textarchive.ru

Главная > Документ


СТАТТЯ 12. НАГЛЯДОВА РАДА

  1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

  2. Члени Наглядової ради обираються на три роки з числа акціонерів Банку (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичних осіб) або їх представників(при цьому, акціонер-юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді). Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 7 (семи) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

  3. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

  4. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

  1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

   1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку.

   2. Погодження річного бюджету Банку, затвердженого Правлінням. Погодження відбувається протягом 30 днів після передачі Правлінням затвердженого річного бюджету Наглядовій раді. Якщо протягом 30 днів Наглядова рада більшістю голосів не відхилила цей річний бюджет, він вважається таким, що набрав чинності.

   3. Погодження проекту річного фінансового звіту Банку до його подання на розгляд Загальним зборам.

   4. Погодження річних бізнес-планів Банку.

   5. Прийняття рішення про покриття збитків.

   6. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку, а саме: про службу внутрішнього аудиту, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про операції з пов’язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Банку.

   7. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.

   8. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії.

   9. Призначення голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

   10. Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

   11. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.

   12. Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

   13. Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту розподілу прибутку.

   14. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

   15. Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.

   16. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.

   17. Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

   18. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.

   19. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління.

   20. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Голови Правління Банку.

   21. Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його повноважень.

   22. Контроль за діяльністю Правління Банку.

   23. Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.

   24. Оцінка роботи Голови Правління та Правління Банку як колегіального органу.

   25. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Банку, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Банку та посадових осіб дочірніх підприємств.

   26. Визначення принципів побудови організаційної структури Банку.

   27. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.

   28. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

   29. Визначення аудиторської фірми для проведення перевірки річної фінансової звітності Банку, умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо таких висновків.

   30. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

   31. Визначення дати складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

   32. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів.

   33. Призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку.

   34. Вирішення питань про участь Банку у створенні та заснуванні дочірніх підприємств, інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.

   35. Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), а саме:

 • встановлення ліміту максимального розміру суми кредитів на одного інсайдера, які будуть надаватись за рішенням Правління у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

 • встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

 • встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;

 • встановлення ліміту повноважень Правління щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат за зазначеними операціями.

Положення про Наглядову раду може передбачати можливість встановлення додаткових лімітів (граничних сум) щодо проведення активних операцій.

   1. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

   2. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

   3. Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

   4. Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.

   5. Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

   6. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

   7. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Банку Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією.

   8. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (аудиторської фірми), об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Банку, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою).

   9. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

   10. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

   11. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом.

   12. Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

   13. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

  1. До компетенції Наглядової ради також належить прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень.

Наглядова рада може передати до компетенції Правління повноваження прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації відокремлених підрозділів(філій, відділень і представництв) Банку, затвердження їх положень.

Наглядова рада має право:

   1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Банку, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Банком письмового запиту на ім’я Голови Правління Банку.

   2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності Банку.

   3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку.

  1. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Банку не пізніше, як за 7 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради – фізична особа не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов’язки особисто.

Акціонер – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

  1. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами.

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Повноваження представника акціонера  члена Наглядової ради юридичної особи, дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером  членом Наглядової ради та отримання Банком письмового повідомлення про призначення представника. Вимоги до відомостей, які повинні міститися в такому повідомленні визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

  1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

  1. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

  2. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть входити незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв’язків з Банком, членами Правління або акціонерами, що мають суттєву участь в Банку, з пов’язаними особами Банку, значними контрагентами, та який не перебуває з Банком в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що можуть вплинути на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або юридичну освіту, досвід роботи не менше трьох років в банківських або фінансових установах. Права, обов’язки, повноваження незалежних членів Наглядової ради, а також вимоги до них визначаються Положенням про Наглядову раду.

  3. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

 1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

 2. систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов’язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради банку протягом одного календарного року;

 3. втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку.

Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

  1. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

   1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви;

   2. У разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

   3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

   4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

  2. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов’язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

  3. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Банком. Від імені Банку договір підписує Голова Правління або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами. Представник акціонера – члена Наглядової ради юридичної особи здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Банком за дії свого представника у Наглядовій раді.

  4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Банку. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановлених умовами цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

  5. Голова Наглядової ради обирається та відкликається Загальними зборами.

  6. Голова Наглядової ради:

   1. Організовує роботу Наглядової ради.

   2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

   3. Організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.

   4. Здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

  7. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання засідань Наглядової ради тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради, який призначається за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

  8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

  9. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Банку.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

  1. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Банку. Правління зобов’язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

  1. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

  2. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради – фізичні особи беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами – фізичними особами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

  1. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), за винятком випадків, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

  1. Засідання Наглядової ради Банку може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

  2. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п’яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів (бюлетенів для заочного голосування) чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Банку.

  1. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків повинні діяти в інтересах Банку, здійснювати свої права і виконувати обов’язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Банку і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

  1. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

  2. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

  3. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов’язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.Скачать документ

Похожие документы:

 1. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування розд ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109.Загальні положення Податковими правопорушеннями є протиправн ... ється». Статтю 1 розділу І «Загальні положення» виключити. Статтю 17 викласти ...
 2. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... УКРАЇНИ РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Сфера дії Податкового кодексу ... 'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування цього ... . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109. Загальні положення 109.1. Податковими правопорушеннями ...
 3. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

  Кодекс
  ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164 Стаття 109. Загальні положення 164 Стаття 110. Особи, які притягаються ... ІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 499 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1.Сфера дії Податкового кодексу Укра ...
 4. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії Стаття 1 Кримінальне процесуальне законодавство України

  Кодекс
  ... ї ухвали. Глава 14. Відсторонення від посади Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади 1. Відсторонення від посади ... 28. Судовий розгляд § 1. Загальні положення судового розгляду Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду ...
 5. Митний кодекс україни розділ i загальні положення глава 1 основи державної митної справи стаття 1 законодавство україни з питань державної митної справи

  Кодекс
  ... формальності щодо припасів Стаття 223. Загальні положення щодо порядку переміщення ... перед митними органами Стаття 305. Загальні положення щодо забезпечення зобов ... 'язковими для виконання. Стаття 535. Загальні положення щодо порядку виконання постанови ...

Другие похожие документы..