Главная > Документ


PIELIKUMI

Pielikums Nr.1

STUDIJU kursu apraksti (izdrukas no LUIS)

Kursa nosaukumsSociālā farmācija

Kursa kods Farm5021

Kredītpunkti 3

ECTS kredītpunkti 4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)48

Zinātnes nozare Farmācija

Lekciju stundu skaits 25

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 23

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Bioloğijas mağistra grāds, pasn. Zinta Rugāja

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir ievadīt farmācijas specialitātes studentus sociālās farmācijas zinātnē, iepazīstināt ar farmaceitiskās aprūpes organizāciju un zāļu lietošanas zinātnisko un praktisko pamatojumu un sniegt ieskatu zāļu politikas un farmācijas sistēmas organizācijā, farmakoepidemioloģijā un zāļu ekonomisko novērtēšanā, kā arī veidot praktiskās iemaņas zāļu ekonomiskajā novērtējumā.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par racionālu zāļu lietošanu no ekonomiskā viedokļa, farmaceitiskās aprūpes organizācijas un zāļu politikas lomu valsts veselības politikas līmenī.
Studenti spēj patstāvīgi veikt zāļu ekonomisko novērtējumu, analizēt un vērtēt parādības un procesus valsts veselības aprūpes sistēmā un sabiedrībā kopumā.

Kursu apraksts-plāns

Tēma Paredzētais apjoms stundās
1. Zāļu politika un farmācijas sistēmas organizācija 4
2. Farmācijas tirgus un attīstības tendences 2
3. Farmakoepidemioloģija, farmakoepidemioloģiskie pētījumi 6
4. Zāļu klīniskie pētījumi 5
5. Ievads farmakoekonomikā 3
6. Farmakoekonomiskās analīzes metodes, riski 6
7. Zāļu ekonomiskais novērtējums 10
8. Modelēšana farmakoekonomikā 5
9. Grupu darbs zāļu ekonomiskajā novērtējumā. 7

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums - obligāts (70%).
Semināru , patstāvīgo darbu apmeklējums- obligāts + 2 starppārbaudījumi (40%)
Grupu darbs (10%)
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%)
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un uzdevuma atrisinājums

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. M.Baltiņš. Lietišķā epidemioloģija. Zinātne, 2003.
2. Van Boxtel Drug benefits and risks. Wiley&Sons, 2001
3. C. Bond Ed. Evidence-based Pharmacy, 2000
4. Zāļu Aģentūra. Ievads farmakovigilancē.2005
5. Stoklosa M., Howard C.A. Pharmaceutical calculations, Williams&Wilkins,1996.
6. Drummond M., O’Brien B. Et al., Methods for the Economic Evaluation of Health care programmes, Oxford Medical Publications, 1999.
Takeris S. Eksperimentālo rezultatu matemātiskā apstrāde, LU, 2005

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Jefferson T, Demicheli V, Mugford M. Elementary economic eveluation in health care. BMJ publishing group, 1996, London
2. Petitti D. Meta analysis, decision analysis and cost effectiveness analysis: methods for quantitative synthesis in medicine. Oxford University Press, 1994.
3. Donaldson C, Mugford M, Vale L. Evidence based health economics. From effectiveness to efficiency in systematic review. BMJ publishing group, 2002, London
4. Briggs A, Sculpher M. An introduction to Markov modelling for economic eveluation. Pharmaeconomics 1998; 13:397-409

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1
2. www.thelancet
3. www.emea.europa.eu
4. www.fda.gov
5. t
6. www.zcva.gov.lv
7. Journal of Administrative and Social Pharmacy
8 Journal, Research in Social and Administrative Pharmacy Copyright © 2007 Elsevier B.V.
9 American Journal of Health-System Pharmacy
10 European Journal of Hospital Pharmacy Practice
11 The Pharmaceutical Journal
12 Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

Kursa nosaukumsMenedžments

Kursa kods VadZ5129

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)32

Zinātnes nozare Vadībzinātne

Lekciju stundu skaits 16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16

Kursa apstiprinājuma datums 28.12.2009

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte

 

Kursa autori

Dr. Vēstures doktors, asoc.prof. Andris Putniņš

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām par mūsdienu organizāciju un to apakšstruktūru vadīšanas metodēm nodrošinot efektīvu plānošanu un lēmumu pieņemšanu, organizēšanu, koordinēšanu un komunikāciju, darbinieku motivācijas pilnveidošanu, kontroles īstenošanu, vadīšanas stilu pielietošanu, darbu ar dažādām grupām un pārmaiņu
ieviešanu.

Rezultāti

Kursa sekmīgas apgūšanas rezultātā students iegūst zināšanas un prasmes, lai spētu analizēt un attīstīt vadīšanas procesus dažādās organizācijās un to struktūrvienībās, būtu spējīgi analizēt dažādas menedžmenta problēmas un paaugstināt organizāciju efektivitāti.

Kursu apraksts-plāns

1. Menedžmenta būtība, menedžmenta teoriju attīstība L2,S2
2. Vadīšanas lēmums, lēmumu pieņemšanas process L2,S2
3. Vadīšanas mērķi. Plānošanas process L2,S2
4. Vadīšanas procesa organizēšana. Organizācijas struktūru tipi. Efektīva komunikācija L2,S2
5. Darbinieku motivācija L2,S2
6. Kontrole. Stresa un konfliktu vadīšana L2,S2
7. Vadīšanas stili. Komandas vadīšana L2,S2
8. Organizācijas kultūra. Pārmaiņu vadīšana L2
9. Kursa projekta publiska aizstāvēšana S2

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Praktisko darbu veikšana semināros -20%
• Projekta sagatavošana un prezentācija -30%
• Kursa pārbaudījums- rakstisks eksāmens – 50%

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Praude, V., Beļčikovs, J. Menedžments. Rīga : Vaidelote, 2001. 509 lpp.ISBN 9984-507-52-1.
2. Ukolovs, V., Mass, A., Bistrjakovs, I. Vadības teorija. Rīga : Jumava, 2006. 246 lpp. ISBN 9984-380-35-1.
3. Vadībzinības : Rokasgrāmata : viss par uzņēmējdarbību un vadību. Red. R.Helers. Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. 256 lpp. ISBN 9984-364-41-0.
4. Daft R. L. Management: Ninth edition. Canada: South-Western Cengage Learning, 2009. 668 p. ISBN 978-0-324-59584-0
5. Дафт, Ричард Л. Менеджмент : учебник. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. 829 c. ISBN 5-27200-240-7.

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Drucker, P. Management challenges for the 21st century. Oxford : Butterworth Heinemann, 2000. 207 p.ISBN 0-88730-998-4.
2. Reņģe, V. Organizāciju psiholoģija. Rīga : Kamene, [2003]. 128 lpp. ISBN 9984-636-26-7.
3. Wren, D.A. The evolution of management thought. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 1987. 451 p. ISBN 0-47183-089-5.
4. Мильнер, Б.З. Теория организации : учебник [для вузов по направлению подгот. ";Менеджмент";]. Москва : ИНФРА-М, 2005. 646, [1] с. ISBN 5-16002-165-5.
5. Мухин, В.И. Исследование систем управления : Aнализ и синтез систем управления : учебник. Москва : Экзамен, 2003. 383 с. ISBN 5-82120-298-1; 5-94692-448-6.
6. Шелдрейк, Джон. Теория менеджмента от тейлоризма до японизации. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 352 с. ISBN 5-31800-028-2.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Žurnāls „Kapitāls”.
2. Žurnāls „Latvijas ekonomists”.
3. Avīze „Dienas Bizness”.

Kursa nosaukumsZāļu vielu instrumentālā analīze

Kursa kods Farm5016

Kredītpunkti 4

ECTS kredītpunkti 6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)64

Zinātnes nozare Farmācija

Zinātnes apakšnozare Farmācijas ķīmija

Lekciju stundu skaits 40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 18

Laboratorijas darbu stundu skaits 6

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Dr. Ķīmijas doktors, asoc.prof. Andris Actiņš

Kursa anotācija

Kurss paredzēts farmācijas maģistra studiju programmas 1. kursa studentiem. Kursā tiek apskatītas resursietilpīgās zāļu vielu pētīšanas un analīzes metodes, kas tiek lietotas jaunu farmaceitiski aktīvo vielu izstrādē, kā arī vielu struktūras un kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva noteikšanai zāļu ražošanas uzņēmumos.
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par moderno analīzes metožu fizikālajiem pamatiem, kā arī par šo metožu iespējām un lietošanu farmācijas praksē.
Kursa uzdevums ir apgūt atomemisijas un atomabsorbcijas spektrometrijas, rentgenspektrometrijas un rentgendifraktometrijas, kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrijas (KMR) un hromatogrāfijas metožu izmantošanu zāļu vielu izpētē, kvalitatīvajā un kvantitatīvajā analīzē.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izprot mūsdienīgo analīzes metožu fizikālos pamatus, apgūst ar šīm metodēm iegūstamo informāciju un svarīgākās primārās datu apstrādes metodes, kā arī apgūst praktiskās iemaņas darbā ar instrumentiem un prot izdarīt mērījumu rezultātu interpretāciju. Rezultātā studenti apgūst atomemisijas spektrometriju, atomabsorbciometriju un rentgenspektrometriju kā elementu sastāva noteikšanas metodes, rentgendifraktometriju un KMR spektrometriju kā struktūras un sastāva noteikšanas metodes, hromatogrāfiju kā vielu saliktu maisījumu atdalīšanas un analīzes metodi.
Iegūtās zināšanas ir nepieciešamas speciālistiem, kas veic jaunu aktīvo farmaceitisko vielu izstrādi, kā arī farmācijas uzņēmumu kvalitātes kontroles nodaļu darbiniekiem.

Kursu apraksts-plāns

1. Ievadlekcija. Zāļu vielu radīšana un rūpnieciskā ražošana 4
2. 2. tēma. Zāļu vielu instrumentālās kvalitātes principi 4
3. 3. tēma. Atomemisijas un atomabsorbcijas spektrometrija 4
4. 4. tēma. Rentgenspektrometrija. 4 / 4
5. 5. tēma. Rentgendifraktometrija. 8 / 12
6. 6. tēma. KMR spektrometrija 4
7. 7. tēma. Hromatogrāfijas pamatprincipi 4 / 2
8. 8. tēma. Augstefektīvā šķidrumu hromatogrāfija 8 / 6

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē ne mazāk par 80% lekciju, jāizpilda 8 praktiskie (laboratorijas darbi). Jāsaņem atsevišķs vērtējums par: a) atomspektrometriju un rentgenmetodēm, b) KMR spektrometriju, c) hromatogrāfijas metodēm, kas galīgā vērtējumā dod atbilstoši 30, 10 un 30%, gala eksāmens dod 30%.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Kručāns J. Kristālu struktūranalīzes pamati. Rīga, Zvaigzne, 1977, 220 lpp.
2. Jenkins R., Snyder R.L. Introduction to x-ray powder diffractometry, New York, John Wiley&Sons, 1996, 404 p.
3. Skoog D.A., Holler F.J., Nieman T.A. Principles of Instrumental Analysis. Fifth Edition, Saunders College Publishing, 1998, 849 p. (272-298 pp.)
4. Analytical Chemistry. Edited by Kellner R., Mermet J.-M., Otto M., Widmer H.M. Wiley-VCH, 1998, 916 p. (735-746 pp.)
5. Valters R., Kreišmanis J.P.. Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas izmantošana organiskajā ķīmijā. Rīga, 2000.
6. Meyer V.R. Practical High-Performance Liquid Chromatography, Third Edition, New York, USA, John Wiley&Sons, 2000, 338 p.

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Herbert G.C., Jonstone A.W.R. Mass spectrometry basics. CRC press. 2003, 474 p.
2. Ardrey E.R. Liquid Chromatography – mass spectrometry: an introduction. University of Huddersfield, UK. Wiley, 2003, 276 p.
3. Sadek P.C. The HPLC solvent guide. 2nd Edition, Wiley-Interscience, 2002, 643 p.
4. Braithwaite A., Smith F.J. Chromatographic Methods. Fifth Edition, Kluwer academic publishers, 1999, 559 p.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. X-Ray spectrometry (Policijas akadēmijas bibliotēkā)
2. ICH topic Q2A “Validation of Analytical Methods: Definitions and Terminology”. Pieejams: t/pdfs/human/ich/038195en.pdf
3. ICH topic Q2B “Validation of Analytical Procedures: Methodology”. Pieejams: t/pdfs/human/ich/028195en.pdf

Kursa nosaukumsZāļu kvalitātes kontrole

Kursa kods Farm5018

Kredītpunkti 4

ECTS kredītpunkti 6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)64

Zinātnes nozare Farmācija

Lekciju stundu skaits 20

Laboratorijas darbu stundu skaits 44

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2007

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Dr. Ķīmijas doktors, doc. Jānis Ğībietis

Kursa anotācija

Kurss paredzēts farmācijas maģistra kursa ietvaros 1. studiju semestrī. Zāļu kvalitātes kontroles metodes ietver zāļu gatavo formu un aktīvo vielu fizikālās, mehāniskās un ķīmiskās kontroles metodes, aktīvo vielu pierādīšanas un kvantitatīvās noteikšanas principus. Lekciju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par medicīnā un farmaceitiskajā rūpniecībā lietotajām zāļu kvalitātes kontroles metodēm, kuras nav saistītas ar sarežģītas un dārgas laboratorijas aparatūras izmantošanu (šīs metodes aplūkotas kursā „Zāļu instrumentālās analīzes metodes”). Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar zāļu kvalitātes kontroles metodēm un dot praktiskās iemaņas zāļu identificēšanas un kvantitatīvās analīzes metodēs.
Laboratorijas darbos studenti apgūst metodes aktīvo vielu pierādīšanai un noteikšanai kā tīrās substancēs, tā saliktās zāļu formās.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti gūst izpratni par svarīgākajām zāļu kvalitātes kontroles metodēm, iemācās izmantot izziņu literatūru, veikt analīžu plānošanu un rezultātu izvērtēšanu, kā arī praktiskās iemaņas zāļu gatavo formu un aktīvo ingredientu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā analīzē.

Kursu apraksts-plāns

Lekcijas:
1. Zāļu kvalitātes kontroles principi. Metožu validācija. 4
2. Zāļu gatavo formu fizikālās un mehāniskās kvalitātes kontroles metodes. 2
3. Kvalitatīvās metodes zāļu analīzē. Zāļu identifikācija. 6
4. Titrimetriskās metodes 6
5. Spektrofotometriskās metodes 4
6. Vielu atdalīšanas metodes gatavo formu analīzē 4
7. Hromatogrāfiskās metodes 4
8. Ekspresanalīzes metodes 2
9. Kolokvijs: Zāļu vielu analīžu metodes 4
10. Laboratorijas darbi zāļu kvalitātes kontrolē 44

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Obligāti jānokārto 1 kontroldarbs vai jāiesniedz 1 referāts (25%).
Semināri: izpildīti vingrinājumi un testi.
Laboratorijas darbi: 8 nostrādāti un ieskaitīti (protokoli) darbi (25%).
Eksāmens: rakstveidā (50%)

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Patrick, Graham L. An introduction to medicinal chemistry / Graham L. Patrick. 3rd ed. Oxford ;New York : Oxford University Press, c2005. Apjoms xxiv, 741 lpp.
2. Thomas, Gareth, Dr. Nosaukums Medicinal chemistry : an introduction / Gareth Thomas. Chichester [etc.] : John Wiley & Sons, c2000. xxvii, 539
3. Wilson and Gisvold's Textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry /edited by John H. Block, John M. Beale, Jr. Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, c2004. xiv, 991 lpp
4. Pharmaceutical chemical analysis :methods for identification and limit tests /Ole Pedersen.Boca Raton ; London ; New York : CRC/Taylor & Francis, c2006.
157 lpp.
5. Watson, David G. (David George), 1952-: Pharmaceutical analysis :a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists /David G. Watson.
Edinburgh ... [et al.] : Churchill Lingstone, 2000.xi, 337 p.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. J Medicinal chemistry
2.
3. Greenwood, N. N. (Norman Neill): Химия элементов :в двух томах /Н. Гринвуд, А. Эрншо ; перевод с английского В.А. Михайлова ... [и др.]. Москва : Бином, 2008. 2 т. : ил.
4. Chemical and functional properties of food components /edited by Zdzisław E. Sikorski.Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, c2007.532 lpp

Kursa nosaukumsInformācijas un konsultatīvā darbība farmācijas jomā

Kursa kods Farm5017

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)32

Zinātnes nozare Farmācija

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā, pasn. Gaļina Biksone

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas kā paredzēt pacienta problēmas saistībā ar medikamentu lietošanu, kā izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu. Praktisko nodarbību laikā studenti apgūst iemaņas kā informēt pacientu, tuviniekus, citus veselības aprūpes darbiniekus un sabiedrību par medikamentu iespējamo iedarbību, ar zāļu lietošanu saistītām problēmām un zāļu blakņu mazināšanas iespējām.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt pacienta vajadzības pēc konsultācijām un izglītošanas saistībā ar medikamenta/u lietošanu katrā konkrētajā klīniskajā situācijā. Studenti spēj patstāvīgi konsultēt pacientus.

Kursu apraksts-plāns

Tēma Paredzētais apjoms stundās
1. Perorālo medikamentu lietošana.
Medikamentu mijiedarbība ar kunģa sulu, uzturu, šķidrumiem: kā ieteicams lietot zāles, lai veicinātu ātrāku zāļu uzsūkšanos, ko nozīmē “tukšā dūšā”
Faktori, kas ietekmē medikamentu darbību. Pārdozēšana. 4 stundas
2. Medikamentu mijiedarbība ar citām zāļu vielām, alkoholu, nikotīnu. Medikamentu pielietošana īpašās situācijās:
grūtniecība, laktācijas periods. Medikamentu lietošanas īpatnības bērniem un gados vecākiem pacientiem. 4 stundas
3. Pacientu konsultācijas sakarā ar antibakteriālo terapiju, ka arī pretvīrusu un pretsēņu vielu lietošanu. Klīnisko situāciju analīze. 4 stundas
4. Pacientu konsultācijas saaukstēšanas gadījumā: pretiesnu līdzekļu un kombinēto pretsaaukstēšanās līdzekļu lietošana. Pacientu konsultācijas sakarā ar nenarkotisko līdzekļu lietošanu drudža gadījumā 4 stundas
5. Pacientu konsultācijas sakarā ar pretsāpju līdzekļu lietošanu hrinisko un akūto sāpju gadījumā. Klīnisko situāciju analīze. 4 stundas
6. Pretiekaisuma terapijas principi. Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošanas principi. Medikamentu izraisītas aprūpes problēmas. Rekomendācijas pacienta apmācībai. 4 stundas
7. Sistēmisko glikokortikoīdu lietošana. Rekomendācijas pacienta apmācībai. 4 stundas
8. Pacientu konsultācijas sakarā ar klepu un elpošanas traucējumiem. Klīnisko situāciju analīze. 4 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju un semināru apmeklējums obligāts,
2 starppārbaudījumi (50%),
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).
Pārbaudījums (rakstveida un mutiski) – patstāvīga darba sagatavošana un aizstāvēšana.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008
2. Antons Skutelis ";Farmakoterapija ikdienā"; - Rīga, 1999 g.
3. Purviņš I.,Praktiskā farmakoloģija. Rīga. Farmserviss, 1997.
4. Elsevier’s integrated pharmacology/
Integrated pharmacology, St. Louis : Mosby, c2007. Apjoms xiii, 235 lpp

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. E.Van Boxtel. Drugs, Benefits and Risks. Wiley&Sons, 2001
2. E.Walker. Clinical pharmacy and therapeutics.Churchil Livingston, 1999.
3. Майский, Владимир Владимирович. Фармакология для студентов : 288 вопросов и ответов. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. Apjoms 94 lpp.
4. Лекарственные стредства /500 наименований лекарственных препаратов и их форм : свойства, применение, взаимодействие, противопоказания . Москва : Книжный дом Локус, 2007. Apjoms 766 с.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Medicīnas žurnāls „Latvijas Ārsts”
2. Medicīnas žurnāls „Doctus”
3. Farmācijas žurnāls „Materia Medica”
4. interneta resursi

Kursa nosaukumsKlīniskā farmakoloģija I

Kursa kods Medi4103

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)32

Zinātnes nozare Medicīna

Lekciju stundu skaits 32

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā, pasn. Gaļina Biksone

Ekvivalentais studiju kurss

Medi5211, Klīniskā farmakoloģija

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par klīnisko farmakoloģiju. Klīniskā farmakoloģija saista zināšanas par zālēm ar organisma fizioloģiskiem procesiem un slimību izcelsmes mehānismiem. Kursa uzdevums ir sniegt zināšanas kā orientēties medikamentu klāstā un analizēt medikamentu pozitīvo un negatīvo iedarbību uz organismu reālās klīniskās situācijās. Studentiem jāzin, kāda informācija ir nepieciešama un kā to pielietot, lai iegūtu labus rezultātus, sniedzot farmaceitisko aprūpi pacientam konkrētajā klīniskajā situācijā.
Studentiem jāzin, kādus pasākumus veikt medikamentu negatīvās iedarbības gadījumā, kā arī jāprot izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu, iespējamajām problēmām un to klīniskām izpausmēm.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par pacienta iespējamām problēmām saistībā ar medikamentu lietošanu, un ir spējīgi konsultēt pacientu kā izsargāties vai samazināt risku no medikamentu izraisītām blaknēm. Prot izskaidrot pareizo medikamenta lietošanas mērķi, precīzu medikamentu ievadīšanu un to pamatot, izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu.
Studenti iegūst izpratni par pacienta iespējamo zāļu lietošanas ieguvumu, izglītojot viņu par nemedikamentozām slimības ārstēšanas paņēmieniem, piem. par pareizu dzeršanas un/vai ēšanas režīmu sakarā ar slimību un/vai medikamenta lietošanu.
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt pacienta vajadzības pēc izglītošanas saistībā ar medikamenta lietošanu, lai veiktu konsultātīvu darbu savā darba vietā.

Kursu apraksts-plāns

1. Antibakteriālās terapijas principi. 4 stundas
2. Antibakteriālo preparātu iedalījums grupās. Rekomendācijas zāļu ievadīšanai (katrai grupai). 4 stundas
3. Sāpju problēma. 4 stundas
4. Saaukstēšanās. Nemedikamentozas un medikamentozas terapijas principi. 4 stundas
5. Pretiesnu līdzekļu un kombinēto pretsaaukstēšanās līdzekļu lietošana. 4 stundas
6. Plaušu obstruktīvais sindroms. Pretastmas līdzekļu lietošanas principi. 4 stundas
7. “Ārstēšanas ” pretastmas līdzekļu lietošana. Inhalējamo gk, leikotriēna antagonistu plānveidīgas ilgstošas lietošanas lietderīgums. Inhalējamo glikokortikoīdu lietošana. 4 stundas
8. Glikokortikosteroīdu lietošanas principi. Medikamentu izraisītas aprūpes problēmas. Alerģiskas slimības un vietēja glikokortikoīdu pielietošana ziežu veidā. 4 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju un semināru apmeklējums obligāts,
2 starppārbaudījumi (50%),
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).
Pārbaudījums (rakstveida) – pēc patstāvīga darba sagatavošanas un aizstāvēšanas.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1.Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008
2.Purviņš I. Praktiskā farmakoloģija.- Rīga: 2.izd.- Farmserviss, 2002.
3.Biksone G. Klīniskā farmakoloģija un pacienta aprūpe, Rīga., 1998.
4.e-grāmata. Gard, Paul Richard Human Pharmacology ebrary Reader
CRC Press LLC: 2000.
5.Antons Skutelis ";Farmakoterapija ikdienā"; - Rīga, 1999 g.
6.Elsevier’s integrated pharmacology/
Integrated pharmacology, St. Louis : Mosby, c2007. Apjoms xiii, 235 lpp

Literatūra (02-papildliteratūra)

1.The American Psychiatric Publishing textbook of personality disorders /edited by John M. Oldham, Andrew E. Skodol, Donna S. Bender ; associate editors, Glen O. Gabbard ... [et al.].Washington, DC ; London : American Psychiatric Publishing, 2005.
xx, 708 lpp.
2.Apinis P. Šetlers. Zāļu rokasgrāmata. – R. Nacionālais medicīnas apgāds., 2005.
3.Михайлов, И. Б.
Тестовые задания по клинической фармакологии. Санкт-Петербург : Сова, 2006. Apjoms 143 стр.
4.Hedaya, Mohsen A.
Basic Pharmacokinetics, Boca Raton ;London ;New York : CRC Press, c2007. Apjoms 300 lpp

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Medicīnas žurnāls „Latvijas Ārsts”
2. Medicīnas žurnāls „Doctus”
3. Farmācijas žurnāls „Materia medica”
4. Interneta resursi

Kursa nosaukumsArodveselība un drošība darbā

Kursa kods VidZ5009

Kredītpunkti 4

ECTS kredītpunkti 6

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)64

Zinātnes nozare Vides zinātne

Lekciju stundu skaits 56

Laboratorijas darbu stundu skaits 8

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2007

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Hd. Ķīmijas habil. doktors, prof. Valdis Kaļķis

Kursa anotācija

Kursa uzdevums ir veidot studentiem pareizu izpratni par arodveselību kā sabiedrības veselības sastāvdaļu, par veselības veicināšanu darba vietās, par darba vides riska faktoru iedarbību uz strādājošo veselību atbilstoši darba medicīnas nostādnēm, par profilaktiskiem pasākumiem strādājošo veselības un darbspēju saglabāšanā, par darba risku izraisītām arodslimībām un nelaimes gadījumiem.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par aroda veselības lomu cilvēku resursu saglabāšanā un darba dzīves kvalitātes uzlabošanu. Apgūstot darba vides ķīmisko, fizikālo, bioloģisko, mehānisko, ergonomisko un psihosociālo riska faktoru iedarbību uz strādājošo organismu, tiks izvēlēti piemērotākie veselības veicināšanas darbā paņēmieni, lai nodrošināta nodarbināto veselības aizsardzību un radītu zinātniski pamatotu bāzi nepieciešamo preventīvo pasākumu izvēlē. Iegūtās zināšanas lietišķi noderēs darba vides iekšējās uzraudzības sakārtošanā saskaņā ar Latvijas likumdošanas un Eiropas Kopienas direktīvu prasībām.

Kursu apraksts-plāns

1. LR likumdošana par darba aizsardzību. Darba aizsardzības organizācija. 2
2. Ķīmiskie un bioloģiskie riska faktori darba vidē. 4
3. Fizikālie riska faktori darba vidē. 6
4. Mehāniskie darba vides riska faktori. 4
5. Ergonomiskie, psihosociālie un organizatoriskie faktori darba vidē. 4
6. Ugunsdrošība un sprādziendrošība. 4
7. Droša darba organizācija ražotnēs un laboratorijās. 4
8. Bīstamo ķīmisko vielu neitralizēšana un iznīcināšana laboratorijas apstākļos. 2
9. Arodveselība kā sabiedrības veselības pamatelements. 4
10. Fizikālo riska faktoru iedarbība uz organismu, klīniskās izpausmes un preventīvie pasākumi. 6
11. Ķīmisko riska faktoru iedarbība uz organismu, klīniskās izpausmes un preventīvie pasākumi. 4
12. Bioloģisko riska faktoru iedarbība uz organismu, klīniskās izpausmes un preventīvie pasākumi. 2
13. Alerģiskās un onkoloģiskās arodslimības. 2
14. Individuālo aizsardzības līdzekļu loma veselības aizsardzībā. 2
15. Riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība tautsaimniecības nozarēs. 6
16. 1. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 4
17. 2. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 4

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti 3 starppārbaudījumi/testi (60%).
Kursa pārbaudījums – eksāmens (40%).

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. V. Kaļķis, Ž. Roja. Riski darba vidē, Rīga, LU, 2007, 100 lpp.
2. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaļķa un Ž. Rojas red. Rīga, Elpa-2, 2001, 500. lpp.
3. M. Eglīte. Vides veselība. Rīga, RSU, 2008, 695 lpp.
4. M. Eglīte. Darba medicīna. Rīga, 2000, 700. lpp.
5. Darba higiēna. Labklājības miniostrija. Rīga, 2003, 151. lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Fundamentals of Industrial Hygiene (5th ed). Ed. Barbara A. Plog, Jill Niland, Patricia J. Quinlan. National Safety Council, Itasca, Illinois, 2002, 1100 p.
2. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition. International Labour Office, 1998.
3. Occupational hygiene. 3rd ed. Harrington, J.M., et al., eds. Blackwell Science, 2004.
4. The Occupational Environment – Its Evolution and Control. Ed. Salvatore R. DiNardi. AIHA Press, Virginia, 1997.
5. Измеров Н. Ф., Медицина труда. Руководство для врачей. М., Медицина, 2003.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Work Health Safety, Finland (žurnāls angļu valodā).
2. Медицина труда и промышленная экология, Москва, АН Рос.фед. (žurnāls krievu valodā).
3. Eiropas darba drošības un veselības aģentūra: t.
4. Satversmes tiesas mājas lapa: http://www.satv.tiesa.gov.lv
5. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv
6. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv

Kursa nosaukumsJaunu zāļu vielu radīšanas stratēģija

Kursa kods Farm5004

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)40

Zinātnes nozare Farmācija

Lekciju stundu skaits 30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Priekšzināšanas

Farm2001, Klīniskā farmācija
Farm2003, Farmācijas ķīmija
Medi2021, Farmakoloģija un farmakoterāpija I
Medi2022, Farmakoloģija un farmakoterāpija II

Kursa anotācija

Jaunu zāļu ir daudz, tomēr nemitīgi notiek jaunu selektīvāku, aktīvāku, ar citu darbības mehānismu zāļvielu meklējumi. Lai to veiktu ir vajadzīga racionāla speciālo zinātņu nozaru
un starpdisciplināro zinātņu saliedēšana vienā veselā.
Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par jaunu zāļu radīšanas stratēģiju
Kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus, kā zāļu viela no idejas nonāk līdz pārdošanai aptiekās, kā notiek mūsdienīgs zāļu dizains, kā tiek ieviestas jaunas alternatīvas zāļu kvalitātes un farmakoloģiskās darbības pārbaudes metodes.

Rezultāti

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par zāļu radīšanas etapiem. Studenti spēj raksturot aktīvo vielu ķīmiskās īpašības un farmakoloģisko aktivitāti. Studenti ir iepazinušies ar zinātniski pētniecisko darbu specifiku un spēj novērtēt konkrētu zāļvielu plusus un mīnusus.

Kursa patstāvīgais darbs ir referāts par brīvas izvēles zāļu vielas izpēti.

Kursu apraksts-plāns

Tēma Paredzētais apjoms stundās
1. Atsevišķu zāļvielu rašanās vēsture. Farmācijas zinātnes attīstība Latvijā un lielākie zāļu ražotāji 6
2. Mūsdienīgas metodes vielu sintēzei un liela mēroga skrīningam 12
3. Biotehnoloģijas metodes zāļu preparātu ražošanā 6
4. Peptīdu un proteīnu zāļu vielas 6
5. Farmācijas industrijas dabas aizsardzības pasākumi 2
6. Nanotehnoloģijas medicīnā un farmācijā 8

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums ir obligāts par 70 %,
Semināru apmeklējums ir obligāts 100%,
Pārbaudījumi – rakstiskie un mutiskie ir obligāti, pārbaudījumu vērtējums sastāda 50 % gala vērtējuma.
Kursa eksāmens dod 50 % gala vērtējuma.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Patrick, Graham L. An introduction to medicinal chemistry / Graham L. Patrick. 3rd ed. Oxford ;New York : Oxford University Press, c2005. Apjoms xxiv, 741 lpp.
2. Thomas, Gareth, Dr. Nosaukums Medicinal chemistry : an introduction / Gareth Thomas. Chichester [etc.] : John Wiley & Sons, c2000. xxvii, 539
3. Wilson and Gisvold's Textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry /edited by John H. Block, John M. Beale, Jr. Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, c2004. xiv, 991 lpp
4. D.Lednicer ed. Chronicles of drug discovery. vol.3, 1993.
5. Textbook of drug design and discovery /[edited by] Povl Krogsgaard-Larsen, Tommy Liljefors and Ulf Madsen.London ; New York : Taylor & Francis, c2002.xviii, 572 lpp.
6. R.H.Liu, D.E.Gadzala eds. Handbook of drug analysis. American Chemical Society, 1997.

Literatūra (02-papildliteratūra)

1.Ch. Boxtel, B.Santoso, I.R.Edwards. Drug benefits and risks. International textbook of clinical pharmacology. Wiley&Sons Ltd., 2001.
2. www.likumi.lv
3. www.zva.gov.lv
4. K.Kummerer. Pharmaceuticals in the environments. Springer, 2001.
5. A. Burger. Understanding medications. What the label does not tell you. AmericanChemical Society, 1995.
6. D.Kinderley. Medicīniskā zāļu grāmata (krievu val). Maskava, 2000
7. Nogrady, Thomas Weaver, Donald F.
Medicinal Chemistry : A Molecular and Biochemical Approach ebrary Reader
Oxford University Press, Incorporated. 2005
8. Matsoukas, J Mavromoustakos, T Drug Discovery and Design : Medical Aspects ebrary Reader IOS Press. 2002

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Materia Medica
2. Cito
3. Internet datu bāzes. Medline, Pharmline, Current abstracts, Chemical Abstracts

Piezīmes

Par semināru, kontroldarbu, iespējamo mācību vizīšu jautājumiem studenti tiek informēti iepriekšējās nodarbības laikā.
Attaisnoti kavētos seminārus studentam var ieskaitīt, saņemot no studenta uzrakstītu apspriestās problēmas analīzi. Tēmas tiek saskaņotas ar docētāju.
Lekciju materiālus pēc vienošanās ar docētāju studenti paši sakopē, vai docētājs izsūta studentiem pa E-pastu.

Kursa nosaukumsKlīniskā farmakoloģija II

Kursa kods Medi5104

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)32

Zinātnes nozare Medicīna

Lekciju stundu skaits 32

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā, pasn. Gaļina Biksone

Ekvivalentais studiju kurss

Medi5211, Klīniskā farmakoloģija

Kursa anotācija

Klīniskā farmakoloģija ir zinātne par zāļu lietošanu klīnikā. Tā ir medicīnas apakšnozare, kas pēta zāļu farmakoloģiskās darbības praktisku pielietojumu. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar galveno farmakoloģisko grupu medikamentiem. Studentiem jāprot orientēties medikamentu klāstā. Analizēt medikamentu pozitīvo un negatīvo iedarbību uz organismu reālās klīniskās situācijās. Studentiem jāzin, kāda informācija ir nepieciešama un kā to pielietot, lai sniegtu farmaceitisko aprūpi pacientam konkrētajā klīniskajā situācijā.

Rezultāti

Studentiem jāzin, kādus pasākumus veikt medikamentu negatīvās iedarbības gadījumā.
Studentiem jāzin, kā izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu, iespējamajām problēmām, to klīniskām izpausmēm.
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par pacienta iespējamām problēmām saistībā ar medikamentu lietošanu, prot konsultēt kā samazināt risku no medikamentu izraisītam blaknēm. Prot izskaidrot pareizo medikamenta lietošanas mērķi, precīzu medikamentu dozēšanu un to pamatot, izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu.
Studenti iegūst izpratni par pacienta izglītošanas iespējām aptiekā, par nemedikamentoziem slimības ārstēšanas paņēmieniem, piem. par pareizu dzeršanas un/vai ēšanas režīmu sakarā ar slimību un/vai medikamenta lietošanu.
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt pacienta vajadzības pēc izglītošanas saistībā ar medikamenta lietošanu, un veikt konsultatīvu darbu.

Kursu apraksts-plāns

1. Alerģija. Anafilakse. 4 stundas
2. Centrālās nervu sistēmas traucējumi. Medikamentu izraisītas aprūpes problēmas. 4 stundas
3. Koronāras sirds slimības nemedikamentozas un medikamentozas terapijas principi. 4 stundas
4. Arteriālas hipertenzijas nemedikamentozas un medikamentozas terapijas principi. 4 stundas
5. Sirds mazspējas nemedikamentozas un medikamentozas terapijas principi. 4 stundas
6. Caurejas un aizcietējumu nemedikamentozas un medikamentozas terapijas principi. 4 stundas
7. Šķebināšanas un vemšanas nemedikamentozas un medikamentozas terapijas principi. 4 stundas
8. Cukura diabēta nemedikamentozas un medikamentozas terapijas principi. 4 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju un semināru apmeklējums obligāts,
2 starppārbaudījumi (50%),
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).
Pārbaudījums (rakstveida) – pēc patstavīga darba sagatavošanas un aizstāvēšanas.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1.Guyton, A. C. (Arthur C.):
Textbook of medical physiology /Arthur C. Guyton, John E. Hall.
Philadelphia : Elsevier Saunders, 2006.
xxxv, 1116 lpp.
2.Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2008
3.Purviņš I. Praktiskā farmakoloģija.- Rīga: 2.izd.- Farmserviss, 2002.
4.Biksone G. Klīniskā farmakoloģija un pacienta aprūpe, Rīga., 1998.
5.e-grāmata. Gard, Paul Richard Human Pharmacology ebrary Reader
CRC Press LLC: 2000.
6.Antons Skutelis ";Farmakoterapija ikdienā"; - Rīga, 1999 g.

Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Textbook of modern toxicology /edited by Ernest Hodgson.
Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2004.
xxi, 557 lpp
2. e-grāmata. Crome, Peter Drugs and the Older Population ebrary Reader
Imperial College Press. 2000
3. e-grāmata. Case Files : Pharmacology ebrary Reader
Author: Toy, Eugene C. Rosenfeld, Gary C. Loose, David S.
Publisher: McGraw-Hill
Released: 2008
4. e-grāmata. Politics of Personalised Medicine : Pharmacogenetics in the Clinic ebrary Reader
Author: Hedgecoe, Adam Rose, Nikolas Rabinow, Paul
Publisher: Cambridge University Press
Released: 2004

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. Medicīnas žurnāls „Latvijas Ārsts”
2. Medicīnas žurnāls „Doctus”
3. Farmācijas žurnāls „Materia medica”
4. interneta resursi

Kursa nosaukumsSociālā ekonomika

Kursa kods Ekon2903

Kredītpunkti 3

ECTS kredītpunkti 4.50

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)48

Zinātnes nozare Ekonomika

Lekciju stundu skaits 32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16

Kursa apstiprinājuma datums 10.12.2007

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autori

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Maija Dzelmīte
Dr. Ekonomikas doktors, prof. Veronika Bikse

Kursa anotācija

Kurss balstīts uz pamatzināšanām ekonomikas teorijā. Tajā tiek izcelta sociālo jautājumu problemātika mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī. Lekciju kursā teorētiskās atziņas likumsakarīgi tiek saistītas ar sociālo jautājumu risināšanas realitātēm Latvijā. Semināri veltīti aktīvām diskusijām, pamatojot labāko alternatīvo variantu sociālo jautājumu risināšanai. Balstoties uz studentu patstāvīgo darbu, iespējams salīdzināt Latvijas sociālo problēmu loku ar citu valstu situāciju šajā jomā.

Rezultāti

Kursa apguves gaitā studenti iegūst zināšanas par ekonomikas nozīmi sociālo jautājumu risināšanā mikroekonomikas, makroekonomikas līmenī, kā arī ES vienotās sociālās politikas kontekstā.
Studentiem jāprot orientēties sociālās jomas likumdošanā, jāattīsta prasmes regulāri sekot un analizēt tajā notiekošās izmaiņas.
Apgūt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu rezultātā studentu uztverē

Kursu apraksts-plāns

1. Ievads sociālajā ekonomikā (4 st.)
2. Ekonomiskās sistēmas, to atšķirības sociālo jautājumu risināšanā (4 st.)
3. Tirgus sistēma un konkurence. Privātās un sabiedriski nozīmīgās preces (4 st.)
4. Sabiedriski nozīmīgo preču pieprasījums un piedāvājums (4 st.)
5. Pieprasījums un patērētāja rīcība tirgū (4 st.)
6. Piedāvājums, ražošanas izmaksas, ieņēmumi un peļņa atšķirīgās tirgus struktūrās (4 st.)
7. Sociālās jomas ieguldījums iekšzemes kopproduktā (4 st.)
8. Naudas bankas monetārās politikas loma sociālo jautājumu risināšanā (4 st.)
9. Makroekonomiskā nestabilitāte, tās sociālās sekas (4 st.)
10. Tirgus mehānisma nepilnības, to novēršana. Valstiskās regulēšanas nepieciešamība (4 st.)
11. Valsts budžets, tā struktūras sociālā aspekta analīze (4 st.)
12. Sociālo jautājumu starptautiskais aspekts (4 st.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentu zināšanas tiek vērtētas pēc starppārbaudījuma (1 – 6 temati) (30%) un gala pārbaudījuma (7 – 12temati)nokārtošanas (40%), aktivitātēm nodarbībās (10%), kā arī patstāvīgā darba izstrādāšanu, kas pēc konkrētiem rādītājiem ietver konkrētās valsts sociālās attīstības raksturojumu (20%).
Patstāvīgais darbs:
5 – 10 lpp. apjomā izstrādāt patstāvīgo darbu, kurā dots izvēlētas valsts sociālās attīstības raksturojums, tā salīdzinājums ar Latvijas realitātēm.
1. Valsts vispārējie rādītāji (teorija, iedzīvotāji, demogrāfija.)
2. Tautas attīstības rādītāji (TAI indekss, te izglītība, mūža ilgums, reālais IKP uz vienu iedzīvotāju.)
3. Nodarbība, bezdarbs, sociālā aizsardzība (bezdarba pabalsti, citi transferti)
4. Inflācija, tās ietekme uz patērētāju.
5. Ienākumi, to nevienlīdzība (Džini indekss, citi rādītāji)
6. Situācijas raksturojums, veselības aizsardzības jomā.
7. Dabas aizsardzības problemātika.

Literatūra (01-mācību literatūra)

1.Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi – R: Sia Izglītības soļi, LU, 2007. – 454 lpp.
2.Dzīves kvalitāte Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. – R.: Jāņa Rozes apgāds,2002. -147 lpp.
ternational Scietific Conference ";New Dimensions in the Develpoment of Society"; 2009, October 2-3, 2009, Jelgava.
4.Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas apstākļos: Monogrāfija. – R.:LU Akadēmiskais apgāds. 2005. – 398 lpp.
5.McConnel C. R., Brue S. L. Economics. Principles, Problems, and Policies: 16th Edition – McGraw-Hill/Irwin, 2005.
6. Mc.Michael, Philip Development and social change: a global perspective Los Angeles, 2008. - 347 p.
7.Sloman J. Economics 5th edition – England, 2005.
8.Sociālais ziņojums par 2004 – 2005. gadu. LR Labklājības ministrija – R.:2006. – 122 lpp.
9.Šumilo Ē., Subbotina T. Pasaule un Latvija. Ilgtspējīgas attīstības aspekti - R., ( Jāņa Rozes apgāds) 2002. - 147 lpp.
10.Tautas attīstība – R.:Jumava 2002. – 266 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)

1.Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss. – R.: SIA Izglītības soļi; 2003. – 314lpp.
2.Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. – R.: SIA Izglītības soļi; 2004. – 240 lpp.
3.Dzelmīte M., Volodina M. Uzdevumi mikroekonomika. Pārstrādāts un papildināts izdevums.– R.: SIA Izglītības soļi; 2002. – 48 lpp..
4.Egle Elīna Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā : sarunas ar Latvijas uzņēmējiem R. , Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 295 lpp.
5. Karnītis Edvīns Informācijas sabiedrība - latvijas iespējas un uzdrošināšanās , R., Pētergailis, 2004. - 208 lpp.
6.Latvijas statistikas gadagrāmata 2006. LR Centrālā statistikas pārvalde. – R.:2006. – 408 lpp.
7. Mc.Michael, Philip Development and social change: a global perspective Los Angeles, 2008. - 347 p.
8.Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. – R.: Jumava 2004. – 279 lpp.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)

Kursa nosaukumsZāļu formu dizains

Kursa kods Farm5003

Kredītpunkti 2

ECTS kredītpunkti 3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)40

Zinātnes nozare Farmācija

Lekciju stundu skaits 20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20

Kursa apstiprinājuma datums 12.01.2010

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte

 

Kursa autoriСкачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  (c) SZF domes lēmums, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie varēs turpināt mācības LU Informācijas un bibliotēkzinību maģistra programmā
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi cita studiju programmā
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  10.5. Pielikums Nr. 5 – Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētos projektos no 2004.gada līdz 2009.
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  Augstākā profesionālā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā, bakalaura vai maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, vides zinātnēs, veselības zinātnēs (māszinībās,
 6. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (1)

  Документ
  Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 1 . gada 2.septembrī pieņēma lēmumu par Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas akreditāciju.

Другие похожие документы..