textarchive.ru

Главная > Документ


СТАТТЯ 13. ПРАВЛІННЯ БАНКУ

  1. Правління є виконавчим органом Банку, який очолює Голова Правління.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

  1. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління.

  2. До компетенції Правління належить:

   1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Банку, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Банку, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).

   2. Затвердження річного бюджету Банку з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Банку.

   3. Складання річного звіту Банку, надання його на погодження Наглядовій раді річного звіту Банку до його подання та на розгляд Загальним зборам акціонерів.

   4. Організація господарської діяльності Банку, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

   5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

   6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

   7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності.

   8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Банку, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.

   9. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами. Рішення щодо набуття Банком корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання, приймається Правлінням самостійно в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління.

   10. Затвердження актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі тих, що визначають порядок та умови, облікову політику з проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Банку, а також регулюють поточну діяльність Банку, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

   11. Підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

   12. Визначення організаційної структури Банку.

   13. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку.

   14. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Банку, забезпечення виконання покладених на них завдань.

   15. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

   16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

   17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.

   18. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.

   19. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку, визначення порядку їх використання та охорони.

   20. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

   21. Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

   22. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

  1. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п’ять) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 (п’яти) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

  1. Голова Правління обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п’ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з Головою Правління. Від імені Банку контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Наглядова рада вправі достроково відкликати повноваження Голови Правління. Підстави відкликання повноважень Голови Правління встановлюються трудовим законодавством та контрактом з ним.

   1. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Банк в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Банку, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Банку в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядової радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Банку.

   2. До компетенції Голови Правління належить:

 1. без довіреності представляти інтереси Банку в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Банку правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління;

 2. представляти Банк у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

 3. видавати від імені Банку довіреності та зобов’язання;

 4. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

 5. розподіляти обов’язки між членами Правління;

 6. наймати та звільняти працівників Банку, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Банку;

 7. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Банку, включаючи філії, представництва та відділення;

 8. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Банку згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку;

 9. підписувати від імені Банку цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;

 10. підписувати Колективний договір;

 11. подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для обрання їх до складу Правління;

 12. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

 13. приймати участь в Загальних зборах;

 14. затверджувати посадові інструкції працівників Банку;

 15. заохочувати працівників Банку за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

 16. розпоряджатися майном та коштами Банку відповідно до законодавства, Статуту Банку та Положення про Правління;

 17. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Банку в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

 18. виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Банку;

 19. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку.

   1. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує один із членів Правління, що обіймає посаду заступника Голови Правління. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Банку та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Банку у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління.

   1. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Банку. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Банку і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

   2. Право підпису документів від імені Банку без довіреності має Голова Правління.

Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Банку на підставі довіреностей, які видає Голова Правління.

   1. Голова Правління здійснює розподіл обов’язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у пункті 13.5.2 цього Статуту, іншим членам Правління. Такий розподіл обов’язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Банку. Положенням про Правління може визначатися порядок та умови розподілу Головою Правління обов’язків та повноважень між членами Правління. Голова Правління не має права передавати іншим членам Правління такі права: право представляти Банк без доручення/довіреності; право видавати від імені Банку довіреності та зобов’язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Банку, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій та представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади філій, представництв; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку; право підписувати від імені Банку договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір.

  1. Члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п’ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Наглядова рада вправі достроково відкликати повноваження будь-кого (або всіх) з членів Правління. Підстави відкликання повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та контрактами з ними. У разі дострокового відкликання повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, положеннями про Правління, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Банку контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

  1. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Правління.

На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого члена Правління.

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

Члени Наглядової ради, а також представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

  1. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та членами Правління, що брали участь у засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Правління. Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Банку.

Протоколи Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

  1. Питання правового статусу Голови та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління.

СТАТТЯ 14. КЕРІВНИКИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ БАНКУ

  1. Керівниками Банку є Голова, його заступники та члени Наглядової ради, Голова, його заступники та члени Правління, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених підрозділів Банку.

Голова Правління та головний бухгалтер Банку заступають на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

  1. Керівниками Банку можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства». При виконанні своїх обов’язків відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» керівники Банку зобов’язані діяти на користь Банку і клієнтів та ставити інтереси Банку вище власних. Зокрема, керівники Банку зобов’язані:

 • ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов’язків;

 • приймати рішення в межах наданих повноважень;

 • не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження керівників Банку визначаються цим Статутом, положеннями про органи управління Банку, положеннями про відокремлені структурні підрозділи Банку (філії, представництва), іншими актами внутрішнього регулювання у відповідності з чинним законодавством, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. До повноважень директорів відокремлених структурних підрозділів Банку (філій, представництв) відносяться повноваження наймати та звільняти працівників філій/представництв, крім головних бухгалтерів філій, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення.

СТАТТЯ 15. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

  1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

  2. Ревізійна комісія:

   1. Контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України.

   2. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів (аудиторської фірми) та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

   3. Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Банку за підсумками попереднього (звітного) року.

   4. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

  3. Члени Ревізійної комісії обираються з числа акціонерів Банку (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичних осіб) або їх представників виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії.

Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

  1. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

   1. Член Наглядової ради.

   2. Член Правління.

   3. Корпоративний секретар.

   4. Особа, яка є працівником Банку.

   5. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Банку.

  1. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори.

Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами із числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів (аудиторську фірму).

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Банку.

Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління.

  1. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві треті її членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

  1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

 1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

 2. невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків;

 3. втрати членом Ревізійної комісії (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку.

Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

  1. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

   1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви.

   2. У разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи.

   3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

   4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

  2. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування розд ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109.Загальні положення Податковими правопорушеннями є протиправн ... ється». Статтю 1 розділу І «Загальні положення» виключити. Статтю 17 викласти ...
 2. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... УКРАЇНИ РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Сфера дії Податкового кодексу ... 'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування цього ... . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109. Загальні положення 109.1. Податковими правопорушеннями ...
 3. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

  Кодекс
  ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164 Стаття 109. Загальні положення 164 Стаття 110. Особи, які притягаються ... ІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 499 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1.Сфера дії Податкового кодексу Укра ...
 4. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії Стаття 1 Кримінальне процесуальне законодавство України

  Кодекс
  ... ї ухвали. Глава 14. Відсторонення від посади Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади 1. Відсторонення від посади ... 28. Судовий розгляд § 1. Загальні положення судового розгляду Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду ...
 5. Митний кодекс україни розділ i загальні положення глава 1 основи державної митної справи стаття 1 законодавство україни з питань державної митної справи

  Кодекс
  ... формальності щодо припасів Стаття 223. Загальні положення щодо порядку переміщення ... перед митними органами Стаття 305. Загальні положення щодо забезпечення зобов ... 'язковими для виконання. Стаття 535. Загальні положення щодо порядку виконання постанови ...

Другие похожие документы..