Главная > Документ


Mağistra grāds klīniskajā farmācijā, lektore Kristīne Saleniece

Priekšzināšanas

Fizi1007, Fizika
Ķīmi2195, Analītiskā ķīmija I
Medi2166, Farmakokinētika. Zāļu vielu metabolisms

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par rūpnieciski ražotu zāļu dizainu, tā nozīmi medikamenta farmakoloģiskajā aktivitātē. Tiek raksturoti tehnoloģijas pamatprincipi dažādu zāļu pagatavošanai un tiek sniegts zinātnisks pamatojums zāļu ievadīšanai konkrētā zāļu formā. Kursa mērķis ir sniegt studentiem pārskatu par zāļu ražošanu liela mēroga uzņēmumos, kā arī par jaunu tehnoloģiju ieviešanu jaunu zāļu formu radīšanā.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par atšķirībām zāļu pagatavošanā aptiekas apstākļos un rūpniecībā, par ražošanas tehnoloģijām, ilgstošas stabilitātes nodrošināšanu medikamentu uzglabāšanas laikā, rūpnieciski gatavotu medikamentu kvalitātes kontroli, zāļu dizaina lomu terapeitisko nolūku apmierināšanai, kā arī par zāļu dizaina ietekmi uz aktīvās vielas izdalīšanos cilvēka organismā.
Mācību ekskursijas laikā uz kādu no Latvijas zāļu ražotni studenti klātienē iepazīstas ar ražošanas vidi un prasībām zāļu gatavošanai paredzēto apstākļu nodrošināšanai (GMP).

Kursu apraksts-plāns

1. Rūpnieciski ražotas zāļu formas 2
2. Zāļu formas veids: biofarmaceitisks apsvērums 2
3. Perorālie pulveri, kapsulas, tabletes. Seminārs 4
4. Perorālie šķīdumi, sīrupi un eliksīri, tinktūras, ekstrakti 2
5. Iekšķīgās suspensijas, emulsijas, magmas, gēli. Seminārs 3
6. Parenterālie medikamenti, sterilie šķīdumi. 2
7. Ziedes, krēmi, losjoni. Seminārs 4
8. Acu, ausu, deguna un lokāli lietojamie perorālie preparāti. Seminārs 2
9. Supozitoriji, vaginālie un uretrālie preparāti. Seminārs 2
10. Aerosoli, inhalatori. Seminārs 4
11. Radiofarmaceitiskie preparāti. Kontrolēti izdalošās zāļu formas. Seminārs 3
12. Jauninājumi zāļu izdales sistēmās. Seminārs 2
13. Seminārs 4
14. Seminārs - mācību ekskursija 4

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums – obligāts, jo ir ierobežots literatūras daudzums apskatāmo tēmu apgūšanai.
Semināru apmeklējums – obligāts.
Jāsagatavo 10-15 min. gara uzstāšanās par literatūras apskatu, kurā iztirzāta publicētā informācija par zinātniskajiem pētījumiem jauna zāļu dizaina izstrādē.
Kursa pārbaudījums – eksāmens (100%).

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems /Loyd V. Allen Jr., Nicholas G. Popovich, Howard C. Ansel. Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins, 2005. xi, 738 lpp.
2. Pharmaceutical manufacturing handbook :regulations and quality /[edited by] Shayne Cox Gad.Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008.xiii, 841 lpp.
3. Pharmaceutical manufacturing handbook : production and processes / [edited by] Shayne Cox Gad. Production and processes Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008. Apjoms xi, 1370 lpp
4. e-grāmata. Design of Controlled Release Drug Delivery Systems ebrary Reader
Author: Li, Xiaoling Publisher: McGraw-Hill Professional Publishing
Released: 2005

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Практикум по технологии лекарственных форм учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности ";Фармация"; / под редакцией И.И. Краснюка и Г.В. Михайловой. переработанное и дополненноею Izdošanas ziņas Москва : Академия, 2007. Apjoms 425.
2. A.T.Florence, D.Atwood. Physiochemical Principles of Pharmacy. 3rd.ed.. London, 1998.
3. Kwon, Younggil Handbook of Essential Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Drug Metabolism for Industrial Scientists ebrary Reader
Kluwer Academic Publishers. 2001
4. Wang, Binghe Siahaan, Teruna J. Soltero, Richard A. : John Wiley & Sons, Incorporated. 2005
5. Hugo and Russell's Pharmaceutical microbiology /edited by Stephen P. Denyer, Norman A. Hodges, Sean P. Gorman.Malden, MA : Blackwell Science, c2004.
x, 481 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. European Pharmacopea
2. PubMed žurnāli

Kursa nosaukumsFarmaceitiskā prakse

Kursa kods FarmP007

Kredītpunkti24

ECTS kredītpunkti 36

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)648

Zinātnes nozare Farmācija

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 648

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Hd. Bioloğijas habil. doktors, prof. Ruta Muceniece

Kursa anotācija

Farmaceitiskās prakses mērķis ir teorētisko atziņu aprobēšana farmaceitiskos uzņēmumos. Farmaceitiskās prakses uzdevums ir sniegt studentiem pārskatu kā aptiekās notiek zāļu gatavošana, klientu apkalpošana un farmaceitiskā aprūpe. Studentiem jāpēta farmaceitiskā menedžmenta, farmakoekonomikas un farmācijas likumdošanas īstenošana dzīvē un kā aptiekās strādājošie farmaceiti veic zāļu pēcreģistrācijas pētījumus. Prakses uzdevums ir arī pielietot dzīvē teorētiskajos kursos gūtās zināšanas par saskarsmes psiholoģiju ar klientu, ētiku, farmācijas likumdošanu, darba aizsardzību. Studentu uzdevums ir praktizēties lekciju un semināru organizēšanā par zāļu lietošanas jautājumiem. Studentiem jāiepazīstas ar videi draudzīgu farmaceitiskās rūpniecības atkritumu savākšanu aptiekās un farmaceitisko aprūpi.

Rezultāti

Farmaceitiskā prakse notiek publikai atvērtā aptiekā vai dalītu laiku slimnīcas aptiekā.
Studenti praksi veic sertificēta farmaceita vadībā. Studenti tiek iepazīstināti ar farmaceitiskā uzņēmuma darba organizāciju, vadību, farmācijas likumdošanas prasībām attiecībā uz konkrēto farmaceitisko uzņēmumu, zāļu tirgošanu, recepšu un bezrecepšu medikamentiem, menedžmentu, mārketingu, zāļu pēc reģistrēšanas pētniecības projektiem dotajā uzņēmumā (aptiekās, slimnīcu aptiekās,). Viņi apgūst ekstemporālo zāļu gatavošanas un klientu apkalpošanas prasmes.

Kursu apraksts-plāns

Tēma Paredzētais apjoms stundās
1. Individuāla prakse aptiekā 648

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atļauja iziet praksi tiek dota pēc sekmīgas farmācijas maģistra programmas teorētiskās daļas izpildes.
Studentiem pirms prakses ir jāiesniedz par praksi atbildīgajai MF personai triju personu parakstīts iesniegums, ar lūgumu atļaut iziet praksi kādā no aptiekām. Iesniegumu paraksta students, aptiekas vadītāja un prakses vadītājs – sertificēts farmaceits. Ir iespēja daļu laika – 3 mēnešus praksi iziet ārzemes, ja studentam ir attiecīgās valsts konkrētas aptiekas vadītāja ielūgums.

Prakses laika studentam ir jāraksta prakses dienasgrāmata, kuru labo un pārbauda prakses vadītājs. Praksi beidzot, studentam LU MF ir jaiesniedz prakses dienasgrāmata, prakses vadītāja novērtējums un atskaite par praksi. Atskaites par praksi aizstāvēšana ir gala pārbaudījums.
Prakses vadītāja novērtējums dod 80% no gala vērtējuma, prakses atskaite – 20%.

Piezīmes

LU MF Farmācijas programmas prakses nolikums tiek studentiem izsūtīts pa E-pastu, un ir atrodams programmas akreditācijas materiālos. Mutiski prakses atskaites un dienasgrāmatas rakstīšanas jautājumi tiek apspriesti sapulcē pirms prakses uzsākšanas.

Kursa nosaukumsMaģistra darbs

Kursa kods Farm6028

Kredītpunkti 20

ECTS kredītpunkti 30

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)400

Zinātnes nozare Farmācija

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 400

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Hd. Bioloğijas habil. doktors, prof. Ruta Muceniece

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir studējošā patstāvīgi veikts pētījums par izvēlētu tēmu, kurā students izstrādā un publiski aizstāv darbu Farmācijas maģistru darbu aizstāvēšanas komisijai kā studiju programmas gala pārbaudījumu.
Kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem parādīt savu gatavību patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas pētniecisku un profesionālu problēmu risināšanā. Kursa uzdevums ir veidot studentiem izpratni par farmaceita darba atbildīgumu, tiesībām un pienākumiem veselības aprūpē, ka arī apzināties profesionālās ētikas nozīmi.

Rezultāti

Maģistra grādus piešķir studentiem :

• kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras balstās uz un paplašina un/vai padziļina bakalaura grādam raksturīgās, un kas nodrošina bāzi vai iespējas oriģinalitātei, attīstot un/vai pielietojot idejas, nereti pētniecības kontekstā;
• kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni un problēmu risināšanas spējas jaunā vai nepazīstamā vidē plašākā (vai multidisciplinārā) kontekstā, salīdzinot ar savu studiju jomu;
• kuri ir spējīgi integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, kā arī formulēt slēdzienus, balstoties uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, tajā pat laikā ietverot ar savu zināšanu pielietojumu un saviem slēdzieniem saistītās sociālās un ētiskās atbildības atspoguļojumu,
• kas spēj gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi izklāstīt savus secinājumus, kā arī tās zināšanas un loģisko pamatojumu, uz kuriem balstās šie secinājumi;
• kam ir mācīšanās spējas, kuras ļauj turpināt studijas arī tādos veidos, kas var būt lielā mērā pašu vadītas vai autonomas.

Kursu apraksts-plāns

Tēma Paredzētais apjoms stundās
1. Individuāls maģistra darbs 400

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atļauja aizstāvēt maģistra darbu tiek dota studentiem, kuri ir izpildījusi farmācijas maģistra studiju programmu 60 kredītpunktu apmērā (A daļa+B daļa) . Pēc maģistra darba aizstāvēšanas studenti iegūst papildus 20 kredītpunktus.
Darbam ir jābūt noformētam atbilstoši LU nolikumam. Tam ir jābūt iesniegtam MF dekanātā cietos vākos iesietā veidā un ievietotam LUISa Internet PDF formātā.
Ir jābūt pozitīvai darba vadītāja un recenzenta atsauksmei.
Darba publiska aizstāvēšana ir obligāta.
Darbu aizstāvēšanas komisijas vērtējums dod 100 % gala vērtējuma.

Piezīmes

LU bakalauru un maģistru darbu rakstīšanas un aizstāvēšanas nolikums ir ievietots LU mājas lapā adresē www.lu.lv dokumentu materiālos.
Darba aizstāvēšana notiek atbilstoši LU rektora rīkojumam.
Maģistra grāda iegūšanas prasības ir atbilstošas starptautiskā konferencē pieņemtai deklarācijai:
Working on the International
dimension of quality International conference on Accreditation and quality assurance,
March, 12-13, 2002 Amsterdam

Kursa nosaukumsBiofarmācija

Kursa kods Farm5005

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)32

Zinātnes nozare Farmācija

Zinātnes apakšnozare Farmaceitiskā farmakoloģija

Lekciju stundu skaits 16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8

Laboratorijas darbu stundu skaits 8

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Dr. Bioloğijas doktors, doc. Una Riekstiņa

Kursa anotācija

Biofarmācija ir integratīvs farmācijas, bioloģijas un medicīnas priekšmets, kas nodarbojas ar farmaceitisko tehnoloģiju izmantošanas un zāļu medicīniskās lietošanas raksturojumu. Biofarmācija kompleksi pēta zāļu iegūšanu biotehnoloģiju ceļā, preklīnisko pētījumu metodes, bioētiku, farmakoģenētiku, un personalizētas medicīnas ieviešanas iespējas.
Lekciju kursu mērķis ir sniegt pamatzināšanas par preklīnisko un farmakoģenētikas pētījumu veikšanu un farmaceitiskajā rūpniecībā pielietotajām biotehnoloģijām.
Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar biofarmācijas virzieniem, preklīniskajiem pētījumiem, farmaceitisko biotehnoloģiju, bioētikas specifiku, kā arī ar nākotnes tehnoloģijām (e.g. attālināta zāļu ievadīšana fiziski nespējīgiem pacientiem ar minisensoru palīdzību)

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par organisma un zāļu mijiedarbību, preklīnisko pētījumu metodēm, par nākotnes personalizētās medicīnas iespējām un padziļināti apgūst farmakokinētiku, farmaceitisko biotehnoloģiju specifiku.
Studenti spēj raksturot biofarmācijas tēmu klāstu un saskata radošo attīstības potenciālu jaunajās tehnoloģijās.
Kursa darbs ir referāts par brīvas izvēles biofarmācijas, farmakoģenētikas, preklīnisko pētījumu tēmu.

Kursu apraksts-plāns

1. Ievads biofarmācijā 2
2. Bioētika un labas ražošanas prakses principi 2
3. Preklīnisko pētījumu metodes in vitro.
Laboratorijas darbs I: enzīm-imūnsorbentā analīze
Seminārs I : in vitro preklīniska pētījuma analīze 10
4. Preklīnisko pētījumu metodes in vivo - eksperimentālo dzīvnieku modeļi. Zāļu efektivitātes pārbaude – dubultaklie pētījumi, devas noteikšana
Laboratorijas darbs II: citotoksicitātes tests 8
5. Farmakoģenētika un personalizētā medicīna 2
6. Jaunās tehnoloģijas - Telemedicīna, e-veselība vai e-medicīna, medicīna un kibermedicīna. Nanotehnoloģijas. Biotehnoloģijas
Seminārs II: jaunās tehnoloģijas biofarmācijā 8

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts,
Semināru un laboratorijas darbu apmeklējums ir obligāts,
Referāts ir obligāts par 100%
Pārbaudījumi – rakstiskie un mutiskie ir obligāti, pārbaudījumu vērtējums sastāda 50 % gala vērtējuma.
Kursa eksāmens dod 50 % gala vērtējuma.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Hedaya, Mohsen A. Basic Pharmacokinetics, Boca Raton ;London ;New York : CRC Press, c2007. Apjoms 300 lpp
2. Drug bioavailability: estimation of solubility, permeability, absorption, and bioavailability / edited by Han van de Waterbeemd and Bernard Testa/, Weinheim Wiley-VCH, 2009. Apjoms xxv, 624 lpp.
3. Elsevier’s integrated pharmacology/
Integrated pharmacology, St. Louis : Mosby, c2007. Apjoms xiii, 235 lpp

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. ebrary Reader e-grāmatas no LUB datu bāzes.
e-grāmata: Albert Sasson. Medical Biotechnology: Achievements.Prospects and Perceptions. Ebrary reader, United Nations, University Press, 2005.
2. www.likumi.lv
3. www.zva.gov.lv
4. e-grāmata. Engelhardt, H. Tristram Global Bioethics : The Collapse of Consensus ebrary Reader Scrivener Publishing, 2007.
5. Drug discovery and development / edited by Mukund S. Chorghade. Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2006-2007. 2 sej. : il. ISBN 9780471398486 (cloth: v. 1). LU Bibl. Kopkatalogs.
6. Pharmacogenetics : towards improving treatment with medicines / Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). Geneva : CIOMS, c2005. 224 lpp. : tab. ISBN 929036078X. LU Bibl. Kopkatalogs.
7. e-grāmata. Blobel, B. Pharow, P. Nerlich, M. eHealth : Combining Health Telematics, Telemedicine, Biomedical Engineering and Bioinformatics to the Edge ebrary Reader
IOS Press. 2008

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Materia Medica
2. Cito
3. Internet datu bāzes. Medline, Pharmline, Current abstracts

Piezīmes

Par semināru, kontroldarbu, iespējamo mācību vizīšu jautājumiem studenti tiek informēti iepriekšējās nodarbības laikā. Patstāvīgā darba laikā ir jāsagatavo teorētiskie materiāli semināriem, referāti, prezentācija PowerPoint tehnikā, jāizlasa zinātniskie raksti
Attaisnoti kavētos seminārus studentam var ieskaitīt, saņemot no studenta uzrakstītu apspriestās problēmas analīzi. Tēmas tiek saskaņotas ar docētāju.
Lekciju materiālus pēc vienošanās ar docētāju studenti paši sakopē, vai docētājs izsūta studentiem pa E-pastu.

Kursa nosaukumsHromatogrāfija

Kursa kods Ķīmi6215

Kredītpunkti 4

ECTS kredītpunkti 6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)64

Zinātnes nozare Ķīmija

Lekciju stundu skaits 40

Laboratorijas darbu stundu skaits 24

Kursa apstiprinājuma datums 29.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ķīmijas fakultāte

 

Kursa autori

Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Pēteris Mekšs

Priekšzināšanas

Ķīmi1194, Vispārīgā ķīmija
Ķīmi2195, Analītiskā ķīmija I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par hromatogrāfijas metožu pielietošanu, darbības principiem un to lietošanu dažādu savienojumu kvalitatīvai un kvantitatīvai noteikšanai un apgūt iemaņas rezultātu ieguvei, apstrādei un izvērtēšanai. Kursa uzdevums ir iemācīt izvēlēties optimālos analīzes apstākļus, balstoties uz analizējamo vielu struktūru un fizikāli ķīmiskajām īpašībām, iepazīties ar preparatīvo hromatogrāfiju.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izprot mūsdienīgo hromatogrāfijas analīzes metožu fizikālos pamatus, apgūst ar šīm metodēm iegūstamo informāciju un svarīgākās primārās datu apstrādes metodes, kā arī apgūst praktiskās iemaņas darbā ar instrumentiem un prot izdarīt mērījumu rezultātu interpretāciju. Rezultātā studenti apgūst hromatogrāfijas metožu izmantošanu zāļu vielu izpētē, kvalitatīvajā un kvantitatīvajā analīzē.
Iegūtās zināšanas ir nepieciešamas speciālistiem, kas veic jaunu aktīvo farmaceitisko vielu izstrādi, kā arī farmācijas uzņēmumu kvalitātes kontroles nodaļu darbiniekiem.

Kursu apraksts-plāns

1. Ievads par hromatogrāfijas metodēm. Hromatogrāfijas metožu klasifikācija. Teorētiskais hromatogrāfijas metožu skaidrojums. 12/ 8
2. Kvalitatīvā analīze. Vielu identifikācija 12/ 6
3. Kvantitatīvā analīze. 12/ 6
4. Normalizācijas un iekšējā standarta metodes. 4/ 4

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē ne mazāk par 80% lekciju, jāizpilda praktiskie (laboratorijas darbi). Jāsaņem atsevišķs vērtējums par teoriju un praktiskajiem darbiem ne mazāks par 4 ballēm.
Obligāti ir jānokārto trīs kontroltesti, jāprezentē laboratorijas darbu rezultāti un gala eksāmens, kas galīgā vērtējumā dod atbilstoši 50, 10 un 40%.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Pedersen, Ole.: Pharmaceutical chemical analysis :methods for identification and limit tests /Ole Pedersen. Boca Raton ; London ; New York : CRC/Taylor & Francis, c2006. 157 lpp
2. Laboratory manual [to accompany] Chemistry in context : applying chemistry to society, fifth edition /edited by Gail A. Steehler.
Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2006.
vii, 216
3. Handbook of food analytical chemistry /edited by Ronald E. Wrolstad ... [et al.]. Hoboken, N.J. : Wiley, c2005. 2 sēj.
4. Fundamentals of analytical chemistry /Douglas A. Skoog ... [et al.].
Belmont, CA : Thomson-Brooks/Cole, c2004. xix, 1051
5. Kenkel, John.: Analytical chemistry for technicians /John Kenkel.
Boca Raton [etc.] : CRC Press/Lewis Publishers, 2003, 554 lpp
6. Handbook of pharmaceutical analysis /edited by Lena Ohannesian, Anthony J. Streeter. New York ; Basel : Marcel Dekker, c2002. xii, 585 lpp.
7. ebrary Reader book. Beesley, Thomas E. Buglio, Benjamin Scott, Raymond P. W. Quantitative Chromatographic Analysis
Marcel Dekker Incorporated: 2000

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Herbert G.C., Jonstone A.W.R. Mass spectrometry basics. CRC press. 2003, 474 p.
2. Ardrey E.R. Liquid Chromatography – mass spectrometry: an introduction. University of Huddersfield, UK. Wiley, 2003, 276 p.
3. Sadek P.C. The HPLC solvent guide. 2nd Edition, Wiley-Interscience, 2002, 643 p.
4. Braithwaite A., Smith F.J. Chromatographic Methods. Fifth Edition, Kluwer academic publishers, 1999, 559 p.
5. Meyer V.R. Practical High-Performance Liquid Chromatography, Third Edition, New York, USA, John Wiley&Sons, 2000, 338 p.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Chromatography, Pharmaceutical Sciences, PubMed, Current Abstracts
2. ICH topic Q2A “Validation of Analytical Methods: Definitions and Terminology”. Pieejams: t/pdfs/human/ich/038195en.pdf
3. ICH topic Q2B “Validation of Analytical Procedures: Methodology”. Pieejams: t/pdfs/human/ich/028195en.pdf

Piezīmes

Par semināru, kontroldarbu, iespējamo mācību vizīšu jautājumiem studenti tiek informēti iepriekšējās nodarbības laikā. Patstāvīgā darba laikā ir jāsagatavo teorētiskie materiāli semināriem, referāti, prezentācija PowerPoint tehnikā, jāizlasa zinātniskie raksti
Attaisnoti kavētos seminārus studentam var ieskaitīt, saņemot no studenta uzrakstītu apspriestās problēmas analīzi. Tēmas tiek saskaņotas ar docētāju.
Lekciju materiālus pēc vienošanās ar docētāju studenti paši sakopē, vai docētājs izsūta studentiem pa E-pastu.

Kursa nosaukumsVeterinārie medikamenti

Kursa kods Farm5002

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)32

Zinātnes nozare Farmācija

Zinātnes apakšnozare Farmācijas ķīmija

Lekciju stundu skaits 16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Hd. Bioloğijas habil. doktors, prof. Ruta Muceniece

Kursa anotācija

Veterinārie medikamenti ir atsevišķa medikamentu grupa, kas var tikt tirgoti speciālās veterinārās aptiekās vai arī parastajās kopā ar citiem medikamentiem. Bieži vien veterinārie preparāti neatšķiras no cilvēku iedarbīgo vielu ziņā, bet atšķiras zāļu vielu devas un iepakojuma ziņā. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar veterināro medikamentu tirgošanas noteikumiem un to klāstu. Kursa uzdevums ir raksturot populārākos veterināros medikamentus, indikācijas, lietošanu, salīdzināt zāļu efektus uz dažādam sugām.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par veterināro medikamentu tirgošanas noteikumiem un to farmakoloģisko darbību. Studenti spēj raksturot aktīvo vielu ķīmiskās īpašības un farmakoloģisko aktivitāti.
Semināros studenti sagatavo prezentācijas par veterinārajiem medikamentiem un prot izskaidrot to lietošanas indikācijas.

Kursu apraksts-plāns

1. Veterināro zāļu un veterinārās medicīnas raksturojums. 2/2
2. Veterināro medicīnu regulējošie normatīvie akti. Bioētika. 4/4
3. Veterināro medikamentu galvenās farmakoloģiskās grupas 10/10

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums ir obligāts par 50 %,
Semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts 70%,
Pārbaudījumi – rakstiskie un mutiskie ir obligāti, pārbaudījumu vērtējums sastāda 50 % gala vērtējuma.
Kursa eksāmens dod 50 % gala vērtējuma.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Elsevier's integrated pharmacology /Mark Kester ... [et al.].
St. Louis : Mosby, c2007. xiii, 235 lpp. :
2. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics.
New York [etc.] : McGraw-Hill, 2001.
xxvii, 2148 p.
3. . WHO Study Group Future Trends in Veterinary Public Health ebrary Reader World Health Organization. 2002
4. Malone, Patrick M. Kier, Karen L. Stanovich, John Drug Information : A Guide for Pharmacists ebrary Reader . McGraw-Hill Medical Publishing Division. 2006.
5. Latvijas zāļu grāmatas, 2006.-

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Swope, Robert E. Rigby, Julie Opportunities in Veterinary Medicine Careers ebrary Reader N T C/Contemporary Publishing Company. 2001
2. www.likumi.lv
3. www.zva.gov.lv
4. D.C.Blood Pocket companion to veterinary medicine 9th ed., WB Saunders, 1999.
5. S.J.Birchard, R.G.Sherding. Saunders manual of small animal practice, WB Saunders, 1999.
6. Radostits et al. Veterinary Medicine 9th ed., W.B. Saunders, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Materia Medica
2. Cito
3. Internet datu bāzes. Medline, Pharmline, Current abstracts

Piezīmes

Par semināru, kontroldarbu, iespējamo mācību vizīšu jautājumiem studenti tiek informēti iepriekšējās nodarbības laikā. Patstāvīgā darba laikā ir jāsagatavo teorētiskie materiāli semināriem, referāti, prezentācija PowerPoint tehnikā, jāizlasa zinātniskie raksti
Attaisnoti kavētos seminārus studentam var ieskaitīt, saņemot no studenta uzrakstītu apspriestās problēmas analīzi. Tēmas tiek saskaņotas ar docētāju.
Lekciju materiālus pēc vienošanās ar docētāju studenti paši sakopē, vai docētājs izsūta studentiem pa E-pastu.

Kursa nosaukumsZāļu saderība un blakus efekti

Kursa kods Farm6026

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)40

Zinātnes nozare Farmācija

Lekciju stundu skaits 30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Profesionālā augstākā izglītība(līm.), zin. asist. Kristīne Vrubļevska

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt farmācijas programmas studentus ar farmakovigilances jēdzienu un tās nozīmi farmācijā pasaules mērogā, jo tā ietver sevī zāļu lietošanas drošības datu vākšanu, pārraudzību, izpēti un izvērtēšanu, lai identificētu jaunu informāciju par blakusparādībām un novērstu iespējamo kaitīgo iedarbību uz cilvēku. Studenti gūst zināšanas par zāļu pozitīvu un negatīvu mijiedarbību ar citām zālēm, uztura bagātinātājiem, pārtikas produktiem.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti gūst priekšstatu par farmakovigilanci, tās attīstības tendencēm Eiropā un pasaulē, kā arī tās lomu mūsdienu un nākotnes farmācijā.
Pēc šī kursa apgūšanas studenti spēj analizēt dažādu zāļu mijiedarbību sekas, labāk orientējas zāļu grupu un to atsevišķu pārstāvju blakus efektu spektrā.
Šis kurss ļauj attīstīt iemaņas, kuras nepieciešamas kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes veikšanai.

Kursu apraksts-plāns

1. Ievads farmakovigilancē, definīcijas skaidrojums
Farmakovigilances uzdevumi, metodes
Farmaceita loma farmakovigilances nodrošināšanā
Farmakovigilances nodrošinājums zāļu ražošanas uzņēmumā
14
2. Zāļu grupu un atsevišķu to pārstāvju blakus efekti, mijiedarbības : algētiskie līdzekļi – blakus efekti, mijiedarbība
Antibiotiskie līdzekļi – blakus efekti, mijiedarbība
Sirds un asinsvadu sistēma, zāles – blakus efekti, mijiedarbība
Elpošanas sistēma, zāles – blakus efekti, mijiedarbība
Centrālā nervu sistēma, zāles – blakus efekti, mijiedarbība
Hormonu preparāti – blakus efekti, mijiedarbība 14
3. Vitamīni, mikro- un makro- elementi, dabas vielas - blakus efekti, mijiedarbība 4
4. Zāļu un ārstniecības augu mijiedarbība, blakus efekti
Zāļu un pārtikā lietojamu produktu/vielu mijiedarbība, blakus efekti 7
5. Homeopātija - blakus efekti, mijiedarbība 1

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums ir obligāts,
semināru apmeklējums – obligāts + 4 starppārbaudījumi (50% no gala atzīmes),
kursa pārbaudījums – eksāmens, 50% no gala atzīmes.
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un situācijas uzdevums.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Drug bioavailability: estimation of solubility, permeability, absorption, and bioavailability / edited by Han van de Waterbeemd and Bernard Testa/, Weinheim Wiley-VCH, 2009. Apjoms xxv, 624 lpp.
2. Elsevier’s integrated pharmacology/ Integrated pharmacology, St. Louis : Mosby, c2007. Apjoms xiii, 235 lpp.
3. Hedaya, Mohsen A.Basic Pharmacokinetics, Boca Raton ;London ;New York : CRC Press, c2007. Apjoms 300 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)

1.L.Meyler, Side effects of drugs, 14th edition, 2000
2. R.Mann, E.Andrews, Pharmacovigilance, 2002
3. S.Micozzi, Fundamentals of complementary and alternative medicine, 1996
4. Aspden, Philip Wolcott, Julie Bootman, J. Lyle Preventing Medication Errors : Quality Chasm Series ebrary Reader National Academies Press. 2007.
5. E-grāmata. Bauer, Larry A. Nosaukums Clinical pharmacokinetics handbook / Larry A. Bauer. Izdošanas ziņas New York [etc.] : McGraw-Hill Medical Publishing Division, c2006. Apjoms xii, 479 lpp.
6. Drazen, Jeffrey M. Rainey, Jennifer Begg, Heather Adverse Drug Event Reporting : The Roles of Consumers and Health-Care Professionals : Workshop Summary ebrary Reader National Academies Press: 2007
7. Kwon, Younggil. Handbook of Essential Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Drug Metabolism for Industrial Scientists ebrary Reader
Kluwer Academic Publishers. 2001

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Zāļu valsts aģentūras mājas lapa: www.zva.gov.lv
2. Eiropas zāļu aģentūras mājas lapa: www.emea.europa.eu
3. Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapa: www.pvd.gov.lv
4. Safe handling of hazardous drugs, Satellite Symposium, EAHP 11th Annual Congress, 2006 (CD)
5. ;
6. Zāļu valsts aģentūras informatīvs izdevums ārstiem un farmaceitiem par zālēm Cito!
7. Eiropas klīniskās farmācijas biedrības mājas lapa:
8. Holandes farmakovigilances centra Lareb mājas lapa: www.lareb.nl
9. www.homeopatija.lv
10. Konferenču un semināru materiāli

Kursa nosaukumsProfesionālo darbību reglamentējošie normatīvie akti. Profesionālā ētika

Kursa kods Farm5001

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)40

Zinātnes nozare Farmācija

Lekciju stundu skaits 32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Augstākā izglītība(līm.), pasn. Māra Dinēviča

Kursa anotācija

Farmaceita profesionālo darbību reglamentē LR Farmācijas likums un dažādi normatīvie akti.
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar izmaiņām likumdošanā un jaunumiem farmācijas jomā. Farmaceitu profesionālās ētikas pamatprincipi ir aprakstīti Ētikas kodeksā. Kursā tiek analizētas dažādas situācijas, kas skar farmaceitu profesionālās ētikas jautājumus.

Rezultāti

Studenti pārzin galvenos farmaceita darbu reglamentējošos normatīvos aktus un ir iepazīstināti ar informācijas un dažādu uzziņu par farmācijas jautājumiem iespējām.
Studenti ir iepazīstināti ar farmaceita profesionālo ētiku un prot analizēt situāciju no ētikas viedokļa.

Kursu apraksts-plāns

1. Farmaceitisko darbību regulējošie tiesību akti (svarīgākie):
Farmācijas likums
Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi
Speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai izsniegšanas, apturēšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība, kā arī aptieku, zāļu lieltirgotavu un zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstības un labas izplatīšanas prakses novērtēšanas kārtība
Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas un uzskaites kārtība zāļu ražošanas uzņēmumos, zāļu lieltirgotavās un aptiekās
Zāļu ievešanas, izvešanas un izplatīšanas noteikumi un zāļu lieltirgotavu atvēršanas un darbības prasības
Ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība
Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām
28 / 6
2. Farmaceita profesionālā ētika. Ētikas kodeks. 4 / 2

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums obligāts par 70%
Semināru apmeklējums obligāts par 100 %
Kontroldarbi, rakstiskie un mutiskie, obligāti par 100%.
Kontroldarbu vidējā atzīme dod 30% no gala atzīmes ballēs.
Gala pārbaudījums dod 70% no gala atzīmes ballēs.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. www.farmacija-mic
2. www.likumi.lv
3. www.vm.gov.lv
4. www.vza.gov.lv

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Žurnāls Materia Medica
2. Latvijas ārsts
3. Doctus

Pielikums 2

Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem

PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ IESAISTĪTO MĀCĪBSPĒKU SARAKSTS

Nr.p.k.

Vārds

Uzvārds

Grāds

Amats

Status LU

Pamatdarba vieta

1.

Andris

Actiņš

Dr.ķīm.

Asoc. prof.

Papildus darba vieta

LU ĶF

2.

Maija

Dzelmīte

Dr.ekon.

Asoc.prof.

Papildus

darba vieta

LU EVF

3.

Jānis

Ģībietis

Dr.ķīm.

Docents

Papildus darba vieta

LU ĶF

4.

Baiba

Jansone

Dr.med.

Docente

Pamata darba vieta

5.

Vija-Zaiga

Kluša

Dr.hab.med..

Profesore

Pamata

darba vieta

6.

Līga

Krīgere

Dr.farm.

Docente

Pamata

darba vieta

7.

Ruta

Muceniece

Dr.h.biol.

Profesore

Pamata darba vieta

8.

Pēteris

Mekšs

Dr.ķīm.

Asoc.prof.

Papildus

darba vieta

LU ĶF

9.

Andris

Putniņš

Dr.hist.

Asoc.prof.

Papildus darba vieta

LU EVF

10.

Una

Riekstiņa

Dr.biol.

Docente

Pamata darba vieta

11.

Ženija

Roja

Dr.ķīm.

Docente

Papildus

darba vieta

LU ĶF

12.

Zinta

Rugāja

Mag.biol.

Stundu pasniedzēja

Blakus

darba vieta

Veselības ekonomijas centrs

13.

Kristīne

Saleniece

Mag.farm.

Lektore

Pamata

darba vieta

14.

Pēteris

Trapencieris

Dr.ķīm..

Vadošais pētnieks

Blakus darba vieta

OSI

15.

Kristīne

Vrubļevska

Pētniece

Pamata darba vieta

Dr.ķīm., asoc.prof. Andra Actiņa

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1945.

Izglītība:Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  (c) SZF domes lēmums, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie varēs turpināt mācības LU Informācijas un bibliotēkzinību maģistra programmā
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi cita studiju programmā
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  10.5. Pielikums Nr. 5 – Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētos projektos no 2004.gada līdz 2009.
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  Augstākā profesionālā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā, bakalaura vai maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, vides zinātnēs, veselības zinātnēs (māszinībās,
 6. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (1)

  Документ
  Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 1 . gada 2.septembrī pieņēma lēmumu par Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas akreditāciju.

Другие похожие документы..