Главная > Документ


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Біобібліографія вчених України

МИКОЛА

ГРИГОРОВИЧ

ЧУМАЧЕНКО

(Біобібліографія до 80-річчя)

Київ Наукова думка 2005

Серія заснована в 1968 р.

Автори вступної статті:

О.І.Амоша, А.А. Чухно

Упорядники В.І. Дудіна, С.В.Калабухова, І.А.Кузнєцова

Відповідальний редактор О.І. Амоша

Затверджено до друку

вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України

Микола Григорович Чумаченко. Біобібліографія до 75-річчя / Упоряд. В.І. Дудіна, С.В.Калабухова, І.А.Кузнєцова; Вступ. ст. О.І.Амоша, А.А. Чухно; Відп. ред. О.І. Амоша. - К.: Наук.думка, 2000. - 212 с.; портр. - (Біобібліографія вчених України / НАН України).

ІSВN 966-00-0572-5

У книзі відображені основні етапи життя, наукової, педагогічної, науково-організаційної та громадської діяльності вченого-економіста, лауреата Державної премії України в галузі науки і теніки, лауреата премій АН УРСР ім. О.Г.Шліхтера та НАН України ім. М.І.Туган-Барановського академіка НАН України М.Г.Чумаченка.

Покажчик друкованих праць знайомить читача з роботами вченого.

Для науковців і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

ІSВN 966-00-0572-5 © Інститут економіки промисловості
    НАН України, 2000

© О.І. Амоша, А.А. Чухно
    вступна стаття, 2005

КОРОТКИЙ НАРИС НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ, ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М.Г. ЧУМАЧЕНКА

Микола Григорович Чумаченко – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премій АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера та НАН України ім. М.І.  Туган-Барановського, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України. Народився М.Г. Чумаченко 1 травня 1925 р. в селянській родині в селі Гладківка (колишньому Келегеї) Голопристанського району Херсонської області. Учився в Келегейській неповній середній, а потім в Голопристанській середній школі № 1.

У листопаді-грудні 1943 р. у складі військ 4-го Українського фронту він бере участь у боях при форсуванні р. Дніпро в районі Херсона. У грудні 1943 р. був поранений. Після демобілізації з лютого 1949 р. працював на Кутаїському автомобільному заводі ім. Г.К.Орджонікідзе старшим бухгалтером, начальником сектора матеріального обліку, заступником головного бухгалтера заводу. У січні 1954 р. М.Г. Чумаченко був призначений головним бухгалтером заводу і займав цю посаду до липня 1961 р.

Робота на заводі для М.Г. Чумаченка була школою виробничого досвіду. У цей період він активно вивчає економіку підприємства, багато уваги приділяє аналізу господарської діяльності. У 1954-1955 рр. з’явилися його перші статті в газеті «Кутаисская правда» [1, 2, 3, 5]. М.Г. Чумаченко активно бере участь в громадському житті, був обраний секретарем бюро ЛКСМ заводоуправління, в квітні 1955 р. був прийнятий до лав КПРС.

М.Г. Чумаченко без відриву від виробництва з відзнакою закінчив у 1957 р. економічний факультет Тбіліського державного університету і вступив до заочної аспірантури Київського фінансово-економічного інституту, яку закінчив у 1961 р. Одночасно з виробничою він веде велику дослідну роботу. Наслідки цих досліджень викладені в ряді публікацій [9, 11, 12] та дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук «Питання аналізу рентабельності соціа-лістичних промислових підприємств (на прикладі промислових підприємств м. Кутаїсі)», котру з успіхом захистив у 1962 р.

У червні 1961 р. М.Г. Чумаченко обирається за конкурсом старшим викладачем кафедри обліку і аналізу Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Коротченка, а в серпні 1964 р. - завідуючим щойно створеної кафедри економічного аналізу, якою керував до 1971 р. У 1964 р. йому присвоєно вчене звання доцента. На кафедрі учений займається дослідженням проблем удосконалення економічного аналізу в галузях народного господарства [18, 25, 39, 53, 64, 75].

Велику увагу М.Г. Чумаченко приділяє організації учбового процесу, працюючи заступником декана обліково-статистичного факультету, деканом факультету планування промисловості, проректором інституту по заочному і вечірньому навчанню. Він неодноразово обирався членом партійного бюро факультету, членом і секретарем партійного комітету інституту.

З серпня 1967 до червня 1968 р. М.Г. Чумаченко перебував на науковому стажуванні в Іллінойському університеті (США), де виступає з доповідями і публікує дві статті [43, 44].

У 1970 р. Микола Григорович Чумаченко захистив у Московському економіко-статистичному інституті дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Проблеми обліку і економічного аналізу в управлінні промисловим підприємством», в лютому 1971 р. йому присвоєно вчене звання професора.

У січні 1971 р. М.Г. Чумаченко був призначений заступником директора по науковій роботі Інституту економіки АН УРСР, а в квітні 1972 р. його обрали заступником академіка-секретаря Відділення економіки, історії, філософії та права АН УРСР. Він приділяє велику увагу організації наукових досліджень з проблем конкретної економіки, бере участь у роботі вченої ради по захисту докторських дисертацій.

У квітні 1973 р. М.Г. Чумаченко був призначений директором Інституту економіки промисловості АН УРСР і заступником голови Донецького наукового центру АН УРСР. Під його керівництвом в інституті одержують широкий розвиток дослідження з проблем удосконалення управління виробництвом, регіональної економіки, прискорення науково-технічного прогресу. Він очолив секцію наукової ради центру «Розвиток і розміщення продуктивних сил Донбасу». У грудні 1973 р. Миколу Григоровича Чумаченка обрано членом-кореспондентом АН УРСР.

Підготовці кадрів економістів вищої кваліфікації М.Г. Чумаченко надає великого значення і після переходу на роботу до Академії наук УРСР. З 1973 р. він професор обліково-фінансового факультету Донецького державного університету (за сумісництвом), викладає підготовлені ним спецкурси «Теорія прийняття управлінських рішень», «Управління науково-технічним прогресом», «Господарський механізм соціалістичного суспільства». З вересня 1992 р. завідує кафедрою фінансового менеджменту Донецької державної академії управління. З квітня 1998 р. він очолює кафедру обліку та аудиту в кредитних та бюджетних установах Київського національного економічного університету. Багато сил і енергії М.Г. Чумаченко віддає підготовці та виданню ряду підручників і навчальних посібників [83, 262, 292, 355, 386], підвищенню рівня викладання та практичного здійснення бухгалтерського обліку в умовах переходу до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [674, 675, 692, 719].

У вересні 1975 р. М.Г. Чумаченко очолює відділ проблем управління виробництвом Інституту економіки промисловості АН УРСР. Відділ досліджує формування організаційних структур управління об’єднань, поєднання галузевого та територіального управління економікою, розвитку соціалістичного контролю. З 1976 до 1988 р. він був членом редакційної колегії журналу «Економіка Радянської України». Він є членом редакційної колегії журналів ";Економіка промисловості";, “Регіональна економіка”, “Менеджер”, “Фінансовий контроль”, “Економіка та держава”.

Слід відзначити характерну особливість науково-організаційного стилю М.Г. Чумаченка - для проведення відповідальних досліджень він формує і очолює молодіжні колективи. Такі колективи створювались для дослідження проблем в науково-виробничих об’єднаннях, розробки плану науково-технічного прогресу в регіоні, методики виявлення резервів виробництва. За створення методики Комплексної програми науково-технічного прогресу в промисловості Донбасу до 2000 р. трьом науковим співробітникам молодіжного колективу присуджені медалі АН УРСР з премією для молодих учених і студентів за 1981 р. За активне залучення молоді до дослідницької роботи Миколі Григоровичу Чумаченку в 1987 р. присвоєно звання лауреата Всесоюзного огляду науково-технічної творчості молоді.

У 1976 р. М.Г. Чумаченко очолив вперше сформовану в Донбасі спеціалізовану раду по присудженню вченого ступеня доктора економічних наук. Під керівництвом М.Г. Чумаченка провели дослідження й успішно захистили докторські дисертації Г.А. Агужен, О.М.Азарян, М.Д. Айзенштейн, О.І. Амоша, Л.А. Бєлашов, Б.М. Біренберг, П.Т.Бубенко, А.І. Бутенко, В.П. Вишневський, Л.Ш. Гафт, О.В. Єрмішин, М.М. Єрмошенко, Л.М. Зайцева, Л.М.Кіндрацька, Б.Т. Кліяненко, Н.Й. Коніщева, Л.А.Костирко, Л.М.Кузьменко, В.І.Ландик, М.М. Нагорська, В.А.Панков, О.С.Поважний, С.Ф. Поважний, Ф.Ю. Поклонський, Л.О.Примостка, М.С.Пушкар, Л.М. Саломатіна, Л.С.Ситник, П.М. Скрипник, М.П. Тюхтій, Л.Г. Червова, І.Б.Швець, О.О.Шубін та кандидатські дисертації В.М. Алтиннік, С.В. Баранов, О.О.Бендасюк, Н.С. Вітвицька, С.М. Гавриленко, І.А. Голубець, М.Є. Горожанкіна, М.А. Гращенкова, Л.М. Дедяєва, М.Ф. Дейнека, Т.В.Єгоренко, І.В. Жученко, В.О. Затуренська, З.Ф.Канурна,С.М. Кацура, М.С. Кузів, С.Я. Кулікова, Л.М. Кузь­менко, М.М. Лєпа, Т.В. Лихопой, І.А.Ломикін, В.С. Льовочкін, О.В. Лях, В.І. Ляшенко, В.І. Макодзеба, Т.О. Маляренко, Г.М. Мельничук, В.О. Мец, С.В.Момот, Л.В. Мощенко, А.Т. Охріменко, В.А. Панков, О.М.Риженков, Ю.К.Семеніченко, Г.М. Скудар, Л.І. Тараш, Г.Ф.Толмачова, В.Є. Труш, Л.М. Шавлак, В.М. Шевкопяс, О.В. Юрчук.

Очолюючи Інститут економіки промисловості НАН України, М.Г. Чумаченко велику увагу приділяє розвитку пріоритетних напрямків досліджень: у 1974 р. в інституті створені відділи проблем управління виробництвом і проблем соціально-економічного розвитку, в 1976 р. - відділ проблем охорони праці, в 1977 р. - відділ методології планування та стимулювання в промисловості, відділ проблем управління якістю в Дніпропетровську, в 1979 р. у Запоріжжі був сформований відділ соціально-економічних проблем з питань ліквідації ручної праці в промисловості, з 1981 р. функціонувало Дніпропетровське відділення Інституту економіки промисловості. З метою розвитку досліджень з актуальних проблем сучасності в 1986 р. в інституті були створені відділ економічних та соціальних проблем автоматизації і відділ проблем ефективного використання виробничого потенціалу. Такі структурні перетворення забезпечили підвищення ефективності фундаментальних досліджень, прискорення впровадження їх результатів у промисловості: якщо в 1973 р. інститутом впроваджено 34 роботи з економічним ефектом 3,6 млн.руб., то в 1986 р. - 53 з економічним ефектом 8,9 млн.руб.

Інститут економіки промисловості АН УРСР занесено до Книги трудової слави ВДНГ України (1976 р.), Книги пошани Академії наук УРСР (1986 р.), йому тричі було присуджено перехідний Червоний прапор Президії АН УРСР і Республіканського комітету профспілки робітників освіти, вищої школи та наукових закладів, призові місця в обласному та міському соціалістичному

М.Г. Чумаченко з членами сім’ї (1955 р.)

змаганні, дипломи ВДНГ СРСР і ВДНГ УРСР.

У березні 1981 р. М.Г. Чумаченко обирається академіком-секретарем Відділення економіки АН УРСР і призначається керівником сектора Інституту економіки АН УРСР. В лютому 1982 р. Президія АН УРСР призначає його головою Донецького наукового центру АН УРСР, в квітні 1982 р. він обирається дійсним членом (академіком) АН УРСР, в березні 1983 р. його було обрано на черговий строк членом Президії Академії наук УРСР, з 1981 до 1993 р. він входить до складу редколегії журналу «Вісник Академії наук Української РСР».

Як член Президії АН УРСР з 1981 р. М.Г. Чумаченко бере активну участь у її роботі, а як голова Донецького наукового центру АН УРСР - проводить велику організаційну роботу щодо мобілізації наукових сил академічних та галузевих науково-дослідних закладів та вузів на вирішення регіональних проблем. За його ініціативою і під його безпосереднім керівництвом уперше в республіці розроблена Комплексна програма науково-технічного прогресу в промисловості Донецької і Ворошиловградської областей до 2000 р., сформовані і реалізовані регіональні науково-технічні програми «Донбас», «Технічне переозброєння та реконструкція промисловості Донбасу». Наслідки досліджень наукових закладів центру були представлені на ВДНГ СРСР у 1986 р. в експозиції «Ученые Донбасса - производству». На Міжнародній ярмарці у Лейпцігу в 1988 р. Донецький науковий центр АН УРСР був нагороджений медаллю. Інститут був також нагороджений дипломом пошани ВДНГ СРСР (1986 р.), йому присуджена перша премія республіканського конкурсу за науково-технічну розробку «Интенсификация использования вторичных ресурсов на основе программно-целевого метода» (1987 р.).

З січня 1974 р. М.Г. Чумаченко був членом Донецького обкому Компартії України, з листопада 1975 до листопада 1980 р. - членом бюро Київського райкому Компартії України м. Донецька, з 1973 р. обирався членом бюро партійної організації інституту. З 1975 до 1985 р. М.Г. Чумаченко - депутат Донецької обласної Ради народних депутатів, з лютого 1985 р. до лютого 1990р. він був депутатом Верховної Ради Української РСР. У 1987 р. його обрано членом Центрального комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових закладів та членом президії Українського республіканського правління науково-економічного товариства. Він делегат XXVII з’їзду КПРС, XXV і XXVI з’їздів Компартії України, обласних, міських та районних партійних конференцій.

В серпні 1975 р. М.Г.Чумаченко був членом делегації Української РСР на Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН. Протягом 1976-1978 рр. був Постійним представником Української РСР в Комісії ООН по транснаціональних корпораціях. Протягом 1978-1985 очолював Комісію Державного комітету науки і техніки СРСР з ефективності використання обчислювальної теїхніки країн-членів РЕВ.

Стажист Іллінойського університету (США) по докторській
дисертації М.Г. Чумаченко в робочому кабінеті в Коледжі комерції та ділової адміністрації (1968 р.)

В серпні 1995 р. М.Г. Чумаченко за власним бажанням звільняється з посади голови Донецького наукового центру НАН України та директора Інституту економіки промисловості НАН України, залишаючись керівником відділу проблем управління виробництвом ІЕП НАН України. У вересні 1995 р. він призначається почесним директором Інституту економіки промисловості НАН України.

До грудня 1998 р. Микола Григорович виконував обов’язки члена Президії НАН України, а після цього був призначений радником президії.

Коло наукових інтересів М.Г. Чумаченка досить широке. Основні напрямки його досліджень - виявлення резервів підвищення ефективності суспільного виробництва. Слід відзначити характерну особливість творчості ученого - він не замикається в рамках обраної на початку наукової діяльності тематики, а переходить до дослідження нових актуальних проблем економіки. Серед сукупності досліджень М.Г. Чумаченка можна виділити вісім напрямків.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ - ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК І ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. Цей напрямок досліджень зумовлений характером виробничої, а потім і педагогічної діяльності ученого. Основна мета досліджень цього напрямку - забезпечення такої організації бухгалтерського обліку і економічного аналізу на підприємстві, котра б сприяла максимальному використанню інформації в управлінні виробництвом.

Значну увагу М.Г. Чумаченко приділяв удосконаленню економічного аналізу в управлінні виробництвом. Результати досліджень в цій галузі були представлені в монографії по аналізу прибутку [10], кандидатській дисертації та інших публікаціях по аналізу рентабельності виробництва [13, 15, 16]. Він досліджував проблеми аналізу собівартості продукції [7, 17, 32], порівняльного аналізу, математичних методів в аналізі та аналізу чутливості управлінських рішень [26, 47, 48, 55]. Узагальнення роботи по оперативному і системному аналізу представлені статтями в «Экономической энциклопедии» [201, 202, 209].

Головні ідеї підвищення оперативності бухгалтерського обліку і економічного аналізу як важливої структурної частини інформаційної системи управління розроблені М.Г. Чумаченком у докторській дисертації [52]. Конкретні шляхи удосконалення обліку і аналізу викладені в ряді опублікованих статей [14, 20, 27, 33, 70, 71, 92, 343], а також у главах підручників «Бухгалтерский учет» та «Бухгалтерский учет в промышленности» [292, 463]; в статті «Роль бухгалтерского учета в управлении себестоимостью продукции» [318].

На основі узагальнення досвіду роботи промислових підприємств і наслідків анкетного обслідування М.Г. Чумаченко запропонував оригінальну класифікацію методів обліку і калькулювання собівартості промислової продукції [24]. Подальший розвиток цих ідей одержав відображення в монографії [30], ряді статей [36, 40, 49]. Новий підхід до класифікації методів обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції викладено автором в сьомій і восьмій главах підручників по бухгалтерському обліку [292, 463]. Наслідки проведеної наукової роботи доповідались на засіданнях Методологічної ради з питань бухгалтерського обліку Міністерства фінансів СРСР.

Особливого значення надає М.Г. Чумаченко вирішенню проблем обліку і аналізу в АСУВ [54]. В доповіді на Міжнародному симпозіумі [66] він пропонує структуру підсистеми господарського обліку в АСУВ. Характерна особливість цієї структури - інтеграція усіх видів господарського обліку. Обгрунтування окремих положень обліку та аналізу АСУВ подано в ряді статей і доповідей [21, 37, 92]. Узагальнення результатів досліджень дозволило автору підготовити методичні положення по визначенню інформаційних потреб управлінців підприємств [512], дати визначення поняттю «інформаційна система управління» [46].

Економічний аналіз у 60-х роках орієнтувався, як правило, на дані місячної, квартальної і річної звітності підприємства. Однак М.Г. Чумаченко вважав, що увагу дослідника необхідно зосереджувати на виявленні резервів підвищення ефективності в процесі виробництва [40]. Велику увагу учений приділяє методиці економічного аналізу в цехах підприємства [49, 57, 398], узагальненню досвіду обліку та економічного аналізу на підприємствах США [58, 73], комплексному підходу до вивчення діяльності підприємства, розвитку системного аналізу [104, 162, 164, 262, 329]. Вагомим внеском до розвитку прогресивних напрямків економічного аналізу стали дослідження М.Г. Чумаченка в царині функціонально-вартісного аналізу [386, 466].

В останні роки М.Г. Чумаченко виступив із серією фундаментальних статей по сучасних проблемах бухгалтерського обліку в зв’язку з запровадженням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, розвитком управлінського обліку [670, 671, 674, 675, 685, 692, 707].

Особливу увагу М.Г.Чумаченко приділяє розвитку теоретичних та методичних проблем розділу бухгалтерського обліку та який одержав назву управлінський облік, який визначено в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”. Управлінський облік він розглядає як підсистему управління витратами виробництва в послідовності складових: нормування та планування витрат, облік та калькулювання собівартості продукції, внутрізаводський економічний аналіз собівартості, підготовка проектів управлінських рішень, які пов’язані із витратами виробництва [719, 745, 748, 759, 760, 785, 788, 789, 801, 822, 823, 827, 848]. Особливу увагу він приділяє проблемам аналізу і оцінкам ефективності промислового виробництва [748, 846].

В зв’язку з переводом бухгалтерського обліку підприємств і установ всіх галузей економіки України на систему міжнародних стандартів М.Г.Чумаченко розробляє пропозиції по використанню даних бухгалтерського обліку в системі національних рахунків ООН, запровадженій Держкомстатом України з 1995 року [777, 778]. Паралельно з цим він досліджує особливості регіональної статистики та її розвитку у КНР з визначенням можливостей використання цього досвіду [714, 729].

Успіхи в дослідженні та впровадженні передових методів організації бухгалтерського обліку та економічного аналізу відзначені в зв’язку з проведенням професійного свята День бухгалтера нагородженням М.Г.Чумаченка Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України у 2004 році.

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ. Удосконалення управління економікою - центральна проблема досліджень, які проводить М.Г. Чумаченко. Велику увагу він приділяє теоретичним основам науки управління. М.Г. Чумаченко сформулював принципи управління, обґрунтував класифікацію функцій управління (з поділом їх на загальні та специфічні). Подальші дослідження цієї проблеми дозволили здійснити декомпозицію функцій управління. Сукупність проблем науки управління він запропонував досліджувати відповідно до шести функціональних розділів: теоретичні основи науки управління, теорія організації, теорія адміністрації, теорія прийняття управлінських рішень, інформаційні системи управління, управлінський контроль та регулювання [138].

М.Г. Чумаченко обґрунтував місце теорії організації в науці управління, визначив принципи організації апарату управління, делегування повноважень [183]. Особливу увагу він приділяє дослідженню організаційних структур управління та їх проектуванню, підвищенню організаційної культури та відповідальності в управлінні виробництвом на підприємствах і в об’єднаннях, удосконаленню організаційних структур АСУ. Наукові ідеї ученого з теорії організації втілені в довгостроковій програмі удосконалення організаційної структури управління Чорноморським суднобудівним заводом [282].

Поряд з теоретичною розробкою проблем організації управління М.Г. Чумаченко велику увагу приділяє обґрунтуванню практичних рекомендацій в наукових доповідях, які представляються на різні рівні управління, в журнальних та газетних статтях [4, 6, 87, 224, 274, 641]. Спільно з О.О. Гацою, В.В. Дем’яненко та інш. ним підготовлений практичний посібник «Стиль, методи та прийоми управління» [124]. Разом з академіком НАН України В.К. Мамутовим він бере активну участь в обговоренні проекту Конституції УРСР, Господарського кодексу, державного арбітражу [144, 145, 146, 149, 152, 559]. Микола Григорович також виступив на захист проекту конституційного Закону України про державну владу [631, 632].

Великий вклад вніс М.Г. Чумаченко в розвиток теорії управлінських рішень. Він обґрунтував теорію управлінських рішень [46, 79], деталізував блок-схему процесу прийняття управлінських рішень, розробив рекомендації щодо формування мети рішення проблеми, використання аналогів попередньо прийнятих рішень, варіантного підходу до вироблення проекту рішення [59, 67, 69, 126], узагальнення теорії прийняття управлінських рішень опубліковано в «Экономической энциклопедии» [207]. М.Г. Чумаченко поділяє сукупність управлінських рішень на дві групи: стандартні та нестандартні. Особливу увагу він приділяє обґрунтуванню принципу управління по відхиленнях та напрямках використання ЕОМ у процесі прийняття управлінських рішень [139], аналізу процесу підготовки і вибору варіантів управлінських рішень для різних си туацій [162]. У найбільш заверше-Скачать документ

Похожие документы:

 1. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА HAH УКРАЇНИ

  Документ
  НАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯ НАУКУКРАЇНИ ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА HAH УКРАЇНИ КІЛЬКА ПЕРЕДНІХ СЛ ... діяльність вченого, у Львові видано бібліогра­фічний покажчик ... Академія наук, рукопис № 27, лист 17). Зга­дуваний популярний український кант «А хто, хто Миколая ...
 2. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського календар

  Документ
  ... освіти Національної академії педагогічних наукУкраїни. – 275 років від дня народження Миколи Миколайовича Бантиш ... , автор біобібліографічних словників церковних і світських письменників та вчених, описів монастир ...
 3. Олег гуцуляк біобібліографічний покажчик oleg gutsulyak biobibliographical guide

  Библиографический указатель
  ... обібліографістика Прикарпаття як регіональна складова Українського біографічного словника // Наукові праці Національної бібліотеки України ... Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»). Олександр Юхимович Карпенко : біобібліографічний ...
 4. Міністерство освіти і науки україни одеська національна академія харчових технологій серія наукові публікації

  Документ
  ... НАУКИУКРАЇНИ Одеська НаціональнаАкадемія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації СТОРІНКИ ДРУКУ 2008 Бібліограф ... Бібліографічні покажчики (Б)……………………………………...20 7. Статті у біобібліографічному ... Великий український поет – Тарас Григорович Шевченко ...
 5. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (1)

  Документ
  ... c. – (Бібліографія вченихУкраїни). – 6 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2) 54(060.55) Л89 Львівський національний ... ) Н35 Національний університет "Києво-Могилянська академія". Наукові записки. Т. 104. Історичні науки / Відп ...

Другие похожие документы..