the Dentistry).Praha, Grada Publ. 1999, 190 s. [autor překladu, monografie].

KOŤOVÁ, M.: Ortodoncie. (Orthodontics).In: Gojišová, E.: Stomatologie.Praha, Karolinum 1999, S.51-54. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KOŤOVÁ, M.: Parodont a ortodontická léčba II. (Periodontium and orthodontic Treatment II).Ortodoncie, 1999, roč. 8, (1), s.19-20. [původní].

KOŤOVÁ, M.: Protetická stomatologie. (Prosthetic Dentistry).In: Gojišová, E.: Stomatologie.Praha, Karolinum 1999, S.43-49. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KOŤOVÁ, M.: Snímací ortodontické přístroje. (Removable Appliances in Orthodontics).Praha, Grada Publ. 1999, 68 s. [autor monografie, monografie].

KOŤOVÁ, M.; STRNADEL, T.: Ortodonticko-protetická léčba dospělé pacientky s rozštěpem horní čelisti. (Orthodontic and prosthetic treatment of adult patient with cleft palate).Ortodoncie, 1999, roč. 8, (4), s.-22-24. [původní].

GOJIŠOVÁ, E.; KOŤOVÁ, M.; CHUDOBOVÁ, I.: Ústní hygiena rozštěpového pacienta. (Oral Hygiene of the Cleft Patient).Česká stomatologie, 2000, roč. 100, (6), s.216-221. [původní].

KOŤOVÁ, M.: Kvalita adheze plastových ortodontických zámků. (The quality of adhesion of the plastic orthodontic brackets).Ortodoncie, 2000, roč. 9, (1), s.17-20. [původní].

LAMPA, R.; KOŤOVÁ, M.: Dentoalveolární charakteristika jedinců s agenesí jednoho nebo obou stálých horních postranních řezáků. (Dentoalveolar characteristics of individuals with agenesis of one or both permanent upper incisors).Ortodoncie, 2000, roč. 9, (4), s.32-39. [původní].

KOUKOLÍK, FRANTIŠEK (15)

MAZURA, I.; JIRÁK, R.; KOUKOLÍK, F.: Využití vazebné analýzy v rodokmenech s Alzheimerovou demencí. Vnitřní lékařství, 1993, roč. 39, (10), s. 951-953. [původní].

MAZURA, I.; KOUKOLÍK, F.; JIRÁK, R.; MAŤOŠKA, V.: Molekulárně biologické aspekty senilní demence Alzheimerova typu. In: Abstrakta 36. psychofarmakologické konference, Jeseník, 4.-7.ledna 1994.Praha, 1994, S. 45. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KOUKOLÍK, F.: Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování. Praha, Univerzita Karlova 1995, 141 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

KOUKOLÍK, F.: Adamův chlupatý bratranec a Homo sapiens sapiens. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (26), s. 12. [původní].

KOUKOLÍK, F.: Alzheimerova choroba - pískám dvojitý faul. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (7), s. 7. [původní].

KOUKOLÍK, F.: Le différence vive - staré zkušenosti v nové době. (Rozdíly mezi ženskými a mužskými mozky). Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (9), s. 8. [původní].

KOUKOLÍK, F.: Myšák jménem Markýz a jeho chování. (O mužské homosexualitě). Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (13), s. 11. [původní].

KOUKOLÍK, F.: Násilí, kriminalita a genetické bádání. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (18), s. 5. [původní].

KOUKOLÍK, F.: Válka proti společnosti v atmosféře možného. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1996, roč. 45, (22), s. 13. [původní].

KOUKOLÍK, F.; DRTILOVÁ, J.: Vzpoura deprimantů. (Uprising of deprimants).Praha, Makropulos 1996, 303 s. [autor monografie, monografie].

KOUKOLÍK, F.: Alzheimerova nemoc a některé příbuzné stavy. (Alzheimer's Disease and Some Related Conditions).Praktický lékař, 1998, roč. 78, (6), s. 278-287. [původní].

KOUKOLÍK, F.: Přenosné spongiformní encefalopatie. (Transmissible Spongiform Encephalopathies).Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (8), s. 227-230. [přehledový].

KOUKOLÍK, F.: Vývoj poruch paměti v průběhu vývoje Alzheimerovy nemoci. (Příspěvek k popisu vztahu mozku a chování). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 1998, roč. 61/94, (Suppl. 1), s. 45. [abstrakt]. IF:0,029/98

KOUKOLÍK, F.; JIRÁK, R.: Alzheimerova nemoc a další demence. (Alzheimer´s disease and other demention).Praha, Grada 1998, 229 s. [autor monografie, monografie].

KOUKOLÍK, F.: O vztahu mozku a paměti. (Brain and Memory).Psychiatrie, 2000, roč. 4, (1), s.28-32. [přehledový].

KOVAŘÍK, JOSEF (9)

KOVAŘÍK, J.; KINDLOVÁ, A.: Radioterapie nádorů ušního boltce užitím HDR sendvič muláží . (Radiotherapy of ear lobe tumours by means of HDR sandwich gauze padding).Klinická onkologie, 1995, roč. 8, (3), s. 91-94. [původní].

KOVAŘÍK, J.; SVOBODA, V.H.J.: Early Tolerance of Different Organs to Fast Fractionation in Clinical Practice. International Journal of Radiation Oncology, Biolology, Physics, 1995, roč. 32, (5), s. 1451-1454. [původní]. IF:2,484/95

SVOBODA, V.H.J.; KOVAŘÍK, J.; MORRIS, F.: High Dose-rate MicloSelectron Molds in the Treatment of Skin Tumours . International Journal of Radiation Oncology, Biolology, Physics, 1995, roč. 31, (4), s. 967-972. [původní]. IF:2,484/95

KOVAŘÍK, J.; POŠVICOVÁ, M.; GREGORA, E.: Vliv buněčné kinetiky na výsledek radioterapie u rychle a pomalu rostoucích nádorů. (Influence of cellular kinetics on radiotherap+C446y result in slowly and quickly growing tumors).Klinická onkologie, 1996, roč. 9, (1), s. 18-20. [původní].

KOVAŘÍK, J.; POŠVICOVÁ, M.; KUBECOVÁ, M.; MALINOVÁ, B.: Kvalita dokumentace u pacientek po konzervativních chirurgických výkonech pro karcinom mléčné žlázy a její vliv na následnou léčbu. (Quality of documentation in cases of conservative surgical treament of breast cancer and its influence on further treatment).Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (2), s. 63-66. [původní].

KOVAŘÍK, J.; SKRY, G.D.; MIKEL, J.; SVOBODA, V.H.J.: Changes of Ki67 index of various tumours during radiation therapy. Neoplasma, 1996, roč. 43, (2), s. 89-92. [původní]. IF:0,354/96

KOVAŘÍK, J.; SVOBODA, V.H.J.: Palliative radiotherapy with carbogen and nicotinamide (ARCON) in the treatment of lung metastasis. Tumordiagnostik und Therapie, 1996, roč. 17, (1), s. 15-17. [původní]. IF:0,161/96

KOVAŘÍK, J.: Postavení radioterapie v léčbě kožních nádorů. (The position of radiotherapy in the treatment of skin tumours).Diagnóza, 2000, roč. 3, (27), s.2-3. [přehledový].

KULHAVÝ, M.; KINDLOVÁ, E.; KUBECOVÁ, M.; STRZONDALA, W.; KOVAŘÍK, J.: Opakované ozáření pánve u nemocných s gynekologickými malignitami-přínos versus riziko. (Repeated Irradiation of the Pelvis in Patients with Gyneacological Malignities-Asset vs. Risk).Česká gynekologie, 2000, roč. 65, (5), s.334-339. [původní].

KOVÁŘOVÁ, VÁCLAVA (1)

MELTER, O.; SANTOS SANCHES, I.; SCHINDLER, J.; AIRES DE SOUSA, M.; MATO, R.; KOVÁŘOVÁ, V.; ŽEMLIČKOVÁ, H.; LENCASTRE, H.: Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Clonal Types in the Czech. Journal of Clinical Microbiology, 1999, roč. 37, (9), s. 2798-2803. Číslo grantu:IZ3500, [původní]. IF:3,670/99

KOZÁK, TOMÁŠ (7)

MARKOVÁ, J.; STŘÍTESKÝ, J.; ČERNÁ, O.; KOZÁK, T.: Generalized Langerhans Cell Histiocytosis After Hodgkin´s Disease. Annals of Oncology, 1999, roč. 10, (Suppl. 3), s. 151. [abstrakt]. IF:3,195/99

PYTLÍK, R.; BENDOVÁ, E.; KOZÁK, T.; GREGORA, E. : Bakteriologické monitorování hematoonkologických pacientů a jeho význam pro tvorbu klinicky relevantního empirického antimikrobiálního protokolu. (Bacteriological Monitoring of Haemato-oncological Patients and its Significance for Development of Clinically Relevant Antimicrobial Protocol).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1999, roč. 5, (9-10), s. 305-310. [původní].

PYTLÍK, R.; BENEŠ, P.; KOZÁK, T.; GREGORA, E.; MÁTLOVÁ, V.: The need for artificial nutrition in PBPC recipients - a pilot study. Bone Marrow Transplantation, 1999, roč. 23, (Suppl. 1), s. S169. Číslo grantu:NB5502, [abstrakt]. IF:2,277/99

KOZÁK, T.; BEČVÁŘ, R.; HAVRDOVÁ, E.; PIŤHA, J.; GREGORA, E.; PYTLÍK, R.; MAALOUFOVÁ, J.; KOBYLKA, P.; VODVÁŘKOVÁ, Š.: Transplantace krvetvorných buněk autoimunitních chorob v revmatologii. (Transplantation of Hematopoetic Stem Cells in the Treatment of Autoimmune Diseases in Rheumatology).Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, (11), s.329-333. [přehledový].

KOZÁK, T.; HAVRDOVÁ, E.; PIŤHA, J.: Hogh Dose Immunosupression with Hemopoetic Stem Cell Support in the Treatment of Multiple Sclerosis. Israel Medical Association Journal, 2000, roč. 2, (8), s.610-614. [původní]. IF:0,027/00

KOZÁK, T.; HAVRDOVÁ, E.; PIŤHA, J.; GREGORA, E.; PYTLÍK, R.; MAALOUFOVÁ, J.; KOBYLKA, P.; VODVÁŘKOVÁ, Š.: Imunoablace s transplantací krvetvorných buněk v léčbě roztroušené sklerózy. (Immunoablation and Hemopoietic Cell Support in the Treatment of Multiple Sclerosis).Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, (9), s.263-266. [přehledový].

KOZÁK, T.; HAVRDOVÁ, E.; PIŤHA, J.; GREGORA, E.; PYTLÍK, R.; MALOUFOVÁ, J.; MAREČKOVÁ, H.; KOBYLKA, P.; VODVÁŘKOVÁ, Š.: High-dose immunosuppressive therapy with PBPC support in the treatment of poor risk multiple sclerosis. Bone Marrow Transplantation, 2000, roč. 25, (5), s.525-531. [původní]. IF:2,396/00

KOŽENÝ, JIŘÍ (29)

KADLEC, J.; KOŽENÝ, J.; NEVOLOVÁ, D.: Informace o projekt rozvoje duševního zdraví pro počáteční ročníky školy v USA. Pedagogika, 1993, roč. 43, (2), s. 197-199. Číslo grantu:IGA 0290-3, [přehledový].

KOTÁSKOVÁ, J.; KOŽENÝ, J.; VAJDA, I.: Vzorce osobnosti I: interakce morální úrovně a lokalizace kontroly v sociálním kontextu. Československá psychologie, 1993, roč. 37, (5), s. 385-397. [původní].

KOŽENÝ, J.: Dotazník emocionálního prožívání (DEP36): explorační a konfirmační analýza. Československá psychologie, 1993, roč. 37, (6), s. 523-531. Číslo grantu:IGA 0290-3, [původní].

KOŽENÝ, J.: Faktorová struktura Eysenckova dotazníku osobnosti (EPQ-R): explorační analýza. Československá psychologie, 1993, roč. 37, [původní].

KOŽENÝ, J.: Měření v behaviorálních vědách. Praha, 3.LF UK 1993, [autor učebních textů VŠ, učební texty VŠ].

KOŽENÝ, J.; HÖSCHL, C.; PROVAZNÍKOVÁ, H.; HYNČICA, V.: Přijímací řízení na 3.LF UK v Praze pro rok 1992/93. Časopis lékařů českých, 1993, roč. 132, (23), s. 731-735. Číslo grantu:IGA 1707-8, [ostatní].

KOŽENÝ, J.; KADLEC, J.; NEVOLOVÁ, D.: Posuzování stupnice učitel-žák: psychometrické charakteristiky. Československá psychologie, 1993, roč. 37, (4), s. 335-344. Číslo grantu:IGA 0290-3, [přehledový].

KUBIČKA, L.; CSÉMY, L.; KOŽENÝ, J.; NEŠPOR, K.: The Substance Specificity of Psychosocial Correlates of Alcohol, Tobacco, Coffee adn Drug Use by Czech Women. Addiction, 1993, roč. 88, (6), s. 813-820. [původní].

ŘÍČAN, P.; KOŽENÝ, J.; KLICPEROVÁ, M.: Psychometrická analýza dotazníku ADOR-20. Československá psychologie, 1993, roč. 37, (4), s. 330-334. [přehledový].

HÖSCHL, C.; HYNČICA, V.; KOŽENÝ, J.; PROVAZNÍKOVÁ, H.: Přijímací řízení na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Alfa Revue, 1994, roč. 4, (3), s. 23-24. [ostatní].

HÖSCHL, C.; KOŽENÝ, J.; HANZLÍČEK, L.: Validita krátké psychiatrické posuzovací stupnice - BPRS. (Validity of Short Psychiatric Assessment Scale - BPRS).Bratislavské lekárské listy, 1994, roč. 95, (11), s. 527-532. [původní].

KOŽENÝ, J.: Emocionální prožívání u adolescentů: osobnostní, behaviorální a kognitivní koreláty. Československá psychologie, 1994, roč. 37, (4), s. 289-299. Číslo grantu:IGA 0290-3, [původní].

KOŽENÝ, J.: Eysenckův dotazník osobnosti pro adolescenty (JEPQ): vnitřní struktura. Československá psychologie, 1994, roč. 38, (3), s. 212-219. Číslo grantu:IGA 0290-3, [původní].

KOŽENÝ, J.: Psychometrické parametry dotazníků impulsivity I6 a I7 (IVE). Československá psychologie, 1994, roč. 38, (4), s. 316-323. Číslo grantu:IGA 1707-8, [původní].

KOŽENÝ, J.; KLASCHKA, J.; HÖSCHL, C.: Vztah mezi Cloningerovými temperamentovými dimenzemi a průběhem léčby pacientů s diagnózou Bipolární afektivní porucha, současná fáze deprese. (Relationship between Cloninger Temperament Dimensions and the Course of Treatment in Patients with Diagnosis of Bipolar Affective Disorder, Current Period of Depression).Československá psychologie, 1994, roč. 38, (5), s. 385-391. Číslo grantu:IGA 2872-3, [původní].

KOŽENÝ, J.; KLASCHKA, J.: Predikce průměrného prospěchu studentů v 1. roce studia medicíny. (Prediction of average study outcome in the first year of medical studies).Československá psychologie, 1995, roč. 39, (1), s. 19-27. Číslo grantu:IGA 1707-8, [přehledový].

KOŽENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.: Osobnostní profil studentů medicíny přijatých na 3.LF UK Praha v letech 1992-1994. (Personality profile of medical students enrolled at the 3rd Medical School of Charles University in Prague in 1992-4).Československá psychologie, 1995, roč. 39, (4), s. 358-364. Číslo grantu:IGA 2495-1, [přehledový].

KUBIČKA, L.; CSÉMY, L.; KOŽENÝ, J.: Prague Women´s Drinking Before and After the 'Velvet Revolution' of 1989: a Longitudinal Study. Addiction, 1995, roč. 90, (10), s. 1471-1478. Číslo grantu:IGA 2888-5, [původní]. IF:1,373/95

KOŽENÝ, J.; HÖSCHL, C.: Strukturální model akademického výkonu studentů medicíny v prvních čtyřech semestrech studia. (Structural model of academic results of medical students within the first four terms of their study).Československá psychologie, 1996, roč. 40, (3), s. 173-178. Číslo grantu:IGA 1707-8, [původní].

HÖSCHL, C.; KOŽENÝ, J.: Predicting academic performance of medical students: the first three years. American Journal of Psychiatry, 1997, roč. 154, (6), s. 87-92. [ostatní]. IF:6,501/97

KOŽENÝ, J.: Teorie, data a validita měřeni konstruktů. (Theory, data, and validirty of constructs measurement).Československá psychologie, 1998, roč. 42, (6), s. 481-500. Číslo grantu:IGA MZ ČR č. 1407-08, [původní].

KOŽENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.: Formální vlastnosti dotazníku TCI testované na datech adolescentů. (Attributes of Temperament and Character Inventory CI in a sample of adfolescents).Československá psychologie, 1998, roč. 42, (1), s. 75-83. Číslo grantu:IGA MZ ČR č. 2872-3, [původní].

KOŽENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.; DVOŘÁK, V.: Osobnostní profil detoxifikovaných žen s diagnózou F10.2: Prediktivní potenciál Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru. (Personality profile of detoxified women with F10.2 diagnosis: Predictive potential of Cloninger's Character and Temperament Inventory).Československá psychologie, 1998, roč. 42, (1), s. 84-90. Číslo grantu:IGA MZ ČR č. 2872-3, [původní].

KOŽENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.; HÖSCHL, C.: Predikce akademického úspěchu v prvním roce studia medicíny: dichotomický přístup. (Predicting academic success in the first year of medical study: dichotomic approach).Československá psychologie, 1998, roč. 42, (4), s. 289-296. Číslo grantu:IGA MZ ČR č. 1407-8, [původní].

KOŽENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.; MEZNÍK, J.: Dotazník Temperamtových a charakterových rysů TCI: Profil osob ve výkonu trestu. (Temperamnet and Character Inventory TCI: Profile of incarcerated persons).Československá psychologie, 1998, roč. 42, (3), s. 218-226. Číslo grantu:IGA MZ ČR č. 2872-3, [původní].

KUBIČKA, L.; CZÉMY, L.; DUPLINSKÝ, J.; KOŽENÝ, J.: Czech men's drinking in changing political climates 1983/93: a three-wave longitudinal study. Addiction, 1998, roč. 93, (8), 1219-1230. Číslo grantu:grant no. 92028 of the US-Czechoslovak Science and Technology Program, IGA MZ ČR č. 286-5, [původní]. IF:1,620/98

KOŽENÝ, J.: Odhad EPQ/A skórů na podkladě krátké verze EPQ/S. (Estimation of EPQ/A scores using EPQ/S.).Československá psychologie, 1999, roč. 42, (1), s. 13-20. Číslo grantu:IZ1407, [původní].

KOŽENÝ, J.; HÖSCHL, C.: The temperament and character inventory: psychometric integrity of the Czech version. Studia psychologica, 1999, roč. 41, (2), s. 123-132. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: IZ1407, [původní].

KOŽENÝ, J.; TIŠANSKÁ, L.: T-S-I: struktura a parciální normy metody ve zkouškové situaci. (T-S-I: structure and partial norms of the method in the stressful situation).Československá psychologie, 1999, roč. 42, (2), s. 123-134. Číslo grantu:IZ1407, [původní].

KOŽNEROVÁ, JANA (22)

KOŽNEROVÁ, J.; ŠERÝ, V.: Problémy geografické a cestovní medicíny. (Problems of Geographic and Travel Medicine).Praktický lékař, 1994, roč. 74, (9), s. 404-408. [přehledový].

ŠERÝ, V.; KOŽNEROVÁ, J.: Klinika geografické medicíny. Vinohradské Listy, 1994, roč. 1, (1), s. 1-2. [ostatní].

ŠERÝ, V.; KOŽNEROVÁ, J.; NESVADBOVÁ, L.; DANIEL, M.; PROKOPEC, J.; MÁČKOVÁ, J.; UHLÍKOVÁ, M.: Lexikon cestovní medicíny. (Lexicon of travel medicine).Praha, Encyklopedický dům 1995, 320 s. [autor monografie, monografie].

BALCAROVÁ, O.; KOŽNEROVÁ, J.; SVOBODOVÁ, M.: Toxicita a možné účinky insekticidů na bázi pyretroidů (Coopex). Praktický lékař, 1996, roč. 76, (7), s. 328-330. [ostatní].

KORYCH, B.; KOŽNEROVÁ, J.; ŠERÝ, V.; NESVADBOVÁ, L.; BALCAROVÁ, O.: Vybrané kapitoly z geografické medicíny. Praha, Univerzita Karlova 1996, 221 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

KOŽNEROVÁ, J.: Možné důsledky poškození zdraví v zahraničí. In: Vybrané kapitoly z geografické medicíny.Praha, Karolinum 1996, S. 44-47. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KOŽNEROVÁ, J.: Posuzování zdravotní způsobilosti pro práci v zahraničí. In: Vybrané kapitoly z geografické medicíny.Praha, Karolinum 1996, S. 39-44. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KOŽNEROVÁ, J.: Vliv náročných klimatických podmínek na Evropany v tropech a subtropech. In: Vybrané kapitoly z geografické medicíny.Praha, Karolinum 1996, S. 26-31. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KOŽNEROVÁ, J.; ŠERÝ, V.: Rady a ochrana zdraví pro cestovatele. Praha, FNKV 1996, 25 s. [autor příručky, příručka].

NESVADBOVÁ, L.; KOŽNEROVÁ, J.: Lexikon cestovní medicíny. (Lexicon of travel medicine).Praha, Encyklopedický dům 1996, 305 s. [autor monografie, monografie].

KORYCH, B.; KOŽNEROVÁ, J.: Geografická medicína - základní informace o oboru. (Geographic medicine - basic information about the speciality).Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 1997, roč. 3, (2), s. 49-50. [původní].

KORYCH, B.; KOŽNEROVÁ, J.: Vakciny - vývoj a současnost. (Vaccination - development and present state).Remedia, Klinická mikrobiologie , 1997, roč. 3, (1), s. 70-78. [původní].

KOŽNEROVÁ, J.: Posouzení zdravotního stavu před cestou do ciziny je nezbytné. (The Assessment of Heatlh State before Traval Abroad is Necessary).Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1998, roč. 47, (30. červenec), s. 3-4. [původní].

ŠERÝ, V.; BÁLINT, O.; NESVADBOVÁ, L.; PROKOPEC, J.; KOŽNEROVÁ, J.; JEMELKOVÁ, L.; KUDLOVÁ, E.; ČERNÝ, K.: Obyvatelé mírného klimatu v tropech a subtropech, problémy migrace. (Inhabitants from Mildclimat in Tropic and Subtropic, Problems of Migration).In: Tropická a cestovní medicína.Praha, Medon s.r.o. 1998, S. 482-539. [autor kapitoly, monografie].

KOŽNEROVÁ, J.: Nejčastější zdravotní problémy při cestách do Středozemí. (Most frequent health problems by travel to Mediterranean).Diagnóza, 1999, roč. 2, (27), s.13. [přehledový].

KOŽNEROVÁ, J.: Nejčastější zdravotní risika při cestách do Asie. (The most frequent health risks by a travel to Asia).Diagnóza, 1999, roč. 2, (29), s.13. [přehledový].

KOŽNEROVÁ, J.: Nejčastější zdravotní risika při cestách do Jižní a Střední Ameriky. (The most frequent health risks by a travel to South and Central America).Diagnóza, 1999, roč. 2, (28), s.13. [přehledový].

KOŽNEROVÁ, J.: Nejčastější zdravotní risika při cestách do rovníkové a jižní Afriky. (The most health risks by a travel to equatorial and south Africa).Diagnóza, 1999, roč. 2, (27), s.13. [přehledový].

KOŽNEROVÁ, J.: Očkování při cestách do zahraničí. (Vaccination by a travel abroad).Forum medicinae, 1999, roč. 1, (1), s.27-29. [přehledový].

LOBOVSKÁ, A.; ROZSYPAL, H.; KOŽNEROVÁ, J.: Histoplazmóza - plicní forma. (Histoplasmosis - Pulmonary Form).Praktický lékař, 1999, roč. 79, (6), s. 330-331. [kazuistika].

MALÝ, K.; KOŽNEROVÁ, J.: Zkušenosti z lékařské praxe v Íránu. (Experience from Medical Practice in Iran).Praktický lékař, 1999, roč. 79, (6), s. 328-239. [přehledový].

KOŽNEROVÁ, J.; DANIEL, M.: Kožní problémy našich cestovatelů. (Dermatological Problems of Our Travellers).Praktický lékař, 2000, roč. 80, (12), s.691-692. [kazuistika].

KRAČMAR, PETR (15)

HNÍKOVÁ, O.; BEDNÁŘ, J.; JANEČKOVÁ, M.; KRAČMAR, P.; PLŠKOVÁ, L.; WIEREROVÁ, O.; ZAMRAZIL, V.; ZIKMUND, J.: Pražská studie neonatální strumy - předběžné sdělení. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3.LF UK 1993, S. 31. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; IVAŠKOVÁ, E.; KRAČMAR, P.; KAFKOVÁ, L.; SAJDLOVÁ, H.; ZIKMUND, J.: Partial Deficiency of Thyroxine - Binding Globulin: An HLA Study. Hormone Research, 1993, roč. 40, (5-6), s. 201-203. [původní]. IF:0,785/93

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.: Epidemiologie novorozeneckého screeningu kongenitální hypothyreózy na území ČSFR 1985-1992. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové, 15-17.9.1993.Praha, Česká endokrinologická společnost 1993, S. 30. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; ZIKMUND, J.; POHLOVÁ, A.; LHOTSKÁ, L.; ČEŘOVSKÁ, E.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.: Výsledky dlouhodobého sledování dětí s včasnou diagnózou kongenitální hypothyreózy. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové, 15.-17.9.1993.Praha, Česká endokrinologická společnost 1993, S. 31. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; SCHŮTOVÁ, V.; ZIKMUND, J.; WIEREROVÁ, O.; KRAČMAR, P.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.; BEDNÁŘ, J.: Studie jodového zásobení u rizikových skupin obyvatelstva v Praze 10 v roce 1992. In: 26. endokrinologické dny. Hradec Králové. 15.-17.9.1993.Praha, Čes.endokrinologická společnost 1993, S. 40. [autor abstrakta, sborník].

ČEŘOVSKÁ, E.; ZIKMUND, J.; KRAČMAR, P.; BEDNÁŘ, J.; SCHŰTOVÁ, V.; WIEREROVÁ, O.: Pilotní studie jódového zásobení u rizikových skupin obyvatelstva v Praze 10. (Study on Iodin Supply in Risk Groups of Inhabitants in Prague 10).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (9), s. 515-519. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; POHLOVÁ, A.; LHOTSKÁ, L.; ZIKMUND, J.; ČEŘOVSKÁ, E.; KRAČMAR, P.; FINKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, M.: Výsledky dlouhodobého sledování dětí s včasnou diagnózou kongenitální hypotyreózy. (Results of Long-term Observation of Children with Early Diagnosed Congenital Hypothyreosis).Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (6), 328-331. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; ZIKMUND, J.; KRAČMAR, P.; BÍLEK, R.; HROMÁDKOVÁ, M.; WIEREROVÁ, O.; PLŠKOVÁ, L.; JANEČKOVÁ, M.: Neonatální struma. Česko-slovenská pediatrie, 1994, roč. 49, (suppl. 2), s. 123. [ostatní].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; HEJCMANOVÁ, L.: Novější přístupy v povinném novorozeneckém screening kongenitální hypotyréozy (SKH) a fenylketonurie (SPKU). (Newer attitudes in obligatory new-born screening for congenital hypothyreosis (SKH) and phenylketonuria (SPKU)).Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (6), s. 323-327. [původní].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; ZIKMUND, J.; JANEČKOVÁ, M.; FINKOVÁ, M.: Inherited Thyroxine-Binding Globulin Abnormalities in Children. Pädiatrie und Pädologie, 1995, roč. 30, (5), s. 101. [abstrakt].

HNÍKOVÁ, O.; ZIKMUND, J.; KRAČMAR, P.; BÍLEK, R.; JANEČKOVÁ, M.: Epidemiology of Congenital Goiter in the Czech Republic (C.R.). Hormone Research, 1995, roč. 44, (Suppl. 1), s. 42. [abstrakt]. IF:0,894/95

HNÍKOVÁ, O.; ZIKMUND, J.; JANEČKOVÁ, M.; BÍLEK, R.; ZAMRAZIL, V.; KRAČMAR, P.: Epidemiologická studie jódového zásobení u novorozenců a jejich matek ze tří oblastí České republiky v letech 1993-1995. (Epidemiologic study of iodine supply of newborns and their mothers in three regions of Czech Republic in 1993-5).Česko-slovenská pediatrie, 1996, roč. 51, (3), s. 131-141. [původní].

HEJCMANOVÁ, L.; HNÍKOVÁ, O.; DEZORTOVÁ, M.; ČECHÁK, P.; KRAČMAR, P.: The Neonatal Compulsory Screening Programme in Prague Centre, Czech Republic 1999. In: Book of Abstracts.Stockholm, ISNS 1999, S. 125.Konference: 4th Meeting of the International Society for Neonatal Screening, June 13-16 1999 Stockholm Sweden. Číslo VZ: MSM 111200001. [autor abstrakta, sborník].

HNÍKOVÁ, O.; KRAČMAR, P.; KAUTSKÁ, J.; ZAHRADNÍKOVÁ, M.; ZIKMUND, J.: Results of Congenital Hypothyroidism Screening and Epidemiology of Iodine Supply in Newborns from the Czech Republic. Hormone Research, 1999, roč. 51, (Suppl.2), s.109. Konference: 38th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology Warsaw, Poland 29 August 1 September 1999. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:1,717/99

HORÁK, J.; LEBL, J.; KRAČMAR, P.; ŽĎÁRSKÝ, E.: Presymptomatic diagnosis of inherited liver diseases. Successful use of archival blood samples. Journal of Hepatology, 1999, roč. 30, (Suppl. 1), s. 162. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4146, [abstrakt]. IF:3,705/99

KRAML, PAVEL (38)

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza . In: Gregor, P.; Widimský, P.; Anděl, M.; Kraml, P.: Kardiologie v praxi.Praha, Galén 1994, S. 126-139. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza . In: Vnitřní lékařství II. Kardiologie.Praha, Univerzita Karlova 1994, S. 57-61. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

GREGOR, P.; WIDIMSKÝ, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Kardiologie v praxi. Praha, Galén 1994, 416 s. [autor monografie, monografie].

KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Screening hladin sérového ferritinu u pacientű s diabetem mellitem a s poruchou glukosové tolerance v komunitní studii pražské předměstské populace. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; MÁLKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Serum Ferritin Levels in Patients with Diabetes Mellitus or with Imparied Glukose Tolerance in the Prague Suburban Community Study. Atherosclerosis, 1994, roč. 110, (suppl), s. 598. Číslo grantu:IGA 3610-4, [ostatní]. IF:3,095/94

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; KIMLOVÁ, I.; BÁRTOVÁ, B.; ANDĚL, M.: Nutriční spotřeba u pacientů s hyperinzulinémii. In: Abstrakta 30. jubilejních diabetologických dnů v Luhačovicích, 21.-23.4.1994.Luhačovice, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; ANDĚL, M.; KRAML, P.: Vnitřní lékařství II. Kardiologie. Praha, Univerzita Karlova 1994, 165 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; TREŠLOVÁ, L.; POTOČKOVÁ, J.: Hladiny feritinu u nemocných s diabetem II. typu. In: Sborník 31. diabetologických dnů, 20.-21.4. 1995.Luhačovice, Diabetologická společnost 1995, S. 1. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; ANDĚLOVÁ, K.: Kardiovaskulární změny u žen v postmenopauze. (Cardiovascular changes in postmenopausal women).Moderní gynekologie a porodnictví, 1995, roč. 5, (1), s. 49-54. [původní].

KOMÁREK, L.; KEBZA, V.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POTOČKOVÁ, J.; HAVEL, R.J.; ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BARTÁKOVÁ, H.; HEŘMAN, D.; PALMER, S.; STAŇKOVÁ, I.: 'Healthy Dubeč' - Design of a Joint Czech-American Community Project for the Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular Disease . Central European Journal of Public Health, 1995, roč. 3, (4), s. 230-233. [původní].

KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Výsledky intervence tzv. high risk skupiny v komunitní studii Dubeč. In: XII. pracovní konference Arteriální hypertenze a prevence kardiovaskulárních chorob, Hradec Králové, 11.-13.10.1995.Hradec Králové, 1995, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; BÁRTOVÁ, B.; ANDĚL, M.: Nutriční spotřeba a hyperinzulinémie u osob s vysokým rizikem pro kardiovaskulární choroby . (Nutrient consumption and hyperinsulinemia in persons at high risk of cardiovascular diseases).Česká a slovenská gastroenterologie, 1995, roč. 49, (6), s. 200-204. [původní].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; POLEDNE, R.; FAHRQUHAR, J.W.; KOMÁREK, L.; ANDĚL, M.: Inzulinová resistance a riziko kardiovaskulárních chorob. In: Sborník abstrakt. III. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Zlín, 18.-20.5.1995.Zlín, Česká kardiologická společnost 1995, S. 33. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

ALBRIGHT, CL.; FAHRQUHAR, J.W.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KOMÁREK, L.; LHOTSKÁ, L.; OŠANCOVÁ, K.; JANOVSKÁ, J.; OKÉNKOVÁ, J.; KEBZA, V.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.: A Program to Reduce Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in the Czech Republic: Design and Methods of the Healthy Dubeč Project. Int Quart Comm Health Education, 1996, roč. 16, s. 265-275. [původní].

ANDĚL, M.; BENEŠ, P.; DLOUHÝ, P.; HAMPL, R.; KALVACHOVÁ, B.; KRAML, P.; KUŽELA, L.; MALÝ, J.; NERADILOVÁ, M.; NĚMEC, J.; PYTLÍK, R.; STÁRKA, L.; ŠTICH, V.; ZAMRAZIL, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy. Praha, Karolinum 1996, 201 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu, poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. I. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. I).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (1), s. 43-50. Číslo grantu:IGA 0610-4, [původní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; ŠTROBLOVÁ, V.; ANDĚLOVÁ, K.: Hyperinzulinismus - významný rizikový faktor diabetes mellitus II. typu, poruchy glukózové tolerance, obezity, hypertriacylglycerolémie, hypertenze a arterosklerózy. II. část. (Hyperinsulinism - important risk factor for diabetes mellitus type II, disorders of glucose tolerance, obesity, hypertriacylglycerolaemia, hypertension and arteriosclerosis. Part. II).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (2), s. 104-112. Číslo grantu:IGA 0610-4, [původní].

KRAML, P.: Hypolipoproteinémie. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 138-139. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KRAML, P.: Perspektivy lékaře v americkém systému zdravotnictví. Praktický lékař, 1996, roč. 76, (4), s. 201-203. [překlad].

KRAML, P.; ANDĚL, M.: Hyperlipoproteinémie. In: Anděl, M.; Beneš, P.; Dlouhý, P.; Hampl, R.; Kalvachová, B.; Kraml, P.; Kužela, L.; Malý, J.; Neradilová, M.; Němec, J.; Pytlík, R.; Stárka, L.; Štich, V.; Zamrazil, V.: Vnitřní lékařství. V. Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy.Praha, Karolinum 1996, S. 129-137. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KRAML, P.; ANDĚL, M.: Železo a riziko arterosklerózy. (Iron and risk of atherosclerosis).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (6), s. 271-274. Číslo grantu:IGA 3610-4, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Podíl infekce na vzniku a rozvoji aterosklerózy. Vesmír, 1997, roč. 76, (11), s. 605-608. Číslo grantu:GAUK 117/97/C, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; DLOUHÝ, P.; MÁLKOVÁ, J.; HAJER, J.: Patogeneze aterosklerózy - od metabolických změn k chronickému zánětu s aspekty střídavého onemocnění. (Pathogenesis of atherosclerosis - from metabolic changes to a chronic inflammation with aspects of alternating disease).Praktický lékař, 1997, roč. 77, (6), s. 266-275. Číslo grantu:GAUK 117/97/C, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; MÁLKOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, Z.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.: Fasting Plasma Insulin Levels in an Unselected Prague Suburban Population. Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 6, (1), s. 4-9. Číslo VZ: OPRAVA, [původní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; SAMCOVÁ, E.: Ketogeneze. (Ketogenesis).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (3), s. 113-118. Číslo grantu:IGA MZ ČR reg.č.5048/3, [původní].

KRAML, P.; ANDĚL, M.: Mechanismus účinku hypolipidemik. (The Mechanism of the Effect of Hypolipidaemic Drugs).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 1998, roč. 1, (1), s. 14-19. [původní].

ANDĚL, M.; HERIBANOVÁ, L.; BROŽ, J.; KRAML, P.: Kardiovaskulární komplikace diabetu a diabetická makroangiopatie. (Cardiovascular complications of diabetes mellitus and diabetic macroangiopathy).Kapitoly z kardiologie pro lékaře v praxi, 1999, roč. 1, (1), s. 18-21. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [přehledový].

ANDĚL, M.; KRAML, P.: Ateroskleróza . (Atherosclerosis).In: Gregor, P.; Widimský, P.: Kardiologie.Praha, Galén 1999, S. 157-182.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, monografie].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, H.; TREŠLOVÁ, L.: Cardiovascular risk factors in type 1 diabetic patients with manifestation after 35 years (LADA) compared with type 2 diabetics. Diabetologia, 1999, roč. 42, (Suppl. 1), s. A 281. Konference: 35th Annual Meeting of the EASD, 28. 9. 2. 10. 1999 Brusel Belgie. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [abstrakt]. IF:5,177/99

KRAML, P.: Hyperlipoproteinémie. (Hyperlipoproteinemia).In: Gregor, P.; Widimský, P.: Kardiologie.Praha, Galén 1999, S. 527-532.Číslo VZ: MSM 111200001. [autor kapitoly, monografie].

KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.; ZVÁROVÁ, J.; ŠTEFEK, M.: Sonografické měření šířky intimy společné karotické tepny u diabetiků. (Sonographic Measurement of Intima Thickness of Common Carotid Artery in Diabetes Patients).Vnitřní lékařství, 1999, roč. 45, (8), s. 457-462. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB5048, [původní].

MÁLKOVÁ, J.; KRAML, P.; POLEDNE, R.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Triglycerides and hyperinsulinemia ingroup of high risk of cardiovascular diseases in Czech suburban population. Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. K123. [původní].

ALBRIGHT, CL.; KOMÁREK, L.; OŠANCOVÁ, K.; KEBZA, V.; JANOVSKÁ, J.; LHOTSKÁ, L.; OKÉNKOVÁ, J.; ROTH, Z.; VIGNEROVÁ, J.; POLEDNE, R.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; HEŘMAN, D.; KRAML, P.; HAVEL, R.; FROST, P.; PALMER, S.; KRAEMER, H.C.; FARQUHAR, J.W.: Results of a Multifactor Cardiovascular Risk Reduction Program in the Czech Republic: The Healthy Dubec Project. International Journal of Behavioral Medicine, 2000, roč. 7, (1), s.44-61. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

ANDĚL, M.; KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; NOVÁK, J.; TREŠLOVÁ, L.; RICHTEROVÁ, A.: The Differences between Type 2 and LADA (Type 1) Diabetic Patients of Same Age. Diabetes Research and Clinical Practice, 2000, roč. 50, (Suppl 1), s.113. Konference: 17th International Diabetes Federation Congres, Mexico City Novemter 5-10 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt]. IF:0,982/00

KOŽICH, V.; VÍTOVÁ, A.; VESELÁ, K.; MUŠKOVÁ, B.; MEIXNEROVÁ, L.; KRIJT, J.; SOKOLOVÁ, J.; SVATOŠ, J.; KRAML, P.; HYÁNEK, J.; ZVÁROVÁ, J.; ANDĚL, M.: Hyperhomocysteinémie u pacientů s aterosklerózou: analýza alelických variant v genech methioninového cyklu. (Hyperhomocysteinemia at the patients with atherosclerosis: analysisi of alelic variables in genes of methionine cycle).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.3), s.15-16. Konference: 4. kongres o ateroskleróze. 7.-9.12.2000. Špindlerův Mlýn. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

KRAML, P.; ANDĚL, M.; MÁLKOVÁ, J.; POLEDNE, R.; ZVÁROVÁ, J.; ŠTEFEK, M.: Serum Ferritin Levels in Subjects at High Risk of Atherosclerosis. Central European Journal of Public Health, 2000, roč. 8, (1), s.4-9. Číslo VZ: MSM 111200001, [původní].

KRAML, P.; POTOČKOVÁ, J.; ANDĚL, M.: Vyšší hladiny plazmatického feritinu u diabetiků v kohortě pacientů s koronarograficky prokázanou koronární aterosklerózou. (Higher plasma ferritin concentrations in diabetics in the cohort of patients with coronarographically assessed coronary atherosclerosis ).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.25-26. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

VÍTOVÁ, A.; ANDĚL, M.; KOŽICH, V.; KRAML, P.; MEIXNEROVÁ, L.: Hladiny celkového plazmatického homocysteinu nalačno a po šestihodinové methioninové zátěži u diabetiků 2. typu. (Levels of total plasma homocysteine basal and after 6hrs. stimulation of methionine at the patients with diabetes mellitus type 2).Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.54-55. Konference: XXXVI. Diabetologické dny, Luhačovice 13. 15. dubna 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, [abstrakt].

KRAUS, IVAN (30)

HURT, K.; POKORNÝ, R.; KRAUS, I.; BEDNÁŘ, T.; WIEREROVÁ, O. et al.: Alfa 1 fetorpotein ve vztahu ke zralosti a hmostnosti plodu. In: 12. neonatologické dny, Třeboň 10.-11.1993.Třeboň, Neonatologická společnost 1993, S 4. [autor abstrakta, sborník].

HURT, K.; POKORNÝ, R.; KRAUS, I.; BEDNÁŘ, T.; WIEREROVÁ, O. et al.: Dynamika hladin beta 1-glykoproteinu (sp1) v průběhu těhotenství. In: 12. neonatologické dny, Třeboň 10.-11.1993.Třeboň, Neonatologická společnost 1993, S. 2. [autor abstrakta, sborník].

KRAUS, I.; MENŠÍK, J.; DVOŘÁK, V.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; SVÁROVSKÝ, J.: Pooperační průběh, komplikace a péče po lumbosortických a pelvických lymphadenectomiích pro karcinom ovaria. In: Sborník celostátní konference Slovensko-české gynekologické společnosti, Martin 17.9.1993.Martin, Slovensko-česká gynekologická společnost 1993, 5 s. [autor abstrakta, sborník].

SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; SVÁROVSKÝ, J.; KAŇKA, J.; KRAUS, I.; MENŠÍK, J.: Prvé zkušenosti se super-radikální operační léčbou ovariálních nádorů podle nového léčebného protokolu. In: Sborník celostátní konference Slovensko-české gynekologické společnosti, Martin 17.9.1993.Martin, Slovensko-česká gynekologická společnost 1993, 5 s. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BEDNÁŘ, T.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.: Alfa-1-fetoprotein a jeho korelace z pohledu amniocentézy. In: Supplement 15. pracovní dny immunoanalýzy s mezinárodní účastí, Seč u Chrudimky, 6.-8.června 1994.Seč, 1994, S. 71. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BEDNÁŘ, T.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.: Korelace hodnot alfa-1-fetoproteinű v séru matky a amniální tekutiny. (Correlation of Levels of Alfa-1-fetoprotein in Mother´s Serum and Amnionic Fluid).Gynekolog, 1994, roč. 3, (4), s. 135-136. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BENEŠ, R.: Agnesis corporis callosi v UZ obraze. In: Supplement International Conference Practical Sonography IV.Olomouc, 1994, S. 30. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; BENEŠ, R.: Leimyoma cysticum v UZ obraze. In: Supplement. International Conference Practical Sonography IV.Olomouc, 1994, S. 30. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; POPELKA, J.; BENEŠ, R.: Prostaglandiny a jejich intraamniální aplikace. In: Supplement. International Conference O&G, Bratislava 9.-10.června 1994.Bratislava, 1994, S. 89. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; KRAUS, I.; SVOBODA, B.; SVÁROVSKÝ, J.: Open Laparoscopy. In: Supplement. International Conference O&G, Bratislava 9.-10.června 1994.Bratislava, 1994, S. 53. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; PRUNER, R.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; WIEREROVÁ, O.; PLŠKOVÁ, L.: Patau Syndrome ve screeningu VVV. In: Sborník 14. neonatologické konference.Kladno, Neonatologická spol 1995, S. 12. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; PRUNER, R.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.; BENEŠ, R.; STOŽICKÁ, K.: Toxoplasmóza a biochemické markery. In: Sborník 14. neonatologické konference.Kladno, Neonatologická spol. 1995, S. 38-39. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

HURT, K.; PRUNER, R.; KRAUS, I.; POPELKA, J.; PIPKA, M.: Beta-1 glykoprotein /SP1/ pokrok nebo zklamání? (Beta-1 glycoprotein (SP1) - advance or disappointment ?).Gynekolog, 1995, roč. 4, (3), s. 94-95. [původní].

HURT, K.; WIEREROVÁ, O.; PLŠKOVÁ, L.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; STOŽICKÁ, K.: NPB u novorozence - ruptura sleziny v UZ obraze. In: Sborník 14. neonatologické konference.Kladno, Neonatologická spol 1995, S. 41-42. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

TOMÁŠOVÁ, H.; ZOBAN, P.; MYDLÍKOVÁ, A.; ČERNÁ, M.; KRAUS, I.: Expozice rizikových faktorům pro infekci na konci těhotenství: Odezva u matky a novorozence po porodu. (Exposure to contagious risk factors by the end of pregnancy: Response in mother and new-born after birth).Česko-slovenská pediatrie, 1995, roč. 50, (1), s. 3-9. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.; WIEREROVÁ, O.; PLŠKOVÁ, L.: Centrální nervový systém novorozence po porodu. (Central nervous systém of a newborn after birth).Gynekolog, 1996, roč. 5, (3), s. 89-91. [původní].

KRAUS, I.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MENŠÍK, J.: Taktika pooperační péče po lumboaortických a pelvických lymfadenectomií v gynekologii. (Tactics of post-operative care following lumboaortic and pelvic lymphadenectomy in gynaecology).Gynekolog, 1996, roč. 5, (6), s. 231. [původní].

KRAUS, I.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MENŠÍK, J.; DVOŘÁK, V.: Komplikace a pooperační průběh po lumboaortických a pelvických lymfadenectomií v gynekologii. (Complications and post-operative condition following lumboaortic and pelvic lymphadenectomy in gynaecology).Gynekolog, 1996, roč. 5, (6), s. 233. [původní].

KRAUS, I.; HURT, K.; KRAUSE, T.: Pooperační febrilní komplikace v gynekologii ve vztahu k ročnímu období. Gynekolog, 1997, roč. 6, (2), s. 71-72. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; RAKOVIČOVÁ, I.; PIPKA, M.; WIEREROVÁ, O.; HALAD, M.: Nuchální translucence-metaanalýza. (Nuchal translucence-metaanalysis).Neonatologické listy, 1998, roč. 4, (3), s. 157. [přehledový].

KRAUS, I.: Infekce v gynekologii a porodnictví. (Infection and gynekology and obstetics).In: Současné možnosti klinického využití Piperacilin/Tazobaktamu u závažných infekcí.Praha, Studio EM 1998, S. 25-27. [autor kapitoly, monografie].

KRAUS, I.; SVOBODA, B.; KAŠPÁRKOVÁ, H.; MENŠÍK, J.; DVOŘÁK, V.: Biochemická odezva vnitřního prostředí po gynekologických lymphadenectomiích. (Biochemical response of inner environment after gynecological lymphadenectomy).Gynekolog, 1998, roč. 7, (8), s. 274-277. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; ČIHÁK, J.; WIEREROVÁ, O.; PIPKA, M.; RAKOVIČOVÁ, I.: Inaparentní výskyt epidurálního hematomu u novorozence. (Inaparent Finding of Epidural Hematoma in the Newborn).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s.79. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; POPELKA, J.; PIPKA, M.; HALAD, M.; RAKOVIČOVÁ, I.: Pregnacy associated plasma protein A (PAPP-A) A některé aspekty jeho aplikace. (Pregnacy associated plasma protein A (PAPP-A) and some aspects of it´s application).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s.80. [původní ].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; RAKOVIČOVÁ, I.; PIPKA, M.; WIEREROVÁ, O.; HALAD, M.: Nuchální translucence - analýza metody. (Nuchal translucency - analysis of the method).Gynekolog, 1999, roč. 8, (3), s.140-141. [původní].

HURT, K.; KRAUS, I.; POKORNÝ, R.; SVOBODA, B.; POPELKA, J.; PRUNER, R.; PIPKA, M.: Screening prematurity v 2. Trimestru z pohledu AFP. (Prematurity Screening in the 2nd Trimester with regard to AFP).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s.80. [původní].

HURT, K.; SVOBODA, B.; PRUNER, R.; KRAUS, I.; PIPKA, M.; POPELKA, J.; POKORNÝ, R.: Hypotrofie z pohledu toxoplasmosy. (Hypotrophy with Regard to Toxoplasmosis).Neonatologické listy, 1999, roč. 5, (2), s.78. [původní].

KRAUS, I.; HURT, K.; MIKYSKOVÁ, I.; POKORNÝ, R.; WIEREROVÁ, O.: Časný předporodní záchyt chlytoraxu plodu. (Early Prepartal Reveal of Chlytorax in the Fetus).Gynekolog, 1999, roč. 8, (5), s.214-216. [původní].

KRAUS, I.; JIRÁSEK, J.E.: Fetální angiomatózní pseudocysty choroidních plexů. (Foetal Angiomaotous Pseudocysts of Choroid Plexuses).Česká gynekologie, 2000, roč. 65, (5), s.340-342. [kazuistika].

POKORNÝ, R.; KRAUS, I.; HURT, K.: Některé častější problémy GIT v porodnictví. (Some more frequent problems GIT in Obstetrics).Česká a Slovenská gastroenterologie, 2000, roč. 54, (Suppl.1), s.45-46. [přehledový].

KRBEC, MARTIN (18)

DŽUPA, V.; ČECH, O.; KLÉZL, Z.; KRBEC, M.: Naše zkušenosti s necementovanou femorální komponentou totální endoprotézy kyčelního kloubu typu Schenker. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (5), s. 278-283. [původní].

KRBEC, M.; TRČ, T.: Zajištěné hřebování zlomenin dlouhých kostí. 1. část: Zlomeniny bérce. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1993, roč. 60, (3), s. 148-152. [původní].

KRBEC, M.; ČECH, O.: Dorzální stabilizace u vícečetných metastáz karcinomu prostaty v hrudní páteři. (Dorsal stabilisation of thoracic spine with multiple metastases of prostate cancer).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1995, roč. 62, (6), s. 371-373. [původní].

DŽUPA, V.; KRBEC, M.: Vadné držení těla. Rodina a škola, 1997, roč. 44, (5), s. 22-23. [popularizující].

KRBEC, M.: Chirurgické léčení gonartrózy. Časopis lékařů českých, 1997, roč. 136, (18), s. 583. [přehledový].

KRBEC, M.: Poranění hrudní a bederní páteře. Zdraví, 1997, roč. 45, (3), s. 26. [popularizující].

KRBEC, M.: Poranění krční páteře. Zdraví, 1997, roč. 45, (2), s. 19. [popularizující].

KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.: 'Pincer' zlomeniny páteře. ('Pincer' fractures of spine).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1997, roč. 64, (6), s. 337-341. [původní].

BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.; KRBEC, M.: Komplikace osteosyntézy gama-hřebem u zlomenin proximálního konce femuru. (Complications of Osteosynthesis by Gamma Nail in Proximal Femur Fractures).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 74-99. Číslo grantu:IGA MZ 2929-3, [původní].

BARTONÍČEK, J.; DOUŠA, P.; KRBEC, M.: Osteosyntéza zlomenin proximálního konce femuru krátkým gama-hřebem. (Osteosynthesis of Proximal Femur Fractures by Short Gamma Nail).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (2), s. 74-83. Číslo grantu:IGA MZ 2929-3, [původní].

DOUŠA, P.; BARTONÍČEK, J.; KRBEC, M.: Ipsilaterální zlomeniny proximálního konce a diafýzy femuru. (Ipsilateral Fractures of Proximal Femur and Femoral Diaphysis ).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (5), s. 299-312. [původní].

KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.: Extenční poranění Th-L páteře. (Extension Injury to Th-L Spine).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1998, roč. 65, (6), s. 292-295. [původní].

DOUBKOVÁ, A.; KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.; ŠTĚŇHOVÁ, H.: Topografie struktur uložených před hrudní a bederní páteří. (Topography of Prevertebral Structures in Thoracic and Lumbar Spine).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (4), s. 206-212. [původní].

ŠTULÍK, J.; KRBEC, M.: Os odontoideum - posttraumatická nestabilita C 1-2. (Os odontoideum -posttraumatic unstability C 1-2).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 1999, roč. 66, (6), s. 356-361. [kazuistika].

DOUŠA, P.; KRBEC, M.; DŽUPA, V.: Dlouhý gama hřeb. (Gamma nail long).In: Abstrakta IX. ortopedického sympózia s mezinárodní účastí.Hradec Králové, ČSOT 2000, S.5.Konference: IX. ortopedické sympózium s mezinárodní účastí, Hradec Králové 2000. [autor abstrakta, sborník].

KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.: Miniinvasive retroperitoneal pararectal approach to the lumbosacral spine. In: Abstract book, 3-rd Central European Orthopaedic Congress.Ljublana, Narodn. univ. knižnic 2000, S.68.Konference: 3rd Central European Orthopaedic Congress, Portorož Slovinsko 7. 6. 2000. [autor abstrakta, sborník].

KRBEC, M.; ŠTULÍK, J.: Pararektální miniinvazivní retroperitoneální přístup k lumbosakrálnímu přechodu. (Pararectal miniinvasive retroperitoneal approach to lumbosacral spine).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (1), s.13-16. [původní].

ŠTULÍK, J.; KRBEC, M.: Magerlova technika fixace C1-2. (Technique of Magerl´s Fixation C1-2).Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, 2000, roč. 67, (2), s.93-99. [původní].

KRIPNER, JIŘÍ (4)

BROŽ, L.; KRIPNER, J.; BUČEK, S.: Emergency Care of Severe Burn Children (An Experience of Prague Burn Centre). Acta Chirurgiae Plasticae, 1995, roč. 37, (3), s. 89-93. [přehledový].

KÖNIGOVÁ, R.; BROŽ, L.; KRIPNER, J.; VALOVÁ, M.: Multiorgánové selhání u popálených pacientů. [odborný spolupracovník, CD ROM].Palermo, INFORMED LTD 1998.360 min

KRIPNER, J.; BROŽ, L.; KÖNIGOVÁ, R.; BOUŠKA, I.: Mortality in Pediatric Burns in the Prague Burn Centre. Acta chirurgiae plasticae, 1998, roč. 40, (3), s. 79-82. [přehledový].

BROŽ, L.; KRIPNER, J.: Non-thermic Skin Affections. Acta chirurgiae plasticae, 2000, roč. 42, (4), s.111-114. [původní].

KROFTOVÁ, OLGA (8)

ANTONIJCZUK, K.; KROFTOVÁ, O.; VARGHESE, A.H.; ANTONIJCZUK, A.; HENJUM, D.C.; KORZA, G.; OZOLS, J.; SUNDERMAN, W.F. a kol.: The 40 kDa63Ni2+-binding protein (pNiXc) on Western blots of Xenopus laevis oocytes and embryos is the monomer of fructose-1,6-bisphosphate aldolase A. Biochimica et Biophysica Acta. Protein Structure and Molecular Enzymology, 1995, roč. 1247, s. 81-89. [původní]. IF:2,500/95

KROFTOVÁ, O.: Transient Metal Ions and Their Effect on Metallothioneim (MT) and MT-mRNA Contents of Xenopus embryos. In: MEFA ´95 congres. Abstract. October 24.-27.1995.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 219. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KROFTOVÁ, O.; BAL, W.; SUNDERMAN, W.F.: Zn2+ and Ni2+ Interactions with (HX)8 Motifs Present in pNiXa (Xenopus) and Alzheimer's Disease Amyloid a Protein and Amyloid Protein Homolog (Human). Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1, Part 2), s. 78. [kazuistika].

KROFTOVÁ, O.; BAL, W.; SUNDERMAN, W.F.: Zn2+ and Ni2+ Interactions with (HX)8 Motifs Present in pNiXa (Xenopus) and Alzheimer's Disease Amyloid a Protein (Human). Toxicology Letter Supplement, 1995, roč. 1/78, (Suppl), s. 51. [abstrakt]. IF:1,241/95

SUNDERMAN, W.F.; PLOWMAN, M.C.; KROFTOVÁ, O.; GRBACIVANKOVIC, S.; FOGLIA, L.; CRIVELLO, J.F.: Effects of Teratogenic Exposures to Zn2+, Cd2+, Ni2+, Co2+, and Cu2+ on Metallothionein and Metallothionein-mRNA Contents of Xenopus Embryos. Pharmacology and Toxicology, 1995, roč. 76, (3), s. 178-184. [původní]. IF:0,926/95

SUNDERMAN, W.F.; ALISON, JR.; VARGHESE, A.H.; KROFTOVÁ, O.; GRBACIVANKOVIC, S. a kol.: Characterisation of pNiXa, a Serpin of Xenopus laevis OOcytes and Embryos, and its Histidine-Rich, Ni(II) - Binding Domain. Molecular Reproduction and Development, 1996, roč. 44, (4), s. 507-524. [původní]. IF:2,425/96

KRŠIAK, M.; FIŠEROVÁ, M.; STAREC, M.; PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; KROFTOVÁ, O.; HANYCHOVÁ, L.; VOTAVA, M.: Typické nežádoucí účinky 60 základních nebo často používaných léčiv. (Typical adverse reactions of 60 essential a freequently used drugs).Remedia, 1998, roč. 8, (3), s. 159-169. Číslo grantu:IGA 3252-3, [přehledový].

NOVOTNÁ, J.; KROFTOVÁ, O.; DJABORKHEL, R.A.; KRŠIAK, M.: Závislost na benzodiazepinech: Gabaa-receptorový komplex detekce metodou RT-PCR. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 159-160. [abstrakt].

KRŠIAK, MILOSLAV (98)

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.: Can Fear Reduce Aggression? A Comment about Effects of Antiaggressive Drugs, Anxiolytics and Androgens. In: Abstracts of the 23. International Ethological Conference, 1.-9.9.1993 Torremolinos, Spain. 1993, [autor abstrakta, sborník].

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.: Tlumí eltoprazín agresivitu zvýšením strachu. In: 43. farmakologické dny, Praha 8.9.1993.Praha, Čes. fysiologická společnost 1993, [autor abstrakta, sborník].

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.: Tlumí strach agresivitu? Příspěvek k poznání nervových mechanismů. In: Abstrakta 20. etologické konference ve Velké Lomnici, 17.-25.5.1993.Velká Lomnice, 1993, [autor abstrakta, sborník].

DONÁT, P.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; STAREC, M.; RAŠKOVÁ, H.: Behavioural Characteristics of Rats differing in the Sensitivity to Stressors. In: Proceeding of the International Congress on Applied Ethology, Berlin 26.-30.6. 1993. 1993, [autor abstrakta, sborník].

RAŠKOVÁ, H.; STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.: Genetic Differences in Immunomodulation, Behaviour and Stres Induced Organ Lesions. In: Abstracts of the 2nd International Congres ISNIM, Paestrum /Salermo/, Italy - September 12-17, 1993. 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; RAŠKOVÁ, H.; KRŠIAK, M.: Genetic Differences in Rat Responses to Stress. In: Abstracts of the 34th Spring Meeting of 'Deutsche Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie', Mainz, March 16-18, 1993. 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; ZÍDEK, Z.; RAŠKOVÁ, H.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.: Different Organ Reactions Induced by Stress in Two Inbred Strains of Rats. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3.LF UK 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; DONÁT, P.; ZÍDEK, Z.; MRÁZ, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.; KRŠIAK, M.: Genetic Differences in Two Rat Straim, Their Behaviour, Stress-induced Gastric and Heart Lesions and Immunomodulation. In: Abstracts of the 2nd International Congres ISNIM, Paestrum /Salermo/, Italy - September 12-17, 1993. 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; HYNIE, S.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Neuroimmunomodilatory Differences in Two Inbred Strains of Rats. Fundamental and Clinical Pharmacology, 1993, roč. 7, (7), s. 381. [abstrakt]. IF:1,363/93

STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.; HYNIE, S.: Rozdílné orgánové reakce na stres u dvou inbredních kmenů potkanů. In: 43. farmakologické dny, Praha 8.9.1993.Praha, Čs. fysiol 1993, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; ŠULCOVÁ, A.: The Involvement of Pheromones in Offensive and Defensive Agonistic Behaviour in Laboratory Mice. In: Cooper, S.J.; Hendrie, C.: Ethology and Psychopharmacology.Chichester, John Wiley Sons 1994, S. 205-223.Číslo grantu: GAUK 225, GAČR 307/93/1122, [autor statě, monografie].

DONÁT, P.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; STAREC, M.; RAŠKOVÁ, H.: Pharmacological and Behavioural Differences in Rats Selected for High and Low Sensitivity to Isoprenaline Cardiotoxicity. Behavioural Pharmacology, 1994, roč. 5, s. 90. [ostatní]. IF:1,818/94

FIŠEROVÁ, M.; DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; MALETÍNSKÁ, L.; SLANINOVÁ, V.: Vliv CCK-8 na agresivní a plaché chování u myší. In: Abstrakta 36. psychofarmakologické konference, Jeseník, 4.-7.ledna 1994.Jeseník, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KRŠIAK, M.: Aggresion, Fear and Social Behaviour: Neuropharmacological and Ethological Aspects. Acta Neurobiologica, 1994, roč. 54, s. 271. [abstrakt].

KRŠIAK, M.: Drugs Most Active in Reducing Intraspecies Attack, Escape and Defense in Mice. Neuropsychopharmacology, 1994, roč. 10, S. 39S. [abstrakt]. IF:2,780/94

KRŠIAK, M.: Ethology, Human Lifestyle and Health. In: Cooper, S.J.; Hendrie, C.: Ethology and Psychopharmacology.Chichester, John Wiley Sons 1994, S. 341-347. [autor kapitoly, monografie].

KRŠIAK, M.: Patofyziologie bolesti a tramadol (Tramal). In: Abstrakta symposia Tramal v léčbě bolestí u dětí na Celostátním pediatrickém kongresu dne 23.9.1994, Praha.Praha, 1994, S. 39S. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

PATOČKOVÁ, J.; KRŠIAK, M.; VOJTÍŠEK, O.: Spotřeba analgetik u nemocných na chirurgické klinice FNKV. In: 44. farmakologické dny, Bratislava 1994.Bratislava, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; MRÁZ, M.; DONÁT, P.; ZÍDEK, Z.; BLÁHA, K.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: The Importance of Inbred Strain Differences for Toxicological Studies. In: Abstracts of the Eurotox ' 94, Basel, 21-24 August 1994. 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; MRÁZ, M.; DONÁT, P.; ZÍDEK, Z.; BLÁHA, K.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Stress Target Reaction Differing in Two Inbred Rat Strains. In: Abstracts of the CIANS/ISBM Conference on Stress and Behavioral Medicine, Prague, 1-3. July 1994.Praha, 1994, [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; MRÁZ, M.; ZÍDEK, Z.; DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Genetic differences in immunomodulation, behavior, and stress-induced orgalesions. Annals of the New York Academy of Sciences, 1994, roč. Nov 25, (741), s. 252-62. [původní]. IF:0,868/94

STAREC, M.; ZÍDEK, Z.; BLÁHA, K.; NERUDOVÁ, E.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Complex Changes Induced by the Same Stress in Different Inbred Rat Strains . Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol, 1994, roč. 349, (Suppl), S. 70. [abstrakt].

DONÁT, P.; KRŠIAK, M.: Effects of Ritanserin on Offense and Defense in Male Mice. Aggressive Behavior, 1995, roč. 21, s. 41-47. Číslo grantu:GAUK 225, GAČR 307/93/1122, [původní]. IF:0,687/95

KRŠIAK, M.: Morphinum. Remedia, 1995, roč. 5, (1/2), s. 21-25. [přehledový].

KRŠIAK, M.: Nové poznatky o tramadolu. Remedia, 1995, roč. 5, (1/2), s. 59-60. [přehledový].

KRŠIAK, M.; DONÁT, P.; FIŠEROVÁ, M.; PODHORNÁ, J.: Anxiolytic-like and Sedative Activity of Benzodiazepine Ligands. In: MEFA ´95 congres. Abstract. October 24.-27.1995.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 121. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KRŠIAK, M.; ZÍKOVÁ, P.; FIŠEROVÁ, M.; ŠULCOVÁ, A.; MAREŠ, P.: Anxiolytic-Like and Sedative Activity of Bretazenil in Aggressive and Timid Mice. In: 37. psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, 7.1.1995. Abstrakta.Jeseník, 1995, Nestr. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

MIKULECKÁ, A.; MAREŠ, P.; KRŠIAK, M.: Midazolam má věkově vázaný účinek na motoriku nezralých potkanů. In: 37. psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, 7.1.1995. Abstrakta.Jeseník, 1995, Nestr. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

PATOČKOVÁ, J.; KRŠIAK, M.: Spotřeba analgetik u nemocných ve FNKV. In: 37. psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, 7.1.1995. Abstrakta.Jeseník, 1995, Nestr. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

PATOČKOVÁ, J.; KRŠIAK, M.; TIKAL, K.; WINDISCH, M.: Effects of Celebrolysin on increased Brain Lipid Peroxydation and other Disorders Produced by Insulin in Mice. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1, Part 2), s. 105. [kazuistika].

PATOČKOVÁ, J.; KRŠIAK, M.; WINDISCH, M.: Lipid Peroxidation in Brain During Hypoglycemia. In: MEFA´ 95 congres. Abstract. October 24.-27.1995.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 240. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

PODHORNÁ, J.; KRŠIAK, M.: Behavioural Signs of Diazepam Withdrawal. In: MEFA ´95 congres. Abstract. October 24.-27.1995.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 158. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

PODHORNÁ, J.; KRŠIAK, M.: Increased Aggression and Timid Produced by Withdrawal from Diazepam. Homeostasis, 1995, roč. 36, (Suppl. 1, Part 2), s. 116. [kazuistika].

STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Creatine Kinase-MB Isoenzyme and NK Activity in Two Inbred Strains of Rats under Stress. Pharmacology Research, 1995, roč. 31, (Suppl), s. 368. [abstrakt]. IF:0,701/95

STAREC, M.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.; FIŠEROVÁ, A.; MRÁZ, M.: The Effect of Stress on Creatine Kinase-MB Isoenzyme and NK Activity in Two Inbred Strains of Rats. In: MEFA´ 95 congres. Abstract. October 24.-27.1995.Brno, Brněnské veletrhy a výstavy 1995, S. 165. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

STAREC, M.; ŽÍDEK, Z.; DONÁT, P.; BLÁHA, P.; NERUDOVÁ, E.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; HYNIE, S.; RAŠKOVÁ, H.: Komplexní změny vyvolané jedním stressorem u dvou inbredních kmenů potkanů (Abstrakta ze 44. farmakol. dní v Bratislavě). Československá fyziologie, 1995, roč. 44, (1), s. 51. [abstrakt].

RAŠKOVÁ, H.; STAREC, M.; MRÁZ, M.; ROKYTA, R.; KRŠIAK, M.: The Complexicity of Stress Responses: Organotropic and Behavioral Aspects. In: McCarty, R.; Aguilera, G.; Sabban, E.; Kvetnansky, R.: Stress Molecular Genetic and Neurobiological Advances.Amsterdam, Harwood Academic Publishers 1996, S. 797-806.Číslo grantu: IGA 0865-3, GAUK 256/95, [autor statě, monografie].

STAREC, M.; MRÁZ, M.; DONÁT, P.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Behavioural characteristics of two rat strains differing in sensitivity to the cardiotoxic effect of isoprenaline. International Journal of Neuroscience, 1996, roč. 87, (3-4), s. 241-248. Číslo grantu:GAUK 256/95, [původní].

STAREC, M.; ROSINA, J.; MÁLEK, J.; KRŠIAK, M.: Influence of dynorphin A (1-13) and dynorphin A (1-10) amide on stress-induced analgesia. Physiological Research, 1996, roč. 45, (6), s. 433-438. Číslo grantu:IGA 3619, [původní]. IF:0,532/96

KRŠIAK, M.; VINAŘ, O.; SLADKÁ, J.: Léčba bolesti - farmakologie analgetik, využití psychofarmak. Medicína, 1997, roč. 4, (4), s. 4. [ostatní].

PODHORNÁ, J.; KRŠIAK, M.: Behavioral Changes Produced by Withdrawal from Diazepam: Experimental Therapy with Zolpidem. (39th Psychopharmacological Meeting, Jesenik Spa, Jan. 1997. Proceedings.). Homeostasis , 1997, roč. 38, (1), s. 15-16. [přehledový].

STAREC, M.; NEJEDLÝ, A.; MÁLEK, J.; ROSINA, J.; GOJIŠOVÁ, E.; KRŠIAK, M.: Exposure to Stress Alters the Effects of Dynorphins in the Hot Plate Test. Physiological Research, 1997, roč. 46, (6), s. 451-457. Číslo grantu:IGA 3619-3, [původní]. IF:0,807/97

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.: Dlouhotrvající změny v uvolňování acetylcholinu v jádru a obalu nucleus accumbens u potkanů, způsobené chronickým podáváním morfinu (mikrodialýza a chování). Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 148. [abstrakt].

KRŠIAK, M.: History of Behavioural Pharmacology in the Czech Republic. Homeostasis, 1998, roč. 38, (5-6), s. 279-281. [ostatní].

KRŠIAK, M.; FIŠEROVÁ, M.; STAREC, M.; PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; KROFTOVÁ, O.; HANYCHOVÁ, L.; VOTAVA, M.: Typické nežádoucí účinky 60 základních nebo často používaných léčiv. (Typical adverse reactions of 60 essential a freequently used drugs).Remedia, 1998, roč. 8, (3), s. 159-169. Číslo grantu:IGA 3252-3, [přehledový].

KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.; MICZEK, K.: Aggresive and social behavior after alprazolan withdrawal and experimental therapy with Ro 19-8022. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1998, roč. 23, s. 155-161. Číslo grantu:IGA 3612-3, [původní]. IF:3,316/98

KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.; MICZEK, K.A.: Experimetální terapie drogových závislostí. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 154. [abstrakt].

KVĚTINA, J.; KRŠIAK, M.; ŠVIHOVEC, J.: K životnímu jubileu prof. MUDr. Heleny Raškové, DrSc., Dr.h.c., členky korespondentky bývalé ČSAV (*2. ledna 1913). (Life jubilee of Professor Helena Rašková, MD.DSc.).Časopis lékařů českých, 1998, roč. 137, (8), s. 255. [ostatní].

NOVOTNÁ, J.; KROFTOVÁ, O.; DJABORKHEL, R.A.; KRŠIAK, M.: Závislost na benzodiazepinech: Gabaa-receptorový komplex detekce metodou RT-PCR. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 159-160. [abstrakt].

PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.: Markery oxidačního stresu u inzulinové hypoglykemie u myší a možná interference s kaskádou kyseliny arachnoidové. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 160. [abstrakt].

STAREC, M.; ROKYTA, R.; YAMOMOTOVÁ, A.; MRÁZ, M.; KRŠIAK, M.; RAŠKOVÁ, H.: Reakce na akutní a opakovaný stres u dvou kmenů potkanů. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 163-164. [abstrakt].

VOTAVA, M.; HANYCHOVÁ, L.; PODHORNÁ JANA; KRŠIAK, M.; MICZEK, K.A.: Závislost na benzodiazepinech v behaviorálním modelu - tolerance a abstinenční příznaky. Československá fyziologie, 1998, roč. 47, (4), s. 170. [abstrakt].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost benzodiazepinů. (Analgesic Efficacy of Benzodiazepines).In: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference-Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, s.34.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. Číslo grantu: GAUK 101/99/C, [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost kombinace ibuprofenu s alprazolamem v experimentálním modelu bolesti. (Analgesic efficacy of combination of ibuprofen and alprazoalm in experimental model of pain ).Československá fyziologie , 1999, roč. 48, (4), s. 145. Číslo VZ: MSM 111200005, [abstrakt].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost kombinace ibuprofenu s alprazolamem v experimentálním modelu bolesti. (Analgesic Efficacy of Ibuprofen and Alprazolam in Experimental Model of Pain).In: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference-Sborník abstrakt.Praha, Galén 1999, s.33.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. Číslo grantu: GAUK 101/99/C, [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.: Dlouhotrvající změny v uvolňování acetylcholinu v jádru a obalu nucleus accumbens u potkanů způsobené chronickým podáváním morfinu (mikrodialýza a chování). (The chronic morphine-induced long-lasting neuroadaptive changes in accumbal cholinergic neurons in rat nucleus accumbens (core and shell).).In: Abstrakta z 41. Česko-slovenské psychofarmakologické konference, Jeseník, 5.-9. ledna 1999 . 1999, S. 23-23.Konference: 41. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník 5. 9. ledna 1999. Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481 , [autor abstrakta, sborník].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.: Chronic morphine induces long-lasting changes in acetylcholine release in rat nucleus accumbens core and shell: an in vivo microdialysis study. Psychopharmacology, 1999, roč. 142, (1), s. 85-94. Číslo grantu:NF5513, GA305/99/1481, [původní]. IF:2,918/99

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.; VOTAVA, M.: Chronic morphine induces longlasting changes in acetylcholine release in rat and mice nucleus accumbens core and shell (in vivo microdialysis). In: Abstracts CPDD 1999 Annual Meeting, Acapulco, Mexico.Acapulco, Univer. School of Med. 1999, S. 44.Konference: CPDD 1999 Annual Meeting, 12.-17. 6. 1999. Acapulco Mexico. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481, [autor abstrakta, sborník].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.; VOTAVA, M.: Chronic morphine induces longlasting changes in acetylcholine release in rat and mice nucleus accumbens core and shell (in vivo microdialysis). In: Abstracts Society for Neuroscience 25. Part 1.Washington, Soc. for Neurosc. 1999, S. 557.Konference: 23.-28.10.1999, Miami USA. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481, [autor abstrakta, sborník].

FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.: Experimentální modely drogových závislostí, metoda mikrodialýzy ve výzkumu opiátové závislosti. (The experimental models used in research of drug dependency. The method of microdialysis in the research of dependency on opiates).Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 146. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NB4672, NF5513, [abstrakt].

HANYCHOVÁ, L.; KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.: Vliv flumazenilu na chování myší . (Effect of flumazenil on behaviour in mice).Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 147. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA305/99/1481, [abstrakt].

KRŠIAK, M.: Antidepresiva a bolest. (Antidepressants and Pain).Bolest, 1999, roč. 2, (3), s. 116-118. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.; MARHOL, P.: Základní parametry oxidativního stresu v mozkové tkáni na modelu akutní hypoglykemie u laboratorních myší. (Basic paramenters of oxidative stress in the brain tissue on the model of acute hypoglycemia in mice).Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 158. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt].

SLAVÍKOVÁ, B.; HANYCHOVÁ, L.; KRŠIAK, M.: Search for new neurosteroids acting via GABAA receptor. Chemické listy, 1999, roč. 93, (Zvl.), s. S45-S46. Číslo grantu:IZ4668, [původní]. IF:0,190/99

STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; VOTAVA, M.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Effect of agroclavine on NK cell-mediated cytotoxicity in stressed mice. Neuroimmunomodulation, 1999, roč. 6, (6), s. 457. Konference: 4th International Congress of the International Society for Neuroimmunomodulation, 29. 9-2. 10. 1999 Lugano Švýcarsko. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA310/98/0347, [abstrakt]. IF:1,609/99

STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; VOTAVA, M.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Vliv agroclavinu na NK aktivitu stresovaných myší. (Effect of agroclavine on NK cell-mediated cytotoxicity in stressed mice).Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 160. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA310/98/0347, [abstrakt].

TRNAVSKÝ, K.; KRŠIAK, M.: Nesteriodní antirevmatika: bude selektivní inhibice cyklo-oxygenázy-2 opravdu výhodná? (Nonsteroidal antirevmatic drugs: is selective inhibition of cyclooxygenase 2 really advantageous?).Praktický lékař, 1999, roč. 79, (7), s. 431. Číslo VZ: MSM 111200005, [ostatní].

TRNAVSKÝ, K.; KRŠIAK, M.: Nesteriodní antirevmatika: bude selektivní inhibice cyklo-oxygenázy-2 opravdu výhodná? (Nonsteroidal antirevmatic drugs: is selective inhibition of cyclooxygenase 2 really advantageous?).Česká revmatologie, 1999, roč. 7, (3), s. 149-150. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

TRNAVSKÝ, K.; KRŠIAK, M.: Problém inhibice cyklooxygenázy 2. (Troubles concerning selective inhibitors of cyclooxygenase 2).Postgraduální medicína, 1999, roč. 1, (3), s. 107-108. Číslo VZ: MSM 111200005, [přehledový].

VOTAVA, M.; FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.: Behaviorální a neurobiochemické změny po vysazení chronického podávání opioidů. (Behavioural and neurobiochemical changes following chronic treatment with opioids).Československá fyziologie, 1999, roč. 48, (4), s. 164. Konference: 49. farmakologické dny, 8.-10. 9. 1999 Bratislava. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NF5513, [abstrakt].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Analgetická účinnost benzodiazepinů a jejich kombinací s neopioidními analgetiky. (Analgesic Efficacy of Benzodiazepines and Combinations with Non-opioid Analgesics).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.166. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo grantu:GAUK 101/99/C, [abstrakt].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Potentiation of Analgesic Effect of Ibuprofen by Alprazolam in Experimental Model of Pain. In: Program and abstracts-16th International Medical Sciences Student Congress.Istanbul, IMSC 2000, s.136.Konference: 16th International Medical Sciences Student Congress, 3.-6. 5. 2000 Istanbul Turecko. Číslo grantu: GAUK 101/99/C, [autor abstrakta, sborník].

DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.: Terapie bolesti u chronicky antikoagulovaných pacientů. Lékové interakce antikoagulancií s analgetiky. (Pain therapy in patients treated with anticoagulants. Drug interactions of anticoagulants and analgesics).Interní medicína pro praxi, 2000, roč. 2, (2), s.268-270. [přehledový].

DOLEŽAL, T.; PATOČKOVÁ, J.; SUCHOPÁR, J.; KRŠIAK, M.; TŮMOVÁ, E.: Trends in consumption of antihypertensive drugs in Czech republic. In: Velo, G.; Peruccia, E.: Abstracts of the joint meeting of VII World conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR.Oxford, Brit.Pharm.Soc. 2000, S.97.Konference: VII World Conference on Clinical Pharmacology and Terapeutics IUPHAR, 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and therapeutics EACPT. [autor abstrakta, sborník].

DOLEŽAL, T.; PATOČKOVÁ, J.; SUCHOPÁR, J.; NĚMEČEK, K.; KRŠIAK, M.; TŮMOVÁ, E.: Vývoj spotřeby kardiovaskulárních léčiv v ČR v letech 1992-1999. (Trends in consumption of cardiovascular drugs in Crech republic 1992-1999).In: Sborník abstrakt.Rožnov. p. R, 2000, s.60.Konference: II. konference klinické farmakologie, Rožnov 28. 30. 9. 2000. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

DOLEŽAL, T.; SUCHOPÁR, J.; PATOČKOVÁ, J.; NĚMEČEK, K.; KRŠIAK, M.; TŮMOVÁ, E.: Trendy spotřeby antihypertenziv v České republice. (Trends in consumption of antihypertensive drugs in Czech republic).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.166. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. [abstrakt].

DOLEŽAL, T.; VOTAVA, M.; SUCHOPÁR, J.; NĚMEČEK, K.; KRŠIAK, M.: Vývoj spotřeby blokátorů kalciových kanálů v ČR v letech 1992-1999 a srovnání s vybranými zeměmi. (Trends in consumption of calcium channel blockers in Czech republic 1992-1999 and comparison with selected countries).In: Sborník abstrakt.Rožnov. p. R, 2000, s.61.Konference: II. konference klinické farmakologie, Rožnov 28. 30. 9. 2000. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

FIŠEROVÁ, M.; CONSOLO, S.; KRŠIAK, M.; VOTAVA, M.: Chronic Morphine Induces Long-lasting Changes in Acetylcholine Release in Rat and Mice Nucleus Accumbens Core and Shell (In Vivo Microdialysis). In: Abstrakta 42. Česko-slovenské psychofarmakologické konference.Praha, Galén 2000, s.40.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. [autor abstrakta, sborník].

FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.: In Vivo Microdialysis Measurement of GABA, Glutamate and Aspartate Levels in the Brain of Mice with Different Behavioral Response to Ethanol. In: Abstracts Society for Neurosciences.Washington DC, Society for Neuroscience 2000, s.1816.Konference: 30th Annual Meeting Society for Neuroscience, New Orleans La. USA. Číslo VZ: MSM 111200005. Číslo grantu: NF 5513, NIH/FIRCA/99, GAUK 198/96/C. [autor abstrakta, sborník] .

FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.; CREWS, F.T.: In Vivo Microdialysis Measurement of GABA, Glutamate and Aspartate Levels in the Brain of Mice with Different Behavioral Response to Ethanol . Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 2000, roč. 24, (Suppl.), s.47A. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NF5513, NIH/FIRCA/99, GAUK 198/96/C.[abstrakt]. IF:2,323/00

FIŠEROVÁ, M.; KRŠIAK, M.; VÁVROVÁ, J.: Sledování hladin GABA, glutamátu a aspartátu v mozku myší s rozdílnou behaviorální reaktivitou po alkoholu. (GABA, Glutamate and Aspartate Levels in the Brain of Mice with Different Behavioral Response to Ethanol-In Vivo Microdialysis).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.184. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NF5513, GAUK 193/98, NIH/FIRCA/99.[abstrakt].

HANYCHOVÁ, L.; KRŠIAK, M.: Flumazenil-anxiolytický, anxiogenní nebo bez vlivu na chování laboratorních zvířat? (Flumazenil: Anxiolytic, Anxiogenic or without Effects on Behaviour of Laboratory Animals?).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.182. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: GA305/99/1481, VS96129, [abstrakt].

KRŠIAK, M.: Farmakologie bolesti na míšní úrovni. (Spinal Cord Pharmacology of Pain).Bolest, 2000, roč. 3, (1), s.14-16. Číslo grantu:GAUK 101/99/C, [přehledový].

KRŠIAK, M.: Nežádoucí účinky léčiv . (Adverse reactions of drugs).PACE News, 2000, roč. 1, (3), s.3-5. [přehledový].

OPAVSKÝ, J.; KRŠIAK, M.; MILOSCHEWSKY, D.: Farmakologie a farmakoterapie bolesti. (Pharmacology and pharmacotherapy of pain).Bolest, 2000, roč. 3, (Suppl.1), s.17-32. [původní].

PATOČKOVÁ, J.; DOLEŽAL, T.; KRŠIAK, M.; TŮMOVÁ, E.: Consumption of analgesic drugs in surgical and oncologic patients. In: Velo, G.; Peruccia, E.: Abstracts of the joint meeting of VII World conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics IUPHAR.Oxford, Brit.Pharm.Soc. 2000, s.102.Konference: VII World Conference on Clinical Pharmacology and Terapeutics IUPHAR, 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and therapeutics EACPT. [autor abstrakta, sborník].

PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; HÝBLEROVÁ, K.; VRÁNOVÁ, K.; KRŠIAK, M.: Terapeutické monitorování léčiv ve FNKV-studentská anketa. (TDM Student´s Questionary).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.178. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo grantu:FRVŠ 1353/199, [abstrakt].

PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.; HÝBLEROVÁ, K.; VRÁNOVÁ, K.: Biovailability of phenytoin in mice-comparison of three pharmaceutical products. Homeostasis in health and disease, 2000, roč. 40, (6), s.263-264. Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. Číslo VZ: MSM 111200005, [původní].

PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; KRŠIAK, M.; MARHOL, P.: Hladiny MDA, SOD a GPx v mozkové tkáni jako odraz oxidativního stresu na modelu akutní hypoglykemie u laboratorních myší. (The Levels of MDA, SOD and GPx in the Brain Tissue as the Markers of Oxidative Stress in a Model of Acute Hypoglycemia in Laboratory Mice).In: Psychiatrie pro XXI století.Praha, Galén 2000, s.154.Konference: 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference, 4.-8. 1. 2000 Jeseník. Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NB4672, [autor abstrakta, sborník].

PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; MARHOL, P.; KRŠIAK, M.: Vliv vitamínové diety na hladinu peroxidací lipidů v mozku u myší v průběhu těžké hypoglykémie. (Vitamins and Brain Lipidperoxidation of Acute Hypoglycemia).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.178. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt].

PATOČKOVÁ, J.; TŮMOVÁ, E.; MARHOL, P.; KRŠIAK, M.; ANDĚL, M.: The Levels of MDA, SOD and GPx in the Brain Tissue as the Markers of Oxidative Stress in a Model of Acute Hypoglycemia in Laboratory Mice. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 2000, roč. 108, (5), s.A7. Konference: International Symposium on Non-Enzymatic Glycation and Oxidative Stress in Diabetes mellitus, Praha 14. 16. září 2000. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: NB4672, [abstrakt]. IF:1,406/00

PODHORNÁ, J.; KRŠIAK, M.: Behavioral Effects of a Benzodiazepine Receptor Partial Agonist, Ro 19-8022, in the Social Conflict Test in Mice. Behavioural Pharmacology, 2000, roč. 11, (2), s.143-151. Číslo VZ: MSM 111200005, Číslo grantu: NF5513, GA305/99/1481, VS96129.[přehledový]. IF:2,111/00

STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Different Effect of agroclavine in stressed and non stressed animals. In: Abstracts Book.Dublin, 2000, S.39.Konference: Světový kongres o stresu 24. 27. 9. 2000 v Dublinu. Číslo grantu: GA310/98/0347, GAUK 201/98, [autor abstrakta, sborník].

STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Effect of agroclavine on NK cells activity, heart and liver toxicity in stressed and non stressed rats. In: International conference on immunopharmacology in perspective.Praha, 2000, Konference: International conference on immunopharmacology in perspective, Praha 10. 13. 5. 2000. Číslo grantu: GAUK 201/98, GA310/98/0347, [autor abstrakta, sborník].

STAREC, M.; FIŠEROVÁ, A.; ROSINA, J.; KRŠIAK, M.: Účinek agroclavinu na cytotoxicitu NK buněk za stresových podmínek. (The Effect of Agroclavine on NK Cell-mediated Cytotoxicity under Stress Conditions).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.180. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo grantu:GA310/98/0347, GAUK 201/98, [abstrakt].

VOTAVA, M.; KRŠIAK, M.; FIŠEROVÁ, M.: Behaviorální a neurobiochemické změny po vysazení chronického podávání opioidů. (Behavioural and neurobiochemical changes after opioid withdrawal).In: Sborník abstrakt 43. Česko-Slovenské psychofarmakologická konference.Praha, Galén 2000, S.140. [autor abstrakta autor abstrakta, sborník sborník].

VOTAVA, M.; KRŠIAK, M.; MORAVEC, V.: Senzitizace jako ukazatel opiátové závislosti u myší a její ovlivnění benzodiazepiny. (Sensitisation to opioids and its influence by benzodiazepines in mice).Československá fyziologie, 2000, roč. 49, (4), s.183-184. Konference: 50. farmakologické dny, Praha 3. 6. září 2000. Číslo grantu:NF5513, [abstrakt].

VOTAVA, M.; KRŠIAK, M.; PODHORNÁ, J.; HANYCHOVÁ, L.; MICZEK, K.: Alprazolam and Social Behaviour in Mice: Tolerance and Withdrawal. In: Program and abstracts-16th International Medical Sciences Student Congress.Istanbul, Stud.Asoc. 2000, s.136.Konference: 16th International Medical Sciences Student Congress, 3.-6. 5. 2000 Istanbul Turecko. Číslo grantu: GA305/99/1481, IZ3612, [autor abstrakta, sborník].

KRUPIČKA, JIŘÍ (22)

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.: První zkušenosti s omniplanární jícnovou echokardiografií. In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 20. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

KRUPIČKA, J.; WIDIMSKÝ, P.; SURYAPRANATA, H.; GREGOR, P.; ZILJSTRA, F.: Echokardiografické hodnocení funkce levé komory během PTCA. In: Abstrakta 2. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Zlín 19.-21.5.1994.Zlín, Česká kardiologická společnost 1994, S. 20. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.; HEROLD, M.: Omniplanární jícnová echokardiografie . (Omniplanar echocardiography via oesophagus).Cor et Vasa, 1995, roč. 37, (1), s. 52-56. [původní].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; SURYAPRANATA, H.; BIGONZI, F.: Medical Treatment of Unstable Angina Pectoris Improves Coronary Flow Despite no Change in Morphology: Quantitative Coronary Arteriographic and Myocardial Flow Reserve Study. In: Abstracts of XV. Interamerican Congress of Cardiology and IV. Congres of International Society for Heart Ressearch, Santiago de Chile.Santiago, Cardiol Assoc 1995, S. 175. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; SURYAPRANATA, H.; BIGONZI, F.: Stunned Myocardium in Unstuble Angina Pectoris and Non-Q-wave Myocardial Infarction: Left Ventriculography in Initial 5 Days vs. 5 Weeks Later. In: Abstracts of XV. Interamerican Congress of Cardiology and IV. Congres of International Society for Heart Ressearch, Santiago de Chile.Santiago, Cardiol Assoc 1995, S. 163. [autor abstrakta, sborník abstrakt].

GREGOR, P.; HEROLD, M.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J. : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors - Possible Treatment of Hypertrophic Cardiomyopathies. Heart Failure. The Journal Devoted to the Natural History, 1996, roč. 3, (1), s. 136. [původní].

KRUPIČKA, J.; GREGOR, P.; NÁPRSTKOVÁ, J.; ŠOUPAL, J.; JIRMÁŘ, R.: Infekční endokarditida aortální chlopně komplikovaná abscesem septa . (Infectious endocarditis of aortic valve complicated by abscess of septum).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (6), s. 344-346. [původní].

KRUPIČKA, J.; WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.; ZILJSTRA, F.; SURYAPRANATA, H.: Opakovaná jednominutová ischemie myokardu nepůsobí 'ischemic preconditioning' echocardiografické sledování během PTCA. (Repeated one-minute myocardial ischaemia does not cause 'ischaemic preconditioning': echocardiographic monitoring during PTCA).Cor et Vasa, 1996, roč. 38, (5), s. 260-264. [původní].

GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.: Angiotensine-Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I) in Hypertrophic Cardiomyopathy . Cardiovasculary Drugs and Therapy, 1997, roč. 11, s. 333. [původní]. IF:1,098/97

GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.: Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu-nový způsob léčby hypertrofických kardiomyopatií? (Angiotensine-Converting Enzyme Inhibitors (ACE-I) in Hypertrophic Cardiomyopathy: new using by therapy).Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (5), s. 149. [původní].

GREGOR, P.; HEROLD, M.; KRUPIČKA, J.; WIDIMSKÝ, P. : Angiotensin-converting Enzyme Inhibitors Could be Useful in Hypertrophic Nonobstructive Cardiomyopathy. Cor et Vasa , 1997, roč. 39, (1), s. 17-23. [původní].

BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; KRUPIČKA, J.; LISA, L.; DVOŘÁK, J.; STRAKA, Z.: Hyperkoagulace po přerušení infuze heparinu u nestabilní anginy pectoris: příčina smrti při koronarografii? (Hyperkoagulation after Stopping Heparin Infusion in Unstable Angina: The Cause of Death in Coronary Angiography).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (8), s. 403-407. Číslo VZ: MSM 111200004, [kazuistika].

GREGOR, P.; JIRMÁŘ, R.; KRUPIČKA, J.; HEROLD, M.: Omráčený myokard u nestabilní anginy pectoris a non Q-infarktu myokardu. (Myocardial stunning in unstable angina pectoris and non-Q myocardial infarction).Cor et Vasa , 1999, roč. 41, (4), s.17-18. Číslo VZ: MSM 111200001, Číslo grantu: IZ4139, [původní].

HÁJEK, T.; STRAKA, Z.; URBAN, M.; KRUPIČKA, J.; JEHLIČKA, P.; WIDIMSKÝ, P.: Urgentní revaskularizace myokardu při rozvíjejícím se infarktu myokardu. (Urgent Revasularization of the Heart Muscle during Developing Myocardial Infarction).Rozhledy v chirurgii, 1999, roč. 78, (5), s. 218-222. [původní].

KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; STRAKA, Z.; GREGOR, P.: Echokardiografické sledování kinetiky levé komory srdeční u akutně revaskularizovaných pacientů. (Echocardiographic Follow-up of Left Ventricular Kinetics in Patients Treated with Acute Revascularisation).Kardiologia, 1999, roč. 8, (6), s. 301-304. [původní].

KRUPIČKA, J.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.; WIDIMSKÝ, P.; DVOŘÁK, J.; GREGOR, P.; CHYBOVÁ, H.: Echokardiografické sledování kinetiky levé komory u pacientů s prvním infarktem myokardu ošetřeným přímou angioplastikou. (Echocardiographic Follow-up of Left Ventricular Kinetics in Patients with the First Myocardial Infarction Treated with Direct Angioplasty).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (4), s. 33. [abstrakt].

KRUPIČKA, J.; LÍNKOVÁ, H.; BUDĚŠÍNSKÝ, T.: Anorektika a chlopenní vady. (Anorectic Agents and Valve Disease).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (5), s. 257-258. [ostatní].

KRUPIČKA, J.; WIDIMSKÝ, P.; GREGOR, P.: Ischemic preconditioning. (Ischemic preconditioning).Cor et Vasa, 1999, roč. 41, (2), s. 108-110. [přehledový].

KRUPIČKA, J.: Onemocnění endokardu.. Získané vady srdečních chlopní. In: Herold, G.: Vnitřní lékařství.Praha, P.Dlouhý 2000, s.99-120. [recenzent kapitoly překladu, učebnice VŠ] .

KRUPIČKA, J.; NECHVÁTAL, L.; WIDIMSKÝ, P. a kol.: Left ventricular function after myocardial infarction treated by primary angioplasty after long distance transport: 6-months echocardiographic follow-up of the PRAGUE-1 Study. European Heart Journal, 2000, roč. 21, (Suppl.), s.112. [abstrakt]. IF:3,840/00

KRUPIČKA, J.; NECHVÁTAL, L.; WIDIMSKÝ, P.; GROCH, L.; LÍNKOVÁ, H.; GREGOR, P.: Změny kinetiky levé komory ve studii PRAGUE 1. Echokardiografická 6-měsíční studie. (Changes of LV kinetics in PRAGUE study-1. Echocardiographic 6-months follow-up.).In: Abstrakta VIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Brno 28.-31. 5. 2000.Praha, Kardiologická společnost 2000, s.38.Konference: VIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 28. 31. 5. 2000. Číslo VZ: MSM 111200004. [autor abstrakta, sborník].

KRUPIČKA, J.; NECHVÁTAL, L.; WIDIMSKÝ, P.; LÍNKOVÁ, H.; GREGOR, P.: Ovlivní transport k přímé PTCA funkci levé komory? (Has Influence Transport to Direct PTCA Left Ventricular Function?).In: Abstrakta Echo-dny 2000, Staré Splavy 5.-7. 10.2000.Praha, Kardiologická společnost 2000, s.10.Konference: Echodny 2000, Staré Splavy 5. 7. 10. 2000. Číslo VZ: MSM 111200004. [autor abstrakta, sborník].

KRUTSKÝ, MICHAL (1)

KRUTSKÝ, M.; HEJNOVÁ, J.: Klinické využití spektrální analýzy variability srdeční frekvence u kardiaků. (The clinical use of spectral analysis of heart rate variability at cardiac patients).Hygiena, 2000, roč. 45, (Suppl.), s.S8-S13. [kazuistika].

KRÝSLOVÁ, IVANA (2)

MĚŠŤÁK, J.; AMBROŽOVÁ, J.; TOMÁŠEK, D.; KRÝSLOVÁ, I.: Our Experience with the Technique of Areolar Rotation in Reduction Mammaplasty. Acta Chirurgiae Plasticae, 1993, roč. 35, (1-2), s. 91-95. [původní].

MĚŠŤÁK, J.; AMBROŽOVÁ, J.; TOMÁŠEK, D.; KRÝSLOVÁ, I.: Naše zkušenosti s technikou rotace dvorce u chirurgické léčby gigantomastie. (Our Experience with the Technic of Rotation of the Area in the Surgery of Gigantomasty).Rozhledy v chirurgii, 1994, roč. 73, (1), s. 16-18. [původní].

KŘEMEN, JAROMÍR (1)

KŘEMENOVÁ, S.; KŘEMEN, J.: Informace o etických problémech HIV infekce a AIDS, poradenství při HIV infekcí - counselling. 2. část. (Information on ethical issues of HIV infection and AIDS, counselling in HIV infection. Part II).Česko-slovenská dermatologie, 1995, roč. 70, (2), s. 105-109. [původní].

KŘEMENOVÁ, SOŇA (2)

KŘEMENOVÁ, S.; KŘEMEN, J.: Informace o etických problémech HIV infekce a AIDS, poradenství při HIV infekcí - counselling. 2. část. (Information on ethical issues of HIV infection and AIDS, counselling in HIV infection. Part II).Česko-slovenská dermatologie, 1995, roč. 70, (2), s. 105-109. [původní].

KŘEMENOVÁ, S.; KAŠTÁNKOVÁ, V.: Sexuálně přenosné choroby v éře AIDS. (Sexually transmitted diseases in the era of AIDS).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (suppl.1), s. 13-15. [původní].

KŘEPELA, EVŽEN (13)

KŘEPELA, E.; PROCHÁZKA, J.; MYNAŘÍKOVÁ, H.; KÁROVÁ, B.; POLÁK, J.; ČERMÁK, J.; ROUBKOVÁ, H.: Multiple Forms of Cathepain B in Human Lung Cancer. International Journal of Cancer, 1995, roč. 61, (1), s. 44-53. [původní]. IF:3,403/95

KŘEPELA, E.; PROCHÁZKA, J.; KÁROVÁ, B.; ČERMÁK, J.; ROUBKOVÁ, H.: Cathepsins B abd C and gamma-glutamyltransferase Activities and Levels of Reduced glutathione and Cysteine in Human Carcinomas and Lungs. XV. Biochemický sjezd, 9-12. září 1996, Olomouc. Chemické listy, 1996, roč. 90, (10), s. 654-655. [přehledový]. IF:0,186/96

KŘEPELA, E.; PROCHÁZKA, J.; MLYNAŘÍKOVÁ, H.; KÁROVÁ, B.; ČERMÁK, J.; ROUBKOVÁ, H.: Lysosomal Dipeptidyl-peptidase I and II in Human Squamous-cell Lung Carcinoma and Lund Parechyma. Neoplasma, 1996, roč. 43, (3), s. 171-178. [původní]. IF:0,354/96

ŠEDO, A.; MANDYS, V.; KŘEPELA, E.: Cell Membrane-bound Proteases: Not 'Only' Proteolysis. Physiological Research, 1996, roč. 45, (3), s. 169-176. [původní]. IF:0,532/96

KŘEPELA, E.; PROCHÁZKA, J.; KÁROVÁ, B.; ČERMÁK, J.; ROUBKOVÁ, J.: Cathepsin B, Thiols and Cysteine Proteinase Inhibitors in Squamous-Cell Lung Cancer. Neoplasma, 1997, roč. 44, (2), s. 219-239. [původní]. IF:0,385/97

KŘEPELA, E.; VACHTENHEIM, J.: Patobiochemie a molkulární biologie tumorů. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (37), s. 11-12. [původní].

ŠEDO, A.; MALÍK, R.; KŘEPELA, E.: Dipeptidyl peptidase IV in C6 rat glioma cell line differentiation. In: Hopsu-Havu, V.K.; Järvinen, M.; Kirschke, H.: Proteolysis in Cell Functions.Amsterdam , IOS Press 1997, s. 423-430. [autor kapitoly, monografie].

ZATLOUKAL, P.; FIALA, P.; KŘEPELA, E.: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3.LF Univerzity Karlovy . Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1997, roč. 46, (37), s. 1-2. [ostatní].

KŘEPELA, E.; PROCHÁZKA, J.; KÁROVÁ, B.: Cysteine and related thiols as regulators of cathepsin B activity. Chemical Papers, 1998, roč. 52, (Focus Issue), s. 393. [přehledový]. IF:0,156/98

KŘEPELA, E.; PROCHÁZKA, J.; KÁROVÁ, B.: Different efficiency of proteolytic cleavage of histones by cathepsin B. Chemical Papers, 1998, roč. 52, (Focus Issue), s. 394-395. [přehledový]. IF:0,156/98

KŘEPELA, E.; PROCHÁZKA, J.; KÁROVÁ, B.; ČERMÁK, J.; ROUBKOVÁ, H.: Cysteine proteases and cysteine protease inhibitors in non-small cell lung cancer. Neoplasma, 1998, roč. 45, (5), s. 318-331. [původní]. IF:0,657/98

ŠEDO, A.; MALÍK, R.; KŘEPELA, E.: Dipeptidyl peptidase IV in C6 rat glioma cell line differentiation. Biological Chemistry, 1998, roč. 379, (1), s. 39-44. [původní]. IF:2,636/98

KŘEPELA, E.; PROCHÁZKA, J.; KÁROVÁ, B.: Regulation of cathepsin B activity by cysteine and related thiols. Biological Chemistry, 1999, roč. 380, (5), s. 541-551. [původní]. IF:3,356/99

KŘEPELKOVÁ, JOHANA (7)

KŘEPELKOVÁ, J.; ŠACH, J.; KUCHYNKA, P.: Možnosti terapie maligních melanomů uvey. (Possibilities of Treatment of Malign Melanoma of Uvea).Československá oftalmologie, 1994, roč. 50, (2), s. 105-121. [původní].

KUCHYNKA, P.; KŘEPELKOVÁ, J.; NOVÁK, P.: Implantace silikonových čoček IOVISION . (Implantation of the silicone lens IOVISION).Československá oftalmologie, 1994, roč. 50, (3), s. 160-163. [původní].

KUCHYNKA, P.; KŘEPELKOVÁ, J.: Nádory oka - diagnostika a terapie. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 44, (20), s. 4. [ostatní].

KUCHYNKA, P.; KŘEPELKOVÁ, J.: Nitrooční nádory. In: Kraus, H. et al.: Kompendium očního lékařství.Praha, Grada Publishing 1997, S. 237-244. [autor kapitoly, monografie].

KUCHYNKA, P.; KŘEPELKOVÁ, J.; MAŠEK, P.: Ophthalmological Healtcare in the Czech Republic. Eurotimes, 1997, roč. 2, (2), s. 19. [přehledový].

POCHOP, P.; PILBAUER, J.; KŘEPELKOVÁ, J.; VLADYKA, V.; LIŠČÁK, R.; ŠACH JOSEF; ŠIMONOVÁ, G.: Dva roky zkušeností s léčbou uveálního melanomu Leksellovým gama nožem. (Two years of experience with the treatment of uveal melanoma with Leksellś gama knife.).Česká oftalmologie, 1998, roč. 54, (4), s. 222-234. [přehledový].

ŠACH, J.; KŘEPELKOVÁ, J.; KUCHYNKA, P.: Haemangiosarcoma of the Breast Metastatic to the Ciliary Body and Iris. British Journal of Ophthalmology, 1998, roč. 82, (6), s. 709-711. [původní]. IF:1,908/98

KŘIKAVA, KAREL (1)

KÖNIGOVÁ, R.; KŘIKAVA, K.; SVOBODOVÁ, K.; HAVRÁNEK, J.: 3.3 Bezpečný byt. In: Manuál prevence v lékařské praxi. III. Prevence nepříznivého působení vlivu obytného prostředí na zdraví.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 104-109. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KŘÍŽ, BOHUMÍR (29)

BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; DÁŇOVÁ, J.: Socioeconomic Factors and Growth of Preschool Children Attending Nurseries in Prague. Central European Journal of Public Health, 1994, roč. 2, (1), s. 9-12. [původní].

BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; LEON, D.A.; DÁŇOVÁ, J.; MARMOT, M.: Socioeconomic Factors and Height of Preschool Children in the Czech Republic. American Journal of Public Health, 1994, roč. 84, (7), s.1167-1170. [původní]. IF:2,776/94

BOBÁK, M.; KOUPILOVÁ, I.; WILLIAMS, H.C.; LEON, D.A.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.: Prevalence astmatu, atopického ekzému a senné rýmy u předškolních dětí. (Prevalence of asthma, atopic eczema and hay fever in pre-school children).Praktický lékař, 1995, roč. 75, (10), s. 480-485. [původní].

KŘÍŽ, B.; ČÁSTKOVÁ, J.; ŠRÁMOVÁ, H.; BENEŠ, Č.: Současný stav výskytu infekcí, proti kterým se v České republice pravidelně očkuje . (Current situation in incidence of contagious diseases for which a vaccination is regularly administered in Czech Republic).Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1995, roč. 44, (4), s. 184-188. [přehledový].

BOBÁK, M.; KOUPILOVÁ, I.; PRÍKAZSKÝ, V.; KŘÍŽ, B.: Vztah mezi socioekonomickými faktory a úmrtností v okresech České republiky v období 1989-1993. (Relationship between socioeconomic factors and mortality in regions of Czech Republic in years 1989-93).Časopis lékařů českých, 1996, roč. 135, (23), s. 753-757. [původní].

KŘÍŽ, B.: Conference on the Occasion of the National Institute of Public Health in Prague Jubilee. Central European Journal of Public Health, 1996, roč. 4, (2), s. 149-150. [ostatní].

KŘÍŽ, B.: Dávivý kašel. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 32-33. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KŘÍŽ, B.: Tetanus. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 110-111. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KŘÍŽ, B.: Záškrt. In: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění.Praha, Státní zdravotní ústav 1996, S. 123-124. [autor kapitoly, učebnice VŠ].

KŘÍŽ, J.; BENCKO, V.; CIKRT, M.; KŘÍŽ, B.: Primární prevence a podpora zdraví v České republice. Současné problémy, rizika a možná východiska. (Primary prevention and health promotion in Czech Republic. Current problems, risks, and possible solutions).Praktický lékař, 1996, roč. 76, (10), s. 478-482. [původní].

PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; KŘÍŽ, B.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčního onemocnění. Praha, Státní zdravotní ústav 1996, 126 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

PIKHART, H.; PRÍKAZSKÝ, V.; BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; ČELKO, A.M.; DÁŇOVÁ, J.; PRYL, K.; PRETEL, J.: Association between ambient air concentrations of nitrogen dioxide and respiratory symptoms in children in Prague, Czech Republic. (Association between ambient air concentrations of nitrogen dioxide and respiratory symptoms in children in Prague, Czech Republic).Central European Journal of Public Health, 1997, roč. 5, (2), s. 65-69. Číslo VZ: hotovo, [původní].

PROVAZNÍK, K.; KOMÁREK, L.; KŘÍŽ, B.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Praha, Fortuna 1997, 127 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

FISHER, P.; KŘÍŽ, B. a kol.: Risk factors indoors and prevalences of childhood respiratory health in four countries in western and central Europe. Indoor Air, 1998, roč. 8, s. 244-254. Číslo grantu:PECO CIPD 3510 PL924894, [původní]. IF:1,018/98

KŘÍŽ, B.: Srovnání imunogenicity čtyř očkovacích látek. (Comparison of immunogenicity of four vaccines).Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 1998, roč. 7, (9), s. 358-360. [původní].

KŘÍŽ, B.: Hlášení a kontrola infekčních onemocnění v Českých zemích do roku 1945. (Reporting system and control of infectious diseases in the Czech lands till 1945).Zprávy CEM, 1999, roč. 8, (4), s.115-117. [přehledový].

KŘÍŽ, B.; BENEŠ, Č.; ČÁSTKOVÁ, J.; HELCL, J.: Monitorování epidemiologické situace v zaplavených oblastech v České republice v roce 1997. (Monitoring of the epidemiological situation in flooded areas in the Czech Republic in year 1997).Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica, 1999, roč. 6, (zvl.č. - Povodně 1997), s.87-91. [ostatní].

KŘÍŽ, P.; KŘÍŽ, B.; ŠVANDOVÁ, E.; MUSÍLEK, M.: Antimeningococcal herd immunity in the Czech Republic-influence of emerging clone,Neisseria meningitidis ET-15/37. Epidemiology and Infection, 1999, roč. 123, (2), s.193-200. [původní]. IF:1,911/99

KŘÍŽOVÁ, P.; KŘÍŽ, B. a kol.: Faktory ovlivňující vznik a vývoj invazivního meningokokového onemocnění a vznik nosičství Neisseria meningitidis - výsledky celorepublikové prospektivní dotazníkové studie případů a kontrol. (Factors Influencing the Genesis and Development of Invasive Meningococcal Disease and Carriership of Neisseria menningitidis - Results of Nationwide Prospective Questionnaire Survey of Cases and Controls).Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 1999, roč. 48, (4), s. 140-152. Číslo grantu:IGA MZ ČR 3483-3, GA ČR 310/96/K102, [původní].

CIKRT, M.; KOMÁREK, L.; KŘÍŽ, B.; KŘÍŽ, J.; KUBÍNOVÁ, R.: Vybrané otázky vývoje zdraví a jeho determinant. (Selected issues of health development and its determinants).Medica revue, 2000, roč. 7, (2), s.1, 17-23. [přehledový].

ČELKO, A.M.; BROŽ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.: Analysis of Pediatrics Burns in the Prague Burns Centre. Epidemiology, 2000, roč. 11, (Suppl.), s.85. Číslo grantu:NJ4666, [původní]. IF:3,632/00

ČELKO, A.M.; BROŽ, L.; DÁŇOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.; HŘIVNA, M.: Analysis of Pediatric Burns in the Prague Burns Centre 1995-1998. Epidemiology, 2000, roč. 11, (4), s.87. [přehledový]. IF:3,632/00

ČELKO, A.M.; KŘÍŽ, B.: Increasing malignant melanoma of the skin in Czech republic-consequences of climate changes?In: Actual Problems of environmental security of territories and population.Bangkok-Pattaya, Russian Federation Environment Protection State Committee 2000, S.11-13. [autor statě, sborník].

KŘÍŽ, B.: Reporting System and Control of Infectious Diseases in the Czech Lands in the Past Years until Year 1945. Central European Journal of Public Health, 2000, roč. 8, (4), s.213-215. [původní].

KŘÍŽ, B.; BENEŠ, Č.: Výskyt meningitid a encefalitid virového původu v České republice. (Incidence of meningits and encephalitis of viral origin in the Czech Republic).In: Sborník celostátní konference mikrobiologie a epidemiologie.Praha, Spol. pro epidem. a mikrob. ČLS JEP 2000, S.29. [autor statě, sborník].

KŘÍŽOVÁ, P.; BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B. : Parental smoking, socioeconomic factors, and risk of invasive meningococcal disease in children: a population based case-control study. Archives of Disease in Childhood, 2000, roč. 83, (2), s.117-121. [přehledový]. IF:1,866/00

KYNCL, J.; PRÍKAZSKÝ, V.; PIKHART, H.; ČÁSTKOVÁ, J.; KŘÍŽ, B.: Analysis of Acute Respiratory Infection Morbidity and Occurence of Complications in the Czech Republik, 1985-1999. In: Options for the Control of Influenze IV.Atheny, ESWI 2000, S.76. [autor statě, sborník].

PIKHART, H.; BOBÁK, M.; KŘÍŽ, B.; DÁŇOVÁ, J.; ČELKO, A.M.; PRÍKAZSKÝ, V.; PRYL, K.; BRIGGS, D.; ELLIOT, P.: Outdoor Air Concentrations of Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide and Prevalence of Wheezing in School Children. Epidemiology, 2000, roč. 11, (2), s.153-160. [přehledový]. IF:3,632/00

ŠLOSÁREK, M.; KŘÍŽ, B.: The Czech External Quality Control System in Medical Microbiology and Parasitology. Central European Journal of Public Health, 2000, roč. 8, (4), s.206-209. [přehledový].

KŘÍŽ, NORBERT (8)

KŘÍŽ, N.: The Resting Level of Extracellular Potassium iom Concentration in the Brain of Rats. In: Abstrakta z Vědecké konference 3.LF UK, Praha 22.-23.11.1993.Praha, 3.LF UK 1993, [autor abstrakta, sborník] .

KŘÍŽ, N.: Short History of the Museum Quarter of Prague. In: Museum Quartet Workdocument, Workshop, October 15-18.1993.Utrecht, Museum Quarter 1993, S. 28-31. [autor abstrakta, tsborník].

KŘÍŽ, N.; ROKYTA, R.: The 'Resting' Level of Extracellular Potassium Ion Concentration in the Brain of Rats. Physiological Research, 1994, roč. 43, (4), s. 25. [ostatní]. IF:0,318/94

ROKYTA, R.; BERNÁŠKOVÁ, K.; BUŘITOVÁ, J.; HORANSKÁ, L.; HRABĚTOVÁ, S.; KŘÍŽ, N.; MYSLIVEČKOVÁ, J.; SEREGHY, T.; SVOBODA, J.; YAMAMOTOVÁ, A.: Practical Courses on Physiology. Praha, 3.LF UK 1994, 304 s. [autor učebních textů, učební texty VŠ].

BERNÁŠKOVÁ, K.; HORANSKÁ, L.; KŘÍŽ, N.; KULIŠ, P.; MYSLIVEČKOVÁ, J.; PAUL, T.; ROKYTA, R.; SEREGHY, T.; STANČÁK, A.; YAMAMOTOVÁ, A.: Fyziologie. Praktická cvičení a demonstrace. 1. díl a 2. díl.Praha , 3. LF UK 1995, 113 s., 117-183 s. [autor učebnice VŠ, učebnice VŠ].

KŘÍŽ, N.; ROKYTA, R.: Klidová hladina mimobuněčné koncetrace draselných iontů a pH v mozku laboratorního potkana. Physiological research, 1995, roč. 44, (4), s. 1. [abstrakt]. IF:0,588/95

JURČOVIČOVÁ, J.; SPANGELO, B.; ŠŤASTNÁ, H.; KŘÍŽ, N.; ROKYTA, R.: Quantification of Interleukin-6 mRNA in Rat Pituitary and Spleen. Chemické listy, 1996, roč. 90, (9), s. 671-672. [původní]. IF:0,186/96

KŘÍŽ, N.; ROKYTA, R.: Effect of Uilateral Deafferentation on Extracellular Potassium Concentration Levels in Rat Thalamic Nuclei. Neuroscience, 2000, roč. 96, (1), s.101-108. Číslo grantu:GA305/98/1064, NF4665, GAUK 238.[původní]. IF:3,563/00

KŘÍŽOVÁ, EVA (36)

KŘÍŽOVÁ, E.: Úvod k sociologii a zdravotnictví. Praha, Universita Karlova 1993, 97 s. [autor učebních textů VŠ, učební texty VŠ].

KŘÍŽOVÁ, E.: Podpora zdraví v nemocnici, zdravá nemocnice aneb uzdravovna?Medicína, 1994, roč. 1, (s. 7), [ostatní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Jaké jsou možnosti a postavení v současnosti českých žen. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 14, (45), s. 9. [ostatní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Program Světové zdravotnické organizace ke zdraví žen. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 14, (10), s. 3-4. [ostatní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Zdravá nemocnice nebo uzdravovna?Zpravodaj FNKV, 1995, (5), s. 13-14. [ostatní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Zpráva o zdraví žen v České republice. Zdravotnické noviny, Lékařské listy, 1995, roč. 14, (12), s. 3-5. [ostatní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Sledování zdravotního stavu populace podle národnosti. Zdravotnické noviny, 1996, roč. 45, (18), s.16. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Tiskové materiály o neziskovém sektoru v ČR. In: Šilhánová, H.: Základní informace o neziskovém sektoru v ČR.Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti 1996, S. 22-34. [autor kapitoly, příručka].

JANEČKOVÁ, H.; KŘÍŽOVÁ, E.: Naše znalosti o zdraví Rómů a jiných etnických minorit. Zdravotnické noviny, Lékařské Listy, 1997, roč. 46, (18), s. 14. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Jaké jsou zkušenosti s alternativní medicínou u naší populace. (What are the experience of our population with alternative medicine).Sociologický časopis, 1997, roč. 33, (4), s. 509-512. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Reformy britské Národní zdravotní služby v 90. letech. Zdravotnické noviny, 1997, roč. 46, (8), s. 12-13. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.; JANEČKOVÁ, H.: Lékařské, sociologické a etické aspekty zdraví žen.Zdravotnické noviny, Lékařské Listy, 1997, roč. 46, (21), s. 15-16. [přehledový].

KŘÍŽOVÁ, E.; JANEČKOVÁ, H.: Zamyšlení nad zdravím žen z pohledu sociologie. ŽenSen, 1997, roč. 2, (1), s. 3-9. [ostatní].

SOBOTÍK, Z.; KŘÍŽOVÁ, E.; JAROŠ, J.: Interviewové šetření o subjektivně vnímaném stavu zdraví. Zdravotnictví a zdravotní pojištění, 1997, roč. 1, (3), s. 93-95. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Národní zdravotní služba ve Velké Británii (máme se čím inspirovat?). (National Health Service in Great Britain (can we learn?) ).Zdravotnictví v ČR, 1998, roč. 1., (3), s. 26-32. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Rovnost (ekvita) v transformovaném zdravotnictví ČR. (Equity in the health care system transformation in Czech Republic).Praha, Nadace J., M. a Z. Hlávkových 1998, 105 s. [autor monografie, monografie].

KŘÍŽOVÁ, E.: Složité cesty zdravotnictví USA. (Complicated ways of the U.S health care system).Zdravotnictví v ČR, 1998, roč. 1, (4), s. 26-33. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání. (Health Care Systems in International Comparison ).Praha, vlastním nákladem 1998, 134 s. Číslo grantu: IGA 4148-2/97, [autor monografie, monografie].

KŘÍŽOVÁ, E.: Korporativismus, solidarita a dostatek zdrojů - klíč k německému zdravotnictví. (Corporate autonomy, solidarity and good resources keys to German health care system).Zdravotnictví v ČR, 1999, roč. 2, (1), s. 31-38. Číslo grantu:IZ4148, [přehledový].

KŘÍŽOVÁ, E.: Názory občanů na aktuální vybrané problémy zdravotnictví. (Public opinion on current problems of the health care system).In: Křížová, E.; Purkrábek, M. et al.: Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Výsledky výzkumu názorů občanů České republiky v září 1998.Praha, UK, FSV 1999, S. 129-152. [autor statě, sborník].

KŘÍŽOVÁ, E.: Několik poznámek k transformaci z pohledu sociologa. (A Few Remarks to Health Care System Transformation from the Perspective of a Sociologist.).Vita Nostra Revue, 1999, roč. 8, (4), s. 66-74. Číslo grantu:IZ4148, [přehledový].

KŘÍŽOVÁ, E.: The Patients’ Rights as an Important Issue in the Process of Civic Emancipation in the Czech Republic. In: Exter, D.; Hermans, H.: The Right to Health Care in Several European Countries.London, Kluwer Law International 1999, S. 153-166.Číslo grantu: IZ4148, [autor kapitoly, monografie].

KŘÍŽOVÁ, E.: Reforma zdravotnictví v České republice po roce 1989 očima veřejného mínění. (Reforms of Health Care Systems in Czech Republic after 1989 viewed by public).Zdravotnické noviny, 1999, roč. 48, (34), s. 14-15. [přehledový].

KŘÍŽOVÁ, E.: Reformy zdravotnictví v postkomunistických zemích - Slovinsko. (Reforms of Health Care Systems in Postcommunist Countries - Slovenia).Zdravotnické noviny, 1999, roč. 48, (2), s. 4. Číslo grantu:GA406/99/1486, [přehledový].

KŘÍŽOVÁ, E.: Reformy zdravotnictví v postkomunistických zemích - Slovinsko. (Reforms of Health Care Systems in Postcommunist Countries - Slovenia).Zdravotnické noviny, 1999, roč. 48, (3), s. 3-4. Číslo grantu:GA406/99/1486, [přehledový].

KŘÍŽOVÁ, E.; PURKRÁBEK, M. et al.: Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Výsledky výzkumu názorů občanů České republiky v září 1998. (Citizens and central political decision-making in Czech Republic).Praha, UK, FSV 1999, 229 s. [autor a editor sborníku, sborník].

KŘÍŽOVÁ, E.; ŠIMEK, J.: Informace o výsledcích výzkumu práv pacientů. (Information about Results of Research on Rights of Patients´).Zdravotnické noviny, 1999, roč. 48, (5), s. 6. Číslo grantu:IZ4148, [přehledový].

PURKRÁBEK, M.; KŘÍŽOVÁ, E.: Vztah občanů k centrálnímu politickému rozhodování. (The relationship of public to central political decision-making).In: Křížová, E.; Purkrábek, M. et al.: Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Výsledky výzkumu názorů občanů České republiky v září 1998.Praha, UK, FSV 1999, S. 5-20. [autor statě, sborník].

KŘÍŽOVÁ, E.: Die neudefinierte Aufgabe der Patientenrechte in der demokratischen Entwicklung der tschechischen Gesellschaft. (A new role of patients rights in the democratic development in the Czech Republic.).In: Hofmeister, H.: Der Mensch als Subjekt und Objekt der Medizin.Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 2000, S.165-171.Číslo grantu: GA406/99/1486, [autor kapitoly, monografie].

KŘÍŽOVÁ, E.: Je alternativní medicína pouze negativním ohrožením pro pacienty? (Is alternative medicine only a threat to patients?).Bulletin sdružení praktických lékařů ČR, 2000, roč. 10, (3), s.34-36. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Migration und Gesundheitsfürsorge in der Tschechischen Republik. (Migration and Health Care in the Czech Republic).In: Gardemann, J.; Müller, W.; Remmers, A.: Migration und Gesundheit: Perspektiven für Gesundheitssysteme und öffentliches Gesundheitswesen.Düsseldorf, Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf 2000, s.228-243. [autor kapitoly, sborník].

KŘÍŽOVÁ, E.: Některé problémy alternativní-nekonvenční medicíny očima lékařů, kteří ji poskytují (1. a 2. část). (Several issues of alternative-unconventional medicine as viewed by physicians who provide it).Homeopatické listy, 2000, roč. 1, (1-2), s.18-19. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.: Praktické lékařství na prahu třetího tisíciletí. (General medicine at the beginning of the third millenium).Bulletin sdružení praktických lékařů ČR, 2000, roč. 10, (5), s.25-28. [původní].

KŘÍŽOVÁ, E.; ŠIMEK, J.: Health Care Reforms in Central and Eastern Europe: Outcomes and Challenges. Praha, Univerzita Karlova 2000, 134 s. Číslo grantu: GA406/99/1486, [autor monografie, monografie].

NESVADBOVÁ, L.; RUTSCH, J.; KROUPA, A.; JANEČKOVÁ, H.; SCHNEIBERG, F.; KŘÍŽOVÁ, E.: Zdravotní stav romské populace (Výskyt vybraných diagnostických skupin onemocnění a jejich podíl na celkové nemocnosti). (The health state of roma population. Occurence of important diagnostic group of diseases).In: Raboch, J.; Zrzavecká, I.; Uhrová, T.: Psychiatrie pro 21. století.Praha, Galén 2000, S.73.Číslo VZ: MSM 111200001. Číslo grantu: NO5516-3, [autor statě, sborník].

SCHIMEK, F.; ČERNÝ, V.; CVACHOVEC, K.; KŘÍŽOVÁ, E.; ŠIMEK, J.; MALÝ, K.: Attitudes des professionnels de sante en Tchequie vis a vis de l’abstention ou der al suppression des traitements en reanimation. (Attitudes of Czech professionals in acute care to the withholding and withdrawing of treatment in urgent states.).Annales francaises d’ anesthésie et de réanimation, 2000, roč. 19, (Suppl.1), s.257. Číslo grantu:GA406/99/1486, [původní]. IF:0,531/00

KUBECOVÁ, MARTINA (4)

KOVAŘÍK, J.; POŠVICOVÁ, M.; KUBECOVÁ, M.; MALINOVÁ, B.: Kvalita dokumentace u pacientek po konzervativních chirurgických výkonech pro karcinom mléčné žlázy a její vliv na následnou léčbu. (Quality of documentation in cases of conservative surgical treament of breast cancer and its influence on further treatment).Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, (2), s. 63-66. [původní].

KULHAVÝ, M.; KINDLOVÁ, E.; KUBECOVÁ, M.; STRZONDALA, W.: Reiradiace v oblasti pánve u nemocných s gynekologickými malignitami. (Re-irradiation in the pelvic area off patients wit