textarchive.ru

Главная > Документ

1

Смотреть полностью


 1. СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Статут Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (далі – Банк).

  2. Банк створений і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», нормативно-правових актів Національного банку України, інших актів законодавства України та цього Статуту.

  3. Банк є правонаступником відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», правонаступника акціонерного банку «Укргазбанк», створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку «Укргазбанк», створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який є правонаступником акціонерного банку «Інтергазбанк», створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який, в свою чергу, є правонаступником акціонерного банку «Хаджибейбанк», зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного згідно з рішенням установчих зборів (протокол №1 від 3 червня 1993 року) на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року.

Банк є правонаступником АКБ «Сервіс», відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 23 липня 1993 року за №186, у відповідності з угодою від 01 грудня 1998 року про умови проведення реорганізації АКБ «Сервіс» шляхом приєднання до АБ «Укргазбанк» на умовах філії.

Банк є правонаступником Українського комерційного банку розвитку нафтогазового комплексу «Укрнафтогазбанк», відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 30 жовтня 1991 року за № 26, у відповідності з угодою від 01 жовтня 1999 року про умови проведення реорганізації АКБ «Укрнафтогазбанк» шляхом приєднання до АБ «Укргазбанк» на умовах філії.

Банк є правонаступником АКБ «Народний банк», відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 7 жовтня 1991 року за № 15, у відповідності з угодою від 15 січня 2002 року про умови проведення реорганізації АКБ «Народний банк» шляхом приєднання до ВАТ АБ «Укргазбанк» на умовах філії.

  1. Організаційно-правова форма Банку – публічне акціонерне товариство.

  2. Акціонерами Банку можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.

  3. Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг. Національний банк України визначає види спеціалізованих банків та порядок набуття банком статусу спеціалізованого. Банк створено з метою надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії, а також здійснення іншої діяльності у відповідності до чинного законодавства України. Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України - в іноземній валюті.

  4. Банк входить до банківської системи України.

  5. Найменування Банку:

1.8.1. Повне найменування Банку:

 • українською мовою: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»;

 • російською мовою: Публичное акционерное общество акционерный банк «Укргазбанк»;

 • англійською мовою: Publіc Joіnt-Stock Company Joіnt Stock Bank «Ukrgasbank».

1.8.2. Скорочене найменування Банку:

 • українською мовою – АБ «Укргазбанк»;

 • російською мовою – АБ «Укргазбанк»;

 • англійською мовою – JSB «Ukrgasbank».

  1. Місцезнаходження Банку: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

  2. Банк створений на невизначений строк.

 1. СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ БАНКУ

  1. Банк є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Банк керується законодавством України, включаючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

  1. Банк має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Банк має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням та додаткові круглі печатки з номерами «1», «2» тощо. Банк має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Банку та інші реквізити. На основній та додаткових печатках зазначається ідентифікаційний код Банку.

  1. Банк володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Банку охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

Банк самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Банк не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Банку.

Національний банк України не відповідає за зобов’язаннями Банку, а Банк не відповідає за зобов’язаннями Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або договором.

Банк не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Банку, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Банку в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій (яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій).

  1. Банк наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

  2. Банк є власником:

 • майна, переданого йому засновниками та акціонерами Банку у власність як вклади до статутного капіталу;

 • грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Банку юридичним та фізичним особам;

 • доходів та майна, отриманих Банком в результаті фінансової, господарської та банківської діяльності в Україні та за її межами;

 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Банку, несе Банк.

Банк здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

Банк розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

 1. СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг на підставі ліцензій та дозволів, виданих Національним банком України та/або іншими уповноваженими органами державної влади України, та здійснення іншої діяльності, яка не забороняється, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  2. Метою (цілями) діяльності Банку є здійснення банківської діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів.

  3. У випадках, передбачених законодавством України, Банк отримує відповідні ліцензії та/або інші дозвільні документи на здійснення окремих видів діяльності.

 1. СТАТТЯ 4. ВИДИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

  1. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність.

  2. Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать:

   1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

   2. відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

   3. розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

  3. Крім перелічених в п.4.2., Банк має право здійснювати також діяльність щодо:

   1. інвестицій;

   2. випуску власних цінних паперів;

   3. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

   4. зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

   5. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

   6. ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);

   7. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

  4. За наявності Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Банк також має право здійснювати такі валютні операції, згідно із додатком до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій:

   1. неторговельні операції з валютними цінностями;

   2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

   3. операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

   4. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

   5. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

   6. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

   7. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

   8. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

   9. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

   10. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

   11. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];

   12. торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

   13. залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

   14. залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

   15. торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

   16. торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

   17. валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281;

   18. валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг» та не визначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.

  5. За наявності Ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк має право здійснювати такі види діяльності на ринку цінних паперів:

   1. брокерська діяльність;

   2. дилерська діяльність;

   3. андеррайтинг;

   4. діяльність з управління цінними паперами;

   5. діяльність з управління іпотечним покриттям;

   6. депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

  6. Види діяльності та здійснення інших угод, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання дозволу на їх провадження, провадяться Банком після одержання відповідної ліцензії або дозволу

  7. Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності в межах операцій, дозволених до здійснення Банком.

  8. Наведений перелік операцій не є вичерпним, і не позбавляє Банк права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені законодавством України.

  9. Для здійснення банківської діяльності Банк відкриває та веде кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних і юридичних осіб у гривнях, іноземній валюті та банківських металах.

 1. СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ

  1. Статутний капітал Банку формується згідно з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність», інших актів законодавства України та Статуту Банку.

Формування та збільшення статутного капіталу Банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків, якщо інше не передбачено законодавством України. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

Статутний капітал Банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Банку бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

  1. Статутний капітал Банку становить 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук акцій іменних привілейованих (що становить 0,0048 % від розміру статутного капіталу), випущених одним класом, та 9 999 522 922 штук акцій іменних простих (що становить 99,9952% від розміру статутного капіталу) номінальною вартістю 1 (одна) гривня.

  2. Акції Банку розміщуються та існують в бездокументарній формі. Банк користується послугами депозитарію цінних паперів з метою забезпечення права акціонерів на надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції.

  3. Статутний капітал Банку визначає мінімальний розмір майна Банку, що гарантує інтереси його кредиторів.

  4. Банк має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

   1. Статутний капітал Банку може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

 • підвищення номінальної вартості акцій;

 • розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу Банку без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Банку із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен випуск акцій Банку реєструється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду загальними зборами акціонерів Банку питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

Рішення про збільшення статутного капіталу Банку приймається виключно загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу Банком є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Банку.

Банк має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків та після внесення повністю всіма Акціонерами своїх вкладів (оплати акцій) за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Банку не допускається у таких випадках:

 • Банк не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;

 • у разі наявності викуплених Банком акцій.

   1. Статутний капітал Банку зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

 • зменшення номінальної вартості акцій;

 • анулювання раніше викуплених Банком акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення статутного капіталу Банку приймається виключно загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Банку не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Банку не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Банку з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п’яти) днів одного з таких заходів на вибір Банку: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Банком та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Банку з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Банку вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Зменшення Банком статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Банку.

  1. Банк може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та чинного законодавства України. Банк має право викупити власні акції у Акціонерів для подальшого продажу, розповсюдження між працівниками або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України.

Акції, викуплені Банком у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Банком власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

  1. Акції Банку можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі. Банк зобов’язаний пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Банк може виступати посередником при купівлі-продажу власних акцій.

 1. СТАТТЯ 6. ЦІННІ ПАПЕРИ БАНКУ

  1. Банк вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів (зокрема, облігацій, іпотечних облігацій, ощадних (депозитних) сертифікатів, векселів, похідних цінних паперів тощо). Розміщення здійснюється шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення, якщо інше (інший порядок розміщення) не передбачено законодавством України.

  2. Рішення про розміщення акцій Банку приймається виключно загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається загальними зборами акціонерів Банку.

  1. Банк здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, згідно чинного законодавства. .

  2. При розміщенні додаткових акцій Банком укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій.

Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами акціонерів Банку результатів розміщення акцій.

Наслідки неоплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються загальними зборами акціонерів Банку.

  1. Привілейовані акції певного класу можуть бути конвертовані у привілейовані акції іншого класу або прості акції.

Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Банку.

  1. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Банку на таких умовах:

   1. Рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

   2. Одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Банку. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов’язані з такою конвертацією, не допускаються.

   3. Розміщення простих акцій Банку шляхом конвертації здійснюється в один день на основі відповідних записів на рахунку емітента в депозитарії цінних паперів внаслідок депонування глобального сертифікату випуску акцій та на рахунках власників акцій Банку у зберігачів, що здійснюють облік права власності на цінні папери Банку у депозитарній системі України. Розміщення простих акцій Банку шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів – власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів, складеного на дату розміщення простих акцій.

   4. Конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються.

   5. Інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Статутом, визначаються на підставі рішення загальних зборів акціонерів Банку про конвертацію привілейованих акцій.

  1. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу здійснюється:

   1. В процесі консолідації всіх розміщених Банком акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

   2. В процесі дроблення всіх розміщених Банком акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

   3. Внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції банку-правонаступника у разі розміщення ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Банку), виділу.

  2. Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що розміщуються Банком.

  3. Банк може розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Банку з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Банку, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про розміщення облігацій приймається Наглядовою радою Банку.

  1. Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами (з урахуванням норм абзацу другого пункту 5.1 цього Статуту).

  2. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

  3. Банк не може надавати кредит для придбання власних цінних паперів або поруку за кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

 1. СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ БАНКУ

7.1. Акціонером Банку визнається юридична або фізична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, яка є власником хоча б однієї акції Банку.

У разі набуття державою права власності на частку у статутному капіталі Банку, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Банку визначається чинним законодавством України.

7.2. Кожна проста акція Банку надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

7.3. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника

7.4. Акціонери – власники простих акцій Банку поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:

7.4.1. Брати участь в управлінні Банком у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Банку безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Банку; одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Банку, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

7.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Банк зобов’язаний надавати йому річну фінансову звітність Банку, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Банку, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Банку.

7.4.4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Банку та інших органів Банку.

7.4.5. У разі емісії Банком додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Банку в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.4.6. У разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Банку.

7.4.8. Вимагати викупу Банком всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

7.4.9. Продати акції Банку у разі, якщо Банком прийнято рішення про придбання таких акцій.

7.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Банку відшкодування збитків.

7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій Банку від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Банку на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Банку від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Банку, мають право:

   1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Банку, голосуванням та підбиттям його підсумків.

   2. Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Банку, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Банку.

   3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Банку Ревізійною комісією.

7.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Банку від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Банку, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Банку.

7.8. Акціонери – власники простих акцій Банку поряд із обов’язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов’язані:

   1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Банку.

   2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Банку, інших органів управління Банку.

   3. Виконувати свої зобов’язання перед Банком, у тому числі пов’язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій.

   4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. Акціонер, який має намір придбати істотну участь у Банку або збільшити її таким чином, що він буде прямо або опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу Банку чи права голосу придбаних акцій в органах управління Банку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України у відповідності з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність».

   5. Акціонер-юридична особа, який є власником істотної участі в Банку, зобов’язаний подавати Національному банку України у встановлений ним строк річний звіт про свою діяльність. Звіт повинен містити інформацію, визначену Законом України «Про банки і банківську діяльність»

   6. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку.

 1. СТАТТЯ 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ БАНКУ

  1. Кожна привілейована акція, що випущена одним класом надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

  2. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу на загальних зборах акціонерів Банку тільки у таких випадках:

 • припинення Банку, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

 • внесення змін до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій;

 • внесення змін до Статуту Банку, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку.

  1. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства» або інших обмежень, встановлених банківським законодавством. Розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюється в розмірі 0,01 грн. на одну привілейовану акцію.

Якщо сума дивідендів, що виплачуються Банком по кожній простій акції в певному році, перевищує суму, що належить до виплати в якості дивідендів за кожною привілейованою акцією, розмір дивідендів, що виплачується за привілейованими акціями, повинен бути збільшений до розміру дивідендів, що виплачуються за простими акціями. Рішення про таке збільшення приймають загальні збори акціонерів Банку.

  1. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право:

   1. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Банку.

   2. Брати участь у загальних зборах акціонерів Банку з правом голосу при вирішенні питань, передбачених пунктом 8.2 цього Статуту.

Одна привілейована акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Банку.

   1. У разі ліквідації Банку отримувати частину майна чи вартості майна Банку, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або смертю; вимогами кредиторів, що забезпечені заставою чи іншим способом; вимогами працівників, пов’язаних з трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов’язкових платежів); всіх інших вимог кредиторів, з урахуванням особливостей та черговості встановлених статтею 96 Закону «Про банки і банківську діяльність». При цьому майно, що залишилося після задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому порядку:

 • виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими акціями;

 • проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

 • власникам привілейованих акцій виплачується номінальна вартість належних їм акцій (ліквідаційна вартість привілейованих акцій);

 • майно, що залишилося, розподіляється між власниками привілейованих акцій і простих акцій пропорційно до їх частки в загальній кількості акцій, розміщених Банком, з урахуванням виплаченої раніше номінальної вартості привілейованих акцій (ліквідаційної вартості привілейованих акцій).

   1. Конвертувати привілейовані акції у прості акції Банку на умовах і в порядку, передбачених цим Статутом, рішенням про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, та договором із акціонером – власником привілейованих акцій.

   2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

  1. Акціонери-власники привілейованих акцій Банку поряд із обов’язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов’язані:

   1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Банку.

   2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Банку, інших органів управління Банку.

   3. Виконувати свої зобов’язання перед Банком, у тому числі пов’язані з майновою участю.

   4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

   5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку.

  2. При додатковій емісії акцій акціонери-власники привілейованих акцій не мають переважного права на придбання акцій Банку.

 1. СТАТТЯ 9. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

  1. Регулятивний капітал Банку включає:

 • основний капітал;

 • додатковий капітал.

   1. Основний капітал Банку включає:

 • сплачений і зареєстрований статутний капітал,

 • розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал Банку,

 • загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій.

Основний капітал не включає збитків за поточний рік і нематеріальні активи.

Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати критеріям, визначеним Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

   1. В межах, в яких це дозволяється чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, додатковий капітал може включати:

 • нерозкриті резерви;

 • резерви переоцінки;

 • гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти;

 • субординований борг;

 • інші інструменти відповідно до чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

Розмір додаткового капіталу не може перевищувати 100 відсотків розміру основного капіталу.

  1. Банк формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов’язаннями. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 (п’яти) відсотків від щорічного прибутку Банку до досягнення ним 25 (двадцяти п’яти) відсотків розміру регулятивного капіталу Банку. Банк формує інші фонди та резерви на покриття збитків від активів відповідно до чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

  2. Прибуток Банку визначається як різниця між доходами та витратами Банку, пов’язаними з отриманням цих доходів та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

За рахунок відрахувань від чистого прибутку Банку за звітний фінансовий рік після відрахування, передбачених законодавством України податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, формуються обов’язкові резерви для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов’язаннями у розмірі, передбаченому чинним законодавством України. Кошти, відраховані до резервних фондів, використовуються у відповідності з чинним законодавством України.

  1. Чистий прибуток Банку залишається у повному розпорядженні Банку і може бути спрямований, зокрема, на поповнення інших фондів, створених Банком у відповідності з чинним законодавством. Рішення щодо розподілу прибутку приймається загальними зборами акціонерів.

Для забезпечення зобов’язань Банку, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Банку можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Наглядовою радою за поданням Правління Банку.

  1. Покриття збитків, понесених Банком, здійснюється Банком відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Наглядовою радою Банку, за рахунок коштів резервного фонду Банку; якщо коштів резервного фонду Банку не вистачає на покриття збитків, для цих цілей за рішенням Наглядової ради Банку можуть використовуватись кошти з інших фондів Банку та кошти, отримані від продажу майна Банку.

  2. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Банку у відповідності з фінансовими показниками діяльності Банку за звітній період. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Банку на умовах, викладених у відповідному протоколі загальних зборів акціонерів Банку, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року за рахунок чистого прибутку звітного року, що залишається у розпорядженні банку.
   Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера, видачі готівкою з каси Банку у порядку, визначеному законодавством, або направлення на збільшення статутного капіталу Банку за рішенням загальних зборів акціонерів Банку.

  3. Виплата дивідендів за простими акціями має бути завершена не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів за привілейованими акціями має бути завершена не пізніше шести місяців з дня закінчення звітного року за умови відсутності обмежень, встановлених банківським законодавством та з урахуванням окремих рішень Наглядової ради. Дивіденди, не отримані акціонерами, зберігаються Банком. Виплата дивідендів, що передані на зберігання, проводиться на вимогу акціонерів.

  4. Порядок щорічної виплати дивідендів акціонерам за підсумками діяльності за рік визначається Положенням про акції та дивідендну політику Банку, затвердженим загальними зборами акціонерів Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

  5. Дивіденди можуть бути спрямовані на збільшення статутного капіталу Банку за відповідним рішенням загальних зборів акціонерів Банку.

  6. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

  1. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів складається окремо за простими та привілейованими акціями в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, яка визначена Наглядовою радою Банку як дата складання переліку. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік для виплати дивідендів за привілейованими акціями складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Банк листами з повідомленням про вручення персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

  1. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Банк має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством, в тому числі Законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства», в тому числі, Банку забороняється виплачувати дивіденди у будь-якій формі, якщо така виплата призведе до порушення нормативу адекватності капіталу.

  2. Порядок розподілу прибутку Банку визначається виключно загальними зборами акціонерів Банку простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборів акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Банку, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Банку.

СТАТТЯ 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУ

  1. Органами управління Банку є:

- Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

- Наглядова рада.

- Правління.

  1. Органами контролю Банку є:

- Ревізійна комісія.

- Служба внутрішнього аудиту Банку.

  1. Члени Наглядової ради та Правління, а також керівник служби внутрішнього аудиту мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі кваліфікаційним вимогам Національного банку України щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

СТАТТЯ 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

  1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

  2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та актів внутрішнього регулювання Банку.

Загальні збори затверджують Положення про Загальні збори, яке визначає їх правовий статус, повноваження, порядок скликання тощо.

  1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

   1. Визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання.

   2. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку.

   3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

   4. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».

   5. Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення.

   6. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку

   7. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

   8. Прийняття рішення про форму існування акцій.

   9. Затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства, річного звіту Банку, розгляд звіту (висновків) аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його (їх) розгляду.

   10. Розподіл прибутку Банку.

   11. Затвердження розміру річних дивідендів.

   12. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії.

   13. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

   14. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

   15. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, акції та дивідендну політику Банку, а також внесення змін до них.

   16. Затвердження кодексу корпоративного управління Банку.

   17. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

   18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

   19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

   20. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до матеріальної відповідальності.

   21. Прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

   22. Обрання комісії з припинення Банку.

   23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

   24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

   25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України або Положенням про Загальні збори Банку.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради Банку або Правління Банку.

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку.

  1. Банк зобов’язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

  1. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться такі питання:

   1. Затвердження річного звіту Банку.

   2. Розподіл прибутку Банку.

   3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

  1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вноситься таке питання:

   1. Обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

  1. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

   1. з власної ініціативи;

   2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

   3. на вимогу Ревізійної комісії;

   4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

   5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

  1. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

 • формулювання порядку денного;

 • чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

  1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Правління протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов’язане передати цю вимогу Наглядовій раді.

  1. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори та/або Положенням про Наглядову раду.

  1. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

  2. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка веде облік прав власності на акції Банку.

  1. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцяти) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

  1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

  1. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

  2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку (зведеному обліковому реєстрі) акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

  1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру, зазначеному в переліку (зведеному обліковому реєстрі) акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Банк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі (офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Загальних зборів.

Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Банк пройшов процедуру лістингу (незалежно від того, чи залишаються акції Банку у лістингу цієї фондової біржі (бірж) на момент здійснення розсилки відповідного повідомлення).

Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення Загальних зборів, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

  1. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

  2. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Особи, які мають право участі у Загальних зборах, вправі вимагати надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді.

  1. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема:

   1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

   2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Банку.

   3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

   4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 11.20.1-11.20.2 та 11.20.5. Повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 11.20.6.

   5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

   6. Банк (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу (незалежно від того, чи залишаються акції Банку у лістингу цієї фондової біржі (бірж) на момент здійснення розсилки відповідного повідомлення). Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів обов’язково має бути опубліковане у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів. Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

  2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

  3. Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Банк зобов’язаний надати інформацію про включення цього акціонера до переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

  1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

 • особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

 • направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

  1. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

  1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

  1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

  2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

  3. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

  4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера  також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

  1. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

  2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства та цього Статуту власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум наявний.

  1. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

  1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених пунктом 8.2 цього Статуту, власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про банки і банківську діяльність». Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Банком.

  1. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

  2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

   1. Рішення Загальних зборів з питань:

 • про внесення змін та доповнень до Статуту Банку,

 • про анулювання викуплених акцій,

 • про зміну Банком типу акціонерного товариства,

 • про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення,

 • про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку,

 • про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про попереднє схвалення та/або ухвалення вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

   1. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених цим Статутом, мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

  1. Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Банку вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування.

  1. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери-власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

  2. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

  1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

  2. Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Банку або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Повноваження лічильної комісії можуть передаватися депозитарію (який обслуговує випуски акцій Банку) або зберігачу, за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних Загальних зборів.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

  1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або зберігачу протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію або зберігача відповідно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

  1. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Банку.

  2. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Банку. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

  1. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Банку.

СТАТТЯ 12. НАГЛЯДОВА РАДА

  1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

  2. Члени Наглядової ради обираються на три роки з числа акціонерів Банку (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичних осіб) або їх представників(при цьому, акціонер-юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді). Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 7 (семи) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

  3. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

  4. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

  1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

   1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку.

   2. Погодження річного бюджету Банку, затвердженого Правлінням. Погодження відбувається протягом 30 днів після передачі Правлінням затвердженого річного бюджету Наглядовій раді. Якщо протягом 30 днів Наглядова рада більшістю голосів не відхилила цей річний бюджет, він вважається таким, що набрав чинності.

   3. Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.

   4. Погодження річних бізнес-планів Банку.

   5. Прийняття рішення про покриття збитків.

   6. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку, а саме: про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про операції з пов’язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.

   7. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.

   8. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії.

   9. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

   10. Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

   11. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.

   12. Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

   13. Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту розподілу прибутку.

   14. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

   15. Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.

   16. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.

   17. Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

   18. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.

   19. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління.

   20. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правління Банку.

   21. Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.

   22. Контроль за діяльністю Правління Банку.

   23. Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.

   24. Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.

   25. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Банку, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Банку та посадових осіб дочірніх підприємств.

   26. Визначення принципів побудови організаційної структури Банку.

   27. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.

   28. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

   29. Визначення аудиторської фірми для проведення перевірки річної фінансової звітності Банку, умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.

   30. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

   31. Визначення дати складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

   32. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.

   33. Призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку.

   34. Вирішення питань про участь Банку у створенні та заснуванні дочірніх підприємств, інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.

   35. Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), а саме:

 • встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

 • встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

 • встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

 • встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат за зазначеними операціями.

Положення про Наглядову раду може передбачати можливість встановлення додаткових лімітів (граничних сум) щодо проведення активних операцій.

   1. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

   2. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

   3. Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

   4. Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.

   5. Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

   6. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

   7. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.

   8. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).

   9. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

   10. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

   11. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом.

   12. Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

   13. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

  1. До компетенції Наглядової ради також належить прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень.

Наглядова рада може передати до компетенції Правління повноваження прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації відокремлених підрозділів(філій, відділень і представництв) Банку, затвердження їх положень.

Наглядова рада має право:

   1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Банку, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Банком письмового запиту на ім’я Голови Правління Банку.

   2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності Банку.

   3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку.

  1. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Банку не пізніше, як за 7 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради – фізична особа не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов’язки особисто.

Акціонер – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

  1. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами.

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Повноваження представника акціонера  члена Наглядової ради юридичної особи, дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером  членом Наглядової ради та отримання Банком письмового повідомлення про призначення представника. Вимоги до відомостей, які повинні міститися в такому повідомленні визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

  1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

  1. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

  2. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть входити незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв’язків з Банком, членами Правління або акціонерами, що мають суттєву участь в Банку, з пов’язаними особами Банку, значними контрагентами, та який не перебуває з Банком в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що можуть вплинути на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або юридичну освіту, досвід роботи не менше трьох років в банківських або фінансових установах. Права, обов’язки, повноваження незалежних членів Наглядової ради, а також вимоги до них визначаються Положенням про Наглядову раду.

  3. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

 1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

 2. систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов’язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради банку протягом одного календарного року;

 3. втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку.

Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

  1. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

   1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви;

   2. У разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

   3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

   4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

  2. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов’язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

  3. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Банком. Від імені Банку договір підписує Голова Правління або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами. Представник акціонера – члена Наглядової ради юридичної особи здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Банком за дії свого представника у Наглядовій раді.

  4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Банку. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановлених умовами цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

  5. Голова Наглядової ради обирається та відкликається Загальними зборами.

  6. Голова Наглядової ради:

   1. Організовує роботу Наглядової ради.

   2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

   3. Організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.

   4. Здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

  7. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання засідань Наглядової ради тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради, який призначається за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

  8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

  9. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Банку.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

  1. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Банку. Правління зобов’язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

  1. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

  2. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради – фізичні особи беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами – фізичними особами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

  1. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), за винятком випадків, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

  1. Засідання Наглядової ради Банку може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

  2. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п’яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів (бюлетенів для заочного голосування) чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Банку.

  1. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків повинні діяти в інтересах Банку, здійснювати свої права і виконувати обов’язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Банку і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

  1. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

  2. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

  3. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов’язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

СТАТТЯ 13. ПРАВЛІННЯ БАНКУ

  1. Правління є виконавчим органом Банку, який очолює Голова Правління.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

  1. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління.

  2. До компетенції Правління належить:

   1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Банку, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Банку, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).

   2. Затвердження річного бюджету Банку з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Банку.

   3. Складання річного звіту Банку, надання його на погодження Наглядовій раді річного звіту Банку до його подання та на розгляд Загальним зборам акціонерів.

   4. Організація господарської діяльності Банку, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

   5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

   6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

   7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності.

   8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Банку, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.

   9. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами. Рішення щодо набуття Банком корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання, приймається Правлінням самостійно в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління.

   10. Затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що визначають порядок та умови, облікову політику з проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Банку, а також регулюють поточну діяльність Банку, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

   11. Підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

   12. Визначення організаційної структури Банку.

   13. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку.

   14. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Банку, забезпечення виконання покладених на них завдань.

   15. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

   16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

   17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.

   18. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.

   19. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку, визначення порядку їх використання та охорони.

   20. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

   21. Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

   22. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

  1. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п’ять) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 (п’яти) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

  1. Голова Правління обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п’ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з Головою Правління. Від імені Банку контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Наглядова рада вправі достроково відкликати повноваження Голови Правління. Підстави відкликання повноважень Голови Правління встановлюються трудовим законодавством та контрактом з ним.

   1. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Банк в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Банку, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Банку в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядової радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Банку.

   2. До компетенції Голови Правління належить:

 1. без довіреності представляти інтереси Банку в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Банку правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління;

 2. представляти Банк у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

 3. видавати від імені Банку довіреності та зобов’язання;

 4. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

 5. розподіляти обов’язки між членами Правління;

 6. наймати та звільняти працівників Банку, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Банку;

 7. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Банку, включаючи філії, представництва та відділення;

 8. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Банку згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку;

 9. підписувати від імені Банку цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

 10. підписувати Колективний договір;

 11. подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для обрання їх до складу Правління;

 12. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

 13. приймати участь в Загальних зборах;

 14. затверджувати посадові інструкції працівників Банку;

 15. заохочувати працівників Банку за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

 16. розпоряджатися майном та коштами Банку відповідно до законодавства, Статуту Банку та Положення про Правління;

 17. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Банку в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

 18. виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Банку;

 19. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку.

   1. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує один із членів Правління, що обіймає посаду заступника Голови Правління. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Банку та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Банку у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління.

   1. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Банку. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Банку і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

   2. Право підпису документів від імені Банку без довіреності має Голова Правління.

Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Банку на підставі довіреностей, які видає Голова Правління.

   1. Голова Правління здійснює розподіл обов’язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у пункті 13.5.2 цього Статуту, іншим членам Правління. Такий розподіл обов’язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Банку. Положенням про Правління може визначатися порядок та умови розподілу Головою Правління обов’язків та повноважень між членами Правління. Голова Правління не має права передавати іншим членам Правління такі права: право представляти Банк без доручення/довіреності; право видавати від імені Банку довіреності та зобов’язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Банку, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій та представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, представництв; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку; право підписувати від імені Банку договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір.

  1. Члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п’ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Наглядова рада вправі достроково відкликати повноваження будь-кого (або всіх) з членів Правління. Підстави відкликання повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та контрактами з ними. У разі дострокового відкликання повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, положеннями про Правління, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Банку контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

  1. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Правління.

На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого члена Правління.

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

Члени Наглядової ради, а також представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

  1. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та членами Правління, що брали участь у засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Правління. Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Банку.

Протоколи Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

  1. Питання правового статусу Голови та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління.

СТАТТЯ 14. КЕРІВНИКИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ БАНКУ

  1. Керівниками Банку є Голова, його заступники та члени Наглядової ради, Голова, його заступники та члени Правління, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених підрозділів Банку.

Голова Правління та головний бухгалтер Банку заступають на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

  1. Керівниками Банку можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства». При виконанні своїх обов’язків відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» керівники Банку зобов’язані діяти на користь Банку і клієнтів та ставити інтереси Банку вище власних. Зокрема, керівники Банку зобов’язані:

 • ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов’язків;

 • приймати рішення в межах наданих повноважень;

 • не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження керівників Банку визначаються цим Статутом, положеннями про органи управління Банку, положеннями про відокремлені структурні підрозділи Банку (філії, представництва), іншими актами внутрішнього регулювання у відповідності з чинним законодавством, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. До повноважень директорів відокремлених структурних підрозділів Банку (філій, представництв) відносяться повноваження наймати та звільняти працівників філій/представництв, крім головних бухгалтерів філій, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення.

СТАТТЯ 15. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

  1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

  2. Ревізійна комісія:

   1. Контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України.

   2. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів (аудиторської фірми) та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

   3. Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Банку за підсумками попереднього (звітного) року.

   4. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

  3. Члени Ревізійної комісії обираються з числа акціонерів Банку (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичних осіб) або їх представників виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії.

Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

  1. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

   1. Член Наглядової ради.

   2. Член Правління.

   3. Корпоративний секретар.

   4. Особа, яка є працівником Банку.

   5. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Банку.

  1. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори.

Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами із числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів (аудиторську фірму).

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Банку.

Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління.

  1. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві треті її членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

  1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

 1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

 2. невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків;

 3. втрати членом Ревізійної комісії (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку.

Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

  1. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

   1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви.

   2. У разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи.

   3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

   4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

  2. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

СТАТТЯ 16. ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ ТА НАГЛЯД ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ

  1. З метою визначення рівня безпеки і стабільності операцій Банку, достовірності звітності Банку і дотримання Банком чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, інспектори Національного банку України чи аудитори, призначені Національним банком України, здійснюють планові і позапланові інспекційні перевірки Банку.

  2. Служба внутрішнього аудиту та аудитор (аудиторська фірма) перевіряють баланси, звіти та результати поточної фінансово-господарської діяльності Банку з метою визначення рівня надійності балансів та звітів Банку та їх відповідності вимогам чинного законодавства та актів внутрішнього регулювання Банку.

СТАТТЯ 17. ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ АУДИТ (АУДИТОРСЬКА ФІРМА) БАНКУ, АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

  1. Внутрішній аудит

   1. Банк створює службу внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю Наглядової ради та здійснює перевірки діяльності Банку (його структурних підрозділів).

   2. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:

 • наглядає за поточною діяльністю Банку;

 • контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

 • перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;

 • аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність його працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;

 • надає Наглядовій раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;

 • інші функції, пов’язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

   1. Керівник служби внутрішнього аудиту призначається і звільняється з посади за погодженням з Наглядовою радою. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.

   2. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді та діє на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту, затвердженого Наглядовою радою у відповідності з чинним законодавством України.

   3. Служба внутрішнього аудиту звітує перед Наглядовою радою про свою діяльність не рідше ніж один раз на рік.

   4. Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Наглядовій раді щодо питань, віднесених до компетенції служби внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

   5. Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та нагляд за діяльністю будь-якого підрозділу Банку. Служба внутрішнього аудиту уповноважена вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у роботі. Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит.

   6. Працівники служби внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов’язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України.

   7. Порядок діяльності служби внутрішнього аудиту та прийняття нею рішень встановлюється Положенням про службу внутрішнього аудиту.

  1. Зовнішній аудит

Річна фінансова звітність Банку підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором. Для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Банк залучає незалежного аудитора (аудиторську фірму), не афілійованого з Банком чи його посадовими особами. Аудиторська перевірка Банку здійснюється аудитором, який має сертифікат Національного банку України на аудиторську перевірку банківських установ.

Аудиторська перевірка діяльності Банку має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонерів, які разом володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій. Акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, в якому зазначається обсяг перевірки. У такому випадку порядок відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» або рішенням Загальних зборів.

Аудитор затверджується Наглядовою радою. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою. Відносини аудитора (аудиторської фірми) з Банком визначаються цим Статутом, чинним законодавством України та відповідними договорами між аудитором (аудиторською фірмою) та Банком, що укладені в порядку та на умовах, затверджених Наглядовою радою.

СТАТТЯ 18. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

  1. Банк організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, зокрема, вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп’ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію Національному банку України у належні строки та в установлених ним обсягах і формах.

  2. Фінансовий рік Банку відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

  3. Фінансові результати Банку повинні відображатись у його денному, місячному, квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Банку, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України, зокрема, нормативно-правовими актами Національного банку України. Банк подає свою звітність до Національного банку України у строки, встановлені Національним банком України, а також до інших суб’єктів в порядку, встановленому законодавством.

  4. Річний звіт Банку затверджується Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Банку.

Річна фінансова звітність повинна бути перевірена аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Законів України «Про аудиторську діяльність» та «Про банки і банківську діяльність». Річна фінансова звітність, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), має бути оприлюднена шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет не пізніше, ніж 30 квітня наступного за звітним року.

Банк зобов'язаний протягом місяця, наступного за звітним періодом, розповсюджувати на веб-сайті банку, а також розміщувати у приміщеннях банку, до яких мають доступ клієнти, у тому числі вкладники, квартальний баланс, звіт про фінансові результати банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України.

  1. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Банку, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Банку – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Банк як емітента цінних паперів несе Голова Правління. Голова правління та головний бухгалтер банку несуть відповідальність, установлену законодавством України, у разі оприлюднення недостовірної (неповної) фінансової звітності, а також недотримання порядку спростування такої звітності.

  2. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Банку, річній бухгалтерській звітності, може бути підтверджена Ревізійною комісією.

СТАТТЯ 19. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

  1. З метою уникнення можливостей використання Банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму та для забезпечення виконання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу, Банк розробляє, впроваджує та постійно поновлює правила внутрішнього фінансового моніторингу і програми його здійснення.

  2. Банк зобов’язаний забезпечити виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України та інших вимог чинного законодавства України з питань фінансового моніторингу щодо:

 • управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму в діяльності Банку;

 • виявлення і реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму;

 • зупинення операцій, що здійснюються на користь або за дорученням клієнта Банку (філії), якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності та в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

 • ідентифікації та вивчення діяльності клієнтів;

надання необхідної інформації спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, відповідно до чинного законодавства.

  1. Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є Голова Правління.

  2. Внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів очолює відповідальний працівник, який є незалежним у своїй діяльності і підзвітний тільки Голові Правління. Відповідальний працівник є членом Правління і призначається та звільняється з посади на підставі рішення Наглядової ради. Кандидатура відповідального працівника Банку погоджується з Національним банком України.

  3. Відповідальний працівник Банку має право вносити на розгляд Правління пропозиції щодо забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У випадку відхилення Правлінням пропозицій відповідального працівника, останній має право звернутися з відповідними пропозиціями до Наглядової ради. Такі пропозиції відповідального працівника розглядаються Наглядовою радою на найближчому її засіданні.

  1. Служба внутрішнього аудиту періодично, але не рідше одного разу на рік, здійснює перевірку дотримання Банком вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами таких перевірок служба внутрішнього аудиту готує висновки та пропозиції, які розглядаються Наглядовою радою.

  2. Банк зберігає всі документи, які стосуються фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, та ідентифікації осіб, які брали участь в її здійсненні, протягом п’яти років з дня проведення такої операції. Результати ідентифікації власника рахунку та особи, уповноваженої діяти від його імені, зберігаються Банком протягом п’яти років після закриття рахунку.

СТАТТЯ 20. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

  1. Будь-яка інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта Банку, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування такого клієнта та/або внаслідок взаємовідносин Банку з таким клієнтом, або з будь-якими третіми особами, які надають послуги Банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди відповідному клієнту, є банківською таємницею.

Невичерпний перелік інформації та операцій, які містять банківську таємницю, наведено у Законі України «Про банки і банківську діяльність».

  1. Банківська таємниця не поширюється на узагальнену за банками інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим Банком на його розсуд відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

  2. Згідно з вимогами встановленими чинним законодавством, зокрема, нормативно-правовими актами Національного банку України, Правління затверджує положення про банківську таємницю, що регулює питання реєстрації та обробки документів, що містять банківську таємницю.

  3. Службовці Банку при вступі на посаду беруть на себе зобов’язання зберігати банківську таємницю та підписують відповідні зобов’язання. Керівники та службовці Банку зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою їм під час виконання своїх службових обов’язків, та не використовувати її з вигодою для себе чи для будь-яких третіх осіб. У разі заподіяння Банку чи його клієнту збитків шляхом витоку інформації про Банки та його клієнтів з органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються винними органами.

  4. Банк має право розголошувати будь-яку інформацію, що стосується юридичних та/або фізичних осіб і вважається банківською таємницею, на підставі та в порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність».

СТАТТЯ 21. ВИКУП ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП БАНКОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  1. Банк має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов’язково встановлюються:

 • порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

 • строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, який не може бути меншим ніж 30 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;

 • строк сплати вартості акцій, який не може бути більшим ніж 3 (три) місяці з моменту придбання акцій;

 • форма оплати акцій, яка може бути тільки грошовою;

 • ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;

 • дії Банку щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

  1. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Банком розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 21.1. цього Статуту.

  2. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Банк в особі Голови Правління має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію:

 • найменування і місцезнаходження Банку;

 • типи (класи) акцій, що викупляються;

 • ціна викупу;

 • форма і строк оплати акцій;

 • офіційно встановлена дата початку викупу акцій;

 • офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;

 • адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Банку належних акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Банку належних йому акцій.

  1. Направлення повідомлень здійснюється листами з повідомленням про вручення на основі переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів Банку, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій.

  2. Кожний акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Банк зобов’язаний їх придбати.

  3. Акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Банку заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Банку.

Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Банку за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються банківські реквізити, за якими Банк має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються.

Дата пред’явлення заявки визначається датою отримання її Банком.

  1. Наглядова рада не пізніше 15 (п’ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має:

   1. затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;

   2. зобов’язати Банк в особі Голови Правління укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупляються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

  2. Банк не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв’язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера-власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Банку.

  3. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

  4. Викуплені Банком акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Банк має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Банком акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Банком власних акцій.

  5. Банк не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

   1. На дату викупу акцій Банк має зобов’язання про обов’язковий викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

   2. Банк є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

   3. Власний капітал Банку є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

   4. У випадках, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність», Національний банк України заборонив (не надав дозвіл) на придбання Банком власних акцій.

  6. Банк не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

  7. Банк не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

  8. Банк не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Банку без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Банку, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

  9. Банк має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

  10. Кожний акціонер-власник простих акцій Банку має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

 • злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ із Банку, зміну типу Банку;

 • вчинення Банком значного правочину;

 • зміну розміру статутного капіталу.

  1. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Банком належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

 • внесення змін до статуту Банку, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Банку;

 • розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Банку.

  1. У разі подання акціонерами у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», вимог про обов’язковий викуп належних їм акцій, Банк зобов’язаний викупити належні акціонерам акції за умови додержання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

  2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.

  3. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.

  4. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені:

 • прізвище (найменування), ім’я, по батькові акціонера;

 • місце проживання (місцезнаходження);

 • кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається особисто Банку за адресою місцезнаходження Банку.

Дата пред’явлення вимоги визначається датою отримання її Банком.

  1. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Банк в особі Голови Правління укладає з акціонером договір про обов’язковий викуп Банком належних акціонеру акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

СТАТТЯ 22. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

  1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов’язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія, крім правочину з розміщення Банком власних акцій), учинений Банком, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

  2. Затвердження ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

  3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається Наглядовою радою не менш ніж трьома чвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

  4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

  1. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

  2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

  3. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення статті 22 цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

  4. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість посадової особи органів Банку чи її афілійованої особи (осіб), акціонера, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Банку, вчиняються відповідно до нижченаведених вимог.

   1. Вказані особи визнаються заінтересованими, якщо такі особи (разом або окремо) відповідають принаймні одній з таких ознак:

 • є стороною такого правочину, або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

 • отримує винагороду за вчинення такого правочину від Банку (посадових осіб Банку) або від особи, яка є стороною правочину;

 • внаслідок такого правочину придбаває майно;

 • бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Банку посадовими особами).

   1. Норми цієї статті Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про схвалення правочину Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається:

 • при реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Банком акцій;

 • при викупі Банком в акціонерів розміщених ним акцій;

 • при виділі та припиненні Банку;

 • при наданні посадовою особою Банку або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Банку, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки) застави або іпотеки особам, які надають Банку позики.

  1. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

  2. Правління зобов’язане протягом 5 (п’яти) днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Банк заінтересований, зокрема про:

 • предмет правочину;

 • вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

 • загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

 • особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

  1. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Банку, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Наглядова рада протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість зобов’язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Банком або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим пунктом Статуту, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

  1. Правочин, вчинений з порушенням вимог цієї статті Статуту, може бути визнано судом недійсним.

  2. Відповідальність за шкоду, заподіяну Банку правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Банком такого правочину.

СТАТТЯ 23. ДОКУМЕНТИ БАНКУ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК

  1. За своїм місцезнаходженням Банк зобов’язаний зберігати такі документи:

   1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Банку.

   2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші акти внутрішнього регулювання, що регулюють діяльність органів Банку та зміни до них.

   3. Положення про кожну філію та кожне представництво Банку.

   4. Документи, що підтверджують права Банку на майно.

   5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Банку.

   6. Протоколи Загальних зборів.

   7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

   8. Протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління.

   9. Протоколи засідань Ревізійної комісії.

   10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Банку.

   11. Річну фінансову звітність.

   12. Документи бухгалтерського обліку.

   13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

   14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Банку.

   15. Перелік афілійованих осіб Банку із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

   16. Особливу інформацію про Банк згідно з вимогами законодавства.

   17. Список посадових осіб Банку.

   18. Список осіб, які мають довіреності на представництво від імені Банку.

   19. Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Банку, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

  2. Відповідальність за зберігання документів Банку покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

  3. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Банку, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

  4. Банк забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 23.1.1-23.1.3, 23.1.5-23.1.11, 23.1.13, 23.1.14, 23.1.16, 23.1.17 цього Статуту.

  5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер рахунку в цінних паперах у зберігача цінних паперів (із зазначенням назви зберігача цінних паперів та його коду у депозитарії), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

  6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар (а в разі його відсутності – Правління) зобов’язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Банку та печаткою Банку копії відповідних документів. За надання копій документів Банк може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

  7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п’ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті Статуту, у приміщенні Банку за його місцезнаходженням у робочий час.

  8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Банку за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Банку.

  9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 23.5. цього Статуту, або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Банку, в порядку, передбаченому пунктом 23.6. цього Статуту.

  10. Банк зобов’язаний мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація, передбачена п.23.4 цього Статуту.

  11. Банк має право на комерційну таємницю та її захист.

  12. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Банку та афілійованих осіб Банку, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Банку, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

  13. Кожен із акціонерів і працівників Банку зобов’язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає ко­мерційну таємницю Банку, і зобов’язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

  14. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Банку, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Правлінням з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

Поняття конфіденційної інформації про діяльність Банку та порядок її використання та захисту визначаються Правлінням.

СТАТТЯ 24. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

  1. Банк самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

  2. Банк самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Банк може направляти працівників Банку в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв’язків.

Банк має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Правління самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Банк встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

Банк має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

  1. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Правлінням згідно із законодавством України.

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову Правління.

  1. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

  2. Банк забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров’ю та працездатності при виконанні ними трудових обов’язків.

  3. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Банку здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Банк сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

  4. Банк реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

  5. Інтереси трудового колективу представляє Первинна професійна спілка Банку.

СТАТТЯ 25. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

  1. Внесення змін до Статуту Банку є компетенцією Загальних зборів.

  2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Банку приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту.

  1. Банк зобов’язаний повідомити Національний банк України, що здійснив погодження цього Статуту та державного реєстратора, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для погодження змін до цього Статуту та внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

  2. Зміни до Статуту Банку набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 26. ПРИПИНЕННЯ БАНКУ

  1. Банк припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов’язків іншим банкам-правонаступникам (шляхом реорганізації: злиття, приєднання, поділу, виділення) або в результаті ліквідації.

  2. Реорганізація Банку здійснюється за рішенням власників банку, а у разі призначення тимчасової адміністрації - за рішенням Національного банку України або тимчасового адміністратора, погодженим з Національним банком України.

  3. Порядок здійснення примусової реорганізації встановлено Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

  4. Реорганізація за рішенням Загальних зборів здійснюється згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» за умови надання попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію банку та затвердження Національним банком України плану реорганізації банку.

  5. Банк вважається реорганізованим з моменту, визначеного чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

  6. Правовими підставами ліквідації Банку є:

 • рішення Загальних зборів;

 • ініціатива Національного банку України (у тому числі за заявою кредиторів).

  1. Ліквідація Банку за рішенням Загальних зборів здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність» та за згодою Національного банку України.

  2. Ліквідація Банку з ініціативи Національного банку України здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

  3. Право звернення до суду із заявою про визнання Банку неплатоспроможним та його ліквідацію мають:

 • кредитори Банку;

 • Національний банк України.

  1. Умови та порядок звернення до суду про визнання Банку неплатоспроможним та його ліквідацію визначені в Законі України «Про банки і банківську діяльність».

  2. Відомості про відкриття ліквідаційної процедури публікуються у газеті «Урядовий кур’єр» чи «Голос України» за рахунок Банку у строки, передбачені законами України, з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання ліцензії або власниками Банку рішення про ліквідацію Банку.

  3. Протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про відкриття ліквідаційної процедури кредитори мають право заявити ліквідатору про свої вимоги до Банку.

  4. Ліквідатором Банку може бути призначено фізичну чи юридичну особу, яка відповідає вимогам, викладеним в Законі України «Про банки і банківську діяльність».

  5. З дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора:

   1. Припиняються повноваження Загальних зборів, Наглядової ради і Правління та тимчасового адміністратора, який негайно передає ліквідатору всі справи.

   2. Банківська діяльність Банку завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси.

   3. Строк виконання всіх грошових зобов’язань Банку та зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав.

   4. Припиняється нарахування процентів, неустойки (штрафу, пені) та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості Банку.

   5. Відомості про фінансове становище Банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю.

   6. Укладення угод, пов’язаних з відчуженням майна Банку чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність».

   7. Скасовується арешт, накладений на майно (в тому числі на власні кошти Банку на його рахунках) Банку, чи інші обмеження щодо розпорядження його майном. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

   8. Вимоги за зобов’язаннями Банку, що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.

  6. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника Банку. Протягом трьох днів з дня призначення ліквідатора керівники Банку забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації Банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей Банку ліквідатору.

При виконанні своїх обов’язків ліквідатор за своїм статусом прирівнюється до представника Національного банку України.

  1. Ліквідатор припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення одного місяця з дня опублікування оголошення про початок ліквідаційної процедури.

  2. Ліквідатор протягом трьох місяців з дня опублікування оголошення про початок ліквідаційної, процедури здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів згідно переліку, визначеного Законом України «Про банки і банківську діяльність».

  3. Після проведення інвентаризації та оцінки майна Банку ліквідатор розпочинає продаж майна на відкритих торгах, якщо Національним банком України не встановлено інший порядок його продажу.

  4. Кошти, одержані в результаті ліквідаційної процедури, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

   1. Зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян.

   2. Грошові вимоги по заробітній платі, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до порушення процедури ліквідації банку.

   3. Вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникли у випадках, визначених законодавством про гарантування вкладів фізичних осіб;

   4. Вимоги вкладників-фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

   5. Вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

   6. Вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв’язку з наданням поворотної фінансової допомоги за виключенням внесків до статутного капіталу;

   7. Вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано (крім фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності);

   8. інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

   9. вимоги за субординованим боргом.

  5. Оплата витрат, пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації Банку в межах кошторису витрат, затвердженого Національним банком України. До цих витрат, зокрема, належать:

 • оплата державного мита;

 • витрати на опублікування оголошення про ліквідацію Банку;

 • витрати на публікацію інформації про порядок продажу майна Банку;

 • витрати ліквідатора, пов’язані з утриманням і збереженням активів Банку;

 • витрати на оцінку та продаж майна;

 • витрати на проведення аудиту;

 • витрати на оплату роботи ліквідатора (включаючи залучених для забезпечення здійснення повноважень ліквідатора осіб);

 • витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам Банку;

 • оплата кредиту, отриманого для виплати вихідної допомоги.

  1. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя.

Заставодержатель має право за погодженням з ліквідатором здійснити реалізацію заставленого майна у порядку, встановленому чинним законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог повністю або частково.

У разі недостатності коштів від реалізації заставленого майна для задоволення визнаних ліквідатором кредиторських вимог заставодержателя не задоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої Законом України «Про банки і банківську діяльність».1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування розд ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109.Загальні положення Податковими правопорушеннями є протиправн ... ється». Статтю 1 розділу І «Загальні положення» виключити. Статтю 17 викласти ...
 2. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... УКРАЇНИ РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Сфера дії Податкового кодексу ... 'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування цього ... . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109. Загальні положення 109.1. Податковими правопорушеннями ...
 3. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

  Кодекс
  ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164 Стаття 109. Загальні положення 164 Стаття 110. Особи, які притягаються ... ІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 499 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1.Сфера дії Податкового кодексу Укра ...
 4. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії Стаття 1 Кримінальне процесуальне законодавство України

  Кодекс
  ... ї ухвали. Глава 14. Відсторонення від посади Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади 1. Відсторонення від посади ... 28. Судовий розгляд § 1. Загальні положення судового розгляду Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду ...
 5. Митний кодекс україни розділ i загальні положення глава 1 основи державної митної справи стаття 1 законодавство україни з питань державної митної справи

  Кодекс
  ... формальності щодо припасів Стаття 223. Загальні положення щодо порядку переміщення ... перед митними органами Стаття 305. Загальні положення щодо забезпечення зобов ... 'язковими для виконання. Стаття 535. Загальні положення щодо порядку виконання постанови ...

Другие похожие документы..