textarchive.ru

Главная > Документ


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.

Прагнення вітчизняної економіки до європейської інтеграції та об’єктивні процеси глобалізації зумовлюють виникнення суспільної потреби у достовірній фінансовій інформації про діяльність економічних суб’єктів. Таку достовірність та відповідність стандартам і нормативам має забезпечити аудиторське підтвердження фінансових звітів.

Український аудит має досить значні здобутки, зважаючи на порівняно короткий час його законодавчо закріпленого існування. Але в світі, саме в останні роки, здійснюється робота пов’язана із укріпленням принципу незалежності в аудиті та забезпечення якості аудиторських послуг. Ці основоположні моменти як в практиці, так і в науці аудиту досягаються засобом вдосконалення його організації та методології. Виділення організаційного та методологічного напряму досліджень викликано ще й тим, що ці питання мало досліджені, тому потребують поглиблення і структуризації.

З огляду на особливості діяльності агропромислових підприємств, заслуговує на увагу розвиток галузевих ознак організації та методики аудиту. На необхідність досліджень в цьому напрямку вказує практика діяльності агропромислових підприємств та їх аудиторського обслуговування. У роботі зосереджено увагу на дослідженнях організації та методики аудиту підприємств, що є сільськогосподарськими товаровиробники та підприємств - переробників сільськогосподарської продукції. Адже відповідно до діючого законодавства, для таких підприємств (крім акціонерних товариств), не є обов’язковим проведення аудиту річної фінансової звітності. Не визначено законом і необхідність проведення аудиту в разі реорганізації підприємств. Разом з тим, агропромислові підприємства мають особливості в проведенні реформ власності, земельної реформи, що призвело до невизначеності у структурі та умовах залучення капіталу. Усе це спричиняє викривлення звітних показників та введення в оману користувачів фінансової інформації. Тому потрібно здійснювати дослідження теорії і практики аудиту з метою наукового обґрунтування обов’язковості аудиту агропромислових підприємств, напрямів вдосконалення його методології та організації, а також нормативного регулювання для підвищення якості обслуговування агропромислових підприємств.

Значний внесок у розвиток теорії і практики аудиту здійснили такі зарубіжні науковці як Е.А.Аренс, Дж. Лоббек, Р.Адамс, Дж. Робертсон, Ф.Дефліз, Г.Дженнік, В.О’Рейли тощо. До розвитку вітчизняного аудиту, його пізнання та наукового обґрунтування доклали значних здобутків такі вчені як М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, Г.М. Давидов, Н.І. Дорош, О.А. Петрик, О.Ю. Редько, В.С.Рудницький, В.Я. Савченко, Б.Ф. Усач та інші. Галузеві аспекти аудиту в агропромисловому комплексі досліджували такі вчені як М.Я. Дем’яненко, К.П. Дудка, В.М. Жук, Л.С. Шатковська й інші.

Разом з тим залишаються невирішені та дискусійні питання, які стосуються як аудиту взагалі, так і галузевих аспектів аудиторського обслуговування агропромислових підприємств. Зокрема: серед науковців немає усталеного визначення термінів “аудит” та “аудиторська діяльність”, “організація аудиту”; практично відсутні фундаментальні дослідження галузевого впливу на організацію аудиту. Є багато невирішених проблем в галузі забезпечення якості аудиторського обслуговування, таких як гарантії незалежності аудитора, організація контролю якості, місце професійних громадських організацій в цій системі тощо. Застосування інформаційних технологій на підприємствах, з метою обробки економічної інформації, значно змінює фактори впливу на ризик внутрішнього контролю.

Відсутність теоретичних напрацювань з виділених питань та їх вплив на розвиток аудиторського обслуговування агропромислових підприємств обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям досліджень є складовою частиною програми науково-дослідних робіт Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267).

Внесок автора у виконанні цих робіт полягає в обґрунтуванні галузевих ознак організації та методики аудиту та в розробці пропозицій щодо забезпечення якості і вдосконалення методики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств в умовах розвитку інформаційних технологій.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення організації і методики аудиту агропромислових підприємств з урахуванням вимог та умов процесів інформатизації.

Реалізація поставленої мети досягається через послідовне вирішення наступних завдань теоретичного та практичного характеру:

узагальнити та систематизувати існуючі дослідження процесу становлення та розвитку аудиту;

дослідити сутність аудиту, його принципів і видів, уточнити визначення поняття “аудит”, вдосконалити класифікацію видів аудиту;

розкрити теоретичні аспекти організації аудиту та обґрунтувати вплив галузевих особливостей діяльності агропромислових підприємств на організацію і методику аудиторських перевірок;

дослідити систему організації та регулювання аудиторської діяльності в Україні та визначити в ній роль і місце професійних громадських організацій аудиторів;

розробити організаційно-методичні підходи до розвитку аудиторського обслуговування агропромислових підприємств;

дослідити послідовність та складові елементи процесу аудиту, розробити рекомендації щодо вдосконалення організації і методики аудиту агропромислових підприємств;

узагальнити особливості методики аудиту в умовах електронної обробки даних, удосконалити його методичні підходи з урахуванням можливостей та умов використання інформаційних технологій;

вдосконалити організаційні підходи та розробити рекомендації із забезпечення ефективності функціонування системи контролю якості аудиторських послуг.

Об’єктом дослідженняє аудиторська діяльність та процес аудиторського обслуговування агропромислових підприємств.

Предметом дослідженняє теоретичні засади, методологія та організація аудиту агропромислових підприємств в умовах використання сучасних інформаційних технологій.

Методи дослідження.В основу дисертаційної роботи на етапі збору, систематизації і обробки інформації покладено основні принципи діалектичного методу, а в його межах – методи індукції та дедукції. В ході дослідження сучасного стану проблем аудиту в Україні та, зокрема, в агропромисловому комплексі, було використано методи спостереження, анкетування, статистичного і порівняльного аналізу, синтезу. При розробці напрямів вдосконалення організації та методики аудиту використано графічний метод та моделювання. Для вивчення окремих об’єктів аудиту використовувався монографічний метод.

Інформаційною базою виконаного дослідження є офіційні матеріали Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів та Міністерства аграрної політики України, Аудиторської палати України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме: законодавчі акти, нормативні документи, методичні рекомендації, інструктивні матеріали. В дослідженні використано матеріали науково-практичних конференцій, наукові праці та публікації у періодичних виданнях як вітчизняних, так і закордонних науковців і практиків за напрямом дисертаційної роботи. Фактографічна інформація, використана у дисертації, складається з офіційних статистичних даних Аудиторської палати України, Держкомстату України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (публікації фінансової звітності акціонерних товариств), а також аудиторських висновків, фінансових звітів окремих агропромислових підприємств Запорізької області.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному узагальненні та новому вирішенні проблем наукового та прикладного характеру, які стосуються організації і методики аудиту агропромислових підприємств в умовах розвитку інформаційних технологій. За підсумками дослідження отримано наступні результати, що мають характер наукової новизни.

Вперше:

 • визначено організаційні підходи до реалізації галузевого напряму в організації та регулюванні аудиторської діяльності через запровадження нормативних вимог до діяльності професійних громадських організацій та порядку делегування їх представників до Аудиторської палати України;

 • обґрунтовано комплекс заходів і пропозицій для вдосконалення системи контролю якості аудиторських послуг, який, окрім інших елементів, включає розроблену організаційну модель створення та запровадження системи управління якістю в аудиторських фірмах, що вдосконалить національні підходи до контролю якості та надасть агропромисловим підприємствам, на рівні з іншими замовниками аудиту, впевненість в якості аудиторських послуг та об'єктивності наданого висновку.

Уточнено:

 • визначення поняття “аудит”, що характеризує аудит в різних формах його прояву, зокрема, охоплює зовнішній та внутрішній аудит, забезпечує бачення його мети;

 • класифікацію видів аудиту, суть якої полягає у виділенні класифікаційних ознак аудиту, що виходять з його цілей і завдань. Така класифікація дозволяє глибше зрозуміти сутність аудиту, розкрити механізм функціонування відносин, що ним передбачені.

Удосконалено:

 • методику аудиту з урахуванням вимог та можливостей застосування сучасних інформаційних технологій: розроблено методику оцінювання умов функціонування електронної обробки даних на підприємстві, що перевіряється, розкрито можливості різних програмних продуктів для визначення аудиторського ризику.

Дістало подальшого розвитку:

 • визначення понять “організація аудиторської діяльності” та “організація аудиту, як процесу”, що доповнює та структуризує наукові знання про аудит;

 • обґрунтування впливу особливостей діяльності агропромислових підприємств на організацію аудиту шляхом визначення особливих завдань організації аудиту таких підприємств;

 • методика аудиторської перевірки фінансової звітності агропромислових підприємств, а саме: розроблено методику попереднього оцінювання системи внутрішнього контролю агропромислового підприємства та тест оцінювання відповідності облікової політики; запропоновано організаційно-методичну схему перевірки за стадіями виробничого процесу, що дозволить відійти від формального підходу аудиторів до перевірки, оскільки вимагає аналізу не тільки балансових рахунків, а й господарських процесів та явищ, що підвищить професійні вимоги до аудиторів і якість перевірки.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці комплексного підходу до організації системи контролю якості аудиторських послуг та методичних рекомендацій з аудиту агропромислових підприємств в умовах розвитку інформаційних технологій. Впровадження запропонованих рекомендацій дасть можливість значно покращити якість аудиторського обслуговування агропромислових підприємств, удосконалити нормативну базу з організації та регулювання аудиторської діяльності. Результати досліджень можуть бути використані при розробці пропозицій щодо змін і доповнень до Закону України “Про аудиторську діяльність”, нормативів та методичних рекомендацій з контролю якості аудиторських послуг, планів та програм аудиторських перевірок: запропоновані форми робочих документів можуть бути використані у роботі аудиторів та аудиторських фірм.

Результати дисертаційної роботи апробовані, оцінені та застосовуються у практичній діяльності аудиторських фірм: ПП “Аудиторська фірма “ДіВо” м. Мелітополь (довідка № 18 від 01.03.2007) та ТОВ “Аудиторська фірма “Фінанси-Аудит-Приватизація” м. Київ (довідка № б/н від 05.03.2007р.). Окремі результати використовуються в навчальному процесі денної та заочної форми навчання факультету “Облік і фінанси” Таврійського державного агротехнічного університету при викладанні дисциплін “Аудит (основи)”, “Організація і методи аудиту” (Акт про використання та впровадження результатів наукових досліджень за № 39-1652 від 12.10.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містять елементи наукової новизни є особистим внеском здобувача. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, були використані лише ті положення, які є результатом власних досліджень здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи доповідались, обговорювались і отримали позитивні відгуки на Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, Інститут аграрної економіки УААН, листопад 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів “Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах” (м. Кіровоград, Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція УААН, 15-17 березня 2005 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, ННЦ “Інститут аграрної економіки УААН”, 19-20 жовтня 2006 р.).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 2,06 др.арк. (6 – одноосібно, загальним обсягом 1,96 др.арк.), із них 4 у наукових фахових виданнях, обсягом 1,48 др.арк. та 3 тези доповідей обсягом 0,48 др.арк.

Структура та обсяги роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний обсяг дисертаційної роботи становить 186 сторінок комп’ютерного тексту, робота містить 20 таблиць на 27 сторінках, 15 рисунків на 15 сторінках та 11 додатків на 30 сторінках. Список використаних джерел налічує 201 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

На підставі проведених досліджень в дисертації висвітлено теоретичні засади та надано практичні рекомендації з удосконалення організації та методики аудиту агропромислових підприємств.

У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

Перший розділ – “Теоретичні основи аудиту агропромислових підприємств” – присвячений науковому обґрунтуванню сутності аудиту, його принципів та видів, уточненню поняття організації аудиту, обґрунтуванню впливу галузевих особливостей діяльності агропромислових підприємств на організацію і методику аудиту.

У першому розділі визначено, що разом із розвитком виробничих сил та продуктивних відносин у суспільстві виникають нові види економічних відносин та господарської діяльності. Це стосується й розвитку теорії і практики аудиту. Аналіз визначень поняття “аудит” за різними літературними джерелами (як науковими публікаціями, так і навчальними посібниками і нормативними документами), показав відсутність єдиного загальновизнаного трактування сутності аудиту. Це зумовлено наявністю різних підходів до розуміння природи аудиту. На основі системного підходу уточнено визначення поняття “аудит”, зокрема визначено, що аудит – це форма економічного контролю, що базується на перевірці інформації про діяльність суб'єктів господарювання незалежною компетентною особою з метою висловлення об'єктивної думки щодо відповідності фінансових звітів фактичному фінансово-майновому стану та існуючим нормативним критеріям, що відображають вид і характер підприємницької діяльності.

В умовах розвитку економіки, зокрема фондового ринку, інноваційних технологій, розвиваються види аудиту, його методологія та організація. На основі вивчення теорії та практики аудиту виявлено, що існуючі класифікації видів аудиту не повною мірою відображають їх мету та завдання на сучасному етапі розвитку. Критичний аналіз теоретичних підходів до класифікації видів і принципів аудиту дозволив уточнити групи класифікаційних ознак аудиту, виходячи із їх мети та завдань, та узагальнити принципи аудиту (табл.1).

В першому розділі дістало подальшого розвитку обґрунтування відмінностей між поняттями “організація аудиторської діяльності” та “організація аудиту”. На основі цього уточнено поняття “організація аудиторської діяльності” та “організація аудиту, як процесу”.

Таблиця 1.

Класифікація принципів аудиту

Класифікаційні групи

Принципи аудиту

Етичні

  • незалежність;

  • чесність;

  • об'єктивність;

  • професійна компетентність та ретельність;

  • конфіденційність;

- професійна поведінка

Організаційні

  • довіра до суб'єкта, що перевіряється;

  • професійний скептицизм;

  • дотримання аудиторських стандартів;

  • відповідальність аудитора;

  • необхідність врахування особливостей конкретного клієнта

Організацію аудиторської діяльності можна визначити, як процес створення та постійного вдосконалення інституту аудиту в державі, формування правового поля та забезпечення рівних умов для функціонування усіх суб’єктів аудиторської діяльності. Схематично об’єкти організації аудиторської діяльності можна зобразити наступним чином (рис.1).

Організація аудиту, як процесу – це сукупність заходів спрямованих на інформаційне та матеріально-технічне забезпечення процесу аудиту з метою висловлення професійної незалежної думки стосовно предмету аудиту (фінансової звітності) при дотриманні правил і принципів, встановлених законом та нормативами. При цьому, в дисертації визначено основні складові організації аудиту, як процесу.

Враховуючи специфіку агропромислового виробництва, в дисертаційній роботі здійснено узагальнення особливостей діяльності агропромислових підприємств у взаємозв’язку із визначенням специфічних завдань організації аудиту таких підприємств. Зокрема, до основних специфічних завдань належить:

організація забезпечення довідковою інформацією про природні та біологічні можливості специфічних засобів виробництва (земля та біологічні активи), законодавчою та нормативною інформацією про оцінку та облік таких активів;


Рис. 1. Об’єкти організації аудиторської діяльності

сезонність виробництва та неспівпадання виробничого циклу із календарними періодами зумовлюють специфічне завдання з організації інформаційного та технічного забезпечення часових параметрів аудиту: реклама, обговорення намірів (договірні стосунки), час перевірки, період перевірки тощо;

особливості оподаткування, кредитування, державної підтримки зумовлюють необхідність оперативного формування і актуалізації комплексу законодавчої, нормативно-довідкової, методичної інформації в т.ч. галузевого, відомчого характеру;

специфіка землекористування та відносин власності зумовлює обрання специфічних способів та методів отримання аудиторських доказів за цими об’єктами.

У другому розділі “Стан та розвиток аудиторського обслуговування агропромислових підприємств України” - досліджено та проаналізовано сучасні організаційні та методичні підходи до аудиту агропромислових підприємств. З’ясовано, що чинна система нормативного та методичного забезпечення аудиту не забезпечує належної якості аудиторського обслуговування.

Дослідження нормативного регулювання аудиторської діяльності здійснювалось за трьома рівнями:

І – законодавчо-нормативного регулювання;

ІІ - нормативно-методичного регулювання і контролю якості;

ІІІ - внутрішнього регулювання.

Таке дослідження дозволило зробити висновок, що сучасне нормативне регулювання аудиту в Україні має ряд недоліків. Зокрема, недоліки законодавчо-нормативного регулювання (І-й рівень) стосуються визначення кола об’єктів обов’язкового аудиту, переліку інших послуг, що можуть надавити аудитори (крім аудиту фінансової звітності), визначення ролі і місця громадських професійних організацій в регулюванні аудиторської діяльності.

Стосовно другого рівня визначено недосконалість взаємодії Аудиторської палати України із професійними організаціями та відсутність галузевого підходу до організаційно-методичного забезпечення аудиторської діяльності. Доведено недосконалість системи контролю якості аудиторських послуг, що насамперед впливає на адекватне формування системи зовнішнього контролю агропромислових підприємств. Щодо третього рівня, то у роботі розкрито недоліки організаційних та методичних підходів до планування, документування аудиторських перевірок, а також внутрішнього контролю якості. Виходячи з визначених недоліків та аналізу міжнародної практики нормативного регулювання аудиту і ведення аудиторської діяльності, визначено необхідність внесення до нормативних документів з аудиту положень щодо обов’язкового проведення аудиту фінансової звітності при реорганізації підприємств, що забезпечить майнові права учасників, засновників, інвесторів та кредиторів.

Проведене дослідження діяльності професійних організацій в Україні показало, що на сьогодні створюються професійні об’єднання не тільки за професійним напрямом, а й за професійно-галузевим. На нашу думку такий підхід є виправданим, оскільки є ряд галузей економіки, які мають значні особливості у веденні фінансово-господарської діяльності, методології обліку окремих, притомних лише цим галузям, об’єктів та діяльності, пов’язаної з охороною природного середовища тощо. Такі особливості впливають на завдання аудиту, організацію аудиторських перевірок, процедури аудиту. Крім того, практика діяльності єдиної професійної організації аудиторів, що була визначена на законодавчому рівні (перша редакція Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. № 3215-ХІІ) не виправдала себе, оскільки в організації її діяльності порушувався принцип професійної конкуренції. На основі цього дослідження в роботі розроблено та обґрунтовано організаційні напрями взаємодії Аудиторської палати України із професійними організаціями, через реалізацію яких забезпечуватиметься і галузевий напрям в організації та регулюванні аудиторської діяльності (рис.2).головний напрям роботи

співпраця (зворотній зв’язок)

Рис. 2. Організаційні напрями роботи Аудиторської палати України із професійними організаціями

Узагальнення практики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств здійснювалось на базі Запорізької області. Зокрема визначено, що однією з проблем є низька платоспроможність цих підприємств. З огляду на інтелектуальну складову аудиторських послуг, останні не можуть бути дешевими, а агропромислові підприємства, які споживають аудиторські послуги на обов’язковій основі, не мають фінансових можливостей вимагати від аудиторів належної якості обслуговування.

З метою дослідження стану та розвитку організації і методики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств, в ході наукового дослідження проведено анкетування працівників аудиторських фірм та агропромислових підприємств. Висновки щодо стану організації та методики аудиту є обґрунтованими та об’єктивними, оскільки базуються на зустрічному анкетуванні аудиторів та працівників агропромислових підприємств, що проводили аудит фінансової звітності у Запорізькій області. Крім визначення проблемних питань в організації і методиці аудиту агропромислових підприємств анкетування дає переконливі докази необхідності подальшого поглиблення досліджень аудиту в галузевому напрямку (табл. 2).

Таблиця 2.

Кількість відкритих акціонерних товариств Запорізької області, що проводили аудит фінансової звітності *

Зміст

Звітний рік

Зміни у 2006 р. до базового періоду (+,-)

2003**

2004

2005

2006

Кількість акціонерних товариств Запорізької обл.

200

612

571

682

+ 482

З них агропромислові відкриті акціонерні товариства

35

98

93

125

+ 90

Агропромислові товариства у % від загальної кількості

17,5

16

16,2

18,4

+1,9

З них пройшли анкетування (підприємств)

4

10

12

35

+ 31

* за даними Аудиторської палати України (форма № 1 – аудит)

** базовий період

Узагальнення результатів анкетування та аналіз фінансових звітів (з аудиторськими висновками) акціонерних товариств області, що працюють в галузях агропромислового виробництва, дало можливість визначити доцільність поглиблення та обґрунтування галузевої складової організаційно-методичних аспектів аудиту та розробити конкретні пропозиції, які полягають в обґрунтуванні загальних підходів: до формування програми аудиту за господарськими процесами виробничого підприємства (постачання, виробництво, реалізація); до попередньої оцінки системи внутрішнього контролю агропромислового підприємства на основі виділення і аналізу системи бухгалтерського обліку; до розширення вимог до аудиту фінансової звітності агропромислових підприємств шляхом запровадження екологічного напряму; до розробки схеми аудиторської перевірки з використанням автоматизованих систем.

У третьому розділі – “Удосконалення організації та методики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств” – надано методичні рекомендації та практичні пропозиції щодо вдосконалення системи контролю якості аудиторських послуг, методики аудиту в умовах розвитку інформаційних технологій.

З точки зору аудиторської діяльності, якість аудиторських послуг можна розглядати як їх здатність задовольняти потреби замовника та суспільства в отриманні достатнього рівня впевненості у фінансовій інформації, що виступає предметом аудиту. Забезпечення якості аудиторських послуг можливе через запровадження нормативних базових вимог та внутрішніх регламентів щодо формування і запровадження системи управління якістю в аудиторських фірмах. Вдосконалення базових регламентів необхідно здійснювати зважуючи на вимоги міжнародних стандартів та директив Європейського Союзу. Зважуючи на виділені рівні регулювання аудиторської діяльності та виходячи із тенденцій розвитку контролю якості аудиторських послуг в країнах ЄС, підпорядкування чинників забезпечення високої якості можна зобразити у вигляді матриці (Табл. 3.)

Таблиця 3.

Матриця підпорядкування чинників забезпечення якості аудиту

Рівні регулювання

Чинники якості аудиту

Законодавство та стандарти

Гарантія виконання стандартів

Освіти

(вимоги до професійної компетентності)

Етики
(вимоги до незалежності)

Стандарти аудиту

(методика та техніка)

Реєстрація

Контроль за виконанням нормативів

Відповідальність, санкції

Державний

Професійних організацій

Суб'єктів аудиту

Перший та другий рівні регулювання контролю якості аудиторських послуг будуть дієві в разі функціонування внутрішньої системи управління якістю аудиторської фірми. Рекомендовано, що підходи її до розробки та впровадження мають складатися із наступних блоків: 1) встановлення необхідності та очікуваних потреб замовників та інших зацікавлених сторін; 2) розробка політики і мети фірми, щодо якості аудиторських послуг; 3) встановлення процесів і відповідальності, необхідних для досягнення мети в області якості; 4) визначення необхідних для цього ресурсів; 5) розробка методів для визначення результативності і ефективності кожного процесу; 6) визначення засобів необхідних для попередження невідповідностей і їх усунення; 7) розробка процедур постійного підвищення якості послуг. Для вирішення завдань якості за такими підходами створюється відповідна база. Такою базою є організаційна система аудиторської фірми, що має здатність до саморегулювання і самовдосконалення. Модель системи управління якістю в аудиторській фірмі можна зобразити у наступному вигляді (рис. 3.).


дії, що сприяють створенню додаткової вартості

потоки інформації

Рис. 3 Модель системи управління якістю послуг

Така модель відображає системний підхід та ідею замкнутості процесу управління. Виконання кожного процесу складається із п'яти стадій: планування, регулювання і корегування, організація діяльності, контроль, оцінка і аналіз. По кожній стадії потрібно розробляти управлінські документовані процедури. Тому важливо, щоб організаційно-технологічною основою управління процесами стали внутрішні стандарти аудиторської фірми. В дисертації розроблено структурну модель внутрішніх стандартів для запровадження системи управління якістю.

Технічний прогрес вимагає від аудиторів мати достатні знання, навички та інструменти для оцінки системи комп’ютерної обробки даних (КОД) клієнта. В роботі розроблена методика оцінки системи КОД, яка вирішує наступні ключові завдання: достатнього аналізу системи внутрішнього контролю при використанні програмного продукту; здійснення детального планування аудиторської перевірки; документування основних процедур оцінювання. Методика передбачає перевірку та документування наступних параметрів: правильності застосування комп’ютерної обробки показників; санкціонованості доступу до інформації; вчасного контролю за показниками, які вводяться окремими працівниками; відповідності і повноти документів, регістрів та звітних даних, що створюються програмним забезпеченням, діючим вимогам та законодавству з бухгалтерського обліку і господарської діяльності; контролю над змінами показників, що вносяться до програмного забезпечення та в настройку системи; операцій, що здійснюються за допомогою програмного забезпечення; надійності плану відновлення системи КОД та здійснення заходів на випадок аварій і непередбачених ситуацій.

На основі аналізу можливостей різних універсальних та спеціальних програмних продуктів для аудиту та бухгалтерського обліку запропоновано методику застосування спеціалізованого програмного забезпечення при оцінці аудиторського ризику.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення організації і методики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств. Висновки за результатами проведених досліджень зводяться до наступного.

1. Аналіз економічної літератури з питань сутності аудиту в аспекті його історичного розвитку дав можливість визначити, що причинами виникнення, становлення і розвитку аудиту, з точки зору загальних законів пізнання, стали процеси розподілу і зіткнення інтересів, які характеризують закон боротьби протилежностей.

2. На основі узагальнення визначень поняття “аудит” та дослідження видів аудиту в процесі їх розвитку, уточнено визначення поняття “аудит” та класифікацію видів аудиту виходячи із їх мети і завдань. Авторське визначення поняття “аудит” має наступний зміст: аудит – це форма економічного контролю, що базується на перевірці інформації про діяльність суб'єктів господарювання незалежною компетентною особою з метою висловлення об'єктивної думки щодо відповідності фінансових звітів фактичному фінансово-майновому стану та існуючим нормативним критеріям, що відображають вид і характер підприємницької діяльності.

3. Дослідження теоретичних основ організації аудиту у взаємозв'язку із особливостями діяльності агропромислових підприємств дозволило: уточнити поняття “організація аудиторської діяльності” та “організація аудиту, як процесу”; визначити особливості і завдання організації аудиту агропромислових підприємств.

4. На основі вивчення нормативного регулювання і практики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств розроблено та обґрунтовано організаційні напрями взаємодії Аудиторської палати України із професійними громадськими організаціями аудиторів, суть яких полягає у визначенні та нормативному закріпленні вимог до таких організацій, порядку їх акредитації та делегування своїх членів до АПУ. Через реалізацію розроблених напрямів забезпечуватиметься і галузева складова в організації та регулюванні аудиторської діяльності.

5. Оцінка сучасного стану аудиторського обслуговування агропромислових підприємств методом зустрічного анкетування замовників і виконавців аудиторських послуг, дозволила визначити причини повільного розвитку цього сектору ринку, які полягають в недосконалому нормативному регулюванні обов’язковості проведення аудиту фінансової звітності та забезпеченні формування системи контролю якості.

6. Дослідження сучасного стану організації та методики аудиторської перевірки агропромислових підприємств Запорізької області дало можливість визначити доцільність поглиблення та обґрунтування галузевої складової організаційно-методичних аспектів аудиту та розробити загальні підходи до формування програми аудиту за стадіями виробничого процесу підприємства. Така побудова програми аудиту вимагає відійти від формального підходу до перевірки бухгалтерських рахунків та здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності за стадіями, ув’язати її результати із результатами діяльності, відображеними у фінансовій звітності.

7. Запропоновано комплекс заходів і пропозицій щодо вдосконалення системи контролю якості аудиторських послуг на усіх трьох рівнях регулювання аудиторської діяльності: на законодавчо-нормативному, нормативно-методичному та внутрішньому. Зокрема: розкрито поняття системи контролю якості аудиторських послуг, визначено її мету та принципи; вдосконалено організаційні та нормативні підходи щодо формування вимог до професійної компетенції аудиторів та вимог до забезпечення контролю виконання нормативних і етичних норм; розроблено рекомендації щодо вдосконалення положень з оприлюднення фінансової звітності та вимог до публікації висновків аудитора; вдосконалено організаційні підходи до формування реєстру аудиторів і аудиторських фірм та склад їх інформації; розроблено структурну модель системи управління якістю аудиторських послуг в аудиторських фірмах та організаційні підходи до її впровадження.

8. Обґрунтовано організаційно-методичні підходи до попередньої оцінки системи внутрішнього контролю агропромислового підприємства на основі виділення і аналізу системи бухгалтерського обліку, як складової системи управління підприємства. В межах таких підходів розроблено тест оцінки облікової політики, який дасть загальне уявлення про стан організації і методики бухгалтерського обліку клієнта.

9. На основі узагальнення особливостей методики аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних (КОД) розроблено методику оцінки умов функціонування КОД на підприємстві, що перевіряється, розкрито можливості різних програмних продуктів для визначення аудиторського ризику. Це дозволить забезпечити дотримання нормативних вимог до масштабів та документування аудиту на стадії планування і попереднього вивчення діяльності клієнта із мінімальними затратами часу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Єременко Д.В. Розвиток аудиту: класифікаційний аспект // АгроІнком.- 2005. - № 5-6. – С. 97-101.

 2. Єременко Д.В. Аудиторські ризики при використання комп'ютерних технологій // АгроІнком.- 2006. - № 1. – С. 96-98.

 3. Єременко Д.В. Напрями удосконалення організації аудиту в АПВ (документування екологічного аудиту) // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця. – Випуск 28. – 2006. – С. 162-168.

 4. Дудка К.П., Єременко Д.В. Вдосконалення системи контролю якості аудиторських послуг в Україні // Збірник наукових праць. Випуск 219. В 3 т. Том І – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – 276 с.- С.45-53. (автором особисто обґрунтовано необхідність створення концепції єдиної системи контролю якості аудиторських послуг в Україні та запропонована їх структура)

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

 1. Єременко Д.В. Особливості аудиту в умовах електронної обробки даних // Збірник тез та виступів на міжнародній науково-практичній конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи”. Частина І / за ре. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.:ІАЕ, 2003. – С.134-137.

 2. Єременко Д.В. Особливості становлення національного аудиту // Вісник степу. Науковий збірник. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2005. – 152 с. – С. 53 – 54.

 3. Єременко Д.В. Розвиток аудиторського обслуговування підприємств АПК на основі пільгового кредитування перевірок // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. ІІ Міжнародна наук.-практ. конф.: Зб. тез та виступів – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – С.223-225.

АНОТАЦІЯ

Єременко Д.В. Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН. – Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних, організаційних та практичних проблем аудиту агропромислових підприємств.

Узагальнено та уточнено теоретичні положення аудиту агропромислових підприємств. Запропоновано шляхи удосконалення методики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств, в умовах використання сучасних інформаційних технологій, організаційні підходи до реалізації галузевого напряму у регулюванні аудиторської діяльності, комплекс заходів і пропозицій для вдосконалення системи контролю якості аудиторських послуг. Розроблено організаційні підходи до сприяння розвитку аудиторського обслуговування агропромислових підприємств засобами кредитування аудиторських перевірок на пільгових умовах

Основні положення, запропоновані в дисертації, дозволять вдосконалити нормативну базу з регулювання аудиторської діяльності, зробити аудиторські послуги доступними для підприємств аграрного сектору економіки, підняти якість аудиторського обслуговування, здійснювати системне планування та документування аудиторських перевірок.

Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, організація аудиту, методика аудиту, система контролю якості, агропромислові підприємства.

АННОТАЦИЯ

Ерeменко Д.В. Аудит агропромышленных предприятий: методология и организация. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). – Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» Украинской академии аграрных наук, Киев, 2007.

Диссертация посвящена научным исследованиям методологических, организационных и практических проблем аудиторского обслуживания агропромышленных предприятий с учётом требований и условий процессов информатизации и глобализации экономики.

В работе проиллюстрировано, что по мере развития процессов глобализации в экономике выдвигаются новые требования к содержанию и достоверности отчетной информации о деятельности хозяйствующих субъектов. Такую достоверность и соответствие стандартам может обеспечить аудиторское подтверждение финансовой отчётности.

На основании исследования особенностей агропромышленного производства, в частности: реформирования собственности, привлечения капитала, налогообложения, государственной поддержи, обосновано необходимость развития отраслевых признаков в научных исследованиях организации и методики аудита.

В качестве обоснования теоретических основ аудита, в работе сделано уточнение определения термина «аудит». Аудит определяется, как вид экономического контроля, который базируется на проверке информации о деятельности предприятия, независимым компетентным лицом, с целью высказывания объективного мнения о соответствии бухгалтерских отчётов фактическому финансовому состоянию и существующим критериям, отражающим вид и характер предпринимательской деятельности.

Исследование теории организации аудита в тесной взаимосвязи с особенностями деятельности агропромышленных предприятий дало возможность обосновать понятия «организация аудиторской деятельности» и организация аудита, как процесса»; определить специфические задачи организации аудита агропромышленных предприятий.

На базе изучения различных подходов к нормативному регулированию, а также практики аудиторского обслуживания агропромышленных предприятий в диссертации разработано организационные подходы к взаимодействию Аудиторской палаты Украины с профессиональными объединениями аудиторов. Сущность которых состоит в определении требований к таким профессиональным объединениям, порядке их аккредитации и делегирования своих членов в Аудиторскую палату. С помощью реализации разработанных подходов, обеспечивается и отраслевая составляющая в организации и регулировании аудиторской деятельности.

Учитывая особенности деятельности агропромышленных предприятий в формировании оборотных средств, в диссертации разработаны организационно-методические подходы к содействию развития аудиторского обслуживания агропромышленных предприятий посредствам кредитования аудиторских проверок на льготных условиях.

В диссертации сделан анализ современного состояния аудиторского обслуживания агропромышленных предприятий методом встречного анкетирования заказчиков и исполнителей аудиторских услуг в Запорожской области. Такое исследование дало возможность выделить и обосновать причины медленного развития данного сектора экономики. Основными причинами названы следующие: несовершенное регулирование обязательного проведения аудита финансовой отчётности; несовершенное обеспечение формирования контроля качества. Более того, исследования практики аудита подтвердили необходимость углубления отраслевой составляющей в организации и методике аудита.

В качестве решения изложенных проблем в диссертации разработаны общие подходы к формированию программы аудита за стадиями хозяйственной деятельности. Такое построение программы требует отказа от формального подхода к проверке бухгалтерских счетов, что в, свою очередь, поднимет качество проверки. Обоснованы организацинно-методические подходы к предварительной оценке системы внутреннего контроля агропромышленного предприятия. В рамках таких подходов разработано тест оценки учётной политики, который даёт возможность иметь общее представление о состоянии и методике бухгалтерского учёта клиента.

В диссертации сделано обобщение особенностей методики аудита в условиях электронной обработки учётных данных, разработано методику оценки условий функционирования системы электронной обработки данных клиента. Разработанная методика обеспечивает выполнение нормативных требований к масштабам и документированию аудита на стадии планирования и предварительного изучения с минимальными затратами времени.

В диссертации особое внимание уделено вопросам построения эффективной системы контроля качества аудиторских услуг. Предложено комплекс мероприятий для усовершенствования системы контроля качества аудиторских услуг на всех трёх уровнях регулирования аудиторской деятельности: на законодательном, нормативном и внутрифирменном. В частности: раскрыто её цель и принципы, предложено усовершенствовать организационные и нормативные требования к профессиональной компетенции, положения публикации финансовой отчётности и аудиторского заключения, организационные подходы к формированию реестров аудиторов и аудиторских фирм; разработано структурную модель системы управления качеством аудиторских услуг в аудиторских фирмах.

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, организация аудита, методика аудита, система контроля качества, агропромышленные предприятия.

ANNOTATION

Eremenko D.V. Audit at the enterprises agriculture (methodology and organization). -Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of the candidate of economic sciences on speciality 08.00.09 – accounting, analysis and audit (on the types of economic activity). - National scientific center “The Institute for Agrarian Economy” UAAS. - Kiev, 2007.

The dissertation is devoted to scientific researches of methodological, organizational and practical problems of auditor service of the agroindustrial enterprises in view of requirements and conditions of processes of information and globalization of economy.

Theoretical positions to audit of the agroindustrial enterprises are generalized and specified. Ways of improvement of a technique of auditor service of the agroindustrial enterprises, in conditions of use of modern information technologies, organizational approaches to realization of a branch direction in regulation of auditor activity, a complex of actions and offers for improvement of the monitoring system of quality of auditor services are offered. Organizational approaches to assistance of development of auditor service of the agroindustrial enterprises by means of crediting of auditor checks on favourable terms are developed

The substantive provisions offered in the dissertation, will allow to improve normative base from regulation of auditor activity, to make auditor services accessible to the enterprises agrarian to sector of economy, to lift quality of auditor service, to carry out system planning and documenting of auditor checks.

Key words: audit, auditor activity, the organization to audit, a technique to audit, the monitoring system of quality, the agroindustrial enterprises.Скачать документ

Похожие документы:

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (5)

  Документ
  ... ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. В умовах ринкових відносин необхідність ... актуальність та основні напрями дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами ... і обґрунтовано актуальністьтеми дисертації, сформульовано ...
 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми

  Документ
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Іноземний капітал відіграє важливу ... на території України) загострили актуальність вирішення питання контролю за ... ДИСЕРТАЦІЇ У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, об’є ...
 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (6)

  Закон
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Галузева структура сі ... актуальністьтеми дослідження дисертаційної роботи. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема ... виробництві молока. Актуальність цього завдання визначає ...
 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (3)

  Документ
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Новий рівень якості вітчизняної продукції є ... вибір теми дисертації, її актуальність, мету, завдання і напрями дослідження. Зв'язок роботи з науковими ...
 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми (1)

  архив
  ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИАктуальністьтеми. Проблема заміщення невеликих дефектів ... значимість обраної теми. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов ...

Другие похожие документы..