textarchive.ru

Главная > Документ


Обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

  1. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

   1. з власної ініціативи;

   2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

   3. на вимогу Ревізійної комісії;

   4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

   5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

  1. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

 • формулювання порядку денного;

 • чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

  1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Правління протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов’язане передати цю вимогу Наглядовій раді.

  1. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори та/або Положенням про Наглядову раду.

  1. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

  2. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка веде облік прав власності на акції Банку.

  1. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцяти) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

  1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

  1. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

  2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку (зведеному обліковому реєстрі) акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

  1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру, зазначеному в переліку (зведеному обліковому реєстрі) акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Банк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі (офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Загальних зборів.

Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Банк пройшов процедуру лістингу (незалежно від того, чи залишаються акції Банку у лістингу цієї фондової біржі (бірж) на момент здійснення розсилки відповідного повідомлення).

Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення Загальних зборів, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

  1. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

  2. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Особи, які мають право участі у Загальних зборах, вправі вимагати надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді.

  1. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема:

   1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

   2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Банку.

   3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

   4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 11.20.1-11.20.2 та 11.20.5. Повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 11.20.6.

   5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

   6. Банк (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу (незалежно від того, чи залишаються акції Банку у лістингу цієї фондової біржі (бірж) на момент здійснення розсилки відповідного повідомлення). Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів обов’язково має бути опубліковане у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів. Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

  2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

  3. Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Банк зобов’язаний надати інформацію про включення цього акціонера до переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

  1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

 • особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

 • направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

  1. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

  1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

  1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

  2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

  3. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

  4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера  також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

  1. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

  2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства та цього Статуту власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум наявний.

  1. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

  1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених пунктом 8.2 цього Статуту, власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про банки і банківську діяльність». Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Банком.

  1. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

  2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

   1. Рішення Загальних зборів з питань:

 • про внесення змін та доповнень до Статуту Банку,

 • про анулювання викуплених акцій,

 • про зміну Банком типу акціонерного товариства,

 • про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення,

 • про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку,

 • про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про попереднє схвалення та/або ухвалення вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

   1. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених цим Статутом, мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

  1. Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Банку вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування.

  1. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери-власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

  2. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

  1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

  2. Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Банку або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Повноваження лічильної комісії можуть передаватися депозитарію (який обслуговує випуски акцій Банку) або зберігачу, за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних Загальних зборів.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

  1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або зберігачу протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію або зберігача відповідно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

  1. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Банку.

  2. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Банку. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

  1. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Банку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування розд ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109.Загальні положення Податковими правопорушеннями є протиправн ... ється». Статтю 1 розділу І «Загальні положення» виключити. Статтю 17 викласти ...
 2. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... УКРАЇНИ РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Сфера дії Податкового кодексу ... 'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування цього ... . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109. Загальні положення 109.1. Податковими правопорушеннями ...
 3. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

  Кодекс
  ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164 Стаття 109. Загальні положення 164 Стаття 110. Особи, які притягаються ... ІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 499 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1.Сфера дії Податкового кодексу Укра ...
 4. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії Стаття 1 Кримінальне процесуальне законодавство України

  Кодекс
  ... ї ухвали. Глава 14. Відсторонення від посади Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади 1. Відсторонення від посади ... 28. Судовий розгляд § 1. Загальні положення судового розгляду Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду ...
 5. Митний кодекс україни розділ i загальні положення глава 1 основи державної митної справи стаття 1 законодавство україни з питань державної митної справи

  Кодекс
  ... формальності щодо припасів Стаття 223. Загальні положення щодо порядку переміщення ... перед митними органами Стаття 305. Загальні положення щодо забезпечення зобов ... 'язковими для виконання. Стаття 535. Загальні положення щодо порядку виконання постанови ...

Другие похожие документы..