textarchive.ru

Главная > Документ 1. СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Статут Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (далі – Банк).

  2. Банк створений і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», нормативно-правових актів Національного банку України, інших актів законодавства України та цього Статуту.

  3. Банк є правонаступником відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», правонаступника акціонерного банку «Укргазбанк», створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку «Укргазбанк», створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який є правонаступником акціонерного банку «Інтергазбанк», створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який, в свою чергу, є правонаступником акціонерного банку «Хаджибейбанк», зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного згідно з рішенням установчих зборів (протокол №1 від 3 червня 1993 року) на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року.

Банк є правонаступником АКБ «Сервіс», відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 23 липня 1993 року за №186, у відповідності з угодою від 01 грудня 1998 року про умови проведення реорганізації АКБ «Сервіс» шляхом приєднання до АБ «Укргазбанк» на умовах філії.

Банк є правонаступником Українського комерційного банку розвитку нафтогазового комплексу «Укрнафтогазбанк», відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 30 жовтня 1991 року за № 26, у відповідності з угодою від 01 жовтня 1999 року про умови проведення реорганізації АКБ «Укрнафтогазбанк» шляхом приєднання до АБ «Укргазбанк» на умовах філії.

Банк є правонаступником АКБ «Народний банк», відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 7 жовтня 1991 року за № 15, у відповідності з угодою від 15 січня 2002 року про умови проведення реорганізації АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах філії.

  1. Організаційно-правова форма Банку – публічне акціонерне товариство.

  2. Акціонерами Банку можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.

  3. Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг. Національний банк України визначає види спеціалізованих банків та порядок набуття банком статусу спеціалізованого. Банк створено з метою надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії, а також здійснення іншої діяльності у відповідності до чинного законодавства України. Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України - в іноземній валюті.

  4. Банк входить до банківської системи України.

  5. Найменування Банку:

1.8.1. Повне найменування Банку:

 • українською мовою: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»;

 • російською мовою: Публичное акционерное общество акционерный банк «Укргазбанк»;

 • англійською мовою: Publіc Joіnt-Stock Company Joіnt Stock Bank «Ukrgasbank».

1.8.2. Скорочене найменування Банку:

 • українською мовою – АБ «Укргазбанк»;

 • російською мовою – АБ «Укргазбанк»;

 • англійською мовою – JSB «Ukrgasbank».

  1. Місцезнаходження Банку: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

  2. Банк створений на невизначений строк.

 1. СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ БАНКУ

  1. Банк є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Банк керується законодавством України, включаючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

  1. Банк має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Банк має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням та додаткові круглі печатки з номерами «1», «2» тощо. Банк має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Банку та інші реквізити. На основній та додаткових печатках зазначається ідентифікаційний код Банку.

  1. Банк володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Банку охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

Банк самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Банк не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Банку.

Національний банк України не відповідає за зобов’язаннями Банку, а Банк не відповідає за зобов’язаннями Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або договором.

Банк не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Банку, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Банку в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій (яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій).

  1. Банк наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

  2. Банк є власником:

 • майна, переданого йому засновниками та акціонерами Банку у власність як вклади до статутного капіталу;

 • грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Банку юридичним та фізичним особам;

 • доходів та майна, отриманих Банком в результаті фінансової, господарської та банківської діяльності в Україні та за її межами;

 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Банку, несе Банк.

Банк здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

Банк розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

 1. СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг на підставі ліцензій та дозволів, виданих Національним банком України та/або іншими уповноваженими органами державної влади України, та здійснення іншої діяльності, яка не забороняється, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  2. Метою (цілями) діяльності Банку є здійснення банківської діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів.

  3. У випадках, передбачених законодавством України, Банк отримує відповідні ліцензії та/або інші дозвільні документи на здійснення окремих видів діяльності.

 1. СТАТТЯ 4. ВИДИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

  1. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність.

  2. Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать:

   1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

   2. відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

   3. розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

  3. Крім перелічених в п.4.2., Банк має право здійснювати також діяльність щодо:

   1. інвестицій;

   2. випуску власних цінних паперів;

   3. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

   4. зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

   5. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

   6. ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);

   7. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

  4. За наявності Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Банк також має право здійснювати такі валютні операції, згідно із додатком до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій:

   1. неторговельні операції з валютними цінностями;

   2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

   3. операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

   4. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

   5. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

   6. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

   7. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

   8. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

   9. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

   10. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

   11. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];

   12. торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

   13. залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

   14. залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

   15. торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

   16. торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

   17. валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281;

   18. валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг» та не визначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.

  5. За наявності Ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк має право здійснювати такі види діяльності на ринку цінних паперів:

   1. брокерська діяльність;

   2. дилерська діяльність;

   3. андеррайтинг;

   4. діяльність з управління цінними паперами;

   5. діяльність з управління іпотечним покриттям;

   6. депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

  6. Види діяльності та здійснення інших угод, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання дозволу на їх провадження, провадяться Банком після одержання відповідної ліцензії або дозволу

  7. Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності в межах операцій, дозволених до здійснення Банком.

  8. Наведений перелік операцій не є вичерпним, і не позбавляє Банк права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені законодавством України.

  9. Для здійснення банківської діяльності Банк відкриває та веде кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних і юридичних осіб у гривнях, іноземній валюті та банківських металах.

 1. СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ

  1. Статутний капітал Банку формується згідно з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність», інших актів законодавства України та Статуту Банку.

Формування та збільшення статутного капіталу Банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків, якщо інше не передбачено законодавством України. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

Статутний капітал Банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Банку бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

  1. Статутний капітал Банку становить 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук акцій іменних привілейованих (що становить 0,0048 % від розміру статутного капіталу), випущених одним класом, та 9 999 522 922 штук акцій іменних простих (що становить 99,9952% від розміру статутного капіталу) номінальною вартістю 1 (одна) гривня.

  2. Акції Банку розміщуються та існують в бездокументарній формі. Банк користується послугами депозитарію цінних паперів з метою забезпечення права акціонерів на надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції.

  3. Статутний капітал Банку визначає мінімальний розмір майна Банку, що гарантує інтереси його кредиторів.

  4. Банк має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

   1. Статутний капітал Банку може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

 • підвищення номінальної вартості акцій;

 • розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу Банку без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Банку із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен випуск акцій Банку реєструється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду загальними зборами акціонерів Банку питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

Рішення про збільшення статутного капіталу Банку приймається виключно загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу Банком є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Банку.

Банк має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків та після внесення повністю всіма Акціонерами своїх вкладів (оплати акцій) за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Банку не допускається у таких випадках:

 • Банк не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;

 • у разі наявності викуплених Банком акцій.

   1. Статутний капітал Банку зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

 • зменшення номінальної вартості акцій;

 • анулювання раніше викуплених Банком акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення статутного капіталу Банку приймається виключно загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Банку не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Банку не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Банку з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п’яти) днів одного з таких заходів на вибір Банку: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Банком та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Банку з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Банку вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Зменшення Банком статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Банку.

  1. Банк може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та чинного законодавства України. Банк має право викупити власні акції у Акціонерів для подальшого продажу, розповсюдження між працівниками або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України.

Акції, викуплені Банком у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Банком власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

  1. Акції Банку можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі. Банк зобов’язаний пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Банк може виступати посередником при купівлі-продажу власних акцій.

 1. СТАТТЯ 6. ЦІННІ ПАПЕРИ БАНКУ

  1. Банк вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів (зокрема, облігацій, іпотечних облігацій, ощадних (депозитних) сертифікатів, векселів, похідних цінних паперів тощо). Розміщення здійснюється шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення, якщо інше (інший порядок розміщення) не передбачено законодавством України.

  2. Рішення про розміщення акцій Банку приймається виключно загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається загальними зборами акціонерів Банку.

  1. Банк здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, згідно чинного законодавства. .

  2. При розміщенні додаткових акцій Банком укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій.

Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами акціонерів Банку результатів розміщення акцій.

Наслідки неоплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються загальними зборами акціонерів Банку.

  1. Привілейовані акції певного класу можуть бути конвертовані у привілейовані акції іншого класу або прості акції.

Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Банку.

  1. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Банку на таких умовах:

   1. Рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

   2. Одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Банку. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов’язані з такою конвертацією, не допускаються.

   3. Розміщення простих акцій Банку шляхом конвертації здійснюється в один день на основі відповідних записів на рахунку емітента в депозитарії цінних паперів внаслідок депонування глобального сертифікату випуску акцій та на рахунках власників акцій Банку у зберігачів, що здійснюють облік права власності на цінні папери Банку у депозитарній системі України. Розміщення простих акцій Банку шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів – власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів, складеного на дату розміщення простих акцій.

   4. Конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються.

   5. Інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Статутом, визначаються на підставі рішення загальних зборів акціонерів Банку про конвертацію привілейованих акцій.

  1. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу здійснюється:

   1. В процесі консолідації всіх розміщених Банком акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

   2. В процесі дроблення всіх розміщених Банком акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

   3. Внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції банку-правонаступника у разі розміщення ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Банку), виділу.

  2. Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що розміщуються Банком.

  3. Банк може розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Банку з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Банку, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про розміщення облігацій приймається Наглядовою радою Банку.

  1. Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами (з урахуванням норм абзацу другого пункту 5.1 цього Статуту).

  2. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

  3. Банк не може надавати кредит для придбання власних цінних паперів або поруку за кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.Скачать документ

Похожие документы:

 1. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування розд ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109.Загальні положення Податковими правопорушеннями є протиправн ... ється». Статтю 1 розділу І «Загальні положення» виключити. Статтю 17 викласти ...
 2. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... УКРАЇНИ РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Сфера дії Податкового кодексу ... 'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування цього ... . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109. Загальні положення 109.1. Податковими правопорушеннями ...
 3. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

  Кодекс
  ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164 Стаття 109. Загальні положення 164 Стаття 110. Особи, які притягаються ... ІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 499 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1.Сфера дії Податкового кодексу Укра ...
 4. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії Стаття 1 Кримінальне процесуальне законодавство України

  Кодекс
  ... ї ухвали. Глава 14. Відсторонення від посади Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади 1. Відсторонення від посади ... 28. Судовий розгляд § 1. Загальні положення судового розгляду Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду ...
 5. Митний кодекс україни розділ i загальні положення глава 1 основи державної митної справи стаття 1 законодавство україни з питань державної митної справи

  Кодекс
  ... формальності щодо припасів Стаття 223. Загальні положення щодо порядку переміщення ... перед митними органами Стаття 305. Загальні положення щодо забезпечення зобов ... 'язковими для виконання. Стаття 535. Загальні положення щодо порядку виконання постанови ...

Другие похожие документы..