textarchive.ru

Главная > Конкурс


Відкрите акціонерне товариство «Донбасенерго»

Структурна одиниця «Старобешівська теплова електростанція»

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ВІД "18" січня 2011 року

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

О.В. Ратундалов

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

НА ЗАКУПІВЛЮ:

Технічне переоснащення системи регулювання турбіни (СРТ) енергоблоку №5 у відповідності до вимог UСTE.

2011 р.

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону про здійснення державних закупівель від 1 червня 2010 р. №2289-VI.(Далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

Старобешівська теплова електрична станція

Відкритого акціонерного товариства „Донбасенерго”

- місцезнаходження:

вул. Станціонна, 3, смт. Новий Світ, Старобешівський р-н, Донецька обл.,Україна, 87230

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Начальник цеху з ремонту турбінного відділення Груба Олександр Іванович тел.: (06253) 77-275, тел./факс : (062) 334-20-68, е-mail: contract@.ua

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Технічне переоснащення системи регулювання турбіни (СРТ) енергоблоку №5 у відповідності до вимог UСTE

- вид предмета закупівлі:

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце: Новий Світ, Старобешівський р-н, Донецька обл.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

березень-листопад 2011 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна, бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Ціни повинні приводитися в наступних валютах:

а) для устаткування, що поставляється з-за кордону, для нерезидентів ціни повинні вказуватися в національній валюті країни Учасника й/або в будь-якій іншій валюті, для резидентів - у національній валюті України.

б) для устаткування, що поставляється виробниками із країни Замовника, для нерезидентів ціни повинні вказуватися в національній валюті країни Учасника й/або в будь-якій іншій валюті, для резидентів - у національній валюті України.

в) роботи й послуги повинні вказуватися в національній валюті країни Учасника й/або в будь-якій іншій валюті для Учасника нерезидента або національній валюті України для Учасника резидента.

Розрахунок за Договором буде проводитись в національній валюті України для резидентів. Для нерезидентів розрахунок за Договором буде проводитись у валюті Договору.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиції конкурсних торгів повинні бути складені українською або російською мовою. Якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може подавати пропозицію конкурсних торгів іншою мовою разом з автентичним перекладом на українську або російську мову. Визначальним вважається україномовний варіант або (якщо пропозиція надана іншою мовою, ніж українська або російська) російська.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита пронумерована та скріплена печаткою*(всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів мають бути пронумеровані та прошиті разом; на зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом Прошито та пронумеровано (зазначити кількість)аркушівта засвідчено підписом Учасника або його уповноваженої особи та печаткою Учасника) у запечатаному конверті .
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і адреса замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до 10-00 год. 04.03.2011 р(зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, у тому числі:

- зведення витрат з Додатками (Таблицями), належним чином заповнена Учасником відповідно до форм, зазначеними у Додатку 4,

- графіку виконання робіт, зазначених у Технічному завданні (Додаток 1),

- графіку поставки обладнання та запасних частей, , зазначених у Технічному завданні (Додаток 1),

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів:98 040,00 (девяносто вісім тисяч сорок) грн.

Види забезпечення конкурсних торгів:

- у формі оригіналу документу, виданого банком:

-щодо відкриття Учасником цільового депозитного банківського вкладу;

- банківська гарантія (до банківської гарантії повинні бути прикладена копія банківського документа, що підтверджує статус (рейтинг) банку: ліцензія (для банку - резидента - ліцензія НБУ),

- у формі оригіналу платіжного доручення щодо перерахування коштів на розрахунковий рахунок Замовника, що підтверджує внесення Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

У разі, якщо забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде надаватися Учасником у формі депозиту, перерахування коштів має бути здійснено за наступними реквізитами:

п/р 26000303845002 у Старобешівському відділенні ПАТ ПІБ м. Комсомольське, МФО 334765 ,ЄДРПОУ 00131083 з наступним формулюванням призначення платежу «Технічне переоснащення системи регулювання турбіни (СРТ) енергоблоку №5 у відповідності до вимог UСTE», згідно оголошенню про проведення конкурсних торгів № _______, надрукованого в ІБ «ВДЗ» № ____ від _____________»

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів:90 діб.

4. Умови

повернення чи

неповернення

забезпечення

пропозиції

конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Способи повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику процедури закупівлі:

  • у разі надання у формі оригіналу документу, виданого банком – поштою (з повідомленням) або особисто представнику учасника на підставі відповідного звернення;

  • у разі надання у формі внеску на розрахунковий рахунок Замовника – перерахування коштів на рахунок учасника, з якого було зроблено внесок.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів забезпечення виконання

договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), перераховуються на рахунок підприємства.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників:

6.1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- Довідка у формі Анкети кваліфікаційних відомостей учасників згідно Додатку 5.

6.2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

6.3. наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

- копіі ліцензій та дозволів на виконання робіт, вказаних у документації конкурсних торгів, в Україні.

- перелік підприємств, з якими укладено договори на виконання аналогічних робіт за останні 3 роки, з зазначенням номерів договорів та контактних телефонів підприємств-замовників.

6.4. наявність фінансової спроможності

- копії документів: форма №1 бухгалтерської звітності «Баланс» на останню звітну дату;

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами

6.5 Відсутність підстав для відмови в участі в торгах:

- провадження Учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту

Копія Статуту або іншого установчого документу.

- підтвердження відсутності визнання учасника у встановленому законом порядку банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Державного департаменту з питань банкрутства або Державного підприємства „Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства” Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо інше не встановлено в довідці.

-підтвердження сплати податків і зборів (обов’язкових платежів),

Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язкових податків і зборів, передбачених законодавством України, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю

Протокол засновників, наказ про призначення, довіреністю, дорученням або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання договору.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 1 цієї Конкурсної документації: «Технічне завдання».

8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

 Особисто або поштою

Старобешівська ТЕС, вул. Станціонна, 3, смт. Новий Світ, Старобешівський р-н, Донецька обл., 87230, відділ правового забезпечення та договорів, 3-й поверх Управління.

 

04.03.2011 р., до 10 год. 00 хв.

 

На Старобешівській ТЕС діє пропускний режим.

У зв’язку з цим для доступу на територію Старобешівської ТЕС представникам Учасника потрібно мати паспорт або інший документ, що підтверджує особистість.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 Старобешівська ТЕС, вул. Станціонна, 3, смт. Новий Світ, Старобешівський р-н, Донецька обл., 87230, відділ правового забезпечення та договорів, 3-й поверх Управління.

04.03.2011 р., о 10 год. 30 хв.

 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону:

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за методикою згідно Додатку 6 цієї документації конкурсних торгів.

У випадку однакової кількості балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції під час проведення процедури оцінки, за умови отримання ним письмової згоди учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів, на такі виправлення. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо учасник, який подав пропозицію конкурсних торгів, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки, його пропозиція відхиляється.

3. Інша інформація

Інші документи необхідні для акцепту конкурсної пропозиції:

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

г) банківські реквізити

3.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

3.5. Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

3.6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.7. Копія паспорту (для фізичних осіб).

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

  

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статей 40, 41 Закону.

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотні умови договору:

1) Предмет договору та вимоги щодо їх якості згідно Додатку 1. Технічне завдання.

2) Порядок здійснення оплати.

Сума первинного авансу не може перевищувати 10% від ціни Договору. У випадку якщо для виконання договірних зобов'язань Підряднику необхідна сума авансу, що перевищує 10% від ціни Договору, наступний авансовий платіж може бути здійснений не раніше 60 днів від дати виплати й погашення первинного авансу. Загальна сума авансу не повинна перевищувати 30% від ціни Договору.

Оплата вартості виконаних робіт здійснюється Замовником на підставі Акту прийому-передачі робіт протягом ___ банківських днів з моменту одержання рахунку Підрядника

3) Ціна договору. Ціна дорівнює ціні, вказаній в пропозиції переможця конкурсних торгів.

4) Термін та місце виконання робіт : березень-листопад 2011р.,

5) Права та обов'язки сторін.

Згідно до норм цивільного та господарського кодексів України та типового договору про закупівлю, затвердженого наказом Мінекономіки від 27.07.2010 № 925.

6) Можливо зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

7) Відповідальність сторін згідно діючого законодавства України.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не пізніше дати укладення Договору Учасник, пропозицію конкурсних торгів якого акцептовано, вносить забезпечення виконання Договору про закупівлю в розмірі 5 % його кошторисної вартості у формі оригіналу підтверджуючого документу, виданого банком (Додаток 7 цієї документації конкурсних торгів). Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Теоретичне питання Фондовий ринок

    Документ
    Історія фондового ринку нараховує от уже кілька століть. 400 років тому, у 1592 році, в Антвертпене був вперше обнародуваний список цін на цінні папери, що продавалися на місцевій біржі.

Другие похожие документы..