textarchive.ru

Главная > Документ


СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ БАНКУ

7.1. Акціонером Банку визнається юридична або фізична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, яка є власником хоча б однієї акції Банку.

У разі набуття державою права власності на частку у статутному капіталі Банку, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Банку визначається чинним законодавством України.

7.2. Кожна проста акція Банку надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

7.3. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника

7.4. Акціонери – власники простих акцій Банку поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:

7.4.1. Брати участь в управлінні Банком у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Банку безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Банку; одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Банку, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

7.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Банк зобов’язаний надавати йому річну фінансову звітність Банку, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Банку, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Банку.

7.4.4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Банку та інших органів Банку.

7.4.5. У разі емісії Банком додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Банку в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.4.6. У разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Банку.

7.4.8. Вимагати викупу Банком всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

7.4.9. Продати акції Банку у разі, якщо Банком прийнято рішення про придбання таких акцій.

7.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Банку відшкодування збитків.

7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій Банку від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Банку на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Банку в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Банку від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Банку, мають право:

   1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Банку, голосуванням та підбиттям його підсумків.

   2. Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Банку, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Банку.

   3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Банку Ревізійною комісією.

7.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Банку від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Банку, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Банку.

7.8. Акціонери – власники простих акцій Банку поряд із обов’язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов’язані:

   1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Банку.

   2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Банку, інших органів управління Банку.

   3. Виконувати свої зобов’язання перед Банком, у тому числі пов’язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій.

   4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. Акціонер, який має намір придбати істотну участь у Банку або збільшити її таким чином, що він буде прямо або опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу Банку чи права голосу придбаних акцій в органах управління Банку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України у відповідності з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність».

   5. Акціонер-юридична особа, який є власником істотної участі в Банку, зобов’язаний подавати Національному банку України у встановлений ним строк річний звіт про свою діяльність. Звіт повинен містити інформацію, визначену Законом України «Про банки і банківську діяльність»

   6. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку.

 1. СТАТТЯ 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ БАНКУ

  1. Кожна привілейована акція, що випущена одним класом надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

  2. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу на загальних зборах акціонерів Банку тільки у таких випадках:

 • припинення Банку, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

 • внесення змін до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій;

 • внесення змін до Статуту Банку, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку.

  1. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства» або інших обмежень, встановлених банківським законодавством. Розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюється в розмірі 0,01 грн. на одну привілейовану акцію.

Якщо сума дивідендів, що виплачуються Банком по кожній простій акції в певному році, перевищує суму, що належить до виплати в якості дивідендів за кожною привілейованою акцією, розмір дивідендів, що виплачується за привілейованими акціями, повинен бути збільшений до розміру дивідендів, що виплачуються за простими акціями. Рішення про таке збільшення приймають загальні збори акціонерів Банку.

  1. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право:

   1. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Банку.

   2. Брати участь у загальних зборах акціонерів Банку з правом голосу при вирішенні питань, передбачених пунктом 8.2 цього Статуту.

Одна привілейована акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Банку.

   1. У разі ліквідації Банку отримувати частину майна чи вартості майна Банку, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або смертю; вимогами кредиторів, що забезпечені заставою чи іншим способом; вимогами працівників, пов’язаних з трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов’язкових платежів); всіх інших вимог кредиторів, з урахуванням особливостей та черговості встановлених статтею 96 Закону «Про банки і банківську діяльність». При цьому майно, що залишилося після задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому порядку:

 • виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими акціями;

 • проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

 • власникам привілейованих акцій виплачується номінальна вартість належних їм акцій (ліквідаційна вартість привілейованих акцій);

 • майно, що залишилося, розподіляється між власниками привілейованих акцій і простих акцій пропорційно до їх частки в загальній кількості акцій, розміщених Банком, з урахуванням виплаченої раніше номінальної вартості привілейованих акцій (ліквідаційної вартості привілейованих акцій).

   1. Конвертувати привілейовані акції у прості акції Банку на умовах і в порядку, передбачених цим Статутом, рішенням про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, та договором із акціонером – власником привілейованих акцій.

   2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

  1. Акціонери-власники привілейованих акцій Банку поряд із обов’язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов’язані:

   1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Банку.

   2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Банку, інших органів управління Банку.

   3. Виконувати свої зобов’язання перед Банком, у тому числі пов’язані з майновою участю.

   4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

   5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку.

  2. При додатковій емісії акцій акціонери-власники привілейованих акцій не мають переважного права на придбання акцій Банку.

 1. СТАТТЯ 9. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

  1. Регулятивний капітал Банку включає:

 • основний капітал;

 • додатковий капітал.

   1. Основний капітал Банку включає:

 • сплачений і зареєстрований статутний капітал,

 • розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал Банку,

 • загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій.

Основний капітал не включає збитків за поточний рік і нематеріальні активи.

Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати критеріям, визначеним Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

   1. В межах, в яких це дозволяється чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, додатковий капітал може включати:

 • нерозкриті резерви;

 • резерви переоцінки;

 • гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти;

 • субординований борг;

 • інші інструменти відповідно до чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

Розмір додаткового капіталу не може перевищувати 100 відсотків розміру основного капіталу.

  1. Банк формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов’язаннями. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 (п’яти) відсотків від щорічного прибутку Банку до досягнення ним 25 (двадцяти п’яти) відсотків розміру регулятивного капіталу Банку. Банк формує інші фонди та резерви на покриття збитків від активів відповідно до чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

  2. Прибуток Банку визначається як різниця між доходами та витратами Банку, пов’язаними з отриманням цих доходів та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

За рахунок відрахувань від чистого прибутку Банку за звітний фінансовий рік після відрахування, передбачених законодавством України податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, формуються обов’язкові резерви для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов’язаннями у розмірі, передбаченому чинним законодавством України. Кошти, відраховані до резервних фондів, використовуються у відповідності з чинним законодавством України.

  1. Чистий прибуток Банку залишається у повному розпорядженні Банку і може бути спрямований, зокрема, на поповнення інших фондів, створених Банком у відповідності з чинним законодавством. Рішення щодо розподілу прибутку приймається загальними зборами акціонерів.

Для забезпечення зобов’язань Банку, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Банку можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Наглядовою радою за поданням Правління Банку.

  1. Покриття збитків, понесених Банком, здійснюється Банком відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Наглядовою радою Банку, за рахунок коштів резервного фонду Банку; якщо коштів резервного фонду Банку не вистачає на покриття збитків, для цих цілей за рішенням Наглядової ради Банку можуть використовуватись кошти з інших фондів Банку та кошти, отримані від продажу майна Банку.

  2. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Банку у відповідності з фінансовими показниками діяльності Банку за звітній період. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Банку на умовах, викладених у відповідному протоколі загальних зборів акціонерів Банку, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року за рахунок чистого прибутку звітного року, що залишається у розпорядженні банку.
   Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера, видачі готівкою з каси Банку у порядку, визначеному законодавством, або направлення на збільшення статутного капіталу Банку за рішенням загальних зборів акціонерів Банку.

  3. Виплата дивідендів за простими акціями має бути завершена не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів за привілейованими акціями має бути завершена не пізніше шести місяців з дня закінчення звітного року за умови відсутності обмежень, встановлених банківським законодавством та з урахуванням окремих рішень Наглядової ради. Дивіденди, не отримані акціонерами, зберігаються Банком. Виплата дивідендів, що передані на зберігання, проводиться на вимогу акціонерів.

  4. Порядок щорічної виплати дивідендів акціонерам за підсумками діяльності за рік визначається Положенням про акції та дивідендну політику Банку, затвердженим загальними зборами акціонерів Банку відповідно до вимог чинного законодавства України.

  5. Дивіденди можуть бути спрямовані на збільшення статутного капіталу Банку за відповідним рішенням загальних зборів акціонерів Банку.

  6. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

  1. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів складається окремо за простими та привілейованими акціями в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, яка визначена Наглядовою радою Банку як дата складання переліку. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік для виплати дивідендів за привілейованими акціями складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Банк листами з повідомленням про вручення персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

  1. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Банк має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством, в тому числі Законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства», в тому числі, Банку забороняється виплачувати дивіденди у будь-якій формі, якщо така виплата призведе до порушення нормативу адекватності капіталу.

  2. Порядок розподілу прибутку Банку визначається виключно загальними зборами акціонерів Банку простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборів акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

  3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Банку, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Банку.

СТАТТЯ 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУ

  1. Органами управління Банку є:

- Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

- Наглядова рада.

- Правління.

  1. Органами контролю Банку є:

- Ревізійна комісія.

- Служба внутрішнього аудиту Банку.

  1. Члени Наглядової ради та Правління, а також керівник служби внутрішнього аудиту мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі кваліфікаційним вимогам Національного банку України щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

СТАТТЯ 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

  1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

  2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та актів внутрішнього регулювання Банку.

Загальні збори затверджують Положення про Загальні збори, яке визначає їх правовий статус, повноваження, порядок скликання тощо.

  1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

   1. Визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання.

   2. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку.

   3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

   4. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».

   5. Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення.

   6. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку

   7. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

   8. Прийняття рішення про форму існування акцій.

   9. Затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства, річного звіту Банку, розгляд звіту (висновків) аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його (їх) розгляду.

   10. Розподіл прибутку Банку.

   11. Затвердження розміру річних дивідендів.

   12. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії.

   13. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

   14. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

   15. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, акції та дивідендну політику Банку, а також внесення змін до них.

   16. Затвердження кодексу корпоративного управління Банку.

   17. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

   18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

   19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

   20. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до матеріальної відповідальності.

   21. Прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

   22. Обрання комісії з припинення Банку.

   23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

   24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

   25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України або Положенням про Загальні збори Банку.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради Банку або Правління Банку.

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку.

  1. Банк зобов’язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

  1. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться такі питання:

   1. Затвердження річного звіту Банку.

   2. Розподіл прибутку Банку.

   3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

  1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вноситься таке питання:Скачать документ

Похожие документы:

 1. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування розд ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109.Загальні положення Податковими правопорушеннями є протиправн ... ється». Статтю 1 розділу І «Загальні положення» виключити. Статтю 17 викласти ...
 2. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1 Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  ... УКРАЇНИ РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Сфера дії Податкового кодексу ... 'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 40. Сфера застосування цього ... . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Стаття 109. Загальні положення 109.1. Податковими правопорушеннями ...
 3. РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 29

  Кодекс
  ... 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 164 Стаття 109. Загальні положення 164 Стаття 110. Особи, які притягаються ... ІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 499 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1.Сфера дії Податкового кодексу Укра ...
 4. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії Стаття 1 Кримінальне процесуальне законодавство України

  Кодекс
  ... ї ухвали. Глава 14. Відсторонення від посади Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади 1. Відсторонення від посади ... 28. Судовий розгляд § 1. Загальні положення судового розгляду Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду ...
 5. Митний кодекс україни розділ i загальні положення глава 1 основи державної митної справи стаття 1 законодавство україни з питань державної митної справи

  Кодекс
  ... формальності щодо припасів Стаття 223. Загальні положення щодо порядку переміщення ... перед митними органами Стаття 305. Загальні положення щодо забезпечення зобов ... 'язковими для виконання. Стаття 535. Загальні положення щодо порядку виконання постанови ...

Другие похожие документы..